Mechanizm rynkowy - jest to określenie wzajemnych zależności

advertisement
Mechanizm rynkowy
- jest to określenie wzajemnych zależności występujących między
podażą, popytem a ceną towaru
Elementy mechanizmu rynkowego:



Popyt - ilość dóbr i usług jakie klienci chcą i mogą kupić po określonej cenie, w określonym miejscu
i w określonym czasie.
Podaż - ilość dóbr i usług jakie dostawcy chcą i mogą sprzedać po określonej cenie, w określonym
miejscu i w określonym czasie.
Cena - wartość rynkowa towaru lub usługi wyrażona w danej jednostce pieniężnej.
Cena równowagi rynkowej - cena przy której wyroby i usługi są sprzedawane w takiej samej ilości
w jakiej zostały wyprodukowane
Warunki funkcjonowania gospodarki rynkowej:



Wolność i swoboda w podejmowaniu działalności gospodarczej
Konkurencja między podmiotami gospodarczymi
Prywatna forma własności
Cena
- innymi słowy jest to ilość pieniędzy, jaką należy zapłacić za nabycie jednostki określonego towaru,
które w gospodarce rynkowej są kształtowane przez rynek. Cena może się kształtować w wyniku relacji pomiędzy popytem
a podażą (tzw. cena wolna) lub pod wpływem producentów i konsumentów. W nielicznych przypadkach kształtowana jest ona
przez państwo (tzw. ceny sterowane administrowane).
Cena - ilość pewnego dobra (najczęściej pieniądza), za przyjęcie której sprzedający jest gotów zrzec się swoich praw
do danego dobra, lub też kupujący jest gotów ją kupić, aby do tego dobra nabyć prawa. Cena może dotyczyć m.in. towaru
lub usługi. Według większości teorii ekonomicznych cena równa się wartości danego dobra.
Wyróżnia się następujące funkcje ceny:

Informacyjno - bodźcowa - parametru, który pozwala określić wielkość przychodów ze sprzedaży, a także parametru
pobudzającego do określonego działania. Nabywcę ceny informują o ile zmniejszą się jego zasoby pieniężne, jeśli dokona on
zakupu. Sprzedającego ceny informują o ile zwiększy się jego przychód, jeśli dokona on sprzedaży.

Redystrybucyjna (wtórny podział, rozdział). Ceny są narzędziem podziału dóbr i usług, oraz przesuwania dochodów od jednych
grup społecznych do innych i do budżetu państwa. Państwo również może dokonywać redystrybucji dochodów przy pomocy cen
- różnicując obciążenie cen podatkami, ustalając ceny minimalne / maksymalne czy dotując pewne gałęzie gospodarki.

Stymulacyjna - narzędzie oddziaływania na dostawców i odbiorców - im wyższy jest poziom cen, tym większa jest opłacalność
produkcji. Stymuluje to producentów do zwiększania rozmiarów produkcji. Niższy poziom cen zniechęca producentów
i powoduje ograniczenia produkcji. Wyższy poziom cen może skłaniać producentów do zwiększenia produkcji a nawet
podnoszenia wartości użytkowej wyrobów (jakość, estetyka, funkcjonalność). Zazwyczaj wyższy poziom cen skłania
konsumentów do ograniczenia spożycia a niższy stymuluje wzrost spożycia.
Przy pomocy cen państwo może stymulować wzrost spożycia niektórych wyrobów tj. modyfikować
strukturę spożycia, a także regulować poziom dochodów realnych w społeczeństwie.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards