cechy-modelu-konkurencji-doskonalej-niedoskonalej-i

advertisement
.
Cechy modelu konkurencji doskonałej , niedoskonałej i monopolu. Konkurencja doskonała zakłada
istnienie dużej liczby producentów, z których każdy ma niewielki udział w ogólnej masie transakcji
zawieranych na danym rodzajowo rynku i w odniesieniu do konkretnych towarów. Żaden z
producentów nie może samodzielnie zmieniać poziomu cen. Cena informuje dostawcę o wahaniach
popytu oraz obok preferencji osobistych odbiorców określa dostępność towaru dla nabywcy.
Założenia rynku doskonałego: n nieskończona cenowa elastyczność popytu - po cenie występującej
na rynku producent może sprzedać wszystko co wytworzy, poniżej tej ceny - przechwyci cały popyt
na dany towar, a powyżej - nie jest w stanie sprzedać niczego, n jednorodność towarów, n pełna
przejrzystość rynków, n całkowita dostępność rynków, n brak wszelkich trudności w wymianie
towaru na pieniądz, n absolutna giętkość cen oraz nieograniczona przenośność zasobów, n brak
jakichkolwiek trudności w wymianie pieniądza na towar, Konkurencja niedoskonała a
monopolistyczna jako uwarunkowania zachowań podmiotów na rynku. Konkurencja niedoskonała,
zakładamy że istnieje wiele (obnych, średnich, dużych) producentów, z których każdy ma istotny choć zróżnicowany - udział w ogólnej podaży danego towaru lub określonej grupy substytutów na
danym rynku. Zmieniając wielkość podaży można mieć wpływ na kształtowanie się cen. Producent
podnosząc cenę może stracić część nabywców, ale nie musi stracić wszystkich. Istnieje bardzo silna
walka konkurencyjna prowadzona taką bronią jak marka, reklama, znak fabryczny, co uniemożliwia
wyrównanie się cen wyrobów podobnej jakości. n brak jednorodności towarów, n nie racjonalne
zachowanie się podmiotów, n niedoskonały rynek pracy, produktów spożywczych czy kapitałów,
Konkurencja monopolistyczna to przyjęcie takiej głównie pozycji producenta na rynku, która
zakłada jego pełną wyłączność, bądź (i co bardziej typowe) sytuację oligopolistyczną. Oligopol występowanie kilku wielkich producentów wywierających zasadniczy wpływ na warunki produkcji
i zbytu określonych dóbr, usług czy wartości. Daje im to możliwość oddziaływania na kształtowanie
się cen oraz narzucanie korzystnych dla siebie warunków transakcji w zakresie przedstawionej
oferty podażowej.
(…)
… osobistych odbiorców określa dostępność towaru dla nabywcy. Założenia rynku doskonałego: n
nieskończona cenowa elastyczność popytu - po cenie występującej na rynku producent może
sprzedać wszystko co wytworzy, poniżej tej ceny - przechwyci cały popyt na dany towar, a powyżej
- nie jest w stanie sprzedać niczego, n jednorodność towarów, n pełna przejrzystość rynków, n
całkowita dostępność rynków, n brak…
Ekonomia - Struktura rynku
Struktura rynku i konkurencja niedoskonała - omówienie
Konkurencja doskonała i pełny monopol - wykład
Konkurencja doskonała i pełny monopol
Opracowane zagadnienia na kolokwium.
Rola instrumentów pośrednich w prowadzeniu zagranicznej polityki gospodarczej
Reklama

Administracja publiczna






























.
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
Download