ministerstwo obrony narodowej - Biuletyn Informacji Publicznej MON

advertisement
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
W WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektora
w Oddziale Infrastruktury
Departamentu Administracyjnego
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:

dokumentowanie i monitorowanie rozliczania należnych podatków, umów na dostawę


mediów i usług komunalnych,

weryfikowanie poprawności naliczania należnych podatków, opłat za usługi komunalne
i dostawę mediów oraz prowadzenie ewidencji rozliczeń,

monitorowanie terminowego dokonywania opłat należnych podatków,
współudział w prowadzeniu spraw dotyczących utrzymania nieruchomości znajdujących się
w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej,

udział w planowaniu limitów finansowych na utrzymanie nieruchomości,

udział w opracowywaniu planów utrzymywania nieruchomości,

gromadzenie niezbędnej dokumentacji,
opiniowanie i udzielanie odpowiedzi na pisma z zakresu realizowanych zadań.
Wykształcenie: średnie, preferowane ekonomiczne
Wymagania konieczne:

znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,

znajomość ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

umiejętność obsługi komputera (MS Word),

komunikatywność,

dokładność,

zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego umożliwiającego dostęp do
informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.
Wymagania pożądane:

doświadczenie zawodowe w zakresie dokumentowania umów i faktur,

doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego lub
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za
przestępstwo popełnione umyślnie,


oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy w celach rekrutacji,
życiorys i list motywacyjny.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp
do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą
„poufne”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.) lub kopia posiadanego
poświadczenia bezpieczeństwa.
Dokumenty należy przesyłać (składać) do dnia:
30/12/2005
pod adresem:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Administracyjny
Oddział Kadr i Szkolenia Pracowników
ul. Nowowiejska 29
00-911 Warszawa
Inne informacje:
Zachęcamy do składania ofert za pomocą kwestionariusza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie
internetowej www.mon.gov.pl w zakładce zasady naboru kandydatów do pracy w MON oraz
w siedzibie Departamentu Administracyjnego MON.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 684 00 88 lub 684 00 70.
2
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
W WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty
w Oddziale Współpracy z Zagranicą
Departamentu Polityki Zbrojeniowej
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:

koordynowanie przedsięwzięć dotyczących międzynarodowych spotkań w ramach
współpracy zagranicznej Departamentu, realizowanych przez komórki wewnętrzne
Departamentu, podległe instytuty i wojskowe przedsiębiorstwa remontowo-produkcyjne,

opiniowanie projektów umów międzynarodowych i aktów prawnych,

opiniowanie dokumentów przygotowywanych na konsultacje zagraniczne przedstawicieli
Departamentu oraz na wizyty specjalistów zagranicznych w Polsce,

opracowywanie materiałów, w tym anglojęzycznych, dotyczących współpracy z zagranicą,
przy współudziale merytorycznym zainteresowanych komórek wewnętrznych Departamentu.
Wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub o profilu związanym ze współpracą
międzynarodową
Wymagania niezbędne:

bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows (MS Word, Excel, Power Point),

umiejętność pracy w zespole,

komunikatywność,

zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp do
informacji niejawnych.
Wymagania dodatkowe:

udokumentowana bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

dobra znajomość języków: francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego,

doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego lub
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za
przestępstwo popełnione umyślnie,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy w celach rekrutacji,
3
życiorys i list motywacyjny.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

pisemna zgoda kandydata na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, mającego na
celu uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. z 1999 r. Nr 11 poz. 95) lub kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa.

Dokumenty należy przesyłać (składać) do dnia:
30/12/2005
pod adresem:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Administracyjny
Oddział Kadr i Szkolenia Pracowników
ul. Nowowiejska 29
00-911 Warszawa
Inne informacje:
Zatrudnienie na czas określony – zastępstwo.
Zachęcamy do składania ofert za pomocą kwestionariusza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie
internetowej www.mon.gov.pl w zakładce zasady naboru kandydatów do pracy w MON oraz
w siedzibie Departamentu Administracyjnego MON.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 684 00 88 lub 684 00 70.
4
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
W WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty
w Oddziale Zamówień Publicznych
Departamentu Administracyjnego
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:

współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia


publicznego, realizowanych przez Departament Administracyjny,

udział w opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

przekazywanie ogłoszeń o przetargach do Urzędu Zamówień Publicznych,

udostępnianie bieżących informacji zainteresowanym podmiotom na temat stanu
realizacji postępowań o udzielanie zamówienia publicznego,
prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
archiwizowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykształcenie: wyższe, preferowane administracyjne lub ekonomiczne
Wymagania konieczne:

doświadczenie związane z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego,

znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

umiejętność obsługi komputera (MS Word, Excel, Power Point),

umiejętność organizacji pracy,

dokładność,

komunikatywność,

zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego umożliwiającego dostęp do
informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.
Wymagania pożądane:

znajomość języka angielskiego,

ogólna wiedza o strukturze organizacyjnej i zadaniach MON.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego lub
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za
przestępstwo popełnione umyślnie,
5


oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy w celach rekrutacji,
życiorys i list motywacyjny.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp
do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą
„poufne”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.) lub kopia posiadanego
poświadczenia bezpieczeństwa.
Dokumenty należy przesyłać (składać) do dnia:
30/12/2005
pod adresem:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Administracyjny
Oddział Kadr i Szkolenia Pracowników
ul. Nowowiejska 29
00-911 Warszawa
Inne informacje:
Zachęcamy do składania ofert za pomocą kwestionariusza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie
internetowej www.mon.gov.pl w zakładce zasady naboru kandydatów do pracy w MON oraz
w siedzibie Departamentu Administracyjnego MON.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 684 00 88 lub 684 00 70.
6
Download