Zakładowy fundusz szkoleniowy Ustawa Kodeks Pracy i updof

advertisement
1
ZMIANY W PRZEPISACH
regulujących warunki
finansowania przez pracodawcę
szkoleń pracowników
Andrzej Lech
Warszawa, 25 lutego 2010r.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania i rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora
2
Co się zmienia?
• Zakładowy fundusz szkoleniowy
• Ustawa Kodeks Pracy i updof
• Ustawa o VAT
Nowiny HR z kraju i ze świata
Warszawa, 25 lutego 2010r.
3
Fundusz szkoleniowy (1)
• Instrument dotyczący rozwoju zasobów ludzkich – ustawa
z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
• Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 1 lipca 2009 r.
– o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego
dla pracowników i przedsiębiorców
• Zmiana dotyczy ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku
dochodowym od osób prawnych
Nowiny HR z kraju i ze świata
Warszawa, 25 lutego 2010r.
4
Fundusz szkoleniowy (2)
• Istota zmiany?
– Wpłaty na fundusz obciążają koszty działalności – są
kosztami uzyskania przychodów
– Szkolenia z funduszu mogą być zrealizowane z tych
środków nawet w roku następnym
– Niewykorzystany fundusz stanowi przychód w roku
następnym
• Korzyści:
– Korzyść podatkowa – odroczony o rok podatek
– Funkcja
funduszu
w
praktyce
szkoleniowej
pracodawcy
Nowiny HR z kraju i ze świata
Warszawa, 25 lutego 2010r.
5
Kodeks Pracy i updof (1)
• Kalendarium:
– Trybunał
Konstytucyjny
zakwestionował
rozporządzenie z 1993 r. jako wydane bez podstawy
ustawowej
– Termin dla nowych przepisów - 10 kwietnia 2010 r.
– Projekt senacki i rządowy
– Opinie i protesty organizacji przedsiębiorców
– Uchwała Senatu RP – projekt w toku prac Sejmu RP
Nowiny HR z kraju i ze świata
Warszawa, 25 lutego 2010r.
6
Kodeks Pracy i updof (2)
• Zakres zmian i ich skutki
– Obligatoryjność
umowy
przy szkoleniach krótkich
szkoleniowej,
także
– Wzrost obciążeń dla pracodawców
– Brak elastycznych rozwiązań w przypadku szkoleń
z inicjatywy pracowników i za zgodą pracodawcy
– Podobnie niefortunny zapis w updof – „odrębne
przepisy”
Nowiny HR z kraju i ze świata
Warszawa, 25 lutego 2010r.
7
Kodeks Pracy i updof (3)
• Jak sobie radzić w obliczu prawdopodobnych zmian?
– lobbying i wsparcie – „dopóki piłka w grze”
– ogólna umowa szkoleniowa
– urlopy na przygotowanie do egzaminów
Nowiny HR z kraju i ze świata
Warszawa, 25 lutego 2010r.
8
Ustawa o VAT (1)
• Przyczyny zmian i kalendarium
– Zmiana klasyfikacji PKD i likwidacja załącznika nr 4
do ustawy o VAT
– Wdrożenie Dyrektywy
zwolnień podatkowych
2006/112/WE
dotyczącej
– Historia projektu nowelizacji:
• Projekt MF z 02.07.2009 r.
• Zmodyfikowany projekt MF z 30.11.2009 r.
• Projekt przyjęty przez Radę Ministrów – początek
lutego 2010 r.
• Planowane wejście w życie – 1 stycznia 2011 r.
Nowiny HR z kraju i ze świata
Warszawa, 25 lutego 2010r.
9
Ustawa o VAT (2)
• Kierunki zmian i ich skutki
– Nie ma jednolitej klasyfikacji PKD dla usług
szkoleniowych
• Nie będzie ogólnego zwolnienia
– Trudno przewidzieć i zinterpretować kto (zwolnienie
podmiotowe) i co (zwolnienie przedmiotowe) korzystać
będzie ze zwolnienia
– Zagrożenie dla konkurencyjności usług i równości
podmiotów
– Wzrost ceny szkolenia dla niektórych klientów
instytucjonalnych i klientów indywidualnych
– Zagrożenie dla innowacyjnych form kształcenia
Nowiny HR z kraju i ze świata
Warszawa, 25 lutego 2010r.
10
Podsumowanie
• Obie nowelizacje są w toku
i są jeszcze szanse na zmiany
prac
legislacyjnych
• Banki w grupie zainteresowanych konsekwencjami
obu nowelizacji, szczególnie ustawy o VAT
• Skutki obu nowelizacji w ich aktualnej postaci,
analizowane łącznie, uświadamiają skalę zagrożeń
dla procesu podnoszenia kwalifikacji pracowników
• Warto spotkać się wspólnie ponownie, kiedy obie
nowelizacje zostaną uchwalone
Nowiny HR z kraju i ze świata
Warszawa, 25 lutego 2010r.
11
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania i rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora
Dziękuję za uwagę
[email protected]
12
Download