wykaz zagadnień na egzamin wewnętrzny z języka polskiego 2007

advertisement
WYKAZ ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2007/2008
LITERATURA
1. Arkadia i jej obraz. Przedstaw, jak ten motyw funkcjonuje w literaturze różnych epok.
2. Omów koncepcje tragizmu w teatrze antycznym, szekspirowskim, romantycznym.
3. Omów funkcjonowanie motywu miłości w literaturze romantycznej. Odwołaj się do wybranych
utworów.
4. Przedstaw na wybranych przykładach funkcjonowanie motywu rodziny w literaturze polskiej i obcej.
5. Na wybranych przykładach literackich zaprezentuj postacie bohaterów - idealistów i ich postawy wobec
życia. Omów funkcjonowanie tego motywu.
6. Omów funkcjonowanie aluzji w tekście literackim. Odwołaj się do wybranych przykładów.
7. Przywołując wybrane przykłady literackie zaprezentuj funkcjonowanie motywu cierpienia z miłości.
8. Porównaj literackie obrazy człowieka końca XIX wieku. Odwołaj się do wybranych przykładów.
9. Zaprezentuj literackie portrety ludzi poszukujących celu i sensu życia. Zbadaj ich funkcjonowanie
odwołując się do dwóch wybranych epok literackich.
10.Zbadaj, jakie problemy przedstawiały w swojej twórczości pisarki dwudziestolecia międzywojennego.
Odwołaj się do wybranych przykładów.
11.Pejzaż malowany słowem. Omów sposoby funkcjonowania motywu natury w utworach literackich
różnych epok.
12. Różne sposoby kreacji bohatera dziecięcego w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
13. Przedstaw biblijne i literackie rozmowy z Bogiem jako wyraz tęsknoty człowieka do transcendencji.
14.Przedstaw różnorodne ujęcia motywu szlacheckiego dworku w literaturze XIX i XX wieku.
15.Tradycje rodzinne i ich wpływ na kształtowanie postaw obywatelskich bohaterów literackich. Omów
na wybranych przykładach
16.Widma, zjawy, sny w utworach literackich. Omów ich funkcje na wybranych przykładach.
17.Pory roku w literaturze i ich związek z życiem bohaterów. Omów funkcjonowanie tego motywu na
wybranych przykładach.
18.Rozstania kochanków. Omów różne ujęcia tego motywu w wybranych utworach literackich.
19.Przedstaw sposoby kreacji Żydów w prozie i poezji polskiej. Odwołaj się do wybranych przykładów
literackich.
20.Porównaj różne ujęcia obrazu Sarmaty w literaturze polskiej. Odwołaj się do
„Pamiętników" Jana Chryzostoma Paska i „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.
21. Omów funkcje tytułu, motta i ostatniej sceny w interpretacji wybranych dzieł literackich.
22.Porównaj kreacje polskiego inteligenta w wybranych utworach literackich.
23.Przeżycia osobiste jako tworzywo dzieł literackich. Zaprezentuj różne sposoby ich
funkcjonowania w literaturze.
24.Ojcowie i dzieci w literaturze. Przedstaw różne przyczyny konfliktu pokoleń i funkcjonowanie tego
motywu w wybranych utworach.
25.Niedopowiedzenia,aluzje, peryfrazy jako sposób na cenzurę. Omów problem na wybranych
przykładach z literatury polskiej XIX i XX wieku.
26.Wydarzenia historyczne jako tworzywo literackie dla polskich powieściopisarzy. Omów na podstawie
dowolnych tekstów XIX wieku.
27.Wpływ lektury na kształtowanie osobowości bohaterów literackich. Przedstaw problem na
wybranych z literatury przykładach.
28.Odwołując się do wybranych przykładów, rozważ, czy polska powieść współczesna
stworzyła swój typ bohatera.
29.Szlachecki dworek Omów funkcje i sposoby ujęcia tego motywu w literaturze.
30.Wierzenia ludowe źródłem inspiracji dla pisarzy. Zaprezentuj różne sposoby ich
funkcjonowania w literaturze
31.Przedstaw i oceń funkcjonowanie motywu tańca w literaturze. Omów na wybranych
przykładach.
32.Przedstaw i oceń funkcjonowanie motywu kobiety w literaturze. Omów na wybranych
przykładach
33.Przedstaw i omów sposoby kreacji par małżeńskich w wybranych utworach Młodej
Polski i XX-lecia międzywojennego
34.Antybohaterowie - omów sposoby kreowania i jego funkcje, odwołując się do wybranych
przykładów literackich
35.Porównaj i omów wizje „małych ojczyzn" w wybranych utworach najnowszej literatury
polskiej ( np.: P. Huelle, O. Tokarczuk, A. Stasiuk).
36.Miasto jako przestrzeń życia człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do znanych Ci
przykładów z literatury.
37.Omów znaczenie i funkcje motywu pracy w literaturze XIX i XX wieku.
38. Zaprezentuj motyw pokory oraz buntu wobec Boga i omów konsekwencje takich
postaw na przykładzie wybranych dzieł literackich.
39.Wybrane pary małżeńskie w literaturze. Oceń, jak wzajemnie partnerzy oddziałują na
swoje postawy i psychikę.
40.Wykorzystując właściwy materiał rzeczowy, uzasadnij, że epistolografia jest źródłem
informacji o ludziach i epoce romantyzmu.
41.Omów różne postawy wobec doświadczeń wojny w poezji polskiej i różne sposoby ich ujęcia
42.Przedstaw i omów dylematy moralne wybranych bohaterów literackich wchodzących w dorosłe
życie. Odwołaj się do literatury XIX i XX wieku.
43.Zaprezentuj i omów sposoby krytykowania wad społeczeństwa polskiego stosowane przez pisarzy
wybranych epok literackich.
44.Przedstaw funkcje opisów przyrody w wybranych dziełach literackich romantyzmu i Młodej
Polski.
45. Omów funkcjonowanie motywu starości w wybranych utworach literackich różnych epok
46.„Świat jest teatrem, aktorami ludzie" W. Szekspir. Przedstaw sposób funkcjonowania motywu teatru
mundi w wybranych utworach literackich.
47.„Mieć albo być?" - na podstawie dowolnych utworów przedstaw stosunek bohaterów literackich do
wartości materialnych.
48.„Człowiek jest zdumiewający...." (Josef Conrad). Ukaż, jakie prawdy o człowieku odkrywa
literatura wojenna.
49.Różne sposoby funkcjonowania antyku i \lub Biblii. Na wybranych przykładach omów
kontynuację wątków i motywów antycznych i \ lub biblijnych w literaturze polskiej
50.Przedstaw i omów różne spojrzenia na obyczajowość szlachecką. Rozwiń temat odwołując się
do wybranych utworów literackich
51.Literackie portrety władców - przedstaw sposoby ich kreowania oraz funkcje, jakie miały odegrać.
52.Władza - powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, namiętność, pokusa... Do jakich refleksji na
ten temat skłania Cię lektura wybranych dzieł literackich.
53.Męczennicy, prorocy, karierowicze, kanalie i błazny. Przedstaw różne postawy ludzkie w wybranych
utworach literackich XIX i XX wieku. Uzasadnij swoją ocenę.
54.To Izolda, to Tristan - tylko czasy inne... Przedstaw wątki miłosne w znanych Ci utworach
literackich. Wykaż ich związek z epoką.
55. „ Bo jak śmierć potężna jest miłość”. Różnorodne wizje miłości w utworach literackich wybranych
epok.
56. Zaprezentuj różnorodne ujęcia motywu miłości. Przedstaw jego funkcjonowanie w literaturze
wybranej epoki.
57.Ponadczasowe, nieprzemijalne postawy i uczucia ludzkie w Biblii i literaturze antyku. Omów na
wybranych przykładach.
58.Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Zaprezentuj i porównaj,
odwołując się do dowolnie wybranych utworów.
59.Holocaust jako wyzwanie człowieczeństwa. Zaprezentuj i oceń postawy Polaków na podstawie
znanych ci utworów literackich.
60. Motyw przyjaźni w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
61.Zestaw i porównaj sielankowy charakter renesansowych opisów życia na wsi z obrazem realiów
wiejskich w literaturze polskiej XIX wieku i początku XX wieku.
62.Przedstaw sposoby realizacji motywu arkadyjskiego w literaturze nowożytnej.
63.Zestaw świat rzeczywisty ze światem fantastycznym w wybranych utworach Adama Mickiewicza i
wykaz ich wzajemne zależności.
64.Wykaż związki biografii poety z treścią i czasem powstawania poszczególnych części „Dziadów”
Adama Mickiewicza.
65.Pokonali los, czy pokonani przez los? Andrzej Kmicic, Jacek Soplica, Stanisław Wokulski, Bernard
Rieux. Przedstaw swój punkt widzenia na ten temat.
66.Tylko wiek, a ile doświadczeń! Przeprowadź interpretację porównawczą wierszy Kazimierza Przerwy
– Tetmajera „Koniec wieku XIX” i Wisławy Szymborskiej „Schyłek wieku”, a następnie wyraź swoją
opinię na ten temat
67.Na podstawie „Trenów” Jana Kochanowskiego przedstaw zmagania człowieka z rozpaczą i
cierpieniem osobistym. Wskaż, w literaturze późniejszych epok, analogiczne obrazy zmagania
człowieka z cierpieniem po stracie bliskiej osoby.
68.Miłość i poczucie obowiązku – to siły budujące czy niszczące? Ustosunkuj się do tego zagadnienia,
wykorzystując wybrane utwory literackie i własne obserwacje.
69.Na podstawie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego, „Cudzoziemki” Marii Kuncewiczowej lub
innego wybranego utworu rozważ przyczyny psychicznych zmagań i walki człowieka ze sobą samym.
70.Przedstaw poglądy pisarzy staropolskich na temat powinności obywatelskich wobec ojczyzny i
wskaż, uzasadniając swój wybór, te spośród nich, których respektowanie, przez twoje pokolenie,
przyniosłoby krajowi korzyść.
71.Omów, na przykładzie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, rolę dzieła literackiego jako formy
polemiki ze społeczeństwem ( z czytelnikami) na temat aktualnych spraw politycznych i społecznych
72.Na przykładach losów wybranych bohaterów literackich przekonaj słuchaczy, że sukcesy i klęski są
przeplatającymi się elementami losów ludzkich. Swojemu wystąpieniu nadaj formę wystąpienia
retorycznego.
73.Udowodnij na przykładach, że literatura polska towarzyszyła zrywom narodowym i przechowywała
pamięć o ich bohaterach.
74.Przedstaw portrety cudzoziemców, utrwalone w utworach Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa i
Henryka Sienkiewicza i oceń stopień wnikliwości poszczególnych pisarzy w ich tworzeniu.
75.Obyczaje stołu i tradycje kulinarne (narodowe oraz różnych warstw społecznych), utrwalone w
literaturze polskiej różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach.
76.Słowa nie tylko wyrażają, ale i sądzą... Uczyń tę wypowiedź C. K Norwida mottem swoich rozważań
na temat portretów bohaterów literackich.
77.Historia Polski zapisana w słowach. Omów tematykę i użyte środki stylistyczne, posługując się
wierszami patriotycznymi z różnych epok.
78.Różne rodzaje literackie, różne gatunki służą temu samemu – ukazaniu rzeczywistości. Zobrazuj
powyższą tezę na przykładzie literatury polskiego oświecenia.
79.Reportaż – dokument czy utwór literacki? Omów cechy tego gatunku na wybranych przykładach z
literatury.
80.Praca jako kryterium oceny człowieka – zajmij stanowisko wobec tego poglądu pozytywistów,
wykorzystując w swoich rozważaniach „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, „Przedwiośnie” Stefana
Żeromskiego i opowiadanie Tadeusza Borowskiego „U nas w Auschwitz”
81.Omów i zilustruj przykładami motyw Kresów w romantycznej, pozytywistycznej i współczesnej
literaturze polskiej.
82.Posługując się odpowiednimi przykładami z tekstu „Iliady” Homera i „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza, wykaż i skomentuj różnorodne podobieństwa między nimi.
83.Na przykładach postaw życiowych twórców renesansowych oraz treści ich dzieł scharakteryzuj
człowieka tej epoki przez uznawane przez niego wartości (np. życie w zgodzie ze światem i naturą,
wiara w Opatrzność, niewzruszoność wobec doświadczeń losu – stoicyzm, cenienie mądrości „dobrej
sławy”, szukanie umiaru we wszystkim – tzw. „złotego środka”, itp.)
84.Omów na kilku wybranych przykładach analogie miedzy charakterami i przeżyciami Jacka Soplicy i
Antka Boryny a archetypami zachowań ludzkich (m.in. dążenia, namiętności, sprawa godności –
honoru, zachowania itd.)
85.Literaccy kronikarze swojej współczesności – rozwiń temat na podstawie twórczości
Kochanowskiego, Ignacego Krasickiego, Bolesława Prusa i innych wybranych tekstów .
86.Pytania egzystencjalne, dylematy moralne i poszukiwanie sensu życia w wybranych utworach
literackich XIX i XX wieku.
87. Świat to labirynt, teatr, sen…Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów literackich. Która
z koncepcji mówienia o świecie jest najbliższa twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?
88.Wędrówka, tułaczka, powrót - jako przygoda i jako metafora ludzkiego życia. Omów zagadnienie,
odwołując się do wybranych tekstów literackich.
89.Itaka – motyw domu rodzinnego w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych
utworów.
90.Dociekając skąd męka, Mickiewicz stwierdził” Cierpi człowiek, bo służy sam sobie za kata. Sam
sobie robi koło i sam się w nie wplata.” Ustosunkuj się do tej myśli, odwołując się do wybranych
tekstów literackich XIX i XX wieku.
91.Adaptacje filmowe „ Pana Tadeusza” A. Mickiewicza i „ Przedwiośnia” S. Żeromskiego w kontekście
muzyki Michała Lorenca i Wojciecha Kilara.
92.Wielcy twórcy romantyczni wobec tragedii utraty niepodległości. Omów zagadnienie na przykładzie
wybranych utworów.
93. Na wybranych przykładach omów motyw modlitwy w poezji polskiej
94. Motyw samotności i bezdomności w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Rozwiń temat w oparciu o
wybrane utwory.
95. Motyw cierpienia z miłości w literaturze romantycznej. Omów na wybranych przykładach.
KORESPONDENCJA SZTUK
1.Portret rycerza w literaturze i sztuce. Przedstaw funkcję i znaczenie motywu na wybranych
przykładach
2.Motywy śmierci w literaturze, malarstwie i / lub muzyce. Rozwiń temat odwołując się do
wybranych przykładów.
3.Wzajemne wpływy malarstwa i literatury - o powinowactwie sztuk w modernizmie.
4.W odniesieniu do literatury, malarstwa, architektury i innych dziedzin sztuki udowodnij, że Biblia jest
źródłem wzorów osobowych lub motywów i wątków w kulturze europejskiej.
5.Zaprezentuj różnorodne ujęcia motywu śmierci w literaturze i sztuce XIX i XX wieku
6.Porównaj różne wizerunki matki w literaturze i sztukach plastycznych. Przedstaw n a wybranych
przykładach.
7.Porównaj różne ujęcia motywu domu w literaturze i sztuce wybranych epok (literatura, teatr, film).
Przedstaw na wybranych przykładach.
8.Rola inspiracji mitologicznych w literaturze,
filmie
i w multimedialnych grach
komputerowych. Rozważ problem, przywołując wybrane przykłady.
9.Deformacja świata i jej funkcje w różnych tekstach kultury. Zaprezentuj zagadnienie odwołując się
do wybranych przykładów.
10Sztuki plastyczne jako źródło inspiracji dla współczesnych pisarzy. Przedstaw i oceń.
11.Motyw Apokalipsy w literaturze, malarstwie i/ lub filmie. Zaprezentuj i oceń.
12.Bohater literacki a jego kreacja filmowa lub teatralna. Omów na wybranych przykładach
13.Zaprezentuj artystyczne interpretacje krajobrazu wiejskiego w literaturze i malarstwa (np.:
Reymont, Chagal, Van Gogh).
14.Karykatura jako jeden ze sposobów prezentacji człowieka w różnych tekstach kultury. Omów na
wybranych przykładach.
15. Symbole w dramacie Stanisława Wyspiańskiego i malarstwie Młodej Polski. Określ ich funkcje.
16.Tradycje rodzinne i świąteczne w wybranych utworach literackich i w filmie.
17. Polscy emigranci i ich problemy w literaturze i filmie XX wieku. Rozwiń temat, przywołując wybrane
dzieła.
18. Portret kobiety w literaturze i malarstwie XIX i XX wieku. Rozważ koncepcje piękna na wybranych
przykładach.
19.Stanisław Wyspiański - artysta wszechstronny. Rozważ temat, przywołując wybrane dzieła
literackie i plastyczne tego twórcy.
20.Przywołując wybrane przykłady dzieł, rozważ rolę symbolu w literaturze i sztuce okresu Młodej
Polski
21.Różne postawy człowieka wobec cierpienia. Przedstaw problem w oparciu o dzieła literackie i
malarskie.
22. Porównaj impresjonistyczne obrazy przyrody w malarstwie i literaturze.
23. Przedstaw klasyczną, barokową i postmodernistyczną koncepcję piękna. Odwołaj się do założeń
estetyki wybranych dzieł literackich i malarskich.
24.Omów różne ujęcia motywu „tańca śmierci" w literaturze i sztuce średniowiecza.
25.Porównaj portrety człowieka baroku przedstawione w poezji M. Sępa - Szarzyńskiego i w
malarstwie El Greca.
26.Na wybranym przykładzie dokonaj porównania dzieła literackiego i jego filmowej adaptacji.
27.Różnorodne ujęcia motywu miłości w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
28.Jak sądzisz, dlaczego mit o Ikarze tak często pojawiał się jako motyw twórczości malarskiej i
pisarskiej? Uzasadnij, powołując się na znane Ci przykłady.
2 9 . Apokaliptyczne wizje końca świata w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych
przykładach.
30.Różne ujęcia tematu powstań narodowych w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy
porównawczej wybranych dzieł.
31.Rozważ rolę inspiracji mitologicznych we współczesnej literaturze i sztuce. Przywołaj wybrane
przykłady.
32. Różne ujęcia motywu kobiety w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
33. Przedstaw impresjonizm jako technikę twórczą. Odwołaj się do literatury i malarstwa
przełomu XIX i XX wieku.
34.Ukaż sposoby portretowania ludzi starych w literaturze i sztuce różnych epok. Omów ich funkcje.
36.Szlachecki dworek w literaturze i malarstwie. Porównaj funkcjonowanie motywu.
37.Omów sposoby funkcjonowania motywu cierpienia w różnych tekstach kultury.
38.Podobne czy różne punkty widzenia? Przedstaw motyw powstań narodowych w
utworach S.Żeromskiego i obrazach Artura Grottgera.
39.Realistyczny obraz miasta w literaturze i malarstwie drugiej połowy XIX wieku Porównaj na
wybranych przykładach (np. Warszawa w powieściach Prusa i na obrazach A. Gierymskiego).
40.Impresjonistyczna technika ukazania obrazów natury i wsi w „Chłopach" Reymonta i malarstwie
(np. Wyczółkowskiego i Fałata). Analiza porównawcza.
41.Sposób przedstawienia i funkcja zjaw, upiorów, wampirów w dziele literackim i filmie. Rozważ na
wybranych przykładach.
42.Scharakteryzuj związki twórczości Stanisława Grochowiaka z literaturą i sztuką baroku. Odwołaj się
do wybranych przykładów.
43.Przedstaw różne sposoby funkcjonowania natury w literaturze i sztuce Młodej Polski.
44.Zaprezentuj różne ujęcia motywu tańca w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.
45.Porównaj wybrane dzieło literackie i jego teatralną adaptację.
46. Różnorodne ujęcia motywu rozstania w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach
47. Omów funkcjonowanie symbolu jako środka wyrazu w poezji Młodej Polski i malarstwie Jacka
Malczewskiego.
49.Pejzaż romantyczny w poezji i malarstwie. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł
romantyków polskich i malarzy pejzażystów okresu romantyzmu.
50. Motywy maryjne w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach i omów ich funkcje.
51. Impresjonizm jako jedna z technik artystycznych. Wykaż jej obecność i sposób
funkcjonowania w literaturze i malarstwie.
52. Różne ujęcia motywu piekła w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
53.Rodzina szlachecka. Omów sposoby funkcjonowania motywu na wybranych przykładach z literatury
i filmu.
54. Zaprezentuj różne ujęcia motywu Stabat Mater Dolorosa w literaturze i sztuce.
55.Święci w literaturze i sztuce - zaprezentuj różne ujęcia i funkcjonowanie motywu,odwołując się
do wybranych przykładów.
56.Od tragedii antycznej do teatru absurdu - na wybranych przykładach przedstaw i omów różne
formy dramatu.
57. Wykorzystując wybrane przykłady, omów problemy życia w rodzinie w relacjach rodzice - dzieci
ukazane w literaturze i we współczesnym filmie obyczajowym.
58.Kicz w literaturze i sztukach plastycznych. Zbadaj obecność i funkcjonowanie tego zjawiska w
wybranych tekstach kultury.
59.Przyroda jako temat, motyw, źródło inspiracji artystycznej. Prześledź i omów na wybranych
przykładach w literaturze i sztuce.
60.Na wybranych przykładach omów funkcjonowanie motywów turpistycznych w literaturze i malarstwie
różnych epok.
61.Zbadaj sposoby określenia kanonu piękna kobiety i jego funkcjonowanie w poezji i sztuce.
Odwołaj się do wybranych przykładów z dwóch epok.
62.Różnorodne odwołania do mitu o Dedalu i Ikarze. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych
dzieł.
63.Odwołując się do wybranych dzieł, przedstaw i porównaj literackie i malarskie portrety rycerzy.
64.Muzea jako ośrodki kulturotwórcze i źródła tożsamości narodowej. Omów zagadnienie na podstawie
konkretnych, dobrze Ci znanych, przykładów zbiorów muzealnych i form działalności tych instytucji
kulturalnych.
65.Przenośnia, aluzja, symbol jako sposoby komunikowania się twórcy z odbiorcą. Omów zagadnienie,
posługując się wybranymi tekstami kultury.
66.Literatura i sztuka w obronie wartości ogólnoludzkich. Rozważ temat, odwołując się do trzech
wybranych epok literackich.
67.Odwołując się do wybranych utworów literatury polskiej i obcej oraz tekstów kultury, zajmij
stanowisko wobec tezy głoszącej, że człowiek ponosi odpowiedzialność za kształt rzeczywistości, w
jakiej żyje.
68.Podróż jako przygoda i doświadczenie. Przedstaw motywy wędrówki i sposoby ich ujęcia w
wybranych tekstach kultury.
69. Literatura i sztuka wobec ludzkiego cierpienia. Rozważ problem w oparciu o wybrane teksty kultury.
JĘZYK
1.Zbadaj i oceń język polskich piosenek współczesnych.
2.Zbadaj występowanie i znaczenie związków frazeologicznych we współczesnej reklamie.
3.Zbadaj, jak funkcjonuje język Biblii we współczesnej polszczyźnie mówionej.
4.Zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie. Omów problem i oceń zasadność stosowania
zapożyczeń z języka angielskiego.
5.Scharakteryzuj (na wybranych przykładach) słownictwo internetowe.
6.Język ezopowy w literaturze wobec cenzury . Omów zjawisko.
7.Epistolografia sztuką przemijającą? Przedstaw różne jej funkcje, formy zastosowania. .
8. Omów funkcje stylizacji językowej w wybranych utworach literackich.
9.Zbadaj język i styl Twojego ulubionego publicysty / pisarza.
10.Funkcje gry językowej w kabarecie. Rozwiń na wybranych przykładach. *
11. Dokonując analizy języka gwary uczniowskiej, omów najważniejsze cechy językowe te odmiany
polszczyzny.
12. Stylizacje językowe w literaturze XIX wieku - omów na wybranych przykładach
13.Zbadaj język Twoich dziadków, rodziców i rówieśników. Porównaj i wyciągnij wnioski.
14.Zanalizuj język reklam telewizyjnych pod kątem poprawności językowej. Jakie funkcje językowe
pełni wypowiedź reklamowa?
15.Styl biblijny i jego funkcja w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
16. Imiona pochodzenia biblijnego, imiona słowiańskie i imiona obce we współczesnej
polszczyźnie. Omów zjawisko mody w tej dziedzinie..
17.Na przykładzie różnych tekstów reklamowych omów środki językowe służące funkcji
perswazyjnej.
18. Na podstawie analizy języka tekstów wybranych z prasy kobiecej wyjaśnij, jaki obraz świata one
kreują?
19. Rola funkcji impresywnej języka w tekstach literackich i publicystycznych. Zanalizuj zjawisko na
wybranych przykładach.
20. Scharakteryzuj język tekstów piosenek disco-polo. Posłuż się wybranymi przykładami
21.Dialektyzacja jako typ stylizacji językowej. Omów zjawisko i jego funkcjonalność na przykładzie
powieści „Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta.
22. Język sprawozdawców sportowych. Przedstaw specyficzne cechy tego języka na przykładzie
wypowiedzi dziennikarza wybranej dziedziny sportu.
23.Sztuka przekonywania a manipulacja językowa. Omów zjawisko na przykładzie tekstów z prasy,
radia i telewizji.
24.Posługując się przykładami, przedstaw historię wpływów języków obcych na język polski oraz ich
przyczyny, Zajmij stanowisko wobec tego zjawiska, trwającego po dziś dzień.
25.Językowe i stylistyczne wykładniki impresjonizmu w tekstach młodopolskich. Omów zagadnienie,
ilustrując je przykładami z wybranych tekstów.
26.Omów kryteria poprawności językowej i zanalizuj je pod kątem kilku nagranych przez siebie
wypowiedzi kolegów ( na różne tematy)
27.Omów, ilustrując przykładami słownikowymi, własnymi i literackimi, sposoby bogacenia słownictwa
w naszym kraju.
28.Omów obowiązujące kryteria poprawności językowej i zanalizuj pod względem zgodności z
kryteriami przejrzystości i precyzji języka kilka tekstów napisanych stylem urzędowym. Jeżeli zajdzie
potrzeba, zaproponuj ich poprawne wersje.
Download