ekspert innowacji - Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

advertisement
EKSPERT INNOWACJI
SZKOLENIA DLA FIRM W RAMACH PROJEKTU
„ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ”
Jeśli Ty lub Twoi pracownicy potrzebujecie zwiększyć swoją wiedzę z zakresu innowacji, zapraszamy Cię do skorzystania z kompleksowych
szkoleń e-learningowych Ekspert Innowacji.
Po ukończeniu szkolenia zdobędziesz certyfikat Eksperta Innowacji.
Szkolenia z Eksperta Innowacji ukierunkowane są na wzmocnienie kompetencji menedżerów innowacji w obszarach:

zarządzania kreatywnością,

planowania i programowania,

budowanie zespołu,
Uczestnik w ramach szkolenia weźmie udział w 2 modułach spośród powyższych propozycji. Każdy z modułów składa się z 8 godzin szkolenia
stacjonarnego i 42 godzin szkolenia e-learningowego.
Zdobądź wiedzę na temat innowacji, nie wychodząc z firmy.
KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU
EKSPERT INNOWACJI




zapewnienie sobie i swoim pracownikom możliwości rozwoju w obszarach związanych z innowacyjnością
zdobycie wiedzy niezbędnej na ścieżce szybkiego rozwoju firmy
poznanie inspirujących przykładów innowacji oraz niezbędnego know-how z zakresu zarządzania innowacją
przygotowanie firmy do Unijnej Perspektywy finansowej na lata 2014-2020, w której większość środków zostanie przeznaczona
na pomysły innowacyjne
EKSPERT INNOWACJI w Płocku
PODSTAWOWE INFORMACJE








skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (realizowany w ramach pomocy de minimis)
1 lub 2 osoby z firmy
program szkoleniowy w trybie b-learning ukierunkowany na wzmocnienie kompetencji w obszarach zarządzania innowacją
b-learning to mieszana (zintegrowana) metoda kształcenia, w tym przypadku łącząca e-learning oraz szkolenia stacjonarne
uczestnik realizuje 2 moduły tematyczne spośród 3 proponowanych
każdy moduł składa się z 42 godzin e-learningu oraz 8 godzin szkolenia stacjonarnego
po każdym module uczestnik otrzymuje certyfikat
MODUŁY STACJONARNE realizowane w Płocku
16 października 2014 r. – ZARZĄDZANIE KREATYWNOŚCIĄ – Kreatywny i uczący się zespół
21 października 2014 r. – ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INNOWACYJNYMI – Budowanie zespołu
23 października 2014 r. – PLANOWANIE I PROGRAMOWANIE – Odczuwanie innowacji
Uwaga! Do wyboru drugi termin z Zarządzania Kreatywnością po 11 listopada 2014 r.
ZARZĄDZANIE KREATYWNOŚCIĄ – Kreatywny i uczący się zespół
16 października 2014 r.
sposoby korzystania z kreatywności pracowników i wprowadzania reguł w zarządzaniu pomysłami
Podczas szkolenia uczestnik pozna:
 definicje kreatywności i pojęcia z nią związane
 etapy procesu twórczego i zjawiska przepływu
 w jaki sposób osoba kreatywna myśli, czuje i działa
 coachingowe narzędzia do diagnozy i rozwoju umiejętności twórczych
 czynniki wspierające i blokujące kreatywność na poziomie zespołu
 najważniejsze techniki stymulujące myślenie kreatywne w zespole
 czynniki kultury organizacyjnej sprzyjającej myśleniu kreatywnemu
 jak dobierać narzędzia, które pozwolą wdrożyć w organizacji kulturę opartą na kreatywności
Trener: Robert Rudnik – niezależny trener, konsultant w zakresie doradztwa w zarządzaniu firmą i personelem
https://www.youtube.com/watch?v=Mj3s2J8StN0&feature=youtu.be
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INNOWACYJNYMI – Budowanie zespołu
21 października 2014 r.
sposoby zarządzania, monitorowania i osiągania zakładanych rezultatów
Podczas szkolenia uczestnik pozna:
• podstawowe pojęcia, procesy, metody i techniki z dziedziny zarządzania projektami
• zasady wdrażania metodyk związanym z zarządzaniem projektami, takim jak np.: PRINCE2, PMI czy IPMA
• praktyczne aspekty korzystania z metodyk zarządzania projektami na podstawie samodzielnie rozwiązywanych przykładów, w
• dobre praktyki związane z zarządzaniem projektami
• na czym polega odmienność w zasadach prowadzenia projektów innowacyjnych
Trener: Rafał Borkowski – Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.
https://www.youtube.com/watch?v=FeszoDoK7mA&feature=youtu.be
PLANOWANIE I PROGRAMOWANIE – Odczuwanie innowacji
23 października 2014 r.
rozwijanie strategii innowacji zgodnie z ogólną strategią firmy
Podczas szkolenia uczestnik pozna:
 istotę oraz proces strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem
 sposoby rozpoznawania czy dany produkt jest innowacyjny,
 jakie typy innowacji wyróżniamy oraz jakie są źródła innowacji
 innowacyjne strategie, które wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstw
 modele wykorzystania innowacji w strategii przedsiębiorstwa
 sposoby oceny ryzyka projektów, tworzenia harmonogramu oraz zarządzania czasem projektowym
 czym jest i w jaki sposób zmierzyć dochodowość projektu
 zasady opracowywania projektów i programów wdrożeniowych
 odpowiednie podejście do budowania zespołów z perspektywy innowacyjności
 zasady komunikacji jako elementu wspierającego wdrożenie strategii innowacji
Trener: Robert Rudnik – niezależny trener, konsultant w zakresie doradztwa w zarządzaniu firmą i personelem
https://www.youtube.com/watch?v=0imlWlf8GaI&feature=youtu.be
MIEJSCE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ STACJONARNYCH
Biuro IGRP, ul. Stary Rynek 9/1-2 w Płocku
Zapraszamy na stronę projektu
www.zarzadzanieinnowacja.pl
INFORMACJE I ZAPISY
Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
Monika Pankowska – 24 364 99 89, e-mail: [email protected]
Download