Wskaźnik pozostałości magnetycznej

advertisement
DIN ISO 9001 certified
Opis, zastosowanie i obsługa
Restfeldanzeiger (Best.-Nr. 3821.002)
wskaźnik pozostałości magnetycznej opis.doc Wn/Pt 02. Mrz. 00
Zastosowanie: Za pomocą wskaźnika pozostałości magnetycznej 3821.002 można określić pozostałość magnetyczną materiału po przeprowadzonych badaniach. Dzięki
wskaźnikowi możemy też określić kierunek oraz polaryzację magnetyzmu szczątkowego. Wskaźnik reaguje z dużą
czułością na zmiany pola magnetycznego. Dzięki temu nadaje się szczególnie
do rozróżniania elementów dostatecznie
oraz niedostatecznie rozmagnesowanych.
Opis: Na ramieniu obrotowego wskaźnika znajduje się mały magnes stały, który
reaguje na zewnętrzne zmiany pola magnetycznego.
W obudowie znajduje się też drugi magnes który utrzymuje wskazówkę w położeniu zerowym, przy braku zewnętrznego pola magnetycznego. Pomiar pola
magnetycznego odbywa się w miejscu
gdzie znajduje się magnes obrotowy, w
odległości około 16 mm od przedniej i
tylniej ścianki obudowy wskaźnika. Oś
pomiarowa wskaźnika została opisana
jako „TEST”. Widać ją przez okienko
wskaźnika. Wskaźnik został wyposażony w dwie skale. Górna skala czarna pokazuje w Gausach jednorodne pole magnetyczne którego kierunek jest równoległy do zerowego położenia wskazówki,
względnie do strzałki oznaczonej
„TEST”. Dolna czerwona skala służy do
określania wielkości i kierunku nieznanych pól magnetycznych. Przez obrót
wskaźnika wyszukujemy najwyższego
wychylenia wskazówki. W takim położeniu wskazówka pokazuje kierunek linii sił
pola magnetycznego. Wielkość pola magnetycznego odczytujemy na dolnej skali. Przy wychyleniu w prawo (+ na skali)
strzałka opisana „TEST” pokazuje kierunek północny. Przy wychyleniu w lewo
strzałka pokazuje kierunek południowy.
(Informacja o magnetyzmie ziemskim:
geograficzny biegun północny jest magnetycznym biegunem południowym).
Stosowanie: Aby określić pozostałość
magnetyczną badanego materiału dotykamy wskaźnik do powierzchni materiału
punktem gdzie znajduje się strzałka
„TEST”. W ten sposób należy przebadać
cały detal.
Należy przy tym zwrócić uwagę czy wskazówka pomiarowa
porusza się w zakresie skali i nie wychyla się zbyt energicznie. W przeciwnym razie odsunąć wskaźnik dalej od
powierzchni pomiarowej. Aby odszukać największą pozostałość magnetyczną należy spróbować wskaźnik przesuwać i obracać.
Wpływ kształtu materiału: Punktowe i liniowe źródła pól
magnetycznych takie jak brzeg materiału, rowki, kanty wytwarzają niejednorodne pola magnetyczne których wartość
zmienia się zależnie od odległości. Miernik 3821.002 mierzy pole magnetyczne w odległości 16 mm od punktu pomiarowego na obudowie. Zatem pokazywane natężenie
pola magnetycznego będzie zawsze nieco mniejsze niż wy-
stępujące bezpośrednio na powierzchni materiału. Dokładnego pomiaru można dokonać jedynie za pomocą elektronicznego miernika pola magnetycznego (Typ DEUTROMETER 3872) wyposażonego w małą sondę pomiarową. Ze
względu na mechaniczne różnice budowy sond różnych
producentów, poza jednorodnym polem
stałym, nie można bezpośrednio porównać pokazywanych wartości. Wskaźnik
pozostałości magnetycznej z natury nadaje się jedynie do pomiarów porównawczych pozwalających ocenić dostateczne rozmagnesowanie materiału o
jednakowej geometrii.
Dokładność, zakres temperatur:
Niepewność pomiarowa miernika dla
jednorodnych pól stałych wynosi ±10%
wartości skali. Dopuszczalny zakres
temperatury pracy wynosi 20 stopni
Celsjusza ±10 stopni. Wszystkie wskaźniki są dostarczane z protokołem jakości. Certyfikaty odnoszą się do narodowych oraz międzynarodowych norm jakości.
Obsługa, czyszczenie i konserwacja:
Przed użyciem należy wskaźnik lekko
poruszyć aby sprawdzić czy wskazówka
łatwo się wychyla. Następnie należy
sprawdzić czy wskazówka znajduje się
w położeniu zerowym. W obszarze wolnym od obcych pól magnetycznych powoli obracać wskaźnik w położeniu poziomym i obserwować wychylenia wskazówki. Maksymalne wychylenie wskazówki w lewo i prawo powinno być prawie takie samo w całym zakresie obrotu. Pole ziemskie w położeniu poziomym wynosi około 1 Gauss. Wskazanie
jest bliskie zera, kiedy punkt pomiarowy
na obudowie jest skierowany na zachód
lub wschód. Nie wolno stosować wskaźnika do pomiaru pól magnetycznych
większych
niż
400
Gaussów. Nie wolno dopuścić do
umieszczenia wskaźnika w polu większym niż podana wartość. Każde przesunięcie punktu zerowego oznacza, że
wskaźnik pozostałości magnetycznej został poddany działaniu zbyt silnego pola
magnetycznego, został uderzony lub
wstrząśnięty. Można przy tym zauważyć
uszkodzenie podstawy mechanizmu
wskaźnika, oraz utrudnione poruszanie
się wskazówki.
Wskaźnik należy czyścić wyłącznie za pomocą miękkiej
szmatki. Należy bezwzględnie unikać dostania się kurzu
lub wilgoci do wnętrza obudowy wskaźnika.
Informacje do nadzorowania jakości środków badawczych: Zaleca się przeprowadzić raz w roku kontrolę wskazań.
KARL DEUTSCH Prüf- und Meßgerätebau GmbH&Co. KGOtto-Hausmann-Ring 101D-42115 WuppertalTel +49 (0)202 7192-0Fax +49 (0)202 714932
Download