rola pieniądza

advertisement
ROLA PIENIĄDZA
I SYSTEMU
BANKOWEGO
W GOSPODARCE
RYNKOWEJ
WSTĘP
Pieniądz obecnie na całym świecie stanowi niezbędny czynnik życia gospodarczego,
jest tak oczywisty, że wprost trudno sobie wyobrazić istnienie jakiejkolwiek społeczności
cywilizowanej pozbawionej tego instrumentu wielostronnego działania. Z pieniądzem
bowiem mamy styczność każdego dnia.
Historia pieniądza jest jednym z przekrojów historycznego rozwoju społeczeństwa,
ukazującym przede wszystkim zjawiska gospodarcze, ale też polityczne, kulturalne i
obyczajowe.
Kiedy wynaleziono pieniądz? Mimo stu kilkudziesięciu lat fantastycznych odkryć
archeologicznych- nie wiemy do dziś. Można jednak dość łatwo określić, w jakiej fazie
rozwoju cywilizacji to się stało. Nie zdarzyło bowiem się to wtedy, kiedy jakiegoś towaru
było tyle, że jego nadmiar można było jako pieniądz gromadzić w „skarbach”. Pieniądz
musiał się pojawić, gdy...stał się potrzebny. Bez wątpienia był wynalazkiem. Nie narodził się
w głowie jednego człowieka, mógł wejść w użycie tylko przez uzgodnienie. Pieniądz był więc
dzieckiem swoistej, niepisanej umowy społecznej.
Zanim jednak pieniądz przybrał najbardziej typową i praktyczną formę krążka
monetarnego i zanim forma ta uzyskała prawie całkowitą wyłączność, zachowując ją przez
całe następne stulecia zarówno u nas jak i w innych krajach uchodziły: prymitywne ulane
kawałki metalu, bydło, misterne ozdoby srebrne, futra, tkaniny, narzędzia, broń w zależności
od kraju, epoki, od warunków i możliwości społeczeństwa, które go wytwarzało i którego
potrzebom miał służyć.
O istnieniu pieniądza, niezależnie od jego postaci zewnętrznej, mówimy wtedy, gdy w
danym społeczeństwie pojawia się produkcja towarowa, a więc gdy wytwórczość dóbr
materialnych przewyższa własne potrzeby producenta i nadwyżka zostaje przeznaczona na
zbyt w zamian za inne dobra. Początkowo taka wymiana nadwyżek produkcyjnych polegała
na bezpośrednim przekazywaniu jednego towaru za drugi. Stopniowo jednak zaczęto się
posługiwać trzecim towarem, za który producent sprzedawał swój wytwór i za który następnie
nabywał jakiś potrzebny mu artykuł. Ów trzeci towar, jeśli zyskał powszechne uznanie jako
wymiennik innych towarów, jeśli był traktowany jako ogólny ich ekwiwalent stawał się przez
to samo pieniądzem, nie tylko służąc wymianie, ale i pełniąc funkcję miernika wartości
wszelkich dóbr. Przy jego pomocy można już było określić i wyrazić wartość każdego innego
towaru.
W ujęciu standardowym pojęcie pieniądza obejmuje: gotówkę oraz depozyty bankowe
uruchamiane czekami. Pierwotną postacią pieniądza gotówkowego było złoto- najpierw
sztaby, a następnie monety złote. Ciągle rozwijająca się rozszerzająca wymiana towarowa
była jednak hamowana przez ograniczoną podaż złota oraz techniczne trudności z jego
przemieszczaniem. Stąd też stosunkowo wcześnie pojawiły się w obiegu banknoty, będące
papierowymi znakami pieniężnymi, które jednak w każdej chwili mogły być wymienione na
złoto. W przeszłości występowały trzy systemy wymienialności banknotów na złoto: system
wymienialności pełnej (na złote monety o tej samej wartości nominalnej), system sztabowo złoty (wymienialność na sztaby złote, co eliminowało z tej wymiany właścicieli mniejszych
sum banknotów) oraz system dewizowo-złoty (wymienialność albo na złoto, albo na waluty
innych państw według uznania upoważnionych banków). Tak stopniowo ograniczana
wymienialność banknotów na złoto, została w większości państw zawieszona w okresie
międzywojennym.
Zawieszenie wymienialności na złoto spowodowało, że pieniądz gotówkowy stał się
typowym pieniądzem papierowym. Jego wartość nominalna nie ma żadnego związku z jego
wartością rzeczywista. Wartość nominalna jest mu nadana przez państwo, które jednocześnie
nakazuje przyjmowanie go na swoim obszarze. Pieniądz papierowy występuje w postaci
papierowych biletów bankowych (dla większych jednostek pieniężnych) oraz metalowego
bilonu (dla mnie jednostek mniejszych).
Drugą formą pieniądza w ujęciu standardowym są depozyty bankowe uruchamiane
czekami. Ta część pieniądza jest najczęściej nazywana pieniądzem bezgotówkowym.
Pieniądzem tym są zapisy na rachunkach bankowych należących do przedsiębiorstw lub osób
fizycznych, będące albo wynikiem lokaty pieniądza gotówkowego w banku, albo udzielenia
przez bank kredytu swojemu klientowi.
Pieniądz bezgotówkowy obiega między rachunkami różnych przedsiębiorstw lub osób
fizycznych, posiadającymi takie rachunki w tym samym lub innych bankach. Technicznym
narzędziem uruchamiającym wkłady jest najczęściej czek. Na marginesie może jednak warto
zaznaczyć, że dzisiaj tego uruchomienia wkładów można dokonać także przy użyciu
odpowiednich urządzeń elektronicznych- bez konieczności wypełniania i przesyłania czeków.
Możliwości te tworzą np. plastykowe karty identyfikacyjne i terminale instalowane w dużych
domach towarowych lub nawet w domach niektórych klientów. Wszystkie te urządzenia są
jednak w swych funkcjach tożsame z czekiem (różnica polega tylko na tym, że klient zamiast
drukiem czekowym i piórem posługuje się komputerem).
Czek jest papierem wartościowym będącym technicznym narzędziem uruchamiającym
depozyty bankowe, sam w sobie jednak pieniądzem nie jest. Jest dokumentem, na którym
właściciel rachunku poleca bankowi dokonanie wypłaty określonej kwoty pieniężnej osobie
wymienionej w czeku (czek imienny) lub okazicielowi (czek na okaziciela). Czek można
zrealizować w gotówce lub przelać sumę, na którą opiewa, na rachunek jego nowego
właściciela. Czek może być też odstąpiony innej osobie. Bank realizuje czek za okazaniem,
jednak tylko przez pewien czas od daty jego wystawienia. Wynikiem tego obrotu jest zawsze
przekazanie określonej sumy pieniężnej z rachunku otwartego w danym banku na rzecz osoby
realizującej czek.
Pieniądz bezgotówkowy stanowiąc zapisy na rachunkach czekowych w bankach
handlowych, jest emitowany przez te właśnie banki. Stąd też w odróżnieniu od pieniądza
gotówkowego- emitowanego przez bank centralny- nie jest on prawnym środkiem
płatniczym, tzn. że można nie zgodzić się na przyjęcie zapłaty w formie bezgotówkowej.
Prostota operacji i niższe koszty takiego sposobu realizowania zapłat sprawiają jednak, że
depozyty bankowe uruchamiane czekami stanowią w krajach o rozwiniętej gospodarce
rynkowej podstawową część pieniądza.
W ujęciu standardowym do pieniądza zalicza się- poza gotówką- tylko te część
wkładów bankowych, która może być uruchamiana czekami, a więc wkładów, którymi można
dysponować na równi z gotówką. W szerszym ujęciu, do pieniądza zalicza się także inne
wkłady bankowe, przede wszystkim wkłady terminowe. Nie mogą one być automatycznie
przekręcone w rachunki czekowe, ich uruchomienie wymaga pewnego czasu lub
dodatkowych czynności. Stopień płynności, a więc łatwości z jaką może być bez straty
zamieniony na inne aktywa, jest w przypadku pieniądza potencjalnego znacznie niższy a
niżeli w przypadku pieniądza standardowego.
Rozróżnienie pomiędzy pieniądzem standardowym, a potencjalnym znajduje
odniesienie w rozumieniu funkcji pieniądza. Wyróżnić można funkcje pieniądza jako:
- miernika wartości
- środka wymiany
- środka płatniczego
- środka przechowywania wartości
Funkcje miernika wartości (jednostki rozrachunkowej) pełni pieniądz niezależnie od zakresu
w jakim jest pojmowany. Funkcja ta polega na tym, że w pieniądzu wyraża się ceny innych
towarów. Jest to możliwe dlatego, że pieniądz reprezentuje pewną wartość, chociaż – w
przypadku, kiedy nie jest kruszcem- sam swojej wartości nie posiada.
Funkcje środka wymiany oraz środka płatniczego pełni bezpośrednio tylko pieniądz
standardowy. Jako środek wymiany, pieniądz pośredniczy w akcie sprzedaży- kupna jakiegoś
towaru. Jako środek płatniczy, pieniądz służy do wyrównania wcześniej powstałych
zobowiązań. Funkcje te może bez zastrzeżeń pełnić pieniądz gotówkowy oraz depozyty
bankowe uruchamiane czekami. Pieniądz potencjalny nie może natomiast bezpośrednio być
użyty do realizacji płatności obecnie lub wcześniej powstałej-niedostateczny jest, jak
wcześniej to powiedziano, stopień jego płynności. Posiadanie pieniądza standardowego jest
więc niezbędne dla realizacji przewidywanych i nie przewidywanych zakupów dóbr i usług .
Niezakłócona realizacja tych zakupów wymaga by iloczyn zasobów pieniądza (M.) i
szybkości obiegu pieniądza (V) był równy iloczynowi poziomu cen (P) i rozmiarów produkcji
(Q). Zależność ta określona jest mianem równania obiegu pieniądza:
MV=PQ
Z równania tego wynika, że jeśli szybkość obiegu pieniądza pozostaje bez zmiany, a
rozmiary produkcji nie mogą ulec dalszemu powiększeniu, to zwiększanie zasobów pieniądza
musi doprowadzić do wzrostu cen.
Funkcję środka przechowywania wartości pełni bez zastrzeżeń pieniądz kruszcowy.
Dzisiejszy pieniądz może pełnić tę funkcję tylko w sposób ograniczony. Pieniądz
standardowy funkcji tej nie pełni dlatego, że nie przynosząc procentu, nieustannie traci na sile
nabywczej wskutek postępujących tendencji inflacyjnych. Pieniądz potencjalny spełnia ją
tylko wtedy, kiedy stopa procentowa od wkładów terminowych nie jest niższa od stopnia
inflacji.
Skutkiem wymiany dóbr materialnych i usług na pieniądz i odwrotnie jest przepływ
pieniądza między podmiotami gospodarczymi. Konsumenci oferują czynniki produkcji
(ziemię, siłę roboczą, kapitał) przedsiębiorcy, który zaoferuje najwyższy dochód(czynsz
dzierżawny, płacę, procent).
Model okrężnego przepływu dochodów
Popyt na dobra i usługi
(wydatki konsumentów)
Rynek produktów (ceny dóbr i
usług określonych przez popyt i
podaż)
Podaż dóbr i usług
Konsumenci
Przedsiębiorstwa
Podaż czynników produkcji
(praca, ziemia, kapitał, przedsiębiorczość)
Rynki czynników produkcji )ceny
czynników produkcji określone
przez popyt i podaż)
Popyt na czynniki produkcji
(płace, czynsze dzierżawne,
zyski, procenty)
W tym uproszczonym modelu istnieją jedynie konsumenci i przedsiębiorstwa, a
pieniądze używane są tylko jako środek wymiany. Pominięto trzeciego uczestnika procesu
gospodarczego- rząd.
BANKI W SYSTEMIE PIENIĘŻNO- KREDYTOWYM
Rozwój pieniądza doprowadził do wykształcenia jednej z najistotniejszych obecnie
instytucji gospodarki rynkowej- banku. Bank jest to organizacja powołana do prowadzenia
organizacji pieniężnych, gotówkowych i kredytowych i świadcząca usługi dla przedsiębiorstw
i innych podmiotów gospodarczych w tym zakresie. Cechy charakterystyczne banku:
- jest samodzielną i samofinansującą organizacją gospodarczą
- ma osobowość prawną
- działa na podstawie ustawy „Prawo bankowe”
- może tworzyć z innymi bankami spółki prawa handlowego i cywilnego oraz spółdzielnie
- może realizować z innymi podmiotami przedsięwzięcia gospodarcze, świadczyć usługi
konsultacyjne w sprawach finansowych i podejmować inną dz8iałalność gospodarczą
- może być tworzony przez osoby prawne i fizyczne (m.in. trzech założycieli)
Ustawa „Prawo bankowe” nadaje NBP prawo i obowiązek nadzorowania działalności
banków, ich oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych. Istnieje również Rada Banków,
która pełni funkcję organu koordynacyjnego, konsultacyjnego i opiniodawczego. W Polsce
system banków obejmuje banki:
- państwowe
- państwowo-spółdzielcze
- spółdzielcze i spółki akcyjne
System bankowy państwa o gospodarce rynkowej tworzą: wyodrębniony bank emisyjny
(centralny bank państwa) i rozmaite banki różniące się między sobą głównie zakresem
prowadzonych operacji. Szerzej rozumiany system pieniężno-kredytowy obejmuje, prócz
banków, także różne inne instytucje finansowe, tzw. parabanki, dokonujące operacji
bankowych w ściśle ograniczonym zakresie lub na innych zasadach niż banki.
Formy organizacyjne i struktura bankowości nie są identyczne we wszystkich
krajach. W każdym z nich jednak występują trzy rodzaje instytucji bankowych:
- bank centralny
- banki handlowe
- instytucje pośrednictwa finansowego (np. kasy oszczędnościowe)
Naczelna rola w systemie bankowym przypada bankowi centralnemu. Jest on najczęściej
bankiem państwowym i w swej działalności realizuje politykę gospodarczą państwa jako
całości. Pełni on 4 funkcje. Pierwszą jest emisja pieniądza gotówkowego- tj. papierowych
biletów bankowych oraz bilonu. Im wyżej rozwinięta gospodarka danego kraju, tym mniejsze
jest znaczenie pieniądza gotówkowego w ogólnej masie pieniądza znajdującego się w obiegu.
Szczególna rola banku centralnego nie wynika jednak bezpośrednio z ilości emitowanej
gotówki. Rzecz w tym, że ilość ta pośrednio rzutuje na rozmiary kreowanego przez inne banki
pieniądza bezgotówkowego. Emitując pieniądz gotówkowy-mając w tym względzie
wyłączność- bank centralny wyznacza więc i kontroluje rozmiary całego obiegu pieniężnego.
Funkcjonowanie instytucji pośrednictwa finansowego skupia się wokół działalności
kredytowej. Kredyt jest to wejście w posiadanie jakiegoś dobra (pieniądz, towary, usługi) w
zamian za obietnicę zwrotu ekwiwalentu tej wartości w określonym czasie oraz ustalonego
procentu. Kredyt pozwala producentowi zapełnić lukę finansową powstającą w czasie między
produkcją a sprzedażą towarów. Konsument może natomiast nabywać pożądane dobra na
poczet przyszłych dochodów. Użyczając kredytu, trzeba zwracać uwagę na wiarygodność
dłużnika, tzn. na możliwość i chęć zwrotu ekwiwalentu pożyczonej sumy pieniędzy.
Obiektywna zdolność zwrotu nie zawsze jest równoważna faktycznej gotowości zwrotu.
ZAKOŃCZENIE
Zasadniczy kierunek rozwoju pieniądza we wszystkich jego funkcjach postępował od
wyższych grup społecznych ku niższym. Posługiwały się nim najpierw w najszerszym
zakresie jednostki najzamożniejsze, później przenikał on do coraz liczniejszych grup ludności
i upowszechniał się wśród nich. Przez wszystkie stulecia pozycja pieniądza się stopniowo
umacniała. Obecnie jest formą dominującą we wszystkich dziedzinach życia. Dzisiaj pieniądz
jest tak ważny, że bez niego nie na się żyć. Trzeba tez nadmienić o tym, że dzisiaj pieniądzem
jest papier a nawet abstrakcyjne zapisy cyfrowe kredytów, depozytów, aktywów i pasywów,
wreszcie sztucznych jednostek monetarnych, które nigdy nie przybrały nawet fizycznej
postaci kawałka papieru.
Nie może być może o transformowaniu polskiej gospodarki bez głębokich
przekształceń w systemie bankowym. Zmiany dokonywane w Polsce są dokonywane na
wieloletnich doświadczeniach krajów o gospodarce rynkowej. Jest oczywiste, że mechanizm
rynkowy ma nie tylko zalety, ale i pewne ułomności. Świadomość tego może ułatwić proces
transformacji naszej gospodarki.
BIBLIOGRAFIA:
Download