opis i standard kwalifikacji dla zawodu

advertisement
Załącznik 7b
Zadanie 2.1:
Opracowanie standardów kwalifikacji zawodowych dla specjalności zawodowych
występujących w PSZ
STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
ZAWÓD
DORADCA ZAWODOWY – 241 303
maj 2005
SPIS TREŚCI
INFORMACJA O AUTORACH ......................................................................................................................... 3
WPROWADZENIE ............................................................................................................................................... 4
ZAKRES WERYFIKACJI STANDARDU DLA ZAWODU „DORADCA ZAWODOWY” ......................... 5
SŁOWNIK POJĘĆ ............................................................................................................................................... 6
1.
PODSTAWY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU ......................................................................... 8
2.
SYNTETYCZNY OPIS ZAWODU ......................................................................................................... 10
3.
STANOWISKA PRACY ........................................................................................................................... 12
4.
ZADANIA ZAWODOWE ......................................................................................................................... 13
5.
SKŁADOWE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ............................................................................... 13
6.
KORELACJA MIĘDZY ZADANIAMI ZAWODOWYMI
A SKŁADOWYMI KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ..................................................................... 14
7.
KWALIFIKACJE PONADZAWODOWE .............................................................................................. 15
8.
SPECYFIKACJA KWALIFIKACJI OGÓLNOZAWODOWYCH,
PODSTAWOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH DLA ZAWODU ...................................................... 17
2
Informacja o AUTORACH
Pierwsza wersja projektu standardu kwalifikacji zawodowych
Projekt pierwszej wersji standardu kwalifikacji zawodowych dla zawodu „Doradca
zawodowy” został opracowany przez Ekspercki Zespół Wykonawczy w składzie:
 prof. dr hab. Henryk Bednarczyk – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
 dr inż. Urszula Jeruszka – Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych w Warszawie
 mgr inż. Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
 mgr inż. Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
KONSULTANCI:




dr Krystyna Lelińska – Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, Pracownia Orientacji
i Poradnictwa Zawodowego w Warszawie
mgr Iwona Barszcz – Wojewódzki Urząd Pracy w Radomiu
mgr Julian Żołyniak – Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
mgr Anna Wierzchowska-Szymanek – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu,
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej
RECENZENT:

prof. dr hab. Wanda Rachalska – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zakład Poradnictwa Zawodowego
w Częstochowie
ZESPÓŁ EWALUACYJNY:




Bogumiła Ławniczak – Miejski Zespół ds. Orzecznictwa o Stopniu Niepełnosprawności
w Białymstoku
Małgorzata Maicka-Jeżewska – Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu
Włodzimierz Trzeciak – Krajowy Urząd Pracy, Centrum Metodyczne Informacji i Poradnictwa
Pracy w Warszawie
Cecylia Pielok – Krajowy Urząd Pracy, Departament Standaryzacji Usług Rynku Pracy
w Warszawie
Druga wersja projektu standardu kwalifikacji zawodowych
Projekt drugiej wersji standardu kwalifikacji zawodowych dla zawodu „Doradca
zawodowy” został opracowany przez Ekspercki Zespół Wykonawczy w składzie:

Zofia Sepkowska – Ekspert Kluczowy Projektu – Łódzkie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

dr inż. Krzysztof Symela – Zakład Badań Edukacji Zawodowej, Instytut Technologii
Eksploatacji PIB w Radomiu

dr inż. Janusz Figurski – Zakład Badań Edukacji Zawodowej, Instytut Technologii
Eksploatacji PIB w Radomiu
KONSULTANCI:
 mgr Iwona Barszcz – Komenda Główna OHP w Warszawie
 mgr Anna Kicior-Tchernev – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP
Oddział w Radomiu
 mgr inż. Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu
OPINIA ZEWNĘTRZNA:


Departament Rynku Pracy w MGiP,
mgr Grażyna Bohdziewicz – Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi
3
WPROWADZENIE
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz nowe regulacje prawne wynikające
z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz zmiany w strukturze administracji rządowej sprawiły, że Polskie Służby Zatrudnienia
(PSZ) stanęły w obliczu nowych wyzwań i uwarunkowań na drodze właściwej realizacji
zadań. Również złożona sytuacja na rynku pracy powoduje, że wzrasta zarówno liczba osób
objętych usługami PSZ, jak też liczba i zróżnicowanie zadań poszczególnych grup
pracowników tych służb. Zmienia się też zakres świadczonych usług, gdyż główne kierunki
krajowej polityki zatrudnienia w dużej mierze podporządkowane są założeniom Europejskiej
Strategii Zatrudnienia.
Te i wiele innych przesłanek stawiają wymóg wypracowania systemowych rozwiązań
w celu podnoszenia jakości usług świadczonych przez PSZ oraz rozwijania kompetencji
pracowników, niezbędnych do zapewnienia tej jakości w wymiarze co najmniej europejskim.
Podstawę do stworzenia odpowiedniego systemu rozwoju zasobów ludzkich w PSZ, tak
jak i w innych obszarach zawodowych, stanowią standardy kwalifikacji zawodowych.
Pozwalają one na lepsze powiązanie celów i treści kształcenia oraz szkolenia zawodowego
z pracą zawodową, a także zachowanie określonej jakości oferowanych form szkolenia,
niezależnie od miejsca jego realizacji.
Wprowadzenie standardów kwalifikacji zawodowych do systemu prawnego
i organizacyjnego sprzyja również podniesieniu przejrzystości i jakości przygotowania
zawodowego oraz porównywalności świadectw i dyplomów na europejskim, wspólnym rynku
pracy. Standardy kwalifikacji zawodowych mogą być również wykorzystywane przez samych
pracodawców chociażby w zakresie wartościowania pracy lub w procesie dobierania
odpowiednich pracowników do powierzanych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.
W Polsce proces tworzenia systemu budowy standardów kwalifikacji zawodowych
rozpoczął się w 1998 r. i w okresie do końca 2003 r. opracowano łącznie 48 standardów
kwalifikacji zawodowych, w tym dwa z obszaru PSZ: dla pośrednika pracy oraz dla doradcy
zawodowego. Podkreślić jednak należy, że były to prace pilotażowe, a wypracowane standardy
odnosiły się do prac wykonywanych w wymienionych zawodach, tak w służbach publicznych,
jak i prywatnych agencjach pośrednictwa pracy oraz doradztwa personalnego.
Biorąc pod uwagę zmiany, o których wspomniano powyżej, a szczególnie nowe
podstawy prawne funkcjonowania PSZ, zdecydowano o potrzebie zweryfikowania wcześniej
opracowanych standardów oraz opracowania nowych – dla pozostałych czterech grup
pracowniczych, wyszczególnionych w rozdziale 17 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, to znaczy:
 specjalisty ds. rozwoju zawodowego,
 specjalisty ds. programów,
 lidera klubu pracy,
 pracownika krajowej sieci EURES.
Opracowany opis standardu kwalifikacji zawodowych dla zawodu „doradca zawodowy”
stanowi uaktualnienie pierwszej wersji projektu standardu z uwzględnieniem przyjętego przez
MGiP modelu i struktury Krajowego Standardu Kwalifikacji Zawodowych.
4
ZAKRES WERYFIKACJI STANDARDU DLA ZAWODU
„DORADCA ZAWODOWY”
RÓŻNICE MIĘDZY PIERWSZĄ I DRUGĄ WERSJĄ PROJEKTU STANDARDU
1.
Opis standardu został dostosowany do obowiązującego modelu krajowego standardu
kwalifikacji zawodowych.
2.
Zostały zaktualizowane podstawy prawne. Przepisy występujące w pierwszej wersji
straciły moc prawną.
3.
W nowej wersji projektu standardu „syntetyczny opis zawodu” uległ zmianie, co wynika
z zapisów wprowadzonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 z dnia 1 maja 2004 r., poz. 1001 i
Nr 273, poz. 2703). Dotyczy to również nazw „stanowisk pracy”, jakie przewidziano dla
doradcy zawodowego zatrudnionego w publicznych służbach zatrudnienia.
4.
Modyfikacji uległy nazwy wszystkich zadań zawodowych. W nowej wersji standardu
wydzielono zadania dotyczące „udzielania indywidualnych i grupowych porad” oraz
„udzielania indywidualnych i grupowych informacji”. Dlatego też, w pierwszej wersji
jest wydzielonych 8 zadań zawodowych, a w nowej wersji 9 zadań zawodowych.
Należy zauważyć, że wszystkie zadania zawodowe zostały w 100% zaakceptowane
w badaniach przez respondentów z urzędów pracy.
5.
W nowej wersji pojawiły się nazwy składowych kwalifikacji (nie było ich w pierwszej
wersji standardu), które nawiązują do nazw zakresów pracy doradcy zawodowego
i mogą (aczkolwiek nie muszą) być przedmiotem oferowanych kursów i studiów
podyplomowych dla doskonalenia lub uzyskania kwalifikacji doradcy zawodowego.
6.
Modyfikacji uległy „kwalifikacje ponadzawodowe”, które zostały dostosowane do
grupy zawodów pokrewnych, właściwych dla „publicznych służb zatrudnienia”. Przy
projektowaniu pierwszej wersji standardu nie było wykazu zawodów właściwych dla
publicznych służb zatrudnienia.
7.
Modyfikacji
uległy
i specjalistycznych
dla
zapisy
kwalifikacji
zawodu
(dotyczy
ogólnozawodowych,
to
wiedzy,
podstawowych
umiejętności
i
cech
psychofizycznych), co wynika z uzyskanych wyników badań oraz przeprowadzonych
konsultacji z ekspertami uczestniczącymi w opracowaniu pierwszej wersji standardu.
SŁOWNIK POJĘĆ
STANDARD
KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH
–
ZAWÓD
–
ZADANIE
ZAWODOWE
–
Logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym
początku i końcu. Układ czynności zawodowych powiązany jednym celem
działania, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
ZADANIA
TECHNOLOGICZNE
(WYKONAWCZE)
–
Dotyczą metod stosowanych na stanowisku pracy i/lub związane są
z określona procedurą. Mogą odnosić się zarówno do procesu
technologicznego (technologii wytwarzania), jak też do sposobu (technologii)
świadczenia usług, postępowania według określonych zasad
i procedur.
ZADANIA
ORGANIZACYJNE
–
Dotyczą organizacji i planowania pracy na własnym stanowisku, w relacji ze
stanowiskami współpracującymi. Łączą zakresy prac z zakresami
odpowiedzialności.
ZADANIA
KIEROWANIA
I WSPÓŁPRACY
–
Dotyczą współpracy w zespole pracowniczym, kierowania zespołem,
organizowania pracy zespołu, współpracy z przełożonymi, kooperantami
i otoczeniem przedsiębiorstwa.
ZADANIA KONTROLI
I OCENY JAKOŚCI
–
Dotyczą samokontroli wykonanych prac lub świadczonych usług,
kontrolowania pracy podległych pracowników, oceny jakości wyrobów
i usług, obowiązków związanych z procedurami systemu zapewniania jakości
w jednostce organizacyjnej.
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE
–
Układ umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych niezbędnych do
wykonywania zestawu zadań zawodowych.
PEŁNE
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE
SKŁADOWE
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE
–
Zbiór składowych kwalifikacji zawodowych.
–
Jeden obszar kwalifikacji wchodzących w skład zbioru pełnych kwalifikacji
zawodowych. Układ umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych
niezbędnych do wykonywania wycinka zawodu, czyli jednego lub kilku
pokrewnych zadań zawodowych wchodzących w skład zawodu. Potwierdzenie
posiadania wszystkich kwalifikacji składowych w zawodzie jest podstawą do
uznania prawa pracownika do wykonywania zawodu.
KWALIFIKACJE
–
Układ umiejętności, wiadomości i cechy psychofizycznych wspólnych dla
branży gospodarki, do której należy zawód poddany standaryzacji. Są to te
kwalifikacje, które tworzą podstawę mobilności zatrudnieniowej pracownika
na rynku pracy w najbliższym obszarze zawodowym, zdefiniowanym jako
zbiór zawodów pokrewnych.
–
KWALIFIKACJE
OGÓLNOZAWODOWE
Układ umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych, który warunkuje
wykonywanie typowych zadań zawodowych w określonym zawodzie. Układ
ten jest wspólny dla wszystkich kwalifikacji składowych wyodrębnionych
w standardzie dla zawodu.
PONADZAWODOWE
(WSPÓLNE DLA
KWALIFIKACJI
SKŁADOWYCH)
Norma minimalnych wymagań kwalifikacyjnych dla zawodu określonego
w klasyfikacji zawodów i specjalności, akceptowana przez przedstawicieli
kluczowych partnerów społecznych partycypujących w gospodarce i rynku
pracy, zatwierdzona przez ministra ds. pracy, podana w układzie pięciu
poziomów kwalifikacji, z wyodrębnieniem typowych zadań zawodowych
i typowych stanowisk pracy. Standard zawiera wyszczególnienie:
 kwalifikacji składowych,
 kwalifikacji ponadzawodowych,
 kwalifikacji wspólnych dla zawodu (ogólnozawodowych),
 kwalifikacji podstawowych dla zawodu,
 kwalifikacji specjalistycznych dla zawodu.
Zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału
pracy, wymagających od pracownika odpowiednich kwalifikacji zawodowych.
Towarzyszy im zbiór składowych kwalifikacji zawodowych, które razem dają
pełne kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu.
6
KWALIFIKACJE
PODSTAWOWE
DLA ZAWODU
–
Układ umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych, który umożliwia
efektywne wykonywanie zadań zawodowych charakterystycznych dla jednej
lub kilku kwalifikacji składowych wyodrębnionych dla zawodu.
KWALIFIKACJE
SPECJALISTYCZNE
–
Specyficzne, rzadziej występujące wymagania w zakresie umiejętności,
wiadomości i cech psychofizycznych umożliwiających wykonywanie
wyspecjalizowanych zadań i pełnienie nietypowych funkcji zawodowych.
POZIOMY
KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH
–
Są hierarchicznym układem kwalifikacji odzwierciedlającym stopień
złożoności, odpowiedzialności i trudności zadań zawodowych i związanych
z nimi wymagań kwalifikacyjnych. Mogą służyć do wartościowania pracy,
budowania hierarchii pracowników, określania zakresów odpowiedzialności,
definiowania poziomów kształcenia itp.
Poziom 1
–
Kwalifikacje niezbędne do wykonywania prostych, rutynowych zadań
wykonywanych pod kierunkiem przełożonego, stanowiących podstawę do
dalszych, bardziej specjalistycznych działań.
Poziom 2
–
Kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań w sytuacjach typowych.
Niektóre zadania mogą być bardziej złożone i wymagać działań samodzielnych
charakteryzujących się indywidualną odpowiedzialnością. Wymagana może
być również umiejętność pracy w zespole.
Poziom 3
–
Kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań złożonych, zarówno
w warunkach typowych jak i problemowych. Zadania charakteryzują się
różnorodnością wykonywanych czynności, wymagają samodzielności i
odpowiedzialności. Dotyczyć mogą również umiejętności kierowania pracą
innych osób.
Poziom 4
–
Kwalifikacje niezbędne do wykonywania wielu różnorodnych,
skomplikowanych zadań o charakterze technicznym, organizacyjnym lub
specjalistycznym dla danego obszaru działalności zawodowej. Zadania
wymagają wysokiej, osobistej odpowiedzialności i samodzielności, jak
również umiejętności kierowania zespołem pracowników.
Poziom 5
–
Kwalifikacje niezbędne do wykonywania złożonych zadań, często
w sytuacjach problemowych, wymagających podejmowania decyzji o
znaczeniu strategicznym dla organizacji. Zadanie te związane są z pełną
odpowiedzialnością za pracę i rozwój innych osób, a także wymagają
umiejętności diagnozowania, analizowania, prognozowania, planowania oraz
wdrażania nowych pomysłów do praktyki gospodarczej i społecznej.
UMIEJĘTNOŚĆ
ZAWODOWA
–
Zdolność do wykonania czynności prowadzących do zrealizowania zadania lub
fragmentu zadania zawodowego.
CZYNNOŚCI
ZAWODOWE
–
Działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt
w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym. Czynności
mogą mieć charakter motoryczny lub intelektualny.
WIADOMOŚCI
–
Zestaw informacji i procedur działania niezbędnych do wykonywania
określonych czynności zawodowych. Stanowią niezbędny element
kształtowania umiejętności zawodowych i są jednym z podstawowych
składników wiedzy zawodowej.
7
1. PODSTAWY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU
Przepisy ogólne
–
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. Nr 99 z dnia 1 maja 2004 r., poz. 1001).
–
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2004 r. w sprawie
trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego (Dz. U.
Nr 238, poz. 2391, 2392 i 2393).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresie jej stosowania
(Dz. U. Nr 265 poz. 2643 i 2644).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(Dz. U. Nr 222 z 2002 r., poz. 1868).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie
rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 262, Poz. 2607).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia
2004r. w sprawie środków budżetu państwa przeznaczonych na aktywizację zawodową na
rynku pracy (Dz. U. Nr 82, Poz. 755).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu
ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U.
Nr 224, Poz. 2273).

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej dla
przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 229, poz. 2271).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie rejestru
agencji zatrudnienia (Dz. U. Nr 262, Poz. 2608).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie
refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym
pracownikom (Dz. U. Nr 190, Poz. 1951).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych
oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie
społeczne (Dz. U. Nr. 161, Poz. 1683).

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120,
Poz. 1252). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 r., z wyjątkiem art. 2-12,
14, 16,18, 20, 21, 23, 25 ust. 1-4 i 6 oraz art. 26-28, które wchodzą w życie z dniem
1 sierpnia 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 listopada
2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy
i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem
stałego zamieszkania (Dz. U. Nr 209, poz. 2031).
8

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. nr 166,
poz. 1608).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, Poz.
1807). Art. 10 i art. 103-110 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., art. 16 oraz art.
23-45 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, Poz. 1808). Art. 27 pkt 2 wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2005 r., art. 15 pkt 2, art. 23 pkt 1-4, art. 69 i art. 70 wchodzą w życie z dniem
1 stycznia 2007 r.

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, Poz.
1178). Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy Prawo działalności
gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, Poz. 2125).

Rozporządzenie MPiPS z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad
prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń
bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej
i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy (Dz.U.
Nr 12, poz. 146).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r.
Nr 133, póz. 883).

Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r.
(Dz.U. Nr 11 z dnia 8 lutego 1999 r. poz. 95).

Rozporządzenie Rady Ministrów (z dn. 21 marca 2005 r.) w sprawie wysokości oraz trybu
przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych
w publicznych służbach zatrudnienia (Dz.U. Nr 53, poz. 471).
o
ochronie
informacji
niejawnych.
Inne podstawy

Standard usługi „Poradnictwo zawodowe". Standardy usług rynku pracy. Improving
Quality of Employment Promotion Services Phare Project. Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, Warszawa 2004.
9
2. SYNTETYCZNY OPIS ZAWODU
Doradca zawodowy jest pracownikiem publicznych służb zatrudnienia, które tworzą
organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem
obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi,
realizującymi zadania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
Praca doradcy zawodowego polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym
i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz
pracodawcom w doborze kandydatów do pracy. Pomoc dla bezrobotnych i poszukujących
pracy polega szczególnie na:
–
udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia
i kształcenia;
–
udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór
zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu
zainteresowań i uzdolnień zawodowych;
–
kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające
wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku
szkolenia;
–
inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla
bezrobotnych i poszukujących pracy;
Natomiast pomoc dla pracodawców polega na udzielaniu informacji i doradztwie
w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych
predyspozycji psychofizycznych.
W pracy doradcy zawodowego dominuje układ człowiek-człowiek, dlatego też
znaczenia nabierają jego umiejętności i predyspozycje współdziałania z ludźmi. Usługi
poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej świadczone są przez doradcę zawodowego
w formie indywidualnej i grupowej, zgodnie z zasadami:
–
dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy
oraz dla pracodawców;
–
dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego;
–
równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego, bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną,
przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
–
swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
–
bezpłatności usługi;
–
poufności i ochrony danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy
korzystających z usług poradnictwa zawodowego.
W rozwoju kariery doradcy zawodowego wyróżnić należy cztery poziomy awansu:
–
doradca zawodowy – stażysta,
–
doradca zawodowy,
–
doradca zawodowy I stopnia,
–
doradca zawodowy II stopnia.
Doradcy zawodowi zatrudniani są najczęściej w jednostkach administracji
samorządowej w powiatowych urzędach pracy oraz centrach informacji i planowania kariery
zawodowej. Ponadto, mogą być zatrudnieni w specjalistycznych poradniach psychologicznopedagogicznych, w zespołach ds. orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, centrach
pomocy rodzinie, Ochotniczych Hufcach Pracy (w wyspecjalizowanych jednostkach –
10
Mobilne Centra Informacji Zawodowej) oraz placówkach kształcenia i doskonalenia
nauczycieli w specjalnościach pedagogika pracy i doradztwo zawodowe. Poza jednostkami
publicznymi możliwości zatrudnienia i samozatrudnienia dają doradcom zawodowym agencje
poradnictwa zawodowego, agencje doradztwa personalnego oraz agencje pośrednictwa pracy.
11
3. STANOWISKA PRACY
Tabela 1. Przyporządkowanie stanowisk pracy do poziomów kwalifikacji zawodowych
Poziom kwalifikacji
zawodowych
Typowe stanowiska pracy
Uwagi
1
-
Nie występują
2
-
j.w.
Doradca zawodowy – stażysta
Określa ustawa
o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. Nr 99,
poz. 1001) oraz
Rozporządzenie MGiP z
dnia 20 października
2004r. ws. trybu
nadawania licencji
pośrednika pracy
i doradcy zawodowego
(Dz. U. Nr 238, Poz.
2393).
3
Doradca zawodowy
Doradca zawodowy I stopnia
4
Doradca zawodowy II stopnia
Starszy doradca zawodowy
Kierownik referatu/wydziału poradnictwa zawodowego
5
Dyrektor/kierownik centrum informacji i planowania kariery
zawodowej
12
Wskazane są dodatkowe
kompetencje z zakresu
zarządzania zasobami
ludzkimi
4. ZADANIA ZAWODOWE
A-1. Udzielanie bezrobotnym i osobom poszukującym pracy indywidualnych i grupowych
porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę
zatrudnienia.
A-2. Udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o zawodach, rynku pracy,
możliwościach szkolenia i kształcenia.
A-3. Wykonywanie badań zainteresowań i uzdolnień zawodowych z wykorzystaniem
standaryzowanych metod.
A-4. Opracowanie diagnoz przydatności zawodowej na podstawie zebranego materiału
badawczego.
A-5. Gromadzenie, opracowywanie i aktualizacja informacji o zawodach (stanowiskach
pracy), możliwościach uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku
pracy.
A-6. Prowadzenie dokumentacji osób zgłaszających się po poradę do doradcy zawodowego.
A-7. Utrzymywanie stałej współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia, innymi
instytucjami rynku pracy oraz organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego.
A-8. Udzielanie informacji i doradztwo pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do
pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych oraz
dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia.
A-9. Badanie jakości i kontrola skuteczności wykonania usług doradczych.
5. SKŁADOWE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
K-1. Udzielanie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji oraz podjęcie
lub zmianę zatrudnienia.
K-2. Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia
i kształcenia.
K-3. Udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy.
K-4. Organizowanie systemu informacji o zawodach, rynku pracy oraz rynku usług
edukacyjnych.
K-5. Prowadzenie systematycznej oceny i doskonalenie jakości usług poradnictwa
zawodowego.
13
6. KORELACJA MIĘDZY ZADANIAMI ZAWODOWYMI
A SKŁADOWYMI KWALIFIKACJI ZAWODWYCH
Tabela 2. Korelacja między zadaniami zawodowymi a składowymi kwalifikacji zawodowych
Składowe kwalifikacji zawodowych
Zadania zawodowe
K-1
A-1
K-2
K-3
K-4
X
K-5
X
A-2
X
X
A-3
X
X
X
A-4
X
X
X
A-5
X
X
X
A-6
X
X
X
A-7
X
X
X
A-8
A-9
X
X
14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7. KWALIFIKACJE PONADZAWODOWE
Tabela 3. Przyporządkowanie kwalifikacji ponadzawodowych do poziomów kwalifikacji
Poziom
kwalifikacji
zawodowych
Kwalifikacje ponadzawodowe
UMIEJĘTNOŚCI
–
1
–
2
–
–
–
3
–
–
–
–
–
–
Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
Udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym
Rozróżnia podstawowe prawa pracodawcy i pracobiorcy
Komunikuje się ze współpracownikami i klientami
Przestrzega zasady współżycia społecznego
Interpretuje mechanizmy funkcjonowania grup społecznych
Sporządza podstawowe pisma i dokumenty
Stosuje metody pozyskiwania, wyszukiwania, przetwarza i gromadzie informacji
Planuje własną ścieżkę rozwoju zawodowego
Dostosowuje się do zmian
Przeprowadza samoocenę własnej pracy
4
–
5
Nie zidentyfikowano
–
WIADOMOŚCI
–
1
–
2
–
–
–
–
–
3
–
–
–
–
–
–

4
5
Ogólne przepisy bhp i ochrony środowiska
Przepisy ochrony przeciwpożarowej
Zasady i metody udzielania pomocy przedlekarskiej
Zasady organizacji stanowiska pracy
Regulaminy pracy i zakresy obowiązków
Zasady komunikowania się
Zasady pracy w zespole
Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii pracy
Zasady i cechy funkcjonowania grup społecznych w środowisku pracy
Praca z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, bazami danych
Sposoby korzystania z zasobów sieci Internet

Elementy planowania kariery zawodowej
Przełamywanie barier w procesie zdobywania wiedzy i doskonalenia zawodowego

Metody samooceny i oceny jakości pracy
Nie zidentyfikowano
CECHY PSYCHOFIZYCZNE
-
1
2
3
–
–
–
–
Komunikatywność
Zdolność logicznego myślenia
Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi, wypowiadania się w mowie i piśmie
Predyspozycje do współdziałania w zespole
15
4
5
–
–
–
–
–
Umiejętność postępowania z ludźmi
Odporność emocjonalna
Tolerancja, szacunek dla innych, cierpliwość, życzliwość
Samokontrola
Skłonność do samokształcenia
–
–
–
–
Umiejętność planowania
Elastyczność w działaniu
Zdolności organizacyjne
Odpowiedzialność
Nie zidentyfikowano
16
8. |SPECYFIKACJA KWALIFIKACJI OGÓLNOZAWODOWYCH, PODSTAWOWYCH
I SPECJALISTYCZNYCH DLA ZAWODU
Kwalifikacje na poziomie wyższym zawierają kwalifikacje z poziomów niższych
I POZIOM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
Tabela 4.
Wymagania
kwalifikacyjne
Umiejętności
Wiadomości
Cechy
psychofizyczne
Rodzaj kwalifikacji zawodowych
Podstawowe dla zawodu
Ogólnozawodowe
*
*)
*)
Specjalistyczne dla zawodu
*)
*)
*)
*)
*)
*)
II POZIOM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
Tabela 5.
Wymagania
k-walifikacyjne
Umiejętności
Wiadomości
Cechy
psychofizyczne

Rodzaj kwalifikacji zawodowych
Podstawowe dla zawodu
Ogólnozawodowe
*)
*)
*)
Specjalistyczne dla zawodu
*)
*)
*)
*)
*)
*)
Nie zidentyfikowano w badaniach.
17
III POZIOM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
Tabela 6
Wymagania
kwalifikacyjne
–
–
–
–
–
–
Umiejętności
Rodzaj kwalifikacji zawodowych
Podstawowe dla zawodu
Ogólnozawodowe
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Rozróżnia zadania wykonywane przez
poszczególne komórki w ramach obowiązującej
struktury organizacyjnej.
Aktualizuje wiedzę w zakresie obowiązujących
przepisów prawnych.
Planuje i organizuje w sposób racjonalny
własną działalność zawodową.
Organizuje
i
dostosowuje
zajmowane
stanowisko (miejsce) pracy do wymogów
bezpieczeństwa i ergonomii.
Nawiązuje współpracę i umacnia więzi
z
innymi
komórkami
organizacyjnymi
uczestniczącymi
świadczeniu
usług
dla
klientów.
Tworzy klimat zaufania i bezpieczeństwa
podczas współpracy w zespole.
Zapewnia przyjazną atmosferę zaufania
i szacunku w trakcie kontaktów z klientami.
Prezentuje i uzasadnia własne zdanie/lub
propozycje.
Wykorzystuje techniki i zasady pozytywnego
myślenia w dążeniu do wytyczonych celów.
Interpretuje fizyczne, emocjonalne i umysłowe
procesy rozwoju, jakim podlega człowiek.
Identyfikuje postawy i zachowania ludzkie
w sytuacjach stresu i zagrożenia.
Stosuje techniki pokonywania stresu.
Informuje
klientów
o
możliwościach
skorzystania z różnych zbiorów informacji
zawodowej.
Odnotowuje istotne fakty przy kontaktowaniu
się z klientami.
Przestrzega zasady etyki zawodowej, zgodnie
z obowiązującym prawem i przepisami.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Planuje działania związane z poradnictwem
i informacją zawodową dla klientów indywidualnych
i grupowych (K-1, K-2, K-3, K-4, K-5).
Rozróżnia podstawowe metody, techniki i narzędzia
wspierające indywidualne oraz grupowe poradnictwo
zawodowe (K-1, K-2).
Ocenia zasadność usługi doradczej dla klientów
indywidualnych i grupowych (K-1, K-2).
Analizuje dane o kliencie oraz informacje na temat
jego
dotychczasowej
aktywności
edukacyjnej
i zawodowej (K-1, K-2).
Prowadzi konsultacje z instytucją/komórką kierującą
klienta do doradcy zawodowego (K-1, K-2).
Definiuje cele porady z punktu widzenia klienta
i doradcy zawodowego (K-1, K-2, K-3).
Dokonuje samooceny własnych kompetencji pod
kątem rozwiązania problemów klienta/klientów (K-1,
K-2, K-3).
Prowadzi
indywidualne
rozmowy
doradcze
z
uwzględnieniem
trzech
faz
rozmowy:
zidentyfikowanie
problemu,
zbieranie
danych,
podejmowanie decyzji (K-1, K-2, K-3).
Formułuje i zadaje odpowiednio dobrane pytania dla
ustalenia hierarchii problemów i określenia głównego
problemu klienta (K-1, K-2, K-3).
Analizuje zachowania klienta oraz zapewnia przyjazny
klimat podczas rozmowy (K-1, K-2, K-3).
Analizuje i ocenia posiadane i potencjalne kwalifikacje
klienta w odniesieniu do wymagań pracy (K-1, K-2,
K-3).
Udziela
pomocy
klientom
bezrobotnym
i
poszukującym pracy, po zdefiniowaniu ich problemów
zawodowych (K-1, K-2).
18
Specjalistyczne dla zawodu
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Określa silne i słabe strony potencjału
kwalifikacyjnego klienta (K-1, K-2).
Pomaga klientowi w sporządzaniu
indywidualnego
planu
działania
związanego z rozwojem zawodowym
(K-1).
Monitoruje przebieg realizacji uzgodnionego z klientem planu działania (K-1,
K-5).
Posługuje się podstawowymi metodami
oraz
narzędziami
umożliwiającymi
sporządzanie
diagnoz
przydatności
zawodowej (K-1, K-3).
Analizuje przykłady dobrych praktyk
w zakresie badania przydatności zawodowej do pracy i do zawodu (K-1, K-3).
Sporządza
diagnozy
przydatności
zawodowej z wykorzystaniem standardowych
metod
i technik
pomiaru
psychologicznego i pedagogicznego
(K-1, K-3).
Wykonuje przeglądy i ocenia potencjał
kwalifikacji klienta w odniesieniu do
wymagań środowiska i stanowisk pracy
(K-1, K-3).
Sporządza
diagnozy
przydatności
zawodowej dla potrzeb instytucji
kierującej klienta (K-1, K-3).
Interpretuje wyniki badań przydatności
do pracy i do wykonywania różnych
zawodów (K-1, K-2, K-3).
Pozyskuje z wiarygodnych źródeł
informacje o przydatności zawodowej
absolwentów
różnych
poziomów,
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Przestrzega przepisy odnoszące się do poufności
i tajności informacji oraz danych.
Wyszukuje, gromadzi i aktualizuje informacje
o rynku pracy i rynku usług edukacyjnych.
Tworzy i aktualizuje listy współpracujących
lokalnych instytucji i agencji.
Analizuje przemiany ekonomiczne oraz określa
ich znaczenie dla wyboru, przygotowania się do
zawodu
i
znalezienia
zatrudnienia
w odpowiedniej dziedzinie zawodowej.
Realizuje typowe prace biurowe, w tym
redaguje i sporządza pisma z wykorzystaniem
techniki komputerowej.
Posługuje się urządzeniami audiowizualnymi
wykorzystywanymi
w
kontaktach
indywidualnych i grupowych z klientami.
Posługuje się językiem obcym w różnych
sytuacjach zawodowych.
Samokształci się oraz korzysta z różnych form
dokształcania i doskonalenia zawodowego.
–
–
–
–
–
–
–
–
Ocenia skuteczność własnych działań.
Komunikuje się w wybranym języku obcym –
z wykorzystaniem słownictwa ogólnego i pojęć
–
fachowych.
–
–
–
–
–
–
Pozyskuje klienta/klientów do współpracy przy
podejmowaniu decyzji w trakcie rozpatrywania
jego/ich problemów zawodowych (K-1, K-2).
–
Kieruje klienta do odpowiednich specjalistów, jeśli
wymagana jest ich pomoc (K-1, K-2, K-3).
Identyfikuje potrzeby związane z grupowym –
poradnictwem zawodowym (K-1).
Dobiera uczestników zajęć w ramach poradnictwa
grupowego w zależności od przyjętych celów porady
(K-1, K-2).
Zabezpiecza niezbędne zasoby do realizacji usługi –
poradnictwa grupowego (materiały do realizacji
programu, harmonogram zajęć, pomieszczenia
i wyposażenie, materiały dla uczestników) (K-1, K-2,
K-3).
Ustala termin oraz miejsce spotkania oraz
rozpowszechnia informacje dla klientów grupowych
(K-1, K-2).
Realizuje program zajęć w zależności od przyjętej
metody poradnictwa grupowego (K-1).
Przeprowadza proces integracji grupy (K-1, K-2).
Udziela porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę
kwalifikacji lub zmianę zatrudnienia (K-1, K-2).
Uzgadnia z klientem zakres jego potrzeb
informacyjnych, w zależności od zidentyfikowanego
problemu zawodowego (K-2, K-3).
Dostarcza klientowi aktualne informacje o rynku pracy
i możliwościach zatrudnienia (K-2, K-4).
Umożliwia klientowi samodzielne korzystanie ze
zbiorów informacji zawodowej oraz udziela pomocy w
tym zakresie (K-2, K-4).
Korzysta z zasobów Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej (K-1, K-2, K-3, K-4).
Udziela pomocy klientom w korzystaniu ze zbiorów
zawodoznawczych (K-2, K-4).
Ustala potrzeby klientów w zakresie grupowej
informacji zawodowej (K-2).
Określa tematykę grupowych spotkań informacyjnych
(K-2, K-4).
19
kierunków, typów i form kształcenia
(K-1, K-2, K-3, K-4).
Rozwiązuje pojawiające się konflikty w
ramach prowadzonych usług doradczych
i informacyjnych (K-1,K-2, K-3).
Inicjuje
wprowadzanie
rozwiązań
technicznych i organizacyjnych umożliwiających poprawę warunków i jakości
wykonania własnej pracy (K-1, K-2, K3, K-4, K-5).
Doskonali kompetencje w zakresie
posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi oraz oprogramowaniem stosowanym w poradnictwie i informacji zawodowej (K-1, K2, K-3, K-4, K-5).
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Wiadomości
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Organizacja i działalność publicznych służb
zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy.
Problemy współczesnego rynku pracy.
Regulacje prawne dotyczące rynku pracy.
Przepisy prawa cywilnego i prawa pracy.
Elementy kodeksu pracy.
–
Człowiek
jako
podmiot
oddziaływań
doradczych.
Zasady postępowania podczas kontaktu
z klientem.
Elementy teorii komunikacji oraz zasady
skutecznego komunikowania się.
Style kierowania pracą zespołu.
–
–
–
–
–
–
–
–
Opracowuje materiały popularyzujące i promujące
grupowe spotkania informacyjne (K-2, K-4).
Przeprowadza nabór klientów zainteresowanych
spotkaniem grupowym (K-2, K-4).
Przygotowuje miejsce do organizacji spotkania
grupowego i zapewnia niezbędne wyposażenie (K-1,
K-2, K-3).
Przeprowadza spotkania dla klientów grupowych oraz
udziela im niezbędnych informacji (K-2, K-4).
Dostarcza klientom indywidualnym i grupowym
ogólnodostępne materiały informacyjne i promocyjne
(K-2, K-4).
Prowadzi ewidencje i wypełnia niezbędne dokumenty
podczas rozmowy lub bezpośrednio po rozmowie
doradczej
(kartoteki
udzielanych
porad
indywidualnych i grupowych) (K-1, K-2, K-3, K-5).
Prowadzi rejestr udzielanych informacji zawodowych
indywidualnych i grupowych (K-1, K-2, K-5).
Przestrzega procedury poradnictwa zawodowego
zgodnie z obowiązującymi standardami usług rynku
pracy (K-1, K-2, K-3, K-4, K-5).
Pozyskuje od klientów opinie (ustne i pisemne)
dotyczące poziomu zadowolenia z usług poradnictwa i
informacji zawodowej (K-1, K-2, K-3 K-5).
Elementy psychologii i socjologii pracy (K-1, K-2,
K-3).
Podstawy zawodoznawstwa (K-1, K-2, K-3).
Modele poradnictwa zawodowego (K-1).
Poradnictwo indywidualne i grupowe (K-1).
Podstawowe zachowania grupy i przewodzenia grupie
(K-1, K-2).
Struktura i dynamika grupy (K-1, K-2).
Proces integracji grupy – metody i narzędzia (K-1,
K-2, K-3).
Konsekwencje długotrwałego bezrobocia dla jednostki
(K-1, K-2).
Techniki i sposoby aktywizacji zawodowej w procesie
poszukiwania pracy (K-1, K-2).
20
–
–
–
–
–
–
–
–
Indywidualne
cechy
ułatwiające
zdobycie zatrudnienia (K-1, K-2, K-3).
Planowanie kariery zawodowej (K-1,
K-2, K-4).
Indywidualny plan działania (K-1).
Psychospołeczne aspekty zachowania
człowieka dorosłego (K-1, K-2).
Podstawy andragogiki (K-1, K-2, K-3,
K-4).
Metody rozwiązywania konfliktów (K-1,
K-2, K-3).
Zasady negocjacji (K-1, K-2, K-3).
Wybrane teorie motywacji (K-1, K-2, K3, K-4, K-5).
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Postawy asertywne i metody ich kształtowania.
Metody pokonywania stresu.
Znajomość i przestrzeganie zasad etyki
zawodowej.
Sposoby przechowywania, ewidencjonowania i
ochrony informacji niejawnych i danych
osobowych.
Podstawy pedagogiki pracy i zawodoznawstwa.
Lokalny rynek pracy i podmioty świadczące
usługi edukacyjne.
Prognozy zatrudnienia, rozwoju zawodów
i kwalifikacji.
System kształcenia i szkolenia zawodowego
w Polsce.
System uznawania i potwierdzania kwalifikacji
zawodowych.
Technika sporządzania notatek.
Zasady redagowania oraz sporządzania pism
i dokumentów.
Technika obsługi komputera PC.
Możliwości i technika wykorzystywania
informatycznego oprogramowania biurowego.
Zasady korzystania z internetowych źródeł
informacji.
Zasady obsługi typowych maszyn i urządzeń
biurowych oraz urządzeń audiowizualnych.
Metody i techniki samokształcenia oraz oferty
doskonalenia kompetencji dla doradców
zawodowych.
Mierzenie i ocena efektywności pracy.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Zasady samooceny i autoprezentacji (K-1, K-2).
Metody analizy potrzeb i oczekiwań klienta (K-1, K-2,
K-5).
Zasady podejmowania decyzji związanych z wyborem
zawodu oraz przygotowaniem do podjęcia pracy
dotyczące charakteru pracy i statusu pracownika (K-1,
K-2, K-3).
Sytuacja na rynku pracy i możliwości zatrudnienia
(K-1, K-2, K-3, K-4).
Prognozy rozwoju kwalifikacji i kompetencji (K-1,
K-2, K-3, K-4).
Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego rynku
pracy (K-1, K-2, K-3, K-4).
Źródła informacji zawodoznawczych: klasyfikacja
zawodów i specjalności, charakterystyki zawodów,
teczki informacji o zawodach, opisy standardów
kwalifikacji zawodowych, raporty, ekspertyzy,
prognozy, filmy o zawodach, programy komputerowe,
bazy danych, raporty, prognozy, ekspertyzy i inne)
(K-1, K-2, K-3, K-4).
Zasoby „Centrów Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej” (K-2, K-4).
Metody,
techniki
i
narzędzia
gromadzenia,
opracowywania i aktualizacji informacji (K-4,).
Metody i narzędzia wykorzystywane w udzielaniu
indywidualnych i grupowych informacji o zawodach
(K-1, K-2, K-3).
Metody oceny posiadanych i potencjalnych kwalifikacji osób zwracających się o paradę (K-1, K-2, K-3).
Zasady
organizacji
spotkań
indywidualnych
i grupowych (K-1, K-2, K-3).
Rodzaje
dokumentów
z
zakresu
doradztwa
zawodowego: karta usług doradczych, skierowanie na
badania, wyniki badań, karta ewidencyjna osoby
korzystającej z porady, skierowanie do specjalisty
i inne (K-1, K-2, K-3, K-5).
Dokumentacja porady grupowej: harmonogram, lista
uczestników, uwagi o realizacji (K-1, K-2, K-3, K-5)
Elementy marketingu i promocji w poradnictwie oraz
21
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Istota przydatności zawodowej (K-1,
K-2, K-3).
Narzędzia do badania przydatności
zawodowej (testy psychologiczne i pedagogiczne, autotesty) (K-1, K-2, K-3,
K-4).
Dobre praktyki w zakresie badania
przydatności zawodowej do pracy i do
zawodu (K-1, K-2, K-3, K-4).
Wyniki badań w zakresie oceny
przydatności zawodowej kandydatów do
pracy oraz ich interpretacja (K-1, K-2,
K-3).
Posługiwanie się arkuszami odpowiedzi
oraz kluczami do obliczenia wyników
przydatności zawodowej (K-1, K-2,
K-3).
Standardy kwalifikacji zawodowych
i możliwości ich wykorzystania do
określania przydatności zawodowej
kandydatów do pracy (K-1, K-2, K-3,
K-4).
Formy
zabezpieczenia
materiałów
z przeprowadzanych badań (K-1, K-2,
K-3).
Poufność i ochrona danych osobowych
(K-1, K-2, K-3, K-4, K-5).
Metody archiwizacji danych i informacji
(K-1, K-2, K-4, K-5).
Nowoczesne rozwiązania techniczne,
technologiczne
i
organizacyjne
poprawiające efektywność i jakość pracy
(K-1, K-2, K-3, K-4, K-5).
Korzystanie ze specjalistycznego
oprogramowania, baz danych i zasobów
sieci Internet (K-1, K-2, K-3, K-4, K-5).
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Cechy
psychofizyczne
Ostrość słuchu.
Zmysł równowagi.
Koordynacja wzrokowo-ruchowa.
Zręczność kończyn górnych.
Predyspozycje do kontaktów człowiek-człowiek
Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie.
Spostrzegawczość.
Obiektywizm.
Miła aparycja.
Dobra pamięć.
Zamiłowanie do dokładności, ładu i porządku.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
informacji zawodowej (K-1, K-2, K-3, K-4).
Standard usługi „Poradnictwo zawodowe” (K-1, K-2,
K-3, K-4, K-5).
Metody i techniki zbierania informacji zwrotnych od
klientów dotyczące jakości świadczonych usług (K-1,
K-2, K-3, K-4, K-5).
Okazywanie szacunku dla wartości, indywidualności –
i godności klienta.
–
Koncentracja uwagi na problemie klienta.
–
Motywowanie klientów do aktywnego współdziałania.
Umiejętność tworzenia atmosfery zaufania i akceptacji.
Umiejętność słuchania i obserwacji.
Otwartość.
Wiarygodność.
Elastyczne podejście do rozwiązywania problemów.
Inicjatywność.
Dyspozycyjność.
Samodzielność.
Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą.
Wytrzymałość na długotrwały wysiłek intelektualny.
Dojrzałość emocjonalna.
Empatia.
Niezależność poglądów.
22
Ciekawość poznawcza.
Zainteresowania społeczne i naukowe.
Wyobraźnia i myślenie twórcze.
IV POZIOM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
Tabela 7.
Wymagania
kwalifikacyjne
Rodzaj kwalifikacji zawodowych
Podstawowe dla zawodu
Ogólnozawodowe
–
–
–
–
Umiejętności
–
–
–
–
Planuje, organizuje, prowadzi i umacnia
współpracę z pracodawcami funkcjonującymi na lokalnym rynku pracy.
Prowadzi współpracę z instytucjami
zajmującymi się poradnictwem i orientacją
zawodową, kształceniem zawodowym,
opieką zdrowotną i społeczną oraz
ośrodkami
ds. zatrudnienia i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.
Wymienia informacje z publicznymi
służbami zatrudnienia oraz innymi
instytucjami rynku pracy w zakresie
posiadanych kompetencji.
Prowadzi systematyczną analizę sytuacji
na rynku pracy z wykorzystaniem
dostępnych i
wiarygodnych źródeł
informacji.
Gromadzi, aktualizuje i udostępnia
zainteresowanym klientom informacje
(w wersji drukowanej lub elektronicznej),
dotyczące rynku pracy, kształcenia,
zatrudnienia, kwalifikacji zawodowych,
prognoz, itp.
Udziela wsparcia i pomocy placówkom
edukacyjnym oraz szkolnym doradcom
zawodowym.
Zbiera
informacje
na
temat
organizowanych
szkoleń,
kryteriów
doboru kandydatów na szkolenia oraz
programów szkoleń.
Inspiruje do tworzenia sieci powiązań
partnerów lokalnego rynku pracy wokół
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stosuje sprawdzone lub autorskie metody poradnictwa
grupowego (np. kurs inspiracji, metoda edukacyjna,
gotowość do zmian i inne) (K-1, K-2).
Udziela wyjaśnień w zakresie konkretnych sfer
zainteresowania klienta (wybór zawodu, miejsca pracy
i innych) (K-1, K-2).
Pomaga klientowi/klientom w przeprowadzaniu
samooceny i dostrzeżeniu własnych umiejętności
i zainteresowań (K-1, K-2, K-3).
Współpracuje z innymi pracownikami publicznych
służb zatrudnienia w zakresie udzielania pomocy
klientom wymagającym innych form usług (K-1, K-2,
K-3, K-4).
W zależności od potrzeb, ustala udział innych
specjalistów w spotkaniu grupowym (K-1, K-2).
Dostarcza istotnych i pomocnych informacji innym
osobom zawodowo pomagającym klientowi (K-1, K-2,
K-3, K-4).
Zbiera i gromadzi informacje o potrzebach
pracodawców (K-3, K-4).
Tworzy i aktualizuje listę współpracujących lokalnych
instytucji i agencji (K-3, K-4).
Identyfikuje potrzeby pracodawcy oraz rodzaje
stanowiska pracy wymagającego specyficznych
predyspozycji psychofizycznych (K-3).
Ustala profil pracodawcy: zakres działalności,
specyfika produkcji lub usług, warunki pracy,
zależności wewnętrzne, stan zatrudnienia, katalog
zawodów (K-3).
Identyfikuje rodzaj działalności pracodawcy i jej
specyfiki: specyfika pracy, kontakty z ludźmi,
obsługiwane urządzenia, zakres pracy, zakres
odpowiedzialności, otrzymywane dane, dystrybuowane
23
Specjalistyczne dla zawodu
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Identyfikuje czynniki wpływające na jakość
świadczonych
usług
przez
doradcę
zawodowego (K-1, K-2, K-3, K-4, K-5).
Stosuje w praktyce sprawdzone metody i
sposoby pomiaru jakości świadczonych
usług w zakresie doradztwa zawodowego
(K-1, K-2, K-3, K-4, K-5).
Koryguje
zakres
usług
doradztwa
zawodowego z uwzględnieniem wyników
informacji zwrotnych od klientów i
samooceny własnej pracy (K-1, K-2, K-3,
K-5).
Reaguje asertywnie na konflikty interesów
pracowników
w
danej
strukturze
organizacyjnej (K-1, K-2, K-3)
Wyszukuje i korzysta z różnych (ale
wiarygodnych) źródeł informacji, które
pomogą rozwiązywać specyficzne problemy
klientów (K-4).
Bada stopień akceptacji usługi (poziom
zadowolenia klienta) z wykorzystaniem
odpowiedniej ankiety (K-1, K-2, K-3, K-5).
Identyfikuje
symptomy
świadczące
o potrzebie udzielenia porady oraz
informacji (K-1, K-2, K-3).
Wykorzystuje w działalności doradczej
i informacyjnej wyniki badań w zakresie
oczekiwań
pracodawców
odnośnie
wymaganej wiedzy, umiejętności i cech
psychofizycznych kandydatów do pracy
(K-1, K-2, K-3).
Gromadzi informacje o metodach i narzędziach do przeprowadzenia badań psycho-
–
–
problemów poradnictwa zawodowego.
Inicjuje przedsięwzięcia związane
z przeciwdziałaniem bezrobociu
i służące promocji poradnictwa
zawodowego na lokalnym rynku pracy.
–
Udziela porad i wsparcia klientom
zainteresowanym „samozatrudnieniem”.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Wiadomości
–
Statystyka
rynku pracy w
wymiarze –
dane, procesy, czynności, procedury jakości, standardy
jakości, posiadane przez pracodawcę certyfikaty,
wdrożone
systemy
motywacyjne,
propozycje
zatrudnienia i inne (K-3).
Ustala szczegółowe informacje o stanowisku pracy
wymagającym specyficznych predyspozycji (K-3,
K-4).
Korzysta z pomocy specjalistów przy określaniu
szczególnych
predyspozycji
psychofizycznych
kandydatów do pacy (K-1, K-2, K-3).
Analizuje cechy osobowości i predyspozycje
psychofizyczne niezbędne i pożądane do wykonywania
pracy na opiniowanym stanowisku (K-1, K-2, K-3).
Sporządza opis modelowej sylwetki pracownika
z wykorzystaniem opisu standardów kwalifikacji
zawodowych (jeśli taki opis jest dostępny w bazie
danych MGiP) (K-3, K-4).
Prezentuje
pracodawcy
modelowe
sylwetki
pracowników oraz wprowadza niezbędne korekty
w zależności od potrzeb i oczekiwań ze strony
pracodawcy (K-3, K-4).
Konfrontuje
kwalifikacje
osoby
bezrobotnej,
poszukującej pracy z potrzebami zgłaszanymi przez
pracodawców w zakresie pożądanych kwalifikacji
i doświadczenia zawodowego (K-1, K-2, K-3).
Udziela pracodawcy pomocy w doborze kandydatów
na wolne miejsca pracy wymagające szczególnych
predyspozycji psychofizycznych (K-3, K-4).
Określa, z udziałem pracodawcy, zakres i formy
pomocy w obszarze poradnictwa zawodowego dla
zwalnianych pracowników w ramach tzw. „zwolnień
monitorowanych” (K-3, K-4).
Prowadzi ewaluację usług świadczonych na rzecz
pracodawców (K-3, K-5).
–
–
–
–
–
Doskonali warsztat pracy w zakresie metod
wykorzystywanych do prowadzenia badań treści pracy
i cech psychofizycznych pracowników (K-3, K-4).
Człowiek jako podmiot oddziaływań doradczych (K-1, –
24
logicznych i pedagogicznych (K-1, K-2,
K-3, K-4).
Interpretuje
wyniki
przeprowadzonych
badań psychologicznych i pedagogicznych
(K-1, K-2, K-3).
Nawiązuje współpracę z placówkami
naukowymi, towarzystwami i instytucjami
specjalistycznymi,
zajmującymi
się
opracowywaniem
metod
i
narzędzi
stosowanych w badaniach psychologicznych
i pedagogicznych (K-4).
Tworzy własne bazy danych i prezentacje
multimedialne na użytek świadczenia usług
poradnictwa i informacji zawodowej (K-4).
Projektuje własne narzędzia przydatne do
pomiaru jakości świadczonych usług
(ankiety diagnostyczne, kwestionariusze
obserwacji, wywiady, ankiety ewaluacyjne
i inne) (K-5).
Dokonali system samooceny własnej pracy
(K-1, K-2, K-3, K-4, K-5).
Zarządzanie wiedzą w pracy doradcy
–
–
–
–
–
–
lokalnym,
regionalnym,
krajowym
oraz europejskim.
Działalność instytucji zajmujących się
poradnictwem i orientacją zawodową,
kształceniem
zawodowym,
opieką
zdrowotną i społeczną oraz ośrodkami ds.
zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Sieć szkół i placówek edukacyjnych na
lokalnym i regionalnym rynku pracy.
Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym.
Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych na
lokalnym rynku pracy – oferta szkoleń dla
bezrobotnych.
Inicjatywy przeciwdziałania skutkom
bezrobocia (np. targi pracy, targi
edukacyjne, seminaria, konferencje i inne).
Podstawy
prowadzenia
działalności
gospodarczej na własny rachunek.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Cechy
psychofizyczne
–
–
–
Zdolność przekonywania.
Poczucie odpowiedzialności moralnospołecznej.
Podzielność uwagi.
–
–
K-2, K-3).
Analiza metod: kurs inspiracji, metoda edukacyjna,
gotowość do zmian.
Metody badań zdolności, zainteresowań, uzdolnień,
inteligencji, osobowości i temperamentu (K-1, K-2,
K-3).
Standardowe techniki psychologicznego i pedagogicznego pomiaru (K-1, K-2).
Narzędzia stosowane w badaniach zainteresowań
i uzdolnień (K-1, K-2, K-3).
Pracodawcy na lokalnym rynku pracy oraz
dokumentacja dotycząca konkretnego pracodawcy
(K-1, K-2, K-3, K-4).
Analiza treści stanowisk pracy (K-3).
Tworzenie opisu modelowej sylwetki kandydata do
pracy (K-3).
Cechy psychofizyczne kandydatów do pracy (K-1, K2, K-3).
Prognozy rozwoju kwalifikacji i kompetencji (K-1,
K-2, K-3, K-4).
Wyniki badań i raporty w zakresie oceny przydatności
zawodowej kandydatów do pracy (K-1, K-2, K-3,
K-4).
Analiza dobrych praktyk w zakresie badania
przydatności zawodowej do pracy i do zawodu (K-1,
K-2, K-3, K-4)
Zasady tworzenia programów łagodzenia skutków
zwolnień monitorowanych (K-1, K-2, K-3).
Metody i narzędzia oceny efektów działalności
doradczej dla pracodawców (K-1, K-2, K-3, K-5).
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Zasady korzystania z bazy danych MGiP dotyczącej
Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych
(K-4).
Myślenie analityczne i syntetyczne.
–
Świadomość własnych możliwości oraz ograniczeń.
–
25
zawodowego (K-4).
Obiektywne i subiektywne metody oceny
skuteczności działań doradcy zawodowego
(K-4).
Zachowania asertywne (K-1, K-2, K-3).
Sposoby dokumentowania samooceny
jakości pracy doradcy zawodowego (K-1,
K-2, K-3, K-4, K-5).
Procedury usługi „poradnictwo zawodowe”
(K-1, K-2, K-3, K-4, K-5).
Doskonalenie jakości usług świadczonych
przez doradcę zawodowego (K-1, K-2, K3, K-4, K-5).
Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego (K-4).
Zasady tworzenia baz danych i prezentacji
multimedialnych (K-4).
Internetowe portale wspierające pracę
doradcy zawodowego (K-1, K-2, K-4).
Przykłady testów psychologicznych (testy
badające zainteresowania i zdolności
zawodowe, testy badające zdolności ogólne
i cechy osobowościowe) (K-1, K-2, K-3,
K-4).
Gotowość do wprowadzania zmian.
Elastyczność.
V POZIOM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
Tabela 8.
Wymagania
kwalifikacyjne
–
–
Umiejętności
–
–
–
–
–
–
–
Wiadomości
–
–
–
Cechy
psychofizyczne
Rodzaj kwalifikacji zawodowych
Podstawowe dla zawodu
Ogólnozawodowe
–
–
Motywuje
siebie
i
podległych *)
pracowników do efektywnej oraz
bezpiecznej pracy.
Rozwiązuje problemy i podejmuje
optymalne decyzje.
Koordynuje pracę zespołu.
Organizuje i kieruje pracami zespołów
pracowniczych.
Ocenia jakość pracy podległych
pracowników.
Inicjuje i monitoruje rozwój zawodowy
podległych pracowników.
Specjalistyczne dla zawodu
*)
*)
Zasady zarządzania w gospodarce
rynkowej.
Teorie motywacji.
Techniki i narzędzia podejmowania
decyzji.
Rola menedżera w podejmowaniu
decyzji.
Organizacja ucząca się.
Kształcenie ustawiczne pracowników.
*)
Umiejętności kierownicze.
Umiejętność podejmowania szybkich i
trafnych decyzji.
*)
*)
*) – nie stwierdzono w badaniach
26
Download