GN-23 - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste

advertisement
Starostwo
Powiatowe
w Krakowie
1
Tytuł
2
Opis sprawy /
zadania
KARTA INFORMACYJNA NR GN-23
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu
Krakowskiego osobom fizycznym lub prawnym
w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej
Postępowanie wszczyna się na wniosek.
Zbywanie nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste
w trybie przetargowym następuje po uzyskaniu zgody
wojewody dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa lub Zarządu Powiatu w przypadku nieruchomości
stanowiących własność Powiatu.
Zbycie lub oddanie w użytkowanie nieruchomości poprzedzone
jest uzyskaniem następujących dokumentów:
1. Poświadczenie prawa własności dla nieruchomości
stanowiącej własność
Skarbu Państwa/Powiatu
Krakowskiego.
2. Ustalenie stanu prawnego nieruchomości - analiza
wpisów w księdze wieczystej w celu ustalenia sposobu
przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz
poprzednich właścicieli, a w jej wyniku ustalenie
aktualnych danych adresowych poprzednich właścicieli
lub ich spadkobierców oraz zawiadomienie ich o
możliwości zwrotu nieruchomości w przypadku
powzięcia zamiaru użycia jej na cel inny niż określony
w decyzji o wywłaszczeniu. W przypadku braku księgi
wieczystej zachodzi konieczność jej założenia.
3. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości w planie
zagospodarowania przestrzennego gminy.
4. Operat podziału nieruchomości (w przypadku gdy
wniosek dotyczy części nieruchomości).
5. Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości.
6. Uchwała Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Krakowie
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lub oddania w
użytkowanie
wieczyste
nieruchomości
osobom
fizycznym lub prawnym w drodze bezprzetargowej lub
Zarządzenie Wojewody Małopolskiego wyrażające
zgodę na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie
wieczyste w przypadku nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa
7. Sporządzenie wykazu nieruchomości i podanie go do
publicznej wiadomości na okres 21 dni.
8. Protokół z rokowań.
9. W przypadku odmowy – pismo kończące sprawę.
Zawarcie umowy następuje w formie aktu notarialnego.
3
Kogo dotyczy
4
Wymagane
dokumenty
od
wnioskodawcy
5
Formularze /
wnioski do
pobrania
Opłaty
6
7
Jednostka /
osoba
odpowiedzialna
8
Miejsce
składania
dokumentów
9
Termin
załatwienia
sprawy
Podstawa
prawna
10
11
12
Tryb
odwoławczy
Uwagi i
dodatkowe
informacje
Osoby fizyczne lub prawne, które zamierzają nabyć na
własność lub w użytkowanie wieczyste grunty stanowiące
własność Skarbu Państwa lub Powiatu Krakowskiego.
1. Pisemny wniosek wnioskodawcy.
2. Mapa ewidencyjna z zaznaczeniem terenu objętego
wnioskiem /uwierzytelniona kopia/.
3. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku
osoby prawnej /oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem/.
4. W przypadku, gdy wniosek dotyczy nieruchomości
zabudowanej oświadczenie potwierdzające, że strona
wybudowała obiekt budowlany z własnych środków
finansowych lub nabyła nakłady.
5. W przypadku korzystania z nieruchomości Skarbu
Państwa lub Powiatu Krakowskiego bez tytułu
prawnego oświadczenie o okresie oraz celu, na jaki jest
ona wykorzystywana.
Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej
W przypadku przeznaczenia nieruchomości do zbycia strona
ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz
opłaty sądowej.
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Referat Gospodarki Nieruchomościami
ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków
tel. 656-72-51 lub 656-72-53 w. 64 fax 656-72-59
„POCZTA” Starostwo Powiatowe w Krakowie
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków
„OSOBIŚCIE” Sekretariat Wydziału - ul. Przy Moście 1, pok.
215, I piętro.
Do 3 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.
art., art. 37 ust. 2, pkt 6, art. 67 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr
102, poz. 651, z późn. zm).
nie dotyczy
-
Opracował: 12.04.2013r. Agata Kożuch
Katarzyna Blus
Sprawdził: 12.04.2013r. Beata Kudrys
Zatwierdził: 29.11.2013r. Mirosław Golanko
Historia zmian:
(data ostatniej aktualizacji)
Download