Załącznik nr 1 do OPZ - Architektura modułu WCZK ()

advertisement
Załącznik nr 1 do OPZ
ARCHITEKTURA MODUŁU WCZESNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA
MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
V2.03
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
1
Spis treści
1.
Wprowadzenie, cel dokumentu ...................................................................................................... 5
2.
Wizja systemu.................................................................................................................................. 5
2.1 Moduł WCZK .................................................................................................................................. 6
2.2 Otoczenie Systemu ........................................................................................................................ 6
2.2.1 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego............................................................. 6
3.
Architektura biznesowa ................................................................................................................... 6
3.1 Zakres organizacyjny ..................................................................................................................... 6
3.2 Role ................................................................................................................................................ 8
4.
Moduł WCZK .................................................................................................................................. 10
4.1 Cel Modułu WCZK ........................................................................................................................ 10
4.2 Założenia Modułu WCZK ............................................................................................................. 10
4.3 Opis stanu istniejącego................................................................................................................ 12
4.3.1 Informacje o istniejącym systemie ....................................................................................... 12
4.3.2. Systemy zewnętrzne ............................................................................................................ 16
4.4 Architektura Modułu WCZK......................................................................................................... 16
4.4.1 Architektura aplikacji – usługi aplikacyjne ........................................................................... 16
4.4.2 Architektura technologiczna Modułu WCZK ........................................................................ 17
4.5 Zestawienie Zadań realizacyjnych Modułu WCZK ....................................................................... 18
4.5.1. Zadania poprawiające bezpieczeństwo i niezawodność systemu ....................................... 18
4.5.2. Zadania poprawiające jakość łączności radiowej ................................................................ 19
4.5.3. Zadania rozszerzające krąg uczestników systemu............................................................... 19
4.5.4 Pozostałe zadania inwestycyjne ........................................................................................... 19
4.5.5 E-usługi ................................................................................................................................. 19
4.5.6 Szkolenia ............................................................................................................................... 19
4.6 Wymagania dla Zadań realizacyjnych Moduł WCZK ................................................................... 19
Zadanie 4.5.1.1: Zbudowanie wojewódzkiej centrali zapasowej .................................................. 19
Zadanie 4.5.1.2: Modernizacja centrali wojewódzkiej przy ul. Mickiewicza 3 .............................. 23
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
2
Zadanie 4.5.2.1: Budowa i/lub wymiana masztów antenowych, anten, torów antenowych w
centralach powiatowych/miejskich............................................................................................... 24
Zadanie 4.5.2.2: Budowa i uruchomienie trzech simpleksowych przekaźników radiowych na
istniejących masztach antenowych. .............................................................................................. 26
Zadanie 4.5.2.3: Budowa (wyposażenie i uruchomienie) nowej centrali powiatowej.................. 28
Zadanie 4.5.2.4: Modernizacja 19 powiatowych / miejskich central i przeniesienie jednej z nich
do nowej lokalizacji ....................................................................................................................... 31
Zadanie 4.5.3.1: Dostarczenie, montaż i uruchomienie 20 nowych elektronicznych syren
alarmowych ................................................................................................................................... 32
Zadanie 4.5.4.1: Dostawa dwóch monitorów przemysłowych o przekątnej ekranu minimum 55”
do wizualizacji stanu faktycznego wszystkich central i syren alarmowych w województwie
podlaskim ...................................................................................................................................... 32
Zadanie 4.5.5 E-usługi dla obywateli ............................................................................................. 33
Zadanie 4.5.6.1 Szkolenie dla informatyków PUW........................................................................ 35
Zadanie 4.5.6.2 Szkolenie klienckie dla użytkowników nowego modułu...................................... 36
4.7 Wymagania szczegółowe............................................................................................................. 36
4.7.1 Bezobsługowy radiowy punkt dostępowy analogowy i cyfrowy (RPD/A/C) ....................... 36
4.7.2 Komputer klasy PC do obsługi dyspozytorskiej stacji powiatowych/miejskich, wraz z
monitorem..................................................................................................................................... 38
4.7.3 Zasilacz awaryjny UPS Desktop ............................................................................................ 45
4.7.4 Maszt antenowy i czynności towarzyszące .......................................................................... 46
4.7.5 Anteny alarmowa i dookólna ............................................................................................... 49
4.7.6 Kabel antenowy koncentryczny, oplotowy .......................................................................... 50
4.7.7 Opaski i uchwyty do mocowania kabli antenowych ............................................................ 51
4.7.8 Złącza .................................................................................................................................... 51
4.7.9 Simpleksowy przekaźnik radiowy VHF – 3 szt. .................................................................... 51
4.7.10 Szafka (obudowa) na urządzenia simpleksowego przekaźnika radiowego – 3 szt............. 52
4.7.11 Radiotelefon cyfrowy ......................................................................................................... 52
4.7.12 Stacjonarne syreny elektroniczne – 20 kpl. ........................................................................ 53
4.7.13 Monitor przemysłowy o przekątnej ekranu minimum 55” do wizualizacji stanu
faktycznego wszystkich central i syren alarmowych w województwie podlaskim ....................... 55
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
3
4.8 Zestawienie ilościowe Infrastruktury sprzętowej i programowej dla Modułu WCZK ................. 56
4.9 Zestawienie ilościowe szkoleń dla Modułu WCZK ....................................................................... 57
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
4
1. Wprowadzenie, cel dokumentu
Celem dokumentu jest przedstawienie architektury rozbudowy systemu e-Bezpieczeństwo, która w
całości stanowi zbiór wymagań opisujących stan docelowy systemu po wykonaniu prac Wykonawcy.
Niniejszy dokument opracowywany został w ramach Projektu "„Wdrażanie elektronicznych usług dla
ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa - Wykonanie koncepcji,
architektury i usług projektowania niezbędnych na etapie rozbudowy systemu e-Bezpieczeństwo ".
2. Wizja systemu
Ogólna mapa myśli opisująca wszystkie składniki zamówienia przedstawia Rysunek 1
mmd PUW
System eBezpieczenstwo
Szkolenia
Moduł Straż
Moduł WCZK
Moduł
komunikacji
Aplikacja
mobilna MSWD
Zarządzanie
Aplikacjami
mobilnimi
Zakup API do
istniejącego
SWD
Zakup Sprzęt
Budowy kontentu
elearningowego
Nagranie
filmów
Integracja z
SWD
Szkolenia
administratorów
Moduł
nawigacja
(karta trasy)
Moduł
dowodzenia
Materiały
E_learning
Szkolenia
urzytkowników
Dokumentacja
moduł
Samochód
Wykonanie
warstwy mapowej
syren
alarmowych
Zapewnienie
dostępu radiowego
do wszystkich stacjii
P/M
Moduł Wczesnego
Ostrzegania i
Alarmowania
mieszkańców
Moduł
elektronicznego
wspomagania
kierowania
Rozbudowa lub
wymiana
syetemu
informatycznego
Integracja z
GIS KW PSP
Zakup
Komputerów +
UPS
Rozbudowa lub
zamiana masztów
i/lub anten
Przemienniki
radiowe
Zapewnienie sterowania radiowego
syren / nowe lokalizacje syren
Zakup
stanowiska
analitycznego
GIS
Zakup Serwerów
MSWD
Zakup
monitorów
zakup elementy
sieci LTE
Anteny / Maszty
Sterowniki
Wymiana
radiotelefonów
Zakup syren
(kompletów)
Urządzenia
Mobilne
Rajestratory
"kamery"
Tablet typu A
Tablet typu B
Smartphone
Routery LTE
System
REJESTRATOR
Integracja warstw
mapowych z
PUW
System
Promień
Integracja z Systemem EB
"http://wczk.e-podlaskie.eu"
System CAR
E-Usługi Dla
mieszkańca
Materiały
edukacyjne
Informowanie o
zagrożeniach
Informacje
statystyczne
Integracja z
RSO
Integracja z
CU2
Rysunek 1 Wizja systemu - Mapa myśli
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
5
2.1 Moduł WCZK
Zadaniem docelowym, w które wpisuje się niniejszy projekt jako etap w dążeniu do uzyskania celu,
jest zbudowanie nowoczesnego, jednolitego, w pełni cyfrowego systemu alarmowania w
województwie podlaskim, który umożliwi skuteczne powiadomienie o zagrożeniu jak największej
liczby mieszkańców. Bezpieczeństwo i niezawodność działania będzie zapewniona m.in. poprzez
możliwość zarządzania syrenami alarmowymi wyłącznie drogą radiową w przypadku, gdy przestanie
funkcjonować łączność wykorzystująca Internet i transmisję IP. Temu samemu celowi służy budowa
zapasowej centrali wojewódzkiej. Docelowy system pozwoli również na nadawanie komunikatów
głosowych przez syreny elektroniczne z różnych poziomów zarządzania kryzysowego. Moduł
Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania mieszkańców województwa podlaskiego będzie zintegrowany
z Systemem e-Bezpieczeństwo.
2.2 Otoczenie Systemu
2.2.1 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego realizuje
zadania związane z planowaniem, nadzorem i koordynacją w obszarze bezpieczeństwa obywateli. Z
uwagi na miejsce w hierarchii administracji rządowej oraz współpracę z wieloma jednostkami
rządowymi i samorządowymi, służbami i podmiotami prywatnymi obszar działań Wydziału obejmuje
bardzo szerokie spektrum zdarzeń, których obsługa jest wsparta systemami informatycznym. Jednym
z ustawowych obowiązków Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego jest nadzór nad
systemem alarmowania. Do realizacji ww. zadania wykorzystywany jest system zarządzania syrenami
alarmowymi.
3. Architektura biznesowa
3.1 Zakres organizacyjny
Dla potrzeb rozbudowy i wdrożenia elementów systemów informatycznych zakłada się następującą
strukturę organizacyjną:
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
6
class Administracj a rządow a terenow a
Kierow nictw o PUW
+ Wojewoda
+ Wicewojewoda
+ Dyrektor Generalny
(from Podlaski Urząd
Wojewódzki)
Komenda Woj ew ódzka Państw ow ej Straży Pożarnej (KW PSP)
Podlaski Urząd Woj ew ódzki
+ Kierownictwo PUW
+ KP / KM PSP
+ Wydzial Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego
+ KW PSP
+ Kierownictwo PUW
Rysunek 2 Struktura organizacyjna
class PUW
Kierow nictw o PUW
+ Wojewoda
+ Wicewojewoda
+ Dyrektor Generalny
Wydzial Bezpieczenstw a i Zarzadzania Kryzysow ego
+ Dyrektor i z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego
+ Oddział I – Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego
+ Oddział II – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
+ Oddział III – Przygotowań Obronnych i Obrony Cywilnej
+ Oddział IV – Zabezpieczania i Logistyki
+ Oddział VI - Ratownictwa Medycznego
Rysunek 3 Struktura organizacyjna wewnątrz PUW
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
7
class Wydział Bezpieczeństw a i Zarządzania Kryzysow ego
Dyrektor i z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństw a i Zarzadzania Kryzysow ego
+ Dyrektor WBiZK
+ Z-ca Dyrektora WBiZK
Oddział I – Woj ew ódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysow ego
+ Dyzurny WCZK
+ Pracownik Oddzialu Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego
Oddział II – Centrum Pow iadamiania Ratunkow ego
+ Pracownik Oddzialu Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Oddział III – Przygotow ań Obronnych i Obrony Cyw ilnej
+ Pracownik Oddzialu Przygotowań Obronnych i Obrony Cywilnej
Oddział IV – Zabezpieczania i Logistyki
+ Pracownik Oddzialu Zabezpieczenia i Logistyki
Oddział VI - Ratow nictw a Medycznego
+ Pracownik Oddziału Ratownictwa Medycznego
Rysunek 4 Schemat organizacyjny WBiZK
3.2 Role
Na diagramie poniżej przedstawiono główne role w systemie e-Bezpieczeństwo
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
8
class Katalog rol KR
KW PSP
+ Administrator MSWD
+ Aplikacja mobilna
PUW WCZK
+ Baza danych mapowych
+ Baza danych mapowych
+ Moduł Straż
+ zarządzanie kryzysowe
(from Uzytkownicy)
(from Uzytkownicy)
class Moduł Straż
class Dane mapow e
Dyżurny KWPSP
Administrator MSWD
(from KW
PSP)
Opiekun danych
mapow ych
Analityk danych
mapow ych
Dyżurny MPSP
Konsument danych
mapow ych
class zarządzanie kryzysow e
class Mobilny
Dow ódca Mobilny
Administrator systemu
zarządzania syrenami
Użytkow nik Mobilny Użytkow nik Mobilny z
samochodem strażackim
Użytkow nik Mobilny OSP
Użytkow nik systemu
zarządzania syrenami
Podmioty uczestniczące w
zarządzaniu kryzysow ym
Odbiorcy komunikatów
Rysunek 5 Główne role w systemie e- Bezpieczeństwo
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
9
4. Moduł WCZK
4.1 Cel Modułu WCZK
1) Rozszerzenie systemu e-Bezpieczeństwo będzie polegało na stworzeniu dodatkowego modułu do
wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców województwa podlaskiego. Moduł będzie
wyposażony w funkcjonalności umożliwiające wykrywanie, monitorowanie, ostrzeganie i
alarmowanie ludności w oparciu o dane różnych źródeł, w tym innych systemów
teleinformatycznych i urządzeń pomiarowych.
2) Główne priorytety projektu to:
a) integracja z funkcjonującym systemem e-Bezpieczeństwo, w tym z podkładami mapowymi
oraz obecnie wykorzystywanym systemem sterowania syrenami alarmowymi;
b) zachowanie funkcjonalności sterowania syrenami alarmowymi na terenie województwa z
wykorzystaniem przede wszystkim istniejącej infrastruktury technicznej i teleinformatycznej
oraz zapewnienie analogicznego sterowania z wykorzystaniem łączności radiotelefonicznej
(dedykowane częstotliwości);
c) zapewnienie możliwości uruchamiania syren alarmowych dodatkowym użytkownikom
(głównie MCZK/PCZK).
d) Zapewnienie możliwości nadawania przez syreny elektroniczne komunikatów głosowych z
central powiatowych/miejskich i umożliwienie nadawania komunikatów tekstowych z
poziomu wojewódzkiego w przyszłości.
3) Celem jest zwiększenie skuteczności alarmowania ludności województwa podlaskiego przez
sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Moduł będzie wymieniać informacje na temat
zagrożeń oraz stref niebezpiecznych, będzie miał także możliwość uruchomienia syren
alarmowych przez wszystkich uprawnionych użytkowników. Przewiduje się, iż użytkownikami
modułu będą przede wszystkim przedstawiciele centrów zarządzania kryzysowego, Jednostek
Samorządu Terytorialnego oraz inne jednostki uprawnione do alarmowania ludności z terenu
województwa podlaskiego. Moduł przeznaczony będzie głównie do obsługi systemów sterowania
syrenami alarmowymi na terenie województwa podlaskiego z wykorzystaniem łącz
internetowych oraz łączności radiowej (radiotelefonicznej na dedykowanych częstotliwościach).
Sterowanie syrenami alarmowymi wykorzystywane będzie na każdym szczeblu kierowania
(wojewódzkim, powiatowym/ miejskim/ gminnym).
4.2 Założenia Modułu WCZK
1) Założeniem jest dostarczenie rozwiązania opartego na rozbudowie i modernizacji
oprogramowania oraz dostosowanie infrastruktury technicznej wraz z integracją istniejących
systemów informatycznych, wspomagających pracę wojewódzkiego i powiatowych centrów
zarządzania kryzysowego oraz innych podmiotów współpracujących. Realizacja założeń i
wykonanie modułu wczesnego ostrzegania i alarmowania będzie związana z:
a) dostarczeniem dedykowanego oprogramowania dla Systemu (integrującego zdefiniowane
funkcjonalności oraz otwartego na późniejszą integrację z innymi systemami);
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
10
b) dostawą, instalacją i konfiguracją oprogramowania, sprzętu oraz infrastruktury technicznej
(w tym łączy internetowych, masztów radiowych, anten, syren alarmowych, radiotelefonów
itp.), niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Systemu;
c) wykonaniem i wdrożeniem Systemu w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego;
d) dostosowaniem Systemu do potrzeb użytkowników.
2) W celu prawidłowego funkcjonowania modułu niezbędne będzie:
a) zapewnienie dostępu radiowego (w tym rozbudowa, modernizacja i wykorzystanie obecnej
infrastruktury radiowej) oraz poprzez sieć internetową z poziomu wojewódzkiego do
wszystkich obecnych i ewentualnych nowopowstałych central oraz wszystkich punktów
alarmowych,
b) zapewnienie oprogramowania, zintegrowanego z systemem e-Bezpieczeństwo, do pełnego
sterowania syrenami alarmowymi na poziomie wojewódzkim przez danego użytkownika,
umożliwiającego jednocześnie dostęp dla Starostw i wybranych Miast/ Gmin wraz z
możliwością w przyszłości rozszerzenia listy użytkowników o nowe podmioty.
3) Wymagane funkcjonalności modułu syren alarmowych (MSA):
MSA01 możliwość uruchomienia za pomocą sieci internetowej i łączności radiowej wszystkich
syren
alarmowych w województwie lub wybranych przez użytkownika z poziomu
wojewódzkiego i/lub powiatowego/miejskiego,
MSA02 moduł musi umożliwiać podawanie przez syreny komunikatów dźwiękowych i
głosowych zgodnie z wymaganiami prawa RP i UE, uruchomienie komunikatów musi być
zarówno przy dostępie sieci internetowej jak i radiowym, ww. komunikaty muszą być
dodatkowo przekazywane do systemu e-Bezpieczeństwo i na stronę e-podlaskie.eu w
postaci e-usługi.
MSA03 moduł musi umożliwiać dodawanie kolejnych dostępów „klienckich” jak i dostępów do
central przez administratora wojewódzkiego,
MSA04 moduł musi rejestrować wszystkie operacje dokonywane zarówno drogą internetową
jak i radiową,
MSA05 moduł musi zapewniać bezpieczeństwo łącz internetowych i radiowych oraz
bezpieczeństwo transmisji,
MSA06 moduł musi dawać możliwość późniejszej integracji z pozostałymi systemami
funkcjonującymi w WBiZK
MSA07 moduł musi przekazywać informacje na temat bieżącego stanu sprzętu, łącz, transferu
danych, innych urządzeń (całej infrastruktury), w tym danych lokalizacyjnych,
MSA08 moduł musi mieć możliwość wydruku raportu pracy i sprawności systemu: dane
bieżące, okresowe wg wskazań zamawiającego,
MSA09 rozwiązanie powinno zapewniać możliwość zasilania funkcjonujących w nim urządzeń z
co najmniej dwóch źródeł,
MSA10 oprogramowanie pomiędzy centralą wojewódzką, a powiatową/miejską musi
wykorzystywać transmisję danych z wykorzystaniem bezpiecznych połączeń internetowych
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
11
(np. VPN) oraz bezpieczną transmisję radiotelefoniczną, a pomiędzy centralami
powiatowymi/miejskimi i punktami alarmowymi włączającymi syreny – bezpieczną
transmisję radiotelefoniczną (z wykorzystaniem radiotelefonów cyfrowych, na dedykowanej
częstotliwości),
MSA11 moduł musi integrować wszystkie systemy alarmowania oraz syreny funkcjonujące w
systemie alarmowania województwa podlaskiego, w tym system analogowy DSP-50,
digitexCZK, RSSS-2000/3000 oraz w szczególności system cyfrowy digitexCZK/IP
wykorzystujący cyfrową łączność radiową w standardach DMR (TDMA) oraz NXDN (FDMA),
a także lokalne i rozległe sieci komputerowe (LAN, WAN) oraz szyfrowany protokół IP,
MSA12 moduł musi mieć możliwość włączania alarmów i testowanie syren. Wbudowana baza
danych powinna umożliwić pełną edycję przez użytkownika systemu zawierającą
szczegółowe informacje o wszystkich syrenach w tym wprowadzenie do systemu nowych
syren bądź ich usuwanie,
MSA13 oprogramowanie powinno zawierać cyfrową mapę określonej lokalizacji w pełni
obrazującą położenie i stan wszystkich obiektów systemu, w tym lokalizację potencjalnego
zagrożenia, a także powinno wykorzystać zasoby mapowe wykorzystywane w systemie eBezpieczeństwo.
MSA14
moduł musi mieć możliwość korzystania z map zewnętrznych
4) Realizacja wyżej opisanego rozwiązania
będzie stanowić podstawę do kompleksowej
modernizacji systemu alarmowania w województwie podlaskim. W ramach projektu, powstanie
powyżej opisany moduł zarządzający obecnym systemem alarmowania woj. podlaskiego oraz
syrenami elektronicznymi (20 kompletów) wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury także
w zakresie central.
5) Niezbędne do uruchomienia powyższego oprogramowania będzie zapewnienie m.in.
następującej infrastruktury: infrastruktura teleinformatyczna, radiowa (radiotelefoniczna, na
dedykowanych częstotliwościach), komputery stacjonarne, zasilacze awaryjne, sprzęt niezbędny
do uruchomiania radiowej transmisji cyfrowej, syreny alarmowe.
4.3 Opis stanu istniejącego
4.3.1 Informacje o istniejącym systemie
1) Istniejący w PUW system został zintegrowany z systemem digitexCZK/IP. System digitexCZK/IP jest systemem alarmowania, który do przesyłania danych wykorzystuje oprócz analogowej
również cyfrową łączność radiową w standardach DMR (TDMA) oraz NXDN (FDMA), a także
lokalne i rozległe sieci komputerowe (LAN, WAN) oraz szyfrowany protokół IP.
2) Zastosowanie sieci IP do transmisji danych i komunikatów głosowych w systemie digitexCZK/IP
pozwala budować oraz rozbudowywać system, a także pozwala na integrację z istniejącymi,
analogowymi systemami alarmowania tj.: digitexCZK, DSP-50, RSSS-2000/3000.
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
12
3) Wszystkie syreny alarmowe, sterowane zarówno w standardzie cyfrowym, jak i analogowym, po
integracji są obsługiwane z tego samego stanowiska dyspozytorskiego. Dzięki zastosowaniu sieci
komputerowej i protokołu IP obsługa systemu odbywa się na różnych poziomach dostępu.
System digitexCZK/IP składa się z węzłów systemowych, w których strukturze rozróżniamy węzeł
(stację) wojewódzką oraz węzły (stacje) powiatowe i gminne. Każde stanowisko dyspozytorskie
w systemie wyposażone jest w komputer z oprogramowaniem digitexCZK/IP. Oprogramowanie
zawiera mapę danego rejonu, na której zaznaczone są wszystkie punkty alarmowe, jakie pracują
w systemie. Z poziomu mapy dyspozytor może sterować oraz testować zarówno syreny
elektroniczne jak i elektromechaniczne. Dodatkowo w programie digitexCZK/IP można uzyskać
informacje na temat: komunikacji z syrenami lub jej braku, zasilania (podstawowe/rezerwowe),
wykonywania określonego zadania (uruchomiony alarm, testowanie), sprawności toru audio i
innych. Wszystkie czynności związane z obsługą systemu są wykonywane zdalnie z miejsca
dyspozytora.
4) Inne cechy używanego przez WCZK PUW systemu digitexCZK/IP:






Szyfrowanie danych w systemie jest tożsame z szyfrowaniem w transmisjach SSL.
Możliwość odczytu danych z syreny na bieżąco.
Możliwość zdalnego uaktualniania dźwięków i oprogramowania w syrenie przez
administratora systemu.
Możliwość współpracy z syrenami i systemami innych producentów.
Dane dotyczące konfiguracji całego systemu są przechowywane na serwerze systemowym w
bazie danych SQL.
Skalowalność systemu. Możliwość tworzenia hierarchii płaskiej, jak i struktur pionowych.
5) Sieć informatyczna (IP) zapewnia dwukierunkową łączność wszystkich zainstalowanych
elementów systemu, tj. systemowego serwera komunikacyjnego (SSK) oraz terminali
dyspozytorskich (TD). Komunikacja pomiędzy systemowymi serwerami komunikacyjnymi odbywa
się z wykorzystaniem pakietu OpenVPN.
6) Każda centrala alarmowa i każdy punkt alarmowy (syrena) wyposażone są m.in. w radiotelefon,
który wysyła komendy i odbiera potwierdzenia ich wykonania poprzez transmisję analogową
(dotyczy syren alarmowych pracujących w analogowych systemach alarmowania DSP-50,
digitexCZK, RSSS-2000/3000) oraz w systemie cyfrowym digitexCZK/IP (standard DMR (TDMA)
oraz NXDN (FDMA), a także przez sieci komputerowe (LAN, WAN) oraz szyfrowany protokół IP.
Natomiast w syrenach pracujących w systemie digitexCZK/IP, protokół transmisji pracuje w
systemie FDMA w oparciu o protokół NXDN. Oprócz sygnałów dźwiękowych, z poziomu central
miejskich/powiatowych, drogą radiową przy zastosowaniu syren elektronicznych, mogą być
przekazywane słowne komunikaty o zagrożeniach. Obecnie w systemie funkcjonuje 269 syren
alarmowych, w tym 72 elektroniczne. W skład sieci radiotelefonicznej wchodzą radiotelefony
stacjonarne i przenośne. Radiotelefony stacjonarne zainstalowane są w stacji wojewódzkiej i
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
13
stacjach powiatowych/miejskich, natomiast radiotelefony przenośne zainstalowane są przy
każdej syrenie alarmowej.
Szczegółowy schemat połączeń pomiędzy istotnymi obiektami alarmowania przedstawia Rysunek 6
SSK – systemowy serwer komunikacyjny,
SD – serwer danych: gromadzenie wszystkich danych (stan syren), autoryzacja użytkowników,
SU – serwer usług: nadzorowanie pracy systemu, obsługa żądań od terminali dyspozytorskich,
SA – serwer audio: obsługa strumieni audio (komunikatów głosowych na żywo),
P/M SA - powiatowa / miejska stacja alarmowa
PA/SA - punkt alarmowy, syrena analogowa (mechaniczna)
PA/SE - punkt alarmowy, syrena elektroniczna
DSE – syrena elektroniczna digitex
ESA - syrena elektroniczna ESA
RUSS – radiowe urządzenie sterujące syreną
RUW – radiowe urządzenie włączające
Rysunek 6 Schemat połączeń pomiędzy obiektami alarmowania
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
14
Schemat połączeń sprzętowych i technologicznych pomiędzy stacją wojewódzką, stacjami
powiatowymi/ miejskimi a gminnymi punktami alarmowania (syrenami) w województwie podlaskim
przedstawia Rysunek 7.
stacja gminna (PA/SA/SE)
stacja
stacja
system
wojew.
powiat.
radiowy
TDMA
IP
digitex
CZK/IP
komputer
PC
radiotelefon
cyfrowy
analog
RSSS2000/3000
analog
szt.
KENWOOD NX 220 i 700
REXON RL 102
17
MOTOROLA GM 360
2
REXON RL 102
35
KENWOOD TS-277DX
3
MIDLAND
1
sterownik
syreny
syreny
elektron.
14
PC 550A
DSE
19
RUW 4000
DSE
39
RUW 3000E
ESA
3000
szt.
di gi tex
CZK/IP
sterownik
syreny
IP
digitex
CZK/IP
komputer
PC
syreny
właczające analogowe
5,5 kW
RSSS2000/3000
radiotelefony analogowe
MDSA-21
urządzenie
197
szt.
RUW 3000
RUW 4000
AM4
MM5
zasilacz
4,5 kW
4,0 kW
3,0 kW
1,5 kW
Rysunek 7 Schemat połączeń sprzętowych i technologicznych pomiędzy obiektami alarmowania
wojewódzką, stacjami powiatowymi/ miejskimi i gminnymi
Wśród 72 syren elektronicznych, 33 sztuki to syreny szczelinowe DSE (digitex) – 31 szt. DSE 1200S
+ 1 szt. DSE 900S + 1 szt. DSE 600S, a 39 sztuk to syreny ESA 3000 o mocach 1,2 i 1,6 kW. W
systemie cyfrowym digitexCZK/IP, w 14 przypadkach do sterowania syrenami serii DSE służą jako
RUW (radiowe urządzenia włączające) cyfrowe moduły sterowania PC-550A, a radiotelefony to
wyłącznie radiotelefony cyfrowe (TDMA / FDMA) firmy KENWOOD (NX 220 i seria 700E). Moduł
PC-550A, wykorzystuje cyfrowe łącze radiowe NXDN (FDMA). Jest przystosowany do współpracy
z cyfrowymi syrenami DSE, odtwarzania alarmów i komunikatów głosowych zapisanych na karcie
SD, obsługi akustyki z kanału IP, lokalnej obsługi z klawiatury, prezentacji ogólnego statusu syren
na wyświetlaczu LCD (numer, czas, zasilanie, napięcie, test). W 19 przypadkach, gdy do
sterowania syreną elektroniczną DSE łączność zapewnia radiotelefon analogowy (17 szt. REXON
RL 102 i 2 szt. MOTOROLA GM 360), jako radiowe urządzenie włączające w systemie analogowy
pracuje RUW 4000. Sterowanie syren DSE może odbywać się przez analogowe sieci radiowe
VHF/UHF, cyfrowe sieci radiowe w standardach DMR (TDMA), NXDN (FDMA) oraz sieć IP
(LAN/WAN, VPN). W systemie cyfrowym digitexCZK/IP do sterowania 39 elektronicznymi
syrenami serii ESA jako RUW wykorzystywany jest moduł RUW-3000E. Jest to moduł, który
poprzez analogowe łącze radiowe steruje pracą syren ESA 3000 w systemie RSSS-2000/3000. W
tym przypadku łączność zapewnia radiotelefon analogowy (aż w 35 przypadkach jest to REXON
RL 102). Dzięki temu syrena może być sterowana ze standardowych central CA-3000 lub starszej
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
15
centrali typu RCA-2000 po jej modernizacji. Syreną ESA-3000 można sterować drogą radiową w
systemie RSSS-3000/2000, w systemie DSP-50 i w dowolnym innym systemie wykorzystującym
wejście załącz/wyłącz. Syreny mechaniczne to syreny z przedziału mocy 1,5 – 5,5 kW. Radiowe
urządzenia włączające to RUW 3000 i RUW 4000, a urządzenia włączające to AM-4 i AM-5 (w
kilku przypadkach bezpośrednio zasilacz, będące częścią składową zestawu RUSS (radiowe
urządzenie sterujące syreną). Uzupełnienie RUSS stanowi zasilacz, radiotelefon i antena.
W Załączniku nr 1 do Architektury zestawiono lokalizację wszystkich syren alarmowych w
województwie podlaskim.
4.3.2. Systemy zewnętrzne
1) System GIS (GEOSERVER) portalu e-bezpieczeństwo (http://wczk.e-podlaskie.eu)
2) Portal e-bezpieczeństwo (http://wczk.e-podlaskie.eu)
3) Cyfrowy System Alarmowania DigitexCZK/IP
4) System CAR
4.4 Architektura Modułu WCZK
Niniejszy rozdział opisuje architekturę rozbudowy systemu e-Bezpieczeństwo na poziomie
aplikacyjnym w zakresie Modułu WCZK.
4.4.1 Architektura aplikacji – usługi aplikacyjne
1) Architektura aplikacji została opisana za pomocą następujących widoków:
a) Usługi aplikacyjne
b) Systemy zewnętrzne
c) Usługi aplikacyjne modułu WCZK
Nr
usługi
UA.W.01
Nazwa usługi
Panel administracyjny
zarządzanie syrenami
Przeznaczenie
Dostęp do wszystkich syren w
województwa podlaskiego z
możliwością uruchamiania ,
próbkowania (sprawdzanie statusu),
dodawania/ usuwania syren oraz
modyfikacja danych
Rola
Administrator systemu
zarządzania syrenami
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
16
Nr
usługi
Nazwa usługi
Przeznaczenie
Rola
UA.W.02
Panel użytkownika
zarządzanie syrenami
Dostęp do wszystkich syren
województwa podlaskiego z
możliwością uruchamiania,
próbkowania (sprawdzanie statusu)
Użytkownik systemu
zarządzania syrenami
UA.W.03
Panel danych
mapowych
Dostęp do funkcjonalności
przeglądania danych przestrzennych
i wykonywania analiz
przestrzennych.
Użytkownik WCZK
UA.W.04
Portal WWW
Dostęp do portalu WWW.
Użytkownik WCZK
UA.W.05
Portal administratora
e-Bezpieczeństwo
Dostęp do funkcjonalności
zarządzania systemem dla
administratora systemu eBezpieczeństwo.
Administrator systemu e-B
UA.W.06
Panel edycji danych
przestrzennych
Dostęp do funkcjonalności
zarządzania danymi przestrzennymi
dla opiekuna danych przestrzennych.
Użytkownik WCZK/
opiekun danych
przestrzennych
4.4.2 Architektura technologiczna Modułu WCZK
4.4.2.1 Położenie geograficzne central i syren alarmowych
Wydłużony w osi północ – południe kształt województwa podlaskiego ma istotny wpływ na sposób
zaprojektowania sieci radiowej tak, by zabezpieczała z możliwie największą pewnością łączność z
centrali wojewódzkiej do najbardziej oddalonych central powiatowych/ miejskich i dalej do punktów
alarmowania (syren alarmowych). Z punktu widzenia niezawodnej sieci radiowej rodzi to następującą
konsekwencję: Planując poprawę łączności radiowej pomiędzy centralą wojewódzką i centralami
powiatowymi/miejskimi konieczna jest poprawa infrastruktury radiowej zarówno w PUW jak i w
centralach powiatowych (wyższe maszty, nowe anteny i tory antenowe, simpleksowe przekaźniki
radiowe). Realizacja tego celu da jednocześnie efekt automatycznej poprawy łączności
zmodernizowanych central powiatowych/miejskich z punktami alarmowymi (syrenami). Obecnie
dobrze funkcjonuje łączność pomiędzy centralami powiatowymi/miejskimi i podległymi im syrenami
alarmowymi. Ale zdecydowana większość syren (250 z 269) znajduje się w stosunkowo niewielkich
odległościach radiowych. Planowane jest m.in. rozszerzanie sieci syren alarmowych w województwie
podlaskim i dotyczyć to będzie także miejscowości, w których dotychczas syren nie ma. Stąd
niezawodna łączność radiowa central powiatowych w całym obszarze powiatu nabierze większego
znaczenia.
4.4.2.2 Hierarchiczność w sieci, struktura, informacje o istniejącym systemie
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
17
W WCZK (Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego) w Białymstoku funkcjonuje Cyfrowy
System Alarmowania i Informowania Ludności digitexCZK/IP. Wojewódzkie centrum dyspozytorskie
komunikuje się z 19 powiatowymi/miejskimi centrami dyspozytorskimi (centralami),
rozmieszczonymi w siedzibach starostw i urzędów miast, zasadniczo poprzez sieć komputerową (IP)
za pomocą dedykowanej aplikacji. Uzyskanie niezawodnej łączności również drogą radiową jest
jednym z celów tego projektu.
W centralach powiatowych/miejskich uruchamianie wszystkich 269 syren odbywa się drogą radiową
(w standardzie analogowym FM R/A (255 szt.) lub cyfrowym R/C (14 szt.). Ze stanowiska w PUW
można uruchomić wszystkie syreny funkcjonujące w systemie, ale z wykorzystaniem łącz
internetowych do central powiatowych/miejskich. Nie ma możliwości przesyłania komunikatów
słownych bezpośrednio z centrali wojewódzkiej do syren alarmowych(uzyskanie takiej możliwości
jest kolejnym z celów tego projektu).
PUNKT ALARMOWY
radiotelefon
RUSS
syrena mechaniczna
Powiatowa/miejska
WCZK
centrala alarmowa
digitex CZK/IP
digitex CZK/IP
PUNKT ALARMOWY
serwer, RPD/A/C, komputer PC
radiotelefon
sterownik
syrena elektroniczna
Rysunek 8 Hierarchiczność w sieci, struktura, informacje o istniejącym systemie
4.5 Zestawienie Zadań realizacyjnych Modułu WCZK
Zadania realizacyjne zostały podzielone na sześć grup (4.5.1 do 4.5.6):
4.5.1. Zadania poprawiające bezpieczeństwo i niezawodność systemu
Temu celowi służyć będzie:
4.5.1.1 Zbudowanie wojewódzkiej centrali zapasowej
4.5.1.2 Modernizacja centrali wojewódzkiej przy ul. Mickiewicza 3
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
18
4.5.2. Zadania poprawiające jakość łączności radiowej
Temu celowi służyć będzie:
4.5.2.1 Budowa i/lub wymiana masztów antenowych, anten, torów antenowych
4.5.2.2 Budowa trzech simpleksowych przekaźników radiowych
4.5.2.3 Budowa (wyposażenie i uruchomienie) nowej centrali powiatowej
4.5.2.4 Modernizacja 19 powiatowych / miejskich central i przeniesienie jednej z nich do nowej
lokalizacji
4.5.3. Zadania rozszerzające krąg uczestników systemu
Temu celowi służyć będzie:
4.5.3.1 Dostarczenie, montaż i uruchomienie 20 nowych elektronicznych syren alarmowych
4.5.4 Pozostałe zadania inwestycyjne
4.5.4.1 Dostawa dwóch monitorów przemysłowych o przekątnej ekranu minimum 55”
4.5.5 E-usługi
4.5.5.1 E-usługa: „Bądź bezpieczny”
4.5.5.2 E-usługa: „Komunikaty ostrzegawcze”
4.5.6 Szkolenia
4.5.6.1 Szkolenia dla informatyków PUW
4.5.6.2 Szkolenia klienckie dla użytkowników nowego modułu
4.6 Wymagania dla Zadań realizacyjnych Moduł WCZK
Niniejszy rozdział zawiera schematy, opisy i wymagania dotyczące dostaw urządzeń i sprzętu, ich
montażu i podłączenia do istniejącego systemu alarmowania, prac programistycznych oraz zakresu
szkoleń do realizacji w ramach realizowanych zadań.
Zamawiający oczekuje realizacji następujących zadań szczegółowych (numeracja zadań zgodna z pkt.
4.5):
Zadanie 4.5.1.1: Zbudowanie wojewódzkiej centrali zapasowej
Lokalizacja: PUW Białystok, Pietrasze, ul. Wysockiego 75 B
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
19
Zadania inwestycyjne:
4.5.1.1.1
Dostawa i montaż nowego masztu antenowego h=51m n.p.t., dostawa i montaż dwóch anten, montaż
dwóch instalacji antenowych – realizacja w osobnym projekcie
4.5.1.1.2
Dostawa radiowego analogowego i cyfrowego punkt dostępowego (RPD/A/C) do komunikacji z systemem
analogowym i cyfrowym, z serwerem systemowym, bez radiotelefonu – obudowa metalowa IP55
4.5.1.1.3
Dostawa komputera PC + UPS na stanowisko dyspozytorskie
4.5.1.1.4
Dostawa stacjonarnego radiotelefonu cyfrowego z mikrofonem
4.5.1.1.5
Montaż i uruchomienie RPD/A/C
4.5.1.1.6
Uruchomienie centrali (w tym przeprowadzenie niezbędnych testów)
4.5.1.1.7
Oprogramowania serwera jako centrali wojewódzkiej
4.5.1.1.8
Oprogramowanie dyspozytorskie komputera PC
4.5.1.1.9
Oprogramowanie służące administrowaniu systemem - poziom wojewódzki
4.5.1.1.10
Konfiguracja sieci IP (VPN)
Dostawa i posadowienie nowego masztu antenowego h= 51 m n.p.t. zlokalizowanego na osiedlu
Pietrasze w Białymstoku przy ul. Wł. Wysockiego 75B oraz dostawa i montaż dwóch anten i torów
antenowych to zadanie wyłączone do osobnego projektu.
W tej samej lokalizacji powstanie centrala zapasowa PUW. Dzięki temu główna centrala PUW przy ul.
Mickiewicza (WCZK) zyska:
o
możliwość transmisji radiowej poprzez maszt w Pietraszach – praca z wyższego masztu
(większe zasięgi radiowe)
o
zachowanie możliwość transmisji radiowej z dotychczasowego masztu (ul. Mickiewicza 3) np. w okresie konserwacji lub awarii urządzeń w Pietraszach
o
możliwość bezpośredniej pracy wyłącznie z zapasowej centrali w Pietraszach – w przypadku
długookresowego wyłączenia z pracy głównej centrali wojewódzkiej przy ul. Mickiewicza 3
Sposób pracy central PUW Mickiewicza i PUW Pietrasze oraz współpracy z centralami powiatowymi,
przekaźnikami radiowymi i punktami alarmowymi obrazuje poniższy rysunek. Na rysunku nie
zaznaczono łączności internetowej pomiędzy centralami PUW Mickiewicza i PUW Pietrasze z
centralami powiatowymi.
1) Jako podstawowy, utrzymany zostanie schemat połączeń:
PUW Mickiewicza  łącze internetowe  centrale powiatowe  transmisja radiowa  punkty
alarmowania (syreny).
2) W przypadku testów połączeń radiowych podstawowym schematem połączeń będzie:
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
20
PUW Mickiewicza  łącze internetowe/IP  PUW/maszt Pietrasze  transmisja radiowa 
centrale powiatowe  transmisja radiowa  punkty alarmowania (syreny)
3) W przypadku awarii Internetu podstawowym schematem połączeń będzie:
PUW Mickiewicza  łącze IP  PUW/maszt Pietrasze  transmisja radiowa centrale
powiatowe  transmisja radiowa  punkty alarmowania (syreny)
4) W przypadku dezintegracji Internetu i połączenia światłowodowego PUW Mickiewicza z PUW
Pietrasze obowiązywał będzie schemat:
PUW Mickiewicza  transmisja radiowa  centrale powiatowe  transmisja radiowa  punkty
alarmowania (syreny).
5) W przypadku dezintegracji PUW Mickiewicza, ale działającego Internetu obowiązywał będzie
schemat:
PUW Pietrasze  łącze internetowe  centrale powiatowe  transmisja radiowa  punkty
alarmowania (syreny).
6) W przypadku dezintegracji PUW Mickiewicza i Internetu obowiązywał będzie schemat:
PUW Pietrasze  transmisja radiowa  centrale powiatowe  transmisja radiowa  punkty
alarmowania (syreny).
Transmisja radiowa pomiędzy obiema centralami PUW (WCZK) a centralami powiatowymi/ miejskimi
może odbywać się bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystaniem simpleksowego przekaźnika
radiowego, w zależności od odległości radiowej central powiatowych/miejskich względem
Białegostoku.
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
21
Rysunek 9 Schemat funkcjonowania central wojewódzkich
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
22
Rysunek 9 pokazuje (linie czerwone przerywane), że z centrali wojewódzkiej WCZK Mickiewicza
można sterować syrenami alarmowymi drogą radiową poprzez centralę powiatową/miejską albo (w
przypadku oddalonych central powiatowych/miejskich) pośrednio, z wykorzystaniem simpleksowej
stacji przekaźnikowej.
Identycznie można realizować sterowanie syrenami alarmowymi drogą radiową z poziomu centrali
wojewódzkiej WCZK Pietrasze (linie czarne ciągłe z masztu antenowego).
Dzięki połączeniu internetowemu/IP istnieje możliwość sterowania radiowego wojewódzkim
systemem alarmowym z centrali wojewódzkiej WCZK Mickiewicza z wykorzystaniem masztu
antenowego w WCZK Pietrasze.
Linie oznaczone na schemacie jako 1XX MHz stanowią wspólny tor radiowy, niezależnie, czy
sterowanie odbywa się z centrali WCZK Mickiewicza, czy z centrali WCZK Pietrasze.
Zadanie 4.5.1.2: Modernizacja centrali wojewódzkiej przy ul. Mickiewicza 3
4.5.1.2.1
Dostawa radiowego analogowego i cyfrowego punkt dostępowego (RPD/A/C) do komunikacji z systemem
analogowym i cyfrowym, z serwerem systemowym, bez radiotelefonu – obudowa metalowa IP55
4.5.1.2.2
Montaż i uruchomienie RPD/A/C
4.5.1.2.3
Uruchomienie zmodernizowanej centrali wojewódzkiej (w tym przeprowadzenie niezbędnych
testów)
4.5.1.2.4
Upgrade oprogramowania digitexCZK/IP serwer wojewódzki lub oprogramowanie równoważne
4.5.1.2.5
Upgrade oprogramowania digitexCZK/IP dyspozytor wojewódzki – PC lub oprogramowanie równoważne
4.5.1.2.6
Oprogramowanie dyspozytor wojewódzki – istniejący laptop PUW
4.5.1.2.7
Oprogramowanie służące administrowaniu systemem - poziom wojewódzki
Efektem realizacji zadań 4.5.1.1 i 4.5.1.2 będzie poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania głównej
centrali wojewódzkiej bez naruszania dotychczasowej hierarchicznej struktury zarządzania syrenami
alarmowymi, co ilustruje poniższy rysunek:
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
23
WCZK
zmodernizowana
centrala wojewódzka
PUNKT ALARMOWY
Centrala
syrena mechaniczna /
powiatowa/miejska
syrena elektroniczna
Wojewódzka
centrala zapasowa
Rysunek 10 Schemat funkcjonowania wojewódzkiej centrali zapasowej w systemie
Zadanie 4.5.2.1: Budowa i/lub wymiana masztów antenowych, anten, torów antenowych
w centralach powiatowych/miejskich
Lokalizacje obiektów wraz z podanymi wysokościami masztów do demontażu oraz wysokościami
nowych masztów zestawiono w poniższej tabeli:
Maszt
istniejący
[m]
Typ masztu
Maszt do
montażu [m]
Typ masztu
ul. Borsucza 2;
15-569 Białystok
15
rurowy
25
kratownicowy
Urząd Miejski
w
Czarnej
Białostockiej
ul. Torowa 14A;
16-020 Czarna
Białostocka
--
--
12
kratownicowy
3
Urząd Miejski w
Dąbrowie
Białostockiej
ul. Solidarności 1; 16200 Dąbrowa
Białostocka
15
rurowy
16
Kratownicowy
4
Starostwo
Powiatowe
w Grajewie
ul. Strażacka 6B;
19-200 Grajewo
6
rurowy
16
kratownicowy
5
Urząd Miejski
w Hajnówce
ul. Zina 1;
17200 Hajnówka
15
rurowy
20
kratownicowy
LP
Obiekt
Adres
1
Starostwo
Powiatowe
w Białymstoku
2
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
24
Maszt
istniejący
[m]
Typ masztu
Maszt do
montażu [m]
Typ masztu
ul. 11 listopada 1; 18500 Kolno
6
rurowy
16
kratownicowy
Starostwo
Powiatowe
w Sejnach
ul. 1 Maja 1;
16-500 Sejny
14
rurowy
20
kratownicowy
8
Urząd Miejski
w Supraślu
ul. Piłsudskiego 58;
16-030 Supraśl
6
rurowy
12
kratownicowy
9
Starostwo
Powiatowe
w Wysokiem
Mazowieckiem
ul. Ludowa 15,
18-200 Wysokie
Mazowieckie
9
rurowy
12
kratownicowy
10
Starostwo
Powiatowe
w Zambrowie
ul. Fabryczna 3;
18-300 Zambrów
6
rurowy
16
kratownicowy
LP
Obiekt
Adres
6
Starostwo
Powiatowe
w Kolnie
7
Lokalizacje obiektów wraz z podaną liczbą nowych anten i torów antenowych:
Lp
obiekt
Liczba nowych anten
I torów antenowych
1
UM Czarna Białostocka
2
2
UM Supraśl
2
3
SP Grajewo
2
4
UM Hajnówka
2
5
UM Kolno
2
6
UM Dąbrowa Białostocka
2
7
SP Wysokie Mazowieckie
2
8
SP Zambrów
2
9
SP Białystok, ul. Borsucza 2
2
10
SP Sejny
2
Podsumowanie:
Maszt o wysokości 12 m
Czarna Białostocka, Supraśl, Wysokie Mazowieckie
Maszt o wysokości 16 m
Dąbrowa Białostocka, Grajewo, Kolno, Zambrów
Maszt o wysokości 20 m
Hajnówka, Sejny
Maszt o wysokości 25 m
SP Białystok
Demontaż masztu rurowego (lub rury) i torów antenowych
3 szt.
4 szt.
2 szt.
1 szt.
9 kpl.
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
25
Prace montażowe masztu - posadowienie
Zakup anteny dookólnej
Montaż anteny dookólnej
10 kpl.
Zakup kabla antenowego koncentrycznego kl.1, 1/2"
240 m
Zakup kabla antenowego koncentrycznego kl.2, 10,3 mm
460 m
Opaski(uchwyty) montażowe
750 szt.
Zakup złączek i wtyczek N50-kl.1, 1/2"
12 szt.
Zakup złączek i wtyczek N50-kl.2, 10,3 mm
28 szt,
Montaż torów antenowych
20 kpl.
20 szt.
20 szt.
Przy doborze anten przyjęto założenie, że wszystkie anteny będą odbiorczo – nadawcze o
charakterystyce dookólnej. Antena dookólna musi obsługiwać jednocześnie połączenie z centralą
WCZK w Białymstoku lub z odpowiednim przekaźnikiem radiowym oraz zapewnić komunikację z
syrenami alarmowymi umieszczonymi w różnych kierunkach od centrali powiatowej/miejskiej.
Konstrukcja aluminiowego masztu kratownicowego powinna być osadzona na dwuprzegubowej
podstawie (dwa stopnie swobody), która umożliwia podnoszenie i pionowanie kratownicy. Zestaw
powinien zawierać: podstawę masztu (aluminiowy przegub o dwóch stopniach swobody do montażu
masztu na obiekcie), segmenty masztu, szpicę odgromową, odciągi z akcesoriami i elementy
połączeniowe.
Wszystkie nowe maszty będą posadowione na dachach budynków. Szczegółowy zakres prac opisano
w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, który jest załącznikiem do OPZ.
Zadanie 4.5.2.2: Budowa i uruchomienie trzech simpleksowych przekaźników radiowych
na istniejących masztach antenowych.
Zadania inwestycyjne:
4.5.2.2. Dostawa i uruchomienie trzech cyfrowych przekaźników radiowych VHF na istniejących masztach
antenowych
Dostawa 3 przekaźników radiowych wraz z RPD/A/C - obudowa metalowa IP55 (zastosowanie
4.5.2.2.1
wewnętrzne)
4.5.2.2.2
Dostawa 3 anten dookólnych VHF
4.5.2.2.3
Dostawa 3 kpl.: kabel antenowy, złącza i uchwyty
4.5.2.2.4
Montaż kpl. instalacji antenowej
4.5.2.2.5
Montaż, konfiguracja i uruchomienie przekaźników radiowych
4.5.2.2.6
Oprogramowanie do retransmisji w trybie simpleks dla 3 RPD/A/C
Po dokonaniu analizy możliwości przebudowy infrastruktury Zamawiający wskazuje, że struktura
łączności radiowej z zastosowaniem trzech simpleksowych przekaźników radiowych jest najbardziej
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
26
skuteczna i pewna w działaniu, ponieważ nawet znaczne podwyższanie masztów antenowych w
centrali wojewódzkiej i centralach powiatowych/miejskich przy odległościach rzędu 110-120 km w
linii prostej nie umożliwi wykonania pewnie działających łączy radiowych.
Lokalizacja przekaźników radiowych na istniejących masztach:
1) Dziadkowice (południe województwa podlaskiego): Przy Urzędzie Gminy jest posadowiony maszt
kratownicowy, wolnostojący o wysokości h = 21 m. Na szczycie masztu jest zainstalowana antena
typu RADMOR 3282/3 wraz z kablem antenowym typu 1⁄2” o dł. 32 m, która współpracuje z
radioboxem firmy Nowatel. Poniżej zainstalowana jest antena typu GP-150 wraz z kablem
antenowym typu WL-50 o dł. 25 m, która współpracuje z cyfrowym radiotelefonem przewoźnym
KENWOOD NX700E. Na maszcie nie ma anteny do systemu alarmowego z uwagi na brak syreny
alarmowej. Przekaźnik przeznaczony do pracy z centralą w Siemiatyczach (UM).
2) Sztabin (północ województwa podlaskiego): Przy Urzędzie Gminy jest posadowiony maszt
wolnostojący o wysokości h = 21 m. Na szczycie masztu jest zainstalowana antena typu RADMOR
3282/3 wraz z kablem antenowym WL-50 o dł. 54 m, która współpracuje z cyfrowym
radiotelefonem KENWOOD NX700E. Na maszcie nie ma anteny do systemu alarmowego z uwagi
na brak syreny alarmowej. Przekaźnik przeznaczony do pracy z centralami w Augustowie (UM), w
Dąbrowie Białostockiej (UM), w Grajewie (SP), w Suwałkach (UM) oraz w Sejnach (SP)
3) Łomża (zachód województwa podlaskiego): w Łomży jest do dyspozycji maszt o wysokości 12 m
zlokalizowany przy ul. Nowej 2 , w byłym obiekcie Urzędu Wojewódzkiego. Przekaźnik
przeznaczony do pracy z centralami w Łomży (UM), w Kolnie (SP, W Wysokich Mazowieckich (SP)
i w Zambrowie (SP).
Opis pracy systemu sterowania syrenami:
Uruchamianie sygnalizacji alarmowej (syreny) odbywa się poprzez załączenie alarmu za pomocą
klawiatury centrali alarmowej w centrali powiatowej/miejskiej. Możliwe jest też uruchomienie
alarmu z wojewódzkiej centrali alarmowej WCZK w Białymstoku. Odbywa się to poprzez komunikację
między centralami za pomocą łącza IP, a następnie poprzez łącza radiowe na częstotliwości 1XX MHz.
Ze względu na niepewność działania połączeń IP w sytuacjach kryzysowych konieczne jest
wybudowanie sytemu radiowego sterowania syrenami.
Jak wspomniano, ze względu na odległości pomiędzy centralą WCZK
Białymstoku a
powiatowymi/miejskimi centralami alarmowymi dochodzące do 110 km (co uniemożliwia
bezpośrednią stabilną komunikację radiową na kanałach VHF) ww. zadanie zostanie zrealizowane
poprzez zainstalowanie dodatkowych stacji retransmisyjnych w punktach pośrednich uzasadnionych
propagacyjnie.
Przekaźniki radiowe muszą być kompatybilne z użytkowanymi przez PUW w Białymstoku
radiotelefonami cyfrowymi. Muszą to być urządzenia, które umożliwiają przesyłanie danych
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
27
cyfrowych. Przekaźnik radiowy jest urządzeniem simpleksowym, odbierającym i przekazującym
transmisję radiową na jednej częstotliwości z niewielką zwłoką czasową.
W przypadku, gdy powiatowa/miejska centrala alarmowa ma bezpośrednie bardzo dobre połączenie
radiowe z WCZK w Białymstoku, możliwe jest pominięcie stacji retransmisyjnej.
W sytuacjach awaryjnych przy braku komunikacji przez przekaźnik radiowy możliwe jest
uruchamianie syren alarmowych:
(1) lokalnie z powiatowych central alarmowania,
(2) z wojewódzkiej centrali alarmowania poprzez połączenia Internet/IP,
(3) z wojewódzkiej centrali alarmowania w sposób ograniczony zasięgiem radiowym na kanale
bezpośrednim 1XX MHz.
Nie wszystkie powiatowe centrale będą pracować poprzez przekaźniki radiowe. Wymóg taki
występuje tylko wtedy gdy łącze radiowe ze względów propagacyjnych jest zbyt mało pewne.
Radiotelefony cyfrowe dla kanałów radiowych 6,25 kHz posiadają czułość odbiorników na poziomie –
120 dBm i przy tym napięciu na wejściu odbiornika pracują prawidłowo. Jednak aby uodpornić łącza
radiowe od naturalnych, spowodowanych warunkami środowiskowymi wahań poziomu sygnału oraz
zdarzających się zakłóceń kanałowych i coraz częstszych przemysłowych ustala się rezerwę na
poziomie 20 dB oraz ze względu na planowaną długotrwałą pracę instalacji dodatkowe 5 dB na straty
powodowane starzeniem się urządzeń. Czyli minimalnym poziomem sygnału jest – 95 dBm na wejściu
odbiornika. Można takie założenia poziomów sygnału wykonać na podstawie obliczeń
propagacyjnych lub skorzystać z metody pomiarowej. Radiotelefony cyfrowe, w tym będące w
posiadaniu PUW posiadają wbudowany miernik poziomu sygnału odbieranego i wyboru łącza
radiowego Wykonawca można dokonać w trakcie montażu na miejscu trybu docelowej pracy
urządzenia. Dla stacji powiatowych/miejskich, które mają dobrą bezpośrednią łączność z WCZK w
Białymstoku zalecana jest łączność bezpośrednia.
Pomimo, że dzięki uruchomieniu planowanych przekaźników radiowych większość (może nawet ok.
80%) punktów alarmowych (syren) będzie „widziało” te przekaźniki bezpośrednio, nie planuje się
uproszczenia drogi radiowej i pominięcia stacji powiatowych/miejskich. System powinien zachować
strukturę i logikę sterowania: województwo – powiat/miasto – syrena alarmowa.
Zadanie 4.5.2.3: Budowa (wyposażenie i uruchomienie) nowej centrali powiatowej
4.5.2.3.1
Dostawa i posadowienie masztu - uwzględniono w pkt. 4.5.2.1
4.5.2.3.2
Dostawa anten, okablowania i osprzętu montażowego oraz montaż instalacji anten - uwzględniono w 4.5.2.1
4.5.2.3.3
Dostawa komputera PC z oprogramowaniem + UPS na stanowisko dyspozytorskie
4.5.2.3.4
Dostawa radiowego analogowego i cyfrowego punkt dostępowego (RPD/A/C) do komunikacji z systemem
analogowym, cyfrowym (zasilanie rezerwowe, moduł kontrolny) oraz serwera - jedna obudowa metalowa
IP55
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
28
4.5.2.3.5
Dostawa stacjonarnego radiotelefonu cyfrowego z mikrofonem
4.5.2.3.6
Montaż urządzeń centrali
4.5.2.3.7
Uruchomienie urządzeń nowych centrali powiatowych (w tym niezbędne testy)
4.5.2.3.8
Oprogramowanie serwera w wersji powiatowej (serwer usług, serwer bazy danych, serwer audio)
4.5.2.3.9
Oprogramowanie dyspozytorskie w wersji powiatowej (miejskiej)
4.5.2.3.10
Oprogramowanie służące administrowaniu systemem - poziom powiatowy
4.5.2.3.11
Konfiguracja i uruchomienie systemu (w tym przygotowanie podkładu mapowego, wpisanie istniejących
syren alarmowych, przeprowadzenie niezbędnych testów)
4.5.2.3.12
Konfiguracja sieci IP (VPN)
Lokalizacje nowej centrali powiatowej: SP Białystok, ul. Borsucza 2
Zadaniem nowej centrali powiatowej SP Białystok ul. Borsucza jest przejęcie kontroli nad wszystkimi
punktami alarmowania zlokalizowanymi w powiecie białostockim, a podległymi dotychczas centrali
miejskiej UM Białystok. Kontrola nad niektórymi punktami alarmowymi będzie realizowana w sposób
bezpośredni (Choroszcz, Zabłudów, Juchnowiec, Wasilków, Kleosin, plus dwie nowe lokalizacje:
Gródek, Tykocin), a nad innymi w sposób pośredni, z automatycznym wykorzystaniem innych central
powiatowych/miejskich: Czarna Białostocka (obecnie pracuje z 5 punktami alarmowymi), Michałowo
(obecnie pracuje z 3 punktami alarmowymi), Supraśl (obecnie pracuje z 2 punktami alarmowymi plus
planowana jedna nowa syrena alarmowa), Łapy (obecnie pracuje z 8 punktami alarmowymi).
Takie rozwiązanie torów radiowych dla niezakłóconej pracy nie wymaga dodatkowych nakładów
sprzętowych.
W przypadku, gdy sygnał alarmowy przekazywany jest z centrali wojewódzkiej do SP Białystok
Borsucza łączem internetowym/IP, dalsza radiowa droga sygnału alarmowego jest następująca:
1) Bezpośrednie sterowanie syren:
Centrala SP Borsucza  radio 1XX MHz  1XX MHz syrena alarmowa (simpleks)
2) Sterowanie syren z pośrednictwem central miejskich:
Centrala SP Borsucza  radio 1XX MHz  centrala miejska 1XX MHz  1XX MHz syrena
alarmowa (simpleks)
W przypadku awarii Internetu, sterowanie radiowe sygnałem alarmowym z wykorzystaniem
pośredniczących central miejskich będzie następujące:
Centrala wojewódzka 1XX MHz  radio 1XX MHz  centrala SP Borsucza 1XX MHz  radio 1XX
MHz  centrala miejska 1XX MHz  1XX MHz syrena alarmowa
Ponieważ w niewielkiej odległości od siebie będzie pracowało kilka nadajników na tej samej
częstotliwości (chodzi o łączność radiową z syrenami), w niektórych sytuacjach mogą wystąpić
wzajemne zakłócenia. W przypadku wystąpienia zakłóceń, Wykonawca powinien rozwiązać problem
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
29
ograniczając moc nadajników central miejskich/powiatowych do niezbędnego minimum, a w
skrajnych przypadkach, przy syrenach narażonych na zasięg z dwóch stosunkowo silnych źródeł,
zastosować przy syrenach anteny kierunkowe.
Budowana stacja SP Białystok Borsucza musi mieć techniczną możliwość podporządkowania sobie
również innych punktów alarmowania zlokalizowanych w powiecie białostockim.
Poniższy rysunek pokazuje sposób radiowego komunikowania się nowej stacji SP Białystok Borsucza z
punktami alarmowania dla sygnału alarmowego:
Rysunek 11 Sposób radiowego komunikowania się nowej stacji SP Białystok Borsucza z punktami
alarmowania
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
30
Zadanie 4.5.2.4: Modernizacja 19 powiatowych / miejskich central i przeniesienie jednej z
nich do nowej lokalizacji
Zadanie zostanie wykonane poprzez:
4.5.2.4.1
Dostawa 19 radiowych analogowych i cyfrowych punktów dostępowych (RPD/A/C) do komunikacji z
systemem analogowym, cyfrowym (zasilanie rezerwowe, moduł kontrolny) oraz serwera - obudowa
metalowa IP55
4.5.2.4.2
Dostawa 19 komputerów PC i zasilaczy awaryjnych UPS
4.5.2.4.3
Upgrade oprogramowania digitexCZK/IP serwer powiatowy/miejski lub oprogramowanie równoważne
4.5.2.3.4
Upgrade oprogramowania digitexCZK/IP dyspozytor powiatowy/miejski lub oprogramowanie równoważne
4.5.2.3.5
Oprogramowanie służące administrowaniu systemem - poziom powiatowy
4.5.2.3.6
Przeniesienie centrali z UM do SP Sejny
4.5.2.3.7
Uruchomienie zmodernizowanych centrali powiatowych (w tym konfiguracja VPN i przeprowadzenie
niezbędnych testów)
Lokalizacja istniejących central powiatowych/miejskich, podlegających modernizacji:
1)
UM Białystok, ul. Słonimska 1
2)
UM Augustów, ul. 3 Maja 60
3)
UM Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1
4)
UM Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A
5)
UM Dąbrowa Białostocka, ul. Solidarności 1
6)
SP Grajewo, ul. Strażacka 6B
7)
UM Hajnówka, ul. A. Zina 1
8)
SP Kolno, ul. 11 Listopada 1
9)
UM Łapy, ul. Sikorskiego 24
10)
UM Łomża, ul. Stary Rynek 14
11)
UM Michałowo, ul. Białostocka 11
12)
UM Mońki, ul. Słowackiego 5a
13)
UM Sejny, ul. Piłsudskiego 25 + przeniesienie do SP Sejny, ul. 1 Maja 1
14)
UM Siemiatycze, ul. Pałacowa 2
15)
UM Sokółka, pl. Kościuszki 1
16)
UM Supraśl, ul. Piłsudskiego 58
17)
UM Suwałki, ul. Mickiewicza 1
18)
SP Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a
19)
SP Zambrów, ul. Fabryczna 3
UM - urząd miejski, SP - starostwo powiatowe
Zadaniem nowej centrali powiatowej SP Sejny jest zastąpienie demontowanej powiatowej centrali
UM Sejny. Centrala w UM Sejny zostanie zmodernizowana i przeniesiona do SP Sejny i zakończy
działalność pod adresem UM Sejny.
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
31
Zadanie 4.5.3.1: Dostarczenie, montaż i uruchomienie 20 nowych elektronicznych syren
alarmowych
4.5.3.1.1
Dostawa 20 nowych, kompletnych ESA
4.5.3.1.2
Dostawa i instalacja anteny + toru antenowego oraz montaż i uruchomienie nowej ESA
Lokalizacja nowych syren alarmowych:
podporządkowanie do stacji powiatowej
1)
Gródek, Zespół Szkół ul. Chodkiewiczów 18
SP Białystok
2)
Tykocin, Zespół Szkół ul. J. Kochanowskiego 1
SP Białystok
3)
Białystok, Św. Mikołaja 1
UM Białystok
4)
Białystok, Sikorskiego 2
UM Białystok
5)
Białystok, Towarowa 8 A
UM Białystok
6)
Białystok, Białostoczek 19 A
UM Białystok
7)
Brańsk, Zespół Szkół ul. Armii Krajowej 7
UM Bielsk Podlaski
8)
Wąsosz, UG ul. Plac Rzędziana 8
SP Grajewo
9)
Siemianówka, Ośrodek Edukacji Ekologicznej ul. Szkolna 35
UM Hajnówka
10)
Stawiski, UM ul. Plac Wolności 13/15
SP Kolno
11)
Jedwabne, Zespół Szkół ul. A. Mickiewicza 2
UM Łomża
12)
Goniądz, Gminny Ośrodek Kult. ul. Stary Rynek 23
UM Mońki
13)
Trzcianne, UG ul. Wojska Polskiego 10
UM Mońki
14)
Knyszyn, Zespół Szkół ul. Białostocka 36
UM Mońki
15)
Puńsk, UG Puńsk ul. A. Mickiewicza 23
UM Sejny
16)
Nurzec Stacja, UG ul. Żerczycka 33
UM Siemiatycze
17)
Sobolewo, Zespól Szkół ul. Kościuszki 17
UM Supraśl
18)
Sokoły, UG ul. Rynek Mickiewicza 10
SP Wysokie Mazowieckie
19)
Ciechanowiec, UM ul. A. Mickiewicza 1
SP Wysokie Mazowieckie
20)
Czyżew, UM ul. Mazowiecka 34
SP Wysokie Mazowieckie
W skład kompletu musi wchodzić głowica głośników szczelinowych lub tubowych, blok (szafa)
kontrolno - sterujący: sterownik z urządzeniem włączającym, generator sygnałów, wzmacniacze
mocy, zasilacz sieciowy, akumulatory, radiotelefon cyfrowy o mocy min. 5W, maks. 25W pracujący w
paśmie VHF, maszt antenowy.
Wymóg zakupu syren elektronicznych wynika z tego, że po pierwsze docelowo cała wojewódzka sieć
alarmowania ma być siecią cyfrową, a po wtóre – tylko syreny elektroniczne zapewniają przesyłanie
komunikatów głosowych, co jest jednym z priorytetów tego projektu.
Zadanie 4.5.4.1: Dostawa dwóch monitorów przemysłowych o przekątnej ekranu
minimum 55” do wizualizacji stanu faktycznego wszystkich central i syren alarmowych w
województwie podlaskim
4.5.4.1.1
Dostawa dwóch monitorów przemysłowych o przekątnej ekranu minimum 55” do wizualizacji stanu
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
32
faktycznego wszystkich central i syren alarmowych w województwie podlaskim
Lokalizacją zakupionych monitorów będzie pomieszczenie WCZK wskazane przez jego pracowników.
Nowe monitory synchronizowane i sterowane przez stację sterującą wyświetlaczami mają umożliwić
naścienną wizualizację faktycznego stanu central syren alarmowych oraz innych czynników
bezpieczeństwa po pełnej integracji systemów. Ponieważ dyżury w WCZK pełnione są całodobowo
przez wszystkie dni miesiąca, również monitory muszą być przystosowane do pracy w standardzie
przemysłowym w trybie 24/7. Zamawiający bezwzględnie wyklucza urządzenia nie spełniające tego
wymogu.
Uwaga 1:
Dotyczy: Oprogramowania sprzętów pracujących w torze „alarmowania”,
prowadzącego do pełnej integracji wszystkich nowych elementów sterowania
syrenami alarmowymi z funkcjonującym w PUW systemem digitex CZK/IP.
Zamawiający dopuszcza zainstalowanie zupełnie nowego, równoważnego systemu,
który dzięki nowym rozwiązaniom sprzętowym i programowym umożliwiającym
także dalszą rozbudowę i modernizację systemu, zastąpi obecny digitex CZK/IP, pod
warunkiem zachowania wszystkich dotychczasowych funkcjonalności systemu
alarmowania.
Uwaga 2:
W każdym przypadku, po wykonaniu zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych
systemu, niezależnie od wybranego przez Wykonawcę sposobu wykonania zadania
(nowy system lub modernizacja i rozbudowa istniejącego), musi zostać zachowana
obecna funkcjonalność systemu. Wyklucza się dostawy i prace programistyczne,
które w jakikolwiek sposób ograniczą bądź wyeliminują funkcjonalność i sprawność
techniczną obecnego systemu alarmowania.
Zadanie 4.5.5 E-usługi dla obywateli
4.5.5.1
Wdrożenie i udostępnienie e-usługi „Bądź bezpieczny”
4.5.5.2
Wdrożenie i udostępnienie e-usługi „Komunikaty ostrzegawcze”
Wymagania funkcjonalne
W ramach projektu na Platformie Cyfrowego Urzędu Administracji Rządowej – Portalu zbudowanego
w ramach wcześniejszego etapu projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności
województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa” dostępnego pod adresem www.e[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
33
podlaskie.eu powstaną nowe elektroniczne usługi dla ludności (e-usługi) w zakresie bezpieczeństwa i
powiadamiania o zagrożeniach.
Charakterystyka e-usług
4.5.5.1 Bądź bezpieczny
Materiały edukacyjne będą dostępne na Platformie CU AR, a po ich integracji także na CU WP
możliwe wyświetlenia dla pobrania przez dowolnego użytkownika. Na podstawie usług on-line,
również na zamówienie, będzie można pobrać materiały edukacyjne i poradniki z zakresu szeroko
rozumianego bezpieczeństwa ludności województwa podlaskiego. Podstawą opracowania będą
informacje zawarte w „Poradniku postępowania mieszkańców w sytuacji zagrożenia” dostarczone
przez Zamawiającego (WCZK). Przewiduje się wykonanie 18 „spotów multimedialnych” – po 1 na
każde wskazane zagadnienie (do 3 min. każdy). Dopuszcza się przygotowanie przez wykonawcę
następujących form spotów: film, kreskówka, e-learning, komiks interaktywny.
4.5.5.2 Komunikaty ostrzegawcze
Usługa „Komunikaty ostrzegawcze” polegać będzie na wysyłce przez e-mail do zainteresowanych
osób informacji o stanie bezpieczeństwa województwa i elementach środowiska mogących stanowić
potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa. Będą miały charakter informacyjny o spodziewanych
zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem (np. nadchodzące gwałtowne zmiany pogodowe, stany
alarmowe stanu wód, susza grożąca pożarami, imprezy masowe mogące stanowić zagrożenia dla
bezpieczeństwa). Za opracowywanie treści komunikatów informacyjnych odpowiadać będą
merytoryczni pracownicy WCZK. Źródłem do opracowywania tych komunikatów będą także różne
systemy integrowane w ramach e-Bezpieczeństwo. Systemy te nie będą automatycznie generowały
informacji dla obywateli, wymagać one będą akceptacji dyżurnych pracowników WCZK.
Na podstawie usług on-line, również na zamówienie, będzie można pobrać materiały edukacyjne i
poradniki z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa ludności województwa podlaskiego.
Zainteresowani obywatele poprzez elektroniczne formularze będą mogli zgłaszać zapotrzebowanie
na materiały i informacje..
Obywatele będą mieli możliwość informowania o potencjalnych zagrożeniach czy też obszarach
wymagających opieki. W wyniku projektu utworzona zostanie interaktywna tablica dot. eBezpieczeństwa województwa podlaskiego w obszarach, za które statutowo odpowiada Wojewoda
Podlaski wraz z podległymi służbami.
Sposób realizacji e-usług
Usługa „ „Komunikaty ostrzegawcze” będzie w szczególności realizowana poprzez wysyłanie pocztą
elektroniczną do grupy zainteresowanych osób informacji o stanie bezpieczeństwa województwa i
potencjalnych zagrożeniach, które są zainteresowane ich otrzymywaniem, i którzy będą mieli konto
na CU AR, CU WP, ePUAP lub wskażą adres mailowy do korespondencji. Wszelkie informacje powinny
być automatycznie rozsyłane do zainteresowanych tą usługą z poziomu strony internetowej, bez
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
34
ingerencji użytkowników i administratorów, po ich wcześniejszym przygotowaniu i zatwierdzeniu
przez odpowiedzialne osoby. Po pojawieniu się nowej informacji na stronie www.e-podlaskie.eu w
zakresie „Bezpieczeństwa”, informacja powinna być dostarczona dla usługobiorców. Dodatkowo ww.
strona powinna być kompatybilna z portalami społecznościowymi, których użytkownicy będą
udostępniać odpowiednie informacje w zakresie bezpieczeństwa.
1) System będzie udostępniał poprzez portal Cyfrowy Urząd (http://e-podlaskie.eu/) zawierający
ogólnodostępne informacje prezentowane społeczeństwu. Dla „Komunikatów ostrzegawczych”
System musi umożliwiać zarządzanie przez uprawnione osoby oraz upoważnianie do stworzenia
treści. Decyzji o tym jakie dane mają być udostępnianie społeczeństwu będą każdorazowo
podejmowane przez wytwórcę wiadomości.
2) Wymaga się aby Wykonawca wykonał dedykowany panel redakcyjny do wprowadzania treści i
wysłania komunikatów do systemu „e-Bezpieczeństwo” i do „Cyfrowy Urząd” w celu publikacji.
Panel redakcyjny powinien działać bez utrudnień i w pełnym zakresie funkcjonalnym co najmniej
na następujących przeglądarkach: Microsoft Internet Explorer 9 i wyższy oraz Mozilla Firefox 30,
Chrome 40 i wyższy. Panel powinny posiadać edytor tekstowego z możliwością dodawania
multimediów (obraz, dźwięk ,filmy).
3) Panel musi umożliwiać rejestrowanie wysłanych komunikatów w zakresie autora, treści, daty
przesłania do dystrybucji. Panel powinny posiadać pole wyboru pochodzenia komunikatu.
Szablon panelu i komunikatu zostaną uszczegółowiony podczas analizy przedwdrożeniowej.
Zadanie 4.5.6.1 Szkolenie dla informatyków PUW
Lp
Zadanie/Rodzaj szkolenia
Szkolenie dla informatyków PUW
Sposób konfiguracji nowych elementów systemu alarmowania w systemie e4.5.6.1.1 Bezpieczeństwo
Liczba
osób
Liczba dni
szkoleniowych
5
2
5
2
5
2
4.5.6.1
4.5.6.1.2 Administracja komponentami systemu po integracji modułów
Obsługa oprogramowania dotyczącego nowego modułu alarmowania i sterowania
4.5.6.1.3 syrenami
Szkolenie z wdrożenia nowego modułu i jego współdziałania z systemem e-Bezpieczeństwo oraz
obsługi i administracji systemu i systemów wspomagających w części dotyczącej nowego modułu (dla
informatyków PUW). Informatycy PUW powinni zostać zapoznani głównie ze sposobami konfiguracji
nowych elementów systemu alarmowania w systemie e-Bezpieczeństwo, z metodami
administrowania komponentami systemu po integracji modułów oraz z obsługą oprogramowania
dotyczącego nowego modułu alarmowania i sterowania syrenami alarmowymi w zmodernizowanej
sieci radiowej i IP.
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
35
Zadanie 4.5.6.2 Szkolenie klienckie dla użytkowników nowego modułu
Liczba
osób
Liczba dni
szkoleniowych
Przeszkolenie użytkowników w zakresie nowej obsługi centrali wojewódzkiej z
4.5.6.2.1 poziomu e-Bezpieczeństwo
6
1
4.5.6.2.2 Przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi nowej centrali powiatowej
30
1
4.5.6.2.3 Przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi nowej centrali wojewódzkiej
6
1
30
1
8
1
Lp
4.5.6.2
Zadanie/Rodzaj szkolenia
Szkolenia dla użytkowników nowego modułu
Praca z systemem alarmowania w sieci z wykorzystaniem simpleksowych
4.5.6.2.4 przekaźników radiowych
Wykorzystywanie nowych informacji i możliwości raportów, analiz i prezentacji po
4.5.6.2.5 integracji modułów (e-Bezpieczeństwo)
Szkolenie z obsługi podstawowej i zaawansowanej oraz konserwacji urządzeń (dla osób z obsługi
codziennej w PUW i w stacjach powiatowych/miejskich). Pracownicy dyżurujący w stacji
wojewódzkiej i stacjach powiatowych/miejskich powinni być zapoznani ze wszystkimi aspektami
pracy z systemem alarmowania w sieci z wykorzystaniem przekaźników radiowych w trybie
podstawowym i awaryjnym. Pracownicy zatrudnieni w WCZK powinni zostać poinformowani i
przeszkoleni w zakresie wykorzystania nowych informacji dostępnych w systemie e-Bezpieczeństwo
oraz o możliwości i sposobach sporządzania nowych raportów, analiz i prezentacji po integracji
modułów
4.7 Wymagania szczegółowe
4.7.1 Bezobsługowy radiowy punkt dostępowy analogowy i cyfrowy (RPD/A/C)
Dotyczy:
Zadania 4.5.1.1 Zbudowanie wojewódzkiej centrali zapasowej, lokalizacja: PUW Pietrasze,
ul. Wysockiego 75 B
- 1 szt.
Zadania 4.5.1.2 Modernizacja centrali wojewódzkiej przy ul. Mickiewicza 3
- 1 szt.
Zadania 4.5.2.3: Budowa (wyposażenie i uruchomienie) nowej centrali powiatowej, lokalizacja: SP
Białystok ul. Borsucza 2
- 1 szt.
Zadania 4.5.2.4: Modernizacja 19 powiatowych / miejskich central alarmowych
- 19 szt.
RPD/A/C powinien zawierać: komputer przemysłowy PC z dedykowanym systemem operacyjnym
oraz oprogramowaniem serwerowym, oprogramowanie RPD dostosowane do trybu pracy 24h/7d,
zasilacz sieciowy, zasilanie rezerwowe w postaci akumulatora, niezbędne moduły radiowe (bez
radiotelefonu). Wszystkie ww. podzespoły RPD powinny być zabudowane w metalowej szafce IP 55 i
zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem.
- zasilanie główne: 220V..240V / 50Hz..60Hz
- pobór prądu: < 5A
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
36
- zasilanie rezerwowe: akumulator bezobsługowy min. 50 Ah, 12V
- temperatura pracy: 0°C .. +50°C
4.7.1.1 RPD/A do komunikacji z systemem analogowym i Systemowym Serwerem
Komunikacyjnym SSK w PUW
lp
Minimalne wymagania:
4.7.1.1.1
Moduł sterujący pracą syreny w istniejącym systemie analogowym
4.7.1.1.2
Przystosowanie do współpracy z syrenami mechanicznymi
4.7.1.1.3
Interfejs RS do komunikacji z manipulatorem generatora wyposażonego w ekran LCD i mini klawiaturę
4.7.1.2 RPD/C do komunikacji z punktami alarmowymi pracującymi w istniejącym
standardzie cyfrowym i z Systemowym Serwerem Komunikacyjnym SSK w PUW
lp
Minimalne wymagania:
4.7.1.2.1
Moduł sterujący pracą syreny w istniejącym systemie cyfrowym
4.7.1.2.2
Cyfrowe łącze radiowe NXDN FDMA
4.7.1.2.3
Przystosowanie do współpracy z syrenami elektronicznymi
4.7.1.2.4
Odtwarzanie alarmów i komunikatów głosowych zapisanych na karcie
4.7.1.2.5
Obsługa akustyki z kanału IP
4.7.1.2.6
Lokalna obsługa z klawiatury
4.7.1.2.7
Prezentacja ogólnego statusu syren na wyświetlaczu LCD
4.7.1.3 Komputer przemysłowy – serwer
Wymagania techniczne dla serwera
lp
Wymagania
4.7.1.3.1
Procesor wielordzeniowy dedykowany do pracy w serwerach, osiągający w teście SYSmark® 2012
PerformanceTest - Office Productivity – wynik co najmniej 110 punktów
4.7.1.3.2
-
4.7.1.3.3
Pamięć operacyjna min. 4 GB SODIMM
4.7.1.3.4
Dysk twardy min. 60 GB
4.7.1.3.5
Grafika zintegrowana z procesorem
4.7.1.3.6
Układ dźwiękowy Zintegrowany
4.7.1.3.7
Wejścia/wyjścia: 1x DVI-I, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x Gigabit LAN, 1x Mic, 1x Line-out, 4x COM ports (3x RS232, 1x RS-232/422/485), DC In 9~24V
4.7.1.3.8
Zasilanie: zintegrowane na płycie głównej 9~24V DC, zewnętrzne (zasilacz AC/DC 12V 5A)
4.7.1.3.9
Chłodzenie: pasywne (procesor), pasywne (komputer)
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
37
4.7.11.3.10
Możliwość montażu ściennego, Możliwość montażu na szynie DIN
4.7.1.3.11
Temperatura pracy 0˚C – 40˚C, Wilgotność 0-90%, bez kondensacji
4.7.1.3.12
Wspierane funkcje: ACPI S3, Wake On Lan, Auto Power On after Power Failure
4.7.1.3.13
Normy europejskie: CE
4.7.1.3.14
Obsługiwane systemy Windows 7, Windows 8, Linux
4.7.1.3.15
Dokumentacja: Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim
lp
Pozostałe wymagania stawiane komputerom przemysłowym
4.7.1.3.16
Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe komputery przemysłowe.
4.7.1.3.17
Wykonawca dostarczy i zainstaluje oprogramowanie.
4.7.1.3.18
Wykonawca dokona konfiguracji dostarczonych komputerów w zakresie
4.7.1.3.19
- konfiguracji systemu operacyjnego
4.7.1.3.20
- konfiguracji oprogramowania
4.7.1.3.21
4.7.1.3.22
Po zakończeniu prac instalacyjnych oprogramowanie musi zostać skonfigurowane i wdrożone tak, aby
oferowało funkcjonalności opisane w SIWZ.
System operacyjny pozwalający na uruchomienie i korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich
funkcjonalności oprogramowania opisanego w niniejszym dokumencie dostarczonego przez Wykonawcę.
Licencja musi umożliwiać zgodnie z wymaganiami licencyjnymi producenta systemu operacyjnego na dostęp
kliencki wszystkich stacji roboczych do Oprogramowania zainstalowanego na serwerze w zakresie
niezbędnym do działania dostarczanych oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę. Licencja musi
pozwolić w zgodzie z obowiązującymi wymaganiami producenta na uruchomienie wszystkich funkcjonalności
dostarczanego oprogramowania.
4.7.1.4 Szafka (obudowa) na urządzenia RPD/A/C, w tym serwer
lp
Minimalne wymagania:
4.7.1.4.1
Wielkość umożliwiająca zamontowanie serwera, zasilacza, akumulatora, RPD A/C
4.7.1.4.2
Do instalacji wewnątrz budynku, IP 55
4.7.1.4.3
Zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych, posiadająca zabezpieczenie antywłamaniowe
4.7.1.4.4
· drzwi zamykane min. jednym zamkiem patentowym
4.7.1.4.5
· drzwi z zabezpieczeniem antywyważeniowym uniemożliwiające otwarcie nawet po wyrwaniu zawiasów,
4.7.1.4.6
· możliwość montażu wewnętrznego alarmu antywłamaniowego z syrenką,
4.7.2 Komputer klasy PC do obsługi dyspozytorskiej stacji powiatowych/miejskich, wraz z
monitorem
Dotyczy:
Zadania 4.5.1.1: Zbudowanie wojewódzkiej centrali zapasowej, lokalizacja: PUW Pietrasze, ul.
Wysockiego 75 B
- 1 szt.
Zadania 4.5.2.3: Budowa (wyposażenie i uruchomienie) nowej centrali powiatowej, lokalizacja: SP
Białystok ul. Borsucza 2 - 1 szt.
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
38
Zadania 4.5.2.4: Modernizacja 19 powiatowych / miejskich central alarmowych - 19 szt.
Razem: 21 szt.
Szczegółowe wymagania dotyczące komputerów PC:
lp
Wymagania
4.7.2.1
- Wydajność obliczeniowa: SYSmark® Performance Test Office Productivity min. 150 punktów
4.7.2.2
- Pamięć RAM min. 2 x 4GB z możliwością rozbudowy
4.7.2.3
- Dysk twardy min. 1000 GB SATAII
4.7.2.4
- Zintegrowana karta dźwiękowa HD Audio
4.7.2.5
- Zintegrowana karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit/s
4.7.2.6
- Karta graficzna zintegrowana, zgodna DirectX 11.1
4.7.2.7
- Napęd wbudowany: Nagrywarka DVD SATAII
4.7.2.8
- Obudowa: Mini Tower (czarna), moduł konstrukcji obudowy powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i
napędów bez konieczności użycia narzędzi
4.7.2.9
- Zasilacz: Moc zasilacza min. 250 W, aktywny PFC
4.7.2.10
- Złącza: Ilość slotów PCI min. 2 szt., Ilość slotów PCI-E 16x min. 1 szt., Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych)
min. 1 szt., Min 1x wyjście audio oraz 1x wejście mikrofonowe, min. 2 x USB 2.0; min. 2 x USB 2.0; min 2 x USB
3.0, 1 x RS-232, 1 x D-SUB, 1 x DVI, 1 x HDMI lub Display Port
4.7.2.11
- Inne: Czytnik kart pamięci; mysz optyczna (USB, czarna, dł. kabla min 1,5m, z podkładką), klawiatura (USB,
czarna), min. 104 klawisze, dł. kabla min. 1,5 m; Normy wymagane: CE, RoHS; Monitor LCD LED 24 cale,
proporcje matrycy 16:9, rozdz. 1920x1080, matryca matowa, jasność min. 250 cd/m2, Złącza: 1 x D-SUB, 1 x DVI,
1 x HDMI lub Display port (kompatybilne ze złączem w PC), możliwość pochylenia panelu, kolor czarny, Normy
wymagane: CE, RoHS, kabel DVI 1,5m w zestawie
4.7.2.12
-System operacyjny, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie antywirusowe
Parametry Systemu operacyjnego:
1) Najnowsza dostępna wersja w ofercie producenta
2) Obsługa architektury 32 i 64 bitowej,
3) Obsługa procesorów wielordzeniowych,
4) Graficzny okienkowy interfejs użytkownika,
5) Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujących elementów: menu, odtwarzacz
multimediów, pomoc, komunikaty systemowe
6) Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu w języku polskim
7) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile dla wielu użytkowników
zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników
8) Pełna obsługa Sprzętu i Oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia (np.
kompatybilność sterowników, w tym sterowników do urządzeń peryferyjnych),
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
39
9) Dostępność wsparcia pomocy technicznej producenta co najmniej do końca 2019 roku.
10) Wbudowany klient pocztowy e-mail
11) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych;
12) Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt,
13) Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego
użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem
14) Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,
woluminy dyskowe, usługi katalogowe
15) Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania
ograniczonego do danych użytkownika.
16) Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością
przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum
1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.
17) Zapewnienie stabilnego i wydajnego funkcjonowania (ciągłe działanie bez błędów (nie
wynikających z niewłaściwej konfiguracji) przez minimum 8h) z oprogramowaniem aplikacyjnym
dostarczanym przez Wykonawcę, oprogramowaniem biurowym, w szczególności OpenOffice, MS
Office 2003, 2007, 2010, 2013, w wersjach standard oraz pro (w tym MSAccess), Active Directory
MS Windows Server 2003/2012 lub nowszy.
18) Nośnik zawierający wersję instalacyjną oprogramowania.
Pakiet aplikacji biurowych
Wymagania ogólne
1) Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika
b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności
technicznych
c) Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active
Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu
operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach
oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne
uwierzytelnienie się.
2) Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym
formacie, który spełnia następujące warunki:
a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z załącznikiem 2 do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz.
526);
c) umożliwia wykorzystanie schematów XML;
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
40
3)
4)
5)
6)
d) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z
załącznikiem 2 do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.
poz. 526).
Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji
oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych
odbiorców.
W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające
automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język
makropoleceń, język skryptowy)
Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.
Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
a) Edytor tekstów
b) Arkusz kalkulacyjny
c) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
d) Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami)
e) Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie
urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.
Parametry Edytora tekstów:
1) Edycja i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie
sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów
bliskoznacznych i autokorekty
2) Wstawianie oraz formatowanie tabel
3) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych
4) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne)
5) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków
6) Automatyczne tworzenie spisów treści
7) Formatowanie nagłówków i stopek stron
8) Sprawdzanie pisowni w języku polskim
9) Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników
10) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
11) Określenie układu strony (pionowa/pozioma)
12) Wydruk dokumentów
13) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza
kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
41
14) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word
2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów
dokumentu
15) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji
16) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na
schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po
wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem.
17) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki)
umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy
pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.
18) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające
zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych.
Parametry Arkusza kalkulacyjnego:
1) Tworzenie raportów tabelarycznych
2) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych
3) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły
przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na
danych finansowych i na miarach czasu.
4) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych
zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)
5) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia
wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów
optymalizacyjnych
6) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz
wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych
7) Wyszukiwanie i zamianę danych
8) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego
9) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie
10) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
11) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem
12) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
13) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania
Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji
użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń..
14) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji
Parametry Narzędzia do przygotowywania i prowadzenia prezentacji:
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
42
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Przygotowywanie prezentacji multimedialnych:
Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego
Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek
Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.
Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera
Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo
Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego
Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu
kalkulacyjnym
10) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów
11) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub
projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera
12) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint
2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.
Parametry Narzędzia do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami):
1) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego
2) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i
bezpiecznych nadawców
3) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną
4) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule
5) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych
katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy
6) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia
7) Zarządzanie kalendarzem
8) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom
9) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników
10) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach
11) Zarządzanie listą zadań
12) Zlecanie zadań innym użytkownikom
13) Zarządzanie listą kontaktów
14) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom
15) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników
16) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników
Oprogramowanie antywirusowe
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
43
1) Usuwanie wirusów, makro–wirusów, robaków internetowych oraz koni trojańskich (oraz wirusów
i robaków z plików skompresowanych oraz samorozpakowujących się) lub kasowanie
zainfekowanych plików Ochrona przed oprogramowaniem typu „spyware” i „adware”, włącznie z
usuwaniem zmian wprowadzonych do systemu przez to oprogramowanie tego typu.
2) Wykrywanie wirusów, makro-wirusów, robaków internetowych, koni trojańskich, spyware,
adware i dialerów ma być realizowane w pojedynczym systemie skanującym. 3. Określanie
obciążenia CPU dla zadań skanowania zaplanowanego oraz skanowania na żądanie.
3) Skanowanie plików pobranych z Internetu wraz ze skryptami umieszczonymi w sieci Internet oraz
plików skompresowanych.
4) Zapewnienie stałej ochrony wszystkich zapisywanych, odczytywanych, a także uruchamianych
plików przez mechanizm skanujący pracujący w tle wraz z metodą heurystyczną wyszukiwania
wirusów (na życzenie); pliki te mogą być skanowane:
a) na dyskach twardych,
b) w boot sektorach,
c) na dyskach wymiennych,
d) na płytach CD/DVD.
5) Możliwość samodzielnego pobierania aktualizacji z Internetu do stacji roboczej.
6) Możliwość zablokowania funkcji zmiany konfiguracji klienta lub ukrycie interfejsu użytkownika
klienta.
7) Scentralizowana obsługa wirusów polegająca na przekazywaniu nieodwracalnie zainfekowanych
plików do bezpiecznego miejsca w postaci centralnej kwarantanny na centralnym serwerze, w
celu przeprowadzenia dalszych badań.
8) Wbudowana w oprogramowanie funkcja do wysyłania podejrzanych lub zainfekowanych nowymi
wirusami plików do producenta w celu uzyskania szczepionek.
9) Wyszukiwanie i usuwanie wirusów w plikach skompresowanych (także zagnieżdżonych wewnątrz
innych plików skompresowanych) w szczególności z plikach typu ZIP, GNU, LZH/LHA, BinHex,
HTTP, ARJ, RAR, MIME/UU, TAR, kontenery CAB,UUE, Rich text format, ArcManager, MS-TNEF.
10) Aktualizacja definicji wirusów nie wymaga zatrzymania procesu skanowania na jakimkolwiek
systemie – serwerze czy stacji roboczej.
11) Mikrodefinicje wirusów - przyrostowe, scentralizowane aktualizowanie klientów jedynie o nowe
definicje wirusów i mechanizmy skanujące.
12) Możliwość cofnięcia procesu aktualizacji definicji wirusów i mechanizmów skanujących – powrót
do poprzedniego zastawu definicji wirusów bez konieczności reinstalacji programowania czy też
restartu komputerów.
13) Możliwość natychmiastowego „wypchnięcia” definicji wirusów do stacji klienckich.
14) Aktualizacja bazy definicji wirusów oraz mechanizmów skanujących co najmniej 1 raz dziennie.
15) Możliwość aktualizacji bazy definicji wirusów średnio co 1 godzinę.
16) Heurystyczna technologia do wykrywania nowych, nieznanych wirusów.
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
44
17) Moduł analizy zachowań aplikacji do wykrywania nowych, nieznanych zagrożeń typu robak
internetowy, koń trojański, keylogger.
18) Automatyczna rejestracja w dzienniku zdarzeń wszelkich nieautoryzowanych prób zmian rejestru
dokonywanych przez użytkownika.
19) Automatyczne ponowne uruchomianie skanowania w czasie rzeczywistym, jeśli zostało
wyłączone przez użytkownika mającego odpowiednie uprawnienia na z góry określony czas.
20) Automatyczne wymuszanie na kliencie programu pobrania zaktualizowanych definicji wirusów,
jeśli aktualnie przechowywane pliki są przestarzałe.
21) Aktualizacje definicji wirusów posiadają podpis cyfrowy, którego sprawdzenie gwarantuje, że pliki
te nie zostały zmienione.
22) Skanowanie poczty klienckiej (na komputerze klienckim).
23) Opóźnienie skanowania zaplanowanego w wypadku działania komputera (laptopa) na bateriach.
4.7.3 Zasilacz awaryjny UPS Desktop
Dotyczy UPS dla PC dyspozytorów:
Zadania 4.5.1.1: Zbudowanie wojewódzkiej centrali zapasowej, lokalizacja: PUW Pietrasze, ul.
Wysockiego 75 B
- 1 szt.
Zadania 4.5.2.3: Budowa (wyposażenie i uruchomienie) nowej centrali powiatowej, lokalizacja: SP
Białystok ul. Borsucza 2 - 1 szt.
Zadania 4.5.2.4: Modernizacja 19 powiatowych / miejskich central alarmowych - 19 szt.
Szczegółowe wymagania dotyczące zasilaczy awaryjnych UPS:
Lp
Zakres
Wymagania
4.7.3.1
Technologia
Line-Interactive
4.7.3.2
Moc wyjściowa
min. 1.000 VA, 600 W,
4.7.3.3
Napięcie wej./wyj.
220-240V, 50/60 Hz
4.7.3.4
Czas przełączania;
max. 6 ms
4.7.3.5
Czas podtrzymania
min. 5 minut przy 100% obciążeniu
4.7.3.6
Złącza
min. 6 x IEC320 C13, RJ-11/RJ-45, USB, RS 232
4.7.3.7
Waga:
max. 15 kg
4.7.3.8
Podstawowe cechy: sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego, automatyczny regulator napięcia AVR,
ochrona przed przepięciowym impulsem elektrycznym, automatyczny restart i ładowanie, wymienne
ogniwa, wyświetlacz LCD, zarządzanie urządzeniem za pośrednictwem komputera i dołączonego
oprogramowania, dźwiękowa sygnalizacja pracy
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
45
4.7.4 Maszt antenowy i czynności towarzyszące
Dotyczy zadania 4.5.2.1: Budowa i/lub wymiana masztów antenowych, anten, torów antenowych w
centralach powiatowych/miejskich
LP
obiekt, lokalizacja
Propozycja modernizacji/budowy
1.1
1
2
3
4
5
SP Białystok,
Borsucza 2, 15-569 Białystok
UM Czarna Białostocka
Torowa 14A, 16-020 Czarna
Białostocka
UM Dąbrowa Białostocka
Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa
Białostocka
SP Grajewo
Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
UM Hajnówka
A. Zina 1, 17-200 Hajnówka
szt./m
1
1.2.1
Demontaż masztu rurowego h= 15m i torów antenowych
Zakup aluminiowego masztu kratownicowego szer. 400500, h= 25 m
1.2.2
Prace montażowe masztu - posadowienie
1
1
1.3
Zakup anteny dookólnej
2
1.4
Zakup kabla antenowego koncentrycznego kl.1, 1/2"
90
1.5
Zakup opasek (uchwytów) montażowych
95
1.6
Zakup złączek i wtyczek N50-kl.1, 1/2"
4
1.7
2
7.1.1
Montaż torów antenowych
Zakup aluminiowego masztu kratownicowego szer. 400500, h= 12 m
7.1.2
1
Prace montażowe masztu - posadowienie
1
7.2
Zakup anteny dookólnej
2
7.3
Zakup kabla antenowego koncentrycznego kl.2, 10,3 mm
60
7.4
Zakup opasek (uchwytów) montażowych
65
7.5
Zakup złączek i wtyczek N50-kl.2, 10,3 mm
4
7.6
Montaż torów antenowych
2
8.1
1
8.2.1
Demontaż rury h= 15m i torów antenowych
Zakup aluminiowego masztu kratownicowego szer. 400500, h= 16 m
8.2.2
Prace montażowe masztu - posadowienie
1
1
8.3
Zakup anteny dookólnej
2
8.4
Zakup kabla antenowego koncentrycznego kl.2, 10,3 mm
70
8.5
Zakup opasek (uchwytów) montażowych
75
8.6
Zakup złączek i wtyczek N50-kl.2, 10,3 mm
4
8.7
Montaż torów antenowych
2
9.1
1
9.2.1
Demontaż rury h= 6m i torów antenowych
Zakup aluminiowego masztu kratownicowego szer. 400500, h= 16 m
9.2.2
1
Prace montażowe masztu - posadowienie
1
9.3
Zakup anteny dookólnej
2
9.4
Zakup kabla antenowego koncentrycznego kl.2, 10,3 mm
70
9.5
Zakup opasek (uchwytów) montażowych
75
9.6
Zakup złączek i wtyczek N50-kl.2, 10,3 mm
4
9.7
Montaż torów antenowych
2
12.1
Demontaż masztu rurowego h= 15m i torów antenowych
1
12.2.1 Zakup aluminiowego masztu kratownicowego szer. 400-
1
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
46
LP
obiekt, lokalizacja
Propozycja modernizacji/budowy
szt./m
500, h= 20 m
12.2.2 Prace montażowe masztu - posadowienie
12.3
Zakup anteny dookólnej
2
12.4
Zakup kabla antenowego koncentrycznego kl.1, 1/2"
75
12.5
Zakup opasek (uchwytów) montażowych
80
12.6
Zakup złączek i wtyczek N50-kl.1, 1/2"
4
12.7
Montaż torów antenowych
2
13.1
6
SP Kolno
11 Listopada 1, 18-500 Kolno
Demontaż rury h= 6m i torów antenowych
Zakup aluminiowego masztu kratownicowego szer. 40013.2.1 500, h= 16 m
1
13.2.2 Prace montażowe masztu - posadowienie
1
7
Zakup anteny dookólnej
2
13.4
Zakup kabla antenowego koncentrycznego kl.2, 10,3 mm
70
13.5
Zakup opasek (uchwytów) montażowych
75
13.6
Zakup złączek i wtyczek N50-kl.2, 10,3 mm
4
13.7
Montaż torów antenowych
2
Demontaż masztu rurowego h= 14m i torów antenowych
Zakup aluminiowego masztu kratownicowego szer. 40021.2.1 500, h= 20 m
1
21.2.2 Prace montażowe masztu - posadowienie
1
8
Zakup anteny dookólnej
2
21.4
Zakup kabla antenowego koncentrycznego kl.1, 1/2"
75
21.5
Zakup opasek (uchwytów) montażowych
80
21.6
Zakup złączek i wtyczek N50-kl.1, 1/2"
4
21.7
Montaż torów antenowych
2
Demontaż rury h= 6m i torów antenowych
Zakup aluminiowego masztu kratownicowego szer. 40027.2.1 500, h= 12 m
1
27.2.2 Prace montażowe masztu - posadowienie
1
9
1
27.3
Zakup anteny dookólnej
2
27.4
Zakup kabla antenowego koncentrycznego kl.2, 10,3 mm
60
27.5
Zakup opasek (uchwytów) montażowych
65
27.6
Zakup złączek i wtyczek N50-kl.2, 10,3 mm
4
27.7
Montaż torów antenowych
2
29.1
SP Wysokie Mazowieckie
Ludowa 15a, 18-200 Wysokie
Mazowieckie
1
21.3
27.1
UM, UG Supraśl
Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl
1
13.3
21.1
SP Sejny
1 Maja 1, 16-500 Sejny
1
Demontaż rury h= 9m i torów antenowych
Zakup aluminiowego masztu kratownicowego szer. 40029.2.1 500, h= 12 m
1
29.2.2 Prace montażowe masztu - posadowienie
1
1
29.3
Zakup anteny dookólnej
2
29.4
Zakup kabla antenowego koncentrycznego kl.2, 10,3 mm
60
29.5
Zakup opasek (uchwytów) montażowych
65
29.6
Zakup złączek i wtyczek N50-kl.2, 10,3 mm
4
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
47
LP
obiekt, lokalizacja
Propozycja modernizacji/budowy
29.7
Montaż torów antenowych
2
31.1
10
SP Zambrów
Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
szt./m
Demontaż rury h= 6m i torów antenowych
Zakup aluminiowego masztu kratownicowego szer. 40031.2.1 500, h= 16 m
1
31.2.2 Prace montażowe masztu - posadowienie
1
1
31.3
Zakup anteny dookólnej
2
31.4
Zakup kabla antenowego koncentrycznego kl.2, 10,3 mm
70
31.5
Zakup opasek (uchwytów) montażowych
75
31.6
Zakup złączek i wtyczek N50-kl.2, 10,3 mm
4
31.7
Montaż torów antenowych
2
Wymiary 400-500 oznaczają preferowaną szerokość (w mm) trzonu masztu ze względu na
wytrzymałość i nośność (wymiar minimalny) oraz ze względu na masę (wymiar maksymalny).
Dostawca może zapewnić maszt o większej szerokości, o ile nie zagrozi to konstrukcji dachu.
Maszt kratownicowy. Konstrukcja masztu powinna być osadzona na dwuprzegubowej podstawie
(dwa stopnie swobody), która umożliwia podnoszenie i pionowanie kratownicy. Zestaw powinien
zawierać: podstawę masztu (aluminiowy przegub o dwóch stopniach swobody do montażu masztu na
obiekcie), segmenty masztu, szpicę odgromową, odciągi z akcesoriami i elementy połączeniowe.
Lp
Zakres
Wymagania
4.7.4.1
Wysokości
12, 16, 20, 25 m n.p.t.
4.7.4.2
Budowa masztów
Segmentowa, kratownica przestrzenna trójkątna
4.7.4.3
Szerokość segmentu, kratownica przestrzenna trójkątna
400-500 mm
4.7.4.4
Łączenie segmentów:
trzpienie ocynkowane, flansze skręcane śrubami
4.7.4.5
Odciągi
lina stalowa ocynkowana ogniowo
4.7.4.6
Materiał
stop aluminium EN AW-60… T6
4.7.4.7
Wykonanie
spawanie metodą TIG
4.7.4.8
Strefy obciążeń
I strefa wiatrowa, I strefa oblodzenia
Wszystkie elementy wyposażenia konstrukcji muszą
posiadać atesty/certyfikaty i spełniać wymagania zawarte w
Dyrektywach Rady Europy i krajowych regulacjach
prawnych.
4.7.4.9
- Ad. 4.7.4.7 Zamawiający nie dopuszcza innej metody spawania niż TIG (Tungsten Metal Gas), czyli
spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, z zachowaniem normy ISO EN 3834 –
„Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych”
- Ad. 4.7.4.6 Zamawiający nie dopuszcza innych stopów aluminium niż z grupy „EN AW-60..” (Norma
EN 573-3).
- Wg wiedzy Zamawiającego, wszystkie lokalizacje masztów przewidzianych do posadowienia na
budynkach są zgodne z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego.
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
48
- Maszty przewidziane w projekcie do montażu na budynkach i opisane w dokumentacji PFU
(program funkcjonalno – użytkowy), stanowiącej integralną część dokumentacji przetargowej nie
wymagają decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art.4 ust.2
ustawy z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w postaci decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego (tzw. decyzji ULICP).
4.7.5 Anteny alarmowa i dookólna
Dotyczy zadania 4.5.2.1: Budowa i/lub wymiana masztów antenowych, anten, torów antenowych w
centralach powiatowych/miejskich
– 20 szt.
Dotyczy zadania 4.5.2.2: Budowa i uruchomienie trzech przekaźników radiowych na istniejących
masztach antenowych
– 3 szt.
lp
Wymagania ogólne stawiane antenom bazowym VHS:
1
do zastosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych,
2
wytrzymała na wibracje i udary,
3
długotrwała stabilność parametrów elektrycznych i mechanicznych,
4
odporność na wiatr,
5
zabezpieczenie przed oblodzeniem (np. osłona dielektryczna),
6
zastosowane materiały są kompatybilne galwanicznie w celu zminimalizowania zjawiska korozji.
7
stacjonarna nadawczo-odbiorcza, o dookólnej charakterystyce promieniowania, kolinearna
8
zabezpieczenie przeciwko ładunkom elektrostatycznym (zwarcie elektryczne dla prądu stałego)
9
przystosowana do mocowania na rurze 50/400 mm
10
wyposażona w galwaniczne złącze odgromowe na korpusie
Parametry elektryczne:
Lp
Zakres
Wymagania
4.7.5.1
Pasmo
VHF
4.7.5.2
Pasmo pracy
6 MHz
4.7.5.3
Zakres częstotliwości pracy
144-150 MHz
4.7.5.4
Impedancja wejściowa
50 Ohm
4.7.5.5
SWR
≤1,5
4.7.5.6
Polaryzacja
pionowa
4.7.5.7
Charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej
dookólna
4.7.5.8
Zysk energetyczny w stosunku do dipola 1/2 lambda
Nie mniejszy niż 3,0 dB
4.7.5.9
Maksymalna moc dostarczona do anteny
200 W
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
49
4.7.5.10 Złącze antenowe
4.7.5.11 Wytrzymałość na działanie wiatru
N-50
4.7.5.12 Zakres temp. pracy
4.7.5.13 Wilgotność względna
-30° C do + 60° C
4.7.5.14 Masa maksymalna
4.7.5.15 Długość maksymalna
7 kg
do 135 km/h (40 [m/s)
< 100% w temp. +40°C
5.200
- Ad 4.7.5.1-3 Zamawiający określa pasmo pracy jako VHF dla wszystkich urządzeń pracujących w
torze radiowym i antenowym, w tym dla anten. Zamawiający wyklucza stosowanie anten typu dualband. Preferowana długość elektryczna anteny to 3 x 5/8 λ.
- W zakres instalacji antenowej wchodzi uziemienie toru antenowego oraz zabezpieczenie
odgromowe.
4.7.6 Kabel antenowy koncentryczny, oplotowy
Dotyczy zadania 4.5.2.1: Budowa i/lub wymiana masztów antenowych, anten, torów antenowych w
centralach powiatowych/miejskich
Dotyczy zadania 4.5.2.2: Budowa i uruchomienie trzech przekaźników radiowych na istniejących
masztach antenowych
4.6.6.1 Kabel antenowy koncentryczny, płaszczowy kl.1, dla odcinków dłuższych niż 30 m
Parametry nie gorsze niż:
Lp
Zakres
Wymagania
4.7.6.1.1
Impedancja falowa
50+1 Ohm
4.7.6.1.2
Pojemność jednostkowa
80 +/- 2 pF/m
4.7.6.1.3
Współczynnik skrócenia
0.83
4.7.6.1.4
Rezystancja dla prądu stałego
11 Ohm/km
4.7.6.1.5
Tłumienność falowa dla 100 MHz
2.5 dB/100m
4.7.6.1.6
Tłumienność falowa dla 230 MHz
4.0 dB/100m
Wymiary i konstrukcja
4.7.6.1.7
wymiar zewnętrzny
1/2"
4.6.6.2 Kabel antenowy koncentryczny, oplotowy kl.2, dla odcinków krótszych niż 30 m
Parametry nie gorsze niż:
Lp
Zakres
Wymagania
4.7.6.2.1
Impedancja falowa
50+1 Ohm
4.7.6.2.2
Pojemność jednostkowa
80 +/- 2 pF/m
4.7.6.2.3
Współczynnik skrócenia
0.83
4.7.6.2.4
Rezystancja dla prądu stałego
11 Ohm/km
4.7.6.2.5
Tłumienność falowa dla 100 MHz
3.9 dB/100m
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
50
4.7.6.2.6
Tłumienność falowa dla 230 MHz
6.1 dB/100m
Wymiary i konstrukcja
4.7.6.2.7
wymiar zewnętrzny
10.3 +/- 0.2 mm
4.7.7 Opaski i uchwyty do mocowania kabli antenowych
Dotyczy zadania 4.5.2.1: Budowa i/lub wymiana masztów antenowych, anten, torów antenowych w
centralach powiatowych/miejskich
Dotyczy zadania 4.5.2.2: Budowa i uruchomienie trzech przekaźników radiowych na istniejących
masztach antenowych
lp
4.7.7.1
Wymagania
Opaski i uchwyty do mocowania kabli antenowych (wersje 10mm, 1/2”) do konstrukcji masztów, torów
kablowych itp. Możliwość mocowania m.in. do płaskowników, prętów, rur.
4.7.8 Złącza
Dotyczy zadania 4.5.2.1: Budowa i/lub wymiana masztów antenowych, anten, torów antenowych w
centralach powiatowych/miejskich
Dotyczy zadania 4.5.2.2: Budowa i uruchomienie trzech przekaźników radiowych na istniejących
masztach antenowych
lp
4.7.8.1
Wymagania
Złącza typu N 50 Ω, dostosowane do rodzaju kabla antenowego
4.7.9 Simpleksowy przekaźnik radiowy VHF – 3 szt.
Dotyczy zadania 4.5.2.2: Budowa i uruchomienie trzech przekaźników radiowych na istniejących
masztach antenowych
Przeznaczenie: zwiększenie zasięgu działania nadawczych urządzeń radiowych (identyfikacja,
buforowanie i retransmisja pakietów danych w technologii FDMA)
Lp
Cecha
Wymagania
4.7.9.1
Zakres (VHF):
136-174 MHz
4.7.9.2
Moc nadajnika:
1-25W
4.7.9.3
Czas opóźnienia
odbieranego:
4.7.9.4
retransmisji
sygnału
Rzeczywisty odstęp międzykanałowy (tryb
zmienny, uzależniony m.in. od długości pakietów danych
6.25 kHz
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
51
cyfrowy):
4.7.9.5
Tryby pracy:
4.7.9.6
Zasilanie główne:
4.7.9.7
Pobór prądu:
4.7.9.8
Zasilanie rezerwowe:
4.7.9.9
Temperatura pracy::
selektywna retransmisja pakietów danych (bez audio) w technologii
FDMA, w trybie simpleks
220V..240V / 50Hz..60Hz
< 5A
akumulator bezobsługowy 33Ah / 12V
0°C .. +50°C dla IP55
lp
Pozostałe wymagania dla przekaźnika
4.7.9.10 Praca w konwencjonalnym trybie cyfrowym i analogowym FM
4.7.9.11 Cyfrowy interfejs NXDN, Interfejs Sieci Ethernet
4.7.9.12 Cyfrowy szyfrator NXDN
4.7.9.13 Złącza na obudowie umożliwiające podłączanie dodatkowych urządzeń
4.7.9.14 Złącze umożliwiające programowanie parametrów stacji oraz transmisję danych zgodną ze standardem USB
Spełnia Standardy Europejskie ETSI cyfrowe i analogowe i Normy Bezpieczeństwa EN 60065, EN 60950-1, EN
4.7.9.15 60215
4.7.10 Szafka (obudowa) na urządzenia simpleksowego przekaźnika radiowego – 3 szt.
Dotyczy zadania 4.5.2.2: Budowa i uruchomienie trzech przekaźników radiowych na istniejących
masztach antenowych
Wymagania identyczne jak w pkt. 4.7.1.4.
4.7.11 Radiotelefon cyfrowy
- zadania 4.5.1.1: Zbudowanie wojewódzkiej centrali zapasowej, lokalizacja: PUW Pietrasze, ul.
Wysockiego 75 B
- 1 szt.
- zadania 4.5.2.4: Budowa (wyposażenie i uruchomienie) nowej centrali powiatowej, lokalizacja: SP
Białystok ul. Borsucza 2 - 1 szt.
Lp
Zakres danych technicznych
Wymagania minimalne
4.7.11.1
VHF :
146-174 MHz
4.7.11.2
Moc Nadajnika
1-25W
4.7.11.3
Odstęp międzykanałowy (tryb cyfrowy)
6.25 i 12.5 kHz
Lp
Minimalne wyposażenie i wymagania dla radiotelefonu:
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
52
4.7.11.4
Wyświetlacz alfanumeryczny LCD
4.7.11.5
Praca w trybie cyfrowym i konwencjonalnym FM
4.7.11.6
Praca w trybie cyfrowym konwencjonalnym lub trankingu
4.7.11.7
Cyfrowy interfejs NXDN,
4.7.11.8
NXDN Cyfrowy szyfrator, szyfrator analogowy
4.7.11.9
Przetwarzacz mowy na sygnał cyfrowy
4.7.11.10
Spełnia Standardy Europejskie ETSI cyfrowe i analogowe i Normy Bezpieczeństwa EN 60065, EN 60950-1, EN
60215
4.7.12 Stacjonarne syreny elektroniczne – 20 kpl.
Dotyczy zadania 4.5.3.1: Dostarczenie, montaż i uruchomienie 20 nowych elektronicznych syren
alarmowych
Wymagania ogólne dotyczące funkcjonalności syren alarmowych:
lp
Minimalne wymagania:
4.7.12.1
- Zgodność z dyrektywami i normami UE potwierdzona certyfikatem CE
4.7.12.2
- Głowica głośnikowa instalowana na zewnątrz budynku (dachy, słupy, maszty). Możliwość instalacji bez
konieczności uzyskania pozwoleń budowlanych.
4.7.12.3
- Konstrukcja głośników i głowicy gwarantująca odporność na korozję oraz na wpływ warunków
atmosferycznych (temperatury, wilgotności, opadów, wiatrów, itp.). Minimum 20-letni czas pracy głowicy
głośnikowej.
4.7.12.4
- Temperatura pracy głośników: -30oC do +70oC, a wewnętrznego bloku sterującego: 0oC do +50oC
4.7.12.5
- Stopień ochrony urządzeń wewnętrznych - IP55, zewnętrznych - IP65
4.7.12.6
- Konstrukcja głowicy powinna uniemożliwiać dostęp do głośników i połączeń elektrycznych osobom
nieupoważnionym.
4.7.12.7
- Zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych do szafy sterującej. Szafa z elektroniką powinna
posiadać zabezpieczenie antywłamaniowe i wewnętrzny elektroniczny alarm antywłamaniowy, z możliwością
powiadomienia drogą radiową centrali
4.7.12.8
- Dołączony do kompletu maszt antenowy o wysokości min. 1,5 m
4.7.12.9
- Funkcjonalność zalecana dla bezpieczeństwa: Moduł kontrolno-sterujący powinien być wyposażony w
odłączalną klawiaturę serwisową.
4.7.12.10
- Dookólna lub kierunkowa charakterystyka propagacji dźwięku
4.7.12.11
- Możliwość współpracy ze wszystkimi analogowymi i cyfrowymi systemami ostrzegania i alarmowania ludności
w Polsce (w szczególności z systemami DSP-50, digitexCZK/FSK oraz digitexCZK/IP wykorzystywanymi obecnie w
systemie alarmowania w PUW)
4.7.12.12
- Możliwość współpracy (np. poprzez złącze rozszerzające) z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak stacje
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
53
pogodowe, czujniki skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych, wodowskazy
4.7.12.13
- Możliwość emitowania dowolnych komunikatów głosowych (na żywo i z pamięci, lokalnie i zdalnie) oraz
innych sygnałów okolicznościowych
4.7.12.14
- Zasilanie rezerwowe (buforowe) – bezobsługowe akumulatory. Akumulatory powinny być zabezpieczone
przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem. Ładowanie i konserwacyjne doładowywanie
akumulatorów powinno odbywać się automatycznie.
4.7.12.15
- Możliwość szyfrowania transmisji danych, w tym algorytm szyfrowania RSA dla syren sterowanych przez IP
(LAN/WAN)
4.7.12.16
- Możliwość bieżącego odczytu danych z syreny (stan zasilania, napięcia akumulatorów, itp.)
4.7.12.17
- Wyposażenie w układy autodiagnostyki, sygnalizacja awarii i wyłączenie uszkodzonego bloku (komunikaty w
języku polskim). Automatyczne wysyłanie Informacji o awarii także do centrali sterującej
4.7.12.18
- Możliwość testowana drogą radiową bez konieczności włączania dźwięku (cichy test). Możliwość krótkiego
testu głośnego
4.7.12.19
- Wyposażenie w automatyczny rejestrator parametrów pracy, który przechowuje w pamięci informacje o
wszelkich odchyleniach od normy występujących zarówno podczas ogłaszania alarmów jak i normalnej pracy
syreny w trybie czuwania
4.7.12.20
- Budowa modułowa elektroniki sterującej w celu łatwej ewentualnej rozbudowy o dodatkowe wzmacniacze i
głośniki, w celu zwiększenia mocy i natężenia dźwięku oraz ewentualnej innej rozbudowy w zależności od
aktualnych i przyszłych potrzeb Zamawiającego
4.7.12.21
Lp.
- Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna w autoryzowanej sieci serwisowej producenta na terenie całego
województwa
Parametry techniczne syren alarmowych (obowiązkowo wskazane lub
lepsze):
Wymagania minimalne
4.7.12.22
Moc wyjściowa ciągła syreny
min. 1,2 kW
4.7.12.23
Ciśnienie dźwięku
min. 115 dB(A)/30 m
4.7.12.24
Materiał głośników i głowicy syreny
aluminium, stop aluminium
4.7.12.25
Liczba wzmacniaczy
4 x 300W lub 3X 400W
4.7.12.26
Częstotliwość dźwięku
dual tone 415 – 425 Hz
4.7.12.27
Zasilanie główne
220-240 V / 50–60 Hz, jednofazowe
4.7.12.28
Zasilanie rezerwowe, bezobsługowe
2 x 12 V, 50-120 Ah
4.7.12.29
Pobór mocy stand by
< 1 W (bez wyposażenia dodatkowego
4.7.12.30
Liczba alarmów przy zasilaniu rezerwowym
min. 20 x 1-minutowych 24 h po
wyłączeniu zasil. gł.
4.7.12.31
Czas pracy w trybie rezerwowym
do 30 dni w trybie stand by
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
54
4.7.12.32
Czas trwania sygnałów
w pełni programowany
4.7.12.33
Interfejs
uniwersalny interfejs RS-232
4.7.12.34
Praca z akumulatora: wszystkie sygnały i emisja komunikatów słownych
4.7.12.35
Czas pracy z akumulatora:
4.7.12.36
Rodzaje alarmów: sygnały predefiniowane przez producenta z możliwością regulacji czasu trwania, narastania i
opadania dźwięku (zapisanych na karcie SD, FLASH) odtwarzanych z pamięci syreny (pliki wave lub mp3).
Komunikaty głosowe w trybie rzeczywistym ze stanowiska kierowania lub lokalnie
4.7.12.37
Opcje sterowania (zakres wynika m.in. z już działających rozwiązań i funkcjonalności w systemie digitex CZK/IP):
4.7.12.38
4.7.12.39
ok. 12 dni (czuwanie, aktywne sterowanie radiowe), ok. 90 dni (czuwanie)
- cyfrowe: Moduł PC-5xx (Cyfrowy System Ostrzegania i Alarmowania Ludności digitexCZK/IP): praca w
dowolnej sieci IP (LAN/WAN, VPN, WiFi, WiMax) praca w standardach radiowych DMR (TDMA) i XNDN (FDMA),
TETRA GSM/GPRS/3G/LTE oraz CDMA interfejsy: I²C, USB, RS-232, RS485/422, CAN
- lokalne: manipulator, moduł generatora sygnałów wyposażony w ekran LCD i klawiaturę, sterownik
zegarowy syreny, mikrofon do lokalnego rozgłaszania komunikatów, wejścia cyfrowe do aktywacji alarmów
(sterowanie przewodowe).
W skład kompletu musi wchodzić głowica głośników szczelinowych lub tubowych, blok (szafa)
kontrolno - sterujący: sterownik z urządzeniem włączającym, generator sygnałów, wzmacniacze
mocy, zasilacz sieciowy, akumulatory, radiotelefon cyfrowy o mocy min. 5W, max. 25W pracujący w
paśmie VHF, maszt antenowy.
4.7.13 Monitor przemysłowy o przekątnej ekranu minimum 55” do wizualizacji stanu
faktycznego wszystkich central i syren alarmowych w województwie podlaskim
Dotyczy zadania 4.5.4.1: Dostawa dwóch monitorów przemysłowych o przekątnej ekranu minimum
55”
Lp.
Monitory przemysłowe, minimalne wymagania dla monitora 55 cali:
4.7.13.1
• Monitor przemysłowy 55” LED, dostosowany do pracy 24/7
4.7.13.2
• Rozdzielczość: 1920x1080 (16:9),
4.7.13.3
• Jasność min 450 nitów (cd/m2)
4.7.13.4
• Czas reakcji matrycy max. 8 ms
4.7.13.5
• Złącza: min. Analog D-SUB, DVI-D, 1xHDMI, RS232, LAN, Component, Audio stereo mini Jack, Wyjścia:
DisplayPort, Audio mini Jack.
4.7.13.6
• Zasilanie: 230V AC, pobór maksymalny 180W
4.7.13.7
• Mocowanie dostosowane do montażu na uchwytach do ścianek wielomonitorowych
4.7.13.8
• Moduł playera wbudowany w monitor lub dołączany do obudowy monitora w sposób scalający się z nią.
bazujący na min dwurdzeniowym CPU ARM oraz min 8 GB pamięci, wbudowany dekoder video, system
operacyjny Linux i oprogramowanie do obsługi ścianek wielomonitorowych pozwalające na wyświetlanie
kontentu stworzonego za pomocą stacji sterującej.
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
55
4.7.13.9
• Uchwyt ścienny. Kolor czarny. Dostosowany do monitora 55”
4.7.13.10
• Nakładka dotykowa tego samego producenta co monitor, właściwa dla danego typu monitora.
4.8 Zestawienie ilościowe Infrastruktury sprzętowej i programowej dla Modułu
WCZK
Zakres
Dostawa radiowego analogowego i cyfrowego punkt dostępowego (RPD/A/C) do
komunikacji z systemem analogowym i cyfrowym, z serwerem systemowym, bez
radiotelefonu - obudowa metalowa IP55
Ilość
Dotyczy zadania
22
4.5.1.1, 4.5.1.2, 4.5.2.3,
4.5.2.4
Dostawa przekaźnika radiowego wraz z RPDA/C - obudowa metalowa IP55
3
4.5.2.2
Dostawa nowej ESA
20
4.5.3.1
Oprogramowanie serwera w wersji wojewódzkiej
1
4.5.1.1
Oprogramowanie dyspozytorskie komputera PC/ laptopa w wersji wojewódzkiej
Oprogramowanie serwera w wersji powiatowej (serwer usług, serwer bazy danych,
serwer audio)
2
4.5.1.1, 4.5.1.2
Oprogramowanie dyspozytorskie komputera PC w wersji powiatowej (miejskiej)
1
4.5.2.3
Oprogramowanie służące do administracji systemem - centrale wojewódzkie
2
4.5.1.1, 4.5.1.2
Oprogramowanie służące do administracji systemem - centrale powiatowe
20
4.5.2.3, 4.5.2.4
Oprogramowanie do retransmisji w trybie simpleks dla przekaźników RPD/A/C
3
4.5.2.2
Upgrade oprogramowania digitexCZK/IP serwer wojewódzki lub równoważne
1
4.5.1.2
Upgrade oprogramowania digitexCZK/IP dyspozytor wojewódzki lub równoważne
1
4.5.1.2
Upgrade oprogramowania digitexCZK/IP serwer powiatowy/miejski lub równoważne
Upgrade oprogramowania digitexCZK/IP dyspozytor powiatowy/miejski lub
równoważne
19
4.5.2.4
Konfiguracja sieci IP (VPN)
2
Konfiguracja i uruchomienie systemu (w tym przygotowanie podkładu mapowego,
wpisanie istniejących syren alarmowych, przeprowadzenie niezbędnych testów)
1
Montaż i uruchomienie RPD/A/C
3
4.5.1.1, 4.5.1.2, 4.5.2.3
Montaż kpl. instalacji antenowej
3
4.5.2.2
Montaż, konfiguracja i uruchomienie przekaźników radiowych
3
4.5.2.2
Montaż i uruchomienie 20 nowych ESA
Uruchomienie zmodernizowanej centrali wojewódzkiej (w tym przeprowadzenie
niezbędnych testów)
20
4.5.3.1
Uruchomienie centrali (w tym przeprowadzenie niezbędnych testów)
1
4.5.1.1
Uruchomienie urządzeń nowych centrali powiatowych (w tym niezbędne testy)
1
4.5.2.3
Przeniesienie centrali z UM do SP Sejny
1
4.5.2.4
Uruchomienie zmodernizowanych centrali powiatowych (w tym konfiguracja VPN i
przeprowadzenie niezbędnych testów)
19
Dostawa komputera PC – stanowiska dyspozytora
21
2, 5, 6
Dostawa stacjonarnego radiotelefonu cyfrowego z mikrofonem
2
4.5.1.1, 4.5.2.3
Dostawa kpl.: kabel antenowy, złącza i uchwyty
3
4.5.2.2
1
19
1
4.5.2.3
4.5.2.4
4.5.1.2, 4.5.2.3
4.5.2.3
4.5.1.2
4.5.2.4
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
56
Zakres
Ilość
Dotyczy zadania
Dostawa monitorów przemysłowych o przekątnej ekranu minimum 55” do wizualizacji
stanu faktycznego wszystkich central i syren alarmowych w województwie podlaskim
2
Dostawa masztu o wysokości 12 m
3
4.5.2.1
Dostawa masztu o wysokości 16 m
4
4.5.2.1
Dostawa masztu o wysokości 20 m
2
4.5.2.1
Dostawa masztu o wysokości 25 m
1
4.5.2.1
Demontaż masztu rurowego (lub rury) i torów antenowych
9
4.5.2.1
Prace montażowe masztu - posadowienie, dokumentacja, itp.
10
4.5.2.1
Dostawa anteny dookólnej VHF
23
4.5.2.1, 4.5.2.2
Montaż anteny dookólnej
20
4.5.2.1
Dostawa kabla antenowego koncentrycznego kl.1, 1/2"
240
4.5.2.1
Dostawa kabla antenowego koncentrycznego kl.2, 10,3 mm
460
4.5.2.1
Opaski(uchwyty) montażowe
750
4.5.2.1
Dostawa złączek i wtyczek N50-kl.1, 1/2"
12
4.5.2.1
Dostawa złączek i wtyczek N50-kl.2, 10,3 mm
28
4.5.2.1
Montaż torów antenowych
20
4.5.2.1
4.5.4.1
4.9 Zestawienie ilościowe szkoleń dla Modułu WCZK
Lp
Zadanie/Rodzaj szkolenia
Szkolenia dla użytkowników nowego modułu
Przeszkolenie użytkowników w zakresie nowej obsługi centrali wojewódzkiej z
1.1 poziomu e-Bezpieczeństwo
1.2 Przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi nowej centrali powiatowej
Liczba
osób
Liczba dni
szkoleniowych
1
1.3 Przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi nowej centrali wojewódzkiej
Praca z systemem alarmowania w sieci z wykorzystaniem simpleksowych przekaźników
1.3 radiowych
Wykorzystywanie nowych informacji i możliwości raportów, analiz i prezentacji po
1.6 integracji modułów (e-Bezpieczeństwo)
Szkolenie dla informatyków PUW
Sposób konfiguracji nowych elementów systemu alarmowania w systemie e2.1 Bezpieczeństwo
6
1
30
1
6
1
30
1
8
1
5
2
5
2
5
2
2
2.2 Administracja komponentami systemu po integracji modułów
Obsługa oprogramowania dotyczącego nowego modułu alarmowania i sterowania
2.3 syrenami
<koniec dokumentu>
[Wpisz tekst]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013
57
Download