Umowa partnerskiej współpracy

advertisement
Wzór
Umowa o partnerstwie i wzajemnej współpracy
Upełnomocnieni
przedstawiciele
Specjalistycznego
Ogniska
Pracy
Pozaszkolnej
Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Arego Sternfelda w Łodzi oraz ........ (nazwa
szkoły)..............
w Łodzi, zwani dalej stronami,
zważywszy na:
 rozbudzanie zainteresowań młodzieży astronomią,
 kształtowanie umysłów młodych „naukowców” pragmatycznie patrzących na świat,
posiadających zdolności do zachwytu nad pięknem Wszechświata,
 wiarę w to, że współpraca pomiędzy obu placówkami stanowi ważny krok na drodze
poznawania Wszechświata i pragnienia poszerzania horyzontów myślowych:
zawierają umowę o partnerstwie i wzajemnej współpracy oraz deklarują niniejszym wolę
umacniania i wspierania przyjacielskich kontaktów oraz owocnej wzajemnej współpracy.
W związku z powyższym ustalają następujące zasady współpracy w dziedzinie edukacji
młodzieży.
§ 1.
1. Strony zobowiązują się stwarzać przyjazne warunki do rozwoju wzajemnych kontaktów.
2. Dla rozwoju kształcenia młodzieży, upowszechniania dorobku naukowego organizowane będą
w Planetarium lekcje astronomii, w których uczestniczyć będą uczniowie Szkoły realizujący w
ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych treści związane z astronomią.
3. Szkoła przygotuje szczegółowy wykaz potrzeb i treści przedmiotowych, a planetarium
udostępni na własnej stronie internetowej Tygodniowy Plan lekcji dla uczniów na dany rok
szkolny.
1
1
1
§2
1. Obie Strony umowy przynajmniej raz w roku dokonają wspólnego podsumowania współpracy
partnerskiej i wyrażą wolę o kontynuacji współpracy w latach następnych.
2. Lekcje astronomii w ramach nauczania fizyki i geografii, będą prowadzone w planetarium,
zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi dla szkół miasta Łodzi publikowanymi na stronie
internetowej placówki.
3. Koszty związane z organizacją, planowanych pokazów astronomicznych i kół zainteresowań
dla dzieci, na terenie planetarium ponosi SOPP Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
im. Arego Sternfelda w Łodzi.
4. Szkoła umieści na swojej stronie internetowej informację o współpracy wraz z linkiem strony
internetowej Planetarium oraz przygotuje własny teren do pokazu o Wszechświecie..
§3
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, a także uzupełniona lub zmieniona w
drodze podpisanego przez obie strony aneksu. Rozwiązanie umowy nie wpływa na obustronne
projekty i programy, których realizację ustalono przed rozwiązaniem umowy.
§4
1. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
Pieczątka planetarium
.Pieczątka szkoły
Dyrektor szkoły
Dyrektor planetarium
Łódź, dnia ....................
1
1
1
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards