Makrosomia i inne zaburzenia występujące u noworodka matki z

advertisement
Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 1, zeszyt 4, 253- 259, 2008
Makrosomia i inne zaburzenia występujące
u noworodka matki z cukrzycą
WERONIKA SZEJNIUK1, MARTA SZYMANKIEWICZ2
Streszczenie
Noworodek matki chorującej na cukrzycę narażony jest na zwiększone ryzyko występowania komplikacji związanych nie tylko z rozwojem wewnątrzmacicznym, lecz także z porodem czy z późniejszymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej w okresie dojrzewania. W świetle powyższych problemów, standardowe postępowanie wobec takich noworodków powinno uwzględniać możliwość
pojawienia się najczęściej spotykanych zaburzeń charakterystycznych dla tej grupy pacjentów. W niniejszej pracy omówiono schorzenia występujące najczęściej, wśród których wyróżnia się makrosomię, wady układowe i narządowe, powikłania okołoporodowe,
do których zalicza się: złamanie obojczyka, uszkodzenie splotu ramiennego, zespół zaburzeń oddychania i niedotlenienie okołoporodowe. Opracowano zalecane postępowanie w przypadku hipoglikemii poporodowej noworodka, policytemii, hiperbilirubinemii,
hipokalcemii i hipomagnezemii.
Słowa kluczowe: makrosomia, nadmierna masa płodu, hipoglikemia poporodowa, noworodek matki z cukrzycą
Makrosomia
Makrosomia oznacza nadmierną masę płodu, przekraczającą 4000 g lub 4500 g, niezależnie od czasu trwania
ciąży oraz przy zachowanych proporcjach ciała [1]. Używanym skrótem jest LGA (large for gestational age), oznaczający masę ciała powyżej 90. percentyla w stosunku do
masy należnej dla wieku ciążowego [1]. Uważa się, iż druga definicja jest bardziej wymierna i pozwala na lepsze
oszacowanie nadmiernej masy ciała noworodka. Nie ustanowiono do tej pory jednoznacznego progu masy urodzeniowej, od którego można zdefiniować noworodka
jako makrosomicznego. Stwarza to wiele trudności w porównywaniu danych źródłowych i określeniu skali problemu nadmiernej masy urodzeniowej na świecie. Należy
mieć również na uwadze używanie adekwatnych siatek
centylowych do określenia masy urodzeniowej. Każdą
populację cechują inne normy i wartości średnie wyrażone w wymienionych siatkach w zależności od płci i wieku
ciążowego.
Częstość występowania makrosomii
Opublikowano wiele badań dotyczących częstości
występowania makrosomii w populacji ogólnej w różnych
krajach. Mieści się ona w granicach od 0,48% [2] do 3,4%
[3] dla masy urodzeniowej powyżej 4500 g oraz od 3,75%
[2] do 20% [4] w przypadku noworodków ważących ponad 4000 g. LGA stwierdza się w 12,6% populacji kobiet niechorujących na cukrzycę [5]. Orskou i wsp. [4] stwierdzili,
iż średnia masa urodzeniowa noworodków w latach 1990 1999 w Danii zwiększyła się o 45 g wśród tych, które
ważyły ponad 4000 g. Według Ehrenberga i wsp. [6] makrosomia występuje częściej u noworodków matek
chorych na cukrzycę zarówno typu 1, jak 2 wynosząc
38,3%, natomiast w Kanadzie LGA występuje aż w 45,5%
wśród kobiet chorujących na cukrzycę przedciążową [5].
W przypadku rozpoznania cukrzycy ciążowej (GDM – gestational diabetes mellitus) częstość występowania makrosomii wg Sermer i wsp. [7] wynosi 28,7% w porównaniu
z 13,7% częstością wśród kobiet bez zaburzeń gospodarki
węglowodanowej. Obrazuje to celowość przeprowadzania
rutynowych badań kontrolnych wśród ciężarnych w celu
wyselekcjonowania kobiet z nieprawidłowym wynikiem
testu przesiewowego OGTT (oral glucose tolerance test).
Postępowanie takie pozwala na lepszą kontrolę glikemii,
zapewniając prawidłowy rozwój płodu i zapobiegając
ewentualnym powikłaniom w okresie noworodkowym.
Czynniki ryzyka makrosomii
Występowanie nadmiernej masy płodu wiąże się
z wieloma czynnikami ryzyka, dotyczącymi głównie stanu
zdrowia matki przed oraz w trakcie trwania ciąży (tabela 1). Najważniejszym z nich wydaje się wspomniana wcześniej cukrzyca matki. Zgodnie z badaniem Ehrenberga
i wsp. [6] jest to najsilniejszy z czynników predysponujących do LGA. Prawdopodobną przyczyną odpowiedzialną za nadmierną masę urodzeniową noworodków matek
z cukrzycą jest matczyna hiperglikemia. Po przeniknięciu
glukozy przez barierę łożyskową dochodzi do nadmiernej
stymulacji wysepek trzustkowych płodu i następczego
wyrzutu insuliny oraz insulino-podobnego czynnika wzrostu (IGF-I – insulin-like growth factor-I ). W badaniu Rotha
i wsp. [8] dokonano pomiaru molekularnego mRNA IGF-I
pochodzącego z łożyska i krwi pępowinowej pobranych
zaraz po porodzie. Stwierdzono korelację dodatnią między
stężeniem IGF-I u noworodków makrosomicznych a ich
masą urodzeniową, niezależnie od występowania cukrzycy
u matki. Poziom IGF-I okazał się znacznie wyższy wśród
matek z cukrzycą. Powyższe badanie dowodzi, iż u podłoża LGA leży nie tylko podwyższony poziom glukozy, lecz
również innych czynników.
1
Studenckie Koło Naukowe Medycyny Perinatalnej przy Klinice Neonatologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
2
Katedra i Klinika Neonatologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
254
W. Szejniuk, M. Szymankiewicz
Tabela 1. Czynniki ryzyka występowania makrosomii
u noworodka na podstawie przeglądu piśmiennictwa
Cukrzyca matki
(DM1, DM2, GDM, MODY – gen HNF4A)
Otyłość matki
(nadmierny przyrost BMI w czasie ciąży)
Nadciśnienie ciążowe
Poprzedni poród noworodka z makrosomią
Wielorództwo
Starszy wiek matki
Przedłużenie ciąży ponad 42 tygodnie
Pochodzenie etniczne
Wzrost i masa ciała rodziców
Płeć męska noworodka
Zespół Beckwith-Wiedemanna
W ostatnich latach dokonano analizy podłoża genetycznego cukrzycy typu MODY (maturity onset diabetes
of the young), ujawniającą się w okresie dorosłym, lecz
o charakterze cukrzycy typu 1 (insulinozależnej). Spośród
najistotniejszych genów przeanalizowano gen HNF 4A
u nosicieli heterozygotycznych. Okazało się, iż samo występowanie danego genu u jednego z rodziców noworodka
powoduje wzrost masy urodzeniowej dziecka o średnio
790 g w stosunku do grupy kontrolnej nieobarczonej danym nosicielstwem. Zanotowano występowanie makrosomii noworodków aż w 56% urodzeń wśród rodzin będących nosicielami wspomnianego genu w porównaniu
z 13% wśród badanych rodzin nieposiadających genu HNF
4A. Noworodki matek będących nosicielkami wspomnianego genu rozwijały częściej epizody hipoglikemii po urodzeniu [9].
W efekcie przewlekłej hiperglikemii i nadmiernej stymulacji komórek beta trzustki, dochodzi do przerostu wysepek trzustkowych płodu z adaptacyjnym przystosowaniem się do zwiększonego wyrzutu insuliny. Stan ten
powoduje odkładanie się podskórnej tkanki tłuszczowej
zwiększając TBF (total body fat) [10, 24]. Odzwierciedleniem tego stanu jest podwyższona grubość fałdu skórnego, mierzona na ramieniu noworodka [24]. W wyniku
działania insuliny i IGF-I następuje pobudzenie nadmiernego wzrostu płodu prowadząc do wyglądu cushingoidalnego. Noworodek taki charakteryzuje się zbyt małą
głową w porównaniu do obwodu brzuszka, żywoczerwoną
skórą oraz owłosieniem małżowin usznych. Często współtowarzyszy temu przerost narządów wewnętrznych z wyjątkiem płuc, nerek i mózgu [11]. Organizm noworodka po
urodzeniu nadal przystosowany jest do matczynej hiperglikemii, wydzielając insulinę w nadmiernej ilości. Przy
braku pobudzenia z krwi matki oraz w wyniku działania
insuliny płodowej, dochodzi do drastycznego spadku stężenia glukozy i hipoglikemii zagrażającej życiu dziecka.
Cukrzycy typu 2 często towarzyszy otyłość i nadciśnienie ciążowe, będące kolejnymi czynnikami ryzyka
porodu noworodka makrosomicznego [3]. Nadwagę ciężarnej można oszacować na podstawie BMI (body mass
index), mierzonym przed oraz w czasie trwania ciąży.
Według Ricart i wsp. [12] BMI okazuje się lepszym wskaźnikiem ryzyka LGA niż pomiary glikemii w czasie ciąży.
Przyrost masy ciała matki w czasie ciąży koreluje lepiej niż
wartość BMI z ryzykiem rozwoju LGA u płodu. Wzrost
masy ciała powyżej 18 kg u matki w czasie trwania ciąży
wiąże się nie tylko z częstszym występowaniem makrosomii płodu, lecz również z hipoglikemią, policytemią i zespołem aspiracji smółki u noworodka [13].
Badania dowodzą, iż ciężarna obarczona w wywiadzie
poprzednim porodem noworodka o nadmiernej masie
urodzeniowej ma zwiększone ryzyko urodzenia kolejnego
dziecka z makrosomią [3, 14-16]. Dotyczy to w szczególności matek o nadmiernej masie ciała i w starszym wieku
[2, 3, 6, 15, 16]. Ryzyko to dodatkowo rośnie wraz ze zwiększoną liczbą porodów dzieci makrosomicznych [16]. Dodatkowym elementem mogącym mieć wpływ na występowanie powikłań wśród noworodków makrosomicznych
jest trwanie ciąży ponad 42 tygodnie [2, 3, 15]. Występuje
wówczas zwiększone ryzyko aspiracji smółki czy niedotlenienia okołoporodowego, zarówno z uwagi na LGA oraz
zbyt długi czas trwania ciąży.
Wśród czynników genetycznych o pośrednim wpływie
na masę urodzeniową potomstwa wymienić należy wzrost
i masę ciała rodziców. Pochodzenie etniczne i rasa również
warunkują masę ciała noworodka z większą tendencją występowania makrosomii wśród Hiszpanek w porównaniu do
białych Amerykanek czy Azjatek [17]. W jednym z badań
porównawczych 1000 noworodków makrosomicznych
i 791 o prawidłowej masie urodzeniowej, okazało się, iż
najsilniejszymi czynnikami rokowniczymi masy urodzeniowej były uwarunkowania konstytucjonalne matki, przewyższając nawet test OGTT [17]. LGA częściej występuje
wśród płci męskiej, co prawdopodobnie wiąże się z większą masą urodzeniową chłopców i większą tendencją do
przekroczenia progu 4000 g, niezbędnego do rozpoznania
makrosomii [6]. Do wad genetycznych współwystępujących z makrosomią zalicza się zespół Beckwith-Wiedemanna charakteryzujący się urodzeniową masą ciała i długością ciała powyżej 97. centyla, przerostem języka i wadami
ściany jamy brzusznej (najczęściej przepukliną pępkową).
W badaniu przedmiotowym często stwierdza się bruzdy na
płatkach uszu i asymetryczny przerost połowy ciała [18].
Zespół ten występuje rzadko (1/13 000 urodzeń), lecz należy
go mieć na uwadze także ze względu na ryzyko przedłużającej się hipoglikemii noworodka [19].
Warunki socjoekonomiczne wywierają wpływ na
kształtowanie się masy urodzeniowej w danej populacji.
Wyższy status społeczny koreluje z lepszym dostępem do
służby zdrowia, kontrolą przebiegu ciąży wraz z wykonywaniem badań przesiewowych w celu wykrycia wszelkich
nieprawidłowości w rozwoju wewnątrzmacicznym. Z tego
względu złe warunki socjoekonomiczne matki odbijają się
Makrosomia i inne zaburzenia występujące u noworodka matki z cukrzycą
na stanie zdrowia dziecka i są zaliczane do czynników ryzyka LGA [20].
255
Mimo iż stwierdzono częstsze występowanie powyższych czynników wśród noworodków z LGA, nie można
na ich podstawie jednoznacznie przewidzieć masy urodzeniowej dziecka. Duża część noworodków makrosomicznych pochodzi z ciąż nieobarczonych wysokim ryzykiem
lub przy występowaniu zaledwie jednego z tych czynników [21]. Stwierdzono również, iż poprzedni poród noworodka o prawidłowej masie ciała mimo występowania niebezpieczeństwa rozwoju LGA znacznie zmniejsza to ryzyko [3].
może dochodzić do zmniejszonej produkcji surfaktantu
w płucach płodu, co wraz z słabszym pobudzeniem nadnerczy noworodka w czasie cięcia cesarskiego powodować
może zwiększone ryzyko rozwoju zespołu zaburzeń oddychania [11]. Niemniej jednak cięcie cesarskie uznaje się
za konieczne w konfrontacji z ewentualnymi komplikacjami związanymi z porodem siłami natury. W grupie matek
rodzących makrosomiczne dzieci, częstość przeprowadzanych cięć cesarskich jest znamiennie wyższa w porównaniu z grupami kontrolnymi [2, 15, 21, 25, 28]. Samo rozpoznanie GDM u matki może być przyczyną częstszego
podejmowania decyzji o cięciu cesarskim, nawet przy nieobecności cech LGA u płodu [7, 22]. Wiąże się to z koniecznością szczególnej obserwacji noworodków matek z rozpoznaną cukrzycą ciążową. Badania przeprowadzone
przez Bouleta i wsp. [29] wskazują, iż planowe rozwiązania
ciąż drogą cięcia cesarskiego podejmowane są zbyt pochopnie, szczególnie w przypadku szacowanej masy ciała
poniżej 5000 g. W powyższym badaniu poddano analizie
noworodki makrosomiczne urodzone w USA między 37.
a 44. tygodniem ciąży w latach 1995-1999 oraz podzielono
je na trzy grupy w zależności od masy ciała. W pierwszej
(4000-4499 g) i drugiej grupie (4500-4999 g) wykonane cięcia
cesarskie nie wiązały się ze zmniejszeniem śmiertelności.
Jedynie ostatnia grupa noworodków ważących ponad
5000 g odniosła korzyści z rezygnacji z porodu siłami natury. Mimo to, nadal utrzymuje się wzrastająca tendencja do
przeprowadzania planowych cięć cesarskich przy podejrzeniu makrosomii.
Konsekwencje i ryzyko porodu siłami natury
Urazy okołoporodowe
Makrosomia wiąże się ze zwiększoną zachorowalnością [17, 21], śmiertelnością [5] i koniecznością leczenia
na oddziałach intensywnej opieki [17, 21, 22] w prawie
50% przypadków noworodków matek z cukrzycą [23].
Dotyczy to w szczególności pacjentów o masie urodzeniowej powyżej 4500 g [21, 24]. Stwierdzono wyższą częstość urazów noworodków i położnic związanych z porodami siłami natury [3, 16, 23-26]. Niebezpieczeństwo to wpływa w największym stopniu na decyzję o rozwiązaniu ciąży
drogą cięcia cesarskiego. Wśród najczęstszych powikłań,
występujących głównie u pierwiastek, odnotowano pęknięcie krocza i krwotok poporodowy matki oraz różnego
rodzaju uszkodzenia splotu ramiennego u dziecka [3, 16,
23-26].
Nadmierna masa płodu może być przyczyną wielu
powikłań w okresie okołoporodowym z licznymi konsekwencjami, zarówno dla matki, jak i noworodka (tabela 2).
W celu uniknięcia problemów wynikających z LGA, niejednokrotnie wykonuje się elektywne lub planowe cięcia
cesarskie, co również może stanowić dodatkowe zagrożenie dla noworodka. Wiąże się ono z brakiem ucisku klatki
piersiowej płodu w kanale rodnym, co z kolei wpływa na
gorsze oczyszczanie pęcherzyków płucnych noworodka
[27]. W przebiegu ciąży matki chorującej na cukrzycę
Urazy okołoporodowe dotyczą najczęściej splotu ramiennego i okolicznych tkanek. Efektem dystocji barkowej
mogą być złamania obojczyka, kości ramiennej i porażenie
typu Erba lub Klumpkego [25, 27]. Rzadziej dochodzi do
niedotlenienia okołoporodowego, złamania kości udowej
[25] czy porażenia nerwu przeponowego [11]. Według Mulik i wsp. [21] ryzyko populacyjne uszkodzenia splotu ramiennego wynosi 0,4%, podczas gdy w grupie noworodków o masie urodzeniowej ponad 4500 g, rośnie ono do
4,1%. Tłumaczy się to większym obwodem ramienia w wyniku zwiększonego gromadzenia się tkanki tłuszczowej
podskórnej, co skutkować może niewspółmiernością obwodu barków w stosunku do kanału rodnego [30].
Tabela 2. Konsekwencje makrosomii u noworodka
Złamanie obojczyka lub kości ramiennej
Porażenie splotu ramiennego typu Erba lub Klumpkego
Wady układowe
Zespół zaburzeń oddychania
Niedotlenienie okołoporodowe
Hipoglikemia
Policytemia
Hiperbilirubinemia
Hipokalcemia
Hipomagnezemia
Zakażenia
Prognozowanie ryzyka
Uszkodzenie splotu ramiennego
Podstawowe badanie neurologiczne obowiązuje każdego neonatologa niezależnie od podejrzenia uszkodzenia
splotu ramiennego. Noworodek zawsze poddany jest badaniu w pierwszej dobie życia. Brak objawów uszkodzenia
splotu ramiennego nie powinien zwalniać lekarza od kolejnego badania dziecka w następnych dobach życia [31].
W przypadku złamania obojczyka podczas porodu, w czasie badania klinicznego wyczuwa się nieznaczne przemieszczenie odłamów kostnych. Po kilku dniach dochodzi
256
W. Szejniuk, M. Szymankiewicz
do powstania odczynu okostnowego z wytworzeniem
zgrubienia w miejscu uszkodzenia. W postępowaniu leczniczym zaleca się oszczędzanie i ostrożną pielęgnację kończyny bez stosowania unieruchomienia [27].
W rozpoznaniu porażenia typu Erba, obejmującego
poziom C5-C6 rdzenia kręgowego, posłużyć się można badaniem odruchu Moro i chwytnym. W powyższym przypadku, odruch Moro jest asymetryczny z zachowanym odruchem chwytnym [31]. Kończyna górna układa się
wzdłuż tułowia z charakterystyczną pronacją części dystalnej. Znacznie rzadziej dochodzi do uszkodzenia typu
Klumpkego na poziomie C7-Th9 gałązek rdzenia kręgowego. W powyższym przypadku dochodzi do zniesienia
ruchów przedramienia, nadgarstka i ręki z typowym ułożeniem palców na wzór „ręki położnika” [27]. Ocena
neurologiczna w obu przypadkach uszkodzenia powinna
obejmować dziecko przez kolejne miesiące życia, ponieważ stwierdzono, iż w ponad 85% uszkodzenia typu Erba
dochodzi do pełnego wyzdrowienia w ciągu 3 miesięcy
życia [27]. Spowodowane jest to najczęściej neuropraksją,
cofającą się samoistnie w miarę prowadzonej fizjoterapii.
Jeżeli poprawa nie nastąpi w ciągu kolejnych 9-12 miesięcy, dziecko powinno zostać poddane leczeniu operacyjnemu [32].
Wady układowe
Hiperglikemia matczyna oraz inne powikłania związane z cukrzycą matki wpływają na rozwój wewnątrzmaciczny płodu. Odnotowuje się wady poszczególnych
układów i narządów wewnętrznych u noworodków matek
chorych na cukrzycę (tabela 3). Dotyczą one najczęściej
serca [33, 34], układu nerwowego [34], przewodu pokarmowego, układu kostno-stawowego i moczowego [11].
Powyższe wady występują znacznie rzadziej w przebiegu
planowanych ciąż w porównaniu z nieplanowanymi (4,2%
v. 12,2%) [35]. W przypadku dzieci matek z cukrzycą
przedciążową występują one z częstością 9,4% wśród żywo urodzonych [36], podczas gdy wśród noworodków
urodzonych przez matki niechorujące na cukrzycę, wady
wrodzone występują w 1,5% [37] do 3% [5]. W przebiegu
GDM leczonej insuliną, wady układu sercowo-naczyniowego występują 20,6 razy częściej niż w grupie kontrolnej
[34]. Kardiomiopatię przerostową stwierdza się najczęściej. Objawy kliniczne niewydolności krążenia w jej przebiegu odnotowuje się w 10%. Występować mogą trudność
w karmieniu, przyspieszenie częstości oddechów, tachykardia i brak przyrostu masy ciała. W badaniu przedmiotowym stwierdzić można przesunięcie uderzenia koniuszkowego w lewo i cichy szmer skurczowy [38]. Zmiany te
są zazwyczaj łagodne i cofają się samoistnie. W większości
przypadków rokowanie jest pomyślne [11]. Wady wrodzone spowodowane są teratogennym działaniem glukozy
i gromadzeniem się sorbitolu w wyniku przemian szlaku
poliolowego w komórkach [39]. Dochodzi do kumulacji
wolnych rodników tlenowych powodujących szok tleno-
wy i stres oksydacyjny w komórkach. Dodatkowymi przyczynami nieprawidłowego rozwoju płodu są niedobór
kwasu arachidonowego, mioinozytolu oraz pierwiastków
śladowych [11]. Powyższe mechanizmy mogą skutkować
częstszymi poronieniami w I trymestrze ciąży lub komplikacjami w rozwoju wewnątrzmacicznym w kolejnych tygodniach trwania ciąży [40].
Tabela 3. Wady układowe noworodków matek
chorujących na cukrzycę
Układ
Odchylenia od normy
Kardiomiopatia przerostowa, ubytek przegrody
międzykomorowej, międzyprzedsionkowej, całSercowokowity kanał przedsionkowo-komorowy, przeło-naczyniowy
żenie wielkich naczyń, koarktacja aorty, atrezja
tętnicy płucnej
Nerwowy
Bezmózgowie, wodogłowie, małogłowie, przepuklina oponowo-rdzeniowa
Kostny
Hipoplazja kości udowej, agenezja odcinka krzyżowo-lędźwiowego kręgosłupa, rozszczep podniebienia, rozszczep kręgosłupa
Moczowy
Agenezja nerek, torbielowatość nerek, podwójny
moczowód
Pokarmowy Zarośnięcie odbytu, odbytnicy, dwunastnicy,
Inne
Pojedyncza tętnica pępowinowa
Powikłania okołoporodowe
Zespół zaburzeń oddychania (ZZO) dotyczy częściej
noworodków pochodzących z ciąży powikłanej cukrzycą,
stanowiąc jedną z przyczyn ich leczenia na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka [40]. Hiperinsulinizm płodowy hamuje wydzielanie kortyzolu oraz wtórnie zaburza
syntezę fosfatydylocholiny przez pneumocyty II rzędu. Powyższy mechanizm wyzwala sekwencję zdarzeń wynikających z niedostatecznego rozwoju pęcherzyków płucnych, makrosomii, policytemii oraz wad serca, które pojawić się mogą u noworodka matki z cukrzycą [11]. Komplikacje te często wymuszają poród drogą cięcia cesarskiego. Dodatkowo, samo cięcie cesarskie również jest
czynnikiem zwiększającym częstość występowania ZZO.
Dochodzi do zamknięcia się błędnego koła biorącego swój
początek w hiperglikemii w okresie ciąży.
Pierwsze objawy ZZO występują zaraz po urodzeniu
noworodka, a ich nasilenie narasta wraz z pogłębiającym
się wysiłkiem oddechowym. Należą do nich zaburzenia
pierwszego oddechu i trudności w samoistnej kontynuacji
oddychania, objawy duszności ze wzmożonym wysiłkiem
oddechowym (wciąganie międzyżebrzy, dołków nadobojczykowych, mostka), zwiększona częstotliwość oddechów
ponad 60/min, tachykardia, osłabiony lub zniesiony szmer
pęcherzykowy oraz sinica obwodowa, która wraz z rozwojem ZZO przekształca się w uogólnioną [11]. W badaniach
laboratoryjnych stwierdza się kwasicę oddechową lub
mieszaną, hipoksemię i hiperkapnię. Na podstawie badania
RTG ocenia się stopień nasilenia ZZO. W stopniu łagodnym
Makrosomia i inne zaburzenia występujące u noworodka matki z cukrzycą
obserwuje się jedynie rysunek siateczkowo-ziarnisty.
W cięższych przypadkach dołączają się ogniska niedodmy, zatarcie granic śródpiersia i przepony. Najcięższa
postać ZZO obejmuje obraz powietrznego bronchogramu
na tle niepowietrznych płuc oraz tak zwane „mleczne
płuca” obrazujące całkowitą niedodmę obu płuc bez zarysu naczyń, śródpiersia i przepony [27].
W każdym przypadku leczenie powinno być dostosowane do stopnia ciężkości choroby. Noworodki z ZZO
wymagają najczęściej tlenoterapii, ewentualnie sztucznej
wentylacji i podania surfaktantu, najlepiej w ciągu pierwszych 2 godzin bezpośrednio do dolnych dróg oddechowych przez rurkę intubacyjną [11].
Niedotlenienie okołoporodowe występować może
z powodu makrosomii i wydłużenia się fazy drugiej porodu lub z powodu niewyrównanej glikemii w czasie ciąży
oraz chorób naczyniowych, utrudniających wymianę gazową w łożysku. W populacji ogólnej niedotlenienie diagnozuje się z częstością 2/1000 żywych urodzeń [41], w grupie
noworodków z makrosomią występuje ono w 1,4% [25].
257
poniżej 40 mg/dl w pierwszej dobie życia [38]. Przeważnie
przebiega ona bezobjawowo lub skąpoobjawowo, przy
czym objawy te nie są patognomiczne. Wśród nich wymienić należy zaburzenia termoregulacji, drżenia mięśniowe
lub spadek napięcia mięśniowego, apatia lub patologiczny
płacz, niechęć do ssania, bezdechy, niewydolność krążenia, a nawet zatrzymanie czynności serca [11]. Glikemia
powinna być utrzymywana na poziomie od 60 do 150
mg/dl. W przypadku spadku glukozy poniżej 30 mg/dl,
zaleca się wlew dożylny 10% glukozy (2 ml/kg m.c.) przez
2-3 min, a następnie 6-8 mg glukozy na kg m.c./min do
maksymalnie 120 ml glukozy na kg m.c./dobę. W opornych
przypadkach można zastosować wlew glukagonu (30 ug/kg
m.c., maksymalnie 1 mg), hydrokortyzonu, diazoksydu lub
somatostatyny poszukując jednocześnie innych przyczyn
niepodatności na leczenie glukozą [40]. W różnicowaniu
hipoglikemii należy brać pod uwagę nesidioblastozę, infekcje lub oziębienie ciała noworodka. Niedotlenienie okołoporodowe wraz z hipoglikemią może wynikać z komplikacji przy porodzie noworodków z makrosomią i przebiegać równolegle z niskim stężeniem glukozy we krwi.
Zaburzenia metaboliczne
Postępowanie w czasie opieki nad noworodkiem makrosomicznym polega na kontroli poniższych parametrów
pozwalających na uzyskanie obrazu stanu ogólnego dziecka po urodzeniu. W tym celu należy wykonać badanie
morfologiczne, hematokrytu, pomiar stężenia glukozy,
elektrolitów i bilirubiny. Michałowicz i wsp. [42] zalecają
przeprowadzanie rutynowo przezciemiączkowego badania ultrasonograficznego u dzieci z LGA, w szczególności,
gdy doszło do urazu splotu ramiennego. Ponadto porody
noworodków o nadmiernej masie urodzeniowej często
wiążą się z traumatycznym przebiegiem i współistniejącym niebezpieczeństwem uszkodzenia ośrodkowego
układu nerwowego lub niedotlenienia okołoporodowego
[42]. Po rozpoznaniu uszkodzenia splotu ramiennego zaleca się wykonanie badania RTG klatki piersiowej [32].
Przy podejrzeniu wad serca czy przewodu pokarmowego,
standardowo wykonuje się badanie ECHO serca, USG
jamy brzusznej oraz inne bardziej specjalistyczne badania
diagnostyczno-obrazowe.
Hipoglikemia
Do częstych powikłań okresu poporodowego u noworodka należy hipoglikemia, wynikająca z utrzymującego się hiperinsulinizmu z okresu płodowego. Występuje
ona w 16% u dzieci makrosomicznych [43] i 24-27% noworodków matek chorych na cukrzycę [22, 23]. W około 50%
przebiega ona bezobjawowo [11], wobec czego zaleca się
monitorowanie wartości glukozy dziecka w pierwszych
dwóch godzinach po urodzeniu co 30 minut, po czym
w odstępach 2-3-godzinnych w kolejnych 24-48 godzinach
życia [40]. Dodatkowo powinno oznaczać się również poziom insuliny, kortyzolu, mleczanów i ciał ketonowych.
Hipoglikemię rozpoznaje się, gdy poziom glukozy spada
Policytemia
W wyniku niewyrównanej cukrzycy matki, dochodzi
do niedotlenienia płodu na poziomie komórkowym z następczym pobudzeniem wydzielania erytropoetyny. W efekcie nasilenia erytropoezy wzrasta wartość hematokrytu noworodka ponad 65%. Wymaga to podania noworodkowi 5%
roztworu albumin, NaCl lub transfuzji wymiennej zależnie
od stanu ogólnego noworodka [40]. Objawy policytemii nie
są charakterystyczne i nakładać się mogą na kliniczną
manifestację hipoglikemii. Dochodzi do zaburzenia przepływu krwi, nadkrzepliwości i niedotlenienia narządów,
prowadząc do tachykardii, tachypnoe i wysiłku oddechowego. W późniejszym etapie mogą wystąpić drgawki, osłabienie odruchów, śpiączka i zastoinowa niewydolność krążenia [11].
Hiperbilirubinemia
Policytemia, niedotlenienie okołoporodowe i zakażenia są czynnikami ryzyka wystąpienia hiperbilirubinemii
i żółtaczki. Powyższe komplikacje mogą pojawić się u noworodka z LGA prowadząc do pogorszenia stanu ogólnego
i wymagając kompleksowej opieki ze strony neonatologa.
Hiperbilirubinemia wśród dzieci matek chorujących na
cukrzycę spotykana jest z 25-30% częstością [23, 26]. Rozpoznaje się ją, gdy stężenie bilirubiny przekracza 5 mg/dl
w pierwszej dobie życia lub narastanie bilirubiny przewyższa 5 mg/dl w ciągu doby albo 0,3 mg/dl w ciągu godziny.
Leczenie zależy od obecności czynników ryzyka, doby
życia i masy ciała noworodka.
Hipokalcemia i hipomagnezemia
Obniżenie stężenia wapnia całkowitego poniżej 2,1
mmol/l (8 mg/dl) u noworodka donoszonego pozwala na
258
W. Szejniuk, M. Szymankiewicz
rozpoznanie hipokalcemii. Występuje ona z powodu przejściowej niedoczynności przytarczyc i niedoboru parathormonu w wyniku spadku stężenia magnezu we krwi matki
[11]. Najczęściej jest bezobjawowa lub manifestuje się niecharakterystycznie, w postaci drgawek, sinicy, bezdechów, wymiotów, pobudzenia, nadmiernej reakcji na
bodźce, zaburzeń czynności serca czy hipotonii [38].
Hipokalcemia zazwyczaj ustępuje samoistnie, jednak czasem konieczne jest dożylne podanie 10% glukonianu wapnia (200 mg/kg m.c.) lub wlewu 400-500mg/kg m.c./ dobę
pod kontrolą EKG [40].
Hipomagnezemia zazwyczaj towarzyszy hipokalcemii.
Spadek stężenia magnezu poniżej 0,7 mmol/l (1,5 mg/dl)
wymaga wyrównania poprzez podanie 50% siarczanu magnezu w dawce 0,1-0,3 mg/kg m.c [40].
Skutki odległe makrosomii
Badania naukowe dowodzą, iż obserwuje się tendencję wzrostową występowania makrosomii. W 1990 roku w
Danii 16,7% noworodków urodziło się z LGA, podczas gdy
dziewięć lat później częstość ta wzrosła do 20% [4].
Alarmującym jest fakt, że mimo wprowadzanej profilaktyki
prozdrowotnej i badań przesiewowcyh, wzrasta liczba
osób cierpiących na nadwagę i otyłość. Wiąże się to również ze zwiększoną wartością BMI oraz ujawnieniem się
GDM u kobiet w ciąży, które stanowią jeden z poważniejszych czynników ryzyka makrosomii u płodu. Powyższe zjawisko ma ogromny wpływ na dalsze życie dziecka.
Ocena długoterminowa dzieci o masie urodzeniowej powyżej 4000 g wykazała zwiększone prawdopodobieństwo
rozwinięcia się u nich nadwagi i otyłości w wieku młodzieńczym oraz dorosłym. Wysoka masa urodzeniowa
okazała się takim samym czynnikiem prognostycznym, co
niski status socjalny, odzwierciedlając między innymi
wpływ nawyków żywieniowych ciężarnych na dalsze losy
dziecka [20]. U dzieci o masie urodzeniowej przekraczającej 4000 g stwierdzono również częstsze występowanie insulinooporności, zwiększone ryzyko ujawnienia się zespołu metabolicznego, nieprawidłowej glikemii na czczo
i nieprawidłowej tolerancji glukozy w dzieciństwie. Choroby te ujawniały się częściej u dzieci z LGA matek chorujących na GDM. W grupie tej zespół metaboliczny w 9.
roku życia występował w 15%, podczas gdy w grupie dzieci pochodzących od matek niechorujących na cukrzycę w
4,8% [44].
Podsumowanie
Makrosomia płodu prowadzić może do wielu powikłań, począwszy od zaburzeń w rozwoju wewnątrzmacicznym, przez okres okołoporodowy, a kończąc na okresie
młodzieńczym i dorosłym. Ewentualne komplikacje z nią
związane powinny zostać rozważone już w okresie płodowym tak, aby wybrać najlepszą drogę rozwiązania ciąży
i zapobiec możliwym powikłaniom spowodowanym nadmierną masą ciała noworodka. Dzieci te powinny być pod-
dane obserwacji w celu wczesnego wychwycenia zaburzeń
metabolicznych spowodowanych hiperinsulinemią oraz
diagnostyce możliwych wad wrodzonych w celu ich leczenia. W większości przypadków noworodki z LGA rozwijają się prawidłowo, jednak należy pamiętać o ryzyku
istnienia bezobjawowych zaburzeń, a przy ich niewykryciu, rozwinięcia groźnych dla życia następstw.
Piśmiennictwo
[1] Kitzmiller J.L., Cloherty J.P., Younger M.D. et al. (1978) Diabetic pregnancy and perinatal morbidity. Am. J. Obstet. Gynecol. 131: 560–580.
[2] Mathew M., Machado L., Al-Ghabshi R. et al. (2005) Fetal macrosomia. Risk factor and outcome. Saudi. Med J. 26(1): 96100.
[3] Heiskanen N., Raatikainen K., Heinonen S. (2006) Fetal macrosomia – a continuing obstetric challenge. Biol Neonate.
90(2): 98-103.
[4] Orskou J., Kesmodel U., Henriksen T.B. et al. (2001) An in-
creasing proportion of infants weigh more than 4000 grams
at birth. Acta. Obstet. Gynecol. Scand. 80(10): 931-6.
[5] Yang J., Cummings E.A., O'connell C. et al. (2006) Fetal and
neonatal outcomes of diabetic pregnancies. Obstet. Gynecol.
108(3 Pt 1): 644-50.
[6] Ehrenberg H.M., Mercer B.M., Catalano P.M. (2004) The in-
fluence of obesity and diabetes on the prevalence of macrosomia. Am. J. Obstet. Gynecol. 191(3): 964-8.
[7] Sermer M., Naylor C.D., Farine D. et al. (1998) The Toronto
Tri-Hospital Gestational Diabetes Project. A preliminary review. Diabetes Care. 21(2): 33-42.
[8] Roth S., Abernathy M.P., Lee W.H. et al. (1996) Insulin-like
growth factors I and II peptide and messenger RNA levels in
macrosomic infants of diabetic pregnancies. J. Soc. Gynecol.
Investig. 3(2): 78-84.
[9] Pearson E.R., Boj S.F., Steele A.M. et al. (2007) Macrosomia
and Hyperinsulinaemic Hypoglycaemia in Patients with
Heterozygous Mutations in the HNF4A Gene. PLoS Medicine
4(4): 760-9.
[10] Sacks D.A. (2007) Etiology, detection, and management of fe[11]
[12]
[13]
[14]
tal macrosomia in pregnancies complicated by diabetes
mellitus. Clin. Obstet. Gynecol. 50(4): 980-9.
Gadzinowski J., Szymankiewicz M. (2002) Podstawy neonatologii. Poznań .
Ricart W., López J., Mozas S. et al. (2005) Body mass index
has a greater impact on pregnancy outcomes than gestational hyperglycaemia. Diabetologia 48(9): 1736-42.
Stotland N.E., Cheng Y.W., Hopkins L.M. et al. (2006) Gestational weight gain and adverse neonatal outcome among
term infants. Obstet. Gynecol. 108(3 Pt 1): 635-43
Boulet S.L., Alexander G.R., Salihu H.M. et al. (2003) Macrosomic births in the United States: determinants, outcomes,
and proposed grades of risk. Am. J. Obstet. Gynecol. 188:
1372-8.
[15] Spellacy W.N., Miller S., Winegar A. et al. (1985) Macrosomia-maternal characteristics and infant complications. Obstet. Gynecol. 66(2): 158-61.
[16] Walsh C.A., Mahony R.T., Foley M.E. et al. (2007) Recurrence of fetal macrosomia in non-diabetic pregnancies. J. Obstet. Gynaecol. 27(4): 374-8.
[17] Okun N., Verma A., Mitchell B.F. et al. (1997) Relative impor-
tance of maternal constitutional factors and glucose intolerance of pregnancy in the development of newborn macrosomia. J. Matern. Fetal. Med. 6(5): 285-90.
Makrosomia i inne zaburzenia występujące u noworodka matki z cukrzycą
[18] Weksberg R., Shuman C., Smith A.C. et al. (2005) BeckwithWiedemann syndrome. Am. J. Med. Genet. C. Semin. Med.
Genet. 137(1): 12-23.
[19] Best L.G., Gilbert-Barness E., Gerrard D.E. et al. (2006)
"Double-muscle" trait in cattle: a possible model for Wiedemann-Beckwith syndrome. Fetal. Pediatr. Pathol. 25(1): 9-20.
[20] Goldani M.Z., Haeffner L.S., Agranonik M. et al. (2007) Do
early life factors influence body mass index in adolescents?
259
[33] Macintosh M.C., Fleming K.M., Bailey J.A. et al. (2006) Peri-
natal mortality and congenital anomalies in babies of women
with type 1 or type 2 diabetes in England, Wales, and
Northern Ireland: population based study. BMJ. 333(7560):
177.
[34] Becerra J.E., Khoury M.J., Cordero J.F. et al. (1990) Diabetes
mellitus during pregnancy and the risks for specific birth defects: a population-based case-control study. Pediatrics.
Braz. J. Med. Biol. Res. 40(9): 1231-6.
[21] Mulik V., Usha Kiran T.S., Bethal J., et al. (2003) The outco-
85(1): 1-9.
[35] Evers I.M., de Valk H.W., Visser G.H. (2004) Risk of compli-
[22] Jensen D.M., Sørensen B., Feilberg-Jørgensen N. et al. (2000)
915.
[36] Czajkowski K., Malinowska-Polubiec A., Sotowska A. i wsp.
(2007) Niepowodzenia położnicze w cukrzycy przedciążowej. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia. 43(3): 32-35.
[37] Sheffield J.S., Butler-Koster E.L., Casey B.M. et al. (2002) Maternal diabetes mellitus and infant malformations. Obstet.
Gynecol. 100(5 Pt 1): 925-30.
[38] Szczapa J., Wojsyk-Banaszak I. (2006) Choroby okresu noworodkowego. W: Pediatria, red. Kubicka K., Kawalec W. Wydawnictwo Naukowe PZWL, Warszawa.
[39] Wierusz-Wysocka B. (2004) Dabetologia kliniczna. Poznań.
[40] Otto-Buczkowska E. (2003) Cukrzyca matki czynnikiem ryzyka dla płodu i noworodka. Gin. Prakt.11(1): 29-33.
[41] Vannucci R.C., Perlman J.M. (1997) Interventions for perinatal hypoxic-ischemic encephalopathy. Pediatrics. 100(6):
1004-14.
[42] Michałowicz R., Ignatowicz R. (1992) Problemy związane
me of macrosomic fetuses in a low risk primigravid population. Int. J. Gynaecol. Obstet. 80(1): 15-22.
Maternal and perinatal outcomes in 143 Danish women with
gestational diabetes mellitus and 143 controls with a similar
risk profile. Diabet. Med. 17(4): 281-6.
[23] Cordero L., Treuer S.H., Landon M.B. et al. (1998) Management of infants of diabetic mothers. Arch. Pediatr. Adolesc.
Med. 152(3): 249-54.
[24] Lipscomb K.R., Gregory K., Shaw K. (1995) The outcome of
macrosomic infants weighing at least 4500 grams: Los Angeles County + University of Southern California experience.
Obstet. Gynecol. 85(4): 558-64.
[25] Oral E., Cağdaş A., Gezer A. et al. (2001) Perinatal and maternal outcomes of fetal macrosomia. Eur. J. Obstet. Gynecol.
Reprod. Biol. 99(2): 167-71.
[26] Alam M., Raza S.J., Sherali A.R. et al. (2006) Neonatal complications in infants born to diabetic mothers. J. Coll. Physicians. Surg. Pak. 16(3): 212-5.
[27] Szymankiewicz M. (2006) Podstawy patologii noworodka.
[W:] Położnictwo i ginekologia, red. Bręborowicz G.H. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa .
[28] Gregory K., Korst L.M., Platt L.D. (2001) Variation in elective
primary cesarean delivery by patient and hospital factors.
American Journal of Obstetrics & Gynecology 184(7): 15211534.
[29] Boulet S.L., Salihu H.M., Alexander G.R. (2006) Mode of de-
livery and the survival of macrosomic infants in the United
States, 1995-1999. Birth. 33(4): 278-83.
[30] McFarland M.B., Trylovich C.G., Langer O. (1998) Anthropometric differences in macrosomic infants of diabetic and
nondiabetic mothers. J. Matern. Fetal. Med. 7(6): 292-5.
[31] Mikulska M., Chaberko E., Zimmer D. i wsp. (2005) Zapobieganie ciężkim okołoporodowym urazom obręczy barkowej
u noworodków. Ann. Acad. Med. Siles. 59(5): 363-366.
[32] Laurent J.P., Lee R., Shenaq S. et al. (1993) Neurosurgical
correction of upper brachial plexus birth injuries. J. Neuro-
cations of pregnancy in women with type 1 diabetes: nationwide prospective study in the Netherlands. BMJ. 328(7445):
z rozpoznawaniem i operacyjnym leczeniem dzieci z okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego. Przegląd
Pediatryczny. 22 (2): 199-203.
[43] Schaefer-Graf U.M., Rossi R., Bührer C. et al. (2002) Rate and
risk factors of hypoglycemia in large-for-gestational-age newborn infants of nondiabetic mothers. Am. J. Obstet. Gynecol.
187(4): 913-7.
[44] Boney C.M., Verma A., Tucker R. et al. (2005) Metabolic Syn-
drome in Childhood: Association With Birth Weight, Maternal Obesity, and Gestational Diabetes Mellitus. Pediatric.
115(3): 290-6.
J
Marta Szymankiewicz
Katedra i Klinika Neonatologii
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań, Poland
surg. 79(2): 197-203.
Macrosomia and other health conditions in infant of diabetic mother
Infants born to women with diabetes mellitus are exposed to increased risk of congenital malformations, birth complications, and
potential development of metabolic syndrome in childhood. Any standard procedure of neonates’ treatment should include a possibility of revealing specific symptoms of the above mentioned conditions due to diabetic pregnancy. The purpose of this article is to
distinguish the most common conditions occuring in those patients which includes macrosomia, congenital abnormalities, childbirth
complications such as clavicular fractures, brachial plexus palsy, respiratory distress, and birth asphyxia. Management of neonatal
hypoglycaemia, polycythemia, hyperbilirubinaemia, hypocalcaemia, and hypomagnesaemia have been established.
Key words: macrosomia, macrosomic newborn, macrosomic neonate, large for gestational age, diabetic pregnancy
Download