Jacek KULBAKA - Bardziej Kochani

advertisement
Jacek KULBAKA (Akademia Pedagogiki Specjalnej)
Jak było na początku...
Mmiejsca i role społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie na przestrzeni wieków
1. Stosunek do osób upośledzonych umysłowo do XVIII wieku /czasy starożytności,
średniowiecza, epoka nowożytna (XVI-XVIII w.). Stopniowa zmiana w traktowaniu osób
niepełnosprawnych w epoce oświecenia /opieka, metodyka, kształcenie i wychowanie
2. Przełom XVIII i XIX w: pierwsze próby kształcenia upośledzonych umysłowo, typologie
upośledzenia, znaczenie działalności francuskich uczonych dla dalszego rozwoju metodyki
kształcenia specjalnego dzieci u upośledzonych umysłowo /Itard, Pinel, Seguin/.
3. Rozwój form kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo w XIX w. w Europie i świecie
/narodziny pedagogiki leczniczej/
4. Przełom XIX i XX w.: działalność Owidiusza Decroly'ego. Narodziny metodyki
kształcenia specjalnego
5. Opieka nad dzieckiem upośledzonym umysłowo na ziemiach polskich (od końca XIX w.
do 1918 r.). Pedagodzy, szkoły, metodyka.
6. Dziecko upośledzone umysłowo w Polsce w okresie II Rzeczypospolitej /rozwiązania
legislacyjne, dynamika rozwoju szkól specjalnych, metody pracy pedagogicznej, działalność
PIPS, Sekcji szkolnictwa Specjalnego, Przedstawiciele (Maria Grzegorzewska, Michał
Wawrzynowski i inni).
7. Nazizm wobec niepełnosprawności.
8. Okres powojenny: Kształcenie dzieci upośledzonych umysłowo w PRL /od segregacji do
integracji; sieć szkolna, prawo oświatowe, zasady kształcenia nauczycieli, przedstawiciele i
inne/
9. Główne tendencje kształcenia specjalnego na przełomie XX i XXI wieku.
Download