zadania wydziału inwestycji, architektury i gospodarki gruntami

advertisement
ZADANIA WYDZIAŁU INWESTYCJI, ARCHITEKTURY I
GOSPODARKI GRUNTAMI
1.Efektywne wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych na zadania remontowobudowlane i inwestycyjne.
2. Koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów kapitalnych o znaczeniu lokalnym i
zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w tym zakresie.
3. Programowanie i realizacja infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów
dla budownictwa komunalnego.
4. Pokonywanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci technicznego uzbrojenia terenu.
5. Przygotowywanie materiałów do złożenia wniosków o dofinansowanie zadań z funduszy
unijnych.
6. Budowa, modernizacja i utrzymanie dróg lokalnych i miejskich.
7. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych.
8. Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu na drogach miejskich oraz przejazdach kolejowych.
9. Wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych.
10. Załatwianie spraw związanych z regulacją praw własnościowych terenów zajętych pod
drogi gminne.
11. Koordynacja działań w zakresie inicjatyw społecznych uzbrojenia terenu.
12. Wykonywanie okresowych przeglądów obiektów szkół, przedszkoli, OSP i typowanie prac
remontowych.
13. Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą, najmem terenów gminnych.
14. Prowadzenie ewidencji nazw ulic i nadawanie numeracji porządkowej.
15. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie nadawania nazw ulic i placów
będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych.
16. Prowadzenie spraw dotyczących gospodarki i zarządzania gruntami gminnymi.
17. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
18. Prowadzenie spraw związanych z podziałem gruntów.
19. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości.
20. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
21. Wydawanie zaświadczeń o położeniu działek w planie miejscowym zagospodarowania
przestrzennego miasta i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
22. Prowadzenie prac związanych z opracowaniem planów miejscowych zagospodarowania
przestrzennego.
23. Rejestracja i wydawanie zezwoleń na usytuowanie tablic reklamowych.
24. Prowadzenie zadań z zakresu modernizacji oświetlenia oraz rozliczania w zakresie kosztów
oświetlenia ulicznego.
25. Prowadzenie czynności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
26. Ustalanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek
uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
27. Opracowanie planu gospodarowania zasobem nieruchomości.
Download