Zakres świadczeń

advertisement
załaczruk nr 1 do zarządzenia Nr 9O/2014/0S0Z Prezesa NFZ z dnia18 grudnia 2014 r
załącznik nr ln do zarządzenia Nr 80/201310S0Z Prezesa NFZ z dnia16 grudnia 2013 r
KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ
-,kod specjalności
komórki organizacyjnej"
nazwa zakresu świadczeń
kontraktowanych
kod zakresu świadczeń
kontraktowanych
świadczenie
sprawozdawane/
rozliczane
kod świadczenia
sprawozdawanego
••
., .•
••c:c:
N
'O
E
uwagi
c:
o
U'
.'!
fi)
2302 lub 2303
Rehabilitacja kardiologiczna
w ośrodku/oddziale dziennym
05.2300.026.02
osobodzień w rehabilitacji kardiologicznej w
ośrodku dziennym
osobodzień wg Katalogu JGP w stacjonamej
rehabilitacji leczniczej w szpitalu"
4308 lub 4309
Rehabilitacja kardiologiczna
w warunkach stacjonamych
05.4308.300.02
7400 lub 7401
5.11.02.9000033
X
X
kody produktów wg
Katalogu JGP w
stacjonamej rehabilitacji
leczniczej
osobodzień wg Katalogu JGP w stacjonamej
rehabilitacji leczniczej w zakładzie rehabilitacji
leczniczej
r-- r--
wartość punktowa osobodnia w zależoścI od wskazanej grupy jest
określona w Katalogu JGP w stacjonamej rehabilitacji leczniczej
stanowiącym załącznik 1r
X
• Komórki organizacyjne danej specjalnosci wykonujące usługi na rzecz dzieci należy oznaczyć kodem nieparzystym, o jeden wyższym niż włilściwy kod dla komórki wykonującej usługi tej specjalności na rzecz świadczeniobiorców dorosłych
•• szpital w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Oz U. z 2013 r. poz 217), art .. 2, ust. 1 pkl9
"'świadczenia
realizowane są dla pacjentów wszystkich grup wiekowych.
lwaad«ili. ~
~~ilł)'C2'neao
Strona 1 z 1
Szpitala
Download