Prawo rzeczowe

advertisement
PRZEDMIOT PRAW RZECZOWYCH
 pojęcie rzeczy i mienia
 nieruchomości i rzeczy ruchome
 rzeczy oznaczone co do gatunku i co do tożsamości
 części składowe rzeczy
 przynależności
CHARAKTER PRAW RZECZOWYCH
-
prawa bezwzględne
skuteczne erga omnes tzn. względem wszelkich osób
-
prawa względne
skuteczne jedynie wobec oznaczonej osoby
PODZIAŁ PRAW RZECZOWYCH
 prawo własności
 użytkowanie wieczyste
 ograniczone prawa rzeczowe
-
UŻYTKOWANIE
SŁUŻEBNOŚĆ
SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚĆIOWE PRAWO DO LOKALU
ZASTAW
HIPOTEKA
PODZIAŁ PRAW RZECZOWYCH
 samodzielne
 związane
 akcesoryjne
zasada numerus clausus praw rzeczowych
jawność praw rzeczowych
WSPÓŁCZESNA STRATYFIKACJA WŁASNOŚCI
 prywatna
 państwowa
- Skarbu Państwa
- państwowych osób prawnych
- własność rolna Skarbu Państwa (ANR)
 samorządowa
 osobista
PRAWO WŁASNOŚCI
 podmiotowo uniwersalne
 bezterminowe
 bezwzględne – skuteczne erga omnes
Triada uprawnień
- ius possidendi
- ius utendi, fruendi, abutendi
- ius disponendi
PRAWO WŁASNOŚCI - UPRAWNIENIA
 posiadanie rzeczy
 korzystanie z rzeczy
- używanie rzeczy
- pobieranie pożytków z rzeczy
- pobieranie innych dochodów z rzeczy
 zużycie i przetworzenie rzeczy
 rozporządzanie rzeczą
Nabycie własności
pierwotne i pochodne
 na mocy umowy przeniesienia własności
 z mocy samego prawa
 z mocy orzeczenia sądowego
Przesłanki zasiedzenia




posiadanie samoistne
ciągłość posiadania
upływ terminu zasiedzenia
dobra wiara posiadacza
OCHRONA WŁASNOŚCI
 roszczenie windykacyjne
 roszczenie negatoryjne
 roszczenia uzupełniające
 roszczenia związane ze z wzniesieniem budowli na
cudzym gruncie
KSIĘGI WIECZYSTE
CHARAKTER WPISÓW:
 WPIS KONSTYTUTYWNY
 WPIS DEKLARATORYJNY
-----
ZASADA JAWNOŚCI KSIĄG WIECZYSTYCH
DOMNIEMANIE ZGODNOŚCI WPISU Z RZECZYWISTYM STANEM
PRAWNYM
RĘKOJMIA WIARY PUBLICZNEJ
OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE
 UŻYTKOWANIE
 SŁUŻEBNOŚĆ
 SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚĆIOWE PRAWO DO LOKALU
 ZASTAW
 HIPOTEKA
OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE
SAMOISTNE
 UŻYTKOWANIE
 SŁUŻEBNOŚĆ
 SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚĆIOWE PRAWO DO LOKALU
AKCESORYJNE
 ZASTAW
 HIPOTEKA
POWSTANIE OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH
 UMOWNE USTANOWIENIE PRAWA
 Z MOCY SAMEGO PRAWA
 NA MOCY ORZECZENIA SĄDOWEGO
 NA MOCY DECYZJI ADMINISTRAYCJNEJ
WYGAŚNIĘCIE OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH
 ZRZECZENIE SIĘ PRAWA
 KONFUZJA
 INNE ŹRÓDŁA
- UPŁYW TERMINU
- ŚMIERĆ UPRAWIONEGO
- NA SKUTEK NIEWYKONYWANIA
1. UŻYTKOWANIE
 PRZEDMIOT
- RZECZY (niezbywalne, oznaczone co do tożsamości)
- PRAWA
 TREŚĆ
- UŻYWANIE
- POBIERANIE POŻYTKÓW
(zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki art. 256 KC)
---
UŻYTKOWANIE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
---
UŻYTKOWANIE PRZEZ ROLNICZE SPÓŁDZIELNIE PRODUKCYJNE
2. SŁUŻEBNOŚĆI
 GRUNTOWE
 OSOBISTE
 SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU
SŁUŻEBNOŚĆ JEST OBCIĄŻENIEM CUDZEJ NIERUCHOMOŚCI MAJĄCYM
NA CELU ZWIĘKSZENIE UŻYTECZNOŚCI INNEJ NIERUCHOMOŚCI ALBO
ZASPOKOJENIE POTRZEB OZNACZONEGO PODMIOTU
SŁUŻEBNOŚĆI
 BIERNE
POLEGAJĄ NA OBCIĄŻENIU NIERUCHOMOŚCI PRAWEM, KTÓREGO TREŚĆ
POLEGA NA TYM, ŻE WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ ZOSTAJE
OGRANICZONY W MOŻNOŚCI DOKONYWANIA W STOSUKNU DO NIEJ
OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ
 CZYNNE
POLEGAJĄ NA TYM, ŻE WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WŁADNĄCEJ MOŻE
KORZYSTAĆ Z NIERUCHOMOŚĆI OBCIĄŻONEJ W OZNACZONYM ZAKRESIE
--USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI DROGI KONIECZNEJ
--SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU
3. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE
PRAWO DO LOKALU
 ustanowienie jedynie na rzecz członka spółdzielni
 umowa o budowę lokalu
 umowa o ustanowienie prawa
(forma pisemna pod rygorem nieważności)
 wniesienie wkładu budowlanego
4. ZASTAW
ZABEZEPIECZENIA RZECZOWE







PRZEWŁASZCZENIE NA ZABEZPIECZENIE
ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI RZECZY SPRZEDANEJ
ZASTAW
HIPOTEKA
PRAWO ZATRZYMANIA
KAUCJA
BLOKADA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć
prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy
bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami
osobistymi właściciela rzeczy.
4. ZASTAW
POWSTANIE
 umowa między właścicielem a wierzycielem
 wydanie rzeczy
- ZASTAW REJESTROWY
- ZASTAW SKARBOWY
- ZASTAW USTAWOWY
PRZEDMIOT
 RZECZY OZNACZONE CO DO TOŻSAMOŚCI
 RZECZY OZNACZONE CO DO GATUNKU
 ZBIÓR RECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCY CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ
 WIERZYTELNOŚCI
 PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH
 PRAWA Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
 PRAWA Z NIEBĘDĄCYCH PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH
4. ZASTAW
ZAKRES ZABEZPIECZENIA
 ROSZCZENIE O ODSETKI NIE PRZEDAWNIONE
 ODSZKODOWANIE Z POWODU NIEWYKONANIA
LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA
 ZWROT NAKŁADÓW NA RZECZ
 PRZYZNANE KOSZTY ZABEZPIECENIA WIERZYTELNOŚCI
5. HIPOTEKA
- HIPOTEKA UMOWNA
- HIPOTEKA PRZYMUSOWA
- HIPOTEKA ŁĄCZNA
W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć
prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z
nieruchomości bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem
przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.
HIPOTEKĘ USTANAWIA SIĘ DLA ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI
NA NIERUCHOMOŚCIACH ORAZ WYBRANYCH PRAWACH
5. HIPOTEKA





NA NIERUCHOMOŚCI
NA UDZIALE WE WSPÓŁWŁASNOŚCI
NA UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM
NA SPÓŁDZIELCZYM WŁASNOŚCIOWYM PRAWIE DO LOKALU
NA WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONEJ HIPOTEKĄ
POSIADANIE
-
element fizyczny władztwa nad rzeczą (corpus)
element psychiczny władztwa nad rzeczą (animus)
 SAMOISTNE
 ZALEŻNE
 W DOBREJ I ZŁEJ WIERZE
FUNKCJE:
 PRAWO MANIFESTUĄCA
 PRAWO KORYGUJĄCA
 OCHRONNA
POSIADANIE
OCHRONA
 OBRONA KONIECZNA
 DOZWOLONA SAMOPOMOC
 ROSZCZENIE POSESORYJNE
Download