Projekt wykonania zadania informatycznego

advertisement
Projekt wykonania zadania informatycznego
– specyfikacja zadania
I. Metryczka prowadzenia lekcji na której będzie wykonywane zadanie:
1. Imię i nazwisko prowadzącego lekcję: ………..
2. Typ szkoły: Gimnazjum
3. Klasa: III
4. Nazwa przedmiotu: Informatyka
5. Miejsce realizacji lekcji: Sala informatyczna
II. Umiejscowienie lekcji jako jednostki metodycznej
1. Zagadnienie (blok, moduł programowy): Elementy statystyki
2. Realizowana jednostka programowa: Średnia arytmetyczna
3. Temat lekcji prowadzonej: Średnia arytmetyczna n liczb.
4. Czas przewidziany na realizację zadania: godzina lekcyjna (45 minut)
III. Treść zadania:
Napisz program obliczający średnią arytmetyczną n liczb całkowitych.
IV. Specyfikacja zadania
1. Specyfikacja potrzeby – Celem zadania napisanie programu wyznaczającego średnią n liczb
podanych przez użytkownika programu. Niepożądana sytuacją jest by n=0, ponieważ zmienna n
jest wprowadzana przez użytkownika programu należy rozpatrzyć ten przypadek w programie.
Od wartości n wymagamy by była >=0.
2. Specyfikacja algorytmu – Użytkownik programu wprowadza wartość liczby n, czyli ilość
liczb, których średnią arytmetyczną chce policzyć. Następnie wprowadza po kolei te liczby.
Algorytm polega na odczytaniu danych wprowadzonych przez użytkownika, następnie policzeniu
średniej liczb odczytanych i wydrukowaniu wartości średniej.
3. Specyfikacja problemu – Problemem jest kolejność operacji programu, by złożoność
programu była jak najmniejsza i nie było konieczne wykorzystanie tablicy n-elementowej należy
w jednej pętli „for” odczytywać kolejne liczby i jednocześnie sumować odczytane elementy.
Tym sposobem przy użyciu jednej pętli do wyświetlenia wyniku pozostaje jedna instrukcja
dzieląca sumę elementów przez ich liczbę.
4. Specyfikacja środka informatycznego – Program zostanie zaimplementowany na
kalkulatorze ClassPad 300 za pomocą języka programowania dostępnego w tym kalkulatorze.
5. Specyfikacja reprezentacji zadania: - Zalecane jest rozrysowanie schematów blokowych
kilku możliwości rozwiązania zadania. Następnie dobór najlepszego pod względem złożoności i
prostoty, przeanalizowanie poprawności na przykładzie. Należy zauważyć, że poważny problem
uczeń napotyka w momencie przekształcania reprezentacji ikonicznej na konkretny język
programowania. Istnie duże zagrożenie popełnienia błędów składniowych. Ma to istotny wpływ
na potrzebę dydaktyczną. Konieczne w takiej sytuacji jest dokładnie omówienie składni języka
po uprzednim przeanalizowaniu wg schematu blokowego konkretnych poleceń.
6. Opis metody wykonania zadania
Głównym celem zadania jest doskonalenie umiejętności programowania, zarówno w kalkulatorze
ClassPad jak i doskonalenie twórczości ucznia, umiejeność porównywania różnych algorytmów i
sposobu ich implementacji, przekształcania różnych sposobów reprezentacji. Oprócz tego uczeń
obcuje z pojęciami matematycznymi i informatycznymi typu: zmienna, wartość, przypisanie,
wczytanie, kompilowanie itp. Niewymierne korzyści niesie również za sobą doskonalenie
umiejętności obsługi kalkulatora.
Print „podaj ilu liczb średnia chcesz policzyć”
Input(n)
If n<1 then
Print „podana ilość elementów jest niepoprawna”
Else
w=0
For i = 1 to n
Print „Podaj liczbę”
Input(a)
w=w+a
Next i
s = w/n
Print(s)
End if
Download