definicja-pieniadza-popyt-i-podaz-bank

advertisement
20
DEFINICJA PIENIĄDZA.
Wszystkie społeczeństwa od niepamiętnych czasów używają pieniądza w takiej czy innej postaci.
Pieniądz jest bardzo specyficznym rodzajem aktywów czy środkiem przechowywania bogactwa.
Przychód z posiadania pieniądza jest zazwyczaj bardzo niski - banknoty nie przynoszą żadnego
oprocentowania - a mimo to jest przedmiotem pożądania, a także ostateczną formą, w którą
przekształca się każdy inny rodzaj aktywów. Pieniądz ma bowiem za zadanie ułatwiać transakcje
między podmiotami gospodarującymi i jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania
współczesnej gospodarki. Aby w pełni się o tym przekonać, spróbujmy tylko wyobrazić sobie
koszty jakie wymiana barterowa nałożyłaby na nasze codzienne życie. Nadal jednak definicja
pieniądza pozostaje niejasna. Banknoty i monety stanowią pieniądz. Co jednak z saldami obrotów
bieżących, czekami poóżnymi, rachunkami oszczędnościowymi, innymi instrumentami
finansowymi? W rzeczywistości istnieje bowiem wiele różnorodnych form pieniądza. Zagadnienie
podaży pieniądza odłożymy dtępnego rozdziału.
Obecnie skoncentrujemy się na popycie na pieniądz. Ponieważ pieniądz nie jest idealnym sposobem
przechowywania bogactwa, musimy zrozumieć, dlaczego w ogóle trzyma się pieniądz w tym celu.
Jest to pierwszy krok w kierunku zrozumienia roli pieniądza w makroekonomii: jego wpływu na
ceny, stopy procentowe i ostatecznie na realną działalność gospodarczą.
Przez długi czas definicja pieniądza była przedmiotem dyskusji, a ostatnio wątpliwości zostały
jeszcze spotęgowane w efekcie rewolucji komputerowej. Niegdyś pieniądzem nazywano złoto,
srebro czy niektóre inne towary. Powoli, ale zdecydowanie pieniądz papierowy (banknoty) wypierał
pieniądz towarowy. Następnie przyszedł czas na szerokie wykorzystanie depozytów na żądanie.
Obecnie szybkość, łatwość i niski koszt przekształcenia jednego rodzaju aktywów w inny zamazują
tradycyjne rozróżnienie między pieniądzem a innymi pokrewnymi formami bogactwa. Prawidłowa
definicja powinna uchwycić trwałe cechy pieniądza, abstrahując od tych, które mają charakter
przejściowy, arbitralny czy są specyficzne dla danego kraju.
Alternatywne i szeroko stosowane podejście polega na definiowaniu pieniądza za pomocą jego
atrybutów, tj. przez to, co pieniądz robi i dlaczego się nim posługujemy. Zaprezentujemy tu kilka
kluczowych myśli z bogatej tradycji takiego podejścia. Pieniądz to środek wymiany. Ludzie
wykorzystują go do regulowania rachunków niezależnie od tego, co jest kupowane czy
sprzedawane. Nadzwyczaj wygodnie pieniądz rozwiązuje problem podwójnej zbieżności potrzeb,
np. Tomasz sprzedaje jabłka, a Franciszek interesuje się kupnem pewnej ich ilości, ale sam
sprzedaje pomidory, których Tomasz kupić nie chce (poszukuje ziemniaków). Bezpośrednia
wymiana między nimi nie może więc dojść do skutku. Pieniądz w cudowny sposób rozwiązuje ten
problem.
(…)
… czeków lub poleceń przelewu. Czek jest dokumentem, na którym właściciel rachunku
bankowego poleca bankowi dokonanie wypłaty określonej sumy pieniężnej osobie wymienionej na
czeku lub jego okazicielowi. Może on być wystawiony jako imienny bądź na okaziciela. Czeki
mogą być realizowane w gotówce lub przez przelew kwot pieniężnych na rachunkach w banku lub
między bankami.
Za pomocą polecenia przelewu…
…) oraz w Europie (upadek BCCI-banku, który wykorzystał luki w krajowej regulacji). VI. BAZA
MONETARNA I MNOŻNIK KREACJI PIENIĄDZA. Rezerwy gotówkowe banków komercyjnych
są tylko niewielką cząstką wartości zgromadzonych w nich wkładów. A zatem kreowany przez
banki pieniądz depozytowy jest we współczesnej gospodarce znacznie ważniejszym składnikiem
podaży pieniądza. Udało nam się już opanować podstawy wiedzy…
…”. W jaki wobec tego sposób podaż pieniądza jest powiązana z bazą monetarną, czyli ogólną
sumą banknotów i bilonu wyemitowanych przez bank centralny? Aby odpowiedzieć na to pytanie,
wprowadzimy pojęcie mnożnika kreacji pieniądza. Mnożnik kreacji pieniądza obrazuje wielkość
zmiany zasobu pieniądza wywołanej zmianą bazy monetarnej o jednostkę.
Możemy wiec zapisać : Podaż pieniądza = mnożnik kreacji pieniądza x baza monetarna.
Wysokość mnożnika kreacji pieniądz zależy od dwóch kluczowych współczynników : planowanej
przez banki stopy rezerw gotówkowych (tj. stosunku rezerw do całkowitej wartości wkładów) oraz
od planowanego stosunku gotówki w obiegu poza bankowym do całkowitej wartości wkładów
w bankach.
Wiemy, że relacja zamierzonej przez banki wielkości rezerw gotówkowych do wkładów ogółem jest
czynnikiem…
… gotówkowych trzymanych przez banki, albo gotówki w obiegu. Ponieważ suma wkładów w
bankach jest wielokrotnością ich rezerw gotówkowych, mnożnik kreacji pieniądza jest większy od
jedności. Mnożnik kreacji pieniądza będzie tym większy im:
niższa jest planowana przez sektor poza bankowy stopa gotówkowa/ wkłady na żądanie, co daje
bankom więcej gotówki, umożliwiając zwielokrotnioną kreację kredytu (pieniądza…
…, któremu prawo nadaje wartość i czyni go powszechnie akceptowanym środkiem płatniczym.
Rozwój systemu finansowego doprowadził do powstania pieniądza bankowego, zwanego również
pieniądzem wkładowym lub depozytowym, służącego do rozliczeń bezgotówkowych. Istotę i
zasady kreacji tego pieniądza omówimy dalej. Obecnie w krajach wyżej rozwiniętych zaczyna
funkcjonować pieniądz elektroniczny…
… przez bank centralny i często muszą sprostać ostrym wymaganiom. Większość tych wymagań to
konsekwencja istnienia ryzyka związanego z kreacją pieniądza. Ryzyko to z kolei odzwierciedla
problem asymetrii informacji, tzn. trudności z określeniem wiarygodności pierwotnego emitenta.
System niewymienialnego pieniądza papierowego zbudowany jest na zaufaniu do tego typu waluty.
Zaufanie to buduje się m.in…
… w towarzystwach budowlanych do miar podaży pieniądza.
M0 oznacza szeroką bazę monetarną, która obejmuje gotówkę w obiegu poza bankowym, gotówkę
w posiadaniu banków oraz rachunki banków komercyjnych w banku centralnym. M0 jest
największą miarą zasobu pieniądza. Punktem wyjścia do konstruowania szerokich agregatów
pieniężnych jest ilość gotówki w obiegu.
Jeżeli oddamy do niej całość wkładów na żądanie…
Kreacja pieniądza - omówienie
Konsolidacja banków w Polsce
Konsolidacja banków w Polsce - Istota kreacji pieniądza
Pieniądz i współczesny system bankowy
Pieniądz i współczesny system bankowy - Kontrola monetarna
Pieniądz i współczesny system bankowy
Reklama

Administracja publiczna






























.
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
Download