Ogólna charakterystyka osób upośledzonych umysłowo

advertisement
CHARAKTERYSTYKA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU
LEKKIM
Definicja i klasyfikacja upośledzenia umysłowego
„W literaturze dla określenia upośledzenia umysłowego istnieje wiele terminów
używanych zamiennie, takich jak:
-
niedorozwój umysłowy,
-
opóźnienie rozwoju umysłowego,
-
obniżenie sprawności umysłowej,
-
oligofrenia,
-
niepełnosprawność intelektualna.
W ostatnich latach osoby upośledzone umysłowo w Polsce próbuje się określać
poprzez wprowadzenie neologizmów typu: niepełnosprawni lub sprawni inaczej.
Wynika to stąd, iż pojęcie upośledzenie wskazuje na pewien brak, niedostatek, ujmę,
a wprowadzane pojęcia nie mają tak negatywnego skojarzenia.”1
Chcąc zdefiniować upośledzenie umysłowe, nie można opierać się na
pojedynczych kryteriach. W literaturze psychologicznej znane były definicje, które
ujmowały upośledzenie umysłowe jako stan, w którym człowiek nie potrafi
przystosować się do otoczenia i prowadzić samodzielnej egzystencji. Zwolennikiem
takiego poglądu, czyli kryterium społecznego, był A. F. Tredgold (1952r. ).2
Kolejnym sposobem definiowania upośledzenia umysłowego było posługiwanie
się
jedynie
wynikami
uzyskanymi
w
znormalizowanych
testach
inteligencji.
Prowadziło to do wielu nieścisłości, gdyż nawet najdoskonalsze testy nie są wolne od
błędów, a iloraz inteligencji nie jest zawsze stały.3
Amerykański uczony, Edgar Doll, wyróżnił sześć równie istotnych kryteriów w
orzekaniu o niedorozwoju umysłowym. Są one następujące:
1
2
3
Kott J. Wychowanie pozalekcyjne dzieci o obniżonej sprawności umysłowej, WSiP, W-wa 1999
A.M.Clarke, A.D.B.Clarke, Upośledzenie umysłowe. Nowe poglądy, PWN, W-wa 1971, s.57
Tamże, s.64-65
1
1) niedojrzałość społeczna,
2) spowodowana przez niską sprawność umysłową,
3) o charakterze rozwojowym,
4) nie przemijającą w miarę dojrzewania,
5) pochodzenia konstytucjonalnego,
6) nieodwracalna.
4
„Wyjaśnia on tę definicję jako:
1) brak umiejętności utrzymania siebie bez uciekania się do pomocy środowiska,
2) niski stopień rozwoju umysłowego,
3) zahamowanie sprawności intelektualnych trwałe i będące konsekwencją
choroby lub urazu,
4) nie zmienia się, chociaż organizm dojrzewa pod względem fizycznym,
5) ujawnia dziedziny, stan zahamowania rozwoju,
6) stan ten jest nieodwracalny.”5
„Problematyka kryteriów przystosowania i nieprzystosowania społecznego
zazębia się ściśle z zagadnieniem umysłowego upośledzenia. Istnieje (...) bardzo
silny nacisk na diagnozowanie upośledzenia umysłowego nie tylko na podstawie
ilorazu inteligencji, ale i wskaźników przystosowania społecznego.”6
Aby
uporządkować
definicje
upośledzenia
umysłowego,
Amerykańskie
Towarzystwo do Badań nad Upośledzeniem Umysłowym powołało komitet ekspertów
do badania problematyki i wysuwania wniosków. Opublikowaną wówczas ( Heber,
1959r. ) definicję, zrewidował i poprawił J. Grossman w 1973 roku. Brzmi ona
następująco:
„Niedorozwój umysłowy to istotnie niższy niż przeciętny ogólny poziom
funkcjonowania intelektualnego występujący łącznie z upośledzeniem w zakresie
przystosowania się, powstały w okresie rozwojowym. ”7
„Przez
istotnie
niższy
niż
przeciętny
ogólny
poziom
funkcjonowania
intelektualnego określa się poziom niższy o dwa odchylenia standardowe. (...) Za
górną granicę okresu rozwojowego przyjęto wiek 18 lat.”8
4
5
6
7
Tamże, s.66
J.Wyczesany, Oligofrenopedagogika, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998, s.19-20
M.Kościelska, Upośledzenie umysłowe a rozwój społeczny, PWN, W-wa 1984, s.31
J. Kostrzewski, Poglądy na upośledzenie umysłowe (W:) K.Kirejczyk (red.)
Upośledzenie umysłowe-Pedagogika, PWN, W-wa 1981, 58
2
Wprowadzono
również
czterostopniową
klasyfikację
upośledzenia
umysłowego, którą od 1 stycznia 1968 r. Światowa Organizacja Zdrowia uznała za
obowiązującą.
Klasyfikacja ta umożliwia porównanie wyników testów inteligencji uzyskanych
różnymi metodami badawczymi. Od 1 stycznia 1980 roku obowiązuje IX rewizja
Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób Urazów i Przyczyn Zgonów. Wyeliminowano
wówczas termin „pogranicze umysłowe”, które zastąpiono określeniem „rozwój niższy
niż przeciętny”.9
Opisaną klasyfikację przedstawia tabela nr 2.
TAB.2.KLASYFIKACJA UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO.
Stopień rozwoju umysłowego
Wechslera
TermanaMerrill
Rozwój przeciętny
85-110
84-100
Rozwój niższy niż przeciętny
70-84
69-83
Niedorozwój umysłowy lekki
55-69
52-68
Niedorozwój umysłowy umiarkowany
40-54
36-51
Niedorozwój umysłowy znaczny
25-39
20-35
Niedorozwój umysłowy głęboki
0-24
0-19
„Przyczyny upośledzenia umysłowego nie zawsze są znane. Nieznane są także
przyczyny niektórych chorób i zespołów powodujących powstanie upośledzenia
umysłowego. (...) Klasyfikacje przyczyn upośledzenia umysłowego są różne.
Najczęściej dzieli się je w zależności od okresu występowania.”10 Są to:
1. Przyczyny prenatalne – występujące przed urodzeniem.
2. Uszkodzenia perinatalne – pojawiające się w okresie porodowym.
Tamże, s.59
J.Wyczesany, Oligofrenopedagogika, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998, s.26-27
10
O.Lipkowski, Pedagogika specjalna, PWN, W-wa 1979, s.97-98
8
9
3
3. Uszkodzenia postnatalne – występujące po urodzeniu.
Ogólna charakterystyka osób upośledzonych umysłowo
Dzieci upośledzone umysłowo rozwijają się zarówno pod względem fizycznym
jak i psychicznym. Prawa rozwojowe tych dzieci są takie same, jak prawa rozwojowe
dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym.
11
Swoistymi cechami osób niedorozwiniętych umysłowo są:
1) zatrzymanie się procesu myślenia na etapie myślenia konkretno-sytuacyjnego;
2) powolność
działania,
brak
plastyczności,
sztywność
i
stereotypowość
wytworów aparatu poznawczego;
3) obniżenie poziomu uogólniania;
4) ubóstwo zasobu pamięciowego;
5) brak krytycyzmu, np. wobec własnych błędów myślenia;
6) słabość w zakresie werbalizacji;
7) niemożność lub trudność abstrahowania;
8) w kształtowaniu osobowości przeważa konkretyzm i egocentryzm, dlatego
rozwijają się takie cechy jak:
-
brak przewidywania,
-
stereotypia działań,
-
brak odpowiedzialności, samodzielności, inicjatywy,
-
specyficzny obraz świata i siebie,
-
tendencja do naśladownictwa.12
Ze względu na zaburzenia zachowania się wśród dzieci upośledzonych
umysłowo wyróżnić można dwie grupy:
-
dzieci eretyczne – czyli niestabilne, niezrównoważone, z przewagą procesów
pobudzania. Dzieci te są nadmiernie ruchliwe, skłonne do afektowanych
wybuchów i równocześnie mające trudności w koncentracji uwagi i oznaki
nadmiernego zmęczenia;
11
12
J. Kostrzewski, Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo (W:) K. Kirejczyk (red.)
Upośledzenie umysłowe-Pedagogika, PWN, W-wa 1981, s.128-129
J.Doroszewska, Pedagogika specjalna t.II, Ossolineum, Wrocław 1989, s.57-77
4
-
dzieci apatyczne – czyli z przewaga procesów hamowania, ze zwolnionym
tempem reakcji, biernością, nieśmiałością i płaczliwością.13
Badania psychologów skupiały się głównie wokół procesów poznawczych
upośledzonych, zaniedbując sferę osobowości. Dopiero w latach 50-tych XX wieku
powstały pełniejsze koncepcje osobowości upośledzonych umysłowo. Oto niektórzy
autorzy tych koncepcji i ich główne założenia:
1)
A.F.Tredgold , który twierdził, że szczególnie charakterystyczny dla
upośledzonych jest słaby charakter, podatny na sugestie i wpływy
otoczenia;
2)
-
K.Lewin założył, że:
podstawowym czynnikiem kształtującym charakter upośledzonych są braki
intelektualne ( konkretyzm, sztywność myślenia, niepełna percepcja otoczenia),
-
osobowość dorosłego upośledzonego przypomina w dużym stopniu osobowość
dziecka rozwiniętego prawidłowo,
-
przyczynę trudności rozwoju osobowości upośledzonych stanowią czynniki
wrodzone.
3)
M.L.Hutt, R.G.Gibby, którzy swoją koncepcję przedstawili w świetle
psychoanalizy. Autorzy ci twierdzą, że „ego” jednostek upośledzonych
lepiej funkcjonuje w sytuacjach konkretnych niż w rozwiązywaniu
problemów abstrakcyjnych. Słabe „ego” nie może w pełni opanować
normalnie rozwiniętych potrzeb. Upośledzony nie potrafi kierować
własnym postępowaniem.
4)
R.L.Cromwell, który zaadaptował teorię społecznego uczenia, tworząc
własną koncepcję upośledzenia umysłowego. Stwierdził, że ograniczenia
intelektualne sprawiają, iż w życiu codziennym upośledzeni doświadczają
dużo częściej niepowodzeń niż sukcesów. Dlatego można sądzić, że
wystąpi u nich niski poziom oczekiwania sukcesu.14
13
14
J.Wyczesany, Oligofrenopedagogika, Impuls, Kraków 1998, s.34-35
S.Kowalik, Rehabilitacja upośledzonych umysłowo, PWN, W-wa 1981, s.42-58
5
Dzieci
upośledzone
są
na
ogół
mniej
sfrustrowane
niż
dzieci
z
niepełnosprawnościami sensorycznymi, gdyż mniej uświadamiają sobie swoje
utrudnienia.15
Osoby upośledzone umysłowo w stopniu lekkim
„Rozpoznanie upośledzenia umysłowego lekkiego stopnia stwarza często
poważne trudności. Wynikają one między innymi z podobnych objawów zachowania
się dziecka zaniedbanego i upośledzonego umysłowo, ponieważ często warunki
środowiskowe, z których dziecko pochodzi, mogą wpłynąć niekorzystnie na jego
ogólny rozwój. W populacji upośledzonych umysłowo najliczniejszą grupę stanowią
upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim ( ok. 75% ).”16
Dokonując charakterystyki osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim,
Jan Kostrzewski wyróżnił następujące cechy:
-
ograniczona zdolność myślenia pojęciowego oraz zmniejszenie ruchliwości
procesów korowych, co wpływa na to, że spostrzeganie przebiega wolniej i ma
wąski zakres;
-
zaburzone
procesy
pamięci,
głównie
pamięci
logicznej
w
zakresie
zapamiętywania jak i odtwarzania;
-
zaburzone procesy uwagi – mała podzielność i znaczne rozproszenie;
-
niestałość emocjonalna, impulsywność, agresywność, niepokój;
-
niedomagania w zakresie kontroli, niższa samokontrola;
-
mniejsze uspołecznienie.17
Natomiast
I.Obuchowska,
charakteryzując
dzieci
lekko
upośledzone
umysłowo, zwróciła uwagę na następujące aspekty:
1) stosunek do własnego upośledzenia – uświadomienie sobie własnej
odmienności najczęściej ma miejsce wraz z rozpoczęciem nauki szkolnej przez
dziecko; na prawidłowy stosunek do siebie i własnego upośledzenia duży wpływ ma
rodzina oraz szkoła;
J.Doroszewska, Pedagogika specjalna t.II, Ossolineum, Wrocław 1989, s.122
J.Wyczesany, Oligofrenopedagogika, Impuls, Kraków 1998, s.34
17
Za: F.Wojciechowski, Dziecko umysłowo upośledzone w rodzinie, WSiP, W-wa 1990, s.21
15
16
6
2) specyfika ich myślenia, mowy i motoryki:
-
myślenie tych dzieci charakteryzują trudności w ujmowaniu związków pomiędzy
zjawiskami oraz niepewność własnych sądów, konkretność i mała przerzutność,
-
zaburzenia mowy związane są głównie z ubogim słownictwem i trudnościami w
uzewnętrznianiu swoich myśli,
-
zaburzenia w zakresie motoryki objawiać się mogą hiperaktywnością ( zespół
trwałego niepokoju i nieuwagi ) lub dyspraksją ( niezdarność w planowaniu i
koordynowaniu ruchów ),
3) problemy związane z zachowaniem społecznym – u dzieci tych obserwuje się
następujące zachowania:
-
labilność emocjonalna i słaba kontrola nad afektami,
-
bierność, zahamowanie, znaczna niepewność siebie, mniej lub bardziej nasilona
lękliwość,
-
lub brak dystansu, lepkość uczuciowa, natrętne zachowanie.18
Okazuje się, że upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim najlepiej radzą sobie z
wnioskowaniem w codziennych sytuacjach życiowych, a dobre wyniki uzyskują w
rozumowaniu na materiale konkretnym.19
Charakteryzując osoby lekko upośledzone umysłowo podkreśla się niedorozwój
ich uczuć wyższych, mniejszą wrażliwość i powinność moralną.20
Badania
jednostek
upośledzonych
coraz
częściej
uwzględniają
rozwój
społeczny tych osób. Udowodniono, że brak prawidłowej reakcji pomiędzy jednostką
a środowiskiem może wywołać niekorzystne dla niej skutki w sferze osobowości. Zaś
niechęć wobec osób upośledzonych potęguje się wówczas, gdy zachowują się one w
sposób nieakceptowany społecznie. W wyniku takich zachowań upośledzonych,
środowisko przejawia postawy charakteryzujące się ich unikaniem i odtrącaniem.
Inne badania wskazują, iż szczególną rolę w kształtowaniu zachowań
prospołecznych odgrywać mogą typy postaw rodziców, np.:
18
19
20
21
-
prawidłowy kontakt emocjonalny z dzieckiem,
-
bezradność wobec dziecka.21
I.Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, W-wa 1991, s.215-227
J.Wyczesany, Oligofrenopedagogika, Impuls, Kraków 1998, s.34
Tamże, s. 35
Tamże, s.36
7
Przedstawiona wyżej charakterystyka osób upośledzonych wskazuje na wielość
czynników
mających
wpływ
na
ich
rozwój.
Koniecznym
dopełnieniem
tej
charakterystyki jest opisanie wybranych badań dotyczących poziomu empatii osób
niepełnosprawnych.
8
Download