Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu

advertisement
Opis przedmiotu – wersja pełna
Wydział Nauk o Zdrowiu
Nazwa Wydziału
Nazwa kierunku/specjalności Fizjoterapia
Studia (odpowiednie podkreślić)
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
Kliniczne podstawy i fizjoterapia w kardiologii
NAZWA PRZEDMIOTU
(zgodnie z obowiązującym
standardem kształcenia i/lub
programem nauczania
zatwierdzonym przez Radę
WNoZ)
fizjologia, anatomia, choroby wewnętrzne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Liczba godzin
Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma zajęć
dydaktycznych
1. Ogółem
2. Wykłady
3. Seminaria
4. Ćwiczenia
5. Zajęcia praktyczne
6. Praktyki zawodowe
7. Samokształcenie
Punkty ETC
Jednostka organizacyjna
prowadząca zajęcia
Stopień/tytuł/nazwisko i imię
osób realizujących przedmiot
Cele przedmiotu (wynikowe dotyczące wiedzy,
umiejętności i postaw)
Metody dydaktyczne (sposób
pracy nauczyciela,
umożliwiający osiągnięcie
celów kształcenia)
Środki dydaktyczne
usprawniające proces
nauczania
Główne treści programowe z
przedmiotu – forma zajęć
uwzględniająca kolejność,
liczbę godzin, temat i treści
nauczania
obecność na zajęciach, zaliczenie zajęć
praktycznych na oddziale, egzamin
27
9
Forma zaliczenia
przedmiotu (odpowiednie
podkreślić)
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie
18
2
Zakład Profilaktyki Chorób Układu Krążenia Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny
w Poznaniu
Osoba odpowiedzialna za przedmiot
Wykaz osób prowadzących zajęcia
Prof. dr hab. Tomasz Siminiak
Dr med Piotr Kałmucki, Dr med. Krzysztof
Greberski, lek. med. Michał Kuzemczak
Po zakończeniu zajęć student powinien:
- poznać etiologię, objawy kliniczne i sposoby leczenia choroby niedokrwiennej serca, ze
szczególnym uwzględnieniem objawów ostrego zespołu wieńcowego i postępowania z chorymi
z podejrzeniem ostrej postaci choroby wieńcowej
- poznać etiologię, objawy kliniczne i sposoby leczenia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i
wadami serca
- poznać etiologię, objawy kliniczne i sposoby leczenia chorych z niewydolnością serca oraz
rozpoznawać objawy zaostrzenia niewydolności serca i postępowania w takich sytuacjach
- poznać założenia i cele kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej
- poznać zasady stosowania ćwiczeń fizycznych u chorych po zabiegach kardiochirurgicznych
oraz u chorych z chorobami układu krążenia
- poznać zasady badania pacjenta kwalifikowanego do programu rehabilitacji kardiologicznej
- zaznajomić się z metodami diagnostycznymi stosowanymi w czasie programu rehabilitacji
kardiologicznej
- nauczyć się praktycznej umiejętności prowadzenia ćwiczeń fizycznych samodzielnie realizując
program wczesnej rehabilitacji kardiologicznej u chorych po zabiegach kardiochirurgicznych,
co stanowi podstawę do stosowania nabytych umiejętności w przyszłej pracy
Wykłady, ćwiczenia praktyczne z pacjentami, pokaz multimedialny, studium przypadku
Sprzęt multimedialny z prezentacjami, materiały drukowane
Wykłady
Numer
kolejny
1
Liczba
godzin
3
Temat i treści nauczania
Choroba niedokrwienna serca i zabiegowe metody rewaskularyzacji
mięśnia sercowego
2
3
Wady serca wrodzone i nabyte; chirurgiczne metody leczenia wad serca
3
3
Numer
kolejny
Liczba
godzin
Niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze
Seminarium
Temat i treści nauczania
Numer
kolejny
1
Liczba
godzin
6
2
6
Zwiększanie aktywności fizycznej w okresie szpitalnej rehabilitacji
kardiologicznej; Metody diagnostyczne: elektrokardiograficzna próba
wysiłkowa; Rtg klatki piersiowej; Postępowanie z chorymi po zabiegach
kardiologii inwazyjnej
3
6
Ćwiczenia fizyczne w rehabilitacji pacjentów poddawanych CABG;
Ćwiczenia fizyczne w rehabilitacji osób w określonych sytuacjach
klinicznych; Ostre stany zagrożenia życia i zdrowia w chorobach
wewnętrznych i neurologii w czasie rehabilitacji kardiologicznej
Numer
kolejny
Liczba
godzin
Liczba
godzin
Temat i treści nauczania
Ćwiczenia
Temat i treści nauczania
Rehabilitacja kardiologiczna – definicja, założenia, program kompleksowej
rehabilitacji kardiologicznej;
Metody diagnostyczne: badanie pacjenta kwalifikowanego do programu
rehabilitacji; EKG, Echokardiografia
Zajęcia praktyczne
Temat i treści nauczania
Praktyki zawodowe
Wykaz literatury
podstawowej dostępnej dla
studenta (do 4 pozycji).
Wykaz literatury
uzupełniającej (do 4 pozycji).
─
─
Samokształcenie
Liczba
Temat i treści nauczania
godzin
Choroby wewnętrzne; A. Szczeklik ; Medycyna Praktyczna Kraków 2005
Rehabilitacja Kardiologiczna; J. Bromboszcz, P. Dylewicz; JAIM Kraków 2006
Należy stosować czcionkę Time New Roman, nr 9, pojedynczy odstęp między wierszami.
Adres strony internetowej dla standardów kształcenia:
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=117&news_id=982&layout=1&page=te
xt
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards