WYKAZ WSKAŹNIKÓW MONITORINGOWYCH Zestaw wskaźników

advertisement
ZAŁĄCZNIK 1 -WYKAZ WSKAŹNIKÓW MONITORINGOWYCH
Zestaw wskaźników dla celu strategicznego:
Rozwój gminy ukierunkowany na stworzenie miejsca atrakcyjnego do zamieszkania
Nazwa wskaźnika
Jednostka
Długość nowo wybudowanych dróg gminnych
km
Długość zmodernizowanych dróg gminnych
km
Długość nowo wybudowanych chodników
km
Długość zmodernizowanych dróg powiatowych
km
Stopień skanalizowania gminy
%
Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej
km
Długość zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej
km
Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci
kanalizacyjnej
sztuki
Liczba wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków
sztuki
Liczba zmodernizowanych obiektów szkolnych
sztuki
Liczba zbudowanych obiektów sportowych i rekreacyjnych
sztuki
Liczba zamontowanych instalacji solarnych
Liczba zamontowanych instalacji fotowoltaicznych
sztuki
Liczba miejsc, których poprawiono ład przestrzenny
sztuki
sztuki
Zestaw wskaźników dla celu strategicznego:
Wykorzystanie potencjału gminy do rozwoju turystyki i agroturystyki
Nazwa wskaźnika
Jednostka
Liczba gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy
sztuk
Liczba gospodarstw rolnych prowadzących produkcję ekologiczną
sztuki
Liczba wydanych materiałów promocyjnych
sztuki
Liczba utworzonych obiektów rekreacyjnych
Liczba wybudowanych elementów infrastruktury turystycznej
sztuki
Liczba miejsc noclegowych
osoby
Liczba turystów odwiedzających gminę w ciągu roku
Powierzchnia przygotowanych i udostępnionych terenów do celów
turystycznych i rekreacyjnych
Długość wybudowanych ścieżek edukacyjnych, pieszych,
rowerowych, konnych
sztuki
osoby/rok
ha
km
Nazwa wskaźnika
Jednostka
Liczba obiektów zabytkowych poddanych rewitalizacji
sztuki
Liczba podmiotów gospodarczych i gospodarstw rolnych
działających w branży turystycznej
sztuki
Liczba inicjatyw promocyjnych i marketingowych
Liczba opracowanych folderów reklamowych
sztuki
Liczba opracowanych i wdrożonych ofert kulturalnych
sztuki
Liczba oznakowanych atrakcji turystycznych
sztuki
Zestaw wskaźników dla celu strategicznego:
Rozwój sfery społecznej
Nazwa wskaźnika
Ilość środków przeznaczonych na modernizację, rozwój
infrastruktury edukacyjnej oraz doposażenie placówek oświatowych
Ilość środków przeznaczonych na doposażenie OSP w sprzęt
i modernizację strażnic
Liczba zorganizowanych uroczystości imprez o zasięgu gminnym
Liczba zorganizowanych uroczystości imprez o regionalnym
i ponadregionalnym
Liczba funkcjonujących na terenie gminy organizacji
pozarządowych
sztuki
Jednostka
PLN
PLN
sztuki
sztuki
sztuki
Liczba zrealizowanych na terenie gminy inicjatyw społecznych
sztuki
Liczba zbudowanych lub zmodernizowanych obiektów kultury
sztuki
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
osoby
Liczba wdrożonych inicjatyw dotyczących pomocy społecznej,
w tym realizacja programów profilaktycznych i prozdrowotnych
sztuki
Liczba osób objętych programem edukacji i doradztwa, liczba osób
przeszkolonych i zdobywających nowe kwalifikacje
osoby
Zestaw wskaźników dla celu strategicznego:
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Nazwa wskaźnika
Liczba nowych podmiotów gospodarczych w roku
Jednostka
sztuki/rok
Liczba instytucji otoczenia biznesu działających na terenie gminy
sztuki
Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych
w rejestrze REGON
sztuki
Liczba nowo utworzonych na terenie gminy miejsc pracy
sztuki
Liczba przedsiębiorców korzystających z ulg podatkowych
sztuki
Liczba utworzonych miejsc sprzedaży produktów lokalnych
sztuki
Liczba utworzonym miejsc promocji produktów lokalnych
sztuki
Liczba stworzonych instrumentów wpierających lokalną
przedsiębiorczość
sztuki
Zestaw wskaźników dla celu strategicznego:
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy
Nazwa wskaźnika
Jednostka
ha
Powierzchnia dostępnych terenów inwestycyjnych
Liczba ofert inwestycyjnych
sztuki
Liczba partnerów zagranicznych współpracujących z gminą
sztuki
Liczba inwestycji zewnętrznych na terenie gminy
sztuki
Liczba przedsięwzięć i inicjatyw służących podniesieniu
atrakcyjności inwestycyjnej gminy
sztuki
Download