1. Ekspansywna i restrykcyjna polityka gospodarcza

advertisement
Polityka pieniężna i fiskalna
Spis treści:
1. Ekspansywna i restrykcyjna polityka gospodarcza ...........................................................2
2. Bank centralny i jego polityka: operacje otwartego rynku, zmiany stopy dyskontowej,
zmiany stopy rezerw obowiązkowych .............................................................................2
3. Polityka podatkowa i polityka wydatków rządowych ........................................................3
4. Polityka pieniężna i fiskalna a globalny popyt..................................................................4
Słowa kluczowe: ekspansywna i restrykcyjna polityka makroekonomiczna, operacie otwartego
rynku, zmiany stóp procentowych, zmiany stopy rezerw obowiązkowych, polityka podatkowa,
polityka wydatków budżetowych
1
1.
Ekspansywna i restrykcyjna polityka gospodarcza
Polityka makroekonomiczna państwa może mieć charakter ekspansywny, bądź restrykcyjny.
Ekspansywna polityka makroekonomiczna polega na dokonywaniu takich zmian w
instrumentach polityki, które w rezultacie prowadzą do ekspansji globalnego popytu na towary i
produkcji towarów. Wykorzystywana ona jest w celu stymulowania wzrostu produkcji i
zatrudnienia.
Restrykcyjna
polityka
makroekonomiczna
natomiast
polega
na
takich
zmianach
instrumentów, które powodują ograniczanie globalnego popytu na towary. Wykorzystywana
ona jest w celu osłabiania procesów inflacyjnych w gospodarce.
Wybór polityki ekspansywnej, bądź restrykcyjnej zależy od sytuacji gospodarczej w kraju oraz przyjętych celów
polityki makroekonomicznej państwa.
2.
Bank centralny i jego polityka: operacje otwartego rynku, zmiany stopy dyskontowej,
zmiany stopy rezerw obowiązkowych
Bank centralny opiera prowadzoną politykę pieniężną na kontrolowaniu podaży pieniądza. Dokonuje się to przy
wykorzystaniu szeregu instrumentów. Do najważniejszych należą:

zmiany stopy rezerw obowiązkowych,

zmiany stóp procentowych banku centralnego,

operacje otwartego rynku.
Polityka
stopy
rezerw
obowiązkowych
polega
na
podnoszeniu,
obniżaniu
bądź
utrzymywaniu na tym samym poziomie stopy rezerw obowiązkowych.
Podwyższenie stopy rezerw obowiązkowych powoduje ograniczenie rozmiarów kreacji pieniądza bankowego, co
wpływa ograniczająco na kształtowanie się globalnego popytu na towary w gospodarce. W rezultacie może
nastąpić osłabienie aktywności gospodarczej. Zmniejszenie stopy rezerw obowiązkowych przez bank centralny
powoduje natomiast zwiększenie możliwości ekspansji kredytowej banku, stymulowanie popytu na towary i
wzrost produkcji towarów.
Polityka stopy procentowej banku centralnego polega na obniżaniu, podnoszeniu bądź
utrzymywaniu na dotychczasowym poziomie tych stóp.
Chodzi tutaj o takie stopy procentowe banku centralnego, jak stopa redyskontowa, stopa lombardowa, czy też
stopa kredytu refinansowego. Stopy te znajdują zastosowanie przy udzielaniu pożyczek bądź kredytów przez
bank centralny bankom komercyjnym. Ze względu na to, iż wspomniane stopy procentowe są jednym z
2
determinantów kształtujących koszty w bankach komercyjnych, zmiany tych stóp prowadzą zazwyczaj do
idących w tym samym kierunku zmian stóp procentowych w bankach komercyjnych.
Obniżanie
stóp
procentowych
banku
centralnego
prowadzi
do
obniżek
stóp
procentowych
banków
komercyjnych, co powoduje w konsekwencji zazwyczaj wzrost zaciąganych kredytów i pożyczek w bankach
komercyjnych, zmniejszenie skłonności do lokowania oszczędności w bankach, wzrost popytu na towary oraz
wzrost produkcji towarów. Natomiast podnoszenie stóp procentowych banku centralnego wywołuje skutki
odwrotne: podnoszenie stóp procentowych w bankach komercyjnych, ograniczenie zaciąganych kredytów i
pożyczek, zwiększenie skłonności do lokowania oszczędności w bankach, ograniczenie popytu na towary oraz
ograniczenie produkcji towarów.
Skuteczność polityki stopy procentowej jest ograniczona. Nie ma bowiem gwarancji, iż zmiany stóp
procentowych spowodują zmiany globalnego popytu na towary w gospodarce.
Operacje otwartego rynku polegają na dokonywaniu sprzedaży bądź zakupów papierów wartościowych, głównie
państwowych (obligacji, bonów skarbowych). Sprzedaż papierów wartościowych przez bank centralny powoduje
zmniejszenie podaży pieniądza w gospodarce, co w rezultacie wpływa hamująco na globalny popyt. Natomiast
zakup papierów wartościowych przez bank centralny prowadzi w rezultacie do wzrostu podaży pieniądza w
gospodarce.
Ekspansywna polityka pieniężna banku centralnego polega na obniżaniu stopy rezerw obowiązkowych,
obniżaniu stóp procentowych banku centralnego, skupie papierów wartościowych przez bank centralny.
Natomiast restrykcyjna polityka pieniężna wymaga podnoszenia stopy rezerw obowiązkowych, podnoszenia
stóp procentowych banku centralnego i sprzedaży papierów wartościowych przez bank centralny (Krajewska,
2005: 367).
3.
Polityka podatkowa i polityka wydatków rządowych
Polityka fiskalna polega na wykorzystaniu podatków i wydatków budżetowych do stabilizacji
gospodarki oraz realizacji innych celów ekonomicznych i społecznych. Można mówić o
aktywnej i pasywnej polityce fiskalnej.
Rodzaje polityki fiskalnej
aktywna polityka fiskalna
pasywna polityka fiskalna
3
Aktywna polityka fiskalna polega na dokonywaniu zmian podatków i wydatków budżetowych w celu osiągnięcia
zamierzonych rezultatów. Wykorzystanie podatków i wydatków budżetowych w tym celu omówione jest
dokładniej w module IV. Natomiast pasywna polityka fiskalna polega na wykorzystaniu reguł i zasad polityki
fiskalnej dla automatycznego stabilizowania koniunktury w gospodarce (Krajewska, 2005: 329).
Aktywna polityka fiskalna ma ograniczoną skuteczność działania głównie ze względu na występowanie opóźnień
dotyczących okresów czasu potrzebnych dla zdiagnozowania sytuacji, podjęcia decyzji, wdrożenia ich w życie
oraz reakcji podmiotów gospodarczych.
Pasywna polityka fiskalna wykorzystuje instrumenty polityki fiskalnej dla automatycznego stabilizowania
koniunktury. Chodzi tu w szczególności o progresywny system podatków dochodowych, podatki pośrednie,
zasiłki dla bezrobotnych, a także inne formy świadczeń społecznych. W okresach poprawy koniunktury
powodują one hamowanie globalnego popytu, zaś w okresach pogarszania koniunktury powodują one osłabianie
spadku globalnego popytu.
Na przykład, progresywny system podatków dochodowych sprawia, iż w warunkach wzrostu
dochodów występujących w okresie poprawy koniunktury podatki wzrastają szybciej od
dochodu, w rezultacie czego dochody do dyspozycji tworzące popyt rosną słabiej niż dochody
przed opodatkowaniem. Natomiast w okresie pogarszania się koniunktury, gdy dochody
spadają, podatki spadają szybciej niż dochody, co w rezultacie prowadzi do słabszego spadku
dochodów do dyspozycji i globalnego popytu na towary.
4.
Polityka pieniężna i fiskalna a globalny popyt
Kształtowanie się globalnego popytu w gospodarce odgrywa istotną rolę z punktu widzenia produkcji i
zatrudnienia oraz dynamiki cen (inflacji). Stymulowanie globalnego popytu powoduje wzrost stymulowanie
produkcji i zatrudnienia. Wymaga to stosowania ekspansywnej polityki fiskalnej i pieniężnej. W tym celu
wymagana jest ekspansywna polityka fiskalna i pieniężna.
Dla hamowania procesów inflacyjnych istotne znaczenie ma ograniczanie globalnego popytu na towary.
Wymaga to stosowania restrykcyjnej polityki pieniężnej i fiskalnej.
W tym module poznaliśmy instrumenty polityki pieniężnej i fiskalnej oraz możliwości ich
wykorzystania dla oddziaływania na przebieg procesów gospodarczych (szerzej na ten temat
zob. Kokoszczyński, 2004). Jak wynika z naszych rozważań, polityki te mogą mieć charakter
ekspansywny, bądź restrykcyjny, co zależy od koniunktury gospodarczej oraz przyjętych
celów polityki gospodarczej. Byłoby wskazane bliższe określenie sytuacji gospodarczej
badanej gospodarki (można posiłkować
internetowe
urzędów
statystycznych)
się
oraz
tutaj danymi
rozpoznanie
statystycznymi
przyjętych
zob. strony
celów
polityki
gospodarczej, aby ocenić, czy zastosowane instrumenty są do ich osiągania adekwatne.
4
Bibliografia
Krajewska A. (2005): Budżet państwa. Polityka fiskalna, [w:] Podstawy ekonomii, (red.) R. Milewski,
E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 325-333.
Krajewska
A.
(2005):
Pieniądz.
Polityka
monetarna,
[w:]
Podstawy
ekonomii,
(red.)
R.
Milewski,
E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 361-367.
5
Download