Druga zasada termodynamiki

advertisement
Druga zasada termodynamiki
Clausius: „Niemożliwe jest przekazywanie ciepła przez ciało o niższej temperaturze ciału o
wyższej temperaturze bez wprowadzenia innych zmian w obu ciałach i ich otoczeniu”
Kelvin: „Niemożliwe jest pobieranie ciepła z jednego źródła i zamiana go na pracę bez
wprowadzenia innych zmian w układzie i jego otoczeniu”
- Nie można zbudować perpetuum
mobile II rodzaju
- Przepływ ciepła zawsze następuje
od ciała cieplejszego do
chłodniejszego
- Żadna cykliczna maszyna cieplna
nie może mieć sprawności większej
niż silnik Carnota
- W układzie zamkniętym entropia
nie może maleć
Perpetuum mobile
I rodzaju: Ciągły „wypływ” energii
II rodzaju: Ciepło zamieniane bezpośrednio w pracę
Demon Maxwella
Ciepło z oceanów
Mechanizmy przekazywania ciepła
dQ
dT
JQ =
= −λ
dt d S
dx
Prawo Fouriera
Przypadek jednowymiarowy - opis uproszczony
TG − TZ
Q
P=
= k⋅S
t
L
współczynnik przewodności cieplnej
grubość warstwy
Mechanizmy przekazywania ciepła
TG − TZ
Q
P=
= k⋅S
Prawo Fouriera
t
L
k1 S (TG − T12 ) k 2 S (T12 − TZ )
P=
=
L1
L2
S (TG − TZ )
P =
L1 L2
+
k1 k 2
S (TG − TZ )
P=
Li
∑i k
i
L
R=
k⋅S
Opór cieplny
Mechanizmy przekazywania ciepła
TG − TZ
Q
P=
= k⋅S
Prawo Fouriera
t
L
L
R=
k⋅S
Opór cieplny
Promieniowanie cieplne
Prawo Stefana - Boltzmana
E~T4
Promieniowanie cieplne
Konwekcja
Zależna od sił wyporu i lepkości ośrodka.
Przykłady – izolacja termiczna
90-99,8% powietrza
Termos
Aerożel
Rozszerzalność cieplna ciał stałych
ΔL
= α L ΔT
L0
ΔV
= αV ΔT
V0
Współczynnik rozszerzalności
liniowej i objętościowej
Rozszerzalność cieplna ciał stałych
Bi-metal
Rozszerzalność cieplna ciał stałych
Rozszerzalność wody
Rozszerzalność wody
Ciepło i praca
 
dW = F ⋅ dl = p ⋅ ( Sdl ) = pdV
W =
Vk
∫ dW = ∫V
p
pdV
W = p ΔV
I zasada termodynamiki
ciepło dostarczone do układu
∆ E w = EWK − EWP = Q − W
praca wykonana przez układ
dU = dQ − dW
Energia wewnętrzna układu U wzrasta, jeśli układ
pobiera energię w postaci ciepła Q i maleje, kiedy
układ wykonuje pracę W.
δ Q = dU + δ W
Dostarczone do układu ciepło δQ powoduje zwiększenie energii wewnętrznej
układu o dU i wykonanie przez układ pracy δW przeciwko siłom
zewnętrznym.
Download