Załącznik nr 1

advertisement
Zał. nr 1
................................................
/pieczęć oferenta/
FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający : Gmina Zator, reprezentowana przez Burmistrza Zatora
32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
1. Nazwa i adres wykonawcy
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Przedmiot oferty :
Wykonanie „Koncepcji zagospodarowania terenu, w tym oceny stanu infrastruktury technicznej,
oraz analizy kosztowej uzbrojenia”, jako wskaźnika produktu nr 1 w projekcie pn. „Przygotowanie
dokumentacji dla powstającej w Zatorze Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej”,
współfinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zgodnie z
zakresem podanym przez Zamawiającego.
3. Zakres prac obejmuje następujące działania :
A/ Prognoza potencjalnych inwestorów w Strefie dla potrzeb koncepcji przestrzennego
zagospodarowania terenu.
B/ Ocena stanu infrastruktury technicznej terenu Strefy.
C/ Koncepcja zagospodarowania terenu Strefy.
D/ Oszacowanie docelowych potrzeb na wodę i ilość wytwarzanych ścieków w Strefie.
E/ Propozycja przestrzenna sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla obsługi Strefy (z uwzględnieniem
dotychczasowych decyzji lokalizacyjnych).
F/ Bilansowanie docelowych potrzeb na wodę dla Gminy Zator łącznie z potrzebami Strefy w oparciu
o zapisy planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator.
G/ Wstępna ocena możliwości uzyskania docelowej ilości wody dla Strefy na bazie zasobów wód
podziemnych wykorzystując dotychczasowe badania geologiczne.
H/ Analiza możliwości uzyskania docelowych ilości wody dla Gminy Zator łącznie z potrzebami
Strefy w oparciu o zasoby wód powierzchniowych, czyli nowego ujęcia wody lub korzystając z
rurociągu tranzytowego dla Śląska.
I/ Ocena możliwości skanalizowania obszaru Strefy w oparciu o system Gminy.
J/ Wskazanie kierunków powiązań sieci elektroenergetycznej i gazowej Strefy z systemami otoczenia.
K/Wstępna analiza kosztów uzbrojenia Strefy w sieć wodociągową i kanalizacyjną (na bazie
wskaźników).
L/ Opracowanie elektronicznej wersji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Gminy Zator z
dostarczonych materiałów archiwalnych Gminy.
4. Po zapoznaniu się z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia, podejmujemy się zrealizować
cały zakres prac zgodnie z dobrą praktyką budowlaną, wiedzą techniczną i obowiązującymi
przepisami, za cenę ofertową :
a/ netto : ....................................................................................................
b/ VAT (23%) ...........................................................................................
c/ brutto : ........................................................................................
słownie brutto..........................................................................................................................
Oświadczamy, że akceptujemy poniższe warunki wykonania przedmiotu zamówienia :
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15.12.2012 r.
2. Rozliczenie umowy jedną fakturą końcową, w terminie do 30 dni od dostarczenia faktury.
3. Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania
na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Niniejsze zamówienie jest udzielane w trybie bezprzetargowym, zgodnie z art. 4 ust. 8 cytowanej
wyżej ustawy (nie mają zastosowania przepisy ustawy).
5. Powyższa cena ofertowa może być przedmiotem dalszych negocjacji.
Data .............................................
.........................................................
Podpis osoby uprawnionej
Download