Centrala sterownicza - Mitsubishi Electric

advertisement
System Transmisji Mitsubishi Electric
Centrala sterownicza
Model: G-50A
Instrukcja obsługi
Spis treści
ON/OFF
CENTRAL CONTROLLER
G-50A
1. Środki bezpieczeństwa ............................................... 1
2. Cechy sterownika ....................................................... 2
3. Funkcje ....................................................................... 4
3-1 Specyfikacje .................................................... 4
3-2 Widok wyświetlacza ........................................ 8
4. Obsługa przez użytkownika ..................................... 10
4-1 Monitorowanie stanu pracy ........................... 11
4-2 Ustawienia pracy ........................................... 12
4-2-1 Ustawienia pracy grupy ......................... 12
4-2-2 Wspólne ustawienia pracy .................... 16
4-3 Działanie programatora ................................ 19
4-4 Awarie ........................................................... 23
4-5 Nastawa bieżącego czasu ............................ 24
5. Konfiguracja wstępna ............................................... 25
5-1 Przejście do menu konfiguracji wstępnej ..... 25
5-2 Adresowanie sieci M-NET ............................ 25
5-3 Nastawa funkcji ............................................. 26
5-4 Ustawienia konfiguracji grupy ....................... 27
5-5 Ustawienia pracy powiązanej ....................... 29
5-6 Ustawienia nazwy grupy .............................. 31
5-7 Ustawienia użytkownika ................................ 34
5-8 Ustawienia adresu IP .................................... 35
5-9 Łączność z programem konfiguracyjnym ..... 35
6. Serwis ....................................................................... 36
6-1 Monitorowanie układu chłodniczego ............. 36
6-2 Monitorowanie dziennika błędów .................. 37
7. Funkcja zewnętrznych wejść / wyjść ........................ 38
7-1 Funkcja zewnętrznych wejść ........................ 38
7-2 Funkcja zewnętrznych wyjść ........................ 39
Dodatek 1: Konfiguracja wstępna (skrót) ....................... 40
Dodatek 2: Obsługa przez użytkownika (skrót) ............. 42
Przed rozpoczęciem korzystania ze sterownika, dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją
dla zapewnienia prawidłowej obsługi. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
1. Środki bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem korzystania ze sterownika, dokładnie przeczytaj rozdział o środkach bezpieczeństwa dla
zapewnienia prawidłowej obsługi.
Poniższe środki bezpieczeństwa muszą być zawsze stosowane przez wszystkie osoby obsługujące sterownik.
Zachowaj niniejszą instrukcję wraz z instrukcją montażu do wykorzystania w przyszłości. Pamiętaj o przekazaniu
tych instrukcji kolejnym użytkownikom sterownika.
Symbole ostrzegawcze użyte w instrukcji
Symbol ten wskazuje czynności, których wykonanie niezgodnie z podanymi instrukcjami
OSTRZEŻENIE może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
UWAGA
Symbol ten wskazuje czynności, których wykonanie niezgodnie z podanymi instrukcjami
może doprowadzić do obrażeń lub uszkodzenia sterownika.
OSTRZEŻENIE
Montaż powinien wykonać wykwalifikowany specjalista.
Nieprawidłowy montaż wykonany przez niewykwalifikowaną
osobę może skutkować porażeniem prądem lub pożarem.
Upewnij się, że sterownik został bezpiecznie zamontowany i nie spadnie z wysokości.
Upewnij się, że sterownik zostanie podłączony do
napięcia o prawidłowej wartości znamionowej, aby
uniknąć wzniecenia ognia lub uszkodzenia urządzenia.
Nie zdejmuj osłony podczas obsługi sterownika.
Kontakt z naładowanymi elektrostatycznie elementami sterownika może spowodować poparzenia lub innego typu obrażenia.
Jeżeli dostrzeżesz jakąkolwiek nieprawidłowość
(np. zapach spalenizny), przerwij pracę, odłącz zasilanie i natychmiast skontaktuj się z dystrybutorem
lub przedstawicielem technicznym.
Kontynuowanie pracy może być przyczyną uszkodzenia
sterownika, porażenia prądem lub wzniecenia ognia.
W razie konieczności zmiany miejsca montażu sterownika, skontaktuj się z autoryzowanym technikiem.
Nieprawidłowy montaż może skutkować porażeniem prądem
lub wznieceniem ognia lub uszkodzeniem sterownika.
Sterownik należy zutylizować we właściwy sposób.
Skontaktuj się z dystrybutorem odnośnie prawidłowego
przeprowadzenia utylizacji urządzenia.
Nie podejmuj się modyfikacji lub naprawy sterownika.
Modyfikacje lub nieprawidłowo wykonane naprawy mogą
być przyczyną porażenia prądem lub wzniecenia ognia.
Konieczność przeprowadzenia naprawy zgłaszaj dystrybutorowi.
W przypadku wyświetlenia kodu błędu, jeżeli sterownik
przestanie działać lub zauważysz inną nieprawidłowość,
natychmiast przerwij pracę i powiadom dystrybutora.
Kontynuowanie pracy może być przyczyną uszkodzenia
sterownika lub wzniecenia ognia.
UWAGA
Nie montuj pilota w miejscu możliwego wycieku
łatwopalnego gazu.
Łatwopalne gazy nagromadzone wokół obudowy sterownika
mogą zapłonąć i spowodować eksplozję.
Unikaj kontaktu sterownika z wodą.
Takie postępowanie może spowodować porażenie prądem
lub uszkodzenie urządzenia.
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub uszkodzenia
sterownika, nie dotykaj przycisków mokrymi rękoma.
Nie używaj sterownika do zastosowań niezgodnych
z jego przeznaczeniem.
Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytkowania
w ramach systemu sterowania klimatyzacją MITSUBISHI
ELECTRIC. Zastosowanie sterownika w innych systemach
zarządzania klimatyzacją lub do innych celów może doprowadzić do wadliwego działania.
–1–
Nie rozpylaj na sterownik środków owadobójczych
lub łatwopalnych.
Aby uniknąć ryzyka wzniecenia ognia, nie używaj łatwopalnych sprayów w pobliżu sterownika i upewnij się, że strumień
nie jest rozpylany bezpośrednio na niego.
Nie używaj w otoczeniu gdzie występuje duże zaolejenie, para lub gaz siarkowy.
Substancje te mogą mieć niepożądane efekty na działanie
urządzenia lub mogą uszkodzić jego podzespoły.
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub uszkodzenia sterownika, nie wciskaj przycisków ostro
zakończonymi przedmiotami.
Używaj sterownika w określonym zakresie temperatur pracy.
Użytkowanie sterownika w temperaturach spoza zakresu
określonego w jego specyfikacjach, może doprowadzić do
poważnego uszkodzenia. Sprawdź zakres temperatur pracy
podany w instrukcji obsługi.
2. Cechy sterownika
Sterownik centralny oferuje możliwość sterowania maks. 50*1 klimatyzatorami. Obsługuje następujące funkcje.
(*1: Maksymalna ilość podłączonych jednostek zależy od modeli jednostek wewnętrznych.)
[1] Funkcje obsługiwane przez użytkownika
(1) Praca
1. Większość funkcji lokalnych pilotów obsługiwana jest przez sterownik centralny.
Sterownik centralny może załączać lub wyłączać jednostki wewnętrzne w określonych grupach, wyświetlać
temperaturę pomieszczenia dla każdej grupy jednostek wewnętrznych, zmieniać tryb pracy jednostek wewnętrznych (CHŁODZENIE, OSUSZANIE, NAWIEW, AUTO i GRZANIE) i centralek wentylacyjnych (ODZYSK
CIEPŁA, BY-PASS, AUTO) jak również zmieniać prędkość wentylatora, kierunek nawiewu powietrza (4 kierunki
i wachlowanie), tryb wentylacji (WYŁ., niskie lub wysokie obroty), TRYB PROGRAMATORA i ustawienia temperatury.
(Patrz rozdział „5-7 Ustawienia użytkownika”.)
2. Dostęp do określonych funkcji lokalnego pilota, jak WŁ./WYŁ. pracy, wybór trybu, nastawa temperatury
i zerowanie wskaźnika filtra mogą zostać zablokowane.
3. Ustawienia grupy
Ustawienia pracy mogą dotyczyć wszystkich grup lub każdej indywidualnej grupy.
(2) Harmonogram tygodniowy
1. Harmonogram tygodniowy umożliwia ustawienie czterech różnych wzorców planu pracy dla każdej grupy (P1-P4).
Trzy z czterech wzorców (P1, P2, P3) używane są do ustawiania planów WŁ./WYŁ., a pozostały jeden (P4) wykorzystywany jest do blokowania pracy lokalnego pilota. Wzorce harmonogramów WŁ./WYŁ. (P1, P2, P3) mogą
być stosowane w kombinacji z funkcją blokady pracy (P4) przy ustawianiu planów w ramach jednego dnia. Ustawiając plan dla każdego dnia tygodnia z użyciem kombinacji czterech wzorców harmonogramu, istnieje możliwość
zdefiniowania ustawień tygodniowych dla każdej grupy.
2. Dla każdego dnia można ustawić trzy czasy WŁ. i trzy czasy WYŁ. lub trzy czasy blokady i trzy czasy zwolnienia
blokady pracy. Możliwe jest ustawienie wyłącznie czasów WŁ. (tylko czasy blokady) lub wyłącznie czasów WYŁ.
(tylko czasy zwolnienia blokady).
3. Prosta konfiguracja
Dzienny harmonogram pracy oraz harmonogramy tygodniowe (P1-P4) dla grupy można skopiować jako ustawienia dla innych grup.
(3) Monitorowanie stanu pracy
1. Możliwość monitorowania stanu WŁ., WYŁ. lub AWARII każdej jednostki lub grupy.
2. Możliwość wyświetlenia numerów lub pierwszych trzech znaków nazwy grupy sterowanej przez sterownik centralny.
Adresy wszystkich jednostek mogą być wyświetlane w całości.
3. Podczas wyświetlania wszystkich grup na ekranie, grupa oznaczona symbolem
może zostać WŁ. lub WYŁ.
(4) Monitorowanie awarii
1. Na ekranie „monitorowania awarii” pojawi się jednostka z usterką, kod błędu, adres jednostki, która wykryła jednostkę z błędem.
2. Wciśnięcie przycisku zerującego zatrzyma wszystkie jednostki w tej samej grupie lub w tym samym układzie chłodniczym, do którego należy wadliwa jednostka oraz spowoduje wyzerowanie błędu.
[2] Konfiguracja systemu i serwis
(1) Konfiguracja systemu
1. Jednostki wewnętrzne, lokalne piloty i sterowniki systemowe niższego rzędu można zarejestrować w tej samej
grupie. Centrale wentylacyjne lub jednostki LOSSNAY można również zarejestrować.
–2–
2. Każdą grupę można określić nazwą.
(Nazwa może składać się ze znaków alfanumerycznych.)
3. Nazwy grup można skopiować do ustawień dla innych grup.
4. Konfiguracja grup i wprowadzanie nazw dla grup jest możliwe już po podłączeniu zasilania do sterownika centralnego, nawet gdy jednostki wewnętrzne nie zostały podłączone.
5. Po zmianie konfiguracji systemu, dane konfiguracyjne przechowywane na sterowniku centralnym mogą zostać
w razie konieczności jednorazowo skasowane w całości.
(2) Monitorowanie układu chłodniczego
Adresy wszystkich jednostek (wewnętrznych, zewnętrznych, itp.) w każdym układzie chłodniczym można wyświetlić
na tym ekranie. Informacja ta jest przydatna do sprawdzenia ustawień adresów, połączenia linii transmisji i linii
zasilania.
(3) Ustawienia pracy powiązanej
Wykonaj te ustawienia aby powiązać pracę jednej lub więcej jednostek wewnętrznych z centralką wentylacyjną.
Powiązana centralka uruchomi się gdy jedna z przypisanych do niej jednostek wewnętrznych również rozpocznie
pracę.
(4) Dziennik błędów
1. Dziennik sterownika centralnego przechowuje ostatnie 64 błędy.
2. Informacja o dacie/czasie wystąpienia błędu, adres jednostki będącej źródłem błędu, kod błędu oraz adres jednostki, która wykryła błąd zostaną wyświetlone na ekranie.
3. Dziennik sterownika centralnego i jednostek wewnętrznych można jednorazowo skasować w całości, wciskając
przycisk zerowania.
[3] Różne
(1) Kontrolka stanu całego systemu (Praca / Stop)
Sygnalizuje stan całego systemu (zapalona, zgaszona lub pulsująca kontrolka sygnalizuje odpowiednio normalną
pracę, wszystkie jednostki WYŁ., stan awarii).
(2) Przełącznik wspólnego WŁ./WYŁ.
Przełącznik ten jednocześnie włącza lub wyłącza wszystkie jednostki w systemie.
(3) Instalacja zasilania
Napięcie dostarczane jest do sterownika centralnego przez zasilacz PAC-SC50KUA po linii transmisji M-NET.
Długość linii prądu stałego między zasilaczem PAC-SC50KUA a sterownikiem centralnym nie może przekraczać
10 m.
Sterownik centralny można podłączyć w dowolnym miejscu linii transmisji M-NET. (Linia transmisji M-NET jest linią
centralnego sterownia podłączoną do złącza TB7 jednostki zewnętrznej.)
–3–
3. Funkcje
3 - 1 Specyfikacje
Właściwość
Wymagania
dotyczące zasilania
Warunki otoczenia
Wymiary
Masa
Specyfikacja
DC24V, 0.02A (maksymalne obciążenie)
Napięcie dostarczane przez zasilacz PAC-SC50KUA przez linię transmisji M-NET
lub z kompatybilnej jednostki zewnętrznej systemu CITY MULTI na czynnik
R410A (z wyjątkiem serii S).
Napięcie
*Uwaga: po wyłączeniu zasilania podłączonej jednostki zewnętrznej, G-50A
wejściowe
nie będzie realizować zadań z harmonogramu, pobierać informacji
do rozliczeń oraz nie uaktywni trybu oszczędzania energii.
DC12V, 0.2A (maksymalne obciążenie)
Napięcie dostarczane przez zasilacz PAC-SC50KUA przez linię prądu stałego.
W czasie pracy
0˚C ~ +40˚C / 32˚F ~ +104˚F
Temperatura
W czasie spoczynku
– 20˚C ~ +60˚C / – 4˚F ~ +140˚F
Wilgotność
30 ~ 90%RH (bez kondensacji)
mm 120 (W) × 300 (S) × 80 [*19] (G)
*[ ]: określa grubość od ścianki.
in
4-3/4 (G) × 11-13/16 (S) × 3-1/8 [*3/4] (G)
kg
1.0
lb
2-1/4
Warunki systemu
Jednostka wewnętrzna lub niezależna centralka wentylacyjna lub LOSSNAY
: maksymalnie 50 jednostek (maksymalnie 50 grup)*3
Ilość jednostek (wewnętrznych lub niezależnych centralek wentylacyjnych lub LOSSNAY)
w jednej grupie
: 1-16 jednostek
*Uwaga Jednostka wewnętrzna, niezależna centralka wentylacyjna i LOSSNAY
nie mogą zostać zarejestrowane w jednej grupie.
Ilość jednostek
Ilość pilotów w jednej grupie
podlegających sterowaniu
: 1-2
Ilość sterowników systemowych w jednej grupie
: 0-4 (łącznie z ilością pilotów w jednej grupie)
: 0-3 dla grup z jednym pilotem.
Ilość jednostek wewnętrznych powiązanych z jedną centralką wentylacyjną lub LOSSNAY
: 0-16 (niektóre modele centralek wentylacyjnych mogą być sterowane
w powiązaniu z maksymalnie 9 jednostkami)
Funkcje obsługiwane przez użytkownika
WŁ./WYŁ.
Operację WŁ./WYŁ. można realizować zbiorczo lub dla pojedynczych grup.
Operację zmiany ustawionego trybu pracy można realizować zbiorczo lub dla pojedynczych grup.
[Wybór trybu pracy dla jednostki wewnętrznej]
Tryb pracy *1
CHŁODZENIE / OSUSZANIE / NAWIEW / AUTO / GRZANIE
[Wybór trybu pracy dla niezależnej wentylacji]
ODZYSK CIEPŁA / BY-PASS / AUTO
Operację zmiany ustawień prędkości (wysoka, niska) można realizować zbiorczo lub
dla pojedynczych grup.
Prędkość
Praca
(4 prędkości wentylatora dostępne są dla jednostek wyposażonych w 4 stopniową regulację)
wentylatora *1
(G-50A w wersji 3.10 lub późniejszej umożliwia ustawienie prędkość wentylatora na
AUTO dla jednostek wewnętrznych obsługujących to ustawienie.)
Kierunek nawiewu można przełączyć zbiorczo lub dla pojedynczych grup, wybierając
Kierunek
jeden z 4 kierunków lub wachlowanie.
nawiewu
*1
(G-50A w wersji 3.10 lub późniejszej umożliwia ustawienie nawiewu w „5 kierunkach”
i funkcja
lub trybie „AUTO” dla jednostek wewnętrznych obsługujących to ustawienie.)
wachlowania
Ustawienia temperatury można realizować zbiorczo lub dla pojedynczych grup.
[Zakres nastawy temperatury]
Nastawa
Chłodzenie (osuszanie) : 19 ~ 30˚C / 67 ~ 87˚F
temperatury
Grzanie
: 17 ~ 28˚C / 63 ~ 83˚F
Tryb automatyczny
: 19 ~ 28˚C / 67 ~ 83˚F
–4–
Właściwość
Praca
Monitorowanie
Pozostałe
Specyfikacja
Określone funkcje lokalnego pilota można zablokować zbiorczo lub dla pojedynczej
grupy.
Blokada
lokalnego
[Funkcja blokady]
pilota
WŁ./WYŁ., ustawianie trybu pracy, nastaw temperatury oraz zerowanie
wskaźnika filtra.
Działanie
Ustawione zadania harmonogramu można WŁ./WYŁ. (blokada / zwolnienie blokady
programatora lokalnego pilota) dla każdej grupy.
Zerowanie
Zerowanie wskaźnika filtra po wyczyszczeniu filtra można zrealizować zbiorczo lub
wskaźnika filtra dla pojedynczej grupy.
Sterowanie wentylacją powiązanych centralek wentylacyjnych lub LOSSNAY można
Działanie
zrealizować zbiorczo lub dla pojedynczej grupy.
wentylacji *1
[Działanie wentylacji]
Niskie obroty / Wysokie obroty / WYŁ. wentylacja
Wspólna
Kontrolka stanu całego systemu sygnalizuje zbiorczy stan systemu.
praca
Praca każdej Praca każdej grupy wyświetlana jest na ekranie ustawień pracy (grupa) lub na ekranie
grupy
monitorowania pracy.
Tryb pracy
Prędkość
wentylatora
Kierunek
nawiewu
Nastawa
temperatury
Działanie
programatora
Wskaźnik filtra
Blokada lokal- Prezentowane na ekranie ustawień pracy (grupa).
nego pilota
Działanie
wentylacji
Wyświetlanie
temperatury
pomieszczenia
Blokada centralnego sterowania
Stan wejścia
sygnału
zewnętrznego
W przypadku wystąpienia błędu na ekranie monitorowania awarii pojawi się adres
Awaria
jednostki i kod błędu.
W przypadku przerwy w dopływie zasilania, bieżący czas zostanie zapisany na okres
Kopia
około jednego tygodnia. (Pod warunkiem pełnego naładowania sterownika. Pełne nabezpieczeństwa ładowanie trwa dwadzieścia cztery godziny od załączenia zasilania).
Możliwość ustawienia wzorca pracy.
• Przerwa w pracy: minimum 10 minut
• Możliwość ustawienia wzorca dziennego i harmonogramu tygodniowego dla każdej grupy.
• Wzorzec jednego dnia: P1/P2/P3/
/
/
/
/* Dla P1/P2/P3 ustawienia WŁ./WYŁ. są dostępne do trzech razy dziennie.
*
umożliwia ustawienie blokady pracy pilota trzy razy dziennie.
Ustawienia
programatora
*
/
/
realizuje harmonogram łączący razem wzorzec WŁ./WYŁ P1/P2/P3
i wzorzec blokady pracy
.
(Wyświetlane jest
= P1 +
/
= P2 +
/
= P3 +
)
* - jest dniem nie objętym ustawieniami programatora.
• Możliwość ustawienia „Temperatury odniesienia i wartości regulacji” lub „Nastawy
temperatury” powiązanych z pracą programatora.
–5–
Właściwość
Specyfikacja
Wyznaczanie Można określić nazwę i grupy i wyświetlać ją na ekranie ustawień pracy.
nazwy grupy
* Ustawienie nazwy grupy jest wymagane w konfiguracji wstępnej.
Interfejs
Możliwość sterowania funkcjami: awaryjne zatrzymanie / stan normalny, WŁ./WYŁ.,
wejścia sygnału blokada / zezwolenie pracy lokalnego pilota, dla jednostek sterowanych stykiem bezPozostałe
zewnętrznego napięciowego sygnału zewnętrznego z zewnętrznego źródła.
Interfejs
wyjścia sygnału Kiedy jedna lub więcej sterowanych jednostek pracuje, sygnał „WŁ.” będzie wyjściem,
zewnętrznego a kiedy awaria wystąpi w jednej lub więcej jednostkach, wyjściem będzie sygnał „awarii”.
Konfiguracja wstępna (podczas montażu i serwisu)
Grupowe ustawienia pracy dla jednostek (lokalne piloty jednostek wewnętrznych, nieUstawienia
zależna centralka wentylacyjna, LOSSNAY i podrzędne sterowniki systemowe) realiUstawienia grupy
zowane są na ekranie ustawień grupy.
połączeń
Ustawienia
Ustawienia powiązań urządzeń wentylacyjnych jak centralki wentylacyjne lub LOSSNAY
powiązań
z jednostkami wewnętrznymi, realizowane są na ekranie ustawień powiązań.
Historia
Tryb monitorowania dziennika awarii pozwala wyświetlić maksymalnie 64 ostatnie
usterek
usterki.
Monitorowanie
Monitorowanie Adres podłączonej jednostki wyświetlany jest na ekranie monitorowania układu
układu chłodn. chłodniczego.
Niektóre wskaźniki i funkcje wyświetlane na ekranie można dostosować do potrzeb
Ustawienia
użytkownika.
użytkownika
Ustawienia
Ustawienia hierarchii sterowników systemowych.
głównego /
podrzędnego
sterownika *2
* G-50A nie obsługuje sterowników podrzędnych.
systemowego
Pozostałe
Zezwolenie /
Ustawienie sterownika systemowego realizujące blokadę / zezwolenie pracy lokalnego
zabronienie
pilota.
blokady
Ustawienie
Wybór zablokowanego pilota jako wyłącznie lokalnego pilota lub zarówno lokalnego
zakresu
blokady pilota pilota i sterownika systemowego.
Sterowanie
Systemem składającym się z urządzeń klimatyzacyjnych o systemie sterowania typu K
typu K
można sterować za pomocą konwertera transmisji K (PAC-SC25KAA).
* G-50A nie obsługuje
sterowników
podrzędnych.
*1 Każda operacja jest dostępna zgodnie z funkcjonalnością jednostki.
*2 Główny i podrzędny sterownik systemowy.
Zakres sterowania
G-50A
Zakres sterowania
bramki M-NET
Zakres sterowania
innego sterownika
Zakres sterowania
G-50A
Jednostka
Jednostka
Jednostka
Jednostka
Jeżeli G-50A steruje innym sterownikiem systemowym
lub w systemie obecny jest wyłącznie G-50A:
G-50A ustawiany jest jako główny sterownik systemowy.
* G-50A realizuje ustawienia grupowe w tej konfiguracji.
Jeżeli G-50A jest sterowany przez inny sterownik systemowy:
(Przykład: bramka MJ-300)
G-50A ustawiany jest jako podrzędny sterownik systemowy.
* Ustawienia grupowe realizuje główny sterownik systemowy.
*3 Ilość podłączonych jednostek może być mniejsza w zależności od modeli jednostek wewnętrznych.
–6–
UWAGA:
Następujące ustawienia grup nie mogą być zrealizowane:
• Grupy jednostek, które nie podlegają pod sterowanie głównego sterownika, ale podlegają pod sterowanie
podrzędnego sterownika systemowego.
Podrzędny
sterownik
systemowy
Główny sterownik
systemowy
Grupa
Grupa
Grupa
• Wspólna grupa jest sterowana przez więcej niż dwa główne sterowniki.
Główny sterownik
systemowy 1
Grupa
Główny sterownik
systemowy 2
Grupa
Grupa
• Podrzędny sterownik systemowy rozszerza zakres kontroli głównego sterownika systemowego do dwóch
lub więcej sterowników.
Podrzędny
sterownik
systemowy
Główny sterownik
systemowy 1
Grupa
Grupa
Główny sterownik
systemowy 2
Grupa
–7–
Grupa
3 - 2 Widok wyświetlacza
Funkcja konfiguracji pracy
Kontrolka stanu całego systemu
Kontrolka sygnalizuje stan pracy
jednostki.
Świeci...........podczas pracy
Wygaszona...wszystkie grupy zatrzymane
Pulsuje..........awaria
Funkcja monitorowania pracy
Wyświetlacz
02
01
PROHI
BITED
Każda operacja i monitorowanie jednostek jest realizowane zbiorczo lub
dla wybranych grup. Metody pracy
opisano w rozdziale „4. Obsługa przez
użytkownika” (strona 10).
Realizowane jest WŁ./WYŁ. pracy
i monitorowanie jednostek. Metody
pracy opisano w rozdziale „4. Obsługa
przez użytkownika” (strona 10).
G-50A
UWAGA:
Ustawienia temperatury obejmują funkcję
umożliwiającą przełączenie prezentacji
temperatury w stopniach Celsjusza (°C)
lub Fahrenheita (°F) (strona 34).
Funkcje obsługiwane przez użytkownika
2
1
Menu konfiguracji wstępnej (Montaż/Serwis)
Menu funkcji obsługiwanych przez użytkownika
Wciśnięcie
i przytrzymanie
i
(przez minimum
2 sekundy)
1 OPERATION MONITOR
2 OPERATION SETTING
3 SCHEDULE SETTING
4 MALFUNCTION
MONITOR
5 CURRENT TIME
SETTING
1 GROUP SETTING
ENTER
2 INTERLOCKED
SETTING
3 REFRIGERANT
MONITOR
4 MALFUNCTION
MONITOR
5 USER SETTING
NEXT
3
4
Funkcja ustawień programatora
1
5
Funkcja monitorowania awarii
Ustawienia bieżącego czasu
04-2002 MON
Funkcja konfiguracji grupy
001
( D AY - M O NT H -Y E A R )
P4
Ustawienia harmonogramu
tygodniowego realizowane
dla grup. Metody pracy opisano
w rozdziale „4-3 Działanie
programatora” (strona 19).
Adres jednostki, kod błędu
i adres jednostki, która wykryła
awarię, wyświetlane po wystąpieniu usterki.
Aktywna podczas pracy programatora
Aktywna po wystąpieniu awarii
Patrz rozdział „4-4 Awarie”
(strona 23).
–8–
Wykonanie ustawień bieżącego
czasu.
Metody pracy opisano w rozdziale „4-5 Nastawa bieżącego
czasu” (strona 24).
Aktywne podczas prezentacji czasu
Realizuje identyczne ustawienia
grupowe dla jednostki wewnętrznej, lokalnego pilota
i podrzędnego sterownika
systemowego, itd.
Metody pracy opisano w rozdziale
„5. Konfiguracja wstępna
(strona 25)”.
Przycisk wspólnej pracy
Wciśnięcie tego przycisku podczas
pracy spowoduje zatrzymanie całej
grupy.
Przycisk wspólnej pracy można używać w trybie ustawień użytkownika na dowolnym ekranie
(z wyjątkiem ekranu menu).
Przycisk przełączania LAN
W rozdziale „5. Konfiguracja wstępna” (strona 25)
wyjaśniono działanie tych przełączników.
Pokrętło regulacji kontrastu wyświetlacza
Kontrolka stanu LAN
Dioda pomarańczowa – transmisja, dioda zielona – połączenie.
Złącze serwisowe LAN
Opis złącza znajduje się w rozdziale „5. Konfiguracja wstępna”
Tył
Ethernet
M-NET
A
Panel
sterowania
B
Terminal liniowy
transmisji M-NET
Złącze LAN (Ethernet)
POWER
S
12VDC GND
1 CN1 5
RS232C
1
CN2
9
Złącze RS-232C
Złącze interfejsu zewnętrznego wejścia/wyjścia
Opis złącz znajduje się w rozdziale
„7. Funkcja zewnętrznych wejść/wyjść”
(strona 38).
Terminator linii zasilania DC
Ustawienia adresu M-NET
6
IP ADDRESS:
192.168.001.001
ON
OFF
SUBNET MASK:
255.255.255.000
8 IP ADDRESS SETTING
Wyświetlanie lub nastawa
adresu M-NET sterownika.
W rozdziale „5. Konfiguracja
wstępna” (strona 25) wyjaśniono działanie tej funkcji.
VER.
IP ADDRESS SETTING
1 2 3 4 5 6 7 8
M-NET ADDRESS: 000
8
7 FUNCTION SETTING
Ustawienia adresu IP
FUNCTION SETTING
ADDRESS SETTING
7
6 ADDRESS SETTING
Ustawienia wyboru funkcji
.
Konfiguracja funkcji sterownika.
W rozdziale „5. Konfiguracja
wstępna” (strona 25) wyjaśniono
działanie tej funkcji.
Konfiguracja adresu IP LAN.
W rozdziale „5. Konfiguracja
wstępna” (strona 25) wyjaśniono działanie tej funkcji.
Funkcje wymagane podczas wstępnej konfiguracji
3
4
5
2
Funkcja ustawień powiązań
Funkcja ustawień użytkownika
Monitorowanie układu chłodniczego Monitorowanie dziennika błędów
GROUP NO
2002
NONE
INDICATE
Funkcja ta ustawia pojedyncze lub
kilka jednostek, LOSSNAY lub
każde inne centralki wentylacyjne
działające w powiązaniu, jako
jednostki realizujące tą samą pracę
W rozdziale „5. Konfiguracja
wstępna” (strona 25) wyjaśniono
działanie tej funkcji.
Funkcja wstępnej konfiguracji
12 : 45
(DETECT 014)
05-04-2002
012 6607
09 : 12
(DETECT 012)
2002
INDICATE
1-1-2001
7
16-04-2002
014 6602
2002
NONE
TEMP. UNIT ˚C / ˚F
Funkcja umożliwia wybór metody
wyświetlania i konfiguracji programatora.
W rozdziale „5. Konfiguracja
wstępna” (strona 25) wyjaśniono
działanie tej funkcji.
Adres jednostki wyświetlany jest
dla każdego układu chłodniczego.
W rozdziale „6. Serwis” (strona 36)
wyjaśniono działanie tej funkcji.
–9–
Możliwość monitorowania dziennika błędów przechowującego
maksymalnie 64 błędy.
W rozdziale „6. Serwis” (strona 36)
wyjaśniono działanie tej funkcji.
Funkcje uruchomieniowe i serwisowe
4. Obsługa przez użytkownika
Do obsługi sterownika przez użytkownika stosowane są następujące, dwa ekrany.
Ekran monitorowania pracy ..... Ekran ten wyświetla stan WŁ./WYŁ. i awarii jednostki.
G-50A standardowo wyświetla ten ekran.
Ekran konfiguracji pracy .......... Możliwość zrealizowania operacji dla indywidualnych grup lub zbiorczo. Operacje te obejmują: WŁ./WYŁ., tryb pracy, prędkość wentylatora, ustawienia
temperatury, kierunek nawiewu, ustawienia wentylacji, WŁ./WYŁ. działania
programatora, blokowanie pracy lokalnego pilota i zerowanie wskaźnika filtra.
Operacje te można wykonać dla wybranych grup lub zbiorczo. Dodatkowo,
ekran ten prezentuje również temperaturę pomieszczenia dla każdej grupy.
• Wspólną pracę można zrealizować na dowolnym ekranie (z wyjątkiem ekranu menu) w trybie ustawień użytkownika.
<Przełączanie ekranu monitorowania pracy i ekranu konfiguracji pracy>
Ekran menu funkcji obsługiwanych
przez użytkownika
Wciśnij przycisk 2
i wybierz "2 OPERATION SETTING"
Wciśnij przycisk 1
i wybierz "1 OPERATION MONITOR"
Wciśnij przycisk
BACK
SCREEN
.
Ekran konfiguracji pracy
Ekran monitorowania pracy
Wciśnij przycisk
Wciśnij przycisk
ENTER
.
lub
aby
ustawić "MON. (MONITOR)" na pulsującym
wyświetlaczu i wciśnij przycisk
Możliwość szybkiego sprawdzenia
stanu pracy.
ENTER
.
Wciśnij przycisk
lub
aby ustawić "COL.(COLLECTIVE)" lub
"GROUP" na pulsującym wyświetlaczu
i wciśnij przycisk
ENTER
(Ekran ustawień
pracy indywidualnej
grupy)
.
Patrz rozdział „4-1 Monitorowanie
stanu pracy”.
<Powrót do ekranu menu funkcji obsługiwanych
przez użytkownika>
Wciśnij przycisk
BACK
SCREEN
(back screen – poprzedni ekran).
Realizowane są
ustawienia pracy
każdej grupy.
(Ekran wspólnych
ustawień pracy)
Patrz rozdział „4-2 Ustawienia pracy”.
– 10 –
4 - 1 Monitorowanie stanu pracy
• Funkcja ta wyświetla stan WŁ./WYŁ./Awarii określonej jednostki lub grupy.
• Stan WŁ./WYŁ./Awarii prezentowany jest przez wskazanie odpowiedniej grupy, której numer zostanie odwrotnie
lub normalnie podświetlony lub będzie pulsować.
• Użytkownik może wybrać wyświetlane elementy na podstawie adresu jednostki, numeru grupy lub nazwy grupy.
Szczegóły ustawień opisano w rozdziale „5-7 Ustawienia użytkownika (strona 34)”.
• W trybie obsługi przez użytkownika, wyświetlacz powraca do tego ekranu jeżeli przez około 10 minut nie zostanie
wykonana żadna operacja.
(1) Sposób działania
• Zauważ, że sterowanie przebiega inaczej dla każdego z prezentowanych tu sposobów obsługi.
<Wyświetlanie adresu jednostki>
GROUP
 Wciśnij przycisk
SELECT
pracy i monitorowania.
aby zmienić wyświetlaną grupę w trybie
 Podczas wyświetlania jednostek danej grupy, wciśnij przycisk
aby włączyć lub wyłączyć wszystkie jednostki w tej grupie.
ON/OFF
1
<Wyświetlanie numeru grupy>
 Wciskając przyciski
grupy, którą chcesz sterować.
przesuń znacznik
na numer
ON/OFF
 Wciśnij przycisk 1
aby ustawić jednostkę wyświetlanej grupy, która
ma być wskazywana znacznikiem
w trybie WŁ./WYŁ.
<Wyświetlanie nazwy grupy>
 Wciskając przyciski
nazwę grypy, którą chcesz sterować.
przesuń znacznik
. Wybierz
ON/OFF
 Wciśnij przycisk 1
aby ustawić jednostkę wyświetlanej grupy, która
ma być wskazywana znacznikiem
w trybie WŁ./WYŁ.
*Wyświetla maksymalnie 3 pierwsze znaki nazwy wybranej grupy.
(2) Elementy ekranu
Odwrotne
podświetlenie: WŁ
Normalne
wyświetlanie: WYŁ.
Pulsowanie: awaria wyłączonej
jednostki
Pulsowanie i odwrotne podświetlenie:
awaria włączonej
jednostki
OR
*W przypadku pojawienia się awarii, patrz rozdział „4-4 Awarie” (strona 23).
– 11 –
4 - 2 Ustawienia pracy
• Dostępne są dwa sposoby działania: realizowanie pracy dla wybranych grup lub wspólnej pracy.
4 - 2 - 1 Ustawienia pracy grupy
Wyświetlacz
Numer grupy
Temperatura pomieszczenia*1
Tryb pracy
Stan pracy
Obroty wentylatora
Kierunek nawiewu
Nastawa
temperatury
Działanie wentylacji
Blokada/zezwolenie
pracy pilota
Wskaźnik filtra
Stan zewnętrznych
wejść
Działanie
programatora
Nr
Nazwa przycisku

ON/OFF
(WŁ./WYŁ.)
Obszar funkcji
Funkcja
Ekran
Wyświetlacz stanu pracy
Przełączanie stanu WŁ./WYŁ.
wyświetlanej grupy.
* Jeżeli istnieje powiązana centralka wentylacyjna
lub LOSSNAY, wciśnięcie tego przycisku uruchomi
pracę w trybie wysokich obrotów [High].
Każdorazowe wciśnięcie przycisku, spowoduje zmianę
trybu w kolejności: CHŁODZENIE, OSUSZANIE,
NAWIEW, AUTO, GRZANIE i ponownie AUTO dla
grupy klimatyzatorów.
Wybór trybu pracy.

MODE
(Tryb pracy)
Uwaga:
Tryb pracy można wybrać w zależności od funkcji urządzenia.
Jeżeli jednostka pracuje tylko w trybie
chłodzenia, tryby grzania i automa- Dla grupy złożonej z niezależnych jednostek LOSSNAY,
tyczny, mogą nie pojawić się na ekranie. tryb pracy zmienia się w kolejności ODZYSK CIEPŁA,
Więcej szczegółów znajdziesz
AUTO, BY-PASS i ponownie ODZYSK CIEPŁA.
w instrukcji montażu danej jednostki.
(ODZYSK CIEPŁA)
Wyświetlacz prędkości wentylatora


FAN SPEED
(Obroty
wentylatora)
TEMP.
(Nastawa
temperatury)
* Wskazuje AUTO (w wersji 3.10 lub późniejszej, symbol ten
pojawia się jeżeli funkcja AUTO jest dostępna dla j. wewn.).
Prędkość wentylatora można przełączyć 4 poziomy
na 4 poziomy. W zależności od modelu
jednostki mogą być dostępne jedynie 3
lub 2 poziomy prędkości.
2 poziomy
3 poziomy
Wyświetlacz ustawień temperatury
Zakres zmiany ustawień temperatury zależy od trybu
pracy. (jednostka 1°C / jednostka 2°C)
CHŁODZENIE/OSUSZANIE 19 ~ 30˚C / 67 ~ 87˚F
GRZANIE
17 ~ 28˚C / 63 ~ 83˚F
AUTO
19 ~ 28˚C / 67 ~ 83˚F
UWAGA:Ustawienia temperatury obejmują funkcję
umożliwiającą przełączenie prezentacji temperatury w stopniach (°C) lub (°F) (strona 34).
Zmiana ustawień temperatury.
– 12 –
Panel sterowania
2
1
Przycisk
wyboru grupy
11
Przycisk nastawy
temperatury
12
Przycisk
poprzedniego ekranu
Przycisk nastawy
bieżącego czasu
13
Przyciski
przesuwania kursora
Przycisk nastawy
kierunku nawiewu
Przycisk blokady
pracy zdalnej
9
5
Przycisk obrotów
wentylatora
6
5
Nr
3
Przycisk WŁ./WYŁ.
4
8
Przycisk trybu
pracy
Przycisk trybu
programatora
7
Przycisk nastawy
wentylacji
Nazwa przycisku
Funkcja
CLOCK / PATERN Przyciski te stosuje się do ustawiania
(Bieżący czas)
bieżącego czasu.
10
Przycisk zerowania
Ekran
Patrz rozdział „4-5 Nastawa bieżącego czasu”.
Kierunek nawiewu
6
7
8
9
10
11
12
13
Wybór kierunku nawiewu powietrza.
AIR DIRECTION Kierunek nawiewu można przełączyć,
(Kierunek nawiewu) wybierając jeden z 4 kierunków lub
wachlowanie (automatyczne żaluzje).
(wachlowanie)
* W wersji 3.10 lub późniejszej, powyższe symbole
kierunku nawiewu pojawiają się jeżeli odpowiadające
im funkcje są dostępne dla danego modelu j. wewn.
Tryb pracy dla powiązanych urządzeń
Wyświetlanie ustawień poziomu wentylacji
wentylacyjnych.
VENTILATION
*Jeżeli nie istnieje powiązana wentylacja,
(Nastawa wentylacji)
przycisk ten będzie nieaktywny.
(Niski)
(Wysoki)
(Wentylacja wyłączona)
* „Wentylacja” to centralki lub jednostki LOSSNAY.
REMOTE
BLOKADA: Praca lokalnego pilota, zdefiniowanego
Używany do blokowania pracy lokalnego
PROHIBITION
w ustawieniach blokady, jest zabroniona.
pilota.
(Blokada pilota)
ZEZWOLENIE: Praca lokalnego pilota jest możliwa.
Działanie programatora można realizo- Wyświetlacz działania programatora
TIMER MODE
wać w oparciu o ustawiony wcześniej
(Tryb programatora)
ON
OFF
wzorzec pracy.
RESET
(Zerowanie)
Zerowanie wskaźnika filtra. Zerowanie
zostanie zrealizowane po dwukrotnym
wciśnięciu tego przycisku.
GROUP SELECT
Zmiana wyświetlanej grupy.
(Wybór grupy)
BACK SCREEN Służy do powrotu do wyświetlania
(Poprzedni ekran) ekranu z menu użytkownika.
Jeżeli kursor jest widoczny, można go
Ruch kursora
przesuwać po ekranie.
Wyświetlacz wskaźnika filtra
[
]
Brak wskaźnika
Wyświetlacz numeru grupy
Wyświetlanie numerów grup od 1 do 50.
Przycisk ten pozwala również wyświetlić nazwy grup.
Powrót do ekranu z menu.
Przesuwanie (migającego) kursora.
*1: Temperaturę w pomieszczeniu można wyświetlić po wybraniu funkcji prezentacji temperatury pomieszczenia,
zgodnie z rozdziałem „5-7 Ustawienia użytkownika” (z ograniczeniem do grupy jednostek wewnętrznych).
– 13 –
(1) Ustawienia blokady pracy lokalnego pilota
• G-50A umożliwia blokadę pracy takich elementów systemu jak podłączony lokalny pilot lub podrzędny sterownik
systemowy dla każdej grupy. Zablokowane zostaną funkcje: WŁ./WYŁ., tryb pracy, nastawa temperatury i zerowanie wskaźnika filtra.
GROUP
 Wciśnij przycisk
aby wyświetlić grupę, dla której zostanie
SELECT
zrealizowane ustawienie blokady pracy.
 Wciśnij przycisk
lub
aby ustawić "PROH. (PROHIBIT)" na
pulsującym wyświetlaczu, a następnie wciśnij przycisk
.
ENTER
 Zostanie wyświetlony ekran ustawień blokady.
 Wciśnij przycisk odpowiadający funkcji, która ma zostać zablokowana.
ON/OFF
• Blokada funkcji WŁ./WYŁ.
:
• Blokada trybu pracy
:
2
• Blokada nastawy temperatury
:
4
• Blokada zerowania wskaźnika filtra
1
MODE
:
lub
7
RESET
DEL.
 Zablokowane funkcje zostaną odwrotnie podświetlone.
 Po ustawieniu zablokowanych funkcji, wciśnij przycisk
do ekranu konfiguracji pracy.
 Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji pracy.
 Wciśnij przycisk
REMOTE
PROHIBITION
0
aby wybrać "PROHIBIT [ON]".
BACK
SCREEN
aby wrócić
Wskaźnik blokady/zezwolenia pracy zostanie zmieniony
z [PERMIT] na [PROHIBIT] a funkcje zablokowane na
ekranie ustawień blokady zostaną odwrotnie podświetlone.
Ustawienia blokady zostały zakończone.
UWAGA: • Sterownik systemowy, z którego poziomu zablokowano pracę lokalnego pilota, może realizować za-
blokowane funkcje.
• Jeżeli wybór funkcji Nr 4 został włączony, blokada pracy lokalnego pilota nie może zostać zrealizowana.
Szczegóły opisano w rozdziale „5-3 Nastawa funkcji”.
• W grupie jednostek LOSSNAY, można zablokować wyłącznie funkcje WŁ./WYŁ. i zerowanie wskaźnika
filtra.
• W przypadku zastosowania pilota systemu M-NET, należy go poprawnie zarejestrować do grupy centrali G-50A aby móc zablokować jego pracę.
– 14 –
(2) Blokada pracy centrali G-50A
• Praca tego sterownika może zostać zablokowana po otrzymaniu sygnału ustanawiającego blokadę pracy z innego
sterownika systemowego lub po otrzymaniu sygnału zewnętrznego wejścia.
PROHI-
Po BITED zablokowaniu pracy centrali przez inny sterownik systemowy
lub sygnał zewnętrznego wejścia, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
oraz zablokowane funkcje zostaną odwrotnie podświetlone.
W takim przypadku, nie będzie można realizować funkcji centrali, które
zostały odwrotnie podświetlone.
UWAGA:
• Jeżeli funkcja progu włączenia/wyłączenia sterowana
jest przez zewnętrzne wejście, lokalna obsługa przycisku
WŁ./WYŁ. będzie zablokowana łącznie z funkcją działania programatora.
• Jeżeli funkcja awaryjnego zatrzymania sterowana jest
przez zewnętrzne wejście, przycisk WŁ./WYŁ. będzie zablokowany w stanie awaryjnego zatrzymania. Również
funkcja działania programatora będzie zablokowana.
(3) Korzystanie z obszaru funkcji
Aby wybrać funkcję z obszaru funkcji użyj przycisku
lub
aby przesunąć pulsujący kursor na wybraną
funkcję, następnie wciśnij przycisk
. Bieżąca pozycja kursora sygnalizowana jest jego pulsowaniem.
ENTER
• MON. (MONITOR)
• PROH. (PROHIBIT)
• COL. (COLLECTIVE)
• M (MEMORY)
• MR (MEMORY READ)
: Przełączanie na ekran monitorowania pracy.
: Przełączanie na ekran ustawień blokady.
: Przełączenie na ekran ustawień wspólnej pracy.
: Zapisuje w pamięci bieżące ustawienia wyświetlane na ekranie.
: Odczytuje ustawienia zapisane w pamięci i aktywuje je dla bieżącej, wyświetlanej
grupy.
– 15 –
4 - 2 - 2 Wspólne ustawienia pracy
• Wspólne ustawienia pracy oraz ustawienia wspólnej blokady można zrealizować jednocześnie dla wszystkich
grup sterowanych przez ten sterownik.
(1) Wspólne ustawienia pracy
 Wciskając przyciski
ustaw wskaźnik "COL. (COLLECTIVE)",
który zacznie pulsować, a następnie wciśnij przycisk
na ekranie
ustawień pracy grupy.
ENTER
 Zostanie wyświetlony wstępny ekran wspólnych ustawień pracy.
 Na wstępnym ekranie wspólnych ustawień pracy, wybierz funkcje, które
chcesz ustawić.
Sposób działania jest taki sam jak opisano w rozdziale „4-2-1 Ustawienia
pracy grupy” (strona 12).
UWAGA: Funkcje, które nie zostały ustawione, pozostaną bez zmian,
w stanie w jakim były przed zrealizowaniem wspólnej pracy.
 Funkcje wybrane do wspólnej pracy będą pulsować na ekranie wspólnych ustawień pracy.
 Po wprowadzeniu wszystkich ustawień, wciśnij przycisk
ustawić pulsujący wskaźnik "SET" w obszarze funkcji.
 Wciśnij przycisk
wień.
Wykonywanie wspólnych ustawień.
Czas aktualizacji wspólnych ustawień trwa
około 20 sekund.
UWAGA: Ekran ze szczegółami ustawień zostanie
wyczyszczony po przełączeniu do innego
ekranu.
– 16 –
ENTER
aby
jednokrotnie aby zakończyć wprowadzanie usta-
Wspólne ustawienia zostaną zakończone kiedy
wcześniejsze elementy ekranu zaświecą się na
stałe. (Po zakończeniu zmiany ustawień, zacznij od
kroku  aby zmienić funkcje jeśli taka operacja jest
wymagana.)
(2) Ustawienia wspólnej blokady
 Wciskając przyciski
ustaw wskaźnik "PROH. (PROHIBIT)",
który zacznie pulsować, a następnie wciśnij przycisk na wstępnym ekranie
ustawień wspólnej blokady.
ENTER
 Zostanie wyświetlony wstępny ekran ustawień wspólnej blokady.
 Na wstępnym ekranie ustawień wspólnej blokady, wybierz funkcje, które
mają być zablokowane lub dozwolone.
Każdorazowe wciśnięcie przycisku odpowiadającego danej funkcji spowoduje jej zablokowanie lub odblokowanie.
Ustawienia blokady: zablokowany element zostanie odwrotnie podświetlony i będzie pulsować.
Ustawienia zezwolenia: dozwolony element zostanie wyświetlony
i będzie pulsować.
Metoda wyboru blokowanych / dozwolonych elementów jest identyczna
z opisaną w rozdziale „4-2-1 (1) Ustawienia blokady pracy lokalnego
pilota” (strona 14).
 Funkcje wybrane jako zablokowane lub dozwolone będą pulsować.
Wskaźnik "SET" pulsuje w obszarze funkcji.
 Po wprowadzeniu wszystkich ustawień wciśnij raz przycisk
zakończyć konfigurację.
 Wykonywanie ustawień wspólnej blokady.
Czas aktualizacji ustawień wspólnej blokady
trwa około 20 sekund.
ENTER
aby
 Ustawienia wspólnej blokady/zezwolenia zostaną
zakończone kiedy wcześniejsze elementy ekranu
zaświecą się na stałe.
 Po zakończeniu zmiany ustawień, wciśnij przycisk
aby powrócić do wstępnego ekranu wspólnych ustawień pracy.
BACK
SCREEN
– 17 –
9
Zostanie wyświetlony wstępny ekran wspólnych ustawień pracy.
REMOTE
PROHIBITION
10
Wciśnij przycisk
11
Wskaźnik blokady/zezwolenia zdalnej pracy ("REMOTE CONTROL [PROHIBIT]") zacznie pulsować.
12
Wciskając przyciski
lub
wybierz wskaźnik "SET", który zacznie
pulsować w obszarze funkcji.
Wciśnij raz przycisk
aby zakończyć konfigurację wspólnej blokady.
0
aby ustawić "REMOTE CONTROL [PROHIBIT]".
ENTER
13
Wykonywanie ustawień wspólnej blokady.
Czas aktualizacji ustawień wspólnej blokady trwa około 20 sekund.
14
Ustawienia wspólnej blokady zostaną zakończone kiedy wskaźnik blokady/zezwolenia zdalnej pracy zaświeci się na stałe.
UWAGA: • Wyświetlacz ze szczegółami ustawień zostanie wyczyszczony po przełączeniu do innego ekranu.
• Dla wspólnych ustawień pracy istnieją następujące ograniczenia:
1. Nastaw temperatury
Zakres jaki można ustawić ogranicza się do 19°C ~ 28°C / 67°F ~ 83°F niezależnie od trybu pracy.
2. Wybór trybu pracy, prędkości wentylatora, kierunek nawiewu itp. mogą zostać ustawione wspólnie
niezależnie od funkcji jednostki. Jakkolwiek, bieżące ustawienia jednostki nie wyposażonej w dane
funkcje nie zostaną zrealizowane. Aby ustawić prawidłowe funkcje, sprawdź ekrany ustawień pracy
indywidualnej grupy.
• W przypadku zastosowania pilota systemu M-NET, należy go poprawnie zarejestrować do grupy
centrali G-50A aby móc zablokować jego pracę.
– 18 –
4 - 3 Działanie programatora
• Ustawienia harmonogramu tygodniowego można wyznaczyć dla każdej grupy.
• Możliwość zdefiniowania w programatorze harmonogramu blokady lokalnego pilota w połączeniu z harmonogramem WŁ./WYŁ.
UWAGA: • Zawsze ustawiaj bieżący czas na ekranie nastawy bieżącego czasu jeżeli korzystasz z ustawień harmonogramu. Patrz rozdział „4-5 Nastawa bieżącego czasu”.
• Aby zaplanować operację, wykonaj ustawienia wyjaśnione w punkcie (1) (str. 20), (2) i (3) (str. 21)
i ustaw przełącznik trybu programatora na ekranie USTAWIEŃ PRACY na ON (WŁ.).
Patrz rozdział „4-2 Ustawienia pracy”.
• Jeżeli monitorowano lub ustawiano harmonogram z centralnego komputera monitorującego, nie
będzie można skorzystać z ekranu programatora dla tej funkcji.
• Jeżeli stosowany jest „Harmonogram roczny/tygodniowy”, menu programatora nie pojawi się na ekranie z menu.
• Programator nie zrealizuje zaplanowanych operacji jeśli zostanie odebrany sygnał zewnętrznego
wejścia odpowiadający za funkcje „awaryjnego zatrzymania” lub „progu włączenia/wyłączenia”.
<Podsumowanie funkcji konfiguracji harmonogramu>
 Czasy WŁ. i WYŁ. (BLOKADA i ZEZWOLENIE) można ustawiać ze skokiem 10 minutowym.
 Harmonogram pracy dziennej może zawierać do trzech czasów WŁ. (BLOKADY) i trzech czasów WYŁ.
(ZEZWOLENIE).
 Dostępne są trzy rodzaje (P1-P3) dziennego wzorca WŁ./WYŁ. i jeden rodzaj (P4) wzorca blokady/zezwolenia*,
z których każdy można ustawić dla każdej grupy.
* Ustawienie „blokady/zezwolenia” można zrealizować wyłącznie zbiorczo dla wszystkich odpowiednich elementów, nie można
ustawić tej funkcji indywidualnie dla poszczególnych elementów.
Dzień tygodnia nie ustawiony we wzorcu programatora wyświetlany jest ze znakiem (-).
Dodatkowo, możliwe jest również ustawienia harmonogramu, który łączy razem wzorce P1-P3 i P4.
(
/
/
) W tym przypadku, oba wzorce (WŁ./WYŁ. blokady/zezwolenia) realizowane są codziennie.
Każda z tych opcji może zostać wybrana dla każdego osobnego dnia tygodnia.
 Wzorce harmonogramu można w prosty sposób skopiować dla innej grupy poprzez zapisanie i odczytanie ich z pamięci.
 Ustawienia temperatury i wartości regulacji można również uwzględnić w pracy programatora.
<Przełączanie ekranu konfiguracji harmonogramu>
Menu funkcji obsługiwanych
przez użytkownika
Wciśnij przycisk
aby wrócić do
ekranu z menu użytkownika.
Wciśnij przycisk 3
aby wybrać
"3 SCHEDULE SETTING".
BACK
SCREEN
Ekran konfiguracji harmonogramu
tygodniowego
• Możliwość przeglądania zawartości
harmonogramów każdej grupy.
• Możliwość zrealizowania wzorca harmonogramu tygodniowego.
Wciskając przyciski
przesuń kursor na
pozycję P1 (lub P2 lub P3 lub
).
(Wskaźnik „P1” zacznie pulsować.)
Wciśnij
aby przejść do ekranu
konfiguracji harmonogramu P1
(wzorzec P1).
Wciśnij przycisk
BACK
SCREEN
.
ENTER
Ekran konfiguracji wzorca
harmonogramu.
• Można skonfigurować wzorzec harmonogramu (P1~P3,
).
– 19 –
(1) Konfiguracja wzorca harmonogramu (P1~P3)
• Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami w celu ustawienia codziennego wzorca harmonogramu dla wszystkich grup.
• Programowana temperatura lub wartość regulacji są również ustawiane podczas konfigurowania harmonogramu.
Aby przejść do okna konfiguracji nastawy temperatury lub wartości regulacji wybierz SET-BACK lub SET TEMP.
Zgodnie z rozdziałem „5-7 Ustawienia użytkownika” (strona 34).
• Programowana temperatura lub wartość regulacji wybrane w ten sposób będą obowiązywać wyłącznie podczas
pracy programatora. Poza tym regulowanie temperatury zostanie anulowane jeżeli wartość zaprogramowanej
temperatury zostanie zmieniona za pomocą opisywanego sterownika systemowego lub pilota lokalnego.
(Regulowanie temperatury zostanie przywrócone przy następnym załączeniu programatora czasu WŁ.).
<Konfiguracja wzorca harmonogramu (P1~P3,
1
2
)>
GROUP
Wciśnij przycisk
SELECT
wiania programatora.
aby wyświetlić żądaną grupę w trybie usta-
Wciskając przyciski
wzorca, który ma być ustawiony (P1~P3,
przesuń kursor na pozycję
).
3
Wciśnij raz przycisk
4
Pojawi się ekran konfiguracji wzorca harmonogramu.
5
Wciskając przyciski
czas WŁ. (BLOKADY).
6
Wciśnij przyciski 5
aby wybrać czas WŁ (BLOKADY).
/ 8
(Czas zmienia się ze skokiem 10 minutowym.)
7
Wciśnij raz przycisk
aby ustawić harmonogram WŁ. (BLOKADY).
(Kursor przesunie się na następną pozycję ustawień.)
8
Wykonaj czynności z punktu
6
aby wybrać czas WYŁ. (ZEZWOLENIA).
9
Wykonaj czynności z punktu
7
aby ustawić czas WYŁ. (ZEZWOLENIA).
10
ENTER
.
przesuń kursor na pierwszy
CLOCK / PATTERN
ENTER
Powtórz czynności od 6 do 9 aby ustawić w ten sam sposób drugi
i trzeci harmonogram WŁ./WYŁ. (BLOKADY/ZEZWOLENIA).
Jeżeli drugi lub trzeci harmonogram WŁ./WYŁ. (BLOKADY/ZEZWOLENIA) nie zostanie użyty, w ich miejscu, na ekranie pozostaną symbole
– –:– – ; wciśnij raz przycisk
.
ENTER
11
Aby anulować ustawiony wcześniej czas WŁ./WYŁ. (BLOKADY/ZEZWOLENIA), użyj przycisków
aby przesunąć kursor na
DEL.
pozycję z czasem, który ma zostać anulowany i wciśnij przycisk
.
RESET
12
Po zakończeniu konfigurowania wzorca P1, w razie potrzeby wykonaj
czynności z punktów od 2 do 11 aby ustawić wzorce P2, P3 lub
.
UWAGA: • Aby wyłączyć funkcję przed zmianą daty, ustaw „Diable Start Time” na „00:00”.
Również wzorzec
musi być uaktywniony dla obu dat.
– 20 –
(2) Ustawianie wartości regulacji i zaprogramowanej temperatury
• Ustawianie wartości regulacji i nastawy temperatury można wykonać wyłącznie po wybraniu „SET BACK” lub
„SET TEMP” na ekranie ustawień użytkownika w trybie konfiguracji wstępnej.
• Regulacja temperatury
Regulacja temperatury jest metodą, która redukuje koszty eksploatacji klimatyzatora poprzez obniżanie obciążenia urządzenia w określonym czasie. Innymi słowy jednostka pracuje w trybie chłodzenia z temperaturą wyższą
o kilka stopni i w trybie grzania z temperaturą niższą o kilka stopni w określonych przedziałach czasowych.
<<PRZYKŁAD>> Jeżeli temperatura odniesienia wynosi 24°C / 75°F a wartość regulacji została ustawiona na 2°C / 4°F.
• Tryb chłodzenia: 24°C + 2°C = 26°C / 75°F + 4°F = 79°F
• Tryb grzania: 24°C - 2°C = 22°C / 75°F - 4°F = 71°F
• Ustawianie temperatury
Operacja ta ustawia temperaturę dla programatora czasu WŁ. ustawionego z wcześniej określoną temperaturą,
niezależnie od trybu pracy.
<Wybrano regulację temperatury>
<Wybrano programowanie temperatury>
 Wciskając przyciski
przesuń kursor na
temperaturę odniesienia lub temperaturę programowaną.
Wartość regulacji
Temperatura odniesienia
UWAGA: Temperatura może być
wyświetlana w stopniach
Celsjusza (°C) lub Fahrenheita (°F) (strona 34).
Zaprogramowana temperatura
/ 8
 Wciśnij przycisk 5
(CLOCK/PATTERN) aby wybrać
następujące elementy.
• Wartość regulacji;
Wybór temperatury odniesienia
i wartości regulacji dla każdego
okresu załączenia programatora.
• Programowana temperatura:
Ustawienia temperatury dla każdego
okresu załączenia programatora.
 Wciśnij przycisk
wadzić ustawienia.
ENTER
* Zakres wyboru:
• Temperatura odniesienia dla regulacji
: 19˚C ~ 28˚C (1˚C skok) / 67˚F ~ 83˚F (2˚F skok)
• Wartość regulacji
: 0 ~ 9 stopni (skok o 1 stopień)
/ 0 ~ 18 stopni (skok o 2 stopnie)
• Programowana temperatura: 19 ˚C ~ 28˚C (1˚C skok) / 67˚F ~ 83˚F (2˚F skok)
aby wpro-
 Powtórz czynności  i  aby
ustawić wartość regulacji lub
programowaną temperaturę dla
każdego harmonogramu WŁ./WYŁ.
 Po zakończeniu wciśnij przycisk
.
BACK
SCREEN
(3) Ustawienia harmonogramu tygodniowego
Dla każdego dnia zostanie ustawiony wzorzec harmonogramu od P1 do P3, blokada pracy lokalnego pilota (P4),
do
złożonego wzorca składającego się z P1 do P2 i P4 oraz dni bez pracy programatora (-).
GROUP
 Wciśnij przycisk
aby wyświetlić grupę w żądanej konfiguSELECT
racji harmonogramu tygodniowego.
 Wciskając przyciski
wzorca, który ma zostać ustawiony.
– 21 –
przesuń kursor na pozycję
 Wciśnij przycisk
/
5
8
aby wybrać P1 do P4 lub (-).
 Wciśnij raz przycisk
aby zakończyć konfigurację. (Kursor przesunie się na kolejną pozycję ustawień.)
ENTER
 Powtórz czynności  i  aby przypisać wzorzec harmonogramu dla
każdego dnia.
UWAGA: Jeżeli ustawienie funkcji nr 4 zostało WŁ., nie można ustawić P4.
(4) Kopiowanie zawartości harmonogramu do innych grup
(zapis, odczyt pamięci)
• Wzorzec harmonogramu P1 do P3, wzorzec harmonogramu tygodniowego, wartość regulacji lub zaprogramowana
temperatura jednej grupy mogą zostać zapisane i skopiowane do pamięci lub do innej żądanej grupy.
• Poprawki i modyfikacje można wykonać w prosty sposób po zakończeniu operacji kopiowania.
 Wyświetlenie oryginalnej grupy na ekranie ustawień harmonogramu
tygodniowego.
 Wciskając przyciski
przesuń kursor na „M”.
 Wciśnij raz przycisk
aby zapisać dane ustawień w pamięci.
*Aby skasować dane z pamięci, wróć do ekranu menu funkcji obsługiwanych przez użytkownika.
ENTER
 „M” zostanie odwrotnie podświetlone i będzie pulsować.
 Wciśnij przycisk
GROUP
SELECT
aby wybrać grupę, do której chcesz prze-
kopiować dane.
 Wciskając przyciski
przesuń kursor na „MR”.
 Wciśnij przycisk
aby wprowadzić ustawienia, które będą identyczne
z danymi zapisanymi w pamięci.
ENTER
Zostaną wyświetlone te same dane.
Ustawienia zapisane w pamięci można wielokrotnie kopiować do innych
grup ponieważ dane te nie zostaną usunięte nawet po wielokrotnym odczytywaniu ich z pamięci.
– 22 –
4 - 4 Awarie
• Funkcja monitorowania awarii służy do sprawdzania szczegółów powstania awarii w przypadku wyświetlenia błędu
na ekranie monitorowania pracy.
• Funkcja monitorowania awarii pozwala na wyświetlenie na jednej stronie do dziewięciu błędów w kolejności wg
adresów. Dane te zawierają adres jednostki, w której wystąpiła awaria, kod błędu oraz adres jednostki, która wykryła usterkę.
• Po sprawdzeniu adresu jednostki, w której wystąpiła awaria oraz kodu błędu, prosimy niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem lub doradcą technicznym.
< Przełączanie ekranu monitorowania awarii >
Menu funkcji obsługiwanych
przez użytkownika
Wciśnij przycisk 4
aby wybrać
"4 MALFUNCTION LOG MONITOR".
Wciśnij przycisk
menu użytkownika.
BACK
SCREEN
aby wrócić do
Ekran monitorowania awarii
Adres jednostki, w której
wystąpiła awaria
Adres jednostki, która wykryła usterkę
Kod błędu
UWAGA:
Jeżeli nie wystąpiła żadna awaria, na wyświetlaczu zamiast [ERROR CODE] pojawi się komunikat [NO ERROR].
Przewijanie stron
Strony można przewijać za pomocą przycisków
.
Wciśnięcie przycisku
lub
spowoduje wyświetlenie kolejnej strony.
Wciśnięcie przycisku
lub
spowoduje wyświetlenie poprzedniej strony.
Operacja zerowania awarii
RESET
DEL. aby wyzerować stan awarii.
Wciśnij przycisk zerowania
Operację zerowania można wykonać podczas wyświetlania dowolnej strony.
UWAGA:
Jeżeli praca centrali G-50A została zablokowana, operacja zerowania będzie nieaktywna.
– 23 –
4 - 5 Nastawa bieżącego czasu
Bieżący czas, dzień, miesiąc i rok ustawia się na ekranie ustawień bieżącego czasu.
< Przełączanie ekranu nastawy bieżącego czasu >
Menu funkcji obsługiwanych
przez użytkownika
Wciśnij przycisk 5
aby wybrać
"5 CURRENT TIME SETTING".
Wciśnij przycisk
aby wrócić
do menu użytkownika.
BACK
SCREEN
04-2002 MON
Ekran nastawy bieżącego czasu
(DAY-MONTH-YEAR)
 Wciskając przyciski
ustawić.
-2002 MON
(DAY-MONTH-YEAR)
 Wciśnij przycisk 5
tlaną cyfrę lub dzień.
przesuń kursor na pozycję, którą chcesz
8
(CLOCK/PATTERN) aby ustawić wyświe-
 Powtórz czynności  i  aby ustawić elementy daty: dzień, miesiąc, rok
i czas.
 Po ustawieniu wszystkich elementów, wciśnij przycisk
2002 SUN
ENTER
.
 Ustawienia bieżącego czasu zostaną zastosowane, a na wyświetlaczu
pojawi się komunikat „done” pulsujący przez dwie sekundy, który informuje o zakończeniu operacji nastawy bieżącego czasu i uruchomieniu
zegara, naliczając sekundy od 0.
(DAY-MONTH-YEAR)
– 24 –
5. Konfiguracja wstępna
5 - 1 Przejście do menu konfiguracji wstępnej
• Aby przejść do menu konfiguracji wstępnej wciśnij i przytrzymaj (przez co najmniej 2 sekundy) przyciski
+
podczas wyświetlania ekranu z menu funkcji użytkownika. (Patrz rozdział „3-2”).
Aby przejść do menu użytkownika wciśnij i przytrzymaj (przez co najmniej 2 sekundy) przyciski
pod+
czas wyświetlania ekranu konfiguracji wstępnej. (Patrz rozdział „3-2”).
• Jeżeli informacje o grupie nie zostały zapisane, po podłączeniu zasilania sterownika pojawi się następujący ekran
konfiguracji wstępnej.
MENU
WED 15:29
1
2
3
4
ADDRESS SETTING
FUNCTION SETTING
IP ADDRESS SETTING
GROUP SETTING
5 - 2 Adresowanie sieci M-NET
(1) Wybierz 6
"6 ADDRESS SETTING" (lub 1
"1 ADDRESS SETTING").
(2) Ustaw adres sterownika wciskając przyciski od 0
do 9 INS. (000,201 ~ 250).
(3) Wciśnięcie przycisku
po zakończeniu wprowadzania ustawień, spowoduje przywrócenie ekranu.
BACK
SCREEN
MENU
WED 15:29
Wciśnij przycisk 6
aby wybrać "6 ADDRESS
ADDRESS SETTING
SETTING"
M-NET ADDRESS: 000
6 ADDRESS SETTING
7 FUNCTION SETTING
8 IP ADDRESS SETTING
Wciśnij przycisk
aby wrócić do menu
konfiguracji wstępnej.
BACK
SCREEN
• Fabrycznie ustawionym adresem jest „000”.
(W przypadku zastosowania konwertera transmisji K należy zawsze ustawić adres na „000”.)
UWAGA:
Jeżeli niniejszy sterownik steruje modelami systemu M-NET i systemu sterowania K, wykorzystując
konwerter transmisji K (PAC-SC25KAA), zwróć uwagę na poniższe wskazówki.
Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji montażu konwertera transmisji K.
• Adres tego sterownika
Zawsze ustawiaj adres tego sterownika na „000”.
• Ustawienia wyboru funkcji dla tego sterownika
Zawsze ustawiaj funkcję Nr 3 na ON.
• Adres jednostki wewnętrznej
Ustawiaj adresy wszystkich modeli jednostek wewnętrznych systemu M-NET od 001, w następnej
kolejności ustaw adresy jednostek wewnętrznych systemu sterowania K.
Adres jednostki
wewnętrznej
001 ~ najwyższy adres jednostki wewnętrznej M-NET < najniższy
adres jednostki wewnętrznej systemu sterowania K ~ 50
* Przypisz adres najmniejszej jednostki wewnętrznej w grupie sterowanej w systemie K, jako numer grupy.
– 25 –
5 - 3 Nastawa funkcji
• Funkcje tego sterownika ustawia się zgodnie z konfiguracją funkcji.
• Fabrycznie selektory funkcji ustawione są na OFF.
(1) Wybierz 7
"7 FUNCTION SETTING" (lub 2
"2 FUNCTION SETTING").
(2) Przełącz funkcję wciskając numer funkcji, którą chcesz zmienić lub przycisk od 1
do 8
o tym samym
numerze.
Każdorazowe wciśnięcie przycisku, spowoduje przełączenie stanu ON/OFF danego numeru funkcji. (NR 1 i NR2
nie można zmieniać.)
<Przykład funkcjonowania>
1) Jeżeli wciśnięto przycisk
ON
OFF
3
ON
OFF
(3) Wciśnięcie przycisku
MENU
3
3
BACK
SCREEN
.
: Aktywny
po zakończeniu przełączania funkcji, spowoduje przywrócenie ekranu.
WED 15:29
Wciśnij przycisk 7
aby wybrać "7 FUNCTION
FUNCTION SETTING
SETTING"
6 ADDRESS SETTING
7 FUNCTION SETTING
8 IP ADDRESS SETTING
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
OFF
Wciśnij przycisk
aby wrócić do menu
konfiguracji wstępnej.
BACK
SCREEN
<Selektory funkcji>
Nr 1
Zarezerwowany do wykorzystania w przyszłości (pozostaw w pozycji OFF)
Nr 2
Zarezerwowany do wykorzystania w przyszłości (pozostaw w pozycji OFF)
Nr 3
OFF: Brak zainstalowanego konwertera transmisji K
ON: Zainstalowany konwerter transmisji K
Nr 4
OFF: Blokowanie pracy aktywne
ON: Blokowanie pracy nieaktywne
Nr 5
OFF: Przesyłanie sygnały awaryjnego zatrzymania aktywne (pamiętaj o załączeniu)
ON: Przesyłanie sygnału awaryjnego zatrzymania nieaktywne
Nr 6
Przełączanie sygnałów zewnętrznych wejść (patrz rozdział „7. Funkcja zewnętrznych wejść / wyjść”)
Nr 7
Nr 8
Typ sterownika, którego praca może być blokowana
OFF: Sterownik systemowy i pilot lokalny
ON: Tylko pilot lokalny
– 26 –
5 - 4 Ustawienia konfiguracji grupy
• W tej samej grupie można zarejestrować jednostki wewnętrzne, lokalne piloty i podrzędne sterowniki systemowe.
• Można zarejestrować również grupę złożoną w całości z centralek wentylacyjnych lub jednostek LOSSNAY.
(Niezależna grupa urządzeń wentylacyjnych)
<Przykład konfiguracji grupy>
051
Jednostka zewnętrzna
005
001
002
101
GRUPA 1
Grupa klimatyzatorów
003
006
Jednostka wewnętrzna
004
102
GRUPA 2
Pilot lokalny M-NET
Centralka wentylacyjna
lub LOSSNAY
GRUPA 3
Linia transmisji M-NET
Niezależna grupa urządzeń wentylacyjnych
• Doprowadź zasilanie z zasilacza (PAC-SC50KUA) poprzez linię transmisji i linię prądu stałego.
• Wykonaj następujące czynności w celu skonfigurowania grupy, ponieważ bez tej konfiguracji ustawienia powiązanej pracy nie zostaną zrealizowane.
WED 15:29
1
2
3
4
ADDRESS SETTING
FUNCTION SETTING
IP ADDRESS SETTING
GROUP SETTING
 Po doprowadzeniu zasilania do sterownika, na wyświetlaczu pojawi się
ekran jak po lewej stronie.
 Wciśnij przycisk 1
(lub
(lub "4 GROUP SETTING").
) aby wybrać "1 GROUP SETTING"
4
Pojawi się okno konfiguracji grupy.
 Wciśnij przycisk
skonfigurować.
GROUP
SELECT
aby wybrać numer grupy, którą chcesz
 Wciskając przyciski
adresu, który ma być ustawiony.
przesuń kursor na pozycję
 Użyj przycisków klawiatury numerycznej do ustawienia adresu jednostki
wewnętrznej, lokalnego pilota, podrzędnego sterownika systemowego
dla wyświetlanego numeru grupy.
<Przykład funkcjonowania>
W przypadku jednostki wewnętrznej o adresie 012.
1) Wprowadź "0"
0
2) Wprowadź "1"
01
3) Wprowadź "2"
012
4) Wciśnij przycisk
012
* *Można również wprowadzić tylko "1" "2".
<Jeżeli wprowadzono nieprawidłowe dane>
Przed wciśnięciem przycisku
, kontynuuj wprowadzanie danych.
Po wciśnięciu przycisku
, przesuń kursor na adresy, które chcesz
DEL. aby je skasować.
skasować i wciśnij przycisk
RESET
UWAGA:
• Nie ustawiaj centralki wentylacyjnej ani jednostki LOSSNAY jako powiązanej jednostki wentylacyjnej.
• Nawet jeżeli adresy nie były wprowadzane według kolejności, zostaną ustawione w sekwencji zaczynając od najniższego adresu.
• Niezależna jednostka wentylacyjna nie może zostać przypisana do grupy jednostek wewnętrznych
oraz nie może być ustawiona jako powiązana jednostka wentylacyjna.
– 27 –
Ustaw wszystkie jednostki i piloty, które mają być zarejestrowane w grupie
o wyświetlanym numerze.
 Powtórz czynności od  do  aby ustawić wszystkie grupy sterowane
przez ten sterownik.
 Po zakończeniu wprowadzania ustawień, wciśnij przycisk
BACK
SCREEN
.
UWAGA: • Jeżeli w systemie znajdują się lokalne piloty M-NET, zaw-
sze pamiętaj o ustawieniu adresu lokalnego pilota. Lokalny
pilot nie zadziała bez ustawionego adresu.
Jeżeli jednak lokalnym pilotem jest pilot typu MA (PAR20/21MAA) lub pilot systemu sterowania typu K, ustawień
nie wykonuje się.
• Jeżeli elementem systemu jest konwerter transmisji K, nie
wykonuj konfiguracji grupy tego sterownika dla konwertera
transmisji K.
MENU
Dodatek
WED 15:29
 Zostanie wyświetlony następujący ekran konfiguracji początkowej.
W celu wykonania ustawień pracy powiązanej, przejdź do rozdziału
„5-5 Ustawienia pracy powiązanej”.
W celu wykonania ustawień nazwy grupy, przejdź do rozdziału „5-6 Ustawienia nazwy grupy”.
W celu wykonania ustawień użytkownika, przejdź do rozdziału „5-7 Ustawienia użytkownika”.
Zbiorcze kasowanie danych konfiguracyjnych grup
• Wywołaj „G00” na ekranie konfiguracji grupy i wciśnij dwukrotnie przycisk
konfiguracyjnych grup i wszystkie dane pracy powiązanej.
UWAGA:
DEL.
aby skasować całość danych
• Jeżeli ten sterownik został ustawiony jako podrzędny sterownik systemowy w trybie wyboru funkcji,
rejestracja grupy nie może zostać zrealizowana. Jakkolwiek potwierdzenie danych rejestracyjnych grup
będzie możliwe.
• Podczas wyświetlania menu funkcji użytkownika wciśnij jednocześnie przyciski
i
i przytrzymaj je wciśnięte przez 2 sekundy aby zrealizować ustawienia konfiguracji grupy. Zostanie wyświetlony
ekran konfiguracji wstępnej. Na ekranie konfiguracji wstępnej wybierz „1 GROUP SETTING”, poczekaj
aż pojawi się ekran konfiguracji grupy i zmień ustawienia.
 Kiedy niezbędne ustawienia wstępna zostaną skonfigurowane, podczas
wyświetlania menu funkcji użytkownika, wciśnij jednocześnie przyciski
i
i przytrzymaj je wciśnięte przez 2 sekundy. Zanim ekran powróci do wyświetlania menu użytkownika, będzie trwała rejestracja informacji konfiguracyjnych grupy oraz wprowadzanie wstępnej konfiguracji
każdej jednostki i każdego pilota. (Proces ten trwa około 5 ~ 7 minut.)
– 28 –
5 - 5 Ustawienia pracy powiązanej
• Ustawienie to pozwala zarejestrować powiązaną pracę jednostek wentylacyjnych (centralek wentylacyjnych i jednostek
LOSSNAY) i pojedynczych lub kilku jednostek wewnętrznych. Wszystkie jednostki wewnętrzne, których praca ma być
powiązana z pracą jednostki wentylacyjnej powinny zostać zarejestrowane w powiązaniu z jednostką wentylacyjną.
<Przykład konfiguracji powiązanej grupy>
Kanał
051
001
002
101
003
004
Jednostka zewnętrzna
005
Jednostka wewnętrzna
Lokalny pilot M-NET
102
Centralka wentylacyjna
lub LOSSNAY
Linia transmisji M-NET
 Podczas wyświetlania menu funkcji użytkownika, wciśnij jednocześnie
przyciski
i
i przytrzymaj je wciśnięte przez 2 sekundy.
UWAGA: Operację zmiany trybu zawsze wykonuj z poziomu menu
użytkownika. Zmiana trybu podczas wyświetlania innego
ekranu będzie bezskuteczna, nawet w przypadku próby jej
wykonania.
 Zostanie wyświetlone menu konfiguracji wstępnej.
 Wciśnij przycisk
2
aby wybrać "2 INTERLOCKED SETTING".
 Pojawi się ekran ustawień powiązań.
Na ekranie w pozycji „INTERLOCKED UNIT ADDRESS” zostanie wyświetlony najniższy adres powiązanej centralki wentylacyjnej lub jednostki
LOSSNAY, która może zostać powiązana z jednostką wewnętrzną.
Kursor pojawi się w pozycji adresu jednostki.
GROUP
 Wciśnij przycisk
aby wyświetlić numer adresu powiązanej
SELECT
centralki wentylacyjnej lub jednostki LOSSNAY, dla której zostaną wykonane ustawienia.
– 29 –
 Użyj przycisków klawiatury numerycznej do ustawienia adresu jednostki
wewnętrznej pracującej z wyświetlaną, powiązaną centralką wentylacyjną
lub jednostką LOSSNAY.
<Przykład funkcjonowania>
W przypadku jednostki wewnętrznej o adresie 012.
1) Wprowadź "0"
0
2) Wprowadź "1"
01
3) Wprowadź "2"
012
4) Wciśnij przycisk
012
* Można również wprowadzić tylko „1” „2”.
<Jeżeli wprowadzono nieprawidłowe dane>
Przed wciśnięciem przycisku
, kontynuuj wprowadzanie danych. Po
wciśnięciu przycisku
, przesuń kursor na adresy, które chcesz skaDEL. aby je skasować.
sować i wciśnij przycisk
 Ustaw wszystkie jednostki wewnętrzne, pracujące z wyświetlaną, powiązaną centralką wentylacyjną lub jednostką LOSSNAY.
 Powtórz czynności od  do  aby ustawić jednostki wewnętrzne dla
wszystkich jednostek pracujących w powiązaniu, którymi steruje ten sterownik.
 Po zakończeniu wprowadzania ustawień, wciśnij przycisk
BACK
SCREEN
.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji wstępnej.
Ustawienia pracy powiązanej zostały zakończone.
W celu wykonania ustawień pracy powiązanej, przejdź do rozdziału „5-5
Ustawienia pracy powiązanej”.
W celu wykonania ustawień nazwy grupy, przejdź do rozdziału „5-6 Ustawienia nazwy grupy”.
W celu wykonania ustawień użytkownika, przejdź do rozdziału „5-7 Ustawienia użytkownika”.
Podczas wyświetlania menu konfiguracji wstępnej wciśnij jednocześnie
przyciski
i
i przytrzymaj je wciśnięte przez 2 sekundy aby zakończyć ustawienia użytkownika. Po zakończeniu konfiguracji wstępnej
(zostanie wyświetlony ekran z menu konfiguracji wstępnej) przejdź do rozdziału „4. Obsługa przez użytkownika” (strona 10) i rozpocznij monitorowanie oraz sterowanie.
UWAGA:
Jeżeli sterownik ten został ustawiony jako podrzędny sterownik systemowy poprzez zmianę ustawienia
funkcji Nr 2, nie będzie można konfigurować ustawień powiązanej pracy. Jakkolwiek monitorowanie zawartości ustawień pracy powiązanej będzie możliwe.
– 30 –
5 - 6 Ustawienia nazwy grupy
(1) Metoda konfiguracji
• Wybierz nową nazwę grupy.
• Nazwa może składać się z liter, cyfr, łączników lub spacji.
• Maksymalna długość nazwy to dziesięć znaków.
• Podczas wyświetlania nazwy grupy na ekranie monitorowania pracy, widoczne są trzy pierwsze znaki jej nazwy.
 Wciśnij przycisk 1
(lub 4
) aby wybrać "1 GROUP SETTING"
(lub "4 GROUP SETTING") z menu konfiguracji wstępnej.
 Zostanie wyświetlone menu konfiguracji grupy.
 Wciskając przyciski
SET".
 Wciśnij raz przycisk
przesuń kursor na pole "GROUP NAME
ENTER
.
Zostanie wyświetlony ekran ustawień nazwy grupy.
 Znak "
" zostanie odwrotnie podświetlony.
 Wciskając przyciski
literę, cyfrę itp.
 Wciśnij przycisk
ENTER
przesuń kursor na wybraną
.
Wybrany znak zostanie wyświetlony w polu wyświetlania nazwy grupy.
 Powtórz czynności  lub  i ustaw nazwę grupy.
W przypadku wprowadzenia błędnego znaku, odnieś się do rozdziału
„Korekta nazwy grupy” (strona 32).
Pole wyświetlania nazwy grupy
– 31 –
9
Po zakończeniu ustawiania nazwy grupy, wciśnij przycisk
BACK
SCREEN
.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji grupy.
10 Powtórz operacje od  do  i ustaw nazwę dla każdej grupy.
11
Po wprowadzeniu nazw dla wszystkich grup, wciśnij przycisk
12
Zostanie wyświetlone menu konfiguracji wstępnej.
BACK
SCREEN
.
Aby wykonać ustawienia, odnieś się do rozdziału „5-7 Ustawienia użytkownika” (strona 34).
Podczas wyświetlania menu konfiguracji wstępnej wciśnij jednocześnie
przyciski
i
i przytrzymaj je wciśnięte przez 2 sekundy aby zakończyć ustawienia użytkownika.
Następnie przejdź do rozdziału „4 Obsługa przez użytkownika” i wykonaj
opisane tam funkcje.
<Korekta nazwy grupy>
W celu poprawienia nazwy grupy, przesuń kursor w polu nazwy grupy na
znak, który chcesz poprawić.
Metoda przesuwania kursora po nazwie grupy
Używając przycisków
przesuń kursor na jeden
ze znaczników przesuwania kursora po nazwie grupy.
• Metoda usuwania znaków
Przesuń kursor na znak nazwy grupy, który chcesz usunąć i wciśnij
DEL. .
przycisk
Kursor na nazwie grupy
Znaczniki przesuwania
kursora po nazwie grupy
• Metoda wstawiania znaków
Przesuń kursor w miejsce gdzie ma zostać wstawiony znak i wciśnij
przycisk 9 INS. aby zrobić miejsce na nowy znak.
– 32 –
(2) Kopiowanie nazwy grupy
• Wybraną nazwę grupy można skopiować dla innej grupy.
(Metoda ta wykorzystuje funkcje „M” (pamięć) i „MR” (odczyt pamięci).)
• Kopiowanie jednej nazwy dla wielu grup jest wygodne zwłaszcza, że po skopiowaniu nazwę taką można edytować.
GROUP
 Wciśnij przycisk
aby na ekranie ustawień nazwy grupy wyśSELECT
wietlić grupę, której nazwę chcesz skopiować.
 Wciskając przyciski
 Wciśnij raz przycisk
ustaw kursor na symbolu „M”.
ENTER
aby zapisać wybraną nazwę w pamięci.
 Symbol „M” zostanie odwrotnie podświetlony i zacznie pulsować.
Zapis nazwy do pamięci został zakończony.
 Wciśnij przycisk
piować nazwę.
GROUP
SELECT
 Wciskając przyciski
 Wciśnij przycisk
ENTER
aby wybrać grupę, dla której chcesz sko-
ustaw kursor na symbolu „MR”.
aby odczytać nazwę z pamięci.
 Wykonano odczyt nazwy grupy z pamięci.
Odnieś się do punktu „(1) Metoda konfiguracji” (strona 31) i wykonaj korektę nazwy grupy.
– 33 –
5 - 7 Ustawienia użytkownika
• Niektóre z funkcji i wskaźników pojawiających się w menu funkcji obsługiwanych przez użytkownika, można dostosować do potrzeb użytkownika.
 Wciśnij przycisk 5
guracji wstępnej.
aby wybrać "5 USER SETTING" z menu konfi-
Zostanie wyświetlony ekran ustawień użytkownika.
 Za pomocą przycisków
wybierz elementy, które
chcesz skonfigurować.
 Po wybraniu wszystkich elementów, wciśnij przycisk
menu konfiguracji wstępnej.
7
BACK
SCREEN
aby wrócić do
TEMP. UNIT ˚C / ˚F
Fabryczny stan ustawień
Element 1. Ustawienia wyświetlania ekranu monitorowania pracy
"GROUP NO."
: Grupy wyświetlane są na ekranie monitorowania pracy wg numerów grup.
"NAME"
: Grupy wyświetlane są na ekranie monitorowania pracy wg trzech pierwszych znaków nazwy grupy.
"UNIT ADDRESS" : Indywidualne jednostki wyświetlane są na ekranie monitorowania pracy wg adresów.
Element 2. Ustawianie wartości regulacji i programowanej temperatury stosowanych w połączeniu z harmonogramem.
• Nastawa wartości regulacji lub programowanej temperatury możliwa jest po połączeniu pracy z harmonogramem.
"SET-BACK"
: Umożliwia ustawienie wartości regulacji stosowanej w połączeniu z wzorcami WŁ./
WYŁ. podczas działania harmonogramu.
"SET TEMP"
: Umożliwia zaprogramowanie temperatury stosowanej w połączeniu z wzorcami WŁ./
WYŁ. podczas działania harmonogramu.
"NONE"
: Harmonogram realizuje wyłącznie normalne wzorce WŁ./WYŁ.
Element 3. Ustawienia sygnalizacji obsługi filtra
"INDICATE"
: Umożliwia sygnalizację obsługi filtra.
"NONE"
: Obsługa filtra nie będzie sygnalizowana.
Element 4. Wyświetlanie numeru grupy
"INDICATE"
: Umożliwia wyświetlanie numeru grupy na ekranie ustawień pracy i ekranie ustawień programatora.
"NONE"
: Numer grupy nie jest wyświetlany.
Element 5. Zmiana sekwencji wyświetlania bieżącego czasu
"2001-1-1"
: Data wyświetlana jest na ekranie ustawień bieżącego czasu w sekwencji: rok,
miesiąc i dzień.
"1-1-2001"
: Data wyświetlana jest na ekranie ustawień bieżącego czasu w sekwencji: dzień,
miesiąc i rok.
Element 6. Wyświetlanie wartości temperatury w pomieszczeniu
"INDICATE"
: Wyświetla tę wartość dla każdej grupy.
"NONE"
: Nie wyświetla tej wartości dla żadnej grupy.
Element 7. Jednostka temperatury
"°C"
: Ustawienie skali Celsjusza
"°F"
: Ustawienie skali Fahrenheita
– 34 –
5 - 8 Ustawienia adresu IP
• Funkcja ta umożliwia ustawienie adresu IP i adresu maski, niezbędnych dla połączenia LAN.
 Wciśnij przycisk 6
aby wybrać "8 IP ADDRESS SETTING" z menu
konfiguracji wstępnej.
MENU
6 ADDRESS SETTING
7 FUNCTION SETTING
8 IP ADDRESS SETTING
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji adresu IP.
IP ADDRESS SETTING
IP ADDRESS:
192.168.001.001
SUBNET MASK:
255.255.255.000
 Wciskając przyciski
,
,
przesuń kursor na pozycję
i
ustawiania adresu.
 Ustaw adres za pomocą przycisków numerycznych od 0 do 9.
 Po zakończeniu ustawiania wszystkich adresów, powróć do menu konfiguracji wstępnej, wciskając przycisk
BACK
SCREEN
.
5 - 9 Łączność z programem konfiguracyjnym
• Funkcja ta umożliwia podłączenie komputera z zainstalowanym oprogramowaniem konfiguracyjnym za pośrednictwem sieci LAN.
• Korzystając z programu konfiguracyjnego można skopiować ustawienia grupy, ustawienia powiązań z komputera
na sterownik.
Odnieś się do instrukcji programu konfiguracyjnego, opisującej funkcje i sposób obsługi tego narzędzia.
Przełącznik sieci LAN
ACT
LINK
PRZÓD
TYŁ
 Wsuń płaski śrubokręt w szczelinę między obudową a korpusem sterownika, obróć śrubokręt i zdemontuj w ten sposób
obudowę sterownika.
 Użyj specjalnego przewodu (do nabycia oddzielnie) do połączenia komputera z zainstalowanym programem konfiguracyjnym
do złącza serwisowego LAN.
Service LAN connector  Po
przesunięciu przełącznika sieci LAN do przodu, komputer
z oprogramowaniem zostanie połączony ze złączem serwisowym LAN.
 Po zakończeniu konfiguracji z użyciem oprogramowania, przesuń przełącznik LAN z powrotem do tyłu.
*W przypadku korzystania ze złącza serwisowego LAN, niezbędne jest zastosowanie opcjonalnego modułu serwisowego
PAC-YG00FA-E.
UWAGA:
• Te same ustawienia wykonane za pomocą programu konfiguracyjnego można wykonać za pomocą
narzędzia zdalnej konfiguracji.
• Odnieś się do instrukcji obsługi narzędzia zdalnej konfiguracji, opisującej funkcje i sposób obsługi
tego narzędzia.
– 35 –
6. Serwis
6 - 1 Monitorowanie układu chłodniczego
• Funkcja ta umożliwia monitorowanie adresów jednostek zewnętrznych, oraz BC controllera podłączonego do układu
chłodniczego. Znajduje zastosowanie do sprawdzania ustawień adresu i połączeń linii transmisji podczas montażu.
 Wciśnij przycisk 3
aby wybrać "3 REFRIGERANT MONITOR" z menu konfiguracji wstępnej.
Trwa proces monitorowania układu chłodniczego.
Proszę czekać.
Zostanie wyświetlony ekran monitorowania układu chłodniczego dla jednostki zewnętrznej o najniższym adresie.
Wciśnij przycisk
GROUP
SELECT
aby zmienić wyświetlany układ chłodniczy.
Po zakończeniu monitorowania, wciśnij przycisk
konfiguracji wstępnej.
– 36 –
BACK
SCREEN
aby wrócić do menu
6 - 2 Monitorowanie dziennika błędów
• Funkcja ta umożliwia monitorowanie dziennika ostatnich 64 błędów.
• Wyświetlane są szczegóły usterki oraz czas jej wystąpienia. Szczegóły usterki obejmują: adres jednostki, w której
pojawił się błąd, kod błędu oraz adres jednostki, która wykryła nieprawidłowość.
• Dane te przechowywane są w pamięci nawet po odłączeniu sterownika od źródła zasilania.
• Dane z dziennika błędów można wykasować korzystając z funkcji zerowania dziennika. Jeżeli dane o usterkach
zostaną skasowane po przeprowadzeniu serwisu systemu, dziennik zacznie od nowa gromadzić informacje
o błędach do czasu następnego serwisu.
 Wciśnij przycisk 4
aby wybrać "4 MALFUNCTION LOG MONITOR"
z menu konfiguracji wstępnej.
Zostanie wyświetlony ekran monitorowania dziennika błędów.
 Przewijanie stron na ekranie monitorowania dziennika błędów.
2002
16-04-2002
2002
05-04-2002
2002
(
GROUP
SELECT
,
)
GROUP
SELECT
(
,
)
Każdorazowe wciśnięcie tego przycisku spowoduje
wyświetlenie kolejnej strony.
Każdorazowe wciśnięcie tego przycisku spowoduje
wyświetlenie poprzedniej strony.
 Zerowanie dziennika błędów
Wciśnij przycisk
– 37 –
RESET
DEL.
aby wykasować dane z dziennika błędów.
7. Funkcja zewnętrznych wejść / wyjść
* Wejście zewnętrznego sygnału wymaga interfejsu zewnętrznych wejść/wyjść: model PAC-YG10HA-E (do nabycia oddzielnie).
* Więcej szczegółowych informacji zawarto w instrukcji montażowej.
7 - 1 Funkcja zewnętrznych wejść
(1) Funkcje wejścia zewnętrznego sygnału
• Awaryjne zatrzymanie / normalna praca, uruchomienie / zatrzymanie oraz blokada / zezwolenie pracy lokalnego
pilota mogą być sterowane dla wszystkich klimatyzatorów poprzez sygnał napięciowy (DC 12V lub DC 24V) pochodzący z zewnętrznego źródła. (Ustaw selektor odpowiedniej funkcji.)
Nr
Funkcja
Funkcje wejścia zewnętrznego sygnału
Nr 6
Uwagi
Nr 7
1
Sygnał zewnętrznego wejścia nie używany OFF
OFF
2
Wykonuje awaryjne zatrzymanie
sygnałem progowym
OFF
ON
3
Wykonuje operację WŁ./WYŁ. sygnałem
progowym
ON
OFF
4
Wykonuje operację WŁ./WYŁ., blokadę / zezwolenie pracy pilota sygnałem impulsowym
ON
ON
Podczas awaryjnego zatrzymania, zablokowane
zostaną tylko operacje WŁ./WYŁ. sterownika centralnego i praca lokalnego pilota.
Zablokowane zostaną tylko operacje WŁ./WYŁ.
sterownika centralnego i praca lokalnego pilota.
Ustaw długość impulsu (czas zwarcia styku) na
0.5 do 1.0 sekundy.
(2) Sygnał progowy i sygnał impulsowy
 Sygnał progowy
Styk zwarty
Styk rozwarty
Styk zwarty
OFF
ON
OFF
Tryb
normalny
 Sygnał impulsowy
Sygnał 1 (ON)
Styk zwarty
*Jednoczesna blokada/zezwolenie
0.5 ~ 1.0sek.
Styk zwarty
Styk rozwarty
Tryb
normalny
0.5 ~ 1.0sek.
Styk rozwarty
Sygnał 2 (ON)
Awaryjne
zatrzymanie
Styk rozwarty
OFF
ON
OFF
(3) Specyfikacje zewnętrznych wejść
CN2
Nr 5
Nr 6
Nr 7
Nr 8
Nr 9
Awaryjne zatrzymanie/
Sygnał impulsowy dla WŁ./WYŁ.,
Żyły
Sygnał progowy dla WŁ./WYŁ.
Tryb normalny
Blokada/Zezwolenie
przewodu
Sygnał Wł.
Pomarańcz. Sygnał awaryj. zatrzymania/trybu normalnego
Sygnał WŁ./WYŁ.
Niewykorzystany
Sygnał Wył.
Żółta
Niewykorzystany
Sygnał blokady pracy
Niewykorzystany
Niewykorzystany
Niebieska
lokalnego pilota
Szara
Czerwona
Niewykorzystany
Niewykorzystany
Sygnał zezwolenia pracy
lokalnego pilota
Wspólne (DC12V lub DC24V)
(A) Sygnał progowy
 Jeżeli wybrano sygnał progowy, praca (tylko WŁ./WYŁ.) sterownika centralnego i lokalnego pilota zostanie
zablokowana (z wyjątkiem stanu normalnej pracy).
 Jeżeli wybrano sygnał awaryjnego zatrzymania / tryb normalnej pracy, stan zostanie zmieniony z trybu normalnej pracy na awaryjne zatrzymanie, kiedy styk sygnału zewnętrznego wejścia zostanie zwarty. Natomiast stan
zostanie zmieniony z awaryjnego zatrzymania na tryb normalnej pracy, kiedy styk sygnały zewnętrznego wejścia
zostanie rozwarty. Klimatyzatory, które przeszły w stan awaryjnego zatrzymania pozostaną zatrzymane po anulowaniu trybu awaryjnego zatrzymania. Aby przywrócić poprzedni stan pracy, należy każdy z nich uruchomić ręcznie.
 Jeżeli wybrano sygnał WŁ./WYŁ., stan pracy zostanie zmieniony z WYŁ. na WŁ. kiedy styk sygnału zewnętrznego wejścia zostanie zwarty. Natomiast stan pracy zostanie zmieniony z WŁ. na WYŁ., kiedy styk sygnału zewnętrznego wejścia zostanie rozwarty.
– 38 –
(B) Sygnał impulsowy
 Nawet jeżeli sygnał WŁ. został podany podczas stanu WŁ., stan pracy pozostanie WŁ.
 Jeżeli praca lokalnego pilota została zablokowana, sterowanie WŁ./WYŁ., wyborem trybu pracy i nastawą temperatury z lokalnego pilota nie będzie dozwolone.
 Ustaw długość impulsu (czas zwarcia styku) na 0.5 do 1.0 sekundy.
7 - 2 Funkcja zewnętrznych wyjść
(1)Funkcje wyjścia sygnału zewnętrznego
•Sygnał „WŁ.” zostanie wysłany kiedy przynajmniej jeden klimatyzator będzie w stanie WŁ.
•Sygnał „Awarii” zostanie wysłany kiedy przynajmniej jeden klimatyzator ulegnie awarii.
(2)Specyfikacje zewnętrznego wyjścia
CN2
Żyły przewodu
Opis poszczególnych zacisków
Nr 1
Zielona
Wspólny (0V)
Nr 2
Czarna
WŁ./WYŁ.
Nr 3
Brązowa
Awaria / normalna praca
 Zarówno „WŁ.” jak i „Awaria” są sygnałami wyjściowymi.
– 39 –
Dodatek 1: Konfiguracja wstępna (skrót)
Lista wstępnych
Załączenie zasilania
ustawień
Ekran wyświetlany przez maks. 7 minut
* Obsługa przez użytkownika
Istnieją informacje
o grupie
Modyfikacja informacji
o grupie i modyfikacja
ustawień
Wciśnij i przytrzymaj
Brak informacji
o grupie
i
(co najmniej 2 sekundy)
Koniec ustawień
Konfiguracja elementów
Ekran pozycji menu
Konfiguracja grupy
... Konfiguracja tej samej grupy
: Wybierz numer grupy
: Przesuń kursor na pole wyświetlania adresu
Klawiatura numeryczna : Ustaw adres
Jednostka wewnętrzna, lokalny pilot,
podrzędny sterownik systemowy
USTAWIANIE NAZWY
GRUPY
: Przesuń kursor na wybrany znak
: Wybierz znak
: Skasuj znak
Pole wyświetlania nazwy grupy
– 40 –
Ustawienia powiązań
INTERLOCKED SETTING
INTERLOCKED
UNIT ADDRESS
… Rejestracja powiązanej pracy jednostek wentylacyjnych z jedną lub kilkoma
jednostkami wewnętrznymi.
GROUP
•
: Wybierz adres powiązanej centralki wentylacyjnej
SELECT
lub jednostki LOSSNAY.
005
UNIT ADDRESS
•
: Przesuń kursor na pole wyświetlania adresu.
• Klawiatura numeryczna : Ustaw adres jednostki wewnętrznej.
Ustawienia użytkownika
USER SETTING
1
2
3
4
5
6
7
… Wybierz metodę wyświetlania i ustawienia programatora.
•
: Wybierz elementy.
OPERATION MONITOR
GROUP NO. /NAME
/UNIT ADDRESS
SCHEDULE DATA
SET- BACK/SET TEMP
/ NONE
FILTER SIGN
NONE/INDICATE
GROUP NO. DISPLAY
NONE/INDICATE
2001-1-1/1-1-2001
ROOM TEMPERATURE
NONE/INDICATE
TEMP. UNIT ˚C / ˚F
Monitorowanie układu chłodniczego
REFRIGERANT MONITOR
OUTDOOR ADDRESS
BC/OS
ADDRESS
UNIT
01
02
08
09
15
16
ADDRESS
03
04
05
10
11
12
51
52
06
13
… Adres jednostki wyświetlany jest dla każdego układu chłodniczego.
GROUP
•
: Zmień wyświetlany układ chłodniczy.
SELECT
07
14
Dziennik błędów
MALFUNCTION LOG
PAGE 01/01
18-04-2002
19:01
001-6607 (DETECT 000)
12:45
16-04-2002
014-6602 (DETECT 014)
03:23
12-04-2002
003-6607 (DETECT 000)
09:12
15-04-2002
112-6607 (DETECT 012)
23:56
01-04-2002
001-6607 (DETECT 000)
… Funkcja pozwala monitorować dziennik ostatnich 64 błędów.
GROUP
•
: Przewijanie stron.
SELECT
•
: Kasowanie błędów z dziennika.
DEL.
Ustawienia adresu sterownika M-NET
ADDRESS SETTING
M-NET ADDRESS: 000
… Wyświetlanie lub ustawianie adresu sterownika M-NET.
• Klawiatura numeryczna: Ustaw adres sterownika.
(000, 201~250)
*Wartość początkowa to 000.
Ustawienia funkcji
FUNCTION SETTING
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
OFF
… Konfiguracja funkcji sterownika.
• Klawiatura numeryczna: Ustaw ON/OFF.
•
: Przesuń kursor.
: Aktywna funkcja.
(
Jeżeli funkcję Nr 3 ustawiono na ON, zostanie wyświetlone pole
do wpisania adresu systemu sterowania typu KA.
Klawiatura numeryczna: wpisz adres konwertera transmisji K.
)
Ustawienia adresu IP sieci LAN
IP ADDRESS SETTING
IP ADDRESS :
192.168.001.001
SUBNET MASK :
255.255.255.000
… Ustawienia adresu IP sieci LAN.
*Ustawienie niezbędne w przypadku korzystania z sieci LAN.
•
: Przesuń kursor na pole ustawiania adresu.
• Klawiatura numeryczna : Ustaw adres (0 ~ 255).
– 41 –
Dodatek 2: Obsługa przez użytkownika (skrót)
Panel sterowania, ekrany itp. obsługiwane przez użytkownika
Kontrolka stanu całego systemu
Przycisk wspólnej pracy
WŁ.
...W czasie pracy
WYŁ.
...Wszystkie grupy zatrzymane
PULSUJE ...Awaria
Panel sterowania
 Przycisk trybu
pracy
 Przycisk obrotów
wentylatora
11
 Przycisk nastawy
kierunku nawiewu
 Przycisk WŁ./WYŁ.
ON/OFF
TEST RUN
ON/OFF MODE
1
2
FAN SPEED
3
4
AIR
DIRECTION
6
5
TEMP.
CLOCK/
PATTERN
8
REMOTE
PROHIBITION
TIMER
MODE
7
CENTRAL CONTROLLER
G-50A
0
 Przycisk nastawy
temperatury
GROUP
SELECT
DEL.
12
BACK
SCREEN
VENTILATION
9 INS.
RESET
Przycisk
wyboru grupy
 Przycisk nastawy
bieżącego czasu
13
ENTER
Przycisk
poprzedniego
ekranu
Przyciski
przesuwania
kursora
 Przycisk blokady
pracy zdalnej
 Przycisk trybu
programatora
 Przycisk nastawy
wentylacji
 Przycisk zerowania
3
Menu funkcji obsługiwanych przez użytkownika
WED 15:29
MENU
Menu
konfiguracji
wstępnej
1 OPERATION MONITOR
2 OPERATION SETTING
Wciśnij
i
i przytrzymaj
(przez minimum 2 sekundy)
* Konfiguracja
wstępna
3 SCHEDULE SETTING
4 MALFUNCTION LOG
MONITOR
5 CURRENT TIME
SETTING
2
BACK
SCREEN
Ekran ustawień pracy
Wyświetlacz
Numer grupy
Temperatura pomieszczenia
Tryb pracy
Stan pracy
Obroty wentylatora
Kierunek nawiewu
Nastawa
temperatury
Działanie wentylacji
Blokada/zezwolenie
pracy pilota
* Za pomocą przycisków panelu sterowania
można obsługiwać następujące funkcje.
• Start/Stop, tryb, nastawa temperatury, itp.
• Ustawienia blokady pracy lokalnego pilota
Obszar funkcji
Wskaźnik filtra
Stan zewnętrznych
wejść
Działanie
programatora
Obszar funkcji
Pulsuje "MON."
+
<Wyświetlacz adresu jednostki>
•
GROUP
SELECT
ON/OFF
1
:
:
:
:
:
MONITOROWANIE
BLOKADA
WSPÓLNE
ZAPIS DO PAMIĘCI
ODCZYT Z PAMIĘCI
BACK
SCREEN
1
BACK
SCREEN
Odwrotnie podświetlone: WŁ.
Normalnie: WYŁ.
Pulsuje: awaria wyłączonej jednostki
Pulsowanie i odwrotne podświetlenie: awaria włączonej jednostki
•
MON.
PROH.
COL.
M.
MR.
Ekran monitorowania pracy
BACK
SCREEN
: Zmiana wyświetlanej grupy
: Włączanie lub wyłączanie wszystkich jednostek w grupie
<Wyświetlacz numeru grupy, wyświetlacz nazwy grupy>
•
•
: przesuń symbol "
ON/OFF
1
".
: Wciśnij przycisk 1 aby ustawić jednostkę wyświetlanej grupy, która
ma być wskazywana znacznikiem w trybie WŁ./WYŁ.
– 42 –
<Wyświetlanie numerów grupy>
Ekran konfiguracji harmonogramu
tygodniowego
Zmiana wyświetlanej grupy
Przesuń kursor na pozycję wzorca
Wybierz od P1 do P4 lub (-)
Zakończenie konfiguracji
Kursor przesunie się na następną pozycję ustawień.
* Powtórz przypisywanie wzorców dla każdego dnia tygodnia (i każdej grupy)
UWAGA: Jeżeli ustawienie funkcji nr 4 zostało WŁ., nie można ustawić P4.
*
do
złożonego wzorca składającego się z P1 do P3 i P4.
P1 ~ P4
Przesuń kursor.
Ustaw czas WŁ. (blokady) lub czas WYŁ.
(zezwolenia).
(Czas zmienia się ze skokiem 10 minutowym.)
Zakończenie konfiguracji. Kursor przesunie się
na następną pozycję ustawień.
* Powtórz ustawianie harmonogramu.
Schedule pattern setting screen
* Dostępne są trzy rodzaje (P1-P3) dziennego wzorca WŁ./WYŁ. i jeden
rodzaj (P4) wzorca blokady/zezwolenia, z których każdy można ustawić
dla każdej grupy.
Ekran monitorowania awarii
Przewijanie stron
or
strona +1
or
strona -1
Zerowanie wszystkich błędów
Adres jednostki, w której
wystąpiła awaria
Adres jednostki, która wykryła usterkę
Kod błędu
UWAGA: Jeżeli nie wystąpiła żadna awaria, na wyświetlaczu zamiast [ERROR CODE] pojawi się
komunikat [NO ERROR].
Jeżeli praca centrali G-50A została zablokowana, operacja zerowania będzie nieaktywna.
Ekran nastawy bieżącego czasu
Przesuń kursor.
Ustaw dzień.
* Ustaw dzień, miesiąc, rok i czas.
-09-2002 SUN 00:00
(DAY-MONTH-YEAR)
Wciśnij ten przycisk po zakończeniu konfiguracji.
* Zegar uruchomi się odliczając sekundy od 0.
– 43 –
PL
WT03945X02
www.mitsubishi-electric.pl
Download