Interpretowanie reakcji pacjenta na leczenie w badaniach

advertisement
Interpretowanie reakcji pacjenta na
leczenie w badaniach klinicznych
dotyczących leczenia przeciwbólowego:
implikacje dla genotypowania,
fenotypowania i zindywidualizowanego
leczenia bólu
Interpreting patient treatment response in analgesic
clinical trials: Implications for enotyping, phenotyping,
and personalized pain treatment
Pain 155 (2014) 457-460
Robert H. Dworkin1, Michael P. McDermott2, John T. Farrar3, Alec B. O’Connor4, Stephen
Senn5
Departments of Anesthesiology and Neurology, University of Rochester School of Medicine and Dentistry,
Rochester, NY, USA, 2Departments of Biostatistics and Computational Biology and Neurology, University of
Rochester School of Medicine and Dentistry, Rochester, NY, USA, 3Department of Clinical Epidemiology and
Biostatistics, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA, 4Department of Medicine, University of Rochester
School of Medicine and Dentistry, Rochester, NY, USA, 5Competence Center for Methodology and Statistics, CRP
Santé, Strassen, Luxembourg
PRACE PRZEGLĄDOWE / REVIEWS
1
WSTĘP
Podczas interpretacji wyników badań klinicznych z randomizacją (randomized clinical trials, RCT) nad skutecznymi
metodami leczenia bólu, często dochodzi się do wniosku,
że tylko niektórzy pacjenci zareagowali na leczenie. Wniosek ten opiera się na założeniu, że poszczególni pacjenci
reagują w odmienny sposób na leczenie; założenie to stanowi podstawę badań, w których próbuje się przewidywać
reakcję na leczenie (na przykład poprzez genotypowanie
lub fenotypowanie pacjentów) lub opracowuje się leczenie
na podstawie mechanizmu bólu [1 ,2, 20, 38].
Nie jest niczym zaskakującym, że obserwowane indywidualne różnice w reagowaniu na leczenie są interpretowane
38
jako dowód, że niektórzy pacjenci reagują w sposób wyraźniejszy niż inni. W praktyce klinicznej zmienność reakcji
na skuteczne leczenie wydaje się znacząca, a najbardziej
intuicyjnym wyjaśnieniem tej zmienności jest to, że pomiędzy ludźmi występują systematyczne różnice w reakcji,
prawdopodobnie wskutek różnic fizjologicznych albo innego rodzaju. Pacjenci mogą jednak różnić się w zakresie
obserwowanej reakcji na leczenie z powodu błędu pomiaru,
zmienności bólu w czasie w związku z naturalną historią
choroby, zmienności dobowej, nastroju, aktywności fizycznej i narażenia na czynniki środowiskowe (np. na stresory
fizyczne i/lub psychologiczne), a także z powodu innych
czynników, które mogą zmieniać się w czasie u danego
pacjenta (np. biodostępności leku ze względu na zmienność
diety) [29-37]. Na ogół nie zauważa się, że w badaniach
© PTBB Ból 2015, Tom 16, Nr 1, s. 38-43, DOI: 10.5604/1640324x.1151450
prowadzonych w grupach równoległych lub w standardowym układzie naprzemiennym, nie można zmierzyć zakresu, w którym błąd pomiaru lub wymienione wcześniej inne
czynniki przyczyniają się do zmienności reakcji na leczenie.
Trudno na podstawie wyników takich badań klinicznych
wnioskować, że niektórzy pacjenci zareagowali na leczenie,
a inni nie. Fakt ten wydaje się niedoceniany w wielu obszarach badań [14, 15, 17], ale szczególnie w piśmiennictwie
dotyczącym bólu.
ŹRÓDŁA ZMIENNOŚCI W BADANIACH
KLINICZNYCH I ICH OSZACOWANIE
Cztery główne źródła zmienności
Zmienność reakcji na leczenie obserwowanych w RCT
można przypisać czterem głównym źródłom: średniej różnicy pomiędzy metodami leczenia uśrednionej u wszystkich pacjentów, tzn. efektowi głównemu leczenia (A);
średniej różnicy pomiędzy pacjentami uśrednionej we
wszystkich warunkach leczenia, tzn. efektowi głównemu
pacjenta (B); zakresowi, w którym różnica pomiędzy metodami leczenia zależy od poszczególnych pacjentów, tzn.
interakcji leczenia z pacjentem (C) oraz zmienności w mierzonym wyniku leczenia, kiedy pacjent otrzymuje ten sam
lek w różnych okresach leczenia, tzn. zmienności u danego pacjenta w zależności od czasu (D) [32]. Jak można
zauważyć w tabeli 1, wymienione źródła zmienności są
warte rozważenia, ponieważ odmienne protokoły badań
klinicznych umożliwiają pomiar efektu leczenia w zależno-
ści od różnych miar zmienności błędu. Badanie kliniczne
w układzie równoległym umożliwi uwzględnienie różnicy
w średnich grup w porównaniu z oszacowaniem zmienności wynikającym z połączenia B+C+D. Dwuokresowe
badanie kliniczne w układzie naprzemiennym jest pod tym
względem bardziej efektywne niż badanie w układzie równoległym, ponieważ metody leczenia porównuje się u tych
samych pacjentów, co skutecznie eliminuje zmienność pomiędzy pacjentami (B) jako źródło błędu. Z drugiej strony,
zmienność, która pozostaje w dwuokresowym badaniu
klinicznym w układzie naprzemiennym nie ogranicza się
tylko do jednego źródła; jest połączeniem zmienności dotyczącej tego samego pacjenta (D) i zmienności wynikającej
z różnic systematycznych pomiędzy pacjentami w skuteczności leczenia (tzn. interakcji leczenia z pacjentem, C).
Aby to zobrazować, rozważmy obserwowane różnice pomiędzy lekiem aktywnym i placebo dotyczące tego samego
pacjenta w dwuokresowym badaniu klinicznym w układzie
naprzemiennym; zakładamy brak interakcji leczenia z okresem i brak efektów okresu (można by jednak je uwzględnić w bardziej złożonej prezentacji bez wpływu na istotę
argumentów). Zmienność obserwowanych reakcji wokół
średniej odzwierciedla zmienność wynikającą z interakcji
leczenia z pacjentem (tzn. z tego, że ludzie rzeczywiście
różnią się w swoich reakcjach na leczenie), zmienność
odnoszącą się do tego samego pacjenta (tzn. z tego, że
istnieje pewien stopień zmienności odnoszącej się do tego
samego pacjenta, a wynikającej z innych źródeł) lub obie
te zmienności łącznie.
Tabela 1. Źródła zmienności i możliwość ich identyfikowania w różnych rodzajach badań klinicznych (zmodyfikowane z pracy Senna [32])
Oznaczenie
Źródło
Opis
A
Pomiędzy metodami leczenia
B
Pomiędzy pacjentami
C
Interakcja leczenia z pacjentem
D
Zmienność odnosząca się do jednego
pacjenta (błąd)
Średnia różnica pomiędzy metodami leczenia odnosząca się do
wszystkich randomizacji (a zatem wszystkich pacjentów)
Średnia różnica pomiędzy pacjentami (uśredniona w grupie
leczenia eksperymentalnego i w grupie kontrolnej)
Zakres, w którym różnica pomiędzy metodami leczenia różni się
pomiędzy poszczególnymi pacjentami
Zmienność wykazana pomiędzy poszczególnymi okresami
leczenia, w których pacjent otrzymuje to samo leczenie
PRACE PRZEGLĄDOWE / REVIEWS
Źródła zmienności
Możliwość zidentyfikowania
Rodzaj badania
klinicznego
Opis
Efekty
Określenie błędu
Układ równoległy
Każdy pacjent otrzymuje jeden
rodzaj leczenia
A
B+C+D
Układ naprzemienny
Każdy pacjent otrzymuje każdy
rodzaj leczenia przez jeden okres
A i B
C+D
Układ naprzemienny
wielookresowy
Każdy pacjent otrzymuje każdy
rodzaj leczenia przez co najmniej
dwa okresy
A i B i C
D
www.bolczasopismo.pl
39
Dla potrzeb naszego omówienia można wyobrazić sobie
reakcję wynikającą z leczenia („prawdziwą”) jako różnicę
w reakcji pacjenta na leczenie w porównaniu z reakcją na
placebo uśrednioną dla dużej liczby okresów stosowania
leku aktywnego lub placebo, która występuje w okresie,
w którym „prawdziwa” reakcja na leczenie jest traktowana jako stabilna. Jeżeli tylko bardzo niewielka część tej
zmienności wynika ze zmienności odnoszącej się do tego
samego pacjenta, to obserwowane u tego samego pacjenta różnice pomiędzy lekiem aktywnym a placebo odzwierciedlą w sposób właściwy rozkład reakcji wynikających
z leczenia (tzn. „prawdziwych”) pomiędzy pacjentami.
Jeżeli zmienność obserwowana w reakcjach tego samego pacjenta na lek aktywny i placebo wynika wyłącznie
ze zmienności odnoszącej się do tego samego pacjenta
(tzn. jeżeli wszyscy pacjenci cechują się dokładnie taką
samą „prawdziwą” reakcją), wówczas oczekiwana reakcja
pacjenta na leczenie w porównaniu z placebo jest średnią
wartością rozkładu różnic związanych z danym pacjentem.
Z drugiej strony, jeżeli zmienność odnosząca się do danego
pacjenta jest bardzo mała, wówczas pacjenci mogą oczekiwać, że prawdopodobieństwo ich „prawdziwej” reakcji
na leczenie odzwierciedla rozkład różnic pomiędzy lekiem
aktywnym a placebo obserwowanych w odniesieniu do
danego pacjenta.
PRACE PRZEGLĄDOWE / REVIEWS
Implikacje kliniczne
Wymienione wyżej dwie możliwości mają odmienne implikacje kliniczne. Pierwsza wskazuje, że wszyscy pacjenci
cechują się „prawdziwą” lub wynikającą z leczenia odpowiedzią o mocy zbliżonej do obserwowanej średniej reakcji. Druga wskazuje, że leczenie powoduje „prawdziwą”
reakcję o np. klinicznie istotnej sile jedynie u określonego
odsetka pacjentów (i nie powoduje „prawdziwej” reakcji o tej
mocy u pozostałych pacjentów). Jeżeli pacjent nie reaguje
na leczenie w krótkim czasie, klinicysta, opierając się na
pierwszej z tych interpretacji, może doradzać pacjentowi
kontynuowanie leczenia, ponieważ wie, że ostatecznie reakcja na leczenie prawdopodobnie wystąpi. Jeżeli jednak
prawdziwa jest druga interpretacja, klinicysta może zasugerować wypróbowanie innego leczenia, ponieważ dojdzie do
wniosku, że pacjent jest jednym z tych, którzy nie wykażą
„prawdziwej” reakcji na leczenie.
W badaniach klinicznych z randomizacją prowadzonych
w układzie równoległym lub standardowym układzie naprzemiennym (a tak zwykle są one projektowane) nie można odróżnić tych dwóch możliwości. Interakcja leczenia
z pacjentem mogłaby być istotnym źródłem zmienności
obserwowanej wśród pacjentów w ich reakcjach na leczenie
w próbach klinicznych wykazujących istotne statystycznie różnice pomiędzy aktywnym leczeniem i placebo. Jest
jednak również możliwe, że wszyscy pacjenci uzyskują porównywalne (niewielkie) korzyści ze skutecznego leczenia,
i że różnice pomiędzy pacjentami w obserwowanej reakcji
40
w dużej mierze wynikają z błędu pomiaru i innych źródeł
zmienności odnoszącej się do danego pacjenta [31, 33].
Możliwości tej nie bierze się zwykle pod uwagę w interpretowaniu wyników RCT dotyczących leczenia przeciwbólowego.
Oszacowanie interakcji
leczenia z pacjentem
Stopień, w którym obserwowana zmienność wynika
z „prawdziwych” różnic pomiędzy pacjentami w odpowiedzi na leczenie można oszacować, mierząc wyniki leczenia
w powtarzanych wielokrotnie okresach stosowania leku
i placebo u każdego pacjenta. Najłatwiej można to osiągnąć dzięki czterookresowemu układowi naprzemiennemu
z dwoma okresami aktywnego leczenia i dwoma okresami
placebo [4, 13-15, 17, 31]. W tym układzie możliwe jest
oszacowanie stopnia, w którym zmienność w obserwowanych u jednego pacjenta różnicach pomiędzy leczeniem
i placebo można przypisać niejednorodności „prawdziwych”
odpowiedzi na aktywne leczenie.
Niestety, w badaniach nad bólem rzadko wykorzystuje się
układ naprzemienny z mnogimi okresami stosowania tego
samego leczenia i placebo. Chociaż w niektórych schorzeniach przebiegających z bólem i w niektórych rodzajach interwencji nie można prowadzić badań w tym układzie, w piśmiennictwie znajdujemy przykłady wielookresowych badań
w układzie naprzemiennym w chorobach przebiegających
z bólem ostrym lub przewlekłym [3, 7, 10-12, 24, 25, 27, 39].
Utrzymująca się długotrwale reakcja przeciwbólowa może
występować w powtarzanych ocenach skuteczności jednego rodzaju leczenia [23]; można by sądzić, że takie trwałe
reakcje identyfikują „prawdziwie” reagujących pacjentów
i w związku z tym pozwalają na ustalenie, że interakcja
leczenia z pacjentem przyczynia się do zmienności w reakcji na leczenie. Nie jest jednak możliwe oszacowanie
wielkości efektu różnych składowych zmienności reakcji
dopóty, dopóki pacjenci nie są narażeni więcej niż raz na
każdą z badanych interwencji. Chociaż w badaniach klinicznych stosuje się często rozmaite strategie wzbogacające w celu zwiększenia czułości oszacowań [5], typowo
poprzez wybór bardziej jednorodnej podgrupy pacjentów,
którzy najwidoczniej reagują na leczenie lub je tolerują,
metody te również nie umożliwiają oszacowania odrębnych
składowych zmienności reakcji na leczenie.
Założenie, że różnice pomiędzy pacjentami w ich reakcji na
leczenie odzwierciedlają interakcję leczenia z pacjentem
nie powinno być przyjmowane „na wiarę” [18, 37]. Ponieważ pacjenci mogą mieć wspólne kluczowe mechanizmy
patofizjologiczne i ponieważ niektóre z dostępnych metod
leczenia najprawdopodobniej wpływają na te mechanizmy,
należy brać pod uwagę możliwość, że po zastosowaniu co
najmniej niektórych skutecznych leków pacjenci uzyskują
porównywalną ulgę w bólu.
Ból 2015, Tom 16, Nr 1, s. 38-43
Głównym celem badań podstawowych i klinicznych w obszarze bólu było przez ponad 20 lat opracowanie podejścia
do leczenia opartego na określonych mechanizmach, które
pozwoliłoby zidentyfikować swoiste mechanizmy patofizjologiczne odczuwania bólu przez pacjenta, a następnie
ukierunkować leczenie na te mechanizmy [2, 20]. Jest to
przekonujący cel, który mógłby ostatecznie umożliwić
przewidywanie skuteczności określonych metod leczenia
u określonych pacjentów. Opracowywanie metod leczenia
opartego na mechanizmach zakłada jednak, że pacjenci
różnią się między sobą pod względem mechanizmów patofizjologicznych i że mechanizmy te reagują w odmienny
sposób na leczenie o odmiennych mechanizmach działania.
Innymi słowy, identyfikacja leczenia opartego na mechanizmach zakłada, że interakcja leczenia z pacjentem odgrywa
główną rolę w wyjaśnieniu zmienności reakcji pacjentów
na skuteczne metody leczenia, i że istnieją systematyczne
różnice pomiędzy pacjentami w reakcjach wywoływanych
przez leczenie.
Niestety, zgodnie z naszą wiedzą, piśmiennictwo nie zawiera
przykładów skutecznego przewidywania reakcji pacjentów
na leczenie przeciwbólowe, które byłyby powtórzone przez
innych autorów [1, 2]. Jeżeli pacjenci nie różnią się w sposób
systematyczny w „prawdziwych” reakcjach na określone leczenie, wówczas trudno będzie przewidywać taką reakcję na
podstawie genotypu lub fenotypu pacjenta. Zgodnie z argumentacją proponowaną przez Senna [34], aktualne wysiłki
zmierzające do genotypowania pacjentów i przewidywania
ich reakcji na leczenie zakładają, że interakcja leczenia z pacjentem (tzn. indywidualne różnice w „prawdziwej” reakcji
na leczenie) są głównym źródłem zmienności w obserwowanej reakcji na leczenie. Interakcja leczenia z pacjentem
stanowi „ograniczenie górne” [34] w interakcjach leczenia
z genotypem, których poszukuje się w aktualnych badaniach
farmakogenetycznych, ponieważ geny są tylko jednym z powodów, dla których pacjenci mogą różnić się między sobą
pod względem reakcji na leczenie. Podobnie interakcja leczenia z pacjentem stanowi ograniczenie górne interakcji
leczenia z fenotypem, których poszukuje się obecnie w celu
opracowania podejścia do leczenia opartego na mechanizmach [2, 26, 28].
Jeżeli genetyczne źródła zmienności w zakresie odczuwania
bólu [21] i reakcji przeciwbólowej [19] rzeczywiście przyczyniają
się do różnic pomiędzy pacjentami w ich odpowiedzi na leczenie przeciwbólowe, można by oczekiwać, że do zmienności tej
reakcji przyczynia się interakcja leczenia z pacjentem. Z badań
reakcji na inhibitory cyklooksygenazy (COX)-2 wyciągnięto na
przykład wniosek, że „nawet około 30% całkowitej zmienności w miarach hamowania COX-1 i COX-2 można przypisać
zmienności pomiędzy badanymi” [9]. Ta niewielka zmienność
pomiędzy badanymi (tzn. systematyczne różnice pomiędzy
www.bolczasopismo.pl
pacjentami w hamowaniu u nich COX-1 i COX-2) mogłaby odzwierciedlać genetyczne źródła zmienności; można by oczekiwać, że przyczynia się do interakcji leczenia z pacjentem
w odniesieniu do niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
W podobny sposób w niedawnym czterookresowym badaniu
w układzie naprzemiennym wykazano, że reakcje przeciwbólowe u zdrowych ochotników wykazują co najmniej umiarkowaną zgodność pomiędzy dwoma podaniami morfiny lub
pentazocyny [16], chociaż nie oceniano tu odrębnie różnych
składowych zmienności w reakcji na leczenie.
Wnioski
Jest prawdopodobne, że zmienność odnosząca się do danego pacjenta oraz interakcja leczenia z pacjentem przyczyniają się łącznie do różnic pomiędzy pacjentami w zakresie
obserwowanych reakcji na skuteczne leczenie przeciwbólowe,
i że względny udział tych dwóch źródeł zmienności różni się
w zależności od określonego leczenia, choroby powodującej
ból oraz zastosowanych miar wyników leczenia. W zakresie,
w którym „prawdziwe” reakcje pacjentów na określone leczenie są podobne, a zmienność ich reakcji wynika głównie ze
źródeł zmienności odnoszących się do danego pacjenta (takich jak błąd pomiaru), wysiłki zmierzające do odnalezienia
genetycznych i fenotypowych predyktorów reakcji na leczenie
będą w najlepszym razie nieefektywne, a w najgorszym - bezowocne. I na odwrót, metody leczenia, w których interakcja
leczenia z pacjentem odgrywa główną rolę w determinowaniu
zmienności reakcji na leczenie, będą najlepszymi celami opracowywania genetycznych i fenotypowych predyktorów reakcji na leczenie. Wygląda na to, że najefektywniejszą metodą
prowadzenia badań w zakresie genetycznych i fizjologicznych
determinant reakcji przeciwbólowej jest w pierwszej kolejności
zidentyfikowanie tych metod leczenia, które wykazują wyraźną
interakcję leczenia z pacjentem (i unikanie metod, które nie
wykazują takiej interakcji).
Jesteśmy przekonani, że tam, gdzie jest to możliwe, istotne
byłoby przeprowadzenie wielookresowych badań klinicznych
w układzie naprzemiennym w celu określenia zakresu, w którym istnieją systematyczne różnice pomiędzy pacjentami
w odniesieniu do reakcji na skuteczne leczenie przeciwbólowe. Co więcej, nie umknęło naszej uwadze, że swoista kwestia,
którą poruszyliśmy, wskazuje na możliwe implikacje dotyczące
tak zwanych analiz osób reagujących na leczenie i wskaźników
NNT, które odgrywają wiodącą rolę w aktualnym piśmiennictwie na temat leczenia bólu [6, 8, 22].
Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Poglądy wyrażone w artykule odzwierciedlają opinie autorów;
u żadnego z nich nie występuje finansowy konflikt interesów
w odniesieniu do swoistych kwestii omawianych w manuskrypcie. Trzej autorzy (R.H.D., M.P.M. oraz J.T.F.) otrzymywali wsparcie od Analgesic, Anesthetic, and Addiction Clinical Trial Translations, Innovations, Opportunities, and Networks (ACTTION),
instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego, która otrzymuje
41
PRACE PRZEGLĄDOWE / REVIEWS
IMPLIKACJE DLA OPRACOWYWANIA
LECZENIA OPARTEGO NA OKREŚLONYCH
MECHANIZMACH
granty badawcze i inne przychody od amerykańskiej Food and
Drug Administration, od licznych firm farmaceutycznych oraz
z innych źródeł, ale nie ma w planach prowadzenia badań odnoszących się do kwestii omawianych w tym artykule.
Podziękowania
Autorzy dedykują ten artykuł pamięci Mitchella B. Maksa,
MD, który jako pierwszy, prawie 20 lat temu, zdał sobie
sprawę z kluczowego znaczenia zmienności odnoszącej się
do jednego pacjenta oraz interakcji leczenia z pacjentem
w projektowaniu i interpretowaniu wyników badań klinicznych nad leczeniem bólu [3, 27].
Autorzy dziękują Jennifer Gewandter, Matthew Hunsingerowi, Andrew McKeownowi, Sarze Peirce-Sandner, Shannon
Smith oraz Markowi Williamsowi za ich przemyślane komentarze do wstępnych wersji tego artykułu.
Tłumaczył dr hab. n. med. Wojciech Turaj
PRACE PRZEGLĄDOWE / REVIEWS
Piśmiennictwo
[1]
Attal N, Bouhassira D, Baron R, Dostrovsky J, Dworkin RH, Finnerup
N, Gourlay G, Haanpaa M, Raja S, Rice ASC, Simpson D, Treede RD,
Wells CD. Assessing symptom profiles in neuropathic pain clinical
trials: can it improve outcome? Eur J Pain 2011; 15: 441-443.
[16]
King CD, Goodin B, Glover TL, Riley JL, Hou W, Staud R, Fillingim RB.
Is the pain-reducing effect of opioid medication reliable? A psychophysical study of morphine and pentazocine analgesia. Pain 2013;
154: 476-483.
[2]
Baron R, Förster M, Binder A. Subgrouping of patients with neuropathic pain according to pain-related sensory abnormalities: a first step
to a stratified treatment approach. Lancet Neurol 2012; 11: 999-1005.
[17]
Kravitz RL, Duanb N, Braslow J. Evidence-based medicine, heterogeneity of treatment effects, and the trouble with averages. Milbank Q
2004; 82: 661-687.
[3]
Byas-Smith MG, Max MB, Muir J, Kingman A. Transdermal clonidine
compared to placebo in painful diabetic neuropathy using a two-stage ‘enriched enrollment’ design. Pain 1995; 60: 267-274.
[18]
Lewis JA. Commentary on ‘Measurement in clinical trials: a neglected issue for statisticians?’. Stat Med 2009; 28: 3213-3214.
[4]
Croft P, Froud R, Lewis AM. Dropouts and sub-groups: statistics can
help but not cure. Pain 2010; 151: 563-564.
[19]
Lötsch J, Geisslinger G. Current evidence for a genetic modulation of
the response to analgesics. Pain 2006; 121: 1-5.
[5]
Department of Health and Human Services, U.S. Food and
Drug Administration. Enrichment strategies for clinical trials
to support approval of human drugs and biological products:
Draft guidance, <http://www.fda.gov/downloads/Drugs/
GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/
UCM332181.pdf>; 2012 [accessed 23.08.2013].
[20]
Max MB. Towards physiologically based treatment of patients with
neuropathic pain. PAIN_ 1990; 42: 131-133.
[21]
Mogil JS. Pain genetics: past, present and future. Trends Genet
2012; 28: 258-266.
[22]
Moore RA. What works for whom? Determining the efficacy and
harm of treatments for pain. Pain 2013; 154S1: 77-86.
[23]
Moore RA, Smugar SS, Wang H, Peloso PM, Gammaitoni A.
Numbers-neededto-treat analyses: do timing, dropouts, and outcome matter? Pooled analysis of two randomized, placebo-controlled
chronic low back pain trials. Pain 2010; 151: 592-597.
[24]
Raja SN, Haythornthwaite JA, Pappagallo M, Clark MR, Travison
TG, Sabeen S, Royall RM, Max MB. Opioids versus antidepressants
in postherpetic neuralgia: a randomized, placebo-controlled trial.
Neurology 2002; 59: 1015-`1021.
[25]
Rauck RL, Tark M, Reyes E, Hayes TG, Bartkowiak AJ, Hassman D,
Nalamachu S, Derrick R, Howell J. Efficacy and long-term tolerability
of sublingual fentanyl orally disintegrating tablet in the treatment of
breakthrough cancer pain. Curr Med Res Opin 2009; 25: 2877-2885.
[26]
Rolke R, Baron R, Maier C, Tölle TR, Treede R-D, Beyer A, Binder A,
Birbaumer N, Birklein F, Bötefür IC, Braune S, Flor H, Huge V, Klug
R, Landwehrmeyer GB, Magerl W, Maihöfner C, Rolko C, Schaub C,
Scherens A, Sprenger T, Valet M, Wasserka B. Quantitative sensory
testing in the German Research Network on Neuropathic Pain (DFNS):
standardized protocol and reference values. Pain 2006; 123: 231-243.
[27]
Sang CN, Booher S, Gilron I, Parada S, Max MB. Dextromethorphan
and memantine in painful diabetic neuropathy and postherpetic
neuralgia: efficacy and dose-response trials. Anesthesiology 2002;
96: 1053-1061.
[28]
Scholz J, Mannion RJ, Hord DE, Griffin RS, Rawal B, Zheng H,
Scoffings D, Phillips A, Guo J, Laing RJC, Abdi S, Decosterd I, Woolf
CJ. A novel tool for the assessment of pain: validation in low back
pain. PLoS Med 2009; 6: e1000047.
[29]
Senn S. Statistical issues in drug development. UK, Wiley:
Chichester; 1997.
[30]
Senn S. Testing for individual and population equivalence based on
the proportion of similar responses. Stat Med 1998; 16: 1301-1306.
[31]
Senn S. Applying results of randomized trials to patients: N of 1 trials
are needed. Br Med J 1998; 317: 537.
[32]
Senn S. Individual therapy: new dawn or false dawn? Drug Inf J
2001; 35: 1479-1494.
[6]
Dionne RA, Bartoshuk L, Mogil J, Witter J. Individual responder
analyses for pain: does one pain scale fit all? Trends Pharmacol Sci
2005; 26: 125-130.
[7]
Farrar JT, Messina J, Xie F, Portenoy RK. A novel 12-week study,
with three randomized, double-blind placebo-controlled periods to
evaluate fentanyl buccal tablets for the relief of breakthrough pain
in opioid-tolerant patients with noncancer-related chronic pain. Pain
Med 2010; 11: 1313-1327.
[8]
Farrar JT, Young Jr JP, LaMoreaux L, Werth JL, Poole RM. Clinical
importance of changes in chronic pain intensity measured on an
11-point numerical pain rating scale. Pain 2001; 94: 149-158.
[9]
Fries S, Grosser T, Price TS, Lawson JA, Kapoor S, Demarco S,
Pletcher MT, Wiltshire T, Fitzgerald G. Marked interindividual variability in the response to selective inhibitors of cyclooxygenase-2.
Gastroenterology 2006; 130: 55-64.
[10]
Gilron I, Bailey JM, Tu D, Holden RR, Jackson AC, Houlden RL.
Nortriptyline and gabapentin, alone and in combination for neuropathic pain: a double-blind, randomised controlled crossover trial.
Lancet 2009; 374: 1252-1261.
[11]
Gilron I, Bailey JM, Tu D, Holden RR, Weaver DF, Houlden RL.
Morphine, gabapentin, or their combination for neuropathic pain. N
Engl J Med 2005; 352: 1324-1334.
[12]
Ho TW, Backonja M, Maa J, Leibensperger H, Froman S, Polydefkis
M. Efficient assessment of neuropathic pain drugs in patients with
small fiber sensory neuropathies. Pain 2009; 141: 19-24.
[13]
Kalow W, Tang BK, Endrenyi L. Hypothesis: comparisons of interand intraindividual variations can substitute for twin studies in drug
research. Pharmacogenetics 1998; 8: 283-289.
[14]
Kaptchuk TJ, Kelley JM, Deykin A, Wayne PM, Lasagna LC, Epstein
IO, Kirsch I, Wechsler ME. Do ‘‘placebo responders’’ exist? Contemp
Clin Trials 2008; 29: 587-595.
[15]
Kelley JM, Kaptchuk TJ. Group analysis versus individual response:
the inferential limits of randomized controlled trials. Contemp Clin
Trials 2010; 31: 423-428.
42
Ból 2015, Tom 16, Nr 1, s. 38-43
[33]
Senn S. Author’s reply to Walter and Guyatt. Drug Inf J 2003; 37:
7-10.
[34]
Senn S. Individual response to treatment: is it a valid assumption? Br
Med J 2004; 329: 966-968.
[35]
Senn S. Added values: controversies concerning randomization and
additivity in clinical trials. Stat Med 2004; 23: 3729-3753.
[36]
Senn S. Statistical issues in drug development. 2nd ed. UK, Wiley:
Chichester; 2007.
[37]
Senn S, Julious S. Measurement in clinical trials: a neglected issue
for statisticians? Stat Med 2009; 28: 3189-3209.
[38]
Woolf CJ, Bennett GJ, Doherty M, Dubner R, Kidd B, Koltzenburg M,
Lipton R, Loeser JD, Payne R, Torebjork E. Towards a mechanism-based classification of pain? Pain 1998; 77: 227-229.
[39]
Zucker DR, Ruthazer R, Schmid CH, Feuer JM, Fischer PA, Kieval
RI, Mogavero N, Rapoport RJ, Selker HP, Stotsky SA, Winston E,
Golderberg DL. Lessons learned combining N-of-1 trial.
PRACE PRZEGLĄDOWE / REVIEWS
Reprinted with permission of IASP
Adres do korespondencji/Address for correspondence
Robert H. Dworkin
Departments of Anesthesiology and Neurology
University of Rochester School of Medicine and Dentistry
601 Elmwood Avenue, Box 604,
Rochester, NY 14642 USA
tel.+1 585 275 8214
fax+1 585 244 7271
e-mail: [email protected]
Tables: 1
Figures: –
References: 39
www.bolczasopismo.pl
43
Download