2003/012732 0 1 komunalizacja ul.Kolejowa 38,Górnośląska

advertisement
UCHWAŁA Nr 139/VIII/2003
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 30 kwietnia 2003r
w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Wojewody o komunalizację
Działając na podstawie:
- art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "a" ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591
z późn. zmian./
- art. 5 ust.4 ustawy z 10 maja 1990r Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę
o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 32 poz.191 z późn. zmian./
na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika i Komisji Gospodarki Przestrzennej, Działalności
Gospodarczej i Komunikacji
RADA MIASTA RYBNIKA
postanawia:
§1
Wystąpić do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o komunalizację:
1/ nieruchomości ozn. jako działki nr 2330/223, 4103/216, 4351/216 o pow. łącznej 7590 m2,
zap. w KW 26.186, obręb Rybnik, k.m.3
2/ nieruchomości ozn. jako działka nr 2379/237 o pow. 16.885 m2, zap. w KW 121.514,
obręb Niedobczyce, k.m.1
3/ nieruchomości ozn. działka nr 2261/266 o pow. 953 m2, zap. w KW 121.903, obręb Ligota,
k.m.1.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Nieruchomość opisana w §1 pkt 1 jest zabudowana budynkiem byłego hotelu robotniczego,
stacji TRAFO i budynkiem gospodarczym, położona przy ul. Kolejowej 38 w Rybniku.
Budynek będzie przeznaczony na cele mieszkaniowe.
Aktem notarialnym Rep. A 5792/2002 Gmina nabyła od Przedsiębiorstwa RemontowoBudowlanego S.A. prawo wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa.
Na nieruchomości opisanej w §1 pkt 2 znajduje się boisko sportowe z wiatą i budynkami szatni,
położona jest ona przy ul.Górnośląskiej w Rybniku-Niedobczycach. Nieruchomość przekazana
zostanie w trwały zarząd MOSiR-owi (aktualnie umowa użyczenia)
Aktem notarialnym Rep.A nr 11110/2001 Gmina nabyła od MKS „RYMER” prawo wieczystego
użytkowania gruntu Skarbu Państwa.
Nieruchomość opisana w §1 pkt 3 jest zabudowana byłym budynkiem biurowym, położona przy
ul.Przemysłowiej 13 w Rybniku-Ligocie.
Aktem notarialnym Rep.A nr 230/2002 Gmina nabyła od Państwa Mariana Wenckowskiego
i Aleksandry Fajkis prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa. Przedmiotowy
budynek przeznaczony będzie na cele mieszkaniowe.
Uwzględnienie wniosku przez Wojewodę (tj. skomunalizowanie prawa własności Skarbu
Państwa na rzecz Gminy) spowoduje tzw. fuzję prawa: w ręku Gminy będzie i prawo własności
i prawo użytkowania wieczystego. Dla Gminy oznacza to zwolnienie w uiszczania opłat za
użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa.
Wnioskowane nieruchomości wykorzystane będą na wykonywanie zadań własnych Gminy.
Download