astro - planetarium

advertisement
ASTRO - PLANETARIUM
B9105000
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Ogólne ostrzeżenia
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU /WYBUCHU! Nie narażać urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
Nie wywoływać zwarć urządzenia i baterii, ani nie wrzucać ich do ognia. Zbyt wysoka temperatura i niezgodne z
przeznaczeniem użytkowanie mogą spowodować zwarcia, pożary, a nawet wybuchy.
NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA SIĘ!
Dzieci powinny używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Materiały, z których wykonano
opakowanie (worki plastikowe, gumki, itd.), przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM! To urządzenie zawiera części elektroniczne, które są zasilane
prądem (wbudowana bateria). Użytkowanie urządzenia może przebiegać wyłącznie w sposób opisany w
instrukcji, w przeciwnym razie zachodzi niebezpieczeństwo porażenia prądem.
NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA CHEMICZNEGO! Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci!
Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe położenie biegunów. Kontakt wyczerpanych lub
uszkodzonych baterii ze skórą powoduje poparzenie. W razie potrzeby używać odpowiednich rękawic
ochronnych. Opakowanie (plastikowe woreczki, gumki recepturki, itd.) przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
Nie rozmontowywać urządzenia! W przypadku usterki zwrócić się do profesjonalnego sprzedawcy. On
skontaktuje się z centrum obsługi i w razie potrzeby prześle urządzenie do naprawy.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA.
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła prądu (wyjąć baterie).
Czyścić obudowę urządzenia suchą szmatką. Nie wolno używać płynów, gdyż mogą spowodować uszkodzenie
znajdujących się wewnątrz elektronicznych części.
Czyścić lampę wyłącznie miękką i nie pozostawiającą włókien szmatką (np. z mikrowłókna). Nie przyciskać zbyt
mocno szmatki, aby nie porysować lampy.
Chronić urządzenie przed kurzem i wilgocią.
GWARANCJA PODSTAWOWA I WARUNKI GWARANCJI ROZSZERZONEJ
Okres gwarancyjny obejmuje czas do dwóch lat od daty zakupu. Proszę zachować dowód zakupu. W celu
przedłużenia okresu gwarancji na pięć lat, proszę zarejestrować się na stronie www.bresser.de/warranty i
wypełnić krótki kwestionariusz. Należy to zrobić w terminie do trzech miesięcy od daty zakupu towaru. Jeżeli
rejestracja zostanie dokonana po upływie tego terminu, gwarancja nie zostanie przedłużona.
Jeżeli w produkcie stwierdzisz problem, proszę najpierw skontaktować się z naszym punktem serwisowym.
Proszę nie odsyłać produktów bez wcześniejszej konsultacji telefonicznej. Wiele problemów może zostać
rozwiązanych poprzez kontakt telefoniczny. Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, pomożemy w zorganizowaniu
transportu. Jeżeli problem wystąpi po upływie gwarancji lub jeżeli warunki gwarancji nie obejmują
stwierdzonego problemu, otrzymasz darmową wycenę kosztów naprawy.
Telefoniczna linia serwisowa: +49 (0) 2872 – 80 74-210
DYSTRYBUTOR:…………………………………………..
NR ARTYKUŁU: ……………………………………………
Opis problemu technicznego: …………………….
Imię i nazwisko:…………………………………………..
Ulica:……………………………………………………………
Kod pocztowy /Miasto: ……………………………...
Nr telefonu:…………………………………………………
Data zakupu: ……………………………………….
Podpis………………………………………………….
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
„Deklaracja zgodności” zgodna ze stosowanymi dyrektywami i odpowiednimi normami została
sporządzona przez Bresser GmbH. Na życzenie jest ona w każdej chwili do wglądu.
UTYLIZACJA
Materiały, z których wykonano opakowanie, należy utylizować posortowane według rodzaju.
Informacje na temat właściwej utylizacji uzyskają Państwo w komunalnym przedsiębiorstwie utylizacji
odpadów lub urzędzie ds. ochrony środowiska.
Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z odpadami z gospodarstwa domowego.
Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przepisami prawa krajowego, które
ją wdrażają, zużyte urządzenia elektryczne muszą być zbierane oddzielnie i utylizowane zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Wyczerpane i
zużyte baterie i akumulatory należy wyrzucać do specjalnych pojemników zbiorczych na baterie. Informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń lub baterii
wyprodukowanych po 01.06.2006 uzyskują Państwo w komunalnym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w urzędzie ds. ochrony środowiska.
ZESTAWIENIE CZĘŚCI:
1. Przycisk włączenia /wyłączenia.
2. Przycisk ustawienia funkcji uśpienia (30 /60 min)
3. Przycisk dla prawostronnej rotacji obrazu
4. Przycisk dla lewostronnej rotacji obrazu
5. Przycisk otwierania uchwytu na klisze
6. Przycisk funkcji „spadające gwiazdy”
7. Pokrętło ustawiania daty
8. Skala czasu.
9. Pokrętło ustawiania ostrości
10. Podstawa
11. 2 klisze z gwiazdami
12.Włącznik / wyłącznik dźwięku
13. Przycisk zmiany kanału lub regulacji głośności +
14. Przycisk zmiany kanału lub regulacji głośności –
15. Przycisk zmiany wyjścia ( AUX /Radio)
16. Uchwyt na płytkę z kliszą
17. Głośniki
18. Soczewka projektora funkcji „spadające gwiazdy”
19. Soczewka główna
20. Łącze doprowadzające dźwięk
21. Gniazdo zasilania
22. Kabel audio
INSTALACJA BATERII:
Wymiana baterii powinna być przeprowadzona tylko przez osobę dorosłą.
1.Przekręć i otwórz pojemnik na baterie, znajdujący się w podstawie urządzenia.
2. Za pomocą śrubokręta usuń pokrywę na baterie.
3. Włóż trzy baterie AA, zgodnie z polaryzacją zaznaczoną na pojemniku.
4. Załóż z powrotem pokrywę na baterię i zamknij pojemnik.
USTAWIENIE PLANETARIUM
1. Ustaw urządzenie na podstawie (10), na płaskiej stabilnej powierzchni (np. stole). Optymalny dystans
pomiędzy planetarium, a ścianą projekcji powinien wynosić od 1.8 m do 2 m.
2. Naciśnij przycisk wysunięcia tacki na slajd (5), a następnie zainstaluj jeden z dysków (11). Proszę zwrócić
uwagę na poprawność ułożenia brzegów slajdu.
3. Przed zamknięciem tacki należy wybrać datę oraz czas, które planetarium powinno odtworzyć.
Oś czasu.
Uchwyt na płytkę z kliszą powinien być wysunięty. Oś czasu wskazuje
zakres godzin od 20.00 do 2.00. Za pomocą pokrętła ustawiania daty
oraz osi czasu ustaw projekcję planetarium na żądany moment w
roku. Podziałka na osi odpowiada 30 minutom.
Pierścień ustawiania daty.
Uchwyt na płytkę z kliszą powinien być wysunięty.
Pierścień posiada 365 dni. Przekręcając pierścień
ustaw żądaną datę. Podziałka odpowiada 2
dniom. Dłuższa kreska oznacza ostatni dzień
ubiegłego miesiąca.
Przykład 1.
Aby ustawić układ gwiazd z godziny 00.00 dnia 7 lipca, zharmonizuj godzinę 00.00 z osi czasu z pierścieniem
daty 7 July. 7 July (lipiec) znajduje się pomiędzy numerem 6 i 8.
Przykład 2.
Aby ustawić układ gwiazd z godziny 22.30 dnia 30 grudnia, zharmonizuj godzinę 22.30 z osi czasu z pierścieniem
daty z 30 December, tak jak pokazano na rysunku. Mała linia odpowiada 3 dniom.
4. Zamknij uchwyt na kliszę, a następnie skieruj planetarium na północ. W celu precyzyjnego ustawienia
projekcji, użyj przycisków obrotu w lewo (4) lub prawo(5) przy włączonym urządzeniu. Po zamknięciu tacki nie
wolno obracać pierścieniem ustawienia daty.
5. Naciśnij włącznik urządzenia jeden raz (1), a następnie przyciemnij lub zgaś światło w pomieszczeniu.
Planetarium nie włączy się, jeśli tacka na slajdy jest otworzona.
6. Przekręcając na podstawie (10) „głowę” planetarium, można dowolnie ustawiać kąt świecenia projekcji, np.
na sufit lub ścianę.
7. Za pomocą pokrętła ustawiania ostrości (9), ustaw ostrość obrazu. Optymalny dystans pomiędzy
planetarium, a ścianą projekcji powinien wynosić od 1.8 m do 2 m; w przeciwnym razie obraz może być
rozmazany.
FUNKCJA ROTACJI OBRAZU
1. Naciśnij przycisk obrotu w lewo (4), aby obrócić obraz nieba przeciwnie do obrotu wskazówek zegara. Jest to
symulacja obrotu gwiazd na półkuli północnej. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje szybszy obrót
gwiazd. Dostępnych jest 5 rodzajów szybkości, a sam przycisk będzie migał zależnie od wybranego tempa.
2. Naciśnij przycisk obrotu w prawo (4), aby obrócić obraz nieba zgodnie do obrotu wskazówek zegara. Jest to
symulacja obrotu gwiazd na półkuli południowej. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje szybszy obrót
gwiazd. Dostępnych jest 5 rodzajów szybkości, a sam przycisk będzie migał zależnie od wybranego tempa.
FUNKCJA „SPADAJĄCE GWIAZDY”
Przy aktywnej funkcji obrotu nieba, naciśnij przycisk „Spadające Gwiazdy” (6). Na niebie, w odstępach
czasowych, ukaże się obraz spadającej gwiazdy. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie tej
funkcji.
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA URZĄDZENIA
W celu użycia tej funkcji, naciśnij przycisk (2). Lampka LED wskaże aktualnie wybrany przedział czasowy (30 lub
60 min). W celu wyłączenia funkcji, należy ponownie nacisnąć przycisk do momentu, aż obie lampki zgasną.
Proszę mieć na uwadze, że projektor wyłączy się po 2 godzinach, celem oszczędzania baterii.
WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA
Naciśnij i przytrzymaj przycisk (1) celem wyłączenia urządzenia.
OBSŁUGA GŁOŚNIKA – MULTIMEDIA
Podłącz dźwięk źródła zewnętrznego do łącza (2), który znajduje się w tylnej stronie urządzenia. Następnie
włącz głośnik, naciskając przycisk (12) przez 1 sekundę. W przypadku, gdy planetarium ma włączoną funkcje
radia, naciśnij przycisk zmiany wyjścia (15), a następnie za pomocą przycisków (13, 14) ustaw głośność.
OBSŁUGA RADIA
Włącz lub wyłącz głośnik, naciskając przez 1 sekundę przycisk (12). W przypadku, gdy do łącza (20) podłączony
jest kabel, używając przycisku (15) należy wybrać funkcję radia. Następnie naciśnij krótko przycisk (12), celem
automatycznego wyszukania i zapamiętania stacji radiowych. Zmianę stacji dokonuje się krótkim naciśnięciem
przycisków (13, 14), długim naciśnięciem przycisków (13, 14) dokonuje się zmianę głośności.
UŻYWANIE ADAPTORA
Urządzenie może być zasilane adapterem, które nie jest dołączone do zestawu. Podłącz kabel zasilający (5V
1000mA Output, 3.5mm) do gniazda zasilania, a następnie włóż wtyczkę adaptera do kontaktu.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Metoda projekcji:
Miejsce punktu obserwacji:
Ilość konstelacji:
Źródło światła:
Sposób wyszukiwania :
Pole projekcji:
Funkcja automat. wyłączenia:
Źródła zasilania:
optyczna
N35
8000 (każdy ze slajdów)
Wysokiej jasności białe światło LED
data, godzina
1.8m x 2.2m (przy zachowanej odległości 2m)
30, 60 minut
5V DC/ 3.1.5V AA /LR6
Download