Prawo rzeczowe

advertisement
Prawo rzeczowe
Ograniczone prawa rzeczowe
Użytkowanie
Ograniczone prawa rzeczowe
pojęcie
•
•
•
•
Obciążenie prawa własności
Prawa na rzeczy cudzej
Ograniczony zakres uprawnień
Polegają na
– Korzystaniu z rzeczy cudzej
– Zapewnieniu uprawnionemu możliwości
egzekucji z rzeczy
Numerus clausus
• Tylko prawa wskazane w ustawie
• Niektóre mają charakter historyczny
• Nie można tworzyć nowych
ograniczonych praw rzeczowych
umową
• Ustawa może kreować nowe prawa lub
zmieniać treść dotychczasowych
(timesharing)
Przedmiot
• Rzeczy
– Ruchome
– Nieruchome
• Inne prawa majątkowe
– Prawa (zastaw, użytkowanie)
– Użytkowanie wieczyste
– Spółdzielcze prawo do lokalu
– Wierzytelność zabezpieczona hipoteką
Podmiot ograniczonych praw
rzeczowych
• Każdoczesny właściciel nieruchomości
(służebność gruntowa)
• Wyłącznie osoba fizyczna (służebność
osobista)
• Osoba fizyczna lub prawna
• Przedsiębiorca przesyłowy
• Zakres prawa może zależeć od
charakteru podmiotu uprawnionego
Funkcje ograniczonych praw
rzeczowych
• Ułatwienie korzystania z rzeczy
kosztem właściciela innej rzeczy
(służebności)
• Alimentacja (użytkowanie)
• Zabezpieczenie wierzytelności
– Prawa zastawnicze
– Prawa te mają charakter akcesoryjny
Powstanie ograniczonych
praw rzeczowych - umowa
• Ograniczona swoboda kształtowania
treści
• Odpowiednie stosowanie przepisów o
przeniesieniu prawie własności
• Forma aktu notarialnego wymagana
tylko dla oświadczenia właściciela
ustanawiającego prawo
Powstanie praw – orzeczenie
sądowe
• Orzeczenie konstytutywne
• Służebności
– drogi koniecznej i przesyłu
– Przekroczenie granic przy budowie
– Podział gruntu
• Hipoteka przymusowa
– Zabezpieczenie roszczenia
– Postępowanie egzekucyjne
Powstanie praw - przypadki
szczególne
• Z mocy prawa
– Zasiedzenie służebności
– Zastaw ustawowy
– Hipoteka ustawowa (historyczne – obecnie
nie ustanawiana)
• Decyzja administracyjna
– Wyjątkowo
– Rodzaj wywłaszczenia
Zmiana treści i przeniesienie
ograniczonych praw
rzeczowych
• Zmiana treści
– Umowa między stronami
– Wpis do księgi wieczystej prawa
ujawnionego
• Przeniesienie
– Umowa między uprawnionym a nabywcą
– Wpis do KW (jeśli prawo ujawniono)
Pierwszeństwo praw
• Rozstrzyga kolizję między prawami
• Prior tempore potior iure (wyjątek –
zastaw)
• Prawo wpisane do KW ma
pierwszeństwo przed niewpisanym
• Możliwa umowna zmiana
pierwszeństwa
Wygaśnięcie praw
•
•
•
•
•
•
•
Zrzeczenie się prawa
Konfuzja
Upływ czasu
Śmierć uprawnionego
Niewykonywanie przez określony czas
Orzeczenie sądowe
Wywłaszczenie
Użytkowanie - pojęcie
• Prawo do używania rzeczy i pobierania
z niej pożytków
• Funkcje
– Alimentacyjna
– Produkcyjna
– Wzmocnienie pozycji uprawnionego
• Zmienne znaczenie gospodarcze
Podmioty użytkowania
•
•
•
•
Osoby fizyczne
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne
Inne podmioty
Treść prawa zależy od charakteru
prawnego podmiotu, któremu
przysługuje
• Są przepisy wspólne
Ustanowienie i przedmiot
użytkowania
• Ustanowienie
– Tylko umowa
– Nie powstaje ex lege ani z orzeczenia
• Przedmiot użytkowania - rzecz
– Ruchoma lub nieruchoma
– Oznaczona co do tożsamości
– Można ograniczyć wykonywanie do części
rzeczy
Szczególne przedmioty
użytkowania
•
•
•
•
Użytkowanie nieprawidłowe
Zespół środków produkcji
Prawa
Nieruchomość w timesharingu – prawo
korzystania z budynku lub
pomieszczenia mieszkalnego w
określonym czasie w roku
Treść użytkowania I
• Prawo do używania rzeczy i pobierania
pożytków
• Nie obejmuje innych dochodów z rzeczy
• Uprawnienie o charakterze osobistym
• Prawo niezbywalne
• Użytkownik może oddać rzecz do
używania osobom trzecim (umowa)
Treść użytkowania II
Obowiązki użytkownika
• Wykonuje prawo zgodnie z zasadami
prawidłowej gospodarki
• Zwrot rzeczy w odpowiednim stanie
• Ponoszenie ciężarów pokrywanych z
pożytków
• Naprawy związane ze zwykłym
korzystaniem z rzeczy
• Nakłady – jak negotiorum gestor
Wygaśnięcie użytkowania
• Przyczyny
– Upływ czasu
– Niewykonywanie przez lat dziesięć
– Konfuzja
– Zrzeczenie się prawa
• Skutki
– Obowiązek zwrotu rzeczy
– Problem zbiorów o zmiennym składzie
Użytkowanie przez osoby
fizyczne
• Wygasa najpóźniej ze śmiercią
użytkownika
• Obowiązek zachowania substancji i
przeznaczenia rzeczy
• Wyjątki
– Eksploatacja kopalin
– Nowe urządzenia jak w najmie
• Zarząd i zabezpieczenie
Użytkowanie przez r.s.p.
• Przedmiot użytkowania – grunty
– Skarbowe
– Wkłady gruntowe
• Rozszczepienie prawa własności gruntu
i budynków, urządzeń, drzew i roślin
• Można naruszyć substancję rzeczy
• Wkłady gruntowe – możliwość
przymusowego wykupu
Inne wypadki użytkowania
• Użytkowanie przez osoby prawne:
stosujemy odpowiednio przepisy o
użytkowaniu przez osoby fizyczne.
• Timesharing
– Prawo korzystania minimum przez 3 lata
– Zbywalne i dziedziczne
– Nie wygasa przez niewykonywanie
– Prawo terminowe (maksimum 50 lat)
Download