Załącznik Nr 1 do SIWZ formularz oferty

advertisement
Załącznik Nr 1 – formularz oferty
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 209 000 euro
na zakup paliwa do równiarki drogowej, koparko – ładowarki, autobusu i samochodów OSP
Gminy Sieradz oraz zakup olei i płynów do bieżącej eksploatacji
1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz
2. WYKONAWCA:
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4. Odpowiadając na publiczne ogłoszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej
równowartość kwoty 209 000 euro na zakup paliwa do równiarki drogowej, koparko –
ładowarki, autobusu i samochodów OSP Gminy Sieradz oraz zakup olei i płynów
do bieżącej eksploatacji, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych
warunków zamówienia za cenę:
1) cena oleju napędowego ON po uwzględnieniu upustu:
netto ……………….. zł
słownie: …………………………………………………………………………………………
brutto ………………. zł
słownie: …………………………………………………………………………………………
2) wysokość upustu do ceny ON wyrażony procentowo: ……….%
3) cena etyliny bezołowiowej Pb 95 po uwzględnieniu upustu:
netto ……………….. zł
słownie: …………………………………………………………………………………………
brutto ………………. zł
słownie: …………………………………………………………………………………………
4) wysokość upustu do ceny Pb 95 wyrażony procentowo: ………%
l.p.
1
przedmiot
Cena
jednostko
wa netto
(zł/litr)
olej
napędowy
ON
etylina
bezołowiow
a Pb 95
2
Ilość
(litr)
Cena
netto
Upust
(%)
Cena po
uwzględnie
niu upustu
(zł)
VAT
Cena
brutto
40 000
3 200
Razem:
* Wszystkie dane liczbowe (wyrażone w złotych oraz procentowe) należy podać
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny jednostkowe netto muszą być
podane wg stawek obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy w dniu 16.12.2016r.
5) cena brutto ogółem olei i płynów do bieżącej eksploatacji: ………………………….. zł
słownie: …………………………………………………………………………………………
Lp.
1
2
3
4
5
Nazwa produktu
Olej mineralny
wielosezonowy do
silników benzynowych
Olej mineralny
wielosezonowy do
silników
wysokoprężnych
Olej mineralny
wielosezonowy do
silników
wysokoprężnych
Olej do skrzyni biegów
oraz przekładni
głównych sam.
Osobowych i
ciężarowych
Olej do układu tnącego
(łańcucha) i prowadnic
pił mechanicznych
Cena
jednostkowa
netto
Ilość
litr/sztuka
30 litrów
/ 30
sztuk
60 litrów
/ 15
sztuk
30 litrów
/ 30
sztuk
30 litrów
/ 6 sztuki
90 litrów
/ 18
sztuk
Cena netto
VAT
Cena brutto
6
7
8
Płyn do chłodnic
samochodowych
PETRYGO (niebieski)
tem. zamarzania
do -35°C
Samochodowy płyn do
spryskiwaczy letni
Samochodowy płyn do
spryskiwaczy zimowy
tem. zamarzania do 22°C
150
litrów /
30 sztuk
80 litrów
/ 16
sztuk
180
litrów /
36 sztuk
razem:
Ogółem wartość zamówienia brutto: ………………………………..
5. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: od daty podpisania umowy
do 31 grudnia 2017r.
6. Oświadczamy, że dysponujemy:
 3 lub więcej stacjami paliw

2 stacjami paliw

1 stacją paliw*
lokalizacja (adres): …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………….......
* niepotrzebne skreślić
7. Termin płatności określamy na 14 / 21 / 30 * dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
faktury w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.
* niepotrzebne skreślić
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego
przygotowania oferty.
9. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
10. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego oraz zobowiązujemy się do zabezpieczenia umowy zgodnie
z treścią pkt 18 SIWZ.
11. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
/ wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym
nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*:
l.p.
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do
1
2
12. Zamówienie zamierzamy wykonać sami* / następujące części niniejszego zamówienia
zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]*:
l.p.
Nazwa części zamówienia
Nazwa (firma) podwykonawcy
1
2
* niepotrzebne skreślić
13. Oferta została złożona na …………….. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr ……… do nr ………
Załącznikami do oferty są:
1) ..........................................................................................................
2) ..........................................................................................................
3) ..........................................................................................................
( - ) ........................................................................................................
( - ) ........................................................................................................
( - ) ........................................................................................................
( - ) ........................................................................................................
....................................dnia...................
Uwaga:
* niepotrzebne skreślić
…………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej)
Download