Informacja prasowa - mali bracia Ubogich

advertisement
Informacja prasowa
Warszawa, 31.05.2012 r.
Sytuacja zawodowa osób w wieku 50+ w Polsce
– podsumowanie II edycji „Bilansu Kapitału Ludzkiego”
Wcześniejsze odchodzenie na emeryturę czy brak chęci podnoszenia kwalifikacji przez osoby w wieku 50 + to
jedne z głównych problemów, które zarysowały się w badaniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
pt. „Bilans Kapitału Ludzkiego” opublikowanym w dn. 25 kwietnia 2012 r. Raport prezentuje niezbyt optymistyczną
sytuację zawodową osób w wieku okołoemerytalnym. Główny celem projektu badawczego „Bilans Kapitału
Ludzkiego” było ukierunkowanie instytucji i środków publicznych na realizację zadań zmierzających do likwidacji
luk kompetencyjnych na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym. Jednym z takich działań jest usługa
szkoleniowo-doradcza w ramach projektu systemowego PARP pt. „Aktywny Emeryt”, który ma na celu utrzymanie
aktywności zawodowej pracowników w wieku okołoemerytalnym.
Bilans Kapitału Ludzkiego to unikatowy na skalę Polski i Europy monitoring rynku pracy
pozwalający śledzić, jak zmienia się struktura kompetencji na rynku pracy, co jest
szczególnie ważne w kontekście konieczności dopasowania kompetencji potencjalnych i
obecnych pracowników do wymagań pracodawców. Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w pierwszej połowie
2011 r. zrealizowała drugą edycję opisywanych badań. Otrzymane wyniki w 100%
potwierdzają zasadność realizacji projektów aktywizujących osoby po 50. roku życia,
np. takich jak „Aktywny emeryt”.
Zgodnie z wynikami badania wśród Polaków i Polek w wieku produkcyjnym aż 13% jest na
emeryturze (dla porównania 12% osób jest bezrobotnych, 59% pracuje zawodowo). Pierwszy poważny odpływ pracowników
na emeryturę i rentę zaczyna się w wieku 43 lat (zwłaszcza u mężczyzn). W wieku 50 lat następuje zrównanie odsetka
pracujących kobiet i mężczyzn. W wieku lat 60 - aktywnych zawodowo pozostaje jedynie 37% mężczyzn. Wraz z wiekiem
rośnie średni czas poszukiwania pracy – w grupie wiekowej 55-64 lata wynosi on aż 57 miesięcy. Jednak optymizmem
Dodatkowych informacji udziela:
Biuro projektu tel. (22) 642 58 72
Anna Zakrzewska e-mail: [email protected]
Karolina Koziejowska e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
może napawać fakt, że w grupie wiekowej 55-64 ponad połowa ankietowanych (52%) wyraziła chęć przekwalifikowania się
(przyuczenia się do nowego zawodu) w przypadku niemożności znalezienia pracy.
Osoby pracujące w wieku 50+ zdecydowanie nie są skłonne do poszukiwania nowej pracy - w grupie 50-54 lata tylko 6%
osób przyznało się do jej poszukiwania, w grupie 55-59 było to 4%, a w grupie 60-64 lata zaledwie 2%.16% respondentów
uważa, że ich wiek stanowi barierę w znalezieniu pracy – znacznie częściej czynnik ten wymieniały osoby starsze (50%
osób po 50 roku życia).
Problem ze znalezieniem pracy i jej utrzymaniem ma ścisły związek z poziomem kompetencji pracowników i chęcią
podnoszenia swoich kwalifikacji, dlatego aby zmienić sytuację na rynku pracy należy dokładnie przyjrzeć się kwestii
kształcenia.

Ze względu na związek z wiekiem wyróżniono dwa rodzaje kompetencji:
o
Systematycznie obniżające się z wiekiem (kompetencje komputerowe, artystyczne, sprawność fizyczna) –
są to umiejętności, których spadkowi w większości można zapobiec poprzez odpowiednie szkolenia.
o
Kompetencje o nieliniowej zależności: „odwrócone U” – szczyt przypadający w wieku 30 lat: dotyczy
w szczególności umiejętności samo-organizacyjnych i kierowniczych. W tym przypadku dużą rolę
odgrywa postrzeganie własnej osoby jako kompetentnej (dzięki odpowiednim szkoleniom można wpłynąć
na umocnienie odpowiedniego wizerunku osoby).
Jedynie 20% Polaków w wieku 18-64 lata podnosiło swoje kwalifikacje w roku poprzedzającym badanie. Najbardziej bierną
grupą wśród tych osób byli ludzie starsi – w grupie bezrobotnych 50-64 lata 88% nie uczyło się w żaden sposób, natomiast
wśród pracujących było to 78%. Optymistycznie nie nastraja fakt, że w dalszym ciągu chęć uczestnictwa w kursach
i szkoleniach spada wraz z wiekiem – w grupie 50-59/64 lata deklaruje ją jedynie 9%. Dlatego tak ważne jest, aby
propagować wśród osób w tym wieku koncepcję uczenia się przez całe życie.
W grupie wiekowej 50+ najczęściej wskazywanym powodem utrudniającym wzrost aktywności szkoleniowej było
przekonanie, że w tym wieku nie ma sensu się dokształcać. Znaczenie miały również ograniczenia związane ze stanem
zdrowia. Jak widać, główna bariera tkwi w przekonaniach – odpowiednia kampania świadomościowa powinna je
zmodyfikować i ukazać sens kształcenia ustawicznego.
Jak pokazują otrzymane wyniki badań, podnoszenie swoich kompetencji odgrywa ogromną rolę w poszukiwaniu
i utrzymaniu pracy – pracodawcy jako główny problem wymieniali brak kompetencji i ich niedopasowanie do oferowanego
stanowiska – sytuacja ta dotyczy co piątej osoby starającej się o pracę.
Dodatkowych informacji udziela:
Biuro projektu tel. (22) 642 58 72
Anna Zakrzewska e-mail: an[email protected]
Karolina Koziejowska e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedstawione rezultaty precyzują kluczowe wyzwanie jakie zostało postawione przed polskim społeczeństwem propagowanie kształcenia przez całe życie. Obecnie występuje brak motywacji do kształcenia wśród osób dorosłych
i brak atrakcyjnej oferty kształcenia. Co gorsza, dezaktywacja edukacyjna o 5-10 lat wyprzedza dezaktywację zawodową.
Osoby w wieku 50+ są za późno zachęcane do uczenia się, dlatego tak ważne są programy edukacyjne skierowane do tej
grupy. Najlepiej wdrażać je w okresie poprzedzającym o 5-10 lat statystyczny punkt zwiększonego ryzyka dezaktywacji
zawodowej. „Dlatego też, zachęcamy wszystkich do skorzystania z bezpłatnych szkoleń i doradztwa zawodowego w ramach
usługi szkoleniowo-doradczej pt. „Aktywny Emeryt”. Szkolenia w zakresie rozwoju kompetencji miękkich oraz prowadzenia
działalności gospodarczej, mają pomóc w rozwoju umiejętności interpersonalnych, pracy zespołowej oraz komunikacji.
Ponadto uczestnicy zdobędą wiedzę na temat elastycznych form zatrudnienia, wolontariatu i prowadzenia działalności
gospodarczej. Projekt prowadzony jest w województwie śląskim, podkarpackim i małopolskim. Rekrutacja już się
rozpoczęła.” – podkreśla Anna Świebocka-Nerkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego z Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie www.50plus.parp.gov.pl.
Usługa doradczo-szkoleniowa w ramach projektu systemowego PARP pt. „Aktywny Emeryt”
Usługa szkoleniowo-doradcza w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości pt. „Aktywny Emeryt” została zlecona podmiotowi wybranemu zgodnie
z ustawą PZP – FIRMIE 2000 Sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Obserwowany w ostatnich latach narastający problem przedwczesnego wycofywania się
i „wypychania” z rynku pracy osób w wieku okołoemerytalnym skutkuje marnowaniem potencjału
firm i ograniczaniem kapitału społecznego Polaków. Wśród wielu przyczyn tego zjawiska zwraca
uwagę niski poziom kompetencji miękkich – niska samoocena, brak wiary we własne możliwości,
niedostateczne umiejętności w zakresie pracy zespołowej (w tym w ramach zespołów
międzypokoleniowych), komunikacji, asertywności, wysoki poziom lęku przed zmianą czy brak
zdolności adaptacyjnych. Usługa szkoleniowa ma na celu utrzymanie aktywności zawodowej
pracowników w wieku okołoemerytalnym poprzez podniesienie świadomości i wiedzy w zakresie
korzyści płynących z pozostawania aktywnym zawodowo na rynku pracy.
Więcej informacji na: www.50plus.parp.gov.pl
Dodatkowych informacji udziela:
Biuro projektu tel. (22) 642 58 72
Anna Zakrzewska e-mail: [email protected]
Karolina Koziejowska e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Download