Zdrowie i produktywność w zrównoważonych

advertisement
© 2015 BuroHappold Engineering. Niniejszy dokument został przygotowany przez BuroHappold Engineering wraz
z partnerami projektu. Treść niniejszego dokumentu nie stanowi żadnego zobowiązania ani rekomendacji ze strony
BuroHappold Engineering i obowiązuje na dzień jej sporządzenia.
Zabrania się odtwarzania, przechowywania w systemach wyszukiwania i przesyłania dowolnych fragmentów niniejszego
dokumentu, bez względu na formę i środki, w tym powielania elektronicznego, mechanicznego, przez tworzenie fotokopii
lub w inny sposób, bez pisemnej zgody BuroHappold Engineering.
3
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
SPIS TREŚCI
O projekcie Analiza rynku zrównoważonego budownictwa w Polsce
5
Główne wnioski
6
Wprowadzenie
7
Jakie jest uzasadnienie biznesowe dla zrównoważonego budownictwa?
8
Jaki jest związek między zdrowiem, samopoczuciem a budynkami?
9
Jak znaleźć uzasadnienie biznesowe dla zrównoważonego budownictwa?
10
Jak stosować wskaźniki zarządcze?
11
Jak stosować wskaźniki percepcji?
14
Jak stosować wskaźniki fizyczne?
16
Podsumowanie dyskusji
20
Kluczowe czynniki inżynieryjne do przemyślenia przez inwestorów i najemców
22
Techniczna grupa robocza
24
Firmy uczestniczące w projekcie
25
Bibliografia
28
4
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
O PROJEKCIE
ANALIZA RYNKU ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNIC T WA W POLSCE
Niniejsza Biała Księga stanowi część projektu
badawczego dotyczącego zrównoważonego
budownictwa w Polsce. Projekt został
zainicjowany przez BuroHappold Engineering
w ramach Construction Marketing Group. Projekt
składa się z dwóch etapów.
Aby sprostać temu wyzwaniu, w ramach
drugiego etapu BuroHappold Engineering wraz
z ekspertami i partnerami (Colliers International,
Skanska Property Poland, Philips Lighting, PRC
Architekci, Ecophon oraz Halton) stworzyło
techniczną grupę roboczą, której celem było
uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:
W pierwszym zbadano postrzeganie
zrównoważonego budownictwa przez rynek.
Partnerami projektu były firmy: Colliers
International, Jones Lang LaSalle, Skanska
Property Poland, Hill International, Philips
Lighting, PwC, PRC Architekci, Imtech oraz SPIE
Polska1. Drugi etap polega na analizie danych
i korzyści płynących ze zrównoważonego
budownictwa na polskim rynku.
• Dlaczego i w jaki sposób firmy powinny
mierzyć oddziaływanie budynków na swoich
pracowników?
• Jakie podejście powinniśmy zastosować na
rynku lokalnym?
• W jaki sposób globalna metodologia
zaprezentowana przez World Green Building
Council (WGBC)4 znajduje zastosowanie na
polskim rynku?
W pierwszej części projektu, wykorzystując
ankietę internetową, zbadano postrzeganie
korzyści płynących ze zrównoważonego
budownictwa przez deweloperów, inwestorów
i głównych najemców w sześciu kategoriach:
ogólna percepcja, wartość kapitałowa, koszty
operacyjne, koszty budowy, wydajność
i zdrowe miejsce pracy, oraz ograniczanie ryzyka
inwestycyjnego. Badanie pokazało m.in., że 54%
respondentów nie zgadza się ze stwierdzeniem
lub nie ma pewności, czy ich firma jest skłonna
ponieść większe koszty kupna lub wynajmu
zielonego budynku po to, by zapewnić swoim
najemcom lub pracownikom zdrowe miejsce
pracy2. Pokazało to jak niski jest poziom wiedzy
na rynku o wpływie zrównoważonych budynków
na zdrowie, samopoczucie i wydajność
pracowników.
Rysunek 1: Analiza rynku zrównoważonego budownictwa
w Polsce - badanie percepcji rynku3
Moja firma jest w stanie zapłacić więcej za wynajem
zielonego budynku, ponieważ chce zapewnić
pracownikom zdrowe środowisko pracy.
1, 2, 3. Construction Marketing Group. 2013. Analiza rynku zrównoważonego budownictwa w Polsce. Badanie percepcji rynku. Warszawa, Polska:
http://issuu.com/constructionmarketinggroup/docs/analiza_rynku_zrownowazonego_budown.
4. World Green Building Council. 2014. Health, Wellbeing and Productivity in Offices. The next chapter for green building. Dostęp 14 maja, 2015.
http://www.worldgbc.org/activities/health-wellbeing-productivity-offices/.
5
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
GŁÓWNE WNIOSKI
Zrównoważone budownictwo nie oznacza
jedynie oszczędności energii, lecz również
poprawę samopoczucia, zdrowia
i produktywności ludzi.
Zdaniem autorów Białej Księgi na polskim rynku
można zastosować zanalizowaną w ramach
projektu metodologię zaproponowaną przez
WGBC.
Firmy powinny i są w stanie zmierzyć wpływ
budynków na swoich pracowników. Większość
potrzebnych danych jest już dostępna
w różnych miejscach w organizacji lub dostęp
do nich można uzyskać we względnie prosty
sposób. Jednakże istnieje potrzeba opracowania
metodologii przedstawiającej w jaki sposób
budynki wpływają na zdrowie i samopoczucie
ludzi w pracy oraz na ich wydajność.
Liczne badania5 wskazują, że zrównoważony
projekt jest kluczem do sukcesu. Inwestorzy
powinni zadbać o takie elementy jak: jakość
powietrza w pomieszczeniach (regulacja
wentylacji i ciepła), jakość światła, komfort
akustyczny, układ przestrzenny, kontakt z
przyrodą, widok przez okno czy dostęp do
udogodnień.
Celem niniejszej Białej Księgi jest zachęcenie firm do zbadania
rzeczywistego oddziaływania budynków na osoby w nich pracujące.
Przedstawiona metodologia pozwoli firmom zbierać informacje,
których potrzebują, by móc zrozumieć ten związek i wprowadzić
zmiany niezbędne do uzyskiwania korzyści finansowych związanych ze
zdrowiem, samopoczuciem i produktywnością.
5. Patrz Bibliografia.
6
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
WPROWADZENIE
„W BuroHappold Engineering mamy świadomość, że dobrze
zaprojektowany budynek łączy w sobie minimalny negatywny
wpływ na środowisko oraz pozytywny wpływ na zdrowie
i samopoczucie ludzi. Takie obiekty uważamy za przykład
zrównoważonego budownictwa”.
Celem niniejszej Białej Księgi jest zwiększenie
świadomości biznesowej na temat wpływu
ekologicznych budynków na ludzi i możliwych
korzyści finansowych dla firm. Dokument
skierowany jest do inwestorów, liderów biznesu,
najemców i agentów nieruchomości.
Ian Booth
Partner
BuroHappold Engineering
Rysunek 2: Typowe koszty operacyjne w biznesie8
Nie można nie zauważyć związku między
zdrowiem, a produktywnością ludzi. Wiele
badań, wymienionych w bibliografii niniejszego
opracowania6 udowadnia, że takie cechy
budownictwa zrównoważonego, jak czyste
powietrze w pomieszczeniach czy dostęp do
światła słonecznego, mają pozytywny wpływ na
zdrowie i samopoczucie ludzi. Pomimo to, wpływ
budynku na samopoczucie i wydajność osób
w pracy jest często niedoceniany przez firmy.
Rzeczywiste koszty ponoszone przez
większość firm to koszty zatrudnienia, w tym
pensje i świadczenia. Koszty te stanowią
zazwyczaj około 90% kosztów operacyjnych
w biznesie7. Ewentualna poprawa zdrowia lub
produktywności pracowników może mieć dla
pracodawcy dużo większe korzyści finansowe
niż oszczędność energii i wody. Dlaczego więc
nie uwzględniamy tego w kalkulacji zwrotu z
inwestycji w zrównoważony charakter budynku?
Pensje
Koszty
Koszty
i świadczenia
wynajmu
energii
6. Patrz Bibliografia.
7, 8. World Green Building Council. 2014. Health, Wellbeing and Productivity in Offices. The next chapter for green building, str. 6. Dostęp 14 maja, 2015.
http://www.worldgbc.org/activities/health-wellbeing-productivity-offices/.
7
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
Niniejszy dokument opiera się na raporcie
Zdrowie, samopoczucie i wydajność w biurach
(ang. Health, Wellbeing and Productivity in Offices)
opublikowanym przez World Green Building
Council (WGBC) w roku 2014. W raporcie
tym przedstawiono prawdziwe uzasadnienie
biznesowe dla obiektów budownictwa
zrównoważonego i zaproponowano metodologię
pomiaru wskaźników zarządczych oraz
powiązania ich z cechami fizycznymi obiektów
budownictwa zrównoważonego i percepcją
pracowników. Metodologia ta jest efektem
warsztatów z ponad 50 konsultantami z szeregu
firm na całym świecie.
Firma BuroHappold Engineering, wraz
z ekspertami i partnerami (Colliers International,
Skanska Property Poland, Philips Lighting,
PRC Architekci, Ecophon oraz Halton) podjęła
się analizy metodologii przedstawionej w
raporcie WGBC. Podczas szeregu sesji roboczych
specjaliści z rynku lokalnego z takich obszarów
jak: kadry, marketing, inżynieria, architektura,
akustyka, certyfikacja BREEAM oraz LEED,
spróbowali zweryfikować globalną metodologię,
podkreślić, zanalizować i opisać problem,
jak również wskazać, że istnieje globalne
rozwiązanie, które można z powodzeniem
zastosować na rynku lokalnym.
JAKIE JEST UZASADNIENIE BIZNESOWE DLA
ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNIC T WA?
Budynki nie tylko wpływają na środowisko,
głównie poprzez zużycie energii, ale mają
również wpływ na nasze samopoczucie
i wydajność. Badania wskazują, że cechy
zrównoważonego budynku mogą wpłynąć na
poprawę zdrowia, samopoczucia i wydajności
osób w nim przebywających. Jako że rzeczywiste
koszty każdej firmy są powiązane z kosztami
pracowniczymi, w tym wynagrodzeniem
i świadczeniami, oraz że koszty te zazwyczaj
stanowią około 90% kosztów operacyjnych
firmy9, każda poprawa samopoczucia
i produktywności pracowników może dla
pracodawcy przynieść dużo większy skutek
finansowy niż oszczędność energii.
9. World Green Building Council. 2014. Health, Wellbeing and Productivity in Offices. The next chapter for green building, str. 6. Dostęp 14 maja, 2015.
http://www.worldgbc.org/activities/health-wellbeing-productivity-offices/.
8
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
JAKI JEST ZWIĄZEK MIĘDZY ZDROWIEM, SAMOPOCZUCIEM
A BUDYNK AMI?
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
zdrowie oznacza stan dobrego samopoczucia
(dobrostanu) fizycznego, psychicznego
i społecznego, a nie tylko brak choroby lub
niepełnosprawności10. Związek pomiędzy
samopoczuciem, a produktywnością jest
powszechnie rozumiany, ale rynek nie jest w pełni
świadomy całego zakresu cech, które są brane
pod uwagę w budownictwie zrównoważonym.
Jest to również związane z brakiem dostępności
danych o tego typu obiektach.
wiążących warunki miejsca pracy w biurze z
wydajnością11.
W związku z pojawieniem się koncepcji
jakości środowiska wewnętrznego (Indoor
Environmental Quality - IEQ) w budynkach
o przeznaczeniu innym niż przemysłowe takich
jak: biura, szkoły czy budynki mieszkalne, coraz
częściej porusza się ten temat w debatach
o zdrowiu publicznym oraz prowadzi się badania
nad sposobem zaprojektowania i przywiązuje do
niego wagę w praktyce. Szereg badań12 skupia
się na różnych aspektach IEQ i ich wpływie na
zadowolenie i wydajność pracowników, czy ich
absencję.
Warunki środowiskowe wewnątrz budynków
mają wpływ na nasze zdrowie. Z tego względu
ustalono kluczowe uregulowania prawne dla
różnego typu budynków, w tym biurowców.
Od początku XX wieku prowadzone są
badania empiryczne na temat wpływu
warunków środowiskowych biur na wydajność
i zadowolenie z pracy. Przez ostatnie 20 lat
opublikowano wiele analiz ukazujących wpływ
wewnętrznego środowiska biurowego, w tym
jakości powietrza w budynku, światła i akustyki,
na wyniki pracownika i firmy. Wraz z rozwojem
naukowych metod pomiaru wydajności
pracowników rośnie również liczba dowodów
Chociaż niektóre z tych badań można uznać za
nierozstrzygające, to jednak wśród europejskich
naukowców istnieje zgoda, jak również dowody
potwierdzone w artykułach specjalistycznych, co
do tego, że poprawienie wentylacji, oświetlenia
i dostępu do widoku z okna jest ściśle
związane z poprawą postrzegania poziomu
wygody, mniejszym ryzykiem krótkich
urlopów zdrowotnych oraz ze zwiększoną
produktywnością13.
Jako że przeciętnie spędzamy około 90% naszego czasu w czterech
ścianach14, środowiska wewnętrzne źle zaprojektowanych budynków
mają w dłuższej perspektywie negatywny wpływ na samopoczucie
i zdrowie ludzi.
10. World Health Organization. 2006. “Constitution of the World Health Organization”, Basic Documents, Forty-fifth edition, Supplement. New York: Dostęp 14 maja,
2015. http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf.
11. Barry Haynes. 2008. ”The impact of office comfort on productivity”, Journal of Facilities Management, 6 (1), 37-51.
12, 13. Patrz Bibliografia.
14. U.S. Environmental Protection Agency. 1989. Report to Congress on indoor air quality: Volume 2. EPA/400/1-89/001 C. Washington, D.C.
9
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
JAK ZNALEŹĆ UZASADNIENIE BIZNESOWE DLA
ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNIC T WA?
PRZEŁOMOWE WARSZTAT Y NA RYNKU POLSKIM
Firma BuroHappold Engineering zaangażowała
ekspertów z takich dziedzin jak: kadry, marketing,
inżynieria, architektura, akustyka, certyfikacja
BREEAM oraz LEED. Stworzyli oni techniczną
grupę roboczą. Jej praca oparta była na analizie
zintegrowanej metodologii zaproponowanej
przez ekspertów współpracujących z WGBC.
Celem tej metodologii jest ocena dostępnych
ogólnych wyników spółek w kontekście
budynku. Pozwoli to firmom na wprowadzenie
zintegrowanego podejścia w celu zrozumienia
rzeczywistego oddziaływania budynków na
pracowników.
Rysunek 3: Podsumowanie globalnej metodologii i kluczowe relacje między wskaźnikami15
Percepcja
Odbyły się cztery dyskusje warsztatowe; uczestnicy każdej z nich
skupili się na jednym z obszarów metodologii zaproponowanej przez
WGBC: wskaźniki zarządcze, wskaźniki fizyczne oraz percepcja. Ostatni
warsztat dotyczył podsumowania wszystkich wniosków, które zostały
przedstawione w Białej Księdze. Główne pytanie, na które próbowano
znaleźć odpowiedzi podczas warsztatów, to: jak budynek oddziałuje na
pracowników?
15. World Green Building Council. 2014. Health, Wellbeing and Productivity in Offices. The next chapter for green building, str. 12. Dostęp 14 maja, 2015.
http://www.worldgbc.org/activities/health-wellbeing-productivity-offices/.
10
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
JAK STOSOWAĆ WSK AŹNIKI ZARZĄDCZE?
Podczas sesji do dyskusji dołączyli specjaliści
do spraw kadrowych, a techniczna grupa
robocza przeanalizowała parametr zarządczy
zaproponowany przez WGBC.
Uczestnicy warsztatów stwierdzili, że
oddziaływanie budynków na pracowników może
być widoczne w danych, które firmy gromadzą
zgodnie z przepisami prawa pracy. Podkreślono,
że podejście to rzadko wymaga dodatkowych
kosztów lub zasobów. Czynniki, które powinny
zostać wzięte pod uwagę podczas oceniania
wpływu środowiska fizycznego na ludzi to:
absencja, rotacja pracowników, przychody,
skargi o podłożu medycznym i fizycznym.
Poniżej przedstawiono elementy wskaźnika
stosowanego dla firm w Polsce.
1. ABSENCJA
2. ROTACJA PRACOWNIKÓW
Absencja: liczba dni (lub godzin) nieobecności
w roku spowodowanych chorobami.
Rotacja pracowników: wyrażona procentowo
liczba stałych pracowników pracujących na pełny
etat, którzy odchodzą z pracy (dobrowolnie lub
przymusowo) w danym roku.
DYSKUSJA
Uczestnicy warsztatu zwrócili uwagę na różne
badania wskazujące na to, że zła jakość powietrza
w budynku ma poważny wpływ na zdrowie
ludzi. Jest to widoczne w wyższych wskaźnikach
zachorowań. Wskaźnik ten należy rozważyć
w kontekście środowiska fizycznego, poprzez
zastosowanie następujących zaleceń:
Wiele organizacji traktuje rotację pracowników
jako normalne zjawisko. Jako że dość kosztowne
jest zastąpienie dotychczasowego pracownika,
firmy powinny poszukać korelacji pomiędzy
rotacją, a fizycznymi warunkami środowiska
pracy. Co ciekawe, nawet 72% najemców na
polskim rynku, z którymi przeprowadzono
rozmowy, stwierdziło, że posiadanie biura
w budynku nienaruszającym równowagi
ekologicznej może zwiększyć atrakcyjność
firmy z punktu widzenia pozyskania lub
zatrzymywania pracowników16. Eksperci biorący
udział w warsztatach zaproponowali następujące
podejście:
• Firmy powinny podzielić wszystkie
nieobecności na te związane z problemami
zdrowotnymi i te wynikające z innych
przyczyn. Następnie z grupy nieobecności
związanych ze zdrowiem należy odjąć
nieobecności spowodowane ciążą, opieką nad
dzieckiem lub członkiem rodziny.
• Wszystkie nieobecności związane ze
zdrowiem powinny zostać powiązane
z konkretnym miejscem w budynku.
• Jeśli nieobecności z przyczyn zdrowotnych
są wyższe w określonych budynkach lub
obszarach biura, należy poszukać korelacji ze
środowiskiem fizycznym.
• Jeśli organizacja przeprowadza rozmowy
wstępne z kandydatami do pracy, należy do
nich dodać zestaw pytań na temat budynku.
• Organizacje powinny mierzyć rotację
pracowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Należy ją porównać ze standardowym
poziomem rotacji w danej branży.
16. Construction Marketing Group. 2013. Analiza rynku zrównoważonego budownictwa w Polsce. Badanie percepcji rynku. Warszawa, Polska:
http://issuu.com/constructionmarketinggroup/docs/analiza_rynku_zrownowazonego_budown.
11
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
Uczestnicy warsztatów przyznali, że wpływ
budynku na przychody jest trudny do pomiaru.
Przychody zależą bowiem od wielu czynników
innych niż budynki. Ponieważ jednak twierdzi
się, że dobrze zaprojektowane budynki
poprawiają zdrowie i samopoczucie, sytuacja ta
powinna znaleźć odzwierciedlenie w wyższych
przychodach lub zyskach netto.
• Podczas rozmowy końcowej należy zadać
pytania na temat wpływu środowiska
fizycznego na pracownika.
• Warto śledzić rotację pracowników i jej
występowanie w określonych budynkach lub
obszarach biur. Chociaż niektórzy pracownicy
nie będą przypisywać podejmowanych przez
siebie decyzji poziomowi wygody
w środowisku pracy, może on mieć wpływ na
ich refleksje i podejmowane decyzje.
4. SKARGI ZDROWOTNE
Skargi zdrowotne: przypadki zgłaszanych
lub udokumentowanych skarg medycznych
wynikających z fizycznego środowiska pracy lub
czynności wykonywanych w pracy.
3. PRZYCHODY
Przychody: przychody na oddział/dział/zespół, na
budynek/strefę budynku, i/lub na pracownika.
Wielu uczestników warsztatów stwierdziło, że jeśli
budynki mają wpływ na zdrowie i samopoczucie
pracowników, należy założyć, że wyższa
będzie liczba skarg zdrowotnych w budynkach
zaprojektowanych bez uwzględnienia elementów
pozytywnie oddziałujących na zdrowie
i wydajność. W związku z tym zaleca się:
Ten wskaźnik jest związany z najważniejszym
parametrem biznesu: wydajnością. Spółki rzadko
przyglądają się trendom w przychodach
w powiązaniu z konkretnymi nieruchomościami.
Aby w pełni zrozumieć wpływ biznesowy
fizycznych warunków środowiska pracy,
przychody należałoby rozpatrywać w rozbiciu na
budynki. Ten wskaźnik może zostać zastosowany
przez podmioty rozlokowane w różnych
siedzibach. Podczas warsztatów uzgodniono
poszczególne działania:
• Monitorowanie liczby skarg zdrowotnych,
incydentów przy pracy i wypadków
w poszczególnych budynkach.
• Śledzenie przypadków chorób
zawodowych.
• Porównanie skarg zdrowotnych,
incydentów związanych z pracą, wypadków
oraz chorób zawodowych w całym portfelu
i wytypowanie nieruchomości, w których
poziom jest znacznie wyższy od średniego
poziomu skarg.
• Monitorowanie liczby par okularów
dotowanych przez pracodawcę.
• Tam gdzie wyniki są znacząco różne lub
nieoczekiwane, należy wziąć pod uwagę
przyczyny fizyczne.
• Rozpisanie przychodów według biur lub
działów.
• Pogrupowanie biur lub obszarów w biurach
według charakteru wykonywanej pracy.
• Porównanie przychodów jednostek
organizacyjnych na osobę lub na metr
kwadratowy.
• Porównanie wyników, a tam gdzie wyniki
są znacząco różne – rozważenie przyczyn
fizycznych.
12
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
5. SKARGI FIZYCZNE
Skargi fizyczne: liczba i typ skarg zgłaszanych
pracodawcy, wynikających z fizycznego
dyskomfortu związanego ze środowiskiem pracy
lub czynnościami wykonywanymi w pracy.
Skargi fizyczne są zazwyczaj gromadzone
przez firmy tylko doraźnie albo też informacje
takie są znane tylko zarządcy obiektu
lub administratorowi biura. Jak pokazują
różne badania, skargi na temat komfortu
termicznego, hałasu, jakości powietrza i jakości
światła, zazwyczaj mają wpływ na wydajność
pracowników. W związku z tym, podczas
warsztatów opracowano następujące zalecenia:
• Należy monitorować i rejestrować skargi
fizyczne zgłaszane przez wszystkich
pracowników, nawet te drugorzędne,
które zazwyczaj są niezauważane. Należy
wprowadzić stosowną strategię w tym
zakresie.
• Wszystkie skargi fizyczne należy oceniać
pod względem miejsca w budynku
(pozycjonowanie). W tych budynkach lub
miejscach, gdzie wartości są widocznie
wyższe, należy rozważyć możliwe
przyczyny fizyczne.
• Należy sprawdzać szybkość reakcji na
skargę oraz czy została ona rozwiązana
w sposób zadowalający dla pracownika.
13
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
JAK STOSOWAĆ WSK AŹNIKI PERCEPCJI?
Badanie percepcji: ankieta lub projekt badawczy
przeprowadzany w celu zebrania wrażeń
na temat spółki, produktu, programu lub
problemu. Badanie może być ustne, pisemne lub
elektroniczne, a jego długość może być różna.
Główną cechą wyróżniającą badanie percepcji
jest to, że jego celem jest odkrycie opinii, a nie
suchych danych.
wskaźnikami zarządczymi i fizycznymi dostarczy
stosownego narzędzia dla lepszego zrozumienia
wpływu środowiska biura na jego użytkowników.
Kluczowe czynniki poprawy, cele, struktura
organizacyjna i wyniki różnią się pomiędzy
firmami i dlatego w miarę możliwości należy
różnice te uwzględnić w badaniu. Ogólna zasada
jest taka, że w ankietach należy jednocześnie
odnieść się do kwestii zdrowia, samopoczucia i
wydajności.
W ramach uzupełnienia wskaźników zarządczych
i fizycznych, badanie percepcji powinno mieć
na celu zbadanie następujących obszarów:
postrzeganie budynku i jego lokalizacji, jakość
powietrza w budynku, komfort świetlny, komfort
akustyczny, projekt i układ biura.
Podczas sesji do dyskusji dołączyli specjaliści do
spraw kadrowych, a techniczna grupa robocza
zbadała wskaźniki percepcji zaproponowane
przez WGBC. Poniżej przedstawiono
podsumowanie tej dyskusji.
DYSKUSJA
Wskaźniki zarządcze omówione na pierwszym
warsztacie są związane z tak obiektywnymi
kwestiami jak: zdrowie, samopoczucie
i wydajność. Trudniej jest natomiast zmierzyć
postrzeganie środowiska fizycznego, które
może mieć znaczny wpływ na produktywność.
Uzgodniono, że analiza percepcji umożliwia
uzupełnienie tego brakującego elementu
pomiędzy informacjami o środowisku fizycznym
a zdrowiem, samopoczuciem i wydajnością.
Ponadto, na lokalnym rynku koszty
zorganizowania badania percepcji są względnie
niskie, a wartość wyników – bardzo wysoka.
Wiele podmiotów przeprowadza regularnie
badanie percepcji, ale rzadko zadaje pytania
na temat zdrowia, samopoczucia i wydajności
w odniesieniu do fizycznego środowiska pracy.
Uczestnicy warsztatów podkreślili, że nie należy
nadmiernie polegać na samych wynikach ankiet,
jako że analiza korelacji w porównaniu ze
Specjaliści zebrani na warsztatach podkreślili, że:
• Badania percepcji nie wymagają
specjalistycznej infrastruktury i zazwyczaj
proste narzędzia do badań internetowych są
wystarczające.
• Aby wyniki badania były miarodajne,
należy zaangażować jak największą liczbę
pracowników.
• Należy poinformować pracowników o badaniu
i jego celu w jak najbardziej gruntowny
sposób oraz zachęcać ich do udziału
w badaniu.
• Pracownicy uczestniczący w ankiecie
powinni zostać powiadomieni, że głównym
celem badania jest poprawa ich ogólnego
zadowolenia.
14
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
Uzupełnia on LEED Green Building Rating
Systems oraz inne standardy dostępne na
rynku. WELL Building Standard Precondition 86
– Post Occupancy Surveys wykorzystuje obszary
kluczowych pytań ankiety badania jakości
środowiska wnętrz dla użytkowników Occupant
Indoor Environmental Quality (IEQ) SurveyTM.
Obejmują one akustykę, komfort cieplny,
układ mebli i przestrzeni, poziomy oświetlenia
miejsca pracy, ilość świeżego powietrza i inne
zagadnienia związane z jakością powietrza oraz
dostęp do wody pitnej. Aby ankieta była ważna,
musi obejmować odpowiedzi reprezentatywnej
grupy przynajmniej 30% stałych użytkowników.
Wyniki badania pozwolą pracodawcy podjąć
działania naprawcze na rzecz zwiększenia
ogólnego zadowolenia wśród pracowników.
Takie podejście będzie mieć bardzo pozytywny
wpływ na ogólne zaangażowanie pracowników.
W raporcie WGBC przedstawiono kilka
dostępnych na rynku metodologii, pozwalających
zarówno zarządcom budynków, jak również
najemcom na ocenienie komfortu w środowisku
pracy i wskazanie obszarów o gorszych wynikach.
Uczestnicy warsztatów uznali za cenne:
• Ankietę Badania Jakości Środowiska Wnętrz
dla Użytkowników (IEQ) z Center for the Built
Environment na Uniwersytecie Berkeley
• Audyt Miejsca Pracy Gallupa
• Wskaźnik Leesmana
• Metodologię Badań Użytkowania Budynków
(BUS)
Powyższe metodologie skupiają się na obliczaniu
wyników w miejscu pracy oraz postrzeganiu
wskaźników komfortu w środowisku wewnątrz
budynków. Warto wspomnieć, że w wiodących
programach certyfikacji związanych
z budownictwem zrównoważonym (LEED,
BREEAM, DGNB) zaleca się stosowanie ankiet
zadowolenia obecnych użytkowników
budynków, jak również gromadzenie ocen
wydanych przez byłych użytkowników.
Spółki i instytucje, które pragną całościowego
podejścia do zagadnienia środowiska
wewnętrznego, mogą również skorzystać
z opracowanego niedawno Standardu dla
Budynków WELL, który jest w całości poświęcony
poprawie zdrowia i samopoczucia osób. Bieżące
wersje tego standardu, wydanego w październiku
2014 r., można zastosować do nowych budynków
i gruntownych renowacji, ulepszeń dla najemców
oraz wykończenia powierzchni wspólnych.
15
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
JAK STOSOWAĆ WSK AŹNIKI FIZYCZNE?
"Warunki panujące w środowisku pracy mają znaczący wpływ
na wydajność pracowników. Najnowsze badania wykazały, że
inwestycja w poprawę klimatu w pomieszczeniach jest bardzo
opłacalna. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na
wydajność pracowników w biurach są warunki termiczne
i jakość powietrza. Mimo precyzyjnie określonych parametrów
środowiska wewnętrznego, tylko subiektywna ocena użytkowników
budynku wyznacza jego efektywność. Dzięki dużej wydajności
prof. Risto Kosonen
Director of Research and
Development of Office Segment
Halton Oy
systemu, możliwe jest stworzenie zdrowego, produktywnego
i energooszczędnego środowiska pracy".
Podczas warsztatów techniczna grupa
robocza przeanalizowała wskaźniki fizyczne
zaproponowane przez WGBC. Na sesji był obecny
profesor Risto Kosonen z Uniwersytetu Aalto
w Finlandii.
polskim. Z tego samego powodu techniczna
grupa robocza zgodziła się na wycofanie
z lokalnej metodologii niektórych pomiarów
i ocen, zalecanych przez WGBC, aby ułatwić
wykonalność badania oraz uzyskać bardziej
praktyczne podejście przy akceptowalnej
niedokładności.
DYSKUSJA
Techniczna grupa robocza omówiła
wykonalność i znaczenie pomiaru czynników
zidentyfikowanych przez WGBC biorąc pod
uwagę cechy charakterystyczne dla polskiego
rynku. Jak zgodnie zauważono, niektóre
z proponowanych, bezpośrednio mierzonych
kryteriów, mogą być trudne do zarejestrowania
biorąc pod uwagę obecną praktykę w Polsce.
Ponadto, zalecane przez WGBC zaawansowane
obliczenia pewnych kwestii, mogą wymagać
strategicznego uproszczenia w celu uzyskania
niezbędnego poziomu wykonalności na gruncie
W grupie bezpośrednio mierzalnych
czynników wskazano zestawy zmiennych,
które należy zbadać wspólnie jako powiązane,
charakterystyczne dla różnych aspektów
środowiska pracy oraz związane z tymi samymi
rodzajami wrażeń.
16
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
odpowiedzialnych za wentylację, klimatyzację
i ogrzewanie, itp. Kluczowe znaczenie dla
optymalnego projektu ma gruntowna analiza
miejsca, ale także profil planowanych na
miejscu działań.
1. JAKOŚĆ POWIETRZA
Jakość powietrza: jakość powietrza wewnątrz
budynku, mająca wpływ na wygodę oddychania
i wrażenia cieplne.
• Większość zanieczyszczeń wpływających na
jakość powietrza w pomieszczeniach pochodzi
z wnętrza budynków. Niektóre z typowych
substancji powodujących zanieczyszczenia
to produkty spalania, takie jak tlenek
węgla, cząstki stałe oraz dym papierosowy;
substancje pochodzenia naturalnego, takie
jak radon; czynniki wpływające na procesy
biologiczne, takie jak pleśnie, pestycydy, ołów,
azbest, ozon (z drukarek i niektórych filtrów
powietrza) oraz lotne związki organiczne
pochodzące z mebli, materiałów budowlanych
oraz materiałów biurowych17.
• Należy zmierzyć szeroki zakres parametrów
związanych z komfortem termicznym,
poziomem zanieczyszczeń i ilością świeżego
powietrza. Ta grupa parametrów powinna
dostarczyć istotnych informacji na temat
ryzyka związanego z problemami
z oddychaniem i nieprzyjemnymi wrażeniami
cieplnymi.
• Aby zapewnić zadowalającą jakość powietrza,
należy brać ją pod uwagę na wszystkich
etapach projektowania, zaczynając od
koncepcji budynku czy nawet wyboru
miejsca jego powstania. Należy również wziąć
pod uwagę czynniki zewnętrzne, takie jak
obecność zanieczyszczeń w powietrzu, klimat
i mikroklimat. Zanieczyszczenia mogą mieć
podłoże sztuczne (przemysł, ruch uliczny),
pół-naturalne lub naturalne (rolnictwo). Mogą
one być charakterystyczne dla wybranego
miejsca lub pojawić się w wyniku działalności
związanej z budynkiem, na przykład w wyniku
ruchu pojazdów silnikowych, spalin z urządzeń
2. JAKOŚĆ ŚWIATŁA
Jakość światła: dostęp do światła dziennego
i sztucznego oraz parametry światła wpływające
na samopoczucie.
• Należy wziąć pod uwagę zarówno światło
naturalne jak i sztuczne, jego intensywność
i dystrybucję. Komfort świetlny jest
bezwzględnie jednym z kluczowych
czynników wydajności, a problemy ze
wzrokiem często wynikają ze złych warunków
pracy, należy więc tej kwestii poświęcić
szczególnie dużo uwagi.
• Światło naturalne wydaje się być
najzdrowszym rodzajem światła (nie mówiąc
już o tym, że także najtańszym), zawsze
warto więc podejmować wysiłki na rzecz
zapewnienia dostępu do niego. Podczas
projektowania należy wziąć pod uwagę nie
tylko bryłę budynku z oknami i wnętrzami,
ale także interakcje pomiędzy budynkiem,
a jego otoczeniem, w tym przeszkodami dla
światła oraz obiektami odbijającymi światło.
Dostępne obecnie narzędzia projektowe
oraz specjalistyczna wiedza inżynierów
pozwalają na pozorowanie i maksymalizację
wykorzystania światła dziennego. Jest to
zadanie trudne, wymagające uwzględnienia
licznych, często sprzecznych ze sobą
czynników (bezpośrednie światło dzienne
i komfort cieplny).
17. U.S. Environmental Protection Agency. 2008. Report on the Environment. What are the trends in indoor air quality and their effects on human health? 2-73.
Washington D.C.
17
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
• Projektowanie sztucznego oświetlenia
koncentruje się na właściwościach
naturalnego ideału, tak by było one
dobrze odbierane przez ludzkie zmysły,
przy jednoczesnej oszczędności energii.
Wybór źródeł sztucznego światła i ich
ustawienie to tylko połowa sukcesu.
Odpowiednie sterowanie umożliwiające
podział na strefy i zmianę charakterystyki
(np. regulowane LED-y) stanowią
kluczowe wyzwanie dla dopasowania
oświetlenia do bieżącej działalności.
z rozmów), a także o wydzielenie różnych stref
akustycznych.
• Miejsca pracy zaprojektowane do
interaktywnej komunikacji i przekazywania
wiedzy często stanowią źródło zakłóceń
dla współpracowników, którzy próbują się
skoncentrować.
• Zapewnienie prywatności wymaga ograniczenia
rozprzestrzeniania się hałasu,
w szczególności zakłóceń spowodowanych
rozmowami, które często mają najbardziej
negatywny wpływ na pracę innych.
• Pomieszczenia należy tak projektować, by
ograniczyć rozchodzenie się dźwięków.
• Aby wnętrza na planie otwartym były
funkcjonalne, ważne jest określenie całkowitej
chłonności akustycznej pomieszczenia
potrzebnej do sprawienia, by hałas pozostawał
blisko swojego źródła. Należy także kontrolować
ogólny poziom hałasu, tak by tło akustyczne
pozostawało na poziomie, który nie jest męczący
i zapewnia prywatność rozmów.
• W miejscach przeznaczonych do rozmów –
pomieszczeniach do spotkań i telekonferencji,
w budkach telefonicznych – potrzebna jest
przejrzystość dźwięku, którą można osiągnąć
ograniczając niepożądane odbicia od
powierzchni sufitu i ścian.
3. JAKOŚĆ AKUSTYKI
Jakość akustyki w środowisku pracy: czynniki
akustyczne zależne od użytkowników budynków
(np. rozmowy), elementów budynku oraz jego
otoczenia.
• Aby budynek zapewniał komfort pod
względem akustycznym, wymaga
wprowadzenia rozwiązań na różnych
poziomach: od planu ogólnego i ogólnej
koncepcji przestrzennej, po szczegóły
wyposażenia i wykończenia wnętrz.
Chodzi tu zarówno o ograniczenie hałasu
u źródeł (np. pochodzącego z urządzeń
wentylacyjnych oraz hałasu wynikającego
"Wymiana doświadczeń w trakcie warsztatów pokazała, jak złożonym
organizmem jest biuro i jak wiele czynników decyduje, czy biuro będzie
realizowało założone przez organizację cele. W kontekście powszechnego
już trendu otwierania przestrzeni biurowej, akustyka odgrywa bardzo
istotną rolę. Dobre środowisko pracy to najczęściej kwestia wiedzy
i dobrej woli. Celem naszej pracy jest wskazanie kluczowych obszarów
wpływających na produktywność i satysfakcję pracowników oraz
zachęcenie firm do prowadzenia obserwacji i badań w tym kierunku".
18
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
Magda Szubert
Concept Developer
Office Environments
Saint-Gobain Ecophon
wydajność, konfigurację i liczbę miejsc
pracy w danym biurze oraz przestrzenne
zależności pomiędzy pojedynczym miejscem
pracy, a jego najbliższym otoczeniem.
Prawdopodobne jest, że będzie trzeba tu
wziąć pod uwagę sprzeczne interesy, takie jak
dostępność, prywatność, design i środowisko
naturalne.
• Inne elementy, które mogą odegrać ważną
rolę, to sposób, w jaki ludzie postrzegają
środowisko swojego biura oraz jak się
w nim czują, w tym takie czynniki jak
kontakt z naturą, widok za oknem i dostęp
do udogodnień.
4. KONFIGURACJA PRZESTRZENNA
Konfiguracja przestrzenna: przestrzenne
rozmieszczenie środowisk pracy i ich ustawienie
w stosunku do siebie i otoczenia.
• Oprócz bezpośrednio mierzalnych
czynników, uczestnicy technicznej grupy
roboczej uzgodnili, że kluczową rolę dla
zdrowia i wydajności odgrywa konfiguracja
przestrzenna środowiska pracy. Chociaż
trudno ją opisać za pomocą parametrów
liczbowych, warto uwzględnić ten aspekt
w ocenach. Pod uwagę należy wziąć
konfigurację przestrzenną na różnych
poziomach: oddziaływanie zewnętrznych
udogodnień na biura, co ma wpływ na
"Wśród klientów Colliers coraz częściej spotkamy się z potrzebą
przyciągnięcia i zatrzymania pracowników reprezentujących
pokolenie Y. To właśnie dla nich zrównoważony rozwój, środowisko
pracy, możliwość pracy z dala od biurek i praca z zespołem ma
ogromne znaczenie".
Jonathan Cohen
Director
Building Consultancy
Eastern Europe
Colliers International
19
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
PODSUMOWANIE DYSKUSJI
"Każdy budynek jest prototypem, odpowiadającym unikalnemu
zestawowi wymagań. Budynek zrównoważony stworzony jest tak,
by zminimalizować wykorzystanie zasobów w całym cyklu swojego
życia, oraz by zapewnić wysokiej jakości środowisko sprzyjające
zdrowiu i produktywności użytkowników. Uzyskanie optymalnych
rezultatów w wymienionych obszarach w rozsądnym czasie i budżecie
dr inż. arch. Jan Cieśla
jest zadaniem, któremu mogą podołać wyłącznie zgrane zespoły
złożone ze specjalistów z wielu dziedzin przy ścisłej współpracy z
Associate - Sustainability
BuroHappold Engineering
Klientami (użytkownikami budynku)".
SPOSÓB PROJEKTOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO MOŻE POLEPSZYĆ WYDAJNOŚĆ
PRZYSZŁYCH NAJEMCÓW.
świeżego powietrza, ilość światła i poziom
hałasu18. Wartości zawarte w tych standardach
opierają się na badaniach, które nie są do końca
aktualne. Ponadto, wymagania te są bardzo
ogólne. Ostatnio wprowadzono nowe sposoby
oceny warunków fizycznych w środowisku
pracy. Europejski standard EN 15251 jest
dokumentem zawierającym wszystkie aspekty
środowiska fizycznego, które mają udowodniony
wpływ na wygodę i wyniki użytkowników
obiektów. Dokument ten zawiera odniesienia
do metodologii mierzenia i weryfikacji i chociaż
projektanci nowoczesnych biurowców w Polsce
coraz częściej stosują ten standard, to jednak nie
jest to jeszcze praktyka powszechna.
Podczas sesji końcowej podkreślono, że proces
projektowania budynku biurowego może mieć
pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie
pracowników oraz może potencjalnie podnieść
ich wydajność w przypadku zastosowania
podejścia całościowego i odejściu od kierowania
się wyłącznie wydajnością energetyczną. Należy
uwzględnić kryteria związane z innymi aspektami
zrównoważonego budownictwa, takie jak: jakość
powietrza wewnątrz (kontrola wentylacji i ciepła),
jakość światła, komfort akustyczny, zagęszczenie
stanowisk pracy. Uzgodniono, że standardy
krajowe oraz przepisy prawa polskiego dotyczące
środowiska wewnętrznego budynków i BHP są
ograniczone do podstawowych parametrów,
takich jak: temperatura powietrza, przepływy
18. Polski Komitet Normalizacyjny.1983. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. PN-83/B-03430.
Polski Komitet Normalizacyjny. 2008. Wentylacja budynków niemieszkalnych - wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji. PN-EN 13779:
2008.
Polski Komitet Normalizacyjny.1987. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w
pomieszczeniach. PN-87/B-02151/02.
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. 1998. „Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe”, Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973.
Polski Komitet Normalizacyjny. 2012. Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. PN-EN 12464-1:2012.
20
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
FIRMY W POLSCE MOGĄ MIERZYĆ ODDZIAŁYWANIE BUDYNKÓW NA SWOICH PRACOWNIKÓW.
Uzasadnienie biznesowe dla budownictwa
zrównoważonego można przedstawić poprzez
zmierzenie i pokazanie pozytywnego wpływu,
jaki budynki zrównoważone mają na zdrowie
i samopoczucie osób w pracy oraz na ich
wydajność. Firmy powinny i są w stanie zmierzyć
oddziaływanie budynków na osoby w nich
pracujące. Większość potrzebnych danych jest
już zgromadzona w różnych miejscach w firmie
lub dostęp do nich można uzyskać we względnie
prosty sposób. Należy jednak połączyć te dane
razem i przeanalizować je w odniesieniu do
wpływu budynku.
„W wyniku prac powstała nowa wiedza, która przedstawia odmienny
sposób patrzenia na zagadnienie zrównoważonego budownictwa.
Wypracowana koncepcja jest wynikiem konsensusu uzyskanego poprzez
interdyscyplinarne warsztaty obejmujące bezpośrednio realia i wyzwania
rynku polskiego. Włączenie do dyskusji o zrównoważonym budownictwie
specjalistów z obszarów zarządzania ludźmi i marketingu wniosło nową
jakość do dyskusji. Niezwykłą wartością tych warsztatów była możliwość
Bogdan Ślęk
Government Affairs Lead
Philips Lighting
zapoznania się z dostępnymi innowacjami wpływającymi pozytywnie na
zdrowie i samopoczucie ludzi”.
METODOLOGIA ZAPROPONOWANA PRZEZ WGBC MOŻE ZOSTAĆ ZASTOSOWANA W POLSCE,
ABY MIERZYĆ WPŁYW BUDYNKÓW.
Członkowie technicznej grupy roboczej doszli
do wspólnego wniosku, że metodologia
zaproponowana przez WGBC i przeanalizowana
w ramach projektu, może zostać wprowadzona
jako wspólne podejście dla polskiego rynku.
"Warsztaty pokazały, że opracowanie stworzone przez World Green
Building Council i 50 międzynarodowych organizacji w znacznym
stopniu udaje się przełożyć na polskie realia. Istnieje wiele metod oceny
satysfakcji związanej z miejscem pracy, a ponieważ ma ona bezpośredni
wpływ na produktywność pracowników, ważne jest, aby się tą kwestią
zajmować. Ciekawym wnioskiem z warsztatów jest to, że podjęcie tego
tematu w firmach nie musi być ani trudne, ani kosztowne".
Adam Targowski
Sustainable Development and HVAC
Project Leader
Skanska Property Poland
21
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
KLUCZOWE CZYNNIKI INŻYNIERYJNE DO PRZEMYŚLENIA
PRZEZ INWESTORÓW I NA JEMCÓW
JAKOŚĆ POWIETRZA:
• Naturalna wentylacja czy układ mieszany/hybrydowy
• Wysokość sufitów: im więcej przestrzeni nad strefą oddychania użytkowników, tym
więcej przestrzeni do „stratyfikacji”
• Materiały budowlane: eliminacja lotnych związków organicznych (LZO)
i innych zanieczyszczeń
• Dedykowana wentylacja pomieszczeń przeznaczonych do kopiarek
i drukarek laserowych (emitujących ozon)
• Specyfikacja nisko- i zero-emisyjnych dywanów oraz sufitów podwieszanych
• Specyfikacja wykończeń i klejów nisko- lub zero-emisyjnych
• Czujniki jakości powietrza (CO2) i zmienna intensywność wentylacji
KOMFORT CIEPLNY
• Technologia czujników i sterowania strefami zapewniająca wygodę dla
poszczególnych osób lub niewielkich grup
• Regulowane zewnętrzne rolety podłączone do czujników światła słonecznego
OŚWIETLENIE I ŚWIATŁO SŁONECZNE
•
•
•
•
•
•
•
Poziomy jasności dopasowane do zadań
Wysoki współczynnik oddawania barw
Wysoka częstotliwość i wydajne światła
Ograniczenie olśnienia światłem oraz komfort wzrokowy
Czujniki obecności powiązane ze zmianą kolorów i światła słonecznego
Sterowanie strefami światła sztucznego
Kontrola światła dziennego oraz światła rażącego
HAŁAS I AKUSTYKA
• Odpowiednie pochłanianie dźwięków w pomieszczeniach zapewnione przez
materiały absorbujące stosowane na różnych powierzchniach, w zależności od
funkcji pomieszczenia
• Kontrolowany poziom tła akustycznego, odpowiedni dla określonych czynności/
typu pomieszczenia
• Równowaga pomiędzy potrzebą koncentracji i zachowania prywatności,
a chęcią otwartości i komunikacji z innymi osobami
• Zróżnicowanie przestrzeni biurowej zapewniające różny stopień prywatności
akustycznej
22
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
UKŁAD WEWNĘTRZNY
• Przestrzeń uzależniona od zadań oraz miejsce na wypoczynek
• Active design
KONTAKT Z PRZYRODĄ I WIDOK NA ZEWNĄTRZ
• Nieograniczony widok w dal poza monitor i dokumenty
• Widok przez okno na przyrodę
WYGLĄD I ODCZUCIA
•
•
•
•
•
Strategia oświetlania zapewniająca niskie zużycie energii
Materiały o niskiej zawartości lotnych związków organicznych (LZO)
Łatwość utrzymania czystości
Czyszczenie pomieszczeń za pomocą środków o niskiej zawartości toksyn
Dostosowanie wysokości sufitów do charakteru zadania – wysokie do zadań
kreatywnych, niskie do wymagających dokładności – wpływ na strategię HVAC
DOSTĘP DO UDOGODNIEŃ
•
•
•
•
Restauracje
Handel detaliczny i usługi
Węzły transportu publicznego
Przestrzeń społeczna (przestrzeń aktywności społecznej w okolicy)
23
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
Katarzyna Chwalbińska-Kusek
Koordynacja projektu | Marketing
BuroHappold Engineering
Założyciel CMG
24
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
FIRMY, K TÓRE UCZESTNICZYŁY W PROJEKCIE
Lider projektu
BuroHappold Engineering jest niezależnym,
i konsultantów. Jako pionierzy projektowania
międzynarodowym biurem projektowym, przez swoich
ukierunkowanego na użytkownika, jesteśmy w stanie
klientów określanym, jako „zaangażowane”, „innowacyjne”
przywrócić energię życiową przestrzeniom i wprowadzać
i „partnerskie”. W ciągu 40 lat działalności w dynamicznie
nowe technologie poprawiające wykorzystanie miejsca,
zmieniającym się świecie, BuroHappold stało się synonimem
skuteczność procesów i zapewniających dobre wrażenia
kreatywnych oraz wartościowych rozwiązań inżynieryjnych
osób odwiedzających. Poprzez pracę w różnorodnych
dla budynków i miast. Nasze projekty znajdują się
środowiskach, gdzie przestrzeń przesądza o wygodzie
na każdym kontynencie i pracujemy z największymi
użytkownika, a samopoczucie i bezpieczeństwo są
międzynarodowymi biurami architektonicznymi. Ponadto
priorytetami, łączymy projektowanie ze skutecznością
współpracujemy z organizacjami, takimi jak Bank Światowy,
operacyjną, co daje naszym klientom jasne i wymierne
Organizacja Narodów Zjednoczonych czy UNESCO. Globalna
wyniki, a ostatecznie zwiększa niezawodność, wyniki
społeczność doświadczonych inżynierów BuroHappold
i wartość ich budynków. W 2014 roku, po raz drugi z rzędu
oferuje eleganckie rozwiązania dla budynków i miast, które
firma otrzymała nagrodę Eurobuild w kategorii „Dostawca
mają na celu rozwiązanie największych, współczesnych
Usług dla Zielonego Budownictwa Roku w Polsce”. Więcej
problemów miejskich. Oddział w Polsce, założony w 1997
informacji na stronie www.burohappold.com oraz na profilu
roku w Warszawie, zatrudnia obecnie ponad 100 inżynierów
na Twitterze: @burohappold.
Partner projektu
Colliers International Group Inc. (Nasdaq: CIGI) (TSX: CIG)
Colliers International w Polsce działa od 1997 roku i posiada
jest globalną firmą doradczą działającą w obszarze rynku
biura w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku,
nieruchomości komercyjnych. Posiada sieć 502 biur w 67
Katowicach i Łodzi, w których łącznie zatrudnia ponad
krajach zatrudniającą ponad 16 300 pracowników. Colliers
200 specjalistów. Firma została uhonorowana wieloma
International oferuje pełen zakres usług podmiotom
prestiżowymi nagrodami przyznanymi m.in. w konkursach:
związanym z rynkiem nieruchomości. Firma doradza
Eurobuild, CIJ Journal, CEE Quality Awards, International
najemcom komercyjnym, właścicielom nieruchomości
Property Awards. Ostatnio otrzymane przez Colliers
oraz inwestorom. Zajmuje się pośrednictwem w zakresie
wyróżnienia to nagroda Outsourcing Star dla jednej z
wynajmu, sprzedaży i zarządzania nieruchomościami, a także
najprężniejszych firm działających w sektorze outsourcingu
nadzorem budowlanym, wyceną oraz badaniami rynku.
oraz Gazele Biznesu przyznawane najdynamiczniej
Colliers International po raz dziesiąty z rzędu znalazł się w
rozwijającym się firmom w Polsce. Więcej o nas na
rankingu Global Outsourcing 100 - liście czołowych firm
www.colliers.pl.
działających w sektorze outsourcingu. Autorem rankingu jest
International Association of Outsourcing Professionals.
25
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
Partner projektu
Saint-Gobain Ecophon opracowuje, produkuje
Ecophon posiada jednostki biznesowe w 14 krajach,
i sprzedaje produkty akustyczne i systemy, które
przedstawicielstwa w 30 krajach na całym świecie,
przyczyniają się do dobrego środowiska pracy poprzez
zatrudniając około 750 pracowników. Główna siedziba
poprawę samopoczucia i wydajności pracowników.
znajduje się w Hyllinge, na obrzeżach Helsingborg,
Nasza obietnica »dźwięk wpływa na ludzi« jest podstawą
w Szwecji. Ecophon jest częścią globalnej grupy
wszystkiego, co robimy.
Saint-Gobain.
Partner projektu
Pasją firmy Halton jest podnoszenie komfortu środowiska
miejscem do ekspertyz produktów. Zakresy badań
wewnątrz pomieszczeń. Dostarczamy produkty, systemy
obejmują wentylację, zarządzanie przepływem powietrza,
i usługi, których celem jest zapewnienie wygodnego,
ochronę przeciwpożarową, filtrację powietrza, wentylację
wydajnego energetycznie oraz bezpiecznego środowiska
laboratoryjną oraz zarządzanie środowiskiem wewnętrznym.
wszędzie tam, gdzie dobre samopoczucie osób
Obecnie, Halton prowadzi działalność w 31 krajach i posiada
pracujących i przebywających w pomieszczeniach jest
siedziby regionalne w: Finlandii, USA i Malezji. Fabryki
ważne. Zaangażowanie firmy Halton w projekt zaczyna
produkcyjne zlokalizowane są w 14 państwach a ośrodki
się już w momencie ustalania celów inwestycji i trwa aż
R&D znajdują się w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech,
do rozpoczęcia eksploatacji budynku. W trakcie trwania
Malezji, Chinach i Finlandii. Na polskim rynku firma obecna
projektu koncentrujemy się na kreowaniu pozytywnych
jest od 1998 roku. Uhonorowana tytułem "Gazela Biznesu"
doświadczeń komfortu środowiska wewnątrz pomieszczeń.
należy do grona najdynamiczniej rozwijających się firm
Rozwiązania firmy Halton stosowane są w obiektach
w Polsce. Wśród naszych referencji znajdują się budynki:
użyteczności publicznej, handlowych, przemysłowych,
Złote Tarasy, Atrium, Deloitte House, Horizon Plaza, Alfa i
budynkach opieki zdrowotnej, profesjonalnych kuchniach
Beta, Park Postępu, Miasteczko Orange, Wiśniowy Business
oraz restauracjach. Firma jest najbardziej szanowanym
Park, Nimbus i wiele innych. Aby dowiedzieć się więcej,
dostawcą rozwiązań klimatu wewnętrznego dla stref
odwiedź nas na www.halton.com.
przybrzeżnych i morskich. Obszar działania firmy jest
26
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
Partner projektu
Philips Lighting, światowy lider w sektorze oświetlenia,
poprawy życia.
oferuje zintegrowane i przyjazne dla środowiska rozwiązania
Jednym z kluczowych warunków do stworzenia
dla biur, galerii handlowych, hoteli, magazynów i zakładów
zrównoważonego świata jest zmiana gospodarki z linearnej
przemysłowych. Dodatkowo, Philips zapewnia zewnętrzne
na odnawialną. Polega ona na zrezygnowaniu z własności na
oświetlenie budynków, dróg, obiektów sportowych,
rzecz dostępu i uiszczanie opłat za użytkowanie
upiększając, poprawiając bezpieczeństwo i nadając
(np. w formie abonamentu „Światło jako usługa”),
indywidualny charakter przestrzeni publicznej.
innowacyjnych modelach biznesowych (przejście z modelu
Ważnym aspektem w zakresie oświetlenia jest redukcja
transakcyjnego na partnerski np. poprzez świadczenie
zużycia energii, która przekłada się na zmniejszenie
usług), odwrócenie cyklu (łącznie z partnerami poza
szkodliwej emisji dwutlenku węgla. Oświetlenie jest
dotychczasowym łańcuchem wartości), produktach do
odpowiedzialne za 20% zużycia całkowitej energii
ponownego wykorzystania.
elektrycznej na świecie. Dlatego naszym celem jest
W Philips, najważniejsze innowacje tworzymy na
stworzenie innowacji oświetleniowych, które pozwolą
skrzyżowaniu technologii i ludzkich potrzeb.
zaoszczędzić naturalne zasoby i przyczynić się do
Partner projektu
Skanska Property Poland jest innowacyjnym deweloperem
certyfikacji w systemie LEED.
zielonych budynków biurowych, które tworzą doskonałe
Firma jest obecna na sześciu rynkach w Polsce: w Warszawie,
środowisko dla rozwoju biznesu, są zdrowe i komfortowe
Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Katowicach. Została
dla ich użytkowników i dobrze wpisują się w otaczającą je
nagrodzona tytułem „Zielonego Dewelopera Roku”
tkankę miejską. Firma działa w Polsce od 1997 roku. Projekty
w prestiżowym konkursie Eurobuild 2014.
Skanska Property Poland to najwyższej jakości powierzchnie
biurowe w doskonałych lokalizacjach, poddawane
27
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
BIBLIOGRAFIA
Bako-Biro, Zs., Clements-Croome, DJ., Kochhar, N., Awbi, HB., Williams, MJ. 2012. “Ventilation rates in schools and
pupils’ performance”, Building and Environment, 48, 215-223.
Banbury, SP., Berry, DC. 1998. “Disruption of office-related tasks by speech and office noise”, British Journal of
Psychology, 89:3, 499-517.
Banbury, SP., Berry, DC. 2005. “Office noise and employee concentration: identifying causes of disruption and
potential improvements”, Ergonomics, 48:1, 25-37.
Chueng, l. 2013. “Impact of workplace daylight exposure on sleep, physical activity and quality of life”, American
Academy of Sleep Medicine, 36.
Construction Marketing Group. 2013. Analiza rynku zrównoważonego budownictwa w Polsce. Badanie percepcji
rynku. Warszawa, Polska: http://issuu.com/constructionmarketinggroup/docs/analiza_rynku_zrownowazonego_
budown.
Elzeyadi, l. 2011. Daylighting-Bias and Biophilia: Quantifying the Impact of Daylighting on Occupant Health. Dostęp
14 maja, 2015. http://www.usgbc.org/sites/default/files/OR10_Daylighting%20Bias%20and%20Biophilia.pdf.
Evans, J. 2000. “Stress and Open-Office Noise”, Journal of Applied Psychology, Vol. 85, No. 5, 779-783.
Fried et al. 2002. “The joint effects of noise, job complexity and gender on employee sickness absence”, Journal of
Occupational and Organizational Psychology, 75, 131-144.
Haynes, B. 2008. “The impact of office comfort on productivity”, Journal of Facilities Management, 6 (1), 37-51.
Heschong Mahone Group. 2003. Windows and Offices: a Study of Worker Performance and the Indoor Environment
(Technical Report) for California Energy Commission, 2-4.
Kaplan, R. 1992. “The psychological benefits of nearby nature”, The role of horticulture in human well-being and
social development, Relf, D. (red.), 125-133, Portland, Oregon: Timber Press.
Kim, J., Dear, R. 2013. “Workspace satisfaction: The privacy-communication trade-off in open-plan offices”, Journal
of Environmental Psychology.
Kosonen, R., Kajaala, M., Takki, T. 2011. “Perceived IEQ conditions: Why the actual percentage of dissatisfied
persons is higher than standards indicate?”, Sick Building Syndrome in public buildings and workplaces, AbdulWahab, Sbah A. (red.), 1st edition, 591.
Kosonen, R., Tan, F. 2004. “Assessment of productivity loss in air-conditioned buildings using PMV index”, Energy
and Buildings, 36, 987–993.
Kosonen, R., Tan, F. 2004. “The effect of perceived indoor air quality on productivity loss”, Energy and Buildings, 36,
981–986.
Lan, L., Wargocki, P., Wyon, DP., Lian, Z. 2011. "Effects of thermal discomfort in an office on perceived air quality,
SBS symptoms, physiological responses, and human performance”, Indoor Air, 21:5, 376-90.
LightingEurope German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association (ZVEI). 2013. Market Study. Lighting:
Going Beyond Energy Efficiency. Dostęp 20 maja, 2015. http://www.lightingeurope.org/uploads/files/Market_
Study-Human_Centric_Lighting._Final_July_2013.pdf.
Loftness, V., Hartkopf, V. and Gurtekin, B. 2003. “Linking Energy to Health and Productivity in the Built
Environment: Evaluating the Cost-Benefits of High Performance Building and Community Design for
Sustainability, Health and Productivity” Prezentacja na USGBC Green Build Conference.
28
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
Milton, DK., Glencross, PM., Walters, MD. 2000. “Risk of Sick Leave Associated with Outdoor Air Supply Rate,
Humidification, and Occupant Complaints”, Indoor Air , vol. 10, 212-221.
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. 1998. "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia
1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe”, Dz.U.
1998, nr 148 poz. 973.
Oliveira-Fernandes, E. et al. 2009. “Health effect of indoor air quality – EnVIE – project proposed IAQ policy for the
EU”, REHVA Journal, Volume 46. Issue 4.
Park, JS., Yoon, CH. 2011. “The effects of outdoor air supply rate on work performance during 80-h work period”,
Indoor Air, 21:4, 284-290.
Polski Komitet Normalizacyjny. 1983. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej. Wymagania, PN-83/B-03430.
Polski Komitet Normalizacyjny. 1987. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. PN-87/B-02151/02.
Polski Komitet Normalizacyjny. 2008. Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości
instalacji wentylacji i klimatyzacji, PN-EN 13779.
Polski Komitet Normalizacyjny. 2012. Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we
wnętrzach, PN-EN 12464-1:2012.
Singh, A., Syal, M., Grady, S., Korkmaz, S. 2010. “Effects of Green Buildings on Employee Health and Productivity”,
American Journal of Public Health, 100(9): 1665–1668.
Sivunen, M., Kosonen, R., Juho-Kusti, K. 2004. “Excellent indoor environment and energy efficiency increase
monetary value of buildings”, REHVA Journal, Volume 51. Issue 4.
U.S. Environmental Protection Agency. 1989. Report to Congress on indoor air quality: Volume 2, EPA/400/1-89/001
C. Washington, D.C.
U.S. Environmental Protection Agency. 2008. Report on the Environment. What are the trends in indoor air quality
and their effects on human health?, 2-73. Washington D.C.
Virta, M., Villberg, K. 2011. “Solving Indoor Environmental Problems: What Can Be Found Out with Individual
Studies?”, Sick Building Syndrome in public buildings and workplaces, Abdul-Wahab, Sbah A. (red.), 1st edition, 591.
Wargocki, P. (red.), Andersson, J., Boerstra, A., Clements-Croome, D., Fitzner, K., Hanssen, S.O. 2006. REHVA
Guidebook: Indoor Climate and Productivity in Offices.
Wargocki, P., Sundell, J., Bischof, W. et al. 2002. “Ventilation and health in non-industrial indoor environments:
report from a European Multidisciplinary Scientific Consensus Meeting (EUROVEN)“, Indoor Air, vol. 12, Oxford, UK:
Blackwell Publishers.
World Green Building Council. 2014. Health, Wellbeing and Productivity in Offices. The next chapter for green
building. Dostęp 14 maja, 2015. http://www.worldgbc.org/activities/health-wellbeing-productivity-offices/.
World Health Organization. 2006. “Constitution of the World Health Organization”, Basic Documents, Forty-fifth
edition, Supplement. New York: Dostęp 14 maja, 2015. http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_
en.pdf.
29
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
KONTAK T
Construction Marketing Group
[email protected]
Katarzyna Chwalbińska-Kusek
BuroHappold Engineering
[email protected]
tel. +48 662 166 710
30
Z D R O W I E I P R O D U K T Y W N O Ś Ć W Z R Ó W N O WA Ż O N YC H B U DY N K A C H
Autorzy:
Katarzyna Chwalbińska-Kusek, BuroHappold Engineering
Małgorzata Olszewska, BuroHappold Engineering
Konsultanci merytoryczni:
dr inż. arch. Jan Cieśla, BuroHappold Engineering
Dominika Czerwińska, World Green Building Council
prof. Risto Kosonen, Halton Oy
Przemysław Olszewski, PRC Architekci
Anna Pora, BuroHappold Engineering
Bogdan Ślęk, Philips Lighting
Agnieszka Stachowiak, Philips Lighting
Magda Szubert, Saint-Gobain Ecophon
Adam Targowski, Skanska Property Poland
Jerzy Wójcik, Colliers International (do grudnia 2014), JW_A (obecnie)
Edycja:
Colliers International, BuroHappold Engineering
Opracowanie graficzne i produkcja:
BuroHappold Engineering
WWW
www.cmgpoland.eu
facebook.com/CMGPoland
Download