Kształcenie dzieci upośledzonych

advertisement
Dziecko psychicznie i fizycznie
niepełnosprawne winno mieć
zapewnione pełne i normalne życie,
w warunkach zabezpieczających jego
godność, umożliwiających osiągnięcie
niezależności oraz ułatwiających
aktywne uczestnictwo w życiu
społecznym.
Konwencja Praw Dziecka - Artykuł 23 pkt.1.
Według Deklaracji Praw Osób Niepełnosprawnych
pojęcie „osoba niepełnosprawna” określa człowieka,
który nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie
zapewnić sobie możliwości normalnego życia
indywidualnego lub społecznego na skutek
wrodzonego, bądź nabytego upośledzenia sprawności
fizycznych, czy psychicznych.
Inaczej mówiąc, niepełnosprawność oznacza taki stan
fizyczny, psychiczny lub umysłowy, który powoduje
trwałe lub okresowe utrudnienie, ograniczenie, bądź
uniemożliwienie samodzielnej egzystencji.
Dzieci niepełnosprawne stanowią duży odsetek
naszego społeczeństwa.
Ze względu na rodzaj naruszonej sprawności
psychofizycznej do uczniów
niepełnosprawnych zaliczamy dzieci
i młodzież:
 z obniżoną sprawnością sensoryczną
spowodowaną brakiem, uszkodzeniem lub
zaburzeniem funkcji analizatorów
zmysłowych (dzieci niewidome,
niedowidzące, głuche, niedosłyszące,
oraz z zaburzeniami percepcji wzrokowej
i słuchowej),
 z obniżoną sprawnością intelektualną
(dzieci upośledzone umysłowo oraz
z inteligencją niższą od przeciętnej),
 z obniżoną sprawnością komunikowania się
(dzieci z zaburzeniami mowy, dzieci
autystyczne),
 z obniżoną sprawnością funkcjonowania
społecznego (dzieci z trudnościami
wychowawczymi, niedostosowane społecznie,
niezrównoważone nerwowo i emocjonalnie,
uzależnione od środków narkotycznych),
 z obniżoną sprawnością ruchową
(dzieci z dysfunkcją narządu ruchu
oraz z zaburzeniami kinestycznymi),
 z obniżoną ogólną sprawnością
psychofizyczną spowodowaną
chorobami somatycznymi oraz na tle
anomalii wagi i wzrostu, z obniżoną
ogólną sprawnością psychofizyczną
spowodowaną zaniedbaniami
opiekuńczo-wychowawczymi.
Dzieci z obniżoną sprawnością
komunikowania się
 Dzieci z tego typu zaburzeniami bardziej niż inne
narażone są na występowanie trudności w nauce.
Często niskim wynikom towarzyszy w nauce bardzo
niska motywacja do nauki.
 Związek zaburzeń mowy z trudnościami w nauce ma
charakter obustronny. Z jednej strony zaburzenia
mowy przyczyniają się do trudności w nauce, z drugiej
zaś przedłużające się niepowodzenia w nauce
powodują u uczniów zaburzenia mowy, np. jąkanie.
Wpływ takich zaburzeń na trudności w nauce
przejawia się we wszystkich przedmiotach
wymagających od dziecka poprawności pisania,
czytania, wypowiadania się.
 Ale najwięcej trudności sprawia dziecku nauka pisania
i czytania. Język polski charakteryzuje się dużym
stopniem fonetyczności.
 Dziecko rozpoczynając naukę szkolną "pisze tak, jak
mówi". Jeżeli więc nieprawidłowo wymawia jakieś
głoski, to niewłaściwie je zapisuje. Błędy pisma na
skutek wadliwej wymowy dotyczą najczęściej głosek,
które ulegają substytucji, czyli zamianie głosek.
Jeżeli zatem dziecko mówi np. "l" zamiast "r" lub "s"
zamiast "sz„ ,to będzie także zapisywało w tych
wyrazach gdzie występuje "sz" i "r" głoski, które
wymawia, czyli "l" i "s"(np. rak- lak; szafa- safa).
 Poza tym uczniowie opuszczają, dodają, podwajają
i przestawiają kolejność liter zniekształcając pisownię
całych wyrazów i zdań, mylą litery odpowiadające
głoskom podobnym dźwiękowo.
Dzieci z zaburzeniami mowy mają trudności
w porozumiewaniu się z rówieśnikami. Zakłócenia
w kontaktach z kolegami przyczyniają się do zajmowania
niekorzystnej pozycji wśród rówieśników.
Dzieci z zaburzeniami mowy świadome swej „inności”
oraz z bagażem przykrych przeżyć, wyrabiają sobie
poczucie mniejszej wartości, stają się nieśmiałe,
niepewne, małomówne. Bywają także wśród nich dzieci
złośliwe, agresywne, ale i takie, które unikają kontaktów
z otoczeniem.
 Nieprzychylne nastawienie i reakcje otocznia,
zwłaszcza u progu kariery szkolnej, spowodować
mogą u dziecka z zaburzeniami mowy rozpacz,
obojętność, jak również rezygnację z pragnień i
dążeń.
Bardzo ważne jest, aby dziecko czuło się akceptowane
przez najbliższe środowisko, rodziców, rówieśników,
gdyż w ten sposób będzie mu łatwiej zaakceptować
swoją „inność”. Przyczyni się to również do wzrostu
jego pozytywnej samooceny i odpowiedniego poziomu
aspiracji.
Dziecko autystyczne
Chorobę tę cechuje ogromna różnorodność objawów
i stopnia ich nasilenia. Istnieją trzy podstawowe sfery
zaburzeń funkcjonowania mózgu:
Upośledzenie interakcji społecznych
 Problemy w kontaktach społecznych polegają na
prawie całkowitym braku zainteresowania innymi
osobami, niezdolności do włączania innych do zabawy
lub rozmowy, na niemożności utrzymania
odpowiedniego dystansu interpersonalnego oraz braku
empatii.
Upośledzenie komunikacji



Niezdolność komunikowania się polega głównie na
niemożności opanowania mowy i ograniczeniu rozumienia
mowy. Nasilenie zaburzeń jest bardzo różnorodne.
W skrajnych przypadkach występuje całkowity braku
rozumienia mowy oraz niezdolność mówienia utrzymująca
się do wieku dorosłego.
Częsta jest echolalia, prozodia (melodia mowy) oraz wysoki
i śpiewny głos.
Wiele dzieci autystycznych lepiej opanowuje pisanie niż
język mówiony. U dzieci autystycznych stwierdza się
również zaburzenia komunikacji bezsłownej.
Małe dzieci z tym zaburzeniem nie są w stanie potrząsnąć
głowa na „tak” lub „nie”.
Powtarzane i stereotypowe wzorce zachowania


U dzieci z autyzmem stwierdza się wąski zakres zainteresowań
i aktywności oraz niedostateczną zdolność zabawy, sztywność
i opór wobec zmian. Często trwają godzinami w bezużytecznych
czynnościach, godzinami mogą bawić się sznurkiem lub kręcić
kółka samochodu, wolą ustawiać lub rozstawiać zabawki niż się
nimi bawić.
U dzieci z autyzmem często występują zaburzenia ruchowe:
chodzenie na palcach, hipotonia, stereotypie i apraksja
(niemożność powtarzania gestykulacji i niedostateczna zręczność
w wykonywaniu złożonych zadań ruchowych). Stereotypie mogą
przypominać tiki. Występują w postaci trzepotania rąk przy
podnieceniu, ściskania lub lizania dłoni, przebieraniu palcami,
skręcaniu włosów, wykręcaniu palców. Mogą występować również
samouszkodzenia, uderzania głową, brak reakcji na dźwięki lub
nietolerancja pewnych dźwięków; wycofywanie się z kontaktów
dotykowych, czy pociąganie nosem.
Osoby z niepełnosprawnością
sensoryczną:
1. osoby niesłyszące i słabosłyszące
2. osoby niewidome i słabowidzące
3. osoby głuchoniewidome
1.
- W zakresie sprawności motorycznej – dzieci
z dysfunkcją słuchu przejawiają wybiórcze zaburzenia
pewnych sfer ruchowych, głównie w zakresie statyki
i szybkości wykonywania ruchów.
- Spostrzeganie świata poprzez dzieci z głębokimi
defektami słuchu opiera się przede wszystkim na
doznaniach wzrokowych, a także dotykowych,
wibracyjnych i smakowych.
- Podobne cechy dostrzegamy także w zakresie
pamięci. Dziecko głuche zapamięta często więcej
szczegółów, niż słyszące, ale na ogół uchwyci
i zapamięta mniej związków między cechami,
czy przedmiotami.
- Uszkodzenia słuchu najbardziej niekorzystnie
wpływają na rozwój mowy dziecka. Przyswojenie
mowy jest dla dziecka zadaniem bardzo trudnym,
musi ono opanować dwie złożone umiejętności, jakimi
jest odczytywanie mowy z ust osób zwracających się
do niego oraz artykułowanie (bez możliwości
słuchowej kontroli własnej wymowy).
Na skutek nie słyszenia mowy, dziecko głuche nie ma
możliwości kontrolowania własnej wymowy. Jego głos
jest mnie dźwięczny, często bezbarwny, pozbawiony
rytmu, nieprawidłowo modelowany.
Mowa głosowa jest dla dziecka głuchego mową
trudną, więc łatwo i chętnie posługuje się innymi
formami porozumiewanie: mimiką, gestami, migami,
mową palcową.
2.
Dziecko niewidome, podobnie jak niedowidzące, szczątkowo
widzące i ociemniałe jest normalne pod względem umysłowym
(z wyjątkiem sytuacji, gdy występuje upośledzenie złożone).
Pozbawienie jednak możliwości odbioru bodźców wzrokowych
ma daleko idące konsekwencje poznawcze, emocjonalnomotywacyjne i osobowościowe.
Dysfunkcje narządów wzroku mogą również stanowić barierę
w rozwoju osobowości zwłaszcza w kształtowaniu się potrzeb
i obrazu własnej osoby. Defekty wzroku same w sobie nie są
czynnikiem hamującym powstawanie potrzeb psychicznych,
mogą one natomiast utrudniać i ograniczać ich zaspakajanie.
Brak wzroku w największym stopniu blokuje zaspakajanie
potrzeb poznawczych i estetycznych, niezależności i samo
urzeczywistnienia oraz potrzeb społecznych: akceptacji,
uznania i szacunku. Niezaspokojenie tych ostatnich wywołuje
uczucie niższości, słabości i niezaradności, kształtuje
zachowania neurotyczne.
3.
Dzieci głuchoniewidome - to ,,dzieci, które z powodu
równoczesnego uszkodzenia wzroku i słuchu mają specjalne
potrzeby w zakresie porozumiewania się , rozwoju i nauki,
potrzeby, które nie mogą być zaspokojone w sposób
właściwy poprzez specjalne programy edukacyjne dla dzieci
i młodzieży z uszkodzonym tylko słuchem, z uszkodzonym
tylko wzrokiem lub dla innych dzieci ze sprzężoną
niepełnosprawnością, bez dodatkowej pomocy stosowanej
do tej sprzężonej i równoczesnej niepełnosprawności”
Dziecko głuchoniewidome, to dziecko, które ma trudności
w rozumieniu mowy ustnej bez użycia aparatu słuchowego,
a uszkodzenie wzroku jest na tyle duże, że uniemożliwia mu
lub znacznie utrudnia posługiwanie się zwykłym drukiem .
Ograniczenia te zmniejszają możliwości dziecka w zakresie
uczenia się, wykonywania czynności życia codziennego,
samodzielnego poruszania się oraz porozumiewania się
z otoczeniem
DZIECI Z DYSFUNKCJAMI
NARZĄDU RUCHU
Upośledzenie związane z uszkodzeniem narządu ruchu to
ograniczenie lub zmniejszenie sprawności fizycznej na
skutek zmian wrodzonych lub nabytych układu kostno –
stawowego i mięśniowo – nerwowego. Dziecko z dysfunkcją
narządu ruchu jest odchylone od normy w zakresie
sprawności motorycznej i często także w zakresie budowy
ciała. Dysfunkcja narządu ruchu powoduje także
ograniczenia doświadczeń poznawczych dziecka. Dziecko,
które nie może swobodnie przemieszczać się, manipulować
przedmiotami, wykonywać różnych czynności
wymagających koordynacji i precyzji ruchów, czy większego
wysiłku, ma mniej okazji do bezpośredniego poznania
rzeczy i zjawisk. Zubożony jest więc u niego proces
poznania świata drogą sensoryczno-motoryczną stanowiącą
podstawę skomplikowanych czynności umysłowych, takich
jak tworzenie wyobrażeń, porównywanie, klasyfikowanie,
uogólnianie.
Dzieci z obniżoną sprawnością
intelektualną ( upośledzone umysłowo)
Upośledzenie umysłowe jest to stan
niepełnosprawności trwający przez całe życie
jednostki. Powstaje ono na skutek wielu
różnych czynników i procesów zaburzających
rozwój ośrodkowego układu nerwowego we
wczesnym okresie życia człowieka.
Upośledzenie umysłowe nie jest więc
chorobą, którą można leczyć w sposób
tradycyjny, lecz jest trwałym kalectwem,
którego skutki daje się w znacznym stopniu
niwelować lub redukować w wyniku
racjonalnie prowadzonej rewalidacji.
Upośledzenie umysłowe, jako zaburzenie
rozwojowe posiada następujące cechy:

Poziom inteligencji ogólnej jednostki
wynosi znacznie poniżej przeciętnej

Jednostka wykazuje znacznie obniżoną
zdolność efektywnego przystosowania się
co najmniej w dwóch dziedzinach:
komunikowania się, samoobsługi, czynności
domowych, umiejętności interpersonalnych,
umiejętności w zakresie uczenia się, troski
o zdrowie i własne bezpieczeństwo

Wystąpienie zaburzenia datuje się przed 18
rokiem życia
Stopnie upośledzenia
umysłowego
(Podstawowym kryterium jest poziom ilorazu inteligencji)
 - lekki stopień – od 50-55 do 70 punktów
 - umiarkowany – od 35-40 do 50-55
punktów
 - znaczny – od 20-25 do 35-40 punktów
 - głęboki - iloraz inteligencji poniżej 20-25
punktów
Charakterystyka dzieci
upośledzonych umysłowo
w stopniu lekkim








-
słaba orientacja w przestrzeni,
słaba sprawność grafomotoryczna,
zaburzony rozwój motoryczny,
wady wymowy,
zaburzona koncentracja uwagi,
mylenie liter podczas czytania,
słabe rozumienie tekstu,
słabe rozumienie definicji, reguł,
 - zaburzona wyobraźnia przestrzenna,
 - trudności w posługiwaniu się pojęciami
czasowymi i przestrzennymi,
 - brak krytycyzmu,
 - impulsywność,
 - agresja,
 - nadpobudliwość psychoruchowa,
 - mała samodzielność podczas wykonywania
jakiejkolwiek pracy.
Charakterystyka dzieci upośledzonych
umysłowo w stopniu umiarkowanym
 Dzieci te mają trudności w tworzeniu pojęć
abstrakcyjnych, rozróżniają niektóre kształty, kolory,
wielkości, co potrafią zużytkować podczas pracy.
 Występuje u nich myślenie konkretno - obrazkowe
oraz brak zdolności dokonywania operacji logicznych.
 Posługują się ubogim słownictwem, a mowa ich często
jest niezrozumiała.
 Spostrzeganie ich jest spowolnione i nieadekwatne, co
wiąże się ze słabo rozwiniętą funkcją analizy i syntezy.






Nie dostrzegają wyróżniających się rzeczy, a wszystko
analizują chaotycznie.
Występuje u nich słaba koncentracja uwagi mimowolnej
oraz wąski jej zakres.
Osoby te na ogół są samodzielne w samoobsłudze, mogą
wykonywać proste prace domowe i zarobkowe.
Rozumieją proste sytuacje społeczne, na ogół potrafią
wyrazić swoje potrzeby, porozumiewać się i współpracować
z innymi.
Procesy emocjonalno - motywacyjne charakteryzują się
widocznymi potrzebami psychicznymi, występują intuicyjnie
uczucia moralne oraz słaba kontrola nad popędami.
Możliwy do osiągnięcia poziom rozwoju intelektualnego to
poziom 7-8 letniego dziecka o rozwoju.
Charakterystyka dzieci upośledzonych
umysłowo w stopniu znacznym
 Spostrzegają niedokładnie i bardzo wolno.
 Występuje uwaga mimowolna skupiona jedynie na
silnych bodźcach, która charakteryzuje się słabą
trwałością.
 Pamięć ich jest krótkotrwała i bardzo ograniczona.
Słownik ogranicza się do kilku słów, czasem potrafią
utworzyć proste zdanie.
 Inteligencja ma charakter sensoryczno - motoryczny.
 Osoby te wykazują widoczne potrzeby psychiczne
i oznaki przywiązywania się do osób i rzeczy.
 Występują częste zaburzenia zachowania i intuicyjne
uczucia moralne.
 Potrzeby fizjologiczne załatwiają często samodzielnie
i potrafią wykonywać szereg czynności z zakresu
samoobsługi.
 Potrafią porozumiewać się w prostych sprawach i rozumieć
proste sytuacje.
 Umieją także samodzielnie się poruszać w bliskiej okolicy.
 W specjalnych warunkach przyuczeni do prostych prac
wykonują ją zupełnie dobrze i osiągają niewielkie zarobki.
 Możliwy do dosięgnięcia dla nich poziom rozwoju
intelektualnego to poziom dziecka 5 - 6 letniego o rozwoju
prawidłowym.
Charakterystyka dzieci
upośledzonych w stopniu głębokim
 Występuje u nich duże zróżnicowanie od braku
percepcji, uwagi mimowolnej i pamięci do częstego
ich występowania.
 Mowa u tych dzieci ogranicza się do wydawania
nieartykułowanych dźwięków, dzieci te na ogół nie
mówią i nie rozumieją mowy.
 Czasem spotyka się u nich znajomość kilku
pojedynczych prostych wyrazów, rozumienie prostych
słów i prostych poleceń.
 Rozwój społeczny charakteryzuje się całkowitym
brakiem czynności regulacyjnych.
 Osoby takie żyją tylko chwilą bieżącą.
 Nie potrafią nauczyć się wykonywania najprostszej
ręcznej pracy.
 Wymagają stałej troski o zabezpieczenie swoich
podstawowych potrzeb.
 Nie potrafią samodzielnie dbać o swoje
bezpieczeństwo i z tego względu wymagają opieki.
 Często nabywają takie nawyki, jak: jednostajne
uderzanie w stół.
 Wykazują widoczne potrzeby psychiczne i oznaki
przywiązania się do osób i rzeczy.
 Możliwy do osiągnięcia poziom rozwoju
intelektualnego to poziom 3 letniego dziecka
rozwijającego się prawidłowo.
Kształcenie specjalne, to zorganizowany
proces edukacji dostosowany do potrzeb
i
możliwości ucznia niepełnosprawnego,
w
stosunku do którego konieczne jest
zastosowanie specjalnej organizacji nauki
i metod pracy ukierunkowanych na
wszechstronny rozwój ucznia
i uwzględniających jego specjalne potrzeby.
Dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym do niedawna, były
poza systemem oświaty. Dopiero w 1997 roku, po raz pierwszy w
Polsce, uregulowano prawo do nauki tych osób, zgodnej z jej
potrzebami i możliwościami. Minister Edukacji Narodowej wydał
w dniu 30 stycznia 1997 r. rozporządzenie w sprawie zasad
organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci
i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
(Dz. U. Nr 14).
-Ustawa ta daje prawo osobom od trzeciego do dwudziestego
piątego roku życia udziału w indywidualnych i grupowych zajęciach
rewalidacyjno-wychowawczych.
Drugim dokumentem nadającym to prawo jest Ustawa o ochronie
zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.
Oba dokumenty kończą okres odraczania i zwalniania osób głęboko
upośledzonych z realizacji obowiązku szkolnego, kończąc okres
bierności i izolacji tych osób.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
reguluje zagadnienie kształcenia specjalnego
w czterech aktach wykonawczych:
1.
Zarządzenie nr 15 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.05.1993 w sprawie
zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej (Dz.Urz.MEN z 1993
Nr 6, poz 19).
2.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.06.1993 w sprawie
organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.z 1993
Nr 67, poz.322).
3.
Zarządzenie nr29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4.10.1993 w sprawie
zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w
ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach oraz organizacjach kształcenia specjalnego (Dz.Urz.MEN Nr 9, poz
36).
4.
Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.02.1994 w sprawie
rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo
wychowawczych (Dz.U.1994r Nr 41, poz 156).
Niewątpliwie największe znaczenie ma Zarządzenie Nr 29. Wymieniono
w nim następujące formy kształcenia:

Publiczne specjalne: przedszkola, szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły przysposabiające do pracy zawodowej,
szkoły zasadnicze, szkoły średnie, szkoły policealne,
ośrodki szkolno-wychowawcze

Klasy w szkołach i placówkach ogólnodostępnych:
-integracyjne
-specjalne
-terapeutyczne

Kształcenie indywidualne
 Odpowiednią formę kształcenia,
organizuje się na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów) dziecka
posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego





Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest
skierowaniem do szkoły specjalnej,
jest wyłącznie wskazaniem najkorzystniejszych form
kształcenia specjalnego
w przedszkolu ogólnodostępnym, w tym z oddziałami
integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym,
szkole ogólnodostępnej,
szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole
specjalnej lub oddziale specjalnym,
ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym
albo w szkole zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku
wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii
lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.
 Kształcenie dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych
społecznie w szkołach specjalnych i
oddziałach specjalnych w szkołach
ogólnodostępnych jest prowadzone nie dłużej
niż do ukończenia przez ucznia:
1) 18 roku życia - w przypadku szkoły
podstawowej;
2) 21 roku życia - w przypadku gimnazjum;
3) 24 roku życia - w przypadku szkoły
ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły
ponadpodstawowej.


Do publicznych szkół specjalnych należą szkoły
podstawowe, gimnazja, szkoły zasadnicze, szkoły
przysposabiające do pracy zawodowej, technika, licea i
szkoły policealne.
Szkoły specjalne tworzone są w szczególności dla:
1. upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim,
2. upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym
i znacznym,
3. niesłyszących,
4. słabosłyszących,
5. słabowidzących,
6. niewidomych,
7. przewlekle chorych (tylko w zakładach opieki społecznejszpitalach lub sanatoriach)
8. niepełnosprawnych ruchowo,
9. niedostosowanych społecznie, zagrożonych
uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania
Nauczanie indywidualne
(i indywidualne zajęcia rewalidacyjno–
wychowawcze)



Dzieciom i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub
znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, oddziału
przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
czy do szkoły- organizuje się nauczanie indywidualne.
Dziecko objęte indywidualnym nauczaniem pozostaje nadal
wychowankiem przedszkola, uczniem danej szkoły.
Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub
zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu
pobytu ucznia, w domu rodzinnym, specjalnym ośrodku
szkolno-wychowawczym lub placówce opiekuńczowychowawczej.
Placówki dla dzieci upośledzonych
umysłowo w stopniu lekkim
 Publiczne szkoły specjalne podstawowe
i gimnazja z internatami lub bez
internatów
 Klasy specjalne przy szkołach
powszechnych masowych
 Szkoły specjalne zawodowe z internatami
lub bez internatów
 Klasy i szkoły integracyjne
 Indywidualne nauczanie w środowisku
rodzinnym
Główne cele nauczania i wychowania
dzieci upośledzonych w stopniu lekkim
 usprawnienie, korygowanie i kompensowanie
zaburzeń funkcji dziecka oraz wspomaganie rozwoju
jego zdolności i zainteresowań,
 kształtowanie umiejętności umożliwiających
zdobywanie wiedzy, takich jak: słuchanie, mówienie,
pisanie, czytanie, rachowanie, obserwowanie,
odtwarzanie i tworzenie,
 kształcenie prawidłowej postawy społeczno- etycznej
i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne,
 uwrażliwienie na piękno środowiska przyrodniczego
i kulturowego,
 uświadomienie dbania o zdrowie, higienę
i bezpieczeństwo.
Cele szczegółowe









zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, akceptacji.
życzliwości i przynależności do wspólnoty,
wytwarzanie pozytywnych relacji opartych na szacunku, trosce,
zaufaniu i wsparciu,
budzenie wiary we własne możliwości, zachowanie zasady
stopniowania trudności i indywidualizacji w procesie kształcenia,
kształcenie równowagi emocjonalnej i pozytywnej motywacji do
podejmowania zadań,
wspieranie twórczego zaangażowanie uczniów w życie szkoły,
uwrażliwienie uczniów na uważne słuchanie wypowiedzi innych
osób,
uczenie poprawnej wymowy i precyzyjnego wyrażania myśli w
formie zdania,
rozwijanie percepcji słuchowej, słuchowo- wzrokowej oraz
koordynacji wzrokowo- ruchowej,
kształtowanie umiejętności wnikliwej obserwacji i logicznego
myślenia,
Cele szczegółowe









c.d
kształtowanie właściwych zachowań wobec ludzi,
rozwijanie poczucia przynależności do społeczności klasowej,
szkolnej, lokalnej, regionalnej i ojczyzny,
uwrażliwienie na poszanowanie języka ojczystego, symboli i
tradycji narodowej,
rozwijanie potrzeby komunikowania się i współpracy,
kształtowanie właściwego stosunku do świata roślin i zwierząt,
uświadomienie konieczności dbania o środowisko naturalne
uwrażliwienie na piękno kultury i sztuki regionu,
uświadomienie zmian związanych z rozwojem techniki,
wdrażanie do obsługi podstawowych urządzeń technicznych,
Cele szczegółowe







c.d
rozwijanie aktywności muzycznej wyrażającej się śpiewem,
działaniem muzyczno- ruchowymi słuchaniem,
poznanie świata sztuki, wprowadzenie podstawowych pojęć,
wdrażanie do troski o zdrowie fizyczne i psychiczne poprzez
właściwe gospodarowanie czasem i aktywny wypoczynek,
rozwijanie sprawności fizycznej poprzez działalność ruchową
i korekcyjno- kompensacyjną,
wyrabianie właściwych nawyków higienicznych i
żywieniowych,
poszerzenie wiadomości na temat własnego ciała, jego
możliwości i ograniczeń,
uwrażliwienie na bezpieczeństwo i kształtowanie
umiejętności unikania zagrożeń,
Placówki kształcenia dzieci
z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym, znacznym i głębokim
 szkoły podstawowe
 gimnazja
Placówki te zwane są „szkołami życia”
Szkoły życia funkcjonują w oparciu o Ramowy Statut Publicznej Szkoły
Podstawowej i Ramowy Statut Publicznego Gimnazjum (załączniki nr 2
i 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001
r.,Dz.U. Nr 61/2001)
Zadania i cele „szkoły życia”
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 26 lutego – Dz. U. nr 51/2002)
Najważniejszym zadaniem, które
powinna realizować „szkoła życia” jest
wszechstronne stymulowanie rozwoju
uczniów upośledzonych umysłowo,
aby jak najlepiej, na miarę swoich
możliwości, funkcjonowali
w społeczeństwie
Cele główne
 -rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego,
wdrażanie go do funkcjonowania społecznego,
 -pomoc w rozumieniu i uznawaniu norm społecznych,
 -a w szczególności wyposażenie go – stosownie
do jego możliwości – w takie umiejętności
i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie
jako niezależnej osoby tak, aby:
 -mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy
sposób, werbalnie lub pozawerbalnie,
Cele główne
c.d
 -zdobył maksymalną samodzielność w zakresie
zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
 - był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do
indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności,
oraz miał poczucie decydowania o sobie,
 -mógł uczestniczyć w różnych formach życia
społecznego na równi z innymi członkami danej
zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie
przyjętych norm współżycia, zachowując prawo do
swojej inności.
Cele szczegółowe
wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju
ucznia;
 rozbudzanie motywacji i rozwijanie zdolności dostrzegania
związków funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych oraz ich
praktycznego wykorzystania;
 kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności,
w szczególności zdolności muzycznych, plastycznych
i sportowych;
rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości
i poszanowania innych;
 utrwalanie wiadomości i umiejętności zdobytych przez uczniów
na wcześniejszych etapach edukacyjnych;

Cele szczegółowe





c.d
przyswajanie prostego języka matematyki, dostrzeganie oraz
formułowanie różnic pomiędzy zjawiskami, czynnościami
i liczbami, rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
poznawanie różnorodności świata przyrody, poznawanie
i rozumienie podstawowych procesów życiowych organizmów,
kształtowanie zachowań ukierunkowanych na ochronę
środowiska;
rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związku
z kulturą Polski;
umożliwianie kontaktu ze środowiskiem lokalnym
i zrozumienia przynależności człowieka do tego środowiska;
osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę
indywidualnych możliwości uczniów;
Cele szczegółowe




c.d
kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy,
w aspekcie motywacji, kompetencji i wykonania;
przygotowanie do wykonywania, indywidualnie i zespołowo,
różnych prac, mających na celu zaspokojenie potrzeb
własnych i otoczenia;
kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami,
maszynami i urządzeniami oraz opanowanie prostych
umiejętności i czynności pracy;
kształtowanie umiejętności związanych z poszukiwaniem
pracy, w tym korzystania z różnych źródeł informacji;
Cele szczegółowe
c.d
 przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych
formach życia społecznego na równi z innymi członkami
danej zbiorowości, pełnienia ról społecznych oraz
przygotowanie do załatwiania różnych spraw osobistych
w urzędach i innych instytucjach;
 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za
samodzielnie dokonywane wybory
i podejmowane decyzje;
 kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania
wypoczynku i czasu wolnego;
 rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień
i zainteresowań;
 doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej uczniów
oraz działania prozdrowotne
Jednostki organizacyjne funkcjonujące w ramach
„szkoły życia” nazywane są zespołami edukacyjnoterapeutycznymi.
Liczebność uczniów w zespołach:
 - 6-8 osób w przypadku uczniów z upośledzeniem
umiarkowanym i znacznym (jeżeli u co najmniej
1 ucznia występują niepełnosprawności sprzężone,
liczebność zespołu może być obniżona o 2 osoby)
 - 2-4 osoby w przypadku uczniów z głębokim
upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi i autyzmem
Etapy edukacji szkolnej uczniów
z upośledzeniem
umiarkowanym i znacznym
 Szkoła podstawowa:
- I etap edukacyjny – klasy I-III – 3-4 lata nauki
- II etap edukacyjny –klasy IV-VI – 3-4 lata nauki
 Gimnazjum:
- III etap edukacyjny –klasy I-III –
3-4 lata nauki
Ramowy plan nauczania
dla szkoły podstawowej specjalnej
(załącznik nr 3 do Rozporządzenia MEN i Sportu z dnia 12 lutego 2002
r., Dz.U. Nr 15/2002)
 I etap edukacyjny (kl.I-III)
Kształcenie w tym okresie ma charakter
całościowy, zintegrowany i opiera się na
wielozmysłowym poznawaniu świata.
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne
prowadzone są przez jednego nauczyciela
i dostosowane do możliwości
psychofizycznych uczniów.
 II etap edukacyjny (klasy IV-VI)
- wprowadza się obowiązkowe zajęcia
edukacyjne
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
na II etapie kształcenia
 1. Funkcjonowanie w środowisku
-w ramach tego obszaru edukacyjnego
powinny być realizowane zajęcia dotyczące
samoobsługi, uspołecznienia,
komunikowania się i orientacji
w elementarnych pojęciach matematycznych
 2. Muzyka z rytmiką
-głównym celem zajęć muzycznych
i rytmicznych jest:




doskonalenie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej
ćwiczenie słuchu fonematycznego, aparatu oddechowego,
fonacyjnego, artykulacyjnego, mowy biernej i czynnej
rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej
rozwijanie uzdolnień muzycznych jako przygotowanie do
organizacji czasu wolnego
 3. Plastyka
 4. Technika
Celem zajęć plastycznych i technicznych jest:
-usprawnienie manualne
-kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania
kształtów, kolorów, wielkości przedmiotów
-poznanie technik, materiałów, narzędzi używanych do pracy
-rozwój koordynacji wzrokowo-słuchowej
-współdziałanie w grupie
-rozwój wrażliwości estetycznej
-zaspokojenie potrzeby działania, tworzenia, poznawania
 5. Wychowanie fizyczne
-głównym celem zajęć ruchowych jest
podniesienie ogólnej sprawności fizycznej
dziecka, ponadto kształtują one
i rozwijają pozytywne cechy charakteru:
dyscyplinę, podporządkowanie się regułom,
umiejętność współdziałania w grupie
Przy prowadzeniu tych zajęć stosuje się
zasadę korelacji zarówno w obrębie
treści, jak i sposobów ich realizacji.
Każdy nauczyciel niezależnie od rodzaju
prowadzonych zajęć, powinien znać cały
program, nawiązywać do treści
i umiejętności nabywanych,
doskonalonych w innych obszarach
edukacyjnych
Integracyjne formy
kształcenia
„Integracyjne kształcenie tam, gdzie to możliwe,
specjalne tam, gdzie to konieczne”
Do integracyjnych form nauczania
i wychowania przyjmowani są
uczniowie niepełnosprawni, na
wniosek lub za zgodą rodziców
dziecka oraz na podstawie orzeczenia
kwalifikującego do kształcenia
specjalnego.
 W klasach integracyjnych liczba wszystkich uczniów
wynosi od 15 do 20. W tej liczbie powinno być od
3 do 5 uczniów z niepełnosprawnością. W klasach
specjalnych w szkołach ogólnodostępnych liczba
uczniów powinna odpowiadać liczbie uczniów
w oddziałach odpowiedniej szkoły specjalnej.
 W przedszkolach i szkołach prowadzących oddziały
integracyjne zatrudnia się nauczycieli ze specjalnym
przygotowaniem pedagogicznym (DZU Nr 2 z 2000 r.
poz. 20).
 Nauka w oddziałach specjalnych w szkołach
ogólnodostępnych odbywa się według planów
i programów nauczania odpowiedniego typu szkół
specjalnych lub ogólnodostępnych , z uwzględnieniem
odpowiednich zajęć rewalidacji indywidualnej.
W klasie integracyjnej wszystkich uczniów
obowiązuje jeden program nauczania. Dla
dzieci o specjalnych potrzebach, plan
nauczania należy zmodyfikować w zakresie
treści, podręczników, zdobytych wiadomości
i umiejętności, uwzględniając specyficzne
potrzeby i możliwości niepełnosprawnych
uczniów. Bardzo ważne a jednocześnie
bardzo trudne jest ocenianie uczniów w tej
klasie. Wymagania stawiane dzieciom
muszą być dostosowane do ich możliwości,
a ocena musi być zrozumiała dla dziecka,
rodziców i innych uczniów w klasie.
 Przebieg każdej lekcji należy tak przemyśleć
w szczegółach, aby uchwycić w niej moment,
w którym dzieci niepełnosprawne będą mogły wykazać
się swoją wiedzą, umiejętnościami, posiadanym
doświadczeniem. Metody należy dobierać tak, aby
rozbudzić aktywność uczniów i kształtować u nich
postawę poszukującą. W przypadku, kiedy zajęcia
prowadzi dwóch nauczycieli, zadania te są podzielone.
Najogólniej podział ten wygląda tak: nauczyciel
ogólny realizuje ramowe treści, a pedagog specjalny
dostosowuje ich zakres do możliwości każdego
dziecka.
 Istotą systemu integracyjnego jest
indywidualne podejście do każdego dziecka i
zapewnienie mu warunków , aby mogło ono w
pełni realizować program szkolny
 Zasady organizowania kształcenia uczniów
niepełnosprawnych w integracyjnych publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach zostały
określone w zarządzeniu MEN z dnia 4 października
1993 r (DzUrz. MEN Nr 9 poz.36) oraz w
rozporządzeniu MEN z dnia 10 grudnia 1999
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych
statutów....(DzU Nr 2 z 2000 r. poz. 20).
Nauczanie integracyjne stało się aktualnie
koniecznością. Nie należy izolować dzieci trochę
„innych”. Zdrowe dzieci powinny wiedzieć, że są
różni ludzie na świecie i różnie się zachowują.
Samo przebywanie dzieci z sobą, bez rozpoznania
potrzeb edukacyjnych i wychowawczych i bez ich
zaspokajania nie jest integracją.
Nauczanie integracyjne w szkołach masowych jest
alternatywą wobec nauczania w szkołach
specjalnych. Zmusza tradycyjne systemy
nauczania i wychowania do istotnych modyfikacji.
Zalety i wady systemu integracji:
Zalety:
 klasy są mniej liczne
 rodzice maja większy wpływ na to, co będzie działo się w
szkole
 lepsze przygotowanie i przystosowanie do życia
 większa aktywność dzieci
 zwracanie uwagi na osoby z odchyleniami od normy
 poszerzenie wiedzy na temat ludzi upośledzonych
 nauka tolerancji, akceptacji, empatii
 uczenie się współdziałania
 zniesienie barier architektonicznych
 stawia nowe wyzwania dla nauczyciela, poznanie innych
metod
 najlepiej się sprawdza w przedszkolu
Wady:
 nieprzystosowanie programów szkolnych do potrzeb
dziecka
 brak odpowiednich programów wychowania fizycznego
i rekreacji
 dzieci upośledzone zajmują gorsze miejsca w klasie
 mniejsze oczekiwania wobec uczniów upośledzonych
 niedostateczne zaopatrzenie w pomoce naukowe np.
książki
 zbyt liczne klasy – dziecko się gubi
 rozpiętość wieku
 ograniczone kontakty społeczne i socjalne, mimo iż
zwolennicy twierdzą inaczej
Do najważniejszych zadań i problemów
nauczania integracyjnego należą:
 korelacja między programem szkoły masowej i szkoły
specjalnej (co jest konieczne w przypadku dzieci
poniżej normy intelektualnej),
 wychodzenie naprzeciw specyficznym potrzebom
dzieci z odchyleniami od normy,
 uwzględnianie w realizacji procesu edukacyjnego
indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka; należy
mieć na uwadze to, co dane dziecko może osiągnąć, a
nie wymagać realizacji przez dziecko określonego
programu nauczania,
 konieczność przystosowania niektórych partii
programów do potrzeb indywidualnych dziecka,
 troska o pełny kontakt dziecka z jego rówieśnikami,
 umieszczenie dziecka w niezbyt licznej klasie,
 zapewnienie dziecku dodatkowych pomocy
naukowych, np. książek pisanych brajlem dziecku
niewidomemu,
 wyposażenie szkoły w najbardziej niezbędne środki
dydaktyczne i narzędzia stosowane w pracy
reedukacyjnej, wyrównawczej i korekcyjnej,
 organizowanie różnych form dodatkowej pomocy dla
dzieci z parcjalnymi zaburzeniami rozwojowymi i
fizycznymi przejawami odchyleń od normy,
 zatrudnienie w szkołach masowych
nauczycieli specjalistów z zakresu
pedagogiki specjalnej,
 przezwyciężanie tzw. bariery
architektonicznej,
 życzliwość i przychylny klimat
w środowisku,
 stosowanie innowacyjnych metod nauczania
i na każdym etapie edukacji – zasady
indywidualizacji nauczania.
NAUCZYCIEL-WYCHOWAWCA
W KSZTAŁCENIU INTEGRACYJNYM
Łączenie w jednej klasie integracyjnej
uczniów o różnych potrzebach
edukacyjnych wymaga wprowadzenia
nowych zasad funkcjonowania klasy,
nowych form procesu dydaktycznowychowawczego, a przede wszystkim
obecności dwóch nauczycieli: pedagoga
specjalnego i nauczyciela kształcenia
zintegrowanego, a w starszych klasach
nauczyciela przedmiotowego.
Zadania nauczyciela wiodącego czyli nauczyciela
kształcenia zintegrowanego w kl.I-III
oraz nauczyciela „przedmiotowca” w kl.IV-VI:



zapoznanie z pełną dokumentacją ucznia
niepełnosprawnego (diagnozą i zaleceniami
specjalistów), charakterystyką i diagnozą
„roboczą” sporządzoną przez nauczyciela
wspierającego,
dokonanie wyboru konkretnych programów
nauczania dla całej klasy oraz podręczników
do konkretnych przedmiotów szkolnych,
przekazanie nauczycielowi wspierającemu
pisemnych rozkładów materiałów na bieżący
rok szkolny,
 realizacja programu nauczania
(wg indywidualnych potrzeb),
 współpraca z nauczycielem wspierającym
przy układaniu indywidualnego programu
dla poszczególnych uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi,
 ustalenie z nauczycielem wspierającym
kryteriów oceniania uczniów
niepełnosprawnych,
 wybór metod i form pracy oraz pomocy
dydaktycznych.
Zadania pedagoga
wspomagającego:
 dokonanie diagnozy „roboczej”,
 udzielanie pomocy uczniom
niepełnosprawnym (dostosowanie
wymagań do możliwości i potrzeb
dziecka),
 pomoc w opracowaniu indywidualnych
programów nauczania,
 opracowanie, wraz z nauczycielem
wiodącym strategii lekcji tak, by
nauczanie wszystkich uczniów było
skuteczne i uwieńczone sukcesami.






Zanim pedagog przystąpi do pracy z uczniem
niepełnosprawnym powinien zdobyć podstawową
wiedzę o:
rodzaju niepełnosprawności i możliwości rehabilitacji;
możliwościach integracyjnych jednostki i środowiska;
podstawach projektowania procesów edukacyjnych
i społecznych osoby niepełnosprawnej;
metodach usprawniania;
metodyce kształcenia uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi;
podstawach prawnych i organizacyjnych, regulujących
kształcenie dzieci niepełnosprawnych w systemie
integracyjnym i szkolnictwie otwartym.
 Nauczyciel zajmujący się
nauczaniem dzieci z dysfunkcjami
powinien zapoznać się z zasadami
ortodydaktyki (dydaktyki
wyrównującej, odnoszącej się do
dzieci ze specjalnymi potrzebami).
Zasady ortodydaktyki
1. zasada życzliwej pomocy (zadaniem
nauczyciela jest pomoc dziecku
w przezwyciężeniu niewiary we własne siły,
lęku przed kompromitacją, negatywnymi
ocenami, w poprawieniu relacji w grupie
rówieśniczej),
2. zasada pozytywnej atmosfery
(zapewnienie dziecku takiej atmosfery, aby
chętnie uczęszczało do szkoły),
3. zasada aktywności w nauce (stworzenie
możliwości uczestniczenia w procesie
dydaktycznym jest warunkiem jego
efektywności),
4. zasada dominacji wychowania
(dydaktyka jest podporządkowana
wychowaniu - terapeutyczny cel nauczania
jednostek upośledzonych),
5. zasada indywidualizacji (przygotowanie
zadań na trzech poziomach),
6. zasada treści kształcących (materiał
konkretny, przystępny, użyteczny w życiu
społecznym).
 W pracy z uczniami upośledzonymi zaleca się
stosowanie metod aktywizujących, należy mówić
prostym językiem, często powtarzać, wyszczególniać
najważniejsze rzeczy. W celu usprawnienia kojarzenia
zaleca się czytelne tabelki pomocnicze. Nie stosuje się
zasady samodzielności. Wskazane jest odchodzenie od
pracy indywidualnej na rzecz wspólnego
rozwiązywania zadań szkolnych. Wdrażanie do pracy
zespołowej musi być zaplanowane i systematyczne.
Ważne są pomoc i wsparcie ze strony nauczyciela,
którego zadaniem jest taki przydział zadań, który
gwarantuje pozytywne efekty.
 Wymagania w stosunku do dzieci niepełnosprawnych
dzielimy na podstawowe (łatwe i bardzo łatwe,
niezbędne i użyteczne, poprawne, sprawdzone,
wdrożone do życia) i ponadpodstawowe (trudne
i bardzo trudne).
 Nie bójmy się pozytywnie oceniać uczniów
upośledzonych za najmniejsze postępy. Pamiętajmy,
że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej "W świadectwach szkolnych
promocyjnych (...), wydawanych uczniom z
upośledzeniem umysłowym (...) nad 'Wynikami
klasyfikacji końcowej' umieszcza się adnotację"
uczeń/uczennica realizował(a) program
nauczania dostosowany do indywidualnych
możliwości i potrzeb (...)"
Współpraca szkoły
z rodzicami
dziecka niepełnosprawnego
oraz
ze środowiskiem lokalnym
 Partnerem w realizacji zadań stojących przed
systemem edukacji mogą są stowarzyszenia i
wszystkie instytucje oraz organizacje
społeczne statutowo działające na rzecz i w
interesie osób niepełnosprawnych, które
realizują zadania rehabilitacyjne,
wychowawcze, edukacyjne i prowadzą
ośrodki, warsztaty terapii zajęciowej, turnusy
rehabilitacyjne, zajęcia sportowe,
rekreacyjne, kulturalne i inne.
 Organizując różne formy integracji osób
niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
stowarzyszenia realizują zadania edukacyjne,
rehabilitacyjne, rewalidacyjne i
wychowawcze, ze szczególnym nastawieniem
na pomoc dzieciom z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym,
znacznym i głębokim oraz z
niepełnosprawnościami sprzężonymi i
autyzmem.
 Bardzo ważnym partnerem w realizacji
zadań edukacyjnych jest Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
 Podstawowe ramy tej współpracy określa rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999
r. w sprawie zlecania przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom
pozarządowym oraz jednostkom samorządu
terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej,
społecznej i leczniczej (Dz. U. Nr 7 poz. 58).
 Uregulowania te dotyczą w jednakowym stopniu
organizacji pozarządowych, jak i jednostek samorządu
terytorialnego, co umożliwia ścisłą współpracę i
realizowanie wspólnych przedsięwzięć (np. programów
celowych) ukierunkowanych na rozwiązanie konkretnych
problemów osób niepełnosprawnych, zapewniając
organizacjom pozarządowym pozycję partnera wobec
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Literatura





Orkisz M., Piszczek M., Smyczek A., Szwiec J(red), Edukacja uczniów z
głębokim upośledzeniem umysłowym, Przewodnik dla nauczycieli, CPMPN, Warszawa 2000
„ Praca wychowawcza z dziećmi upośledzonymi umysłowo
w internacie”’ Leszek Ploch; WS i P Warszawa; 1997r.
Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo, Kraków 1999
Pedagogika specjalna, W.Dykcik (red.), Poznań 2005 r.
Strony internetowe
Prezentacja:
Download