Strategia Ekorozwoju Społeczno- Gospodarczego

advertisement
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
1
Strategia Ekorozwoju
SpołecznoGospodarczego
Gminy Sztabin na lata
2004-2020.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
2
1. WSTĘP
Strategia rozwoju gminy określa misję jej rozwoju, wytycza cele i porządkuje priorytety.
Realizacja strategii powinna przede wszystkim trwale zapewnić wysoką jakość życia społeczności
lokalnej przy zachowaniu unikalnych walorów środowiska przyrodniczego. Do określenia misji
rozwoju i celów strategicznych niezbędna była diagnoza stanu istniejącego, czyli ocena
najważniejszych warunków rozwoju gminy oraz jej potrzeb. Opisanie stanu dokonano między innymi
metodą SWOT (ang. – mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia).
Przy opracowaniu strategii uwzględniono sugestie i zapisy:
1) Strategii rozwoju województwa podlaskiego:
–
I Diagnoza stanu istniejącego z 1999 roku,
–
II Warianty i scenariusze rozwoju z 2000 roku,
–
III Zadania z 2000 roku,
–
IV Kierunki rozwoju do 2010 roku z 2003 roku,
2) Strategii rozwoju zrównoważonego miast i gmin dorzecza Biebrzy z 2002 roku,
3) Strategii marketingowej dla doliny Biebrzy z 2000 roku,
4) Planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego z 2003 roku,
5) Projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sztabin – w
opracowaniu 2004 rok.
Do ustalenia diagnozy stanu istniejącego wykorzystano:
1) Dane statystyczne Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku,
2) Dane statystyczne Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku,
3) Informacje i materiały planistyczne Urzędu Gminy Sztabin,
4) Wnioski i postulaty i propozycje zgłoszone do strategii w trakcie jej opracowania.
2. DIAGNOZA STANU GMINY SZTABIN
2.1. Środowisko przyrodnicze
Środowisko przyrodnicze gminy wykazuje mały stopień odkształcenia poszczególnych jego
komponentów wywołany działalnością ludzi.
Największy stopień naturalności wykazuje rzeźba terenu i budowa geologiczna. Niszcząca
działalność człowieka sprowadza się do niewielkiej eksploatacji surowców naturalnych na potrzeby
lokalne. Istniejące i pozostawione odkrywki są niewielkie i nie powodują degradacji krajobrazu.
Ze względu na ubogą sieć osadniczą wpływ zabudowy na degradację środowiska jest znikomy
podobnie jest z gospodarką rolną.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
3
Sieć rzeczna została przekształcona poprzez przyłączenie sieci kanałów melioracyjnych, co
przyczyniło się do wydłużenia cieków.
Zmianom uległy również zasięgi zlewni, ponieważ przekopanie kanałów spowodowało
przeciągnięcie wód cieków sąsiednich, wiele koryt cieków naturalnych zostało wyprostowanych a więc
uległo skróceniu, co przyczyniło się do przyspieszenia odpływu ze zlewni, gdzie jednak lasy i większe
torfowiska sprzyjają retencji. Wody powierzchniowe wykazują dobry stan czystości – małe
zanieczyszczenia typu chemicznego tym bardziej.
Stan wód gruntowych jest różny i zależy od głębokości oraz izolacji od powierzchni. Wody
mało zanieczyszczone występują na obszarach o gruntach spoistych i mało przepuszczalnych.
Zanieczyszczenia wzrastają na obszarach o gruntach przepuszczalnych ze swobodnym zwierciadłem
wody.
W celu uchronienia naturalnej roślinności i przeciwdziałania degradacji środowiska powołano park
narodowy.
Czystość powietrza na obszarze gminy nie budzi zastrzeżeń z powodu braku lokalnych emitorów.
2.1.1. Rzeźba terenu
Obszar Gminy Sztabin pod względem hipsometrycznym zaliczony został do zatorfionego
obniżenia mezoregionu Kotliny Biebrzańskiej wchodzącej w skład mezoregionu Niziny Północnopodlaskiej.
Układ form rzeźby terenu wyższego rzędu jak: wysoczyzna (stare i młodoglacjalne), sandry,
taras pradoliny i taras zalewowy występujące w Pradolinie Biebrzy pozwalają na wyróżnienie w jej
obrębie występujących obszarów:
–
basenu Biebrzy Górnej wraz z południową częścią sandru augustowskiego
–
basenu Biebrzy Środkowej
–
basenu Biebrzy Dolnej.
Obszar Gminy Sztabin w swojej dominującej części położony jest w obrębie basenu Biebrzy
Górnej. Jedynie nieznaczna, zachodnia część doliny Biebrzy oraz cała dolina rzeki Netty wchodzą już w
skład basenu Biebrzy Środkowej.
Zróżnicowanie rzeźby powierzchni terenu Gminy Sztabin wiąże się ściśle z występowaniem w jej
obrębie takich jednostek (elementów) morfologicznych jak wysoczyzna morenowa (dyluwialna) o
charakterystycznym położeniu wyspowym w obrębie terenów bagienno-torfowych basenu Górnej
Biebrzy, równiny sandrowej niższego poziomu z licznymi wydmami oraz rozległych równin torfowobagiennych w dolinie rz. Biebrzy, Wołkuszanki, Lebiedzianki, Netty i innych.
Obszar wysp wysoczyznowych w obrębie gminy (Sztabińska Jastrzębska) charakteryzuje się
stosunkowo łagodnym podnoszeniem się zboczy i w miarę spokojną pagórkowato falistą rzeźbą terenu
opadającą w różnych kierunkach z zachowaniem jednak ogólnego nachylenia terenu w kierunku
południowo-zachodnim. Są to formy akumulacji lodowcowej o wysokościach względnych kształtujących
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
4
się w granicach od kilku do kilkunastu metrów. Wysoczyzna wzniesiona jest średnio od 125 – 140 m npm
o spadkach do 5% lokalnie spadki sięgają powyżej 5%.
Równina sandrowa obejmuje obszary gminy położone głównie po północnej stronie wysp
morenowo-wysoczyznowych. Powierzchnia sandrowa jest płaska i łagodnie opada w kierunku
południowo-wschodnim. Płaską powierzchnię sandrową urozmaicają płytkie zatorfione lub zabagnione
dolinki rzeczne (Wołkuszanki, Jastrzębianki, Lebiedzianki) biegnące zgodnie z jej nachyleniem oraz
szereg zatorfionych zagłębień.
Na powierzchni sandrowej występują także liczne wydmy o kształcie parabolicznym i wałowym.
Przyczyniły się one znacznie do zmiany konfiguracji sandru i warunków odpływu wód zagłębinowych,
co niewątpliwie wywarło istotny wpływ na zachodzące później procesy zatorfiania terenu.
Średnie wzniesienie terenów sandrowych n.p.m. waha się w granicach 120-130 m, lokalnie 140 m
i wyżej. Tereny sandrowe a szczególnie rozlokowane na nich wydmy pokryte są lasami.
Następnym elementem rzeźby terenu obejmującym zarazem największe powierzchnie obszaru
gminy Sztabin są równiny torfowo-bagienne lokalizacyjnie związane głównie z doliną rzeki Biebrzy i jej
dopływami oraz doliną rzeki Wołkuszanki.
Stanowią bardzo rozległe powierzchniowo, zabagnione obniżenia, wypełnione przeważnie
pokładami torfu, nieraz o znacznych miąższościach.
Ponadto są to powierzchnie płaskie, niedostrzegalnie opadające w kierunku południowozachodnim ku rzece Biebrzy oraz północno-wschodnim ku rzece Wołkuszanka (dział wodny I rzędu). Są
to tereny położone głównie na wysokości 110-120m npm.
Najwyższe wzniesienie w obrębie gminy osiąga wartość 152,8 m n.p.m. i położone jest na tzw.
wyspie Sztabińskiej na południe od miejscowości Podcisówek na terenach zalesionych (rejon lokalizacji
telewizyjnej stacji przekaźnikowej).
Natomiast najniżej położony obszar osiąga wartość ca 109 m n.p.m. I znajduje się w dolnym
odcinku doliny rzeki Biebrzy w okolicy wsi Jasionowo a zatem deniwelacja na obszarze całej gminy
wynosi 43,8 m.
Na obszarze Gminy Sztabin występują trzy typy rzeźby terenu, ich procentowy udział
przedstawia się następująco:
– płaskorówninna – 86%
– niskofalista i niskopagórkowata -12%
– falista i pagórkowata - 2%
A więc dominującym typem jest rzeźba płaskorówninna. Procentowy udział powierzchni terenu w
przedziałach bonitacji rzeźby z punktu widzenia rolniczej przestrzeni produkcyjnej przedstawia się
następująco:
–
tereny bardzo korzystne – 86%
–
tereny korzystne – 14%
Średni wskaźnik bonitacji rzeźby ( w skali 10pkt.) w Gminie Sztabin wynosi 9,6 pkt.
Rzeźba terenu na obszarze niezalesionym Gminy Sztabin stwarza korzystne warunki rozwoju rolnictwa.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
5
2.1.2. Budowa geologiczna
Obszar
Gminy
Sztabin
zbudowany
jest
z
utworów
czwartorzędowych
pochodzenia
plejstoceńskiego i holoceńskiego. Podłoże czwartorzędu budują utwory górnej kredy reprezentowane
przez niesfałdowane margle i wapienie senońskie. Średnia miąższość utworów czwartorzędowych jest
znaczna i wynosi około 130 m. Seria utworów plejstoceńskich reprezentowana jest głownie przez piaski i
żwiry oraz częściowe gliny zwałowe.
Utwory plejstoceńskie (za wyjątkiem obszarów wydmowych) należą do gruntów o korzystnych
właściwościach techniczno-budowlanych i nie stwarzają ograniczeń do projektowania urbanistycznego.
Utwory holoceńskie występują w dolinach rzek, zagłębieniach i obniżeniach terenowych.
Reprezentowane są głównie przez torfy, namuły i piaski aluwialne.
Na obszarach sandrowych znajdujące się doliny rzek Lebiedzianki, Jastrzębianki (dopływy
Biebrzy) i Wołkuszanki (dopływ Czarnej Hańczy), wypełnione są utworami organogenicznymi o
miąższościach przeważnie w granicach 1-2 m lokalnie tylko dochodzących do 3 m. Dominującym
rodzajem utworów na tych terenach jest torf olesowy, którego występowanie jest skorelowane z płytkimi
obniżeniami terenowymi.
Obszar tarasu zalewowego doliny Biebrzy na całej swej długości zbudowany jest głównie z torfów.
W rozszerzonej wschodniej części doliny dominują słabo i średnio rozłożone torfy mechowiskowe, zaś w
zwężonym korytarzowym odcinku średnio i silnie rozłożone torfy turzycowiskowe.
2.1.3. Zasoby surowcowe
Surowce mineralne – gmina jest uboga w surowce mineralne mimo znacznej miąższości
utworów czwartorzędowych.
Do złóż udokumentowanych należą złoża kruszywa naturalnego dla potrzeb budownictwa i
drogownictwa w miejscowościach:
Tabela Nr 1. Udokumentowane złoża kruszywa.
Nazwa miejscowości
Lebiedzin
Kamień
Kamień II
Cisów
Jagłowo
Krasnoborki
Cisów II
Jasionowo
Powierzchnia złoża
(ha)
Zasoby
(tys. ton)
1,04
3,87
1,72
0,51
15,32
0,62
4,20
1,85
104,00
585,00
9938,00
47,28
771,00
53,48
702,50
307,50
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
6
Ponadto na terenie gminy występują bogate złoża torfowe. Zajmują one znaczne powierzchnie we
wszystkich dolinach rzecznych i obniżeniach terenowych.
Występują tu:
–
torfy szuwarowe – na obszarach przyrzecznych Biebrzy Środkowej,
–
torfy turzycowe – w strefie cieków wodnych (Biebrza i jej dopływy),
–
torfy olesowe leśne – w brzeżnych partiach doliny na wyspach mineralnych,
–
torfy olesowe zaroślowe – na przejściu od przyrzecznej strefy torfów szuwarowych i
turzycowiskowych do przygruntowej strefy torfowisk olszowych,
–
torfy brzezinowe – kilka większych kompleksów na obszarze sandru Augustowskiego,
–
torfy mszarne wysokie – na terenie sandru Augustowskiego w rozproszeniu.
2.1.4. Hydrografia
Obszar Gminy Sztabin za wyjątkiem jego północno-wschodniego skrawka terenu leży w
dorzeczu Wisły – Narwi. W północno – wschodniej części obszaru gminy przebiega dział wodny
pierwszego rzędu. Skrawek obszaru tej części gminy należy do zlewni rzeki Wołkuszanki leżącej w
dorzeczu Niemna i nie ma istotnego znaczenia w układzie sieci hydrograficznej Gminy Sztabin.
Powierzchniowy system hydrograficzny obszaru gminy składa się z Biebrzy i jej dopływów.
Głównym odbiornikiem wód z obszaru Gminy Sztabin jest rzeka Biebrza płynąca z północnego-wschodu
na południowy-zachód.
Trasa rzeki jest bardzo rozwinięta z licznymi meandrami, i starorzeczami zaś lustro wody w rzece
układa się blisko powierzchni terenu.
W północno-wschodniej części opracowania płynie Biebrza rozszerzeniem basenu górnego i jest
najbardziej zbliżona do głównej strefy Wisły i Niemna.
Spadki koryta są bardzo małe, najniższe w całej dolinie Biebrzy i wynoszą około 0,06%.
Następnie rz. Biebrza wpływa w wąski odcinek basenu górnego gdzie przyjmuje z obszaru gminy
rzekę Lebiedziankę, która ze swoim lewobrzeżnym dopływem Jastrzębianką odwadnia obszary
wchodzące w skład Puszczy Augustowskiej. Koryto rzeki wcięte w torfie jest wyraźnie głębsze i waha się
w granicach 1,5 – 4,0 m.
Spadek rzeki u wylotu doliny w szeroki basen Biebrzy środkowej wzrasta i wynosi około 0,45%.
Meandrująca rzeka tworzy w rejonie Jagłowa i Dębowa duże ramiona a dorzecze jej wybitnie się
zwiększa.
Z prawej strony dopływa rzeka Netta, będąca jednocześnie zachodnią granicą gminy.
Rzeka Biebrza na całym odcinku graniczącym z obszarem Gminy Sztabin jest nieuregulowana,
jej zlewnia w przekroju Dębowo wynosi ca 2320 km 2, a średni roczny przepływ wynosi 12,4 m3/sek.
Rzeka charakteryzuje się umiarkowanym ustrojem rzecznym i wezbraniem wiosennym oraz gruntowo –
opadowym zasilaniem.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
7
Obszary gminy w jej południowej części wzdłuż dolin rzek (Biebrzy i jej dopływów) stanowią
tereny zalewowe. Zalewy związane są z porami roku i intensywnością opadów i roztopów.
Czas trwania zalewów w basenie Biebrzy Górnej i Środkowej zazwyczaj kończy się w kwietniu i
w okolicy Sztabina trwa średnio rocznie około 20 dni.
Rzeka Netta wypływa z jeziora Necko doprowadzając wodę do Biebrzy z dużej części Pojezierza
Zachodnio-Suwalskiego. Między Augustowem i Dębowem jest ona częściowo skanalizowana jako
fragment Kanału Augustowskiego z końcową śluzą Dębowo.
Szerokość dna kanału waha się w granicach 8,5 – 11,0 m, głębokość nie przekracza 1,5 m.
Gwarantowana głębokość 80 cm przez 215 dni około 120 cm przez 135 dni w roku.
Zlewnia rzeki Netty w przekroju Dębowo wynosi około 1336 km2, a średni roczny przepływ (QSW)
wynosi 6,61 m3 /sek.
Tabela nr 2. Kilometraż rzeki Biebrzy na terenie Gminy Sztabin
Klasa czystości
Długość rzeki
Powierzchnia dorzecza
Nazwa rzeki
(2001r.)
w km
w km2
III
Biebrza
170,6
7057,4
II
źródła – ujście rzeki Nurki
11,6
54,5 (6,1 za granicami kraju)
II
Ujście Nurki–Sztabin
50,7 (108,3)xx)
846,0
III
Sztabin-Dębowo
23,7 (84,6)
2322,4
III
Dębowo-Osowiec
33,3 (51,3)
4365,1
III
Osowiec-Burzyn
43,3 (8,0)
6900,4
III
Burzyn-Ujście
8,0
II
Sidra
32,8
298,6
III
Netta
102,4
1336,1
III
Brzozówka
55,8
696,8
III
Jegrznia
110,6
1011,1
III
Ełk
113,6
1524,5
III
Wissa
49,0
517,3
x) wg: Podziału hydrograficznego Polski – IMGW 1975r, Misiewicz 1974 /kilometraż Biebrzy/
xx) kilometry usytuowania wodowskazów
Poważną rolę w obrębie obszaru gminy odgrywają tereny podmokłe i cieki sztuczne. Największe
zwarte tereny podmokłe występują w dolinach w/w rzek oraz w części północno-wschodniej na obszarach
sandrowych Puszczy Augustowskiej.
Na terenie gminy brak jest takiego elementu hydrograficznego, jakim są jeziora.
Stan sanitarny wód istniejących na terenie gminy jest zadowalający, nie obserwuje się zjawiska
zanieczyszczeń
wód
powierzchniowych
ściekami
przemysłowymi
i
komunalnymi.
Problem
zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy może sprowadzać się do zanieczyszczeń
lokalnych spowodowanych intensywnym rozwojem rolnictwa. Stan czystości wód odpowiada ustalonym
normatywom – klasom.
Zjawisko powodzi związane jest z wezbraniami wody, podczas których woda po przekroczeniu
stanu brzegowego rzek zalewa doliny rzeczne, a przez to powoduje szkody oraz straty finansowe i
pozaekonomiczne.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
8
Wezbrania wody w ciekach (i na terenach podmokłych łąk) mogą być spowodowane
zwiększonym zasilaniem, na przykład przez opad, tajanie śniegu lub zahamowaniem odpływu w wyniku
zatoru.
2.1.5. Zasoby wodne
Na terenie gminy można wyróżnić trzy rodzaje poziomów zalegania I – go użytkowanego
poziomu wodonośnego wód podziemnych różnie izolowanych w zależności od obszarów występowania.
W dolinach rzek i obniżeń podmokłych występują wody podziemne bez izolacji gdzie strop warstwy
wodonośnej występuje do głębokości 10 m p.p.t. w utworach piaszczystych lub pod nadkładem utworów
trudno przepuszczalnych o miąższości do 2m lub średnio przepuszczalnych do 5 m.
Zachodnia niewielka część obszaru gminy tworzy poziom wodonośny średnio izolowany ze
stropem warstwy wodonośnej pod nadkładem utworów trudno przepuszczalnych o miąższości 2 – 10 m.
Lub średnio przepuszczalnych o miąższości 5 – 20 m w utworach piaszczystych (bez izolacji) zwierciadło
wody występuje na głębokości 10 – 20 m.
Środkowa część gminy stanowi poziom wodonośny dobrze izolowany ze stropem warstwy
wodonośnej pod nadkładem utworów trudno przepuszczalnych o miąższości powyżej 10 m lub średnio
przepuszczalnych powyżej 20 m w utworach piaszczystych (bez izolacji), zwierciadło wody występuje na
głębokości ponad 20 m p.p.t.
Głębokość wód uzależniona jest również od wielkości i intensywności zasilania głównie
opadowego.
Południowo – zachodni kraniec gminy w dolinie Biebrzy znajduje się na terenie Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) jest to Obszar Wysokiej Ochrony (OWO), Pradolina rzeki
Biebrzy, gdzie wody podziemne znajdują się w I klasie czystości – nieznacznie odbiegające od normy,
łatwe do uzdatniania. Zbiornik musi podlegać ochronie w planach zagospodarowania przestrzennego.
Jest to fragment
zbiornika Pradoliny rzeki Biebrzy
o powierzchni 1295 ha ze średnią
głębokością ujęć 45 m a szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 200,00 tys.m3/d. Zbiornik
charakteryzuje się znaczną miąższością utworów wodonośnych (najczęściej 20 – 30 m, lokalnie do 40 –
50 m, wyjątkowo do 100 m), oraz wysoką zasobnością wynikającą z dużej odnawialności zasobów i
drenującego charakteru w stosunku do otaczających obszarów wyższych. Są zwykle odkryte, dostępne
dla zanieczyszczeń. Słaba, nieciągła izolacja utworami słabo przepuszczalnymi występuje jedynie
lokalnie w strefach tarasów zalewowych.
Zbiorniki dolinne, mimo że są pozbawione izolacji są zanieczyszczone w naturalnym systemie
krążenia tylko w partiach stropowych w strefie zasięgu wód infiltrujących w wyższych partiach tarasów.
W głębszych partiach występują czyste wody pochodzące z dalekiego zasilania. Przenikanie wód
zanieczyszczonych do głębszych partii następuje tylko w warunkach intensywnej i ciągłej eksploatacji.
Zanieczyszczenia wprowadzane są ciekami powierzchniowymi. Obserwowane zanieczyszczenia
antropogeniczne maja charakter lokalny związany ze strefami koncentracji ognisk zanieczyszczeń.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
9
Gmina posiada wystarczające zasoby wodne podziemne dla potrzeb zaopatrzenia mieszkańców.
Suma zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych wynosi – 187 m3/h=4.488 m3/d=1.638 tys. m3/rok a
suma poborów rzeczywistych wynosi 553 m3/d=202 tys. m3/rok.
Ich wielkość i jakość nie budzi zastrzeżeń.
Na terenie gminy występują znaczne obszary zaliczane do potencjalnych terenów powodziowych,
występują one głównie wzdłuż cieków jak i na terenach podmokłych łąk często zatorfionych.
2.1.6. Warunki klimatyczne
Warunki klimatyczne Kotliny Biebrzańskiej znacznie odbiegają od warunków panujących w
Polsce środkowej i zachodniej. Mieszczą się one w ogólnej charakterystyce Niziny Północnopodlaskiej.
W
podziale
na
regiony
klimatyczne
woj.
białostockiego
(w
dawnych
granicach
administracyjnych) wg St. Pietkiewicza obszar Gminy Sztabin zaliczony został do drugiego regionu
obejmującego południowo-wschodnią część pojezierzy, północno-wschodni koniec bruzdy centralnej i
wzniesienia wschodnie.
Region ten charakteryzują następujące dane:

średnie roczne temperatury wynoszą około 6,5 º C, natomiast lipca od 17ºC do 18ºC,

okres wegetacyjny trwa tu średnio około 200 dni, a pokrywa śnieżna około 90 dni. Roczna
wielkość opadów atmosferycznych wynosi około 600 mm.
Warunki klimatyczne obszaru gminy Sztabin na podstawie opracowania dot. klimatu rejonu
Rolniczego Zakładu Badawczego „Biebrza” (basen środkowy) wykonanego przez Krzywonosa (1965r.)
przedstawiają się następująco:
 średnia temperatura roczna waha się w granicach 6,5 - 7º C (niższa o 1-2º C od Polski środkowej).
Średnia temperatura stycznia – 4, -4,5º C (niższa o 1,5 - 3º C od Polski środkowej). Podobnie różnice
dotyczą średnich temperatur wiosennych. Zima trwa średnio 3,5 – 4 miesięcy (dłuższa o 0,5 – 1 od
Polski środkowej). Lato trwa 2-3 miesiące (krótsze o około 1 miesiąc od pozostałych części Polski).
 okres wegetacyjny trwa średnio 187-206 dni (krótszy o 15-20 dni od Polski środkowej i zachodniej).
Liczba dni przymrozkowych waha się od około 35-83 dni. Roczna suma opadów wynosi 550-600
mm. Liczba dni z opadem śnieżnym wynosi około 70 w roku. Pokrywa śnieżna zalega średnio 75-104
dni w okresie od końca listopada do początków kwietnia.
Jak wynika z powyższego, obszar ten charakteryzuje się w skali kraju stosunkowo surowymi
warunkami klimatycznymi określonymi dość ostrą zimą, opóźnioną wiosną i przyspieszoną jesienią,
cieplejszą od wiosny.
Warto także podkreślić, że stosunkowo długotrwały okres zimy ma swoje również zalety, ponieważ
skraca najmniej korzystne pory roku tj. przedwiośnie i przedzimie.
2.1.7. Warunki glebowe
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
10
Gmina Sztabin położona jest w Kotlinie Augustowskiej. Skałami macierzystymi gleb tego obszaru
są piaski luźne, piaski słabo gliniaste i gliniaste, gliny oraz torfy.
Na obszarze Gminy Sztabin dominują gleby bagienne i pobagienne typu torfowych i murszowych
nad glebami mineralnymi. Gleby organiczne występujące na obszarze tej gminy charakteryzują się dużym
zróżnicowaniem. W dolinie Biebrzy przeważają torfy o słabym lub średnim stopniu rozkładu. Natomiast
na terenach sandrowych występują głównie torfy średnio głębokie i płytkie silnie rozłożone, podatne na
przesuszanie.
Ponadto na obszarach sandrowych występują bardzo płytkie gleby organiczno-mineralne, które na
stanowiskach odwodnionych ulegają przesuszeniu.
Na gruntach ornych, głównie w środkowej części gminy występują gleby brunatne kwaśne i
wyługowane oraz czarne ziemie zdegradowane. Natomiast w południowo-zachodniej części gminy
występują czarne ziemie właściwe, brunatne właściwe, bielicowe i pseudobielicowe.
O potencjalnych możliwościach produkcyjnych gleb tego obszaru decyduje duży udział kompleksu
żytniego słabego i żytniego bardzo słabego przydatności rolniczej w powierzchni gruntów ornych:
Natomiast udział poszczególnych klas bonitacji gruntów ornych przedstawia się następująco:
-
klasa IIIb
- 1,1%
-
klasa IVa
- 8,5%
-
klasa IVb
- 21,2%
-
klasa V
- 35,8%
-
klasa VI
- 31,7%
-
klasa VIRz
- 1,7%
Gleby o najwyższej wartości produkcyjnej obszaru gminy zajmują niewielkie powierzchnie
koncentrując się głównie w południowo-zachodniej części gminy głównie we wsiach Jaziewo, Jaminy,
Mogilnice, Lipowo, Czarniewo, Czarny Las, w południowej części głownie we wsi Krasnoborki,
Jasionowo, Krasnybór oraz we wschodniej części gminy na gruntach wsi, Jastrzębna I, Jastrzębna II i
Ostrowie.
Gleby klas trzecich i czwartych stanowią około 31% powierzchni gruntów ornych.
Gleby o niskiej wartości produkcyjnej zaliczane do V, VI i VIRz klasy bonitacyjnej stanowią około
69% i rozciągają się na obszarach sandrowych głównie w środkowej części na tzw. Wyspie Sztabińskiej
oraz w części północnej i północno-wschodniej gminy. Największy udział gleb klasy V (ponad 50%
powierzchni gruntów ornych) występuje w obrębie Ewy, Jagłowo, Kunicha, Polkowo, Sztabin.
Natomiast udział gleb VI klasy bonitacyjnej waha się od 1,2% w obrębie Kopytkowo i Hruskie do
ponad 83% w obrębie Podcisówek, Sosnowo, Balinka a w obrębie Motułka wynosi 96,6%.
Gleby klasy VIRz stanowią 1,7% powierzchni gruntów ornych gminy, a rozmieszczenie w
poszczególnych obrębach jest nierównomierne. W obrębie Balinka, Budziski, Czarniewo, Czarny Las,
Jaminy, Komaszówka, Kopytkowo gleby tej klasy nie występują. Natomiast największy ich udział
występuje w obrębie Fiedorowizna – 6,8%, Sosnowo – 5,6% i Wolne 5,1%.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
11
Gleby organiczne na terenie Gminy Sztabin przedstawiają średnią i niską wartość produkcyjną, a
udział poszczególnych klas bonitacyjnych jest następujący:
Tabela Nr 3. Gleby organiczne w Gminie Sztabin
Wyszczególnienie
łąki
Udział procentowy:
Klasa
pastwiska
III
IV
V
VI
III
IV
V
VI
VIRz
0,1%
40,1%
38,6%
21,2%
0,4%
17,0%
46,7%
34,5%
1,4%
Największe kompleksy łąk i pastwisk o średniej wartości produkcyjnej zaliczane do IV klasy
bonitacyjnej występują w rejonie zmeliorowanych i zagospodarowanych użytków zielonych, głównie
w północnej i północno-wschodniej części gminy.
Natomiast obszary łąk i pastwisk o niskiej wartości produkcyjnej zaliczane do V i VI klasy
bonitacyjnej występują głównie w dolinie rzeki Biebrzy i Netty.
Wskaźnik bonitacji jakości i przydatności rolniczej gleb Gminy Sztabin wynosi 31,6 pkt. i w
skali Powiatu Augustów tylko Gmina Płaska charakteryzuje się niższym wskaźnikiem bonitacji gleb.
Warunki agroklimatyczne w gminach Powiatu Augustów są zróżnicowane i w skali punktowej
wahają się od 6,4 pkt. w Gminie Płaska do 7,2 pkt. w Gminie Bargłów Kościelny i Sztabin.
Obszar Powiatu Augustów, w skład, którego wchodzi Gmina Sztabin charakteryzuje dość
korzystna bonitacja rzeźby terenu, a dla Gminy Sztabin wynosi 4 pkt.
Bonitacja warunków wodnych w obrębie Powiatu Augustów wykazuje zróżnicowanie od 1,6
pkt. w Gminie Płaska do 3,8 pkt. w Gminie Augustów, a w Gminie Sztabin wynosi 2,9 pkt.
Całościowa ocena przyrodniczych warunków produkcji rolnej Gminy Sztabin wyrażona
wskaźnikiem waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 45,7 pkt., a w tym rejonie tylko
Gmina Płaska charakteryzuje się niższym wskaźnikiem waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
2.1.8. Szata roślinna
Obszar Gminy Sztabin przynależy do Krainy Biebrzańskiej Działu Północnego.
Zaś w
regionalizacji geobotanicznej do mazursko – podlaskiego regionu Niżu Wschodnoeuropejskiego. Jest to
obszar objęty północnym zasięgiem świerka i wyróżnia się skupianiem kontynentalno – borelnych
elementów roślinności.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
12
Charakterystyczne są tu niżowe bory świerkowe,
szczególnie postaci borów mieszanych
świerkowo – sosnowo – dębowych z dużym udziałem osiki, leśne i bezleśne torfowiska wysokie, zespoły
wrzosowisk mączniowych, torfowisk niskich i przejściowych, łąk i pól uprawnych. W dolinach rzek
dominuje roślinność emersyjnych torfowisk niskich i przejściowych. Są to głównie zbiorowiska mszysto
– turzynowe w mozaice ze zmienno – wilgotnymi łąkami.
Doliny małych rzek Olszanki i Lebiedzianki są w większości odlesione i zmeliorowane.
Ponad 40% powierzchni gminy zajmują lasy. Głównie są to południowe obszary Puszczy Augustowskiej.
Dominującym drzewostanem jest sosna. Lasy prywatne stanowiące 25% powierzchni lasów w gminie
budowane są przez młode wiekowo drzewostany. Dominują bory sosnowe i mieszane, bory świerkowe i
grądy świeże, lokalnie występują łęgi i olsy. Wiele obszarów leśnych objęto ochroną i określono zasady
w nich gospodarowania.
2.1.9. Świat zwierzęcy
Na terenie gminy obok obszarów o formie zubożonej wskutek intensywnych form
gospodarowania rolniczego i leśnego znajdują się tereny o charakterze zbliżonym do naturalnego lub
mało przekształcone.
Najistotniejszą rolę w kształtowaniu zasobów floristycznych obszaru pełnią tu duże i zwarte
kompleksy leśne (Puszcza Augustowska) oraz tereny mokradłowe związane z dużymi dolinami rzecznymi.
Wśród dużych ssaków najliczniej reprezentowane są: łoś, jeleń, sarna, dzik , które znajdują tu
optymalne warunki do bytowania.
Ssaki drapieżne to: wilk, ryś, jenot, borsuk, kuna, tchórz, łasica.
Rozległe tereny leśne, wodne i bagienne stwarzają optymalne warunki do bytowania wielu
gatunków ptaków.
Do najcenniejszych należy zaliczyć następujące gatunki: bąk, bocian czarny, liczne kaczkowate,
orliki, bieliki, błotniaki, cietrzew, derkacz, brodźce, sowy, zimorodki, dudki, dzięcioły, myszołowy,
skowronki, pliszki, słowiki, sikory, sroki, kruki, kawki, wrona.
Gromada płazów to wiele odmian żab, a z gromady gadów występują jaszczurki, padalec,
zaskrońce, żmije zygzowate.
Obszary znajdujące się pod silną presją człowieka – grunty użytkowane rolniczo i rozdrobnione
tereny leśne zamieszkiwane są przez gatunki pospolite: sarnę, lisa, dzika, zająca szaraka, a z grupy
małych ssaków: jeża, nornicę, mysz i szczura.
2.1.10. Walory krajobrazowe
Na obszarze gminy wydzielono według kryterium roślinności potencjalnej kilka poniższych typów
krajobrazu:
–
krajobraz nadrzecznych łęgów wierzbowo – topolowych w strefie zalewów periodycznych,
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
13
–
krajobraz łęgów olszowych i jesionowo – olszowych siedlisk wodno – gruntowych,
–
krajobraz środkowoeuropejskich olsów i mechowisk w szerokich dolinach rzecznych,
–
krajobraz kontynentalnych borów mieszanych,
–
krajobraz kontynentalnych śródlądowych borów sosnowych w kompleksie boru świeżego,
suchego i wilgotnego.
Według kryterium roślinności rzeczywistej uwzględniającej oddziaływanie człowieka na szatę
roślinną i siedlisko, wyróżniono krajobrazy leśne przynależące do dużych zwartych kompleksów
Puszczy Augustowskiej.
Na większości terenów przeważają powierzchniowe krajobrazy autropogeniczne łąk i pól
uprawnych. W dolinach rzeki Biebrzy i Netty torfowiska niskie. Istotnym elementem struktury
krajobrazu są cieki wodne i brak jezior.
2.1.11 Źródła zagrożeń środowiska przyrodniczego
Środowisko przyrodnicze na obszarze Gminy Sztabin należy do najmniej zanieczyszczonych w Polsce.
Jednak stan czystości głównej rzeki Biebrzy nie jest zadawalający głownie ze względu na
zanieczyszczenia w jej głównym biegu.
Aktualnie są w III klasie czystości i na wodowskazie w Sztabinie występuje wskaźnik BZT5, a na
Nettcie w Dębowie miano Coli.
Na obszarze gminy nie ma oczyszczalni ścieków komunalnych, a istniejąca w Sztabinie nie jest w
pełni skuteczna.
Pogarszają sytuację zanieczyszczenia powierzchniowe spływające z gruntów i gospodarstw rolnych
oraz - szczególnie niebezpieczne - z dróg.
Gromadzone w gospodarstwach rolnych w nieszczelnych zbiornikach ścieki przedostają się do
gruntu, stwarzając zagrożenie dla czystości wód podziemnych.
Niewielka gęstość zaludnienia i rozproszenie zabudowy oraz niemal brak istotnych punktowych
źródeł emisji sprawia, że zagrożenie zanieczyszczeń powietrza praktycznie tu nie występuje.
Emisja gazów ogółem oraz oddzielnie CO2 i pyłów ze źródeł stacjonarnych w μg/ha w Gminie
Sztabin należy do najmniejszych wśród gmin dorzecza Biebrzy i odbiega prawie dziesięciokrotnie od
średnich wielkości dla całego kraju.
Na obszarze gęstej zabudowy – wieś Sztabin w bezpośredniej bliskości dróg o znacznym natężeniu
ruchu następuje większa koncentracja zanieczyszczeń komunikacyjnych i natężenia hałasu, które mogą
przekraczać odpowiednie wartości dopuszczalne.
Głównym źródłem wielokierunkowej presji na środowisko przyrodnicze jest osadnictwo oraz sieć
dróg. Drogi stanowią barierę powodującą fragmentację ekosystemów i zmniejszającą różnorodność
biologiczną, utrudniającą naturalne przemieszczanie się i migrację gatunków.
Zagrożeniem jest naturalny proces sukcesji roślinności krzewiastej, wynikający z ekstensywnej
gospodarki rolnej nieleśnymi ekosystemami bagiennymi.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
14
Zanik zbiorowisk i rzadkich gatunków flory i fauny prowadzi do zubożenia różnorodności
biologicznej i zmniejszenia atrakcyjności turystycznej terenu.
2.1.12. Ochrona przyrody i środowiska
Ochrona przyrody i środowiska jest częścią polityki ekologicznej państwa, jest obowiązkiem
każdego obywatela, organów państwowych oraz samorządu terytorialnego, a także jednostek
organizacyjnych oraz osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność wpływającą na przyrodę.
Popularyzowanie ochrony przyrody i środowiska jest obowiązkiem wyżej wymienionych
jednostek.
Ochrona przyrody zajmuje się podstawami ochrony tworów przyrody i jej zasobów, są to
wszelkie działania społeczne zmierzające do zachowania, restytuowania i zapewnienia trwałości
użytkowania tworów i zasobów przyrody.
Ochrona środowiska dotyczy konkretnego środowiska, środowiska człowieka, które obejmuje
zarówno obiekty naturalne, jak i twory ludzkie. I w wielu działaniach niełatwo jest wyznaczyć wyraźną
granicę między ochroną przyrody i środowiska.
Naczelnym celem obu działań jest zrównoważony rozwój naturalnych obiektów przyrodniczych
i wytworów cywilizacji ludzkiej.
W myśl ochrony przyrody na terenie gminy występują następujące formy jej ochrony:

Biebrzański Park Narodowy, powołany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministra z dnia 9
września 1993 r., obejmuje obszar chroniony, wyróżniający się szczególnymi walorami i wartościami
naukowymi, przyrodniczymi, w którym ochronie podlega całość przyrody.
Park wraz z otuliną obejmuje prawie całą dolinę Biebrzy. Ogółem powierzchnia parku wynosi 59
223 ha, jego otuliny 66 824 ha – dane na dzień 31 grudnia 2002 roku.
Obecnie jest to największy i najbardziej naturalny w Europie Środkowej i Zachodniej kompleks
torfowisk niskich z niewielkim udziałem przejściowych i wysokich, które zajmują około 90 tys. ha.
BPN chroni ostatnie w Centralnej i Zachodniej Europie, tak rozległe i prawie niezmienione
dolinowe torfowiska z unikalną różnorodnością gatunków roślin i zwierząt oraz naturalnych
ekosystemów.
Dolina Biebrzy jest bardzo ważnym miejscem gniazdowania, żerowania i odpoczynku dla
ptactwa wodno - błotnego, toteż w 1995 roku wpisana została na listę siedlisk objętych konwencją
Ramsar, tj. obszarów mokradłowych o międzynarodowym znaczeniu, zwłaszcza jako środowiska życia
ptactwa wodno – błotnego.
Celem strategicznym Parku jest:

zachowanie ekosystemów bagiennych,
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020

zachowanie krajobrazu kulturowego doliny rzeki nizinnej,

ochrona naturalnych procesów w ekosystemach wodnych i leśnych.
15
W Gminie Sztabin Biebrzański Park Narodowy zajmuje powierzchnię 5559,00 ha.
Tabela Nr 4. Powierzchnia BPN na terenie Gminy Sztabin pod względem użytkowania terenów – dane
w przybliżeniu
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Wyszczególnienie
użytki rolne
lasy
wody
tereny różne
nieużytki
grunty prywatne
2181,61
428,99
196,10
1516,68
Powierzchnia w ha
mienie komunalne
114,61
0,05
83,67
7,12
Tabela Nr 5. Grunty będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie BPN w granicach Gminy
Sztabin:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5
Wyszczególnienie
powierzchnia ogólna
użytki rolne
lasy
wody
tereny różne
nieużytki
Powierzchnia w ha
Skarb Państwa
w innym użytkowaniu
754,66
275,5
126,08
215,41
52,6
22,27
127,49
24,50
20,95
13,32
427,54
-
Stan na 31 grudnia 2002 roku
Siedliska przyrodnicze podlegające ochronie na terenie Parku zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. to m. in.:

starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne,

zalewane muliste brzegi rzek,

pionierskie murawy napiaskowe,

murawy bliźniczkowe,

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,

wilgotne łąki użytkowane ekstensywnie,

niżowe łąki użytkowane ekstensywnie,

torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą,

torfowiska przejściowe i trzęsawiska,

torfowiska alkaliczne,

szuwary wielkoturzycowe,

grąd subkontynentalny,

brzezina bagienna,
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
16

las brzozowo – sosnowy,

sosnowy bór bagienny,

borealna świerczyna na torfie,

łęg wiązowo – jesionowy,

olsy i łozowiska.
Na terenie Parku stwierdzono występowanie 960 gatunków roślin naczyniowych, z czego 61
gatunki pod ochroną całkowitą, 18 gatunków pod ochroną częściową, 29 gatunków z Polskiej Czerwonej
Księgi w Polsce, 45 gatunków z Listy Roślin Zagrożonych w Polsce.
W Parku występuje 377 gatunków zwierząt kręgowych.
Z czego pod ochroną całkowitą występuje 22 gatunki ssaków, 255 gatunków ptaków, 5 gatunków
gadów, 13 gatunków płazów, 1 gatunek kręgoustych i 4 gatunki ryb.
W Parku występują obiekty kultury materialnej, miejsca Pamięci i stanowiska archeologiczne.
Projekt planu ochrony Parku zawiera ustalenia do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w zakresie:
 gospodarki wodno – ściekowej,

poprawy bilansu wodnego,
 eliminacji i ograniczenia źródeł zagrożeń,
 prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej,
 zabudowy przestrzennej.
Projekt planu wymienia sposoby udostępniania obszarów Parku dla celów turystycznych,
naukowych i edukacyjnych
Obszar Parku ma rekomendacje do uznania za Obiekt Dziedzictwa Światowego wydane przez
Komisję Parków Narodowych i Obszarów Chronionych IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony
Przyrody i Zasobów Naturalnych) oraz Federację Parków Narodowych i Parków Natury Europy.
Dolina Biebrzy na terenie Parku również została zakwalifikowana do „Europejskiej Sieci
ekologicznej NATURA 2000” i została wpisana pod kodem:
PLB 200002 Dolina Biebrzy
ok. 128 842 ha,
oraz
proponuje się stworzenie dodatkowych obszarów OSO (obszary Specjalnej Ochrony) na terenie parku
pod kodem:
PL B 200001 Dolina Biebrzy
ok. 106873 ha.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
17
Rezerwaty przyrody
Tabela Nr 6. Wykaz rezerwatów przyrody na terenie Gminy Sztabin
Nazwa
Lp rezerw
atu
1.
2.
3.
Opis rezerwatu
Kuriańs Florystyczno-faunistyczny.
kie
Obszar
o
unikalnej
geomorfolgii,
Bagno naturalnych rzadko spotykanych zbiorowisk
leśnych oraz stanowisk wielu rzadkich i
chronionych roślin i zwierząt.
Glinki
Florystyczny.
Ochrona stanowiska pioropusznika strusiego
w ilości ok. 1500.
Kozi
Florystyczny.
Rynek Występują łęgi jesionno-olszowe i olesy.
Naturalny
kompleks
dla
Puszczy
Augustowskiej.
Miejscowość, Powierzch
Rok
nadleśnictwo,
nia
utworze
obręb
[ha]
nia
Krasne
Augustów
Płaska
Balinka
Płaska
Balinka
Augustów
Balinka
Balinka
Augustów
Balinka
1713,62
1985
1,65
1971
146,63
1959
Obszar chronionego krajobrazu czyli teren wyróżniający się krajobrazowo o różnych typach
ekosystemów.
Zagospodarowanie tych systemów powinno zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej
systemów przyrodniczych.
Tereny te ustanawiane są rozporządzeniem Wojewody nr 82/98 z dnia 15 czerwca 1998r. w
sprawie zasad gospodarki przestrzennej na obszarach chronionego krajobrazu województwa suwalskiego.
Rozporządzenie to reguluje również tworzenie stref ochronnych wokół jezior.
Gmina objęta jest obszarem chronionego krajobrazu:
–
Nr 17 – Dolina Biebrzy
–
Nr 16 – Puszcza i Jeziora Augustowskie.
Obszary te tworzą krajowy system obszarów chronionych. System ten stanowi układ przestrzenny
wzajemnie uzupełniających się form ochrony przyrody.
Pomniki przyrody, uznawane rozporządzeniem wojewody pojedyncze twory przyrody żywej i
nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno – pamiątkowej
i krajobrazowej (gł. drzewa, skały, głazy i in.).
Na terenie gminy głównie drzewa uznane są za pomniki.
Sztabin, 2004 rok
18
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
Tabela Nr 7. Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy Sztabin
Opis
Lp. przedmiotu ochrony
(wysokość, obwód, wiek)
Dąb szypułkowy
1.
(30m, 4,2m, ok. 300 lat)
Dąb szypułkowy
2.
(27,5m, 4,30m)
Brzoza brodawkowata
3.
(31m, 2,5m)
Jesion wyniosły
4.
(31m, 2,5m)
Jesion wyniosły
5.
(31m, 2,23m)
Jesion wyniosły
6.
(32m, 2,34m)
Jesion wyniosły
7.
31m, 2,58m)
Jesion wyniosły
8.
(31m, 2,63m)
Jesion wyniosły
9.
(30m, 2,24m)
10. Dąb szypułkowy
(29m, 2,29m)
11. Dąb szypułkowy
(27m, 3,53m)
12. Olcha czarna
(27m, 2,6m)
13. Brzoza brodawkowata
(29m, 2,5m, ok.100 lat)
14. Sosna pospolita
(26m, 2,89m)
15. Sosna pospolita
(30m, 2,20m)
Rok
powołania
Lokalizacja
drzewo rośnie między drogami Augustów
-Lipsk i Balinka, L-ctwo Jastrzębna
na linii oddziałowej N-ctwo Sokoli Las
1952
przy drodze prowadzącej do miejscowości Sosnowo Lctwo Sosnowo
drzewa rosną na powierzchni 0,5 ha granicząc z
oddz.167, L-ctwo Sokoli Las.
drzewa rosną na powierzchni 0,5 ha granicząc z
oddz.167, L-ctwo Sokloi Las.
drzewa rosną na powierzchni 0,5 ha granicząc z
oddz.167, L-ctwo Sokoli Las.
drzewa rosną na powierzchni 0,5 ha granicząc z
oddz.167, L-ctwo Sokoli Las).
drzewa rosną na powierzchni 0,5 ha granicząc z
oddz.167, L-ctwo Sokoli Las.
drzewa rosną na powierzchni 0,5 ha granicząc z
oddz.167 L-ctwo Sokoli Las.
drzewa rosną na powierzchni 0,5 ha granicząc z
oddz.167 L-ctwo Sokoli Las.
drzewa rosną na powierzchni 0,5 ha granicząc z
oddz.167 L-ctwo Sokoli Las
wieś Kopiec,
przy drodze lokalnej
przy drodze do śluzy Sosnowo
L-ctwo Klonowo
przy drodze wsi Kopiec
L-ctwo Klonowo
L-ctwo Brzozowe Grądy
1985
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1993
1993
1993
1986
2.2. Walory kulturowe
2.2.1. Krajobraz kulturowy
Krajobraz kulturowy Gminy Sztabin kształtował się w stosunkowo krótkim czasie.
Przekształcenia krajobrazu w wyniku presji antropogenicznej można liczyć od XVI wieku.
Teren stanowiący obecnie Gminę Sztabin znajdował się w obrębie jednego obszaru historycznego
i kulturowego od zalążków osadnictwa do chwili obecnej.
Późne osadnictwo połączone z peryferyjnym położeniem oraz następstwa kolejnych niszczących wojen
miały zasadniczy wpływ na stan i zachowanie zabytków architektury i budownictwa.
Zabytkowa zabudowa jest zgrupowana w kilku wsiach (Jagłowo, Jastrzębna, Mogilnice).
Pomimo skromnych form wystroju architektonicznego oraz przeważnie złego stanu technicznego,
obiekty te zachowały swój charakter zabytkowy typowy dla obszaru zaliczanego do północnego Podlasia.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
19
Niewątpliwie najcenniejszym obiektem tej grupy jest kościół sanktuarium w Krasnymborze.
Obok niego na uwagę zasługuje drewniany kościół w Jaminach.
Zwracającą uwagę dominantą przestrzenną jest bryła neogotyckiego kościoła w Sztabinie. Z
grupy architektury dworskiej i zabudowy folwarcznej zachowały się fragmenty założenia w Cisowie oraz
ruiny w Jastrzębnej.
Osobną grupę stanowią zabytki budownictwa wiejskiego (budynki mieszkalne i gospodarcze).
Do połowy lat 70. XX wieku grupa ta była na terenie Gminy Sztabin licznie reprezentowana.
Sztabińska wieś zaczęła się szybko przekształcać.
Od połowy lat 70. stara zabudowa drewniana w środkowej części gminy została zastąpiona przez
utylitarną w formach zabudowę współczesną.
Tym niemniej ciągle istnieje pokaźna liczba budynków drewnianych, które będą zapewne
wpisane w krajobraz gminy przez najbliższe 10-15 lat.
2.2.2. Dziedzictwo historyczno-kulturowe
Obraz osadnictwa pradziejowego, średniowiecznego i nowożytnego w świetle źródeł archeologicznych
prezentuje się bardzo ubogo. Radykalna poprawa tej sytuacji nastąpi w najbliższych miesiącach ( o ile znajdą
się na ten cel odpowiednie środki finansowe), po opracowaniu wyników badań, przeprowadzonych w ramach
rządowego Archeologicznego Zdjęcia Polski wiosną tego roku. W ich efekcie w obrębie omawianej gminy
odkryto blisko 200 stanowisk archeologicznych. Niestety, w chwili obecnej ich wykorzystanie jest
niemożliwe, dlatego listę zasobu obiektów archeologicznych sporządzono w oparciu o wyniki dawniejszych
badań i materiały źródłowe. Z tej przyczyny uwzględniono jedynie 13 stanowisk archeologicznych.
Po upadku Jaćwieży tereny stanowiące obecnie gminę Sztabin były poddane presji osadniczej z różnych
stron. Obszar gminy znalazł się na pograniczu trzech państw roszczących sobie prawa do terytorium
pojaćwieskiego. Zasięg pretensji mazowieckich wyznaczała rzeka Netta, gdzie przebiegała granica między
1515, a 1382 rokiem. Zakon Krzyżacki parł w kierunku wschodnim. W roku 1392 osiągnął szczyt ekspansji na
tym kierunku, kiedy zbudowano warownie Neugarden naprzeciw zamku w Grodnie, a na szlaku nad rzeką
Nettą – zbudowano Metenburg. Dokładna lokalizacja tej drugiej warowni nie jest ustalona. W roku 1422
doszło do ustalenia granicy biegnącej od kamiennego Brodu (na rzece Ełk) – Jezioro Rajgrodzkie – Prawdziski
– Mieruniszki. Tym samym obszar obecnej Gminy Sztabin znalazł się w obrębie Wielkiego Księstwa
Litewskiego. Wzdłuż linii obecnego Kanału Augustowskiego, a wówczas wzdłuż rzeki Netty, jeziorami
augustowskimi i dolną Czarną Hańczą zapewne biegła droga handlowa wodno-lądowa, a zdaniem profesora J.
Wisniewskiego w XIV wieku wytyczony został trakt z Grodna na Prusy przez Prawdziski, którego odcinki
zachowały się pod nazwą Stary Gościniec.
W początkach XIV w. w rejonie Rajgrodu pojawiła się wyspa osadnicza, która jednak nie rozszerzyła
się. Ówcześni władcy wykorzystywali puszczę głównie do polowań, a mieszkańcy wsi podgrodzieńskich
otrzymali wchody – zezwolenia na zakładanie i eksploatowanie barci oraz sianożęcie, a także na połów ryb.
Pierwsze osady w puszczy, tzw. Dudy zakładali osocznicy (strażnicy leśni). Skupieni we wsiach położonych
Sztabin, 2004 rok
20
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
na jej skraju. Osocznicy mieli kontrolować i zwalczać nielegalne wyręby, kłusownictwo czy nieprawne
korzystanie z wchodów. Puszcza wyrosła na terenach pojaćwieskich została podzielona na kilka puszcz
zarządzanych przez leśniczych; nazwa puszcz była przejmowana od dworów - siedzib leśniczych.
Rejon dzisiejszego Kanału Augustowskiego wchodził głównie w skład potężnej Puszczy Grodzieńskiej,
niewielki obszar na południu do Nowodworskiej. Z końcem wieku XV rozpoczął się napływ ludności z trzech
kierunków: od północy Litwini, od wschodu Rusini (być może byli wśród nich potomkowie ocalonych
Jaćwięgów), od południa Mazowszanie.
Królowie Aleksander i Zygmunt I Stary rozdali pasy puszczy możnowładcom litewskim, aby
przyspieszyć proces zasiedlania. W lasach Puszczy Jaminy i Krasnybór (dzisiejsza Gmina Sztabin)
powstawały pierwsze dobra Litaworów – Chreptowiczów. Ważną rolę nad rzeką Nettą w procesach
osadniczych, odegrali Radziwiłłowie. Prawdopodobnie w zachodniej części omawianego terenu najwcześniej
pojawiła się radziwiłłowska Netta, podległa z czasem pod parafię bargłowską (około roku 1532). Gdy proces
osadniczy zaczął się rozwijać, tereny pogranicza litewsko- mazowieckiego należące do Radziwiłłów stały się
przedmiotem sporu. Królowa Bona miała własne plany w stosunku do tych ziem. Jan Radziwiłł – dzierżawca
omawianych terenów, umierając bezpotomnie, przekazał je w 1537 r. królowi Zygmuntowi Augustowi. Za
czasów tego władcy przeprowadzono ogromną reformę, przygotowaną jeszcze przez królową Bonę; reforma
nosi nazwę pomiary włócznej. W ramach pomiary włócznej zlikwidowano zagrody jednodworcze, które
zastąpiono wsiami – ulicówkami z trzema polami. W 1559 roku nastąpiła też reforma lasów – wielka Puszcza
Grodzieńska podzielona została na mniejsze pasy: Puszczę Perstuńską i Przełomską, co ułatwiło jej
administrowanie. Powstałe w 1520 roku województwo podlaskie w1569 roku odłączono od Litwy i wcielono
do Korony. Odtąd rzeka Kamionka, zwana też Kamiennym Brodem, Netta i jezioro Necko rozdzieliły dwa
organizmy państwowe, tworzące Rzeczpospolitą. Granica ta przetrwała do 1795 roku, a do niedawna
rozdzielała odrębności kulturowe i językowe.
Pierwszym ośrodkiem osadniczym na terenie Gminy Sztabin stał się Krasnybór. Krasnymborem
nazywano szmat puszczy Grodzieńskiej, który po1492 roku jako „ziemię podłaźną” (z barciami) nadał wielki
Książe litewski Aleksander Jagiellończyk leśniczemu Koledzie, a w 1506 roku Fiedce Bohdanowiczowi
Chreptowiczowi o przydomku Litawor, podskarbiemu ziemskiemu litewskiemu. Nazwa przeszła na dobra, a
potem na ośrodek ich zarządzania. Początkowo był tu dwór myśliwski. Podczas akcji kolonizacyjnej między
1585 a 1598 rokiem Adam Chreptowicz założył Folwark i wieś dla jego obsługi oraz dwór pod nazwą
Przekop jako siedzibę zarządu dóbr. Chreptowiczowie wytyczyli trójkątny ryneczek i od XVII wieku
odbywały się tu jarmarki. Z czasem główny ośrodek dóbr przeniósł się do Cisowa i Sztabina.
Obecnie najważniejszy ośrodek gminny – Sztabin, powstał przed 1598 rokiem przy przeprawie przez
Biebrzę, na trakcie łączącym Augustów z Knyszynem. Wieś tę założył również Adam Chreptowicz i ponad
półtora wieku nosiła nazwę Osinki.
Połowa XVII wieku łączy się z zahamowaniem demograficznym i zniszczeniami wywołanymi
„potopem” szwedzkim. Jednak klęski te nie przyczyniły się do przemysłowego wykorzystania puszczy –
działały rudnie, smolarnie, dziegciarnie. Nowe spustoszenie uczyniła wojna północna, kiedy wojska rosyjskie,
szwedzkie, saskie, brandenburskie i rodzime rabowały i niszczyły okolice. Wielu ludzi wymarło na skutek
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
21
zarazy w 1710 roku. Odbudowa osadnictwa trwała potem przez cały wiek XVIII. Pojawiły się też przy
drogach osady strzeleckie (strażników leśnych) oraz karczemne. W latach 70. XVIII wieku na północ od linii
Netta – Czarna Hańcza powstały osiedla Rosjan – staroobrzędowców (np. w sąsiedztwie Gminy Sztabin wsie
Gabowe Grądy i Bór założone po 1867 roku).
W XIX wieku na teren Gminy Sztabin dotarli osiedleńcy z Prus Wschodnich i Saksonii (dobra
sztabińskie hr. Karola Brzostowskiego).
Ludność pochodzenia żydowskiego napływała od początku XIX wieku i zamieszkiwała przede
wszystkim w Krasnymborze i Sztabinie. Ludność ta zmniejsza się w latach 30. XX wieku, a całkowitej
zagładzie ulega w latach 1941-1943.
Ważnym wydarzeniem dla rozwoju zachodnich terenów obecnej gminy była budowa Kanału
Augustowskiego w latach 1824-1839. Mimo, że kanał nie odegrał poważniejszej roli gospodarczej, to jednak
stwarzał możliwości zatrudnienia miejscowej ludności ( flisactwo).
Linia kolejowa powstała w północnej części gminy w końcu XIX w.
Wiek XIX rozpoczął przekształcanie wsi od reformy uwłaszczeniowej Mikołaja Milutina w 1864 roku.
Już na przełomie XIX i XX wieku dochodziło do komasacji gruntów i melioracji, początkowo samorzutnych,
potem planowych, prowadzonych pod nadzorem przysięgłych geometrów. Dużo osiedli przyjęło postać
rzędówek w miejsce uprzednich regularnych szeregówek (dotyczy to głównie starych wsi, Krasnybór,
Jagłowo) często z koloniami, w wielu przypadkach z rozproszonymi osiedlami kolonijnymi. Proces ten
pogłębił się po drugiej wojnie światowej, kiedy przeprowadzono reformę rolną jesienią 1944 i na początku
1945 roku, która ograniczała dużą własność ziemską.
Teren gminy nie jest szczególnie bogaty w pamiątki i wydarzenia historyczne. Z najważniejszych
wydarzeń należy wymienić:
– lokację klasztoru Bazylianów w Krasnymborze,
– przyznanie praw miejskich Sztabinowi,
– spustoszenie terenów obecnej gminy w czasie „potopu” szwedzkiego,
– wyludnienie w wyniku zarazy ok. 1710 roku,
– utworzenie i działalność Fundacji Sztabińskiej,
– budowa Kanału Augustowskiego, budowa linii kolejowej do Augustowa,
– walki pierwszej wojny światowej,
– lata wojny 1939-1945.
Postaci związane z terenem gminy:
– Fiedka Bohdanowicz Chreptowicz (zwany Litawor) podskarbi litewski,
– Adam Chreptowicz,
– Karol Brzostowski,
– Ludwik Prądzyński.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
22
2.2.3. Dziedzictwo kultury materialnej
Do grupy zabytków sakralnych zaliczają się zespoły kościelne oraz kaplice.
Zespół kościoła w Krasnymborze składa się z późnorenesansowej świątyni okolonej kamiennym
murem oraz z plebani z lat 30. XX wieku. W Krasnymborze na terenie cmentarza grzebalnego znajduje się
kaplica (ok. 1800) pełniąca funkcję kościoła parafialnego.
Zespół kościoła parafialnego w Jaminach składa się z drewnianego barokowego kościoła oraz zespołu
kaplic. Kościół znajduje się na terenie rozległego cmentarza grzebalnego. Obiekt ten został przeniesiony z
Augustowa w 1849 roku.
Zespół kościoła parafialnego w Sztabinie składa się z neogotyckiej świątyni okolonej murem oraz
plebani z lat 30. XX w.
W Jagłowie znajduje się drewniana kaplica z roku 1948, której forma nawiązuje do tradycyjnego
budownictwa ludowego.
W południowej części gminy znajdują się liczne kapliczki przydrożne, wolnostojące.
Na terenie gminy zachowały się pozostałości dwóch zespołów dworskich (Cisów , Jastrzębna).
Z zespołu dworsko-ogrodowego w Cisowie zachował się przebudowany dwór, o formach
klasycystycznych oraz odbudowany w latach 70. XX wieku budynek mieszkalny pozbawiony form
stylowych. Park o formach krajobrazowych pochodzi z II połowy XIX w. Z dużego założenia folwarcznego w
Jastrzębnej zachowały się jedynie ruiny budynków gospodarczych.
W grupie zabytkowych budynków są obiekty drewniane i gospodarcze przede wszystkim w takich
wsiach jak : Mogilnice, Jaminy, Jagłowo, Jastrzębna. Zabudowa w wymienionych wsiach pochodzi przede
wszystkim z lat 20. XX wieku oraz w nielicznych już przypadkach z II poł. XIX wieku. Budynki mieszkalne
oraz gospodarcze nie posiadają cech stylowych.
Zabytki ruchome czyli dzieła sztuki , rzeźba, malarstwo i wyroby rzemiosła artystycznego stanowią
wyposażenie kościołów parafialnych w Jaminach , Krasnymborze i Sztabinie. Szczególnie cennym zabytkiem
jest obraz Matki Boskiej Krasnoborskiej pochodzący prawdopodobnie z końca XVI wieku. W grupie
przykładów cennego malarstwa jest obraz ze Świętym Rochem przechowywany w kaplicy w Krasnymborze.
Na uwagę zasługuje droga Krzyżowa z jamińskiego kościoła pochodząca z połowy XIX wieku. W
wymienionych kościołach wyposażenie (ołtarze, rzeźby) pochodzą głównie z XIX wieku.
W gminie są trzy cmentarze historyczne; wszystkie należą do parafii rzymsko – katolickich, to jest w:
Krasnyborze, Jaminach i Sztabinie.
Na cmentarzu w Krasnymborze znajduje się szereg cennych żeliwnych nagrobków pochodzących ze
sztabińskiej odlewni. Na cmentarzu w Jaminach obok dawnych nagrobków jest pomnik ofiar hitlerowskiego
terroru.
Osadnictwo wiejskie na omawianym terenie w zdecydowanej większości charakteryzuje się zabudową
skupioną – rzędową, jedno- lub dwustronną. Obecna struktura osadnicza tego terenu jest efektem długoletnich
przeobrażeń społeczno-gospodarczych jakie dokonały się na obszarze Pojezierzy Suwalskiego i Równiny
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
23
Augustowskiej w XIX i XX wieku (reformy agrarno - ekonomiczne z I połowy XIX wieku, uwłaszczenie
chłopów w 1864 r., komasacja po 1875 r. oraz regulacje w XX wieku). Jednak już w roku 1823 w Dobrach
Sztabińskich Karol Brzostowski zniósł pańszczyznę.
W I połowie XIX wieku dominujące na tym terenie wsie szeregówki z trójpolowym systemem
gospodarowania zostały gruntownie przebudowane. Na ich miejscu powstały wówczas wsie o pasmowym
układzie pól i rzędowej zabudowie wzdłuż drogi, czyli tzw. Rzędówki lub wsie kolonii sznurowych. Z
czasem, początkowo luźna i jednorodna zabudowa rzędówek uległa zagęszczeniu, a pasmowe nadziały pól rozdrobnieniu. Po uwłaszczeniu chłopów w 1864 roku nie doszło tu do kolejnej przebudowy wsi, tak jak to
miało miejsce na Suwalszczyźnie (wsie o zabudowie kolonijnej). We wsiach o najbardziej zagęszczonej
zabudowie jak: Jaziewo, Mogilnice, Polkowo, z konieczności powstały gospodarstwa kolonijne, które
zasadniczo nie wpłynęły na zmianę struktury przestrzennej tych miejscowości.
Przeciętna zagroda na tym terenie składa się z domu, jednego budynku inwentarskiego, stodoły, szopy,
piwnicy oraz studni. Kształty siedlisk są prostokątne. Domy stoją frontem lub szczytem do drogi, budynki
gospodarcze po bokach, stodoła na zamknięciu czworoboku. Zagrodom towarzyszą ogródki i sady ulokowane
od frontu lub z tyłu.
Ważny element w przestrzeni kulturowej zachodnich krańców gminy to Kanał Augustowski. Kanał
jest złożony z długich odcinków sztucznych przekopów oraz zespołu stopni piętrzących (śluza Dębowo).
Kanałowi towarzyszy pochodzący z czasu jego budowy układ drożny. Układ drożny na niemal całym terenie
gminy powstał w XVI-XIX wieku.
Część dróg obecnie istniejących pokrywa się ze starymi szlakami odnotowanymi w źródłach np. droga
do Grodna z terenów Państwa Zakonnego.
Połączenie kolejowe Białystok –Augustów pochodzi z końca XIX w.
Krajobraz Gminy Sztabin jest stosunkowo jednorodny. Analizowany obszar należy do Kotliny
Biebrzańskiej. W sąsiedztwie rzeki Biebrzy i Netty (ewentualnie Kanału Augustowskiego) przeważają łąki z
kępami zadrzewień. Środkową i północną część gminy pokrywają lasy. Pozostałą część gminy zajmują
rozłogi pól z zadrzewieniami śródpolnymi.
Generalnie krajobraz gminy cechują:
– zachowane historyczne układy pól,
– zespół Kanału Augustowskiego,
– zachowana sieć drożna,
– zachowana skupiona (luźno - skupiona) zabudowa wsi.
Wykaz obiektów zabytkowych i kulturowych na terenie Gminy Sztabin
Balinka
1. Stanowisko nr 1, Osada późnośredniowieczna
Cisów
2. Zespół dworski:
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
24
a. dwór, mur., 1835 r,
b. oficyna, mur., bud. 1835, odbud. L. 70 .XX w wieku,
c. park, XIX w, nr rej 29.
Czarny Las
3. Kapliczka przydrożna, drewno, ok. poł. XIX w.
Hruskie
4. Stanowisko nr 1. Obozowisko z epoki kamienia.
Jagłowo
5. Zagroda nr 37:
a. dom, drewn., l. 30. XX w.,
b. budynek inwentarski, drewn., l. 30. XX w.
6. Dom nr 38, drewn., XX w.
7. Kaplica (obiekt filialny parafii rzymskokatolickiej w Suchowoli), drewn., 1948 r.
Jaminy
8. Zespół kościoła parafialnego p.w. ś. Mateusza, nr rej. 36:
a. kościół , drewn., 1780 (?), przeniesiony z Augustowa w 1849 r.,
b. kapliczka pn. na cmentarzu przykościelnym, drewn., ok. poł. XIX w,
c. kapliczka pd. na cmentarzu przykościelnym, drewn., ok. poł. XIX w.,
d. kapliczka pn. w ogrodzeniu, mur., 2 poł. XIX w.,
e. kapliczka pd. w ogrodzeniu , mur., 2 poł. XIX w.
f.
ogrodzenie z bramami, mur., 2 poł XIX w.
9. Kapliczka przydrożna w pobliżu kościoła, drewn., 1835 r.
10 Kapliczka przydrożna w zach. części wsi drewn., ok. poł. XIX w.
11. Plebania ob. bud. mieszkalny, drewn., II poł. w.
12. Wikarówka (szpital), ob. bud. mieszkalny., drewn. II poł. XIX w.
13. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki, XIX w. ne rej. 873.
Jastrzębna II
14. Dom nr 29, drewn., 1922 r.
15. Dom nr 40, drewn., ok. 1925 r.
16 Dom nr 60, drewn., 1927 r.
17. Dom nr 74a, drewn., ok. 1920 r.
18. Dom nr 78, drewn., ok. 1920 r.
19. Krzyż przydrożny, drewn. pocz. XX w.(?).
Jastrzębna (Folwark)
20. Pozostałości zespołu dworskiego, ruiny zabudowań gospodarczych, mur., poł. XIX w.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
25
Jaziewo
21. Kapliczka przydrożna w części wsi określonej „Na mogiłkach”, drewn., 2 poł. XIX w.
22. Kapliczka przydrożna w części określonej „Pod Borową kapliczką”, drewn., ok. 1925 r.
23. Dom nr 6, drewn., l. 30.XX w.
24. Dom nr 17, drewn., l. 30. XX w.
25. Dom nr 21, drewn., l. 30. XX w.
26 Dom nr 35, drewn., l. 30. XX w.
27. Dom z bud. gospodarczym nr 27, drewn., l. 20.XX w.
28. Dom nr 46, drewn., l. 20. XX w.
29. Dom nr 57, drewn., l. 20. XX w.
Kolonia Krasnoborki
30. Stanowisko nr 5. Osada z mezolitu-wczesnej epoki brązu.
Kopiec
31. Krzyż drewniany przy szosie do Dolistowa.
32. Dom nr 36, drewn., l. 20. XX w.
33. Dom nr 39, drewn., l. 20. XX w.
34. Dom nr 46, drewn., l. 20.XX w.
35. Zagroda nr 47:
a. dom , drewn., l. 30. XX w.
b. budynek inwentarski, drewn., l. 30. XX w.
c. stodoła, drewn., l. 30. XX w.,
d. studnia (żuraw), l. 30. XX w.
Krasnybór
36. Kościół parafialny p.w. Zwiastowania NMP, mur., 1584-1589, nr rej. 40.
37.Kaplica cmentarna p.w. Św. Rocha, mur., XVIII/XIX w, nr rej. 663.
38. Plebania, mur., l. 30. XX w.
39. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki, nr rej. 874.
Lipowo
40. Kapliczka przydrożna na pn. wsch.., od wsi przy drodze Jaminy-Mogilnice, drew., ok. poł. XIX w.
41. Kapliczka przydrożna na pd.-zach.
Od wsi przy drodze Jaminy-Mogilnice, drew., ok. poł. XIX w.
Mogilnice
42. Kapliczka przydrożna na wschód od wsi, drewn., 2 poł. XIX w.
43. Kapliczka przydrożna na wschód od wsi, drewn., 2 poł. XIX w.
44. Dom nr 11, drewn., l. 30. XX w.
45. Dom z budynkiem gospodarczym nr 19 (dawna numeracja), drewn., XIX/XX w.
46. Zagroda nr 22:
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
26
a. dom z budynkiem, drewn.-kam., XIX/XX w.
b. budynek inwentarski, drewn., pocz. XX w.
c. budynek gospodarczy, drewn., pocz. XX w.
... Zagroda nr 34 (dawna numeracja):
a. dom drewniany, l. 20.XX w.,
b. budynek gospodarczy, glin., l. 20. XX w.
47. Dom z budynkiem gospodarczym nr 34, drewn.,-glin., XIX/XX w.
48. Dom nr 40, drewn., pocz. XX w.
Ostrowie
49. Dom nr 21, dren., 1920 r.
Polkowo
50. Dom z budynkiem gospodarczym nr 13, drewn. – glin., l. 20.XX w.
51. Dom nr 20, drewn., l. 30. XX w.
52. Stanowisko nr 1. Obozowisko mezolityczne, obozowisko niemeńskie z mezolitu – wczesnej epoki
brązu oraz ślad osadnictwa kultury trzcinieńskiej z wczesnej epoki brązu.
Sztabin
53. Układ urbanistyczny, XVIIIw.
54. Kościół par. p.w. św. Jakuba, mur., 1910 r. nr rej. 659.
55. Budynek fundacji sztabińskiej, mur., poł. XIX w.
56. Stanowisko nr 1. Ślad osadnictwa z wczesnej epoki brązu i osada nowozytna.
57. Stanowisko nr 2. Ślad osadnictwa z epoki kamienia.
58. Stanowisko nr 3. Osada kultury niemeńskiej z mezolitu-wczesnej epoki brązu i ślad osadnictwa
nowożytnego.
59. Stanowisko nr 4. Osada niemeńska z mezolitu – wczesnej epoki brązu i osada nowożytna.
60. Stanowisko nr 5. Obozowisko mezolityczne.
61. Stanowisko nr 6. Obozowisko z epoki kamienia i osada nowożytna.
62. Stanowisko nr 8. Obozowisko z mezolitu – wczesnej epoki brązu.
63. Stanowisko nr 9. Obozowisko z mezolitu-wczesnej epoki brązu.
Sztuki
64. Stanowisko nr 1. Ślady osadnictwa z epoki kamienia i okresu rzymskiego.
Wrotki
65. Kapliczka przydrożna, drew., ok. poł. XIX w.
66. Zagroda nr 9:
a. suszarnia, tytoniu, drewn., l. 30. XX w.
67. Budynek gospodarczy w zagrodzie nr 13, drewn., l. 20.XX w.
68. Dom nr 18, drewn., 1939 r.
69. Zespół Kanału Augustowskiego, nr rej. zabytków 5.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
27
2.2.4. Walory kulturowe jako inspiracja przedsiębiorczości lokalnej
Rozwój przedsiębiorczości w zakresie wykorzystania walorów kulturowych powinien
koncentrować się na kultywowaniu tradycji i przeciwdziałaniu zanikowi odrębności regionalnej. Walory
kulturowe powinny stać się produktem sprzedaży osobom z zewnątrz w formie ruchu turystycznego.
W zakresie architektury większość tradycyjnych obiektów budowlanych zabytkowych osiągnęła
wiek kwalifikujący je do rozbiórki, jest rozproszona, a ich adaptacja do współczesnych funkcji bardzo
ograniczona. W miarę skutecznej ochronie podlegają budowle dworskie i sakralne. Celowym byłoby
adaptowanie innych zabytkowych obiektów na potrzeby obsługi ruchu turystycznego lub na obiekty
letniskowe.
W zakresie zwyczajów i umiejętności obsługa ruchu turystycznego wymaga zaprezentowania
ciekawostek regionalnych i stworzenia możliwości uczestniczenia w pracach w gospodarstwie, pracach
polowych i różnych działaniach związanych z tradycjami życia na wsi (wyrób serów, masła, tkactwo
ludowe, przędzenie, barwienie w barwnikach naturalnych).
Odrębną dziedzinę umiejętności są czynności związane z przygotowaniem potraw regionalnych, z
miejscowych surowców i według starych technologii.
W zakresie rzemiosła znaczenie gospodarcze może mieć ciesielstwo i stolarstwo wykorzystujące
miejscowe materiały i posługujące się tradycyjnymi technikami. Na uwagę zasługuje również
kamieniarstwo budowlane i kowalstwo.
W zakresie kultywowania dziedzictwa ważne jest jego utrzymanie i kultywowanie tradycji
poprzez programy edukacyjne dla dzieci, organizowanie festynów oraz pokazów obrzędów i
zanikających rzemiosł, gromadzenie materiałów w postaci legend, opowieści, opisów zwyczajów
wiejskich oraz programów edukacyjnych dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych odnośnie
wykorzystania tradycyjnych prac w gospodarstwie wiejskim.
2.3. Środowisko społeczne
2.3.1.Demografia
2.3.1.1. Ludność
Liczba ludności Gminy Sztabin wynosiła według stanu w dniu 31.XII.2002 r. 5652 osoby (51,66
% stanowili mężczyźni). W porównaniu ze stanem w 1988 r. (wg Narodowego Spisu Powszechnego)
liczba mieszkańców w gminie obniżyła się w gminie ogółem o 222 osób, tj. o 3,77%.
We wsi Sztabin w 2002 roku liczba ludności wynosiła 1029 osób i stanowiła 18,20 % ludności
gminy. W porównaniu ze stanem w 1988 r. liczba mieszkańców w tym okresie wzrosła o 72 osoby tj. o
6,99 %.
Sztabin, 2004 rok
28
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
Spośród pozostałych miejscowości, tylko jedna - Jaziewo liczyła 390 osób, kolejne trzy:
Jastrzębna I, Jastrzębna II i Krasnoborki miały ponad 250 mieszkańców. Pozostałe liczyły od 13 osób
Kopytkowo do 227 Mogilnice.
Takie rozmieszczenie ludności stanowi niekorzystny czynnik dla rozwoju ze względu na
rozproszenie rynku zbytu towarów, i usług oraz rozproszenie siły roboczej.
Natomiast koncentracja liczby ludności w osadzie Sztabin może pozwolić na stopniową
koncentrację rynku zbytu towarów i usług.
Powinno to sprzyjać rozwojowi lokalnego rynku pracy i mieszkalnictwa, ułatwiać rozwój
infrastruktury społecznej i technicznej i obniżać koszty jej realizacji i eksploatacji.
W większości miejscowości liczba ludności zmniejszyła się w porównaniu ze stanem w 1988 r.
Tabela Nr 8. Powierzchnia i ludność Gminy Sztabin na tle województwa podlaskiego i powiatu
augustowskiego w 2002 roku
Wyszczególnienie
Pow.
ogólna
[km2]
województwo
podlaskie
- miasta
- wieś
powiat augustowski
- miasta
- wieś
gmina Sztabin
Miejscowo
ści
wiejskie
Ludność
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
Kobiety na
100
mężczyzn
Ludność
na 1 km2
20180
3945
1207704
590589
617115
104
60
916
19264
1658
86
1572
362
x
3945
229
x
229
49
711300
496404
59166
32253
26913
5652
339747
250842
29046
15256
13790
2920
371553
245562
30120
16997
13123
2732
109
98
104
111
95
94
777
26
36
375
17
16
Źródło: Rocznik statystyczny województwa podlaskiego – 2003 r.
W Gminie Sztabin na 100 mężczyzn przypadło 94 kobiety, w województwie podlaskim 109 i
powiecie augustowskim 104.
Gęstość zaludnienia wynosi 16 osób/1 km2, przy średniej wojewódzkiej 60 osób/1 km2 i
powiatowej 36 osób/1 km2.
Tabela Nr 9. Ludność w Gminie Sztabin w latach 1993 – 2003
Lp.
Lata
Liczba ludności
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1993
1994
1995
1996
1999
2000
2001
2002
23.04.2003
6178
6145
6102
6086
6010
5966
6033
5946
5885
Źródło: Urząd Gminy Sztabin
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
29
Tabela Nr 10. Ludność w Gminie Sztabin według miejscowości w latach 2000 – 2002
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Wyszczególnienie
2000
Sztabin
Balinka
Budziski
Cisów
Czarniewo
Czarny Las
Długie
Ewy
Fiedorowizna
Hruskie/Wilkownia
Huta
Jagłowo
Jaminy/Łubianka
Janówek/Janówek Żmojdak
Jasionowo k. Dębowa
Dębowo
Jasionowo k. Krasnegoboru
Jastrzębna Pierwsza
Jastrzębna Druga
Jaziewo
Kamień
Karoliny
Komaszówka
Kopiec
Kopytkowo
Krasnoborki
Krasnybór
Kryłatka
Kunicha
Lebiedzin
Lipowo
Mogilnice
Motułka/Chomaszewo
Ostrowie
Podcisówek
Polkowo
Sosnowo
Ściokła
Wolne
Wrotki
Klonowo
RAZEM
2001
1018
98
56
88
139
38
145
41
68
74
166
139
181
92
71
12
226
271
310
399
163
80
35
121
13
294
235
104
83
194
78
220
63
137
51
162
88
48
80
64
21
5964
31 XII 2002
1099
95
57
90
138
36
144
39
70
74
166
137
182
90
72
8
231
267
312
396
164
80
37
118
13
300
233
105
79
189
79
216
66
140
50
161
89
48
77
65
21
5953
1029
92
57
95
141
36
147
37
69
79
166
139
184
88
72
8
229
267
311
390
160
81
32
114
13
291
221
104
84
187
77
227
68
141
52
157
87
47
78
68
21
5946
Źródło: Urząd Gminy Sztabin – 2003 r.
Na stan liczebny mieszkańców gminy wpływa szereg czynników m. in. przyrost naturalny, długość życia,
saldo migracji.
2.3.1.2. Struktura ludności według wieku i płci
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
30
Gmina Sztabin charakteryzuje się relatywnie gorszą strukturą ludności według wieku i płci w
porównaniu ze strukturą ogółu ludności województwa.
Przejawia się to nadwyżką mężczyzn w relacji do liczby kobiet. Na 864 mężczyzn w wieku 1839 lat przypadało w 2002 r. 754 kobiet (87 kobiet na 100 mężczyzn). Potwierdza to regułę ogólnokrajową
o przewadze liczby mężczyzn na terenach gmin wiejskich.
Tabela Nr 11. Ludność według płci i wieku w Gminie Sztabin
wiek
ogółem
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 i więcej
ogółem mężczyźni
kobiety
w liczbach bezwzględnych
5613
2902
2711
306
179
127
422
228
194
498
261
237
420
218
202
364
192
172
323
169
154
379
217
162
383
210
173
395
225
170
327
190
137
318
171
147
202
88
114
282
122
160
299
144
155
279
141
138
205
76
129
118
35
83
93
36
57
ogółem
100,00
5,5
7,5
8,9
7,5
6,5
5,8
6,8
6,8
7,0
5,8
5,7
3,6
5,0
5,3
5,0
3,7
2,1
1,7
mężczyźni
kobiety
w odsetkach
100,00
100,00
6,2
4,7
7,9
7,2
9,0
8,7
7,5
7,5
6,6
6,3
5,8
5,7
7,5
6,0
7,2
6,4
7,8
6,3
6,5
5,1
5,9
5,4
3,0
4,2
4,2
5,9
5,0
5,7
4,9
5,1
2,6
4,8
1,2
3,1
1,2
2,1
kobiety na 100
mężczyzn
93
71
85
91
93
90
91
75
82
76
72
86
130
131
108
98
170
237
158
Źródło: Podstawowe dane ze spisów powszechnych-2002 r.
Tabela Nr 12. Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w Gminie Sztabin na tle
województwa podlaskiego i powiatu augustowskiego w 2002 r.
gmina Sztabin
województw
powiat
wyszczególnienie
W tym
o podlaskie augustowski ogółem
mężczyźni
kobiety
ludność ogółem
1207704
59166
5613
2902
2711
(stan w dniu 31 XII)
wiek przedprodukcyjny
291640
15163
1486
810
676
wiek produkcyjny
719040
34129
2973
1660
1313
wiek poprodukcyjny
197024
9874
1154
432
722
ludność w wieku nieprodukcyjnym na
68,0
73,4
89
75
106
100 osób w wieku produkcyjnym
Źródło: Rocznik statystyczny województwa podlaskiego – 2003 r.
2.3.1.3.
Niepełnosprawni
Za osobę niepełnosprawną uznaje się taką osobę, która posiada odpowiednie orzeczenie wydane
przez organ do tego uprawniony – osoba niepełnosprawna prawnie lub osobę, która nie posiada takiego
orzeczenia, lecz odczuwa ograniczenie sprawności w wykonywaniu czynności podstawowych dla
swojego wieku (zabawa, nauka, praca, samoobsługa) – osoba niepełnosprawna tylko biologicznie.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
31
Osoby zakwalifikowane do zbiorowości osób niepełnosprawnych prawnie posiadają:
1. aktualne orzeczenie wydane przez odpowiedni organ orzekający – dla osób w wieku 16 lat i więcej,
2. lub uprawnienia do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego dla dzieci powyżej 16 roku życia – tj.
urodzonych po 20 maja 1986 roku.
Są trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki.
Tabela Nr 13 Osoby niepełnosprawne wg kategorii niepełnosprawności
M – mężczyźni
K - kobiety
Ogółem
WYSZCZEGÓLNIENIE
ogółem
M
K
OGÓŁEM
654
336
318
osoby niepełnosprawne
według ekonomicznych
grup wieku:
przedprodukcyjny
25
13
12
produkcyjny
297
187
110
poprodukcyjny
332
136
196
osoby niepełnosprawne
wg
poziomu
wykształcenia:
- wyższe
7
- policealne
- średnie
49
26
23
- zasadnicze
68
45
23
- podstawowe
409
205
204
ukończone
- podstawowe
106
46
60
nieukończone
osoby niepełnosprawne
wg
aktywności
ekonomicznej
aktywni zawodowo
134
84
50
bierni zawodowo
513
251
262
Źródło: Rocznik statystyczny województwa podlaskiego – 2003 r.
razem
503
17
265
221
Osoby niepełnosprawne
prawnie
tylko biologicznie
M
K
razem
M
K
283
220
151
53
98
9
169
105
8
96
116
8
32
111
4
18
31
4
14
80
42
65
302
22
42
169
20
23
133
7
3
107
4
3
36
3
71
78
39
39
28
7
21
107
392
69
214
38
178
27
121
15
37
12
84
7
Na dzień 31.XII.2002 roku w Gminie Sztabin było ogółem 654 osoby niepełnosprawne, w tym:
336 mężczyzn i 318 kobiet.
Niepełnosprawni stanowili 11,65 % ogółu ludności Gminy Sztabin.
Wyższym wykształceniem legitymowało się 7 osób, średnim 49, zasadniczym 68.
Osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo było 134, w tym: 84 mężczyzn i 50 kobiet.
Potrzeby
niepełnosprawnych
powinny
być
uwzględnione
w
miejscowych
planach
zagospodarowania przestrzennego poprzez:
1) rozwiązania komunikacyjne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
2) likwidację barier urbanistyczno – architektonicznych i konstrukcyjnych,
3) dostępność do ciągów komunikacyjnych i obiektów użyteczności publicznej.
2.3.1.4.
Ruch naturalny i wędrówkowy
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
32
W 2002 r. w województwie podlaskim zawarto 6024 związki małżeńskie, w powiecie
augustowskim 326, w Gminie Sztabin 28.
W roku 2003 liczba zawartych małżeństw w gminie zmniejszyła się w stosunku do 2002 roku o 5 i
wynosiła 23.
Wskaźnik zawartych małżeństw na 1000 mieszkańców w Gminie Sztabin w roku 2002 wynosi 4,9 i
jest niższy niż w powiecie augustowskim 5,5 i województwie podlaskim 5,0.
Wielkość przyrostu naturalnego zależy od liczby rodzących się dzieci.
W ciągu ostatnich lat w Polsce obserwuje się proces spadku wskaźnika natężenia urodzeń.
W Gminie Sztabin również obserwuje się te tendencje. W województwie urodziło się ogółem
11265 dzieci, w powiecie augustowskim 652, w gminie Sztabin 59.
Wskaźnik urodzeń w gminie 10,3 jest porównywalny do wskaźnika w powiecie 10,5, ale jest
wyższy od wskaźnika urodzeń w województwie wynoszącego 9,3.
W województwie odnotowano 11440 zgonów, w powiecie augustowskim 614, a w Gminie Sztabin
62. Wskaźnik zgonów w gminie wynosi 10,9 i jest wyższy niż w województwie 9,4 i w powiecie 10,3.
Przyrost naturalny w 2002 r. w województwie podlaskim był ujemny 175, natomiast w powiecie
augustowskim był dodatni 11, a w gminie ujemny – 3.W 2002 r. zameldowano w gminie na pobyt stały 67
osób, a wymeldowano 58.
Poziom salda migracji w gminie był dodatni i wyniósł 9, wobec ujemnego 1803 w województwie
podlaskim i ujemnego w powiecie augustowskim 150.
Wg informacji podanej przez Urząd Gminy Sztabin w roku 2003 na terenie gminy zameldowano na
pobyt stały 41 osób (19 mężczyzn i 22 kobiety), natomiast 70 osób wymeldowało się (26 mężczyzn i 44
kobiety).
Tabela Nr 14. Ruch naturalny ludności w Gminie Sztabin na tle województwa podlaskiego i powiatu
augustowskiego w 2002 r.
WYSZCZEGÓLNIEN
IE
małżeństwa
urodzenia
żywe
zgony
w liczbach bezwzględnych
województwo
6024
11265 11440
podlaskie
miasta
3339
6169
5295
wieś
2685
5096
6145
powiat augustowski
326
625
614
miasta
175
292
269
wieś
151
333
345
gmina Sztabin
28
59
62
Źródło: Rocznik statystyczny województwa podlaskiego – 2003 r.
przyrost
naturalny
małżeństw
a
-175
5,0
875
-1049
11
23
-12
-3
4,7
5,3
5,5
5,4
5,5
4,9
urodze
nia
zgony
żywe
na 1000 ludności
9,3
9,4
8,7
10,1
10,5
9,0
12,2
10,3
7,5
12,2
10,3
8,3
12,6
10,9
przyrost
naturalny
-0,1
1,2
-2,1
0,2
0,7
-0,4
-0,6
Tendencje depopulacyjne na obszarach wiejskich pociągają za sobą szereg negatywnych
konsekwencji demograficznych i społecznych:
1)
szybkie starzenie się ludności, wywołane masowym odpływem młodzieży do miast,
2)
obniżenie przyrostu naturalnego,
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
3)
33
maskulinizacja coraz większych obszarów polegająca na znacznej nadwyżce mężczyzn w stosunku
do liczby kobiet w wieku produkcyjnym,
4)
zaostrzenie się problemu związanego z koniecznością zapewnienia opieki zdrowotnej i pomocy
społecznej starszym osobom samotnym, o niskich dochodach.
2.3.1.5.
Wykształcenie ludności i deklarowana narodowość
Na 4593 osób w wieku 13 lat i więcej w 2002 r. największą grupę stanowiły osoby z
wykształceniem podstawowym 51,31 %.
Wyższym wykształceniem legitymowało się 2,67 %, średnim 15,9 %.
W porównaniu z poprzednimi okresami poziom wykształcenia ludności gminy wyraźnie wzrastał.
Zwraca uwagę fakt, że gdy w 1970 r. większość 54,0 % ludności w wieku 15 lat i więcej nie miała
wykształcenia podstawowego, to w 2002 r. takie osoby stanowiły już tylko 6,8%. Innym syntetycznym
miernikiem przeobrażeń w strukturze wykształcenia ludności są zmiany liczebności osób posiadających
wykształcenie wyższe – co 34 osoba, policealne – co 51 osoba, średnie – co 6 osoba, zasadnicze – co 5
osoba i podstawowe ukończone – co 2 osoba.
W przyszłości można oczekiwać dalszego systematycznego wzrostu poziomu wykształcenia
mieszkańców gminy.
Język wyłącznie polski używało w domu 5513 osób ( 2858 mężczyzn i 2660 kobiet), polski i
niepolski 17 osób (4 mężczyzn i 13 kobiet) i nieustalony 78 0sób (40 mężczyzn i 38 kobiet).
W roku 2002 narodowość polską deklarowało 5530 osób (2902 mężczyzn i 2670 kobiet), niepolską
4 osoby i nieustaloną 79 osób.
Tabela Nr 15. Ludność w wieku 13 lat i więcej wg poziomu wykształcenia, grup wieku i płci w Gminie
Sztabin
Poziom wykształcenia
średnie
zasadnic
podstawow
Ogółem
policeal razem ogólnokszt zawodowe
ze
wyższe
e
ne
zawodo
ałcące
ukończone
we
OGÓŁEM
4593
123
87 732
130
602
924
2357
19 lat i mniej
626
39
20
19
39
476
20-29
687
29
32 232
54
178
238
140
30-39
762
33
17 185
21
164
309
200
40-49
722
32
20 172
13
159
217
269
50-59
520
10
11
62
10
52
83
332
60-64
282
10
4
12
5
7
17
225
65 lat i więcej
994
9
3
30
7
23
21
715
Mężczyźni
2345
51
16 344
44
300
598
1173
Kobiety
2248
72
71 388
86
302
326
1184
Źródło: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych – 2002 r.
GRUPY
WIEKU
PŁEĆ
2.3.1.6.
Podstawowe
nieukończone i bez
wykształcenia
szkolnego
316
64
7
4
5
13
12
211
134
182
Źródła utrzymania
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
34
Od 1990 roku gospodarka w Gminie Sztabin przeżywa proces transformacji. W strukturze
podmiotów gospodarczych przeważa sektor prywatny, zdecydowana większość to jednostki usługowe.
Dane o źródłach utrzymania dostępne są ze spisów powszechnych i spisów rolnych. Według NSP
2002 roku w Gminie Sztabin 47,33 % ludności utrzymywało się z pracy na rachunek własny lub z
dochodów z najmu w tym swoim gospodarstwie rolnym. Z rent i emerytur utrzymywało się 30,03 %
ludności. Co 46 mieszkaniec gminy utrzymywał się z nieustalonego źródła.
Z pracy wyłącznie lub głównie w swoim gospodarstwie rolnym (działce rolnej) utrzymywało się
1680 osób (968 mężczyzn i 712 kobiet) tj. 29,90 % ludności gminy.
Na ogólna liczbę ludności w wieku 15 lat i więcej aktywni zawodowo stanowili 57,12 %, bierni
zawodowo 38,43 %, pozostałe 4,45 % to osoby z nieustalonym statusem na rynku pracy. Około 4,0 %
aktywnych zawodowo legitymowała się wyższym wykształceniem, 25,49 % średnim, 30,18 %
zasadniczym zawodowym, pozostałe 40,18 % to osoby z wykształceniem podstawowym, niepełnym
podstawowym lub bez wykształcenia. W wieku produkcyjnym było 89,82 % aktywnych zawodowo.
Na podstawie wyników spisu rolniczego 2002 można stwierdzić, że zmniejsza się udział
ludności, dla której głównym źródłem utrzymania jest praca w rolnictwie, powiększa się grupa
utrzymujących się ze źródeł pozarolniczych, z tym, że coraz większy jest udział osób posiadających
głównie lub wyłącznie niezarobkowe źródło utrzymania.
Tabela Nr 16. Ludność według głównego źródła utrzymania oraz płci w Gminie Sztabin
WYSZCZEG
ÓLNIENIE
Ogółem
razem
Ludność utrzymująca się
z pracy
z pozostałych źródeł
na rachunek własny lub
w tym
z dochodów z najmu
w tym w swoim
najemnej
razem
gospodarstwie
razem
z emerytur
z rent
rolnym (działce
rolnej)
OGÓŁEM
5613
3546
889
2657
Mężczyźni
2902
2006
476
1530
Kobiety
2711
1540
413
1127
w tym :
3559
1892
446
1446
osiadający
własne źródło
utrzymania
Mężczyźni
1826
1126
249
877
Kobiety
1733
766
197
569
Źródło: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych – 2002 r.
z nieustalonego
źródła
2392
1376
1016
1331
1945
843
1102
1667
1238
494
744
1165
448
230
218
364
122
53
69
-
794
537
700
967
451
714
191
173
-
Tabela Nr 17. Gospodarstwa domowe według liczby osób w gospodarstwie i głównego źródła
utrzymania w 2002 roku
Główne źródło utrzymania
gospodarstwa domowego
OGÓŁEM
Praca
Najemna
Na rachunek własny
W rolnictwie
Poza rolnictwem
Pozostałe źródła
Ogółem
1496
906
231
675
605
70
578
1
246
66
36
26
4
177
156
Gospodarstwa domowe o liczbie osób
2
3
4
5 i więcej
289
228
223
510
101
129
162
448
29
44
55
67
72
85
107
381
61
76
84
358
11
9
23
23
186
96
59
60
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
w tym emerytury i renty
Nieustalone
505
12
3
178
2
81
3
35
46
2
44
2
Źródło: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych – 2002 r.
Tabela Nr 18. Pracujący w wieku 15 lat i więcej wyłącznie lub głównie w swoim gospodarstwie rolnym
(działce rolnej) według powierzchni użytków rolnych w Gminie Sztabin. Stan na dzień
31.XII.2002 roku
PŁEĆ
OGÓŁEM
Mężczyźni
Kobiety
Ogółem
w tym: pracujący w swoim gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych
1-5 ha
104
55
49
1680
968
712
5-10 ha
246
148
98
10-15 ha
395
229
166
15 ha i więcej
932
535
397
Źródło: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych – 2002 r.
Tabela Nr 19. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej w Gminie Sztabin w 2002 r.
Aktywni zawodowo
WYSZCZEGÓLNIENIE
Ludnoś
ć
ogółem
Współczy
Osoby z
nnik
nieustalon
Wskaźni
Bierni
aktywnoś
Stopa
ym
k
ci
bezroboci
pracują bezrobot zawodow
statusem
zatrudnie
razem
o
zawodow
a
cy
ni
na rynku
nia
ej na
pracy
rynku
w%
w liczbach bezwzględnych
OGÓŁEM
z wykształceniem
wyższym
średnim
zasadniczym zawodowym
podstawowym
ukończonym,
nieukończonym i bez
wykształcenia szkolnego
w
tym
w
wieku
produkcyjnym
4387
2506
2243
263
1686
195
59,8
53,5
10,5
123
819
924
101
639
756
95
554
653
6
85
103
19
123
124
3
57
44
84,2
83,9
85,9
79,2
72,7
74,2
5,9
13,3
13,6
2467
1007
938
69
1414
46
41,6
38,7
6,9
2973
2251
1990
261
550
172
80,4
71,0
11,6
Mężczyźni
z wykształceniem
wyższym
średnim
zasadniczym zawodowym
podstawowym
ukończonym,
nieukończonym i bez
wykształcenia szkolnego
W
tym
w
wieku
produkcyjnym
2234
1428
1297
131
721
85
66,4
60,4
9,2
51
360
598
302
504
37
274
442
28
62
9
43
71
15
23
87,5
87,7
74,0
79,4
76,9
9,3
12,3
1196
580
543
37
594
22
49,4
46,3
6,4
1660
1304
1175
129
277
79
82,5
74,3
9,9
Kobiety
z wykształceniem
wyższym
średnim
zasadniczym zawodowym
podstawowym
ukończonym,
nieukończonym i bez
wykształcenia szkolnego
w
tym
w
wieku
produkcyjnym
2153
1078
946
132
965
110
52,8
46,3
12,2
72
459
326
337
252
58
280
211
57
41
10
80
53
42
21
80,8
82,6
82,9
67,1
69,2
16,9
16,3
1271
427
395
32
820
24
34,2
31,7
7,5
1313
947
815
132
273
93
77,6
66,8
13,9
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
36
Źródło: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych – 2002 r.
2.3.1.7.
Bezrobotni
Z ogólnej liczby bezrobotnych w roku 2002 w województwie podlaskim wynoszącej 86074
(100%), bezrobotni w Gminie Sztabin stanowili 0,51%.
Z prawem do zasiłku w Gminie Sztabin było 60 osób.
W wieku produkcyjnym (18 - 44 lat) było 358 osób bezrobotnych. Bez pracy powyżej 12
miesięcy pozostawało 251 osób.
Na koniec grudnia 2001 roku liczba bezrobotnych w Gminie Sztabin wynosiła 481 (w tym: 224
kobiet) i do chwili obecnej zmniejszyła się o 39 osób tj. 442 (w tym: 200 kobiet).
Tabela Nr 20. Bezrobotni w Gminie Sztabin na tle województwa podlaskiego i powiatu augustowskiego
w roku 2002
wyszczególnieni
e
województwo
podlaskie
powiat
augustowski
Gmina Sztabin
z liczby ogółem
zwolnieni
z prawem
w wieku
z przyczyn
do zasiłku 18-44 lata
zakładu pracy
pozostający bez
pracy powyżej
12 miesięcy
ogółem
kobiet
y
absolw
enci
86074
42265
4315
4112
12195
66486
44586
5720
2773
187
167
928
4413
3246
442
200
23
11
60
358
251
Źródło: Rocznik statystyczny województwa podlaskiego 2003 r.
Tabela Nr 21. Bezrobotni w wieku 15 lat i więcej według okresu poszukiwania pracy
płeć
OGÓŁEM
mężczyźni
kobiety
ogółem
263
131
132
do 3 miesięcy
22
10
12
poszukujący pracy w okresie
4-12 miesięcy
13 miesięcy i więcej
107
130
53
65
54
65
nieustalonym
4
3
1
Żródło: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych – 2002 r.
Bezrobotni w wieku 15 lat i więcej poszukujący pracy stanowili ogółem 263 osób (w tym 132
kobiet) z tego 130 osób (65 kobiet i 65 mężczyzn) pozostawało bez pracy dłużej niż 13 miesięcy.
Wysoki poziom bezrobocia stanowi zagrożenie dla rozwoju ekonomicznego gminy, sprzyja natomiast
powstawaniu niedostatku społecznego.
Znaczne zasoby wolnej siły roboczej mogą stanowić czynnik sprzyjający rozwojowi gminy, pod
warunkiem podjęcia odpowiednich działań edukacyjnych, nakierowanych na potrzeby rozwojowych
branż gospodarczych tj. handlu, turystyki i przetwórstwa spożywczego.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
37
Tabela Nr 22. Bezrobotni w Gminie Sztabin według miejscowości – stan w dniu 13.04.2004 roku
Wyszczególnienie
Sztabin
Balinka
Budziski
Cisów
Czarniewo
Rogowo
Czarny Las
Długie
Ewy
Fiedorowizna
Hruskie
Wilcze Bagna
Wilkownia
Huta
Jagłowo
Jaminy
Łubianka
Janówek
Zmijdak
Jasionowo k. Krasnegoboru
Kolonie Jasionowo
Jasionowo
Dębowo
Jastrzębna Druga
Jastrzębna Pierwsza
Jaziewo
Kamień
Karoliny
Komaszówka
Kopiec
Kopytkowo
Krasnoborki
Krasnybór
Kryłatka
Andrzejewo
Kunicha
Lebiedzin
Lipowo
Mogilnice
Motułka
Chomaszewo
Ostrowie
Podcisówek
Polkowo
Sosnowo
Ściokła
Wolne
Wrotki
Ogółem
w tym: kobiety
115
5
2
1
6
0
5
17
9
4
2
0
1
14
15
12
5
4
0
22
0
1
1
18
17
15
18
4
6
12
0
13
19
4
0
3
14
5
8
5
1
10
3
7
3
2
10
3
63
2
2
0
4
0
1
9
5
3
1
0
0
4
5
6
3
1
0
7
0
0
1
7
7
5
8
1
2
7
0
5
5
3
0
1
8
2
4
3
0
4
1
5
1
0
3
0
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
38
Klonowo
OGÓŁEM
1
442
1
200
Źródło: dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie
2.3.2. Infrastruktura społeczna. Instytucje publiczne
Szkolnictwo - w Gminie Sztabin funkcjonują następujące szkoły:
1) Zespół Szkól Samorządowych w Sztabinie (Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum),
2) Zespół Szkól Samorządowych w Krasnymborze (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum),
3) Szkoła Podstawowa w Jaziewie,
4) Szkoła
Podstawowa
w
Jaminach
(Społeczno
Oświatowe
Stowarzyszenie
Pomocy
Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży, Oddział w Jaminach,
5) Szkoła Podstawowa w Jastrzębnej II (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jastrzębna II – Ostrowie).
Warunki nauczania, biorąc pod uwagę liczbę uczniów na 1 szkołę w roku szkolnym 2002/2003 są
lepsze niż przeciętnie w województwie i powiecie, gdyż w województwie na jedną szkołę przypadało 177
uczniów, w powiecie 150, natomiast w Gminie Sztabin na jedną szkołę przypadało 101 uczniów. Na
jednego nauczyciela pełnozatrudnionego w województwie i powiecie przypadało po 13 uczniów, a w
Gminie Sztabin 12.
Wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnym zajmuje się Przedszkole w Sztabinie i oddziały
przedszkolne w poszczególnych szkołach. W roku szkolnym 2002/2003 opieką objętych było 93 dzieci,
a w roku szkolnym 2003/2004 75 dzieci.
W przedszkolu zatrudnionych jest 5 nauczycieli.
Po ukończeniu szkoły podstawowej młodzież gminy może kontynuować naukę w gimnazjum w
Sztabinie i w Krasnymborze. Ogółem liczba uczniów w gimnazjum w roku szkolnym 2002/2003
wynosiła 290, a rok później 280.
Tabela Nr 23. Szkolnictwo w Gminie Sztabin na tle województwa podlaskiego i powiatu
augustowskiego w roku 2002
Wyszczególnienie
szkoły podstawowe
pomieszczenia
do nauczania
oddziały
nauczyciele pełnozatrudnieni
uczniowie
absolwenci z poprzedniego roku
Województwo
podlaskie
Powiat
augustowski
568
5724
36
344
4979
7459
100571
18750
289
406
5412
1016
Gmina Sztabin
2003/2004 r.
2002/2003 r.
(dane U. Gm. Sztabin)
5
5
42
53
29
62
505
92
28
68
496
90
Źródło: Rocznik statystyczny województwa podlaskiego – 2003 r., dane z U. Gminy Sztabin.
Upowszechnianie czytelnictwa prowadzi na terenie gminy Gminna Biblioteka Publiczna w
Sztabinie. Łącznie z bibliotekami filialnymi w Hucie, Jastrzębnej Drugiej i Jaminach posiada księgozbiór
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
39
stosunkowo wysoki 34,9 tys. woluminów, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje 23 książek, o 3 więcej
niż średnio w województwie i powiecie.
Tabela Nr 24. Placówki biblioteczne w Gminie Sztabin na tle województwa podlaskiego i powiatu
augustowskiego 2002 roku
wyszczególnienie
biblioteki i filie
punkty biblioteczne
księgozbiór w woluminach:
- w tys.
- na 1000 ludności
czytelnicy
wypożyczenia w woluminach:
- w tys.
- na 1 czytelnika
województwo podlaskie
261
100
powiat augustowski
22
1
Gmina Sztabin
4
-
4318,7
3576
198079
255,9
4326
11732
34,9
6181
610
3916,4
19,8
225,5
19,2
14,0
23,0
Źródło: Rocznik statystyczny województwa podlaskiego – 2003 r.,
W Sztabinie działają następujące obiekty kulturalne:
1)
Gminny Ośrodek Kultury,
2)
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej,
3)
Izba Regionalna im. Romana Gębicza,
4)
Izba Pamięci hr. K. Brzostowskiego.
Wydawany jest miesięcznik informacyjny „Nasz Sztabiński Dom” w nakładzie 320 egzemplarzy - gazeta
lokalna.
Placówki służby zdrowia na terenie gminy to:
1)
NZOZ Przychodnia Lekarzy Rodzinnych w Sztabinie,
2)
NZOZ Przychodnia Rejonowa Sp. C. w Krasnymborze,
3)
Gabinet Stomatologiczny w Sztabinie,
4)
Gabinet Lekarski w Krasnymborze,
5)
Gabinet Stomatologiczny w Sztabinie,
6)
Apteka w Sztabinie.
Większość usług medycznych prowadzą dla mieszkańców gminy placówki w Augustowie,
zwłaszcza takie, jak: pogotowie ratunkowe, szpital i poradnie specjalistyczne.
Obsługę pocztową prowadzi na terenie gminy urząd pocztowy w Sztabinie i punkt pocztowy w
Krasnymborze.
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowane są w Sztabinie, Krasnymborze, Jastrzębnej
Pierwszej, Mogilnicach, Jagłowie, Jaminach, Jaziewie i Polkowie.
OSP w Sztabinie, Jastrzębnej I i Jaziewie są włączone do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego.
Administrację publiczną w gminie sprawuje Urząd Gminy Sztabin. W Sztabinie zlokalizowany
jest też posterunek policji i posterunek energetyczny.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
40
Działalność duszpasterską na terenie gminy Sztabin prowadzą parafie Kościoła Rzymsko Katolickiego w Sztabinie, Jaminach i Krasnymborze .
Na terenie gminy placówka bankowa - Bank Spółdzielczy w Augustowie Oddział w Sztabinie oraz
Punkt Kasowy BS Augustów w Krasnymborze – świadczą usługi finansowe dla mieszkańców gminy.
Usługi mieszkaniowe, zwłaszcza w zakresie budownictwa wielorodzinnego to działalność
Spółdzielni Mieszkaniowej w Sztabinie.
W Sztabinie znajdują się trzy Lecznice dla Zwierząt i jedna we Wrotkach.
Turystyczną
bazę
stanowią
rozmieszczone w Sztabinie,
kwatery
Wilkowni,
agroturystyczne
o
63
miejscach
noclegowych,
Czarniewie, Krasnoborkach, Karolinach, Kopytkowie, i
Jaziewie.
Do atrakcji turystycznych zaliczyć należy m. in.:
1)
Biebrzański Park Narodowy,
2)
Kanał Augustowski,
3)
Śluzę w Dębowie,
4)
Zespół Dworski z parkiem w Cisowie
5)
Rezerwat Przyrody „Kozi Rynek”,
6)
Rezerwat florystyczny „Glinki”,
7)
Puszczę Augustowską,
8)
Obszary chronionego krajobrazu, zwłaszcza tereny wsi: Jagłowo, Kopytkowo, Dębowo i Jasionowo.
2.4. Gospodarka terenami
2.4.1. Struktura użytkowania ziemi
Wg danych Starostwa Powiatowego w Augustowie powierzchnia ewidencyjna Gminy Sztabin na
dzień 01.01.2004r wynosi 36 257 ha, co stanowi 21,8% powiatu.
Tabela Nr 25. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Sztabin
L.p.
1.
2.
2.1
2.2.
3.
3.1
3.2
4.
5.
6.
7.
Wyszczególnienie
Użytki rolne
Grunty leśne
Lasy
Grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty zabudowane i zurbanizowane
Drogi i tereny kolejowe
Tereny mieszkaniowe i rekreacyjne
Grunty pod wodami
Nieużytki
Tereny różne
Użytki kopalne
Powierzchnia
[ha]
17 806
15 773
15 220
553
734
708
26
188
1 728
4
24
% pow. gminy
49,1
43,5
2,0
0,5
4,8
0,1
Źródło: Starostwo Powiatowe w Augustowie
Stan: 01.01.2004 r.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
41
Obszar Gminy Sztabin wyróżnia mały udział użytków rolnych na korzyść gruntów pod lasami.
Jest to cecha charakterystyczna dla gmin położonych w kompleksie Puszczy Augustowskiej
Użytki rolne stanowią tu 49,1% powierzchni ogólnej, a ich struktura przedstawia się następująco:
Tabela Nr 26. Struktura użytków rolnych w gminie Sztabin
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Elementy struktury
Grunty orne
Sady
Łąki
Pastwiska
Grunty orne zabudowane
Użytki rolne pod wodami
Powierzchnia [ha]
6 278
42
7 974
2 898
306
308
% pow. UR
35,3
0,2
44,8
16,3
1,7
1,7
Rozmieszczenie użytków rolnych na obszarze gminy jest nierównomierne, a główne obszary
rolniczej przestrzeni produkcyjnej znajdują się w południowej części gminy.
Najmniejszy udział użytków rolnych występuje w obrębie Chomaszewo, Balinka, Wrotki i
Fiedorowizna. W obrębach tych występuje duży udział gruntów leśnych.
Natomiast w obrębach Komaszówka, Dłużański Las, Długie, Jagłowo, Lebiedzin i Czarny Las użytki
rolne stanowią ponad 85% powierzchni.
Cechą charakterystyczną Gminy Sztabin jest duży udział trwałych użytków zielonych. Łąki i
pastwiska stanowią około 61 % powierzchni użytków rolnych. Taka struktura użytków rolnych w
dużej mierze ma wpływ na kierunki produkcji gospodarstw rolnych.
Rozmieszczenie użytków zielonych jest nierównomierne i waha się od 94,2% w obrębie
Sosnowo, 86,9% - Hruskie do około 25% w obrębie Kamień i Kryłatka.
2.4.2. Jakość użytków rolnych
Rolnicza przestrzeń produkcyjna stanowi 49,1% powierzchni gminy, a syntetyczny wskaźnik
waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 45,7 pkt. Gleby klas III – IV stanowią około 31%
powierzchni gruntów rolnych gminy. Analiza warunków naturalnych pozwala stwierdzić, że obszar
gminy charakteryzują mało korzystne walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Warunki naturalne
ograniczają dobór roślin uprawnych i zmniejszają plonowanie, a w konsekwencji wpływają na wielkość
dochodów uzyskiwanych z prowadzenia gospodarstw.
Duży udział trwałych użytków zielonych – (61,% )stanowi bazę paszową dla rozwoju hodowli bydła.
2.4.3. Struktura własności
Wg danych Starostwa Powiatowego w Augustowie stan władania gruntów w gminie Sztabin w
latach 1999 i 2004 uległ nieznacznym zmianom:
Tabela Nr 27. Stan władania gruntów w Gminie Sztabin w latach 1999 i 2004
Lp.
1.
Własność:
grunty Skarbu Państwa
w tym: grunty PGL LP
1999 r
13 557
11 926
2004 r.
13 419
11 959
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
42
2.
3.
4.
5.
6.
grunty Spółdzielni Produkcyjnej
grunty kościołów i związków wyznaniowych
grunty gminy
grunty gospodarstw indywidualnych
pozostałe grunty
23
28
671
21 638
340
1
27
689
21 789
332
Stan i strukturę władania na dzień 01.01.2004 r. z uwzględnieniem użytków przedstawia tabela nr 2.
Sztabin, 2004 rok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Grunty
Zasobu
WRSP
Grunty w
zarządzie
PGL
Inne Grunty
Skarbu
Państwa
Grunty SP w
uż. wiecz.
Grunty gmin
i w uż.
wiecz.
Grunty osób
fizycznych
Spółdzielnie
Produkcyjne
Grunty
kościołów
Wspólnoty
gruntowe
Grunty
województw
% UR
372
1,0%
55
17,2
-
259
81,2
11959
33,0%
50
37,8
1
0,8
80
60,6
1023
2,8%
16
8,8
146
80,2
%
UR
1
0,3
1
0,5
%
UR
% p.o.
% p.o.
4
1,3
319
85,8
43
11,6
1
132
1,1
11736
98,1
19
10,5
182
17,8
91
8,9
176
17,2
14
2,1
1
117
17,0
11
1,6
11
1,6
154
22,3
34
4,9
4
0,6
2
21 789
60,0%
6 134
36,5
40
0,2
10 082
60,0
291
1,7
272
1,6
16 819
77,2
3 741
17,2
8
6
1
% pow.
11
0,1
80
0,7
168
16,4
406
39,7
65
100
689
1,9%
Ogółem
% p.o.
10
2,6
65
0,2%
27
0,1%
309
0,9%
23
0,1%
36 257
Tereny różne nieużytki
%
UR
Użytki kopalne
% UR
Drogi i inne tereny
komunikacyjne
%
własnoś
ć gminy
Grun
ty
pod
woda
mi ha
Inne zurbanizowane.
Niezabudowane i
zabudowane
Rekreacyjno wypoczynkowe
Grupa
władania
Grunty
pod
lasami
ha
43
% p.o.
Lp
Tabela Nr 28. Stan i struktura władania – Gmina Sztabin
Grun Grun
Pow.
Użytki
ty
ty
Grunty Sady
Razem
ogółem
zielone rolne
pod
orne ha
ha
UR ha
ha
ha
zabu rowa
d. ha mi ha
Tereny mieszkaniowe
ha
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
1
9
47,4
6 278
35,3%
17,4
8
42,1
179
99,4
42
0,2%
0,1
10 872
61,1%
30,0
0,3
4
0,6
5
0,7
440
63,9
2
1
24
3,5
22
3,2
1 212
5,6
1
2
10,5
1
0,6
306
1,7%
0,8
308
1,7%
0,8
19
70,4
180
58,2
1
3,7
127
41,1
2
7,2
5
18,5
2
0,6
17 806
15 773
188
49,1%
43,5
0,5
8
6
0,3
12
23
100
708
2,0
24
1 732
44
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
Z analizy struktury własności wynika, że 60% gruntów znajduje się we władaniu gospodarstw
indywidualnych, a na drugim miejscu w strukturze własności występują grunty Lasów Państwowych.
Tak więc produkcja rolna na obszarze gminy prowadzona jest głownie przez gospodarstwa
indywidualne, które skupiają około 94,5 %użytków rolnych. Struktura obszarowa tych gospodarstw
jest korzystniejsza niż w całym powiecie augustowskim, ponieważ jest większy udział gospodarstw o
powierzchni powyżej 15 ha. Struktura obszarowa gospodarstw wg danych NSP 2002 r. przedstawia
się następująco:
Tabela Nr 29. Struktura obszarowa gospodarstw w powiecie augustowskim i w Gminie Sztabin
Liczba gospodarstw
powiat Augustów
Gmina Sztabin
6089
1136
% gosp.
do 1ha
11,6
11,3
% gosp.
2–5ha
21,3
15,7
% gosp.
5–10ha
21,5
17,3
% gosp.
10–15ha
19,9
21,4
% gosp.
> 15ha
25,7
35,7
Źródło: NSP – 2002 r.
Lasy zajmują 15 220 ha i stanowią cenny fragment Puszczy Augustowskiej położony w
południowo-wschodniej i środkowej części gminy. Grunty zadrzewione i zakrzewione zajmują 553 ha.
Stan własności przedstawia tabela:
Tabela Nr 30. Stan i struktura własności gruntów leśnych
Lasy
[ha]
Grunty w zarządzie PGL LP
Pozostałe lasy Skarbu Państwa
Grunty gmin
Grunty osób fizycznych i wspólnoty
Grunty kościołów
Ogółem
11 734
98
26
3 361
1
15 220
Grunty
zadrzewione i
zakrzewione
2
36
8
507
Razem grunty
leśne [ha]
% ogólnej
pow. leśnej
11 736
134
34
3 868
1
15 773
74,5
0,8
0,2
24,5
553
100%
Gospodarka Leśna w Lasach Skarbu Państw prowadzona przez Nadleśnictwo Białobrzegi i
Augustów w oparciu o plany urządzenia dla tych nadleśnictw.
Ważnym elementem gospodarki leśnej jest gospodarka łowiecka, której funkcjonowanie
wynika między innymi z potrzeb zachowania trwałości ekosystemów leśnych.
Zbiór płodów runa leśnego ma szansę podniesienia do rangi pozyskiwania przemysłowego przy
uruchomieniu sieci skupu i przetwórstwa.
2.5.
Działalność gospodarcza
2.5.1. Ogólna charakterystyka gospodarki
Oprócz 1136 indywidualnych gospodarstw rolnych w Gminie Sztabin działa ok. 248
podmiotów gospodarczych, w tym w sektorze publicznym 8, a w sektorze prywatnym 240. Stanowi
to 0,26% podmiotów działających w województwie podlaskim i 5,76% w powiecie augustowskim. W
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
45
większości jest to działalność związana z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem, handlem i naprawami
prowadzona przez osoby fizyczne.
Tabela Nr 31. Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów własności w 2002 roku
wyszczególnienie
województwo podlaskie
powiat augustowski
Gmina Sztabin
ogółem
sektor publiczny
94531
4301
248
2939
199
8
razem
91592
4102
240
sektor prywatny
w tym:osoby fizyczne
prowadzące działalność
gospodarczą
77607
3553
196
Źródło: Rocznik statystyczny województwa podlaskiego – 2003 r.
Tabela Nr 32.Podmioty gospodarki narodowej wg wybranych sekcji w Gminie Sztabin na tle
województwa podlaskiego i powiatu augustowskiego w 2002 roku
województwo
podlaskie
94531
powiat
augustowski
4301
rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo
4208
444
59
przetwórstwo przemysłowe
9150
412
20
budownictwo
9973
448
22
handel i naprawy
31342
1242
67
hotele i restauracje
2117
195
6
transport, gospodarka magazynowa i łączność
7851
380
19
pośrednictwo finansowe
4043
120
5
obsługa nieruchomości firm, nauka
11197
433
9
edukacja
1975
118
3
ochrona zdrowia i opieka społeczna
5016
186
11
pozostała działalność usługowa komunalna,
społeczna i indywidualna
6444
282
22
wyszczególnienie
OGÓŁEM
gmina Sztabin
248
w tym:
Źródło: Rocznik statystyczny województwa podlaskiego – 2003 r.
2.5.2. Rolnictwo
Wg danych Starostwa Powiatowego w Augustowie stan władania gruntów w Gminie Sztabin
w latach 1999 i 2004 uległ nieznacznym zmianom.
Tabela Nr 33. Stan władania gruntów w Gminie Sztabin w latach 1999 i 2004
Lp.
Własność:
1999 r
1.
grunty Skarbu Państwa
13 557
w tym: grunty PGL LP
11 926
2.
grunty Spółdzielni Produkcyjnej
23
3.
grunty kościołów i związków wyznaniowych
28
2004 r.
13 419
11 959
1
27
Sztabin, 2004 rok
46
4.
5.
6.
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
grunty gminy
grunty gospodarstw indywidualnych
pozostałe grunty
671
21 638
340
689
21 789
332
Stan i strukturę władania na dzień 01.01.2004 r. z uwzględnieniem użytków przedstawia powyższa
tabela.
Z analizy struktury własności wynika, że 60% gruntów znajduje się we władaniu gospodarstw
indywidualnych, a na drugim miejscu w strukturze własności występują grunty Lasów Państwowych.
Tak więc produkcja rolna na obszarze gminy prowadzona jest głownie przez gospodarstwa
indywidualne, które skupiają około 94,5 %użytków rolnych. Struktura obszarowa tych gospodarstw
jest korzystniejsza niż w całym powiecie augustowskim, ponieważ jest większy udział gospodarstw o
powierzchni powyżej 15 ha. Struktura obszarowa gospodarstw wg danych NSP 2002 r. przedstawia
się następująco:
Tabela Nr 34. Struktura obszarowa gospodarstw w powiecie augustowskim i w Gminie Sztabin
Powiat Augustów
Gmina Sztabin
Liczba
gospodarstw
% gosp.
do 1ha
% gosp.
2 – 5 ha
% gosp.
5 – 10ha
% gosp.
10 – 15 ha
% gosp.
> 15 ha
6089
1136
11,6
11,3
21,3
15,7
21,5
17,3
19,9
21,4
25,7
35,7
Źródło: NSP – 2002 r.
Kierunki produkcji rolnej ukształtowały się pod wpływem warunków naturalnych i
czynników ekonomicznych. Mało korzystne warunki agroklimatyczne i brak stabilnego rynku zbytu
wpływają na wielokierunkowość produkcji. Struktura zasiewów w na obszarze gminy i powiatu
przedstawia tabela:
Tabela Nr 35. Struktura zasiewów w powiecie augustowskim i w Gminie Sztabin
Powiat Augustów
Gmina Sztabin
zboża
ziemniaki
przemysłowe
pastewne
pozostałe
69,4
76,3
8,3
11,7
1,8
3,0
19,4
7,7
1,1
1,3
Źródło: NSP – 2002 r.
Produkcja roślinna ukierunkowana jest głównie na potrzeby własne gospodarstw. Wśród
roślin zbożowych dominuje żyto, a na drugim miejscu znajduje się owies, głównie z przeznaczenie na
pasze w gospodarstwach. Produkcja zwierzęca nastawiona jest na wykorzystanie potencjału
paszowego znajdującego się na użytkach zielonych i w porównaniu do NSP z 1996 r wzrosła obsada
bydła z 61,8 szt/100ha UR do 67,7szt/100ha UR w 2002 roku. Produkcja zwierzęca jest
dwukierunkowa Hodowla bydła prowadzona jest w 65,8% ogólnej liczby gospodarstw, a głównym
kierunkiem produkcji jest bydło mleczne. Natomiast trzodą chlewną zajmuje się 59,5% gospodarstw
rolnych. Konie znajdują się w 15,6 % gospodarstw.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
47
Obsadę zwierząt na 100 ha UR w gospodarstwach gminy i powiatu przedstawia tabela
Tabela Nr 36. Obsada zwierząt
bydło ogółem
Powiat
71,2
Gmina Sztabin
67,7
krowy
37,7
38,7
trzoda ogółem
56,1
40,6
lochy
5,0
3,3
owce
1,5
1,3
konie
2,8
2,9
kury
202,1
126,4
Źródło: NSP – 2002
2.5.3. Leśnictwo
Lasy zajmują 15 220 ha i stanowią cenny fragment Puszczy Augustowskiej położony w
południowo-wschodniej i środkowej części gminy. Grunty zadrzewione i zakrzewione zajmują 553
ha. Stan własności przedstawia tabela:
Tabela Nr 37. Stan i struktura własności gruntów leśnych
Grunty
Lasy
zadrzewione i
[ha]
zakrzewione
Grunty w zarządzie PGL LP
11 734
2
Pozostałe lasy Skarbu Państwa
98
36
Grunty gmin
26
8
Grunty osób fizycznych i wspólnoty
3 361
507
Grunty kościołów
1
Ogółem
15 220
553
Razem grunty
leśne [ha]
% ogólnej
pow. leśnej
11 736
134
34
3 868
1
15 773
74,5
0,8
0,2
24,5
100%
Gospodarka Leśna w Lasach Skarbu Państw prowadzona przez Nadleśnictwo Białobrzegi i
Augustów w oparciu o plany urządzenia dla tych nadleśnictw.
Ważnym elementem gospodarki leśnej jest gospodarka łowiecka, której funkcjonowanie
wynika między innymi z potrzeb zachowania trwałości ekosystemów leśnych.
Zbiór płodów runa leśnego ma szansę podniesienia do rangi pozyskiwania przemysłowego przy
uruchomieniu sieci skupu i przetwórstwa.
W lasach ochronnych prowadzi się gospodarkę leśną w sposób zapewniający ciągłe
spełnianie przez nie celów, dla których zostały wydzielone poprzez:
–
preferowanie naturalnego odnawiania lasów,
–
ograniczenia regulacji stosunków wodnych,
–
ograniczenie trwałego odwadniania bagien śródleśnych,
–
kształtowanie struktury gatunkowej i przestrzennej lasu zgodnie z warunkami siedliskowymi,
w kierunku powiększania różnorodności biologicznej i zwiększaniu odporności lasu na
czynniki destrukcyjne.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
48
–
stosowanie indywidualnych sposobów zagospodarowania i ochrony poszczególnych
drzewostanów, ograniczenia stosowania zrębów zupełnych oraz prowadzenia ścinki drzew,
zrywki i wywozu drewna w sposób zapewniający w maksymalnym stopniu ochronę gleby i
roślinności leśnej.
Lasy na obszarze Gminy Sztabin pełnią ważną funkcję gospodarczą, ale również odgrywają dużą
rolę w funkcji turystyczno – wypoczynkowej i pod względem odporności i przydatności dla celów
turystycznych można wyodrębnić:
–
lasy o bardzo korzystnych warunkach dla celów turystyczno –
wypoczynkowych,
głównie na siedliskach boru mieszanego świeżego, lasu świeżego, boru świeżego,
obejmujące około połowy obszaru leśnego gminy
–
lasy miej korzystne dla celów rekreacyjnych ze względu na znaczna wilgotność, głównie
na siedliskach boru wilgotnego, boru mieszanego wilgotnego, lasu świeżego,
lasy nieprzydatne dla celów rekreacyjnych z uwagi na niski poziom wód gruntowych, głównie na
siedlisku boru bagiennego i olsu.
2.5.4. Usługi
Poziom rozwoju działalności usługowej w gminie jest zdecydowanie niższy od średniej
krajowej. Udział pracujących w sektorze usług w całym województwie podlaskim wynosi 37% przy
42,2% w skali kraju. Usługi obok rolnictwa i leśnictwa stanowią podstawę gałąź gospodarki w gminie.
Szczegółowa charakterystyka usług została zaprezentowana w pkt. 2.3.2 „Infrastruktura społeczna.
Instytucje publiczne: na str. 37 – 39 niniejszej strategii.
2.5.5. Turystyka
Turystyka i wypoczynek mają dobre warunki rozwoju w Gminie Sztabin głównie na bazie
dużych kompleksów leśnych, nizinnych, dolin rzecznych z unikalnymi w Europie bagnami, czystym
sanitarnie środowiskiem. W dolinie Biebrzy i na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego winna
być preferowana turystyka edukacyjna i krajoznawcza, głównie międzynarodowa, szlak Kanału
Augustowskiego dla turystyki kwalifikowanej wodnej, kajakowej i żeglugowej w skali krajowej,
obszar Puszczy Augustowskiej: lasów przyległych dla wypoczynku pobytowego w skali regionalnej.
Barierami rozwoju turystki i wypoczynku w Gminie Sztabin są:

ograniczenia ilościowe, jakościowe (w tym sanitarne) i przestrzenno – lokalizacyjne rozwoju
urządzeń turystyki i wypoczynku na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych i
kulturowych objętych ochroną prawną wynikające z chłonności i pojemności turystycznej
obszarów,
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020

ograniczona
dostępność
komunikacyjna
niektórych
atrakcyjnych
49
terenów,
położonych
peryferyjnie w stosunku do głównych szlaków, wynikająca często ze złego stanu technicznego
dróg,

braki scentralizowanej infrastruktury technicznej (głównie kanalizacyjnej i gazowniczej) na
obszarach o wysokich walorach turystycznych i wypoczynkowych,

brak bazy usług hotelarskich o zróżnicowanym standardzie,

brak terenów komunalnych lub skarbu państwa łatwo dostępnych i przygotowanych
infrastrukturalnie do realizacji inwestycji turystycznych i wypoczynkowych.
Wiodącymi formami turystyki i wypoczynku w gminie winny być:
– turystyka przyrodnicza,
– turystyka kulturalno – etniczna,
– turystyka kwalifikowana,
– agroturystyka,
– turystyka międzynarodowa,
– wypoczynek w ekosystemach leśnych i łąkowych.
Turystyka przyrodnicza – piesza, rowerowa, konna, kajakowa i żeglugowa powinna być
rozwijana na bazie:
–
parku narodowego i szlaku Kanału Augustowskiego,
–
rezerwatów przyrody, pomników przyrody, lasów ochronnych, ostoi zwierzyny,
–
szlaków
turystycznych
zorganizowanych
i
zainwestowanych
stosownie
do
sposobu
przemieszczania się,
–
usług noclegowych o charakterze całorocznym i sezonowym o zróżnicowanym standardzie
jakościowym, dostosowanym do zamożności turystów w tym wypożyczalni sprzętu i środków
transportu,
–
usług handlowych, bankowych, informacji turystycznej, kulturalno – rozrywkowych, zwłaszcza w
miejscowości gminnej.
Turystyka kulturalno – etniczna – piesza, rowerowa, konna, kajakowa, żeglugowa i
motorowa powinna być rozwijana na bazie:
–
zabytkowych zespołów ruralistycznych (Sztabin, Krasnybór),
–
unikalnych zabytkowych obiektów architektury sakralnej i świeckiej (kościoły w Krasnymborze i
Jaminach, dwór w Cisewie),
–
obiektów inżynierii (Kanał Augustowski),
–
miejsc kultu religijnego (Krasnybór),
–
muzeów regionalnych.
Turystyka kwalifikowana – wzbogacająca niekonwencjonalne formy turystyką tradycyjną,
wymagająca odpowiednich predyspozycji, umiejętności i doświadczenia powinna być rozwijana na
bazie:
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
50
–
terenów i obiektów przydatnych dla turystyki sprawnościowej, szkół przetrwania (Kanał
Augustowski), rzeka Biebrza, Puszcza Augustowska),
–
szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, motocyklowych, samochodowych,
–
rzek i kanału przydatnych dla spływów kajakowych, tratwami , barkami, żeglugi, nurkowania i
wędkowania itp.
Agroturystyka – wykorzystująca głównie zachowany na obszarze gminy wiejski krajobraz
kulturowy i walory przyrodnicze stosowne do tej formy wypoczynku powinna rozwijać się na bazie:
–
obszarów na których występują walory krajobrazu kulturowego obok walorów środowiska
przydatne dla wypoczynku nie obciążone innymi formami rekreacji zwłaszcza intensywnej
turystyki zbiorowej,
–
łatwodostępnych urządzeń obsługi turystyki z zakresu kultury, rozrywki, handlu i gastronomii,
–
kwater w jednostkach osadniczych wyposażonych w infrastrukturę techniczną gwarantującą
wysoki poziom cywilizacyjny i atrakcyjność pobytu, a tym samym najlepszą możliwą dostępności
i wykorzystanie walorów rekreacyjnych terenów.
Turystyka transgraniczna i międzynarodowa – uwarunkowana sąsiedztwem z Litwą i
Białorusią, przebiegiem ciągów międzynarodowej infrastruktury transportowej (drogowej, kolejowej,
potencjalnie wodnej) unikalnymi w skali międzynarodowej walorami przyrodniczymi (BPN),
wykorzystywać powinna w szczególności:
–
drogi krajowe transgraniczne, zapewniające dostępność obszarów turystycznych o randze
międzynarodowej,
–
drogę wodna – Kanał Augustowski – obiekt potencjalnej wodnej turystyki transgranicznej,
–
projektowane transgraniczne przyrodnicze obszary chronione – Augustowsko - Druskiennicki
Obszar Chroniony,
–
inne obszary chronione o wybitnych walorach przyrodniczych (Biebrzański Park Narodowy)
dostosowane do potrzeb turystyki międzynarodowej,
–
„miejsce obsługi podróżnych” (MPO) przy drogach krajowych i wojewódzkich.
Wypoczynek w ekosystemach leśnych i łąkowych – pobytowy codzienny, świąteczny i
całoroczny rozwijać się powinien na bazie:

przydatnych do celów rekreacyjno – zdrowotnych lasów oraz cieków wodnych,

infraturystki turystycznej i wypoczynkowej w rejonach powiązanych z istniejącymi
jednostkami osadniczymi wyposażonymi w infrastrukturę techniczną i społeczną, w tym:
–
ośrodków stałych noclegowo – gastronomicznych (całorocznych i sezonowych) z
towarzyszącymi urządzeniami kultury, rozrywki i sportu,
–
zespołów domów letniskowych,
–
urządzeń sportów i rekreacji wodnych,
–
szlaków pieszych, rowerowych, konnych i ścieżek zdrowia,
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
–
51
wypoczynku wzbogaconego o elementy ziołolecznictwa, aromatoterapii, hypo i
dogoterapii oraz chromatoterapii.
2.6.
Zagospodarowanie przestrzenne
2.6.1. Uwarunkowania historyczne
Decydującym etapem dla rozwoju tych ziem był wiek XVI-XVIII. W tych stuleciach
rozwijało się osadnictwo, które przyczyniło się do zdominowania obszaru obecnej gminy przez
ludność pochodzącą głównie z Mazowsza.
Do połowy wieku XIX dominowała gospodarka rolna prowadzona w majątkach ziemskich. W 2
połowie XIX wieku zwiększył się udział drobnych gospodarstw rolnych. Po 1945 roku pozostałości
majątków ziemskich zostały rozparcelowane.
Teren stanowiący obecną Gminę Sztabin znajdował się w obrębie
jednego obszaru
historycznego i kulturowego od zalążków osadnictwa do chwili obecnej.
Stosunkowo późne osadnictwo połączone z peryferyjnym położeniem oraz następstwa kolejnych
niszczących wojen miały zasadniczy wpływ na stan i zachowanie zabytków architektury i
budownictwa.
Układ zabudowy i osnowa drożna wsi na omawianym terenie odpowiada stanowi z przełomu XIX i
XX wieku. Jednak część osnowy drożnej pochodzi z XVI, XVII wieku. Na uwagę zasługują drogi
holownicze z lat 20. XX wieku biegnące wzdłuż Kanału Augustowskiego.
Krajobraz gminy zachował walory zabytkowe na obszarze niemal całej gminy. Elementy
zabytkowe, takie jak układy pól z rozdzieleniem przez miedzę, obsadzenia gospodarstw i dróg
lokalnych są przemieszane z wyraźnie występującą współczesną zabudową mieszkalną i gospodarczą.
Zabytkowa zabudowa jest zgrupowana w kilku wsiach (Jagłowo, Jastrzębna , Mogilnice).
Pomimo skromnych form wystroju architektonicznego oraz przeważnie złego stanu
technicznego, obiekty te zachowały swój charakter zabytkowy typowy dla obszaru zaliczanego do
północnego Podlasia.
Niewątpliwie najcenniejszym obiektem tej grupy jest kościół sanktuarium w Krasnymborze. Obok
niego na uwagę zasługuje drewniany kościół w Jaminach.
Zwracająca uwagę dominantą przestrzenną jest bryła neogotyckiego kościoła w Sztabinie.
Z grupy architektury dworskiej i zabudowy folwarcznej zachowały się fragmenty założenia w
Cisowie oraz ruiny w Jastrzębnej.
Osobną grupę stanowią zabytki budownictwa wiejskiego (budynki mieszkalne i gospodarcze o
drewnianej konstrukcji). Od połowy lat 70. stara zabudowa drewniana w środkowej części gminy
została zastąpiona przez utylitarną w formach zabudowę współczesną. Tym niemniej ciągle istnieje
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
52
pokaźna liczba budynków drewnianych, które będą zapewne wpisane w krajobraz gminy przez
najbliższe 10-15 lat.
Dwa parafialne cmentarze (Krasnybór, Jaminy) należy zaliczyć do cennych w skali tej części
województwa podlaskiego. Obiekty te posiadają stosunkowo dobrze zachowany starodrzew i
interesujące nagrobki (głównie żeliwne żelazne krzyże).
2.6.2. Układy przestrzenne zabudowy i typy osadnictwa
Wiejska sieć osadnicza powstała w historycznym procesie rozwoju rolnictwa. Na układ
przestrzenny wsi oprócz wielkości zaludnienia, miały wpływ warunki przyrodnicze, struktura agrarna,
procesy demograficzne i społeczno-gospodarcze, stopień zainwestowania oraz funkcja wsi w
strukturze osiedleńczej (typ usługowy, produkcyjny). Powyższe czynniki spowodowały, że w Gminie
Sztabin poza wsią gminną najczęstszym układem osadniczym są wsie skupione typu liniowego w
postaci szeregówek i ulicówek.
Obok tego powstały mniejsze i bardziej luźne formy przestrzenne, mające przeważnie kształt
przysiółków, a także rozproszonej wsi samotniczej.
Odmienny układ przestrzenny ma wieś gminna Sztabin z historycznie ukształtowanym
rynkiem centralnym i rozchodzącymi się od jego narożników uliczkami prostopadłymi.
Na obszarze gminy wyróżnia się dwa zasadnicze typy osadnictwa wiejskiego:
1)
Sieć wsi małych i przysiółków o śródpolnym położeniu zabudowań, pochodząca z różnych
okresów historycznych obejmująca tereny północne gminy.
2)
Sieć wsi średniej wielkości (20÷100 siedlisk) o śródpolnym położeniu zabudowań i
węzłowym układzie dróg przeważnie jeszcze feudalnego pochodzenia na pozostałych
terenach.
2.6.3. Uwarunkowania przekształceń systemu osadniczego
Gęstość zaludnienia na terenie Gminy Sztabin wynosi 16 osób/km2
przy średniej
województwa 61 osób/km2 i krajowej 124 osob/km2 i należy do najniższych wśród gmin dorzecza
Biebrzy. W Gminie Sztabin w 2000 r. było ogółem 49 wsi, w tym:

15 do 50 mieszkańców,

15 w przedziale 50÷99 mieszkańców,

16 w przedziale 100÷299 mieszkańców,

2 w przedziale 300÷499 mieszkańców (Jaziewo i Jastrzębna II),

i wieś Sztabin -1030 mieszkańców.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
53
W układzie funkcjonalnym wiejskie jednostki osadnicze tworzą usystematyzowaną strukturę
hierarchiczną, na którą składają się:

wieś Sztabin jako ośrodek gminny z rozwiniętymi funkcjami usługowymi przypisanymi
do tej funkcji wraz z funkcjami gospodarczymi (obsługa rolnictwa, lokalny przemysł i
rzemiosło, obsługa komunikacji i turystyki),

jednostki osadnicze o podstawowym i poszerzonym programie usługowym (w zakresie
szkolnictwa podstawowego, handlu, usług dla ludności i rolnictwa) – wsie Krasnybór i
Jaminy),

jednostki osadnicze z usługami elementarnymi prócz funkcji rolniczej: wsie Jastrzębna I,
Jastrzębna II, Kryłatka, Huta, Sosnowo, Jaziewo i Polkowo,

pozostałe wsie o funkcji rolniczej.
Do głównych uwarunkowań rozwoju osadnictwa w gminie należą:

słaby potencjał demograficzny i społeczno-gospodarczy w tym rynku pracy,

zmniejszenie się zatrudnienia w rolnictwie,

bariery infrastrukturalne terenów wymagające dla ich pokonania znacznych nakładów
finansowych,

bariery wynikające z braku przygotowania planistycznego i ekonomicznego terenów do
zainwestowania,

szansą jest położenie w stosunku do ciągów infrastruktury transportowej i technicznej,

szansą jest położenie w stosunku do najbardziej cennych walorów przyrodniczych
przydatnych dla rozwoju turystyki i wypoczynku.
Układ transportowy
2.7.
Przez teren gminy przebiegają:
–
droga krajowa Białystok – Augustów S 8 – droga ekspresowa,
–
droga wojewódzka Augustów – Lipsk Nr 664,
–
drogi powiatowe:
a)
Dębowo – Białobrzegi Nr 1220B,
b)
Rzepiski – Komaszówka - Promiski Nr 1222B,
c)
Sosnowo – Podcisówek Nr 1223B,
d)
Mogilnice– Wrotki Nr 1224B,
e)
Mogilnice – Sztabin Nr 1225B,
f)
Jasionowo – Jagłowo Nr 1226B,
g)
Cisów – Krasnybór Nr 1227B,
h)
Sztabin – Lipsk Nr 1228B,
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
54
i)
Kolonia Jastrzębna – Stacja Jastrzębna Nr 1229B,
j)
Kolonia Jastrzębna – Nowa Kamienna Nr 1230B,
k)
Janówek – Sztabin Nr 1241B.
Droga krajowa Nr S 8 obciążona jest ruchem ciężarowym międzynarodowym od przejścia
granicznego w Budzisku w kierunku na Białystok i cały kraj oraz międzynarodowym ruchem
samochodowym od powyższego przejścia granicznego i przejścia granicznego w Ogrodnikach. Trasa
ta stanowi główne połączenie drogowe miast powiatowych Suwałki, Sejny i Augustów z miastem
wojewódzkim Białymstokiem. Służy dla dojazdów z Białegostoku do największego rejonu
wypoczynkowo – turystycznego województwa, znajdującego się na Pojezierzu Suwalskim,
Augustowskim i Sejneńskim oraz Puszczy Augustowskiej.
Droga ta jest główną trasą komunikacji wewnętrznej – łączy wieś gminną z większością
pozostałych terenów gminy. Obciążona jest również ruchem gospodarczym – dojazdami do pół, łąk i
lasów, stanowi nawet np. we wsi Kamień drogę przepędu bydła na pastwiska.
Stan techniczny nawierzchni, jej wytrzymałość, parametry łuków i skrzyżowań z drogami
gminnymi, nie odpowiada przypisanej jej funkcji, zwłaszcza w zakresie ruchu ciężarowego.
Trasa stwarza bardzo duże zagrożenie dla mieszkańców i użytkowników terenów doń
przyległych, zwłaszcza w miejscowości gminnej Sztabin oraz dla środowiska przyrodniczego w
aspekcie przewozu ładunków i materiałów niebezpiecznych przez teren Biebrzańskiego Parku
Narodowego.
Droga wojewódzka Nr 664 łączy Lipsk z miastem powiatowym Augustów i miejscowością
gminna Raczki i przebiega północnym skrajem obszaru Gminy Sztabin, w większości po terenach
zalesionych i niezabudowanych. Przy obecnym natężeniu ruchu spełnia swą rolę w stopniu
dostatecznym.
Drogi powiatowe stanowią połączenie miejscowości z ośrodkiem gminnym – Sztabinem i
powiatowym m. Augustów. Ich stan techniczny i parametry są bardzo różne. Remontów i budowy
wymagają zwłaszcza nawierzchnie jezdni, mosty i przepusty.
Drogi gminne służą do połączeń między poszczególnymi wsiami z rozłogami łąk i lasami
terenów niezabudowanych.
Posiadają nawierzchnie przeważnie szutrowe, często nieutwardzone z nieuporządkowanym
ich odwodnieniem.
Przez teren gminy przebiega jednotorowa linia kolejowa na trasie E 75 Białystok – Sokółka
– Augustów – Suwałki – Trakiszki (Rail Baltica) z przystankiem we wsi Jastrzębna. Linia krzyżuje
się w jednym poziomie z trasami drogowymi.
Stan techniczny torów i torowisk oraz mostu na Biebrzy stwarza ograniczenia w prędkości
pociągów. Brak jest jakiegokolwiek zabezpieczenia ludności zamieszkałej w jej sąsiedztwie – np. we
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
55
wsi Jastrzębna Pierwsza oraz terenów Parku Narodowego i rzeki Biebrzy przed zagrożeniem
wynikającym z transportu ładunków niebezpiecznych.
Przez teren gminy przechodzą dwie drogi wodne – rzeka Biebrza i Kanał Augustowski.
Wykorzystywane są sporadycznie dla spływów kajakowych.
Brak jest jednak przystani wodnych, pomostów i pozostałych elementów infrastruktury
turystycznej niezbędnej do pełnego wykorzystania ich walorów.
2.8.
Infrastruktura techniczna
2.8.1. Zaopatrzenie w wodę
Na terenie Gminy Sztabin zaopatrzenie w wodę odbywa się z ujęć podziemnych - studni
wierconych i kopanych. Woda używana jest do celów socjalno - bytowych, rolniczych, produkcyjnych
i usługowych. Funkcjonują następujące rodzaje ujęć wody:

zakładowe (lokalne),

gminne - zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców gminy.

indywidualne w gospodarstwach domowych,
Ujęcia zakładowe - służą do zaopatrywania w wodę określonych odbiorców - właścicieli
ujęć. Na terenie gminy są cztery ujęcia zakładowe.
Tabela Nr 38. Dane techniczne i sanitarne ujęć zakładowych
Dębowo
Balinka
Cisów
obiekt
prywatny
Kamień
wydajnoś sposób
ć
uzdatnia
m3/h
nia
jakość
wody
dokum.
geologicz
na
typ
rok
budowy
głęb.
m
strażnica
wodna
wiercona
1987
63
b.d.
odżelazia
cze
osada
leśna
wiercona
1994
39
10
odżelazia zdatna do
cze
picia
jest
dwór
wiercona
1968
20
4,4
odżelazia zdatna do
nie
picia
jest
antena
telekom.
wiercona
1968
33,6
b.d.
bez uzd.
zdatna do
picia
jest
miejsco lokalizacj
wość
a
zdatna do
picia
jest
Ujęcia gminne - na terenie Gminy Sztabin znajdują się trzy czynne stacje wodociągowe z
których dostarczana jest woda do 31 wsi. Właścicielem jest Gmina Sztabin, a ujęcia eksploatowane są
przez
Gospodarstwo Pomocnicze WZMiUW Eksploatacja Wodociągów w Białymstoku.
Charakterystyka techniczna stacji zawarta jest w poniższej tabeli.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
56
Sztabin
SW-2
46,0
8,8
0,20
Kamień
SW-1
28,0
1,36
13,43
SW-2
24,0
5,75
13,43
2 odżelaziacze 1500
2 hydrofory V=4,5 m3
sprężarka WAN-E
chlorator C-51
2 hydrofory V=1,5 m3
sprężarka 3JW60
chlorator C-52
2 odżelaziacze 1400
2 hydrofory V=6,0 m3
2 sprężarki WAN
chlorator C-53
Krasnybór SW-1 23,6 10,8 6,0
2 filtry autom. APER
1400/172
SW-2 23,6 10,8 6,0
mieszacz
wodno–pow.
AS-8 DN 800
2 hydrofory V=4,0 m3
sprężarka WAN-BK
chlorator C-53
Sumaryczna wydajność istniejących stacji wodociągowych
Jaziewo
SW-1
30,3
8,5
Aktualna produkcja
dzienna wody m3/dobę
0,30
Wydajność godz. stacji
m3/h
7,5
Zainstalowane
urządzenia
Średnia wydajność dobowa
stacji
w m3/dobę
63,6
Głębokość stat. zw. Wody
m n.p.pt.
Wydajność eksploatacyjna
SW-1
Stacja
Depresja m .p.p.t.
Nr studni
Tabela Nr 39. Dane techniczne stacji wodociągowych gminnych
stacja
wyłączona
432
18,0
210
720
30,0
100
648
23,0
30
1700
71,0
340
Pozostałe gospodarstwa zaopatrują się w wodę z własnych kopanych lub wierconych studni
zagrodowych.
Często woda ujmowana ze studni nie spełnia warunków jakim powinna odpowiadać woda do
picia.
Studnie te nie posiadają wyznaczonych i wygrodzonych stref ochrony sanitarnej, a ujmowane
wody zaskórne i opadowe nie są należycie zabezpieczone przed infiltracją zanieczyszczeń i bakterii,
powodując niejednokrotnie niezdatność wody do spożycia dla ludności, jak również i zwierząt.
2.8.2. Sieć wodociągowa
Sieć wodociągowa na obszarze gminy obejmuje obecnie 944 połączeń wodociągowych do
budynków mieszkalnych i stanowi ok. 80% zwodociągowania gminy. Długość sieci wodociągowej
wynosi 148 km, zaś długość przyłączy 38,1 km.
Sieć wodociągowa wykonana jest z żeliwa, PCV i w części z azbestu.
Następujące wsie nie są zwodociągowane: Balinka, Budziski, Cisów, Długie, Huta, Kryłatka,
Motułka, Chomaszewo, Podcisówek, Kol. Lebiedzin, Kol. Jasionowo, Kol. Krasnybór.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
57
Uwzględniając stosunkowo młody wiek sieci (najstarsze odcinki mają ok. 40 lat) i rodzaj
materiału - głównie tworzywo, należy stwierdzić, że stan techniczny sieci jest dobry.
Tabela Nr 40. Wodociągi – stan na dzień 31.XII.2002 r.
zużycie wody z wodociągów
w gospodarstwach domowych
na
w dm 3
1 mieszkańca
w m3
28,2
34055,7
32,1
22835,9
wyszczególnienie
sieć
wodociągowa
rozdzielcza
w km
połączenia
wodociągowe
prowadzące do
budynków
mieszkalnych
zdroje
uliczne
województwo podlaskie
9655,7
150356
241
miasta
1470,0
61394
122
wieś
8185,7
88962
119
11219,8
22,6
powiat augustowski
734,8
8210
21
1592,5
26,9
miasta
74,8
4106
10
895,8
27,8
wieś
660,0
4104
11
696,7
25,9
Gmina Sztabin
122,4
801
3
92,5
16,5
Zużycie wody w gminie na jednego mieszkańca wynosi ok. 16,5 m3 i jest mniejsze niż
średnia zużycia wody w województwie podlaskim – 28,2 m3 i powiecie augustowskim - 26,9 m3.
W roku 2002 w województwie podlaskim było 9655,7 km sieci wodociągowej, w tym w
powiecie augustowskim 734,8 km, a w Gminie Sztabin – 122,4 km. W 2002 r. w gospodarstwach
domowych w gminie zużyto 92,5 dam3 wody.
Znaczny rozwój sieci wodociągowej w ostatnich latach jest właściwym kierunkiem działania
zapewniającym mieszkańcom gminy wodę odpowiadającą wymogom MZiOŚ.
Niekorzystne zjawiska to:
–
duże straty wody (wynikające głównie z awarii rurociągów), prowadzące do strat ekonomicznych
oraz nadmiernej eksploatacji zasobów wodnych.
Pozytywnie ocenia się zamiar dalszej rozbudowy sieci wodociągowej.
2.8.3. Gospodarka ściekowa
Na terenie województwa podlaskiego w roku 2002 było łącznie 1609,5 km sieci kanalizacji
sanitarnej, w tym w powiecie augustowskim 97,8 km, a w Gminie Sztabin 7 km.
Oczyszczalni ścieków w województwie było 91 (69 – biologicznych i 22 z podwyższonym
usuwaniem biogenów),
w powiecie augustowskim – 5 (1 – biologiczna i 4 z podwyższonym
usuwaniem biogenów) , w tym 1 z podwyższonym usuwaniem biogenów w Sztabinie.
Na terenie gminy jest jedna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Sztabin, wybudowana w
1996 r.,
o przepustowości 152 m3/d. Równocześnie z oczyszczalnią wybudowano 7 km sieci
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
58
kanalizacyjnej z jedną przepompownią ścieków. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 160
budynków mieszkalnych.
Oczyszczalnia
ścieków
działa
z
zastosowaniem
osadu
czynnego
pracującego
semiperiodycznie. Jest to szeroko stosowane rozwiązanie w województwie podlaskim. Umożliwia ono
intensywne oczyszczanie ścieków.
Zastosowane metody i urządzenia do przeróbki osadów nie
gwarantują właściwego stanu sanitarnego, umożliwiającego ich bezpośrednie przyrodnicze
zagospodarowanie. Ze względu na dostępność biomasy roślinnej najbardziej optymalnym i
pożądanym rozwiązaniem może być przetwarzanie osadów generowanych przez oczyszczalnię
poprzez ich kompostowanie. Osad ściekowy może stanowić dodatek do biomasy, a otrzymany
kompost o wysokiej jakości będzie produktem czystym pod względem sanitarnym i fizyko –
chemicznym. Zastosowanie kompostu jest ogromne, a możliwości zbytu zależeć będą od działań
marketingowych i edukacyjnych.
Osiągnięcie wymaganego efektu oczyszczania wiąże się z
rozbudową części mechanicznej oczyszczalni. Wprowadzenie technologii kompostowania osadów
wymagać będzie obiektów, których wielkość i położenie warunkowane będzie określeniem skąd
można pozyskiwać największe ilości biomasy. Ponadto konieczne jest uporządkowanie gospodarki
ściekowej w istniejących zakładach przemysłowych zrzucających ścieki do oczyszczalni.
W latach 2000 – 2002 na terenie gminy wybudowano 18 przydomowych oczyszczalni ścieków
w ramach projektu pilotażowego. Gmina będzie ten system rozwijała.
Ścieki z terenów nieskanalizowanych dowożone są okresowo do oczyszczalni ścieków w
Sztabinie.
Nie prowadzi się żadnych rejestrów ilości ścieków wywożonych z poszczególnych
gospodarstw, należy przypuszczać, że nieszczelne szamba są źródłami lokalnych zanieczyszczeń
środowiska i złej jakości wody w wielu studniach domowych.
Złe strony gospodarki ściekowej to:
–
niekontrolowane wywożenie ścieków z szamb,
–
brak bilansu wywożonych ścieków,
–
wywożenie ścieków przez niekoncesjonowanych przewoźników.
2.8.4. Gospodarka odpadami
Na terenie gminy nie ma aktualnie czynnego wysypiska. Dotychczasowe znajdujące się we wsi
Kunicha zostało w 1996 roku zamknięte.
Śmieci z terenu Gminy Sztabin wywożone są w pojemnikach firmy ASTWA na wysypisko w
Białymstoku.
Rozwiązanie zagadnień gospodarki odpadami nastąpi w ramach Związku Komunalnego „Biebrza”,
którego Gmina Sztabin jest członkiem.
Na terenie gminy nie ma bakutilu.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
59
Obecnie gmina nie posiada rozwiązań dotyczących utylizacji zwierząt padłych – przeżuwaczy i
nie kontroluje postępowania z padłymi zwierzętami.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wolno grzebać zwłok bydła, owiec i kóz oraz ich
części. Zwłoki tych zwierząt muszą być przekazywane do zakładu utylizacyjnego, który posiadają
urządzenia do całkowitego unieszkodliwiania zwłok ( ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej – Dz. U. z
19999 r. Nr 66, poz. 752 ze zm.).
Istnieje pilna potrzeba uporządkowania systemu zbiórki padłych zwierząt z uwagi na
bezpieczeństwo sanitarno – weterynaryjne i ochronę środowiska, które jest zanieczyszczane różnymi
odpadami.
2.8.5. System gazowniczy i ciepłowniczy
Na terenie gminy nie ma systemu gazowniczego - sieciowego. Dostawa gazu do wszystkich
odbiorców odbywa się tylko w postaci gazu z butli. Ze względu na fakt, że znaczna część gazu
dostarczana jest przez prywatnych przewoźników trudno jest ustalić jego zużycia. Nie ma również
systemu ciepłowniczego, każde gospodarstwo korzysta z własnego źródła ciepła.
W Gminie Sztabin znajduje się kilka kotłowni zasilających budynki komunalne.
Są to m. in.
Tabela Nr 41. Dane charakterystyczne kotłowni komunalnych w Gminie Sztabin
Lokalizacja kotłowni
Zespół Szkół Samorządowych w
Sztabinie
Zespół Szkół Samorządowych w
Krasnymborze
Urząd Gminy Sztabin
NZOZ
Przychodnia
Lekarzy
Rodzinnych w Sztabinie
Szkoła Podstawowa w Jaminach
NZOZ Przychodnia Rejonowa w
Krasnymborze
Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Sztabinie
Szkoła Podstawowa w Jaziewie
Rodzaj kotłowni
olejowa – 2 kotły
Moc kotła
olejowa – 1 kocioł
350 kW,
130 kW
350 kW
na biomasę (trociny, drewno) – 1 kocioł
na biomasę ( drewno)
– 2 kotły
na biomasę (drewno) – 1 kocioł
na biomasę (drewno) – 1 kocioł
400 kW
60 kW,
25 kW
80 kW
25 kW
na biomasę (trociny, drewno) – 2 kotły
po 400kW
węglowa – 2 kotły
224 kW
Zużycie paliwa
lub biomasy
70 000 l/rok
60 000 l/rok
60 ton
Źródło: Urząd Gminy Sztabin
W roku 2004 planuje się modernizację kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej w Jaziewie i
wymianę kotła z węglowego na kocioł opalany biomasą.
Pozostałe kotłownie w gminie to kotłownie indywidualne. Brak jest szczegółowych danych o
nich. Większość z kotłowni indywidualnych jest opalana biomasą (drewnem i odpadami drzewnymi).
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
60
2.8.6. Energia ze źródeł odnawialnych
Jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju przynoszących efekty ekologiczno
– energetyczne jest racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.
W „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej” przyjętej przez Rząd Polski udział energii
odnawialnej w zużyciu energii pierwotnej stanowi 2,5%.
W związku z tym, że w Unii Europejskiej energia ze źródeł odnawialnych stanowić będzie
znaczący składnik bilansu energetycznego, należy dostosować poziom wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych na poziomie do 12% w roku 2010.
Odnawialne źródła energii tj.: biomasa, energia wodna, energia geotermalna, energia wiatru,
energia promieniowania słonecznego mogą stanowić istotny udział w bilansie energetycznym gminy.
Mogą zapewnić racjonalne bezpieczeństwo i niezależność oraz przyczynić się do poprawy
zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej sieci energetycznej.
Największe możliwości na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie ma biomasa.
Źródłem biomasy – niezwykle cennego surowca dla środowiska jest przede wszystkim drewno
opałowe z lasów, słoma, trzcina oraz inne materiały pochodzenia roślinnego.
Potencjalnym odbiorcą energii ze źródeł odnawialnych może być rolnictwo i budownictwo.
Tereny rolnicze, które ze względu na zanieczyszczenia gleb lub niskie klasy nie nadają się do celów
produkcji rolnej mogą być wykorzystywane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji biopaliw.
Biomasa ze względów ekonomicznych powinna być wykorzystywana szczególnie na terenach
wiejskich, gdzie nie jest wymagany transport i magazynowanie rezerw. Spalanie biomasy jest
neutralne dla środowiska.
Korzyści płynące ze spalania biomasy:
 zastąpienie starych niewydajnych i wysokoemisyjnych pieców węglowych nowoczesnymi
kotłami,
 zastąpienie tanim, często bezpłatnym, dostępnym biopaliwem drogiego paliwa kopanego
(węgla),
 oszczędności wynikające z ograniczenia kosztów zakupu i transportu paliw kopanych,
 oszczędności związane ze zmniejszeniem ilości odpadów deponowanych na składowiska,
 ograniczenie emisji gazów w trakcie spalania – korzyści ekologiczne,
 nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, co jest bardzo istotne na terenach dotkniętych
bezrobociem,
 promowanie rozwoju regionalnego.
2.8.7. Elektroenergetyka i telekomunikacja
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
61
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Sztabin jest zapewniona w sposób dostateczny.
Energia elektryczna do poszczególnych miejscowości przesyłana jest liniami napowietrznymi o
napięciu 20 kV. Należy mieć na uwadze ciągłą modernizację sieci co przyczyni się do zwiększenia
pewności i dostawy energii elektrycznej na potrzeby gminy. W celu zapewnienia możliwości
modernizacji sieci elektroenergetycznych należy dążyć do:

wprowadzenia odpowiedniego programu reelektryfikacji wsi polegającego na kompleksowej
modernizacji istniejącej sieci,

wykonania powiązań pomiędzy poszczególnymi odgałęzieniami linii napowietrznych 20kV i
budowę nowych linii 20 kV w celu skrócenia ciągów liniowych, zmniejszenia spadków napięć,
zwiększenia pewności zasilania w energię elektryczną,

zwiększenia przekrojów przewodów ciągów głównych linii napowietrznych 20kV i stosowania
przekrojów przewodów ciągów głównych min. 50 mm2,

dokonywania sukcesywnej wymiany i remontów stacji transformatorowych typu ŻH, SB2

dokonywania
sukcesywnej
wymiany
transformatorów
o
mocy
20kVA
w
stacjach
transformatorowych,

wymieniania przyłączy nie spełniających wymagań ochrony przeciwpożarowej

przebudowy i modernizacji linii 110 kV przebiegającej z GPZ Augustów do GPZ Dąbrowa
Białostocka.
W działaniach zmierzających w kierunku rozwoju gminy duże znaczenia ma telekomunikacja.
Ocena istniejącego systemu telekomunikacji jest pozytywna. System telekomunikacji na
terenie gminy tworzą sieci światłowodowe.
Obszar gminy jest stelefonizowany, a istniejąca sieć zabezpiecza potrzeby mieszkańców w
tradycyjnej sieci telekomunikacyjnej.
Na terenie Gminy Sztabin nie występują problemy związane z telekomunikacją. Zwiększa się
dostępność do sieci informatycznej.
Dynamicznie rozwija się telefonia komórkowa.
Obecnie należałoby:
– modernizować istniejące sieci,
– zwiększyć liczbę abonentów,
– zwiększyć ofertę programową usług telefonicznych,
– w dalszym ciągu rozwijać telefonię komórkową,
– zwiększyć dostęp do sieci informatycznej.
2.8.8. Ocena ogólna stanu infrastruktury technicznej
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
62
1) Stan zwodociągowania gminy jest
średni. Prowadzone i
planowane inwestycje w zakresie
rozbudowy sieci ocenia się pozytywnie, lecz są one niewystarczające. Jest opracowana
dokumentacja techniczna sieci wodociągowej.
2) Gospodarkę ściekową i planowane w tym zakresie dalsze inwestycje ocenia się pozytywnie.
Jednocześnie zwraca się uwagę na możliwe trudności w wyegzekwowaniu dowożenia ścieków ze
wszystkich gospodarstw do oczyszczalni.
3) W zakresie gospodarki odpadami w dalszym ciągu powinny być prowadzone działania
zmierzające do jej poprawienia, m. in. powinien powstać system zbierania odpadów we
wszystkich wsiach, a następnie także system segregacji odpadów z wykorzystaniem surowców
wtórnych, co zmniejszy koszty wywożenia.
4) Brak bakutilu i nie kontrolowane postępowanie z padłymi zwierzętami ocenia się negatywnie.
5) Dostawa gazu do wszystkich odbiorców odbywa się tylko w postaci gazu butlowego. Należy
stwierdzić, że taki sposób gazyfikacji jest poprawny technicznie, a uwzględniając stosukowo luźną
zabudowę gminy wydaje się, że niecelowe i bardzo kosztowne byłoby budowanie gazyfikacji
przewodowej. Jedynie dla samej miejscowości Sztabin uzasadniona jest budowa sieci gazowej.
6) Istniejący, oparty na indywidualnych źródłach ciepła, system ciepłowniczy jest poprawny i nie ma
potrzeby budowy systemu scentralizowanego opartego jedynie na kilku dużych kotłowniach. Duża
odległość pomiędzy poszczególnymi wsiami i ich stosunkowo niewielkie zaludnienie wyklucza
stosowanie takiego systemu. Zalecane odchodzenie od spalania węgla na rzecz paliw
ekologicznych.
2.9. Cele Stowarzyszenia Gmin Biebrzańskich
Do Stowarzyszenia Gmin Biebrzańskich poza Sztabinem należą: Miasto i Gmina Dąbrowa
Białostocka, Miasto i Gmina Goniądz, Gmina Jaświly, Miasto i Gmina Lipsk, Gmina Nowy Dwór,
Miasto i Gmina Suchowola, Gmina Trzcianne.
Główne cele statutowe Stowarzyszenia to:
1) tworzenie warunków rozwoju działalności gospodarczej podmiotów z ukierunkowaniem na
wzrost rozwoju gospodarczego poprzez:

rozwój przemysłu terenowego, a w szczególności rolno-spożywczego,

rozwój rolnictwa, a w szczególności produkcji zdrowej żywności z gospodarstw
ekologicznych,

rozwój dróg, infrastruktury technicznej i telekomunikacji,

rozwój handlu i usług w szczególności w dziedzinach: turystyki, sportu i rekreacji;
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
63
2) integracja gospodarki regionu z gospodarka naszego i innych krajów, w szczególności poprzez
wprowadzenie europejskich standardów wytwarzania i usług oraz norm jakości, rozwój na
poziomie europejskim infrastruktury technicznej regionu, włączenie regionalnej bazy danych
do centralnego systemu informacyjnego;
3) wspomaganie procesów restrukturyzacji i procesów prywatyzacyjnych;
4) promowanie regionu i zabieganie o pozyskanie środków finansowych lub pomocy rzeczowej
ze źródeł krajowych i zagranicznych;
5) efektywne zgodne z potrzebami i specyfiką regionu wykorzystywanie funduszy krajowych i
zagranicznych dostępnych w ramach programów pomocowych;
6) tworzenie systemów gospodarczych finansujących i udzielających gwarancji kredytowych w
szczególności:
2.10.

spółdzielczych kas oszczędnościowo-pożyczkowych,

funduszy rolnych,

lokalnych funduszy inwestycyjnych i gwarancyjnych.
Budżet gminy
Dochód na jednego mieszkańca w Gminie Sztabin w roku 2002 wyniósł 1305,30 zł, przy
średniej 1296,30 zł w województwie, natomiast wydatki wynosiły 1591,80 zł przy średniej w
województwie wynoszącej 1300,90 zł. Wydatki były o 286,50 zł wyższe od dochodów. Ponad 28%
wydatków przeznaczono na inwestycje.
Tabela Nr 42. Dochody i wydatki budżetu Gminy Sztabin na jednego mieszkańca
wyszczególnienie
ogółem
Gmina Sztabin
1305,3
dochody
w tym: dochody własne
ogółem
w złotych
346,3
1591,8
wydatki
w tym: inwestycyjne
452,9
Źródło: Rocznik statystyczny województwa podlaskiego – 2003 r.,
Tabela Nr 43. Dochody budżetu Gminy Sztabin wg rodzajów
wyszczególnienie
OGÓŁEM
Dochody własne
w tym:
podatek rolny
podatek od nieruchomości
podatek od osób fizycznych
podatek od osób prawnych
Dotacje celowe z budżetu państwa
Dotacje otrzymane z funduszy celowych
w tys. zł
7334,7
1945,7
w%
100,0
33,6
251,3
613,1
259,80
2,1
922,2
25,00
3,7
2,0
3,4
1,3
14,6
2,5
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
64
Subwencje ogólne
4441,8
39,4
Źródło: Rocznik statystyczny województwa podlaskiego – 2003 r.,
W strukturze dochodów subwencje i dotacje z budżetu państwa stanowiły w 2002 r. w gminie
Sztabin 54,0 % dochodów, gdy średnio w gminach powiatu augustowskiego 48,6 % i woj. podlaskiego
46,8 %
W strukturze działowej wydatków
w 2002 r. największe pozycje stanowiły: oświata i
wychowanie 38,1 % oraz administracja 14,6 %
W strukturze wydatków
według rodzajów w 2002 r. największą pozycję stanowiły
wynagrodzenia 32,14%. Wydatki inwestycyjne stanowiły 28,45 % wydatków budżetowych gminy,
przy 6,66 procentowym udziale wydatków inwestycyjnych średnio w gminach powiatu
augustowskiego.
Tabela Nr 44. Wydatki budżetu Gminy Sztabin według rodzajów w 2002 roku
Wyszczególnienie
OGÓŁEM
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki bieżące:
- wynagrodzenia
- zakup materiałów
wydatki inwestycyjne
wydatki bieżące
w tys. złotych
8944,1
891,0
5205,4
2874,8
1562,8
2544,7
w%
100
9,96
58,20
32,14
17,47
28,45
Źródło: Rocznik statystyczny województwa podlaskiego – 2003 r.,
2.11.
Problemy rozwoju gminy
1) Zjawiska demograficzne przedstawiają się w Gminie Sztabin niekorzystnie. Niski przyrost
naturalny (w r. 2002 nawet ujemny), przy nadmiernej migracji ludzi młodych, zwłaszcza płci
żeńskiej, powoduje systematyczny spadek liczby ludności i pogarszanie jej struktury według
wieku i płci.
2) Migracja, zwłaszcza ludzi młodych do miast jest obiektywną koniecznością, spowodowaną z
jednej strony brakiem infrastruktury społecznej i technicznej na wsi, z drugiej - z powodu
postępu technicznego w rolnictwie, gdzie powstają nadwyżki pracy i staje się zbędna pewna
liczba ludzi w gospodarstwach rolnych.
3) Problem nadmiernej migracji i wyludniania terenów wiejskich można łagodzić przez
tworzenie warunków życia i pracy na terenie gminy nie gorszych niż gdzie indziej po to, by
skłonić młodzież, zwłaszcza płci żeńskiej, migrującą do miast w celu zdobycia wykształcenia,
do powrotu w rodzinne strony po ukończeniu nauki. Musi jednak być do tego stworzona
odpowiednia infrastruktura oraz możliwości do prowadzenia
dochodowej działalności,
zwłaszcza w dziedzinach pozarolniczych.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
65
4) Poziom wykształcenia ludności, mimo systematycznego postępu jest jeszcze niski, zarówno
wśród rolników indywidualnych, jak i biorąc pod uwagę ogół ludności gminy. Jest to czynnik
ograniczający i utrudniający rozwój przedsiębiorczości w dziedzinach pozarolniczych,
mogących zmienić strukturę gospodarczą gminy
5) Struktura gospodarcza
a.
postęp techniczny w rolnictwie, zmniejszanie się liczby gospodarstw rolnych jest
przyczyną odchodzenia z rolnictwa coraz większej liczby ludzi i potencjalnym źródłem
bezrobocia.
b.
udział rolnictwa w dochodach budżetu gminy jest niewielki, mimo ogromnego udziału w
strukturze gospodarczej gminy, nie można przy tym zakładać w przyszłości
znaczniejszego wzrostu wpływów z gospodarki rolnej. Należałoby zatem dążyć do
rozwoju wszelkich przedsięwzięć pozarolniczych, z których powinny być większe
dochody i dla budżetu gminy i dla ludności.
c.
taka struktura gospodarcza gminy, gdzie główne źródła dochodów to rolnictwo i
niewysokie emerytury i renty rolnicze, stwarza finansowe ograniczenia i niedostatek
własnych środków na inwestycje i poprawę warunków życia.,
d.
niezbędne jest pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych, angażujących środki finansowe
w dziedzinach pozarolniczych. Powinno to rozkręcać gospodarkę na zasadach sprzężenia
zwrotnego - rozwój gospodarczy oznacza wzrost dochodów ludności i budżetu gminy, a
to z kolei pozwala angażować więcej środków na inwestycje i dalszy rozwój.
e.
środki budżetu gminy, obok zaspokajania podstawowych potrzeb społecznych, powinny
koncentrować się na działaniach poprawiających infrastrukturę oraz wspierać dziedziny
pozarolnicze, zwłaszcza turystykę, handel i przetwórstwo spożywcze.
f.
przy wykorzystaniu położenia w powiecie przygranicznym i piękna krajobrazowego
należałoby podejmować działania rozwijające pozarolnicze dziedziny wytwórczości i
usług, poprzez inwestowanie w nowe przedsięwzięcia i organizowanie w gospodarstwach
rolnych obok typowo rolniczej dodatkowo innych rodzajów działalności.
6) Zmiana struktury gospodarczej gminy powinna:
a.
przyczynić się do wzrostu dochodów ludności i budżetu gminy,
b.
zahamować nadmierną migrację, zwłaszcza kobiet i spowodować wyrównanie proporcji
płci,
c.
skłaniać ludzi do podwyższania kwalifikacji zawodowych i poziomu wykształcenia, jak
również do powrotu młodzieży po ukończeniu nauki w szkołach średnich i wyższych w
swoje rodzinne strony.
d.
rozwój poza rolnictwem mógłby wchłonąć nadwyżki siły roboczej i łagodzić w ten
sposób skutki istniejącego i potencjalnie narastającego bezrobocia.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
66
7) W celu poprawy warunków mieszkaniowych - jako jednego z najważniejszych elementów
warunków bytu - powinien następować dalszy rozwój systemu wodociągów, kanalizacji,
lokalnych oczyszczalni ścieków, sieci telekomunikacyjnej i innych elementów infrastruktury
technicznej. Konieczne jest przyśpieszenie tempa budownictwa mieszkaniowego i
zastępowanie najstarszych, najsłabiej wyposażonych w instalacje budynków mieszkalnych
nowym budownictwem mieszkaniowym oraz tam gdzie jest to możliwe lub konieczne (np.
obiekty zabytkowe) przeprowadzanie remontów i modernizacji.
8) Ukształtowany system miejscowości w sieci osadniczej i istniejący szereg czynników
demograficznych, ekologicznych i infrastrukturalnych, oddziałujących na rozwój, stwarza
średnio korzystne warunki do rozwoju w Sztabinie i Kamieniu. Trudno jednak oczekiwać
znaczniejszego wzrostu tych miejscowości, wskutek konkurencyjnego oddziaływania miast,
zwłaszcza powiatowego Augustowa. W pozostałych miejscowościach - wobec tego, że
rolnictwo wyczerpało możliwości dalszego rozwoju, a w perspektywie powiększanie areału
gospodarstw będzie czynnikiem ograniczającym rozwój przestrzenny osadnictwa - można
oczekiwać głównie modernizacji, przekształceń i niezbędnych uzupełnień istniejącego stanu
zagospodarowania przestrzennego, w niewielkim stopniu obejmujących nowe tereny.
9) Oczywiste jest, że wiele elementów infrastruktury społecznej takich, jak szkoły średnie, służba
zdrowia, organa bezpieczeństwa publicznego i inne instytucje o charakterze publicznym, nie
będą lokalizowane na terenie gminy, a koncentrować się będą
w powiatowym mieście
Augustowie, konieczne jest zatem dalsze umacnianie powiązań i ścisła współpraca gminy z
władzami powiatowymi. Niezbędne jest natomiast na terenie gminy pojawienie się znacznie
większej
liczby
obiektów
turystycznych,
handlowych,
usługowych,
przetwórstwa
spożywczego, które przełamałyby gospodarczą monokulturę rolniczą gminy.
3. KIERUNKI ROZWOJU GMINY W ŚWIETLE PRZYJĘTYCH DOKUMENTÓW
STRATEGICZNYCH CENTRALNYCH I REGIONALNYCH
3.1.
Dokumenty strategiczne centralne
Precyzują one pożądane działania, jakie należy podejmować w celu zapewnienia trwałego i
harmonijnego rozwoju społeczności lokalnych.
3.1.1. Polska 2025 – Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
67
Najważniejsze kierunki działań tu określone obejmują:
–
dążenie do zmniejszenia dystansu w rozwoju społeczno – gospodarczym wobec krajów wysoko
rozwiniętych, zarówno pod względem materialnym jak i pod względem jakości życia
mieszkańców,
–
osiągniecie poziomu jakości życia porównywalnego ze średnim poziomem w krajach Unii
Europejskiej,
–
tworzenie społeczeństwa ludzi wykształconych i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
3.1.2. II Polityka ekologiczna państwa
Przyjęto w niej zadania w sferze ekologicznej określające również kierunki działań w sferze
gospodarczej i społecznej, a najważniejsze z nich to:
–
dalsza poprawa jakości powietrza, przede wszystkim przez zmniejszenie emisji pyłów i gazów do
atmosfery,
–
poprawa jakości wód powierzchniowych,
–
zmniejszenie uciążliwości odpadów,
–
realizacja programu zalesienia obszarów wododziałowych, terenów o niskiej przydatności
rolniczej,
–
utrwalenie proekologicznych wartości kulturowych oraz prowadzenie edukacji ekologicznej
społeczeństwa,
–
rozpoczęcie realizacji programu oczyszczania ścieków we wszystkich miejscowościach liczących
2 tys. i więcej mieszkańców,
–
zmniejszenie materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności produkcji przemysłowej,
–
wymuszenie proekologicznych modernizacji technik i technologii wytwarzania w gospodarce.
3.1.3. Spójna polityka rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa
Polityka powyższa zakłada działania ukierunkowane na poprawę warunków pracy i poziomu
życia ludności wiejskiej, przebudowę struktur sektora rolnego oraz kształtowanie warunków rozwoju
zrównoważonego na obszarach wiejskich i zwiększenie konkurencyjności wyrobów polskiego
przemysłu spożywczego. Działania te powinny być ukierunkowane na podniesienie poziomu edukacji,
możliwości przekwalifikowania dla mieszkańców wsi, przyśpieszenie procesów modernizacji
rolnictwa oraz rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej.
3.1.4. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
68
Celem tej strategii
jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz
przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długotrwałemu
rozwojowi
gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz
integracji z Unią Europejską.
Przeciwdziałanie marginalizacji polegać będzie na podjęciu działań interwencyjnych na
obszarach o najmniejszych możliwościach rozwojowych oraz najtrudniejszej sytuacji społeczno –
gospodarczej.
Polityka rozwoju regionalnego państwa sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu,
decentralizacji zarządzania państwem przekształceniom strukturalnym regionów, wzrostowi
urbanizacji, zwiększaniu mobilności przestrzennej ludności, zwiększaniu poziomu wiedzy i dostępu
do najnowocześniejszych technologii społeczeństwa i podmiotów gospodarczych, a w konsekwencji
poprawie warunków rozwoju rodzin.
Cel strategiczny Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego w przypadku Gminy Sztabin
osiągnięty zostanie poprzez koncentrację interwencji państwa w kilku priorytetach polityki rozwoju do
roku 2006:
1) rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów:
–
rozbudowa i modernizacja sieci transportowo – logistycznych,
–
rozbudowa sieci telekomunikacyjnych i informatycznych,
–
rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska,
2) restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji:
–
tworzenie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
–
podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionów,
–
rozwój sektora turystyki,
3) rozwój zasobów ludzkich:
–
rozwój kształcenia ustawicznego w powiązaniu z postępem technologicznym,
–
szkolenie kadr administracji publicznej,
–
zwiększenie mobilności zawodowej, sektorowej i przestrzennej zasobów pracy,
4) wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją:
–
aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich,
5) rozwój współpracy regionów
Polityka rozwoju regionalnego będzie realizowana przez udzielenie wsparcia finansowego
zadań przedstawionych w programach wojewódzkich i wynegocjowanych w zawartych kontraktach
wojewódzkich. Priorytety rozwoju regionalnego państwa są
podstawą dla ubiegania się województw
o wsparcie ze środków krajowych i wspólnotowych.
3.1.5. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
69
Powyższa koncepcja jest podstawowym dokumentem określającym zasady polityki Państwa w
dziedzinie przestrzennego zagospodarowania kraju w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.
Jednym z zadań zapisanych w koncepcji opracowanej na podstawie ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 roku jest potrzeba ekologizacji przestrzennego zagospodarowania
kraju poprzez:
–
promowanie i upowszechnianie ekorozwoju jako nadrzędnej idei kształtowania trwałego
rozwoju,
–
aktywną ochronę zasobów unikatowych i najcenniejszych dla zachowania i utrwalenia
różnorodności biologicznej polskiej przestrzeni przyrodniczej i jej tożsamości w przestrzeni
europejskiej.
Na szczeblu gminy realizacja koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju odbywa
się poprzez:
–
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
–
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z dołączoną prognozą skutków wpływu
ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.
3.1.6. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej
Jest to dokument, który identyfikuje i hierarchizuje główne cele edukacji środowiskowej
wskazując jednocześnie możliwości ich realizacji. Podstawowe cele to:
1) upowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia uwzględniając również pracę i
wypoczynek człowieka - objęcie edukacją ekologiczną wszystkich mieszkańców
Rzeczypospolitej Polskiej,
2) wdrożenie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej na wszystkich stopniach
edukacji formalnej i nieformalnej,
3) promowanie dobrych doświadczeń w zakresie metodyki edukacji ekologicznej.
3.2.
Dokumenty strategiczne regionalne
3.2.1. Strategia rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2010
W dokumencie powyższym z września 2003 roku sformułowano następująco:
1) Misję województwa
Województwo Podlaskie regionem aktywnego i zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem
walorów środowiska naturalnego, wielokulturowej tradycji i położenia przygranicznego
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
70
2) Motto województwa:
Województwo podlaskie regionem rozwoju społeczno – ekonomicznego, otwartym na
przedsiębiorczość i partnerską współpracę.
Określony w ten sposób nadrzędny cel rozwoju województwa jest ujęty w formie pięciu celów
strategicznych:
A. Podniesienie konkurencyjności województwa poprzez rozbudowę i modernizację
infrastruktury ,
B. Restrukturyzacja i dywersyfikacja bazy ekonomicznej województwa ze szczególnym
wykorzystaniem walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych,
C. Rozwój wykorzystania zasobów ludzkich poprzez przeciwdziałanie bezrobociu,
marginalizacji grup społecznych i podniesienie kwalifikacji zawodowych społeczeństwa,
D. Rozwój rolnictwa oraz wspieranie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych
marginalizacją,
E. Rozwój
współpracy
międzynarodowej
i
regionalnej
poprzez
wykorzystanie
przygranicznego położenia województwa.
W ramach ogólnych celów strategicznych wyróżniono między innymi następujące –
adekwatne do problemów Gminy Sztabin – priorytety i kierunki rozwoju:
Priorytet 1
Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej
Realizacja tego priorytetu odbywać się będzie poprzez budowę i modernizacje infrastruktury
transportowej, telekomunikacyjnej i technicznej .
a) Rozwój systemu transportowego w tym:
–
budowę i modernizację drogi
ekspresowej
S 8
w I Priorytetowym Korytarzu
Transportowym,
–
modernizację drogi wojewódzkiej,
–
wspieranie przebudowy dróg powiatowych dla obsługi ruchu turystycznego,
–
rozbudowę istniejących i budowę nowych miejsc obsługi podróżnych (MOP),
–
przebudowę i modernizację linii i urządzeń kolejowych linii E 75 Warszawa – Białystok –
Suwałki – Trakiszki – „Rail Baltica”.
b) Rozwój systemów energetycznych, w tym:
–
wspieranie nowych, niekonwencjonalnych, proekologicznych źródeł energii,
–
rozwój systemu gazowniczego,
–
budowę RPZ-ów WN/SN wraz z liniami zasilającymi oraz modernizację istniejących
urządzeń,
–
modernizację istniejących urządzeń technicznych ograniczającą emisję zanieczyszczeń,
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
–
71
racjonalne wykorzystanie energii w tym m. in. przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
c) Rozwój systemu telekomunikacyjnego , ukierunkowany będzie na:
–
rozbudowę sieci wewnątrz wojewódzkich stosownie do potrzeb,
–
tworzenie systemu łączności teleinformatycznej dla potrzeb struktur administracji wszystkich
szczebli i dla gospodarki,
–
rozwój łączności w systemach telefonii komórkowej.
d) Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz usuwania i
utylizacji odpadów, w tym:
–
wspomaganie rozbudowy sieci wodociągowej we wsiach,
–
współpraca samorządów w zakresie modernizacji istniejących i budowy nowych ujęć wody
i stacji uzdatniania,
–
wspieranie budowy oczyszczalni ścieków we wsiach,
–
modernizacja istniejących oczyszczalni pod kątem zwiększenia ich sprawności,
–
budowa sieci kanalizacji sanitarnej zwłaszcza w miejscowościach położonych na obszarach
prawnie chronionych,
–
budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorami,
–
tworzenie systemów odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów,
–
powszechnej selektywnej zbiórki odpadów.
Priorytet 2
Wzmocnienie bazy ekonomicznej
Realizacja tego priorytetu odbywać się będzie poprzez wspieranie restrukturyzacji rolnictwa i
przetwórstwa, rozwoju sektora turystycznego oraz tworzenie warunków dla przedsiębiorczości i
innowacji.
a) Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym:
–
tworzenie warunków do poprawy jakości i struktury rolniczej przestrzeni produkcyjnej
(scalanie i wymianę gruntów, modernizacja infrastruktury technicznej i dróg, regulacja
stosunków wodnych),
–
wspieranie specjalizacji i intensyfikacji produkcji rolniczej dostosowanej do potrzeb rynku
żywnościowego, przetwórstwa rolno – spożywczego i eksportu,
–
stymulowanie rozwoju otoczenia rolnictwa i wzrostu zatrudnienia pozarolniczego na wsi w
zakresie organizacji zbytu i zaopatrzenia, obsługi finansowej, weterynaryjnej, oświaty i
doradztwa rolniczego, usług oraz obsługi turystyki w tym agroturystyki i budownictwa
letniskowego, wspomaganie przedsięwzięć zmierzających do poprawy warunków
cywilizacyjnych życia i pracy ludności rolniczej,
–
wspieranie i promowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego,
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
72
b) Rozwój turystyki poprzez:
–
koncentrację działań wspierających, w tym z udziałem środków pomocowych zewnętrznych,
na kompleksowym zagospodarowaniu turystycznym jednostek osadniczych, obszarów i
obiektów o najwyższych w województwie walorach przyrodniczych i kulturowych,
–
tworzenie warunków lokalizacyjnych oraz preferencji finansowych i prawnych sprzyjających
pozyskiwaniu inwestorów do realizacji bazy turystycznej,
–
wspieranie rozwoju turystyki, w tym agroturystyki, ekoturystyki i turystyki kwalifikowanej,
–
zorganizowanie regionalnego systemu informacji i promocji turystycznej oraz włączenie w
system krajowy i międzynarodowy,
–
opracowanie długofalowego programu rozwoju różnych form turystyki,
–
wspieranie rozwoju systemu tras rowerowych,
c) Rozwój produkcji i usług w tym:
–
tworzenie korzystnych i konkurencyjnych warunków infrastrukturalnych, finansowych i
organizacyjnych sprzyjających pozyskiwaniu krajowych i zagranicznych inwestorów oraz
rozwojowi otoczenia gospodarki i biznesu,
–
tworzenie warunków do modernizacji i budowy zakładów przetwórczych powiązanych z
lokalna bazą surowcową,
–
wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw,
–
stworzenie systemu monitoringu gospodarczego w zakresie ofert i potrzeb administracji
samorządowej oraz podmiotów gospodarczych,
d) Rozwój technologii informatycznych w tym:
–
poprawa skuteczności i sprawności funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki poprzez
wykorzystanie technologii informatycznych,
–
tworzenie społeczeństwa informatycznego poprzez szerokie wykorzystanie technik
informacyjnych w procesie kształcenia, zarządzania, usługach,
–
poprawa skuteczności obsługi administracyjnej mieszkańców poprzez nowoczesne
technologie informatyczne.
Priorytet 3
Rozwój instytucji i urządzeń infrastruktury społecznej
Priorytet ten dotyczy w bezpośredni sposób warunków życia i rozwoju mieszkańców gminy:
a) Poprawa warunków zamieszkania ludności w tym:
–
poprawa stanu technicznego i standardu organizacyjnego zabudowy, w tym rewaloryzacja
zabudowy zabytkowej i zdegradowanej,
–
tworzenie warunków terenowych i infrastrukturalnych do zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych na poziomie 400 mieszkań na 1000 mieszkańców,
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
–
73
zapewnienie mieszkańcom dobrego dostępu do infrastruktury społecznej, wysokiego
standardu usług oraz warunków do rozwoju lokalnych więzi społecznych,
b) Rozwój rodziny i wsparcie młodego pokolenia poprzez:
–
tworzenie warunków do wzmocnienia pozycji rodziny szczególnie w jej funkcjach
wychowawczych,
–
wspieranie działań w zakresie polityki prorodzinnej z wykorzystaniem doświadczeń i tradycji
rodzinnych,
c) Rozwój lecznictwa i opieki socjalnej w tym:
–
restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej poprzez racjonalizację wykorzystania i
modernizację istniejącej bazy techniczno – lokalowej,
–
rozwój nowych form opieki zdrowotnej (długoterminowej , środowiskowej , domowej),
–
rozwój profilaktyki i promocji zdrowia w oparciu o założenia Narodowego Programu
Zdrowia.
d) Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego, poprzez:
–
inspirowanie i wspieranie rozwoju kultury ludowej i amatorskiej, w tym folkloru i rękodzieła
ludowego oraz amatorskiego ruchu artystycznego,
–
wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,
–
wspieranie regionalnego ruchu społeczno – kulturalnego,
–
ochronę i utrzymanie dobrego stanu technicznego i historycznych form obiektów
zabytkowych,
–
zachowanie tożsamości krajobrazu kulturowego i utrzymanie ciągłości rozwoju
przestrzennego historycznych zespołów osadniczych,
–
udostępnienie i racjonalne wykorzystanie obiektów zabytkowych do nowych funkcji,
zwłaszcza do potrzeb turystyki i działalności kulturalnej,
–
twórcze kontynuowanie lokalnych tradycji budowlanych.
e) Rozwój sportu i rekreacji, poprzez:
–
utrzymanie, rozbudowę istniejących i budowę nowych obiektów sportowych,
–
rozwój podstawowej bazy sportowej, budowę boisk sportowych, kąpielisk i baz sportów
wodnych,
–
wspomaganie rozwoju wypoczynku letniskowego,
–
utrzymanie rezerw terenowych pod realizację nowych obiektów i urządzeń sportowych oraz
ochronę ich przed przeznaczeniem na inne cele.
Priorytet 4
Zrównoważone gospodarowanie przestrzenią z zachowaniem ważnych walorów przyrodniczych
i kulturowych, a także ich racjonalnym wykorzystaniem.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
74
Kierunki działań zmierzających do realizacji tego priorytetu określają najważniejsze elementy
związane z ochroną ziemi, powietrza i wody w regionie w powiązaniu z ekosystemami z poza regionu,
a nawet kraju.
a) Ochrona i kształtowanie środowiska , poprzez:
–
tworzenie warunków prawnych do zachowania ciągłości przestrzennej i prawidłowego
funkcjonowania podstawowych elementów środowiska przyrodniczego, w tym między innymi:
-
wdrożenie koncepcji europejskiej sieci ekologicznej „NATURA 2000” ,
-
podniesienie statusu ochronnego Biebrzańskiego Parku Narodowego,
-
objęcie ochroną i wspomaganie zagospodarowania transgranicznych elementów środowiska
przyrodniczego i Trzech Puszczy (Augustowsko – Druskienicko – Grodzieńskiej).
b) Wzbogacanie systemu przyrodniczego, poprzez:
–
zalesianie gruntów marginalnych dla produkcji rolniczej,
–
budowę zbiorników wodnych wg programu rozwoju małej retencji,
c) Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, poprzez:
–
objęciem ochroną prawną między innymi głównego zbiornika wód podziemnych pradoliny rzeki
Biebrzy (GZW – 217),
–
wspieranie rozwoju systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz innych działań
zapobiegających zanieczyszczeniom i degradacji wód zwłaszcza w obszarach cennych
przyrodniczo i rekreacyjnych.
d) Ochrona powierzchni ziemi i powietrza oraz wykorzystanie surowców mineralnych, poprzez:
–
ochronę wartościowej rolniczej przestrzeni produkcyjnej przed nieuzasadnionym przeznaczaniem
na cele nierolnicze w planach zagospodarowania przestrzennego,
–
racjonalną eksploatację złóż surowców mineralnych i rekultywację wyrobisk,
–
wspieranie zwiększania udziału proekologicznych nośników energetycznych,
–
wspieranie rozwoju nowoczesnego systemu przetwarzania i utylizacji odpadów,
–
tworzenie instalacji termicznego wykorzystania odpadów komunalnych jako alternatywnych
źródeł energii.
e) Ochrona ludzi i środowiska przed hałasem, wibracjami i elektromagnetycznym promieniowaniem
niejonizującym, poprzez:
–
stosowne rozwiązanie planistyczne dotyczące sytuowania obiektów przeznaczonych na stały
pobyt ludzi poza zasięgiem uciążliwości,
–
stosowne rozwiązania planistyczne i projektowe głównych urządzeń komunikacyjnych,
energetycznych i telekomunikacyjnych,
–
zastosowanie urządzeń technicznych eliminujących i ograniczających uciążliwości.
f) Ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska , poprzez:
–
System monitoringu niebezpiecznych obiektów i urządzeń,
–
Planowanie i przygotowanie środków przeciwdziałania tym zagrożeniom.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
75
g) Ochrona ładu przestrzennego i tworzenie warunków racjonalnego wykorzystania walorów
środowiska poprzez sporządzanie opracowań studialnych zagospodarowania przestrzennego dla
wyodrębniających się obszarów problemowych , a w szczególności:
–
doliny Biebrzy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym ,
–
„Przyrodniczej Perły Polski Biebrza – Wigry”.
Priorytet 6
Rozwój ogólnodostępnego systemu edukacji, w tym ustawicznego kształcenia kadr
dostosowanego do potrzeb regionu
a) Rozwój szkolnictwa średniego, poprzez:
–
wspieranie rozwoju kształcenia na poziomie średnim do wskaźnika 85 % roczników gimnazjów
oraz podwyższanie jego poziomu,
–
wspieranie form kształcenia ustawicznego młodzieży i dorosłych w szczególności z obszarów
wiejskich,
–
tworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na odległość.
b) Edukacja osób zagrożonych bezrobociem i pozostających bez pracy, w tym:
–
edukacja zwiększająca szansę na zatrudnienie osób bezrobotnych,
–
kształcenie osób zagrożonych bezrobociem (w szczególności na terenach wiejskich) w celu
przygotowania ich do tworzenia i rozwijania własnej przedsiębiorczości,
–
wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy.
3.2.2. Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski
Strategia ta określa między innymi trzy podstawowe cele rozwoju:
–
stworzenie warunków do zachowania i wzmocnienia ekosystemów oraz ochrony wód i zasobów
naturalnych,
–
stworzenie możliwości awansu cywilizacyjnego społeczności lokalnych,
–
aktywizację gospodarczą zharmonizowaną z wymogami ochrony środowiska przyrodniczego
Główne kierunki działań służące realizacji przyjętych celów są następujące:
–
przeciwstawienie się autrofizacji jezior i zanieczyszczeń wód powierzchniowych przez
kompleksową racjonalizację gospodarki wodnej oraz prawidłowe prowadzenie gospodarki
komunalnej,
–
systematyczne powiększanie i wzmacnianie systemu obszarów chronionych,
–
stałe podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji ludności jako podstawowego sposobu
opanowania bezrobocia i patologii społecznej, wzmocnienia aktywności i przedsiębiorczości oraz
samoorganizacji struktur społecznych,
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
76
–
oparcie rozwoju gospodarczego o nowoczesna technologie produkcji, rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw oraz turystyki i rolnictwa ekologicznego tworzenia infrastruktury technicznej
otoczenia biznesu.
3.2.3. Strategia rozwoju zrównoważonego miast i gmin dorzecza Biebrzy
Strategia określa najważniejsze cele i zadania, które trzeba zrealizować, aby uzyskać w roku
2010 założoną wizję.
Zakłada się uczynić z obszaru dorzecza Biebrzy miejsce przyjazne dla
mieszkańców i przyjeżdzających gości, zapewnienie wysokiej jakości życia społeczności lokalnej
przy zachowaniu unikalnych w skali kraju i europejskiej walorów środowiska przyrodniczego.
Strategia powstała we współpracy specjalistów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
z przedstawicielami miast i gmin obszaru dorzecza, instytucji użyteczności publicznej, administracji i
organizacji społecznych.
W diagnozie stanu zagospodarowania obszaru 24 gmin dorzecza jako źródła wykorzystano
głównie rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2001 r., Rocznik statystyczny województwa
podlaskiego 2001 r. i informacje Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z 2001 r.
W drugiej części dokumentu wskazano najistotniejsze dokumenty strategiczne opracowane na
poziomie krajowym i regionalnym określające kierunki rozwoju regionu.
Trzecia część zawiera właściwą strategię ekorozwoju, składającą się z analizy możliwości i
ograniczeń rozwoju społeczno – gospodarczego miast i gmin, sformułowanie wizji i celów
nadrzędnych oraz strategicznych i ich opisu, polityki zagospodarowania przestrzennego.
W ostatniej części przedstawiono program działań
strategicznych ujęty w formie tabel,
zawierających podstawowe informacje na temat:
–
nazwy zadania,
–
cele realizacji,
–
jednostek realizujących i współpracujących,
–
lokalizacji,
–
spodziewanych efektów realizacji,
–
harmonogramu realizacji,
–
szacowanego kosztu zadania,
–
beneficjentów projektu,
–
warunków realizacji zadania.
3.2.4. Strategia marketingowa dla Doliny Biebrzy
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
77
Opracowana na zlecenie WWF – Światowy Fundusz na rzecz Przyrody w Białymstoku przez
firmę doradczą BTE – Zarządzanie turystyką, Rozwój Regionalny z Berlina.
Jako cel główny ustalono wykorzystanie potencjału turystycznego Doliny Biebrzy przy
poszanowaniu walorów przyrodniczych.
Analiza sytuacji obecnej oraz jej ocena dokonana została przy wykorzystaniu badań
terenowych, rozmów ekspertów oraz badań marketingowych. Ważnym źródłem informacji była
ankieta przeprowadzona wśród odwiedzających Dolinę.
W pierwszej części dokonano analizy obecnej sytuacji w zakresie turystyki poprzez opis
uwarunkowań naturalnych, administracyjno – organizacyjnych walorów i analizy rynku.
W następnej części dokonano oceny sytuacji w oparciu o analizę SWOT.
Wyniki analizy były punktem wyjścia do sformułowania wizji przyszłości i kierunków
rozwoju turystyki przyjaznej środowisku.
W części koncepcyjnej przedstawiono strategię rozwoju, potencjał turystyczny, segmentację
rynku usług turystycznych, pozycję Doliny Biebrzy na rynku usług turystycznych. Określono zadania
związane z wdrażaniem strategii marketingowej, wskazano struktury organizacyjne zapewniające
skuteczne wdrażanie strategii.
W celu umożliwienia realizacji zadań wskazano wiele potencjalnych źródeł zewnętrznych i
wewnętrznych finansowania różnego rodzaju inwestycji turystycznych.
3.2.5 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego
Część tekstowa planu – element uchwalony obejmuje:
a) uwarunkowania zewnętrzne zagospodarowania przestrzennego, w tym między innymi:
–
wpływ procesów integracji europejskiej na województwo,
–
ustalenia i wnioski z „Koncepcji polityki przestrzennej zagospodarowania Kraju” i innych
dokumentów centralnych.
b) uwarunkowania wewnętrzne zagospodarowania przestrzennego, w tym:
–
wynikające ze stanu zagospodarowania przestrzennego województwa w ujęciu ilościowym i
jakościowym,
–
bariery rozwoju i konflikty pomiędzy różnymi formami użytkowania terenów,
–
rezerwy tkwiące w zagospodarowaniu przestrzennym,
–
obszary funkcjonalne nawiązujące do ustaleń strategii rozwoju województwa z ich strukturą,
dynamiką rozwoju i obszarami problemowymi.
c) cele zagospodarowania przestrzennego opisane szczegółowo w pkt. 3.2.5.1. tej strategii.
d) zasady zagospodarowania przestrzennego uwzględniające prymat rozwoju jakościowego nad
ilościowym, symbiozę środowiska zurbanizowanego i przyrodniczego, a dotyczące w
szczególności między innymi:
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
78
–
ochronę środowiska przyrodniczego i korzystanie z jego zasobów,
–
ochronę i kształtowanie środowiska kulturowego, kształtowanie systemu osadniczego i
rozmieszczenia infrastruktury społecznej,
–
rozwoju infrastruktury transportowej, energetycznej, wodociągowej i gospodarki odpadami.
e) kierunki
zagospodarowania
przestrzennego
o
charakterze
prawnym,
planistycznym,
organizacyjnym i inwestycyjnym obejmujące w szczególności:
–
ochronę obszarów i obiektów środowiska przyrodniczego i kulturowego,
–
rozmieszczenie i rozwój ponadlokalnej infrastruktury technicznej,
–
zagadnienia obronne i ochronne,
–
zagospodarowanie obszarów funkcjonalnych i problemowych.
f) zadania ponadlokalne służące realizacji celów publicznych – wykazy – spis tych zadań
przewidzianych do realizacji na obszarze Gminy Sztabin zamieszczono w pkt. 3.2.5.2 tej strategii.
3.2.5.1.
Cele zagospodarowania przestrzennego województwa
Cele zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego wynikają z uwarunkowań
zewnętrznych i wewnętrznych jego rozwoju. Są one również pochodną celów określonych w:
–
Strategii rozwoju województwa podlaskiego do 2010 roku,
–
Długofalowej strategii rozwoju regionalnego Polski i są spójne z celami zawartymi w Koncepcji
polityki przestrzennego zagospodarowania Kraju.
Cel generalny zagospodarowania przestrzennego województwa to:
kształtowanie przestrzeni województwa podlaskiego w kierunku wyrównywania dysproporcji w
poziomie jego zagospodarowania w stosunku do rozwiniętych regionów kraju, zgodnie z
wymogami integracji europejskiej, współpracy transgranicznej i obronności, w sposób
generujący wzrost konkurencyjności, efektywności gospodarczej i poprawę warunków
cywilizacyjnych życia mieszkańców, z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, kulturowych i
położenia.
Cele ogólne i szczegółowe zagospodarowania przestrzennego województwa to między innymi:
1) Kształtowanie zrównoważonych struktur przestrzennych nawiązujących do europejskiego
systemu gospodarki przestrzennej, a w szczególności:
a) gospodarowanie przestrzenią województwa w sposób zrównoważony i dostosowany do
wymogów integracji i współpracy europejskiej w zakresie wdrażania:
–
europejskiego systemu sieci ekologicznej obszarów chronionych NATURA – 2000,
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
–
79
norm sanitarnych Unii Europejskiej, technologii przyjaznych środowisku oraz oszczędności
surowców i energii,
–
norm i standardów urbanistycznych i cywilizacyjnych w modernizacji i przekształceniach
struktury przestrzennej systemu osadniczego województwa.
b) tworzenie warunków przestrzennych do rozbudowy i modernizacji infrastruktury służącej
wzmacnianiu konkurencyjności inwestycyjnej i turystycznej przestrzeni województwa oraz
pozyskiwaniu
europejskich
środków
pomocowych
przedakcesyjnych
i
funduszy
strukturalnych z w szczególności do modernizacji i rozbudowy:
–
infrastruktury transportowej,
–
systemów elektroenergetycznego i gazowego,
–
systemu telekomunikacyjnego i upowszechniania technik informatycznych,
–
infrastruktury turystycznej.
2) Kształtowanie
elastycznych
struktur
przestrzennych
tworzących
warunki
wzrostu
efektywności gospodarowania bez barier i ograniczeń, a w szczególności:
a) tworzenie warunków przestrzennych do lokalizacji inwestycji produkcyjnych i usługowych,
b) tworzenie warunków przestrzennych do restrukturyzacji i rozwoju rolnictwa, a zwłaszcza do
poprawy jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, standardu cywilizacyjnego wsi i
zwiększenie zatrudnienia w sektorach pozarolniczych,
c) kształtowanie zrównoważonych struktur przestrzennych sprzyjających rozwojowi turystyki,
wypoczynku i ochrony zdrowia, a w szczególności:
–
wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych i kulturowych,
–
modernizację i rozbudowę infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej,
–
restrukturyzację jednostek ochrony zdrowia umożliwiającą poprawę jakości świadczonych w
nich usług zdrowotnych.
3) Kształtowanie struktur przestrzennych tworzących warunki ekorozwoju z aktywną ochroną,
wzbogacaniem i racjonalnym wykorzystaniem środowiska przyrodniczego, a w szczególności:
–
prawnie chronionych, unikalnych w skali kraju i Europy walorów ekologicznych,
–
zasobów wód powierzchniowych i podziemnych,
–
rolniczej przestrzeni produkcyjnej i zasobów leśnych.
4) Kształtowanie struktur przestrzennych umożliwiających ochronę krajobrazu kulturowego i
obiektów zabytkowych przed zniszczeniem, degradacja i dewastacją oraz ich racjonalne
wykorzystanie do celów społecznych i gospodarczych.
5) Kształtowanie
struktur
przestrzennych
o
walorach
obronnych
zapewniających
w
szczególności:
–
bezpieczeństwo i ochronę ludności i mienia,
–
niezawodność funkcjonowania w warunkach zagrożenia państwa i wojny,
–
wysoką odporność na skutki nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i klęsk żywiołowych.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
80
3.2.5.2.
Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego zamieszczono spis
zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.
Cele publiczne określone wg art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami, których realizacji służyć będą przedmiotowe zadania, obejmują w w/w planie
zagospodarowania przestrzennego miedzy innymi:
–
wydzielanie gruntów pod realizację inwestycji,
–
budowę i utrzymanie urządzeń z zakresu infrastruktury technicznej,
–
budowę, rozbudowę i utrzymanie obiektów infrastruktury społecznej,
–
budowę i utrzymanie obiektów na potrzeby obronności.
Zadania służące realizacji celów publicznych to każda działalność państwa lub właściwej
jednostki samorządu terytorialnego, finansowana w całości lub części z budżetu państwa, samorządu
lub ze środków własnych inwestora. Warunkiem realizacji zadań zawartych w programach rządowych
wpisanych do wojewódzkiego rejestru oraz zadań samorządowych województwa zawartych w
programie wojewódzkim, a także innych zadań uznanych za publiczne, zgodnie z art. 44, pkt. 1-4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest ich wprowadzenie do miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego po uprzednim przeprowadzeniu przez marszałka
województwa negocjacji z wójtem gminy.
Przedmiotem tych negocjacji powinny być:
–
warunki wprowadzenia zadań do planów miejscowych, dotyczące pokrycia kosztów sporządzenia
planów lub ich zmiany oraz zakres i zawartość materiałów wejściowych dostarczonych przez
Inwestora,
–
realizacja zobowiązań finansowych z tytułu skutków prawnych sporządzenia planów określonych
w w/w ustawie.
Zbiór
zadań
służących
realizacji
ponadlokalnych
celów
publicznych
w
planie
zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego usystematyzowano poprzez ich podział
na:
a) działy i rodzaje powiązane z poszczególnymi celami publicznymi (np. układy transportowe,
infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna itp.),
b) grupy zadań (w obrębie działów) obejmujące:
–
zadania rządowe ujęte w rejestrze Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast,
–
zadania ujęte w uchwalonym programie wojewódzkim,
–
potencjalne zadanie programów rządowych lub centralnych wynikające z dokumentów
rządowych, takich jak np. ”Koncepcja polityki przestrzennej zagospodarowania kraju”, strategie
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
81
i polityki resortowe, plany rozwoju instytucji centralnych zarządzających infrastrukturą, w tym
zgłoszone jako wnioski do planu,
–
potencjalne zadania programów wojewódzkich zawarte w programach średnio i
długookresowych, sporządzanych przez organy i jednostki samorządu województwa oraz
zgłoszone jako wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego województwa przez
samorządy lokalne,
–
potencjalne
zadania
programów
wojewódzkich
lub
planów
rozwoju
jednostek
zarządzających regionalną ponadlokalną infrastrukturę techniczną i społeczną, w tym zgłoszone
jako wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
–
potencjalne zadania programów centralnych lub regionalnych wynikające z potrzeb
regionalnych,
które
wyłoniły
się
w
trakcie
prac
planistycznych
nad
kierunkami
zagospodarowania, a wiążą się z ogólnymi zapisami : „Strategii rozwoju województwa do roku
2010”.
Brak jest zadań rządowych służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych w
centralnym rejestrze programów, a dotyczących obszaru czy problemów Gminy Sztabin.
W programie wojewódzkim na lata 2001 – 2003 były zapisane zadania dotyczące obszaru
całego województwa, w tym gminy Sztabin:
1)
komputerowy System Informacji Turystycznej i Promocji Województwa Podlaskiego,
2)
wspomaganie zarządzania województwa przez administracje samorządową,
3)
utworzenie Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami – Związek Komunalny „Biebrza”.
Wśród potencjalnych zadań o charakterze ponadlokalnym, wynikających z kierunków
zagospodarowania przestrzennego, zawartych w programach rozwoju kultury do roku 2006 sportu do
roku 2005 i turystyki do roku 2010 samorządu wojewódzkiego dotyczących obszaru Gminy Sztabin,
zapisano:
1)
organizację muzeów społecznych lub regionalnych, izb rękodzieła ludowego, warsztatów
rękodzielniczych i innych – w terminie do roku 2006,
2)
tworzenie ośrodków turystyki jeździeckiej i szlaków turystyki konnej, szczególnie w rejonie
Puszczy Augustowskiej – w terminie do roku 2010,
3)
budowę nowych kampingów, pól biwakowych, schronisk, bazy gastronomicznej itp. na szlakach
turystycznych pieszych i rowerowych – w terminie do roku 2006,
4)
budowę przystani i stanic wodnych dla potrzeb turystyki wodnej – w terminie do roku 2015,
przekształcanie budynków byłych szkół w schroniska młodzieżowe oraz obiekty turystyki
Do potencjalnych zadań wynikających z kierunków zagospodarowania przestrzennego
województwa – wniosków zgłoszonych przez instytucje i samorządy lokalne zaliczono:
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
82
1)
modernizację i rozbudowę obiektów szkolnych na terenie powiatu augustowskiego – w terminie
zależnym od środków finansowych,
2)
renowację i modernizację Kanału Augustowskiego wraz z budową obiektów obsługi ruchu
turystycznego – w terminie zależnym od środków finansowych,
3)
organizację trasy rowerowej międzynarodowej R 11 Tajno Łanowe – Śluza Sosnowo – Kopiec –
w terminie zależnym od środków finansowych.
Do potencjalnych zadań wynikających z planów rozwoju Zakładu Energetycznego
Białystok S.A. krótkoterminowych i perspektywicznych zaliczono:
1) budowę linii WN 110 kV z RPZ Augustów 2 do RPZ Sztabin i z RPZ Sztabin do RPZ Sidra – w
terminie 2025 –30 roku,
2) modernizację istniejącej linii WN 110 kV Augustów – Sztabin – Dąbrowa Białostocka – w
terminie do 2025 roku,
3) budowę stacji transformatorowo – rozdzielczej 110/15kV (PKP) w Gminie Sztabin – w terminie
do roku 2025.
Jako potencjalne zadanie programów rządowych wynikające z długoterminowych planów
Rozwoju Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. zapisano:
1) budowę gazociągu Białoruś – Obwód Kaliningradzki – zasilanie alternatywne dla zachodnich i
północnych obszarów województwa na trasie Granica Państwa w Lipszczanach – Lipsk –
Krasnybór – Augustów – DN 1000,
2) budowa gazociągu wraz ze stacjami redukcyjno – pomiarowymi pierwszego stopnia Augustów –
Krasnybór – Lipsk DN 400 w orientacyjnym terminie 2011 – 2020 roku.
Do potencjalnych zadań wynikających z Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Podlaskiego zaliczono budowę gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze stacją
redukcyjno – pomiarową w Sztabinie jako odgałęzienie od projektowanego gazociągu Dąbrowa
Białostocka – Suchowola – w terminie do roku 2010.
Potencjalnymi
zadaniami
programów
rządowych
dotyczących
dróg
krajowych,
wynikających z:
a) Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,
b) Programów resortowych,
c) Strategii rozwoju województwa podlaskiego
i innych są:
1) wzmocnienie nawierzchni do 115 kN/oś drogi S8 Białystok – Suwałki na obszarze Gminy Sztabin
– w terminie do roku 2010,
2) przebudowa mostu na rzece Biebrzy w Sztabinie – w terminie do roku 2005,
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
83
3) budowa obwodnicy wsi Sztabin w ciągu drogi krajowej S 8 (ekspresowej) – w terminie do roku
2015,
4) budowa drogi ekspresowej 2 jezdniowej w ciągu drogi krajowej S 8 (ekspresowej) na obszarze
Gminy Sztabin – w terminie do roku 2015,
Potencjalnymi
zadaniami
programów
rządowych
i
samorządowych
dotyczących
przebudowy linii kolejowych wynikających z:
a) Polityki i zamierzeń inwestycyjnych PKP S.A.,
b) Strategii rozwoju województwa podlaskiego do 2010 roku i innych strategii i programów i
wniosków samorządów na trasie E 75 Białystok – Sokółka – Suwałki – Trakiszki, są:
1) budowa 2 torów na odcinkach jednotorowych,
2) elektryfikacja na odcinku Sokółka – Suwałki – Trakiszki,
3) dostosowanie linii do kursowania pociągów z prędkością w ruchu pasażerskim 169 km/h i
towarowym 120 km/h przy nacisku 225 kN/oś,
4) sukcesywna budowa dwupoziomowych przecięć z trasami drogowymi.
Wśród potencjalnych zadań programów wojewódzkich wynikających z polityki i zamierzeń
inwestycyjnych samorządów oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa
zapisano dla Gminy Sztabin:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, uporządkowanie gospodarki ściekowej
w zlewni rzeki Biebrzy (ochrona Biebrzańskiego Parku Narodowego i GZWP Nr 217 „Pradolina
Rzeki Biebrzy”) poprzez realizację scentralizowanych systemów kanalizacji sanitarnej na
obszarach zwartej zabudowy leżącej w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego – w terminie
do roku 2003,
2) w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów opracowanie gminnego planu gospodarki
odpadami – w terminie do 2004 roku i sukcesywna jego realizacja w latach następnych.
W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej jako potencjalne zadanie wynikające z
informatyzacji samorządów i TP S.A. zapisane zostały:
1) realizacje stacji bazowych telefonii komórkowej „Centertel” we wsiach: Kamień i Hruskie,
2) budowa
regionalnej
szerokopasmowej
infrastruktury
telekomunikacyjnej
na
potrzeby
społeczeństwa informacyjnego powiązanej ze strukturą sieci Pionier w Gminie Sztabin – w
terminie do 2003 roku,
3) budowa linii światłowodowych do siedziby gminy – I etap do 2004 roku.
4. MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA ROZWOJU GMINY SZTABIN
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
84
Analizę mocnych i słabych stron rozwoju gminy , problemów i zagrożeń dokonano w celu
określenia możliwości terytorialnego rozwoju wiodących funkcji – rolnictwa, leśnictwa i rekreacji w
zgodzie z walorami środowiska przyrodniczego i kulturowego, przy
uwzględnieniu istniejącego
zagospodarowania i trendów w prowadzonej obecnie działalności gospodarczej.
Analizę wykonano oddzielnie dla czterech stref funkcjonalnych wyróżniających się
na
obszarze Gminy Sztabin.
Strefa I – o wysokim reżimie ochronnym z dopuszczeniem rozwoju turystyki i rolnictwa. Granice
strefy pokrywają się z granicami Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Mocne strony:
Słabe strony:
– status Parku Narodowego, obszaru o
– niesprzyjający surowy klimat,
szczególnych walorach i wartościach
– nieuregulowana gospodarka wodno –
naukowych,
ściekowa
zwłaszcza
na
terenie
– wysoka jakość środowiska przyrodniczego,
bezpośrednio przyległym do BPN,
– unikalna różnorodność gatunków roślin i
– zależność stanu doliny od gospodarki
zwierząt oraz naturalnych ekosystemów,
poza gminą w górze rzeki,
– mokradła o międzynarodowym znaczeniu
– zupełny brak infrastruktury turystycznej,
ważnym
miejscem
gniazdowania,
– zła jakość dróg i dojazdów
żerowania i odpoczynku ptactwa wodno –
błotnego, objętym konwencją Ramsar,
– niska emisja lokalnych zanieczyszczeń,
– dobra klasa czystości wód,
– krajowy szlak turystyki kajakowej na
rzece Biebrzy,
– zakwalifikowanie do „Europejskiej sieci
ekologicznej NATURA 2000,
– brak zainwestowania na obszarze
Możliwości:
Zagrożenia:
– rozwój
turystyki
w
skali
– nieuregulowana gospodarka ściekami
międzynarodowej, krajowej i lokalnej,
wzdłuż cieków wodnych,
– rozwój
turystyki
krajoznawczej,
– ważna o dużym natężeniu ruchu droga
dydaktycznej i naukowej,
krajowa oraz linia kolejowa przecinająca
– rozwój
turystyki
kwalifikowanej
obszar parku,
kajakowej, konnej, rowerowej,
– odwodnienie
terenu
w
wyniku
– prowadzenie produkcji zdrowej żywności,
niewłaściwych zabiegów melioracyjnych,
– zanieczyszczenie wód rzeki w górnym ich
biegu,
– intensyfikacja produkcji rolnej.
Strefa II – o podwyższonym reżimie ochronnym z możliwością rozwoju turystyki, rolnictwa i
osadnictwa. Granice tej strefy pokrywają się z granicami strefy ochronnej BPN i obszarów chronionego
krajobrazu.
Mocne strony:
Słabe strony:
– duża różnorodność przyrodnicza i wysoka
– surowy klimat,
jakość środowiska,
– nieuregulowana gospodarka wodno –
– niska emisja lokalnych zanieczyszczeń,
ściekowa,
– brak obiektów uciążliwych dla
– brak obiektów i urządzeń obsługi ruchu
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
–
–
–
–
środowiska,
Kanał Augustowski szlakiem turystyki
wodnej o znaczeniu krajowym –
potencjalnie międzynarodowym,
dobra klasa czystości wód w ciekach,
nagromadzenie najcenniejszych w skali
gminy elementów środowiska
kulturowego,
znaczy udział trwałych użytków
zielonych,
–
–
–
–
–
85
turystycznego i wypoczynku,
brak infrastruktury technicznej terenów
zabudowanych, zwłaszcza oczyszczalni
ścieków i sposobu utylizacji odpadów,
barak placówek handlowych i
gastronomicznych,
niedostatki melioracji wodnych,
słaba jakość gleb,
brak obiektów małej retencji wody,
Możliwości:
Zagrożenia:
– prowadzenie intensywnej produkcji
– nieuregulowana gospodarka ściekami,
roślinnej i zwierzęcej,
– niekontrolowany rozwój budownictwa
– prowadzenie produkcji zdrowej żywności,
rekreacyjnego,
– rozwój agroturystyki,
– rozwój zabudowy o skali i formie
– rozwój turystyki kwalifikowanej
niedostosowanej do tradycji miejscowej,
zwłaszcza w oparciu o Kanał
– rozpraszanie zabudowy,
Augustowski i szlaki turystyki wodnej,
– starzenie się urządzeń melioracyjnych i
rowerowej, pieszej, samochodowej i
pogarszanie się warunków wodnych w
konnej,
glebach,
– rozwój infrastruktury obsługującej szlaki
turystyczne,
Strefa III – leśna, rolnicza i turystyczna, obejmująca północne obszary gminy – tereny Puszczy
Augustowskiej. Granicami tej strefy od południa jest linia kolejowa i grunty wsi Jastrzębna, a od
pozostałych stron granice gminy.
Mocne strony:
– bardzo duża lesistość,
– liczne rezerwaty przyrody, ostoje dzikich
zwierząt,
– ustanowione lasy wodochronne,
– opracowane programy gospodarki
nadleśnictw,
– bardzo małe zainwestowanie terenu,
– brak źródeł zanieczyszczania wód i
powietrza,
– przewaga lasów państwowych,
Słabe strony:
– zły stan dróg,
– bardzo małe i w złym stanie technicznym
zainwestowanie,
– brak zupełny obiektów i urządzeń obsługi
turystyki i wypoczynku,
– brak zupełny infrastruktury technicznej,
– niski standard istniejącej zabudowy
Sztabin, 2004 rok
86
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
Możliwości:
Zagrożenia:
– rozwój funkcji produkcyjnej w lasach w
– starzenie się urządzeń melioracyjnych i
oparciu o plany gospodarcze nadleśnictw,
pogarszanie się warunków wodnych w
– rozwój agroturystyki,
glebach,
– ograniczony dobór gatunków i odmian
– rozwój turystki przyrodniczej, i
roślin uprawnych,
kwalifikowanej, opartej na szlakach
motorowych, rowerowych, pieszych i
– intensyfikacja gospodarki leśnej,
konnych,
– rozwój zabudowy o skali i formie
– rozwój obsługi ruchu turystycznego i
niedostosowanej do tradycji miejscowej
wypoczynkowego,
– postępująca dewastacja istniejącej
– rozwijanie produkcji zdrowej żywności,
zabudowy.
Strefa IV - rolniczo – osadnicza i aktywizacji gospodarczej, obejmująca pozostałe (poza w/w
strefami) obszary gminy.
Mocne strony:
– położenie wzdłuż głównych ciągów
komunikacyjnych ,
– dobrze zachowany układ przestrzenny i
charakter zabudowy większości wsi,
– cenne obiekty o znaczeniu ponad
miejscowym,
– dobra jakość gleb nie podlegających
istotnym zagrożeniom,
– brak obiektów i urządzeń technicznych
uciążliwych dla środowiska,
– wysoka jakość środowiska
przyrodniczego,
– korzystne rozłogi pól,
– tradycje rolnicze terenu,
– duża lesistość obszaru,
Słabe strony:
– niepełne wyposażenie wsi w
infrastrukturę techniczną, zwłaszcza
kanalizację i oczyszczalnie ścieków,
– brak obiektów i urządzeń obsługi ruchu
turystycznego i wypoczynkowego,
– brak wykształconych centrów
usługowych,
– występowanie obiektów obcych
tradycyjnej zabudowie wsi,
Możliwości:
Zagrożenia:
– prowadzenie intensywnej produkcji
– natężenie ruchu na drodze krajowej na
roślinnej i zwierzęcej,
terenach zabudowanych,
– prowadzenie produkcji zdrowej
– intensyfikacja gospodarki rolnej i leśnej,
żywności,
– nieuregulowana gospodarka ściekami i
– rozwój obsługi ruchu drogowego,
odpadami,
– realizacja obiektów i urządzeń obsługi
– rozwój zabudowy o skali i formie
ruchu turystycznego na szlakach
niedostosowanej do tradycji miejscowej,
samochodowych, rowerowych i pieszych,
– wzrost zabudowy terenów rolniczych i
– rozwój agroturystyki,
presja na dalsze ich przeznaczenie na cele
– organizacja zielonych szkół i letniego
poza rolnicze.
wypoczynku dzieci i młodzieży na bazie
istniejących obiektów szkolnych,
– utrzymanie produkcji leśnej zgodnie z
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
87
planami gospodarczymi nadleśnictw,
5. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO–GOSPODARCZEGO GMINY SZTABIN
Strategia określa cele i priorytety rozwoju gospodarczego gminy w szczególności w sferach
infrastruktury technicznej , układów transportowych, infrastruktury społecznej. Służyć ma
konstruowaniu programów rozwoju gminy, koordynacji programów zadań służących realizacji celów
publicznych o pozyskiwaniu pomocowych środków strukturalnych z unii Europejskiej. W określeniu
powyższych celów i priorytetów rozwoju gminy uwzględniono sugestie i zapisy zawarte w:
–
Strategii rozwoju województwa podlaskiego do roku 2010,
–
Planie zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego,
–
Strategii rozwoju zrównoważonego miast i gmin dorzecza Biebrzy.
5.1.
Misja i strategiczne cele rozwoju społeczno – gospodarczego
Misja stanowi zapis intencji tego, co władze samorządowe gminy pragną uzyskać w wyniku
realizacji założeń strategii:
MISJA
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY SZTABIN ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY I WYKORZYSTANIA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH.
W strategii sformułowano cztery cele strategiczne (priorytety) równe pod względem wagi i znaczenia.
Cel strategiczny 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury w celu podniesienia konkurencyjności
obszaru i ochrony środowiska przyrodniczego.
Rozwój infrastruktury technicznej i układów transportowych jest procesem ciągłym i
podlegającym modyfikacjom. Wdrażanie nowych technologii w celu sprostania normom w dziedzinie
ochrony środowiska przyrodniczego to jedno z najważniejszych zadań samorządów. Niski poziom
wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej jest jedną z barier rozwoju obszarów. Poprawa
infrastruktury technicznej podnosi atrakcyjność wsi jako miejsca zamieszkania i działalności
gospodarczej.
Cel strategiczny 2. Stymulowanie rozwoju gospodarczego.
Nadrzędnym celem rozwoju gospodarczego gminy jest rozwój rolnictwa, handlu i usług,
nieuciążliwej działalności produkcyjnej i turystyki.
W sposób bezpośredni samorząd terytorialny stymuluje przedsiębiorczość poprzez m.in.
przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie USP oraz rozwój placówek otoczenia biznesu i zasobów
ludzkich.
Cel strategiczny 3. Rozwój infrastruktury społecznej.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
88
Działalność podejmowana w dziedzinie rozbudowy infrastruktury społecznej mają decydujące
znaczenie dla podniesienia atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i działalności gospodarczej, a
w szczególności agroturystycznej.
Cel strategiczny 4. Rozwój zasobów ludzkich.
Transformacja gospodarki, jej urynkowienie oraz skomplikowane reformy kraju wymuszają
nowe zasady działania rynku pracy i konieczność dostosowania do aktualnej jego sytuacji. Wysokie
bezrobocie i niedostosowanie kwalifikacyjne do aktualnych trendów powoduje konieczność
rozwijania i wspierania zasobów ludzkich.
5.2.
Kierunki realizacji celów strategicznych
Cel strategiczny 1.Rozbudowa i modernizacja infrastruktury w celu podniesienia konkurencyjności
obszaru i ochrony środowiska przyrodniczego.
Cel ten ma być realizowany poprzez poniższe zadania:
1) Budowę i modernizację infrastruktury wodociągowej i sanitarnej celem poprawy jakości wody
pitnej i zwiększenie liczby gospodarstw domowych objętych systemem zagospodarowania
ścieków komunalnych, zwłaszcza na obszarach chronionych i cennych przyrodniczo.
2) Rozwój telekomunikacji mający na celu zwiększenie liczby abonentów telefonicznych i dostępu
do internetu a w rezultacie rozwój aktywności gospodarczej i społecznej.
3) Rozwój systemu ciepłowniczego i energetycznego z uwzględnieniem wykorzystania energii
odnawialnej. Szczególnie istotne jest tworzenie ekologicznych źródeł energii jak pompy ciepła,
kolektory słoneczne, biogaz- odnawialne źródła energii ograniczające emisję zanieczyszczeń do
powietrza.
4) Rozwój infrastruktury drogowej
Niewystarczająca dostępność komunikacyjna, w tym również złe parametry i stan techniczny
dróg, obniżają atrakcyjność gospodarczą obszaru. Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu oraz
zwiększenie sieci dróg przyczyni się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego oraz ułatwi
dostęp do terenów wypoczynkowych i turystycznie atrakcyjnych.
5) Wprowadzenie zorganizowanego systemu gospodarki odpadami stałymi w celu zagospodarowania
właściwego usuwania odpadów i tym samym poprawienia jakości środowiska przyrodniczego,
warunków bytowo-sanitarnych ludności, bytowania roślin i zwierząt oraz walorów estetycznych
krajobrazu.
6) Ochrona środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem Biebrzańskiego Parku
Narodowego.
Szybki rozwój gospodarczy i nasilenie się negatywnych zjawisk cywilizacyjnych pociąga za sobą
potrzebę zaangażowania środków publicznych w działania w zakresie ochrony środowiska – jedne
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
89
z ważniejszych zadań samorządu gminnego. Służyć temu będą realizacje przedsięwzięć wyżej
wymienionych z zakresu infrastruktury technicznej, układów transportowych i innych.
Cel strategiczny 2. Stymulowanie rozwoju gospodarczego.
Cel ten ma być realizowany poprzez poniższe zadania:
1) Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.
Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest częścią zmian strukturalnych regionu.
Sektor ten wnosi istotny wkład w tworzenie miejsc pracy, można więc traktować go jako
instrument walki z bezrobociem.
Głównymi problemami sektora MŚP jest brak kapitału, niewystarczająca liczba instytucji
otoczenia biznesu, brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej, dostępu do nowych technologii
oraz nowoczesnych systemów informacyjnych. Działania niwelujące wyżej wymienione trudności
maja prowadzić do pełnego wykorzystania funkcjonujących na rynku podmiotów gospodarczych.
2) Stymulowanie rozwoju działalności gospodarczej sprzyjające zmniejszeniu bezrobocia. Efektami
bezpośrednimi realizacji działania, oprócz powstania nowych miejsc pracy będą także:
–
powiększenie grona lokalnych i regionalnych podmiotów instytucjonalnych działających na
polu doskonalenia kadr
–
stworzenie możliwości dokształcania menadżerów i pracowników w tym MŚP,
–
wsparcie szkoleniowe, doradcze i informacyjne dla osób poszukujących pracy,
Efektami pośrednimi realizacji zadania będzie zmniejszenie zagrożenia trwałą peryferyzacją i
marginalizacją grup zawodowych i społecznych.
3) Tworzenie placówek otoczenia biznesu
Potrzeby w zakresie uzyskania środków finansowych, dostępu do nowych technologii oraz rozwój
kwalifikacji pracowniczych powinny zaspokoić agencje i fundacje wspierające przedsiębiorczość
poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług doradczych, tworzenie Centrów i
Inkubatorów Przedsiębiorczości, czy ułatwienie dostępu do źródeł finansowania.
4) Stymulowanie rozwoju rolnictwa i turystyki
Podjęcie specjalistycznej produkcji poza tradycyjnym rolnictwem wykorzystujące nisze rynkowe i
zasoby pracy w gospodarstwach rolnych, a także wstępne przetwórstwo płodów mogą być szansą
poprawy sytuacji finansowej i zmniejszenia bezrobocia na obszarze wiejskim.
5) Rozwój agroturystyki i turystyki kwalifikowanej
Obszar gminy ze
względu na niski stopień zanieczyszczenia środowiska, duże bogactwo
przyrodnicze stwarza szansę na rozwój turystyki i wypoczynku, a tym samym zapewnienie
mieszkańcom dodatkowego źródła utrzymania.
Cel strategiczny 3. Rozwój infrastruktury społecznej.
Realizacja tego celu ma nastąpić w wyniku poniższych działań:
1) Zwiększenie jakości i dostępności usług służby zdrowia i pomocy społecznej
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
90
Rozwój tej infrastruktury odbywać się będzie poprzez rozbudowę bazy i lepsze wyposażenie
placówek ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
2) Unowocześnienie bazy oświatowo-dydaktycznej.
Rozwój infrastruktury oświatowo-dydaktycznej jest szczególnie ważny na obszarze wiejskim.
Nakłady na oświatę podnoszą w efekcie standard szkół, dają szansę na rozwój nowoczesnych form
edukacji (np. pracownie komputerowe) i tym samym wyrównują szansę młodzieży z różnych
regionów.
3) Ochrona dziedzictwa narodowego i kulturowego
Konieczne jest stymulowanie rozwoju kulturowego poprzez wspieranie instytucji zajmujących się
kulturą i sztuką poprzez rozbudowę, modernizacje i zwiększanie dostępności do obiektów
kulturowych, a także dofinansowywanie imprez kulturalnych. Tego typu wparcie doprowadzi do
zwiększenia i zróżnicowania oferty kulturalnej, a także promocji wewnętrznej i zewnętrznej
dorobku kulturowego.
4) Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
Podstawowym obowiązkiem władz samorządowych i policji jest zapobieganie i zwalczanie
przestępczości, jak również przywracanie ładu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i
przyjezdnych. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ma nastąpić w wyniku wzrostu efektywności
działania służb publicznych i działania prewencyjnego.
Cel strategiczny 4. Rozwój zasobów ludzkich.
Cel ten ma być realizowany poprzez poniższe zadania:
1) Rozwój kształcenia ustawicznego
Działanie polegające na organizacji szkolenia i przekwalifikowywania zawodowego zarówno dla
pracujących, bezrobotnych jak i uczestniczącej w tym procesie kadry dydaktycznej. Wspieranie
instytucji samorządowych, szkoleniowych, doradczych i informacyjnych działających na polu
edukacji ustawicznej i przeciwdziałaniu bezrobociu.
2) Stymulowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Celem powyższego działania jest stymulowanie powstawania organizacji zrzeszających ludzi
aktywnych, pragnących angażować się w życie społeczne, nieść pomoc innym i wspólnie
zmieniać otaczającą ich rzeczywistość. Jest to istotne zadanie w procesie integracji z Unią
Europejska.
3) Podniesienie kwalifikacji zawodowych społeczeństwa.
Odsetek ludzi z wyższym i średnim wykształceniem w gminie kształtuje się znacznie poniżej
średniej krajowej, co jest dużą przeszkodą w poszukiwaniu możliwości zatrudnienia. Potencjał
intelektualny zadecyduje w przyszłości o powstaniu silnych środowisk innowacyjnych i powstaniu
nowych dziedzin aktywności gospodarczej.
4) Przeciwdziałanie marginalizacji grup społecznych
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
91
Przeciwdziałanie utracie zatrudnienia przez osoby w wieku produkcyjnym stanowi jedno z
ważniejszych zadań w sferze społecznej, jakie powinny zostać podjęte przez władzę
samorządową. Dążenie do łagodzenia skutków bezrobocia, a także stwarzanie szans na
przekwalifikowywanie i podtrzymywanie aktywności zawodowej jest jednym z najważniejszych
działań prowadzących do szeroko pojętego rozwoju. Aktywizacja, mechanizmy stymulujące i
podtrzymujące aktywność różnych środowisk pozwoli na wyzwolenie potencjału i skierowanie go
na różne obszary działalności społecznej i gospodarczej.
5.3.
Polityka zagospodarowania przestrzennego
Cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Sztabin wynikają z
uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych ich rozwoju. Są również spójne z misją , celami i
kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego zapisanymi w strategiach i planach dotyczących tego
obszaru.
Celem generalnym zagospodarowania przestrzennego gminy jest kształtowanie jej przestrzeni w
kierunku wyrównywania dysproporcji w poziomie zagospodarowania w stosunku do rozwiniętych
regionów kraju zgodnie z wymogami integracji europejskiej w sposób generujący wzrost
konkurencyjności, efektywności gospodarczej i poprawę warunków cywilizacyjnych, życia
mieszkańców z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, kulturowych i położenia.
W przyjętych ustaleniach określono kierunki działań zmierzających do osiągnięcia poniższych
głównych celów:
1)
kształtowanie zrównoważonych struktur przestrzennych nawiązujących do europejskiego
systemu gospodarki przestrzennej służących integracji europejskiej oraz wzmocnieniu spójności
w gospodarowaniu przestrzenią gminy w sposób zrównoważony i dostosowany do wymogów
integracji i współpracy europejskiej zakresie wdrażania:
–
europejskiego systemu sieci ekologicznej obszarów chronionych NATURA – 2000,
–
norm sanitarnych Unii Europejskiej, technologii przyjaznych oraz oszczędności surowców i
energii,
–
norm i standardów urbanistycznych i cywilizacyjnych w modernizacji i przekształceniach
struktury przestrzennej systemu osadniczego gminy,
Tworzenie warunków przestrzennych do rozbudowy i modernizacji infrastruktury służącej
pozyskaniu europejskich środków pomocowych i funduszy strukturalnych w szczególności dla
modernizacji i rozbudowy infrastruktury transportowej, systemów energetycznego i
gazowniczego, wodno – kanalizacyjnego oraz rozwoju infrastruktury turystycznej.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
92
kształtowanie elastycznych struktur przestrzennych tworzących warunki wzrostu, efektywności
2)
gospodarowania oraz racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych
poprzez:
–
tworzenie warunków przestrzennych do lokalizacji inwestycji produkcyjnych i usługowych
oraz do rozbudowy „otoczenia biznesu”
–
tworzenie warunków przestrzennych do restrukturyzacji i rozwoju rolnictwa zdolnego
sprostać standardom i konkurencji w Unii Europejskiej, a zwłaszcza do poprawy jakości
rolniczej przestrzeni produkcyjnej, standardu cywilizacyjnego wsi i zwiększenia
zatrudnienia w sektorach pozarolniczych,
–
kształtowanie zrównoważonych struktur przestrzennych sprzyjających rozwojowi turystyki i
wypoczynku przy wykorzystaniu unikalnych walorów przyrodniczych.
kształtowanie struktur przestrzennych osadnictwa stwarzając warunki rozwoju regionalnej
3)
infrastruktury społecznej z uwzględnieniem:
–
racjonalnej relacji funkcjonalno – przestrzennej między zamieszkaniem – pracą – rekreacją
– usługami i administracją,
–
współczesnych standardów cywilizacyjnych zaspokajania potrzeb społecznych, w tym
kulturowych,
–
zmniejszanie nieuzasadnionej dysproporcji w rozmieszczaniu i jakości infrastruktury
społecznej,
kształtowanie struktur przestrzennych tworzących warunki ekorozwoju z aktywną ochroną,
4)
wzbogaceniem i racjonalnym wykorzystaniem środowiska przyrodniczego, a w szczególności:
–
prawnie chronionych, unikalnych w skali kraju i Europy walorów ekologicznych,
–
zasobów wód powierzchniowych i podziemnych,
–
rolniczej przestrzeni produkcyjnej i zasobów leśnych,
kształtowanie struktur przestrzennych umożliwiających ochronę krajobrazu kulturowego i
5)
obiektów zabytkowych przed zniszczeniem, degradacją i dewastacją oraz ich wykorzystanie do
celów
społecznych
i
gospodarczych
zgodnie
struktur
przestrzennych
o
z
konwencjami
porozumieniami
międzynarodowymi,
kształtowanie
6)
walorach
obronnych
zapewniających
w
szczególności:
–
bezpieczeństwo i ochronę ludności i mienia,
–
niezawodność funkcjonowania w warunkach zagrożenia państwa,
–
wysoką odporność na skutki nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i klęsk żywiołowych.
5.3.1. Kierunki ochrony przyrody
1) Wdrażanie europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
93
a) sieć ekologiczna NATURA 2000 obejmować będzie obszary ochrony o znaczeniu dla Unii
Europejskiej – realizując dyrektywę w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz flory i fauny
oraz obszary realizujące dyrektywę o ochronie dziko żyjących ptaków szczególnie na terenach
podmokłych;
b) działania wdrażające sieć ekologiczna NATURA 2000 to:
–
objecie w/w obszarów ochroną prawną, a także opracowanie planów ochrony
uwzględniających uwarunkowania społeczne i gospodarcze,
–
uwzględnienie ustaleń planów ochrony w planach zagospodarowania przestrzennego,
operatach urządzeń lasów, programach regulujących stosunki wodne,
–
ocena skutków oddziaływania na elementy sieci NATURA 2000 planów i przedsięwzięć,
–
uwzględnienie monitoringu efektów ochrony siedlisk i populacji gatunków w procesie
zarządzania obszarami.
2) Ochrona elementów systemu przyrodniczego objętych ochrona prawną:
–
Biebrzańskiego Parku Narodowego,
–
rezerwatów przyrody, pomników przyrody, obszarów chronionego krajobrazu.
5.3.2. Kierunki ochrony powierzchni ziemi:
1) Likwidacja źródeł zanieczyszczeń powierzchni ziemi, w tym:
–
likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów,
–
dostosowanie komunalnych wysypisk odpadów do wymogów przepisów sanitarnych.
2) Ochrona gleb przed erozję wietrzną i wodną poprzez zalesienie, zadrzewienie i odpowiednie
zabiegi agrotechniczne.
3) Ochrona wartościowych gruntów rolnych przed przeznaczeniem na cele nierolnicze w planach
zagospodarowania przestrzennego.
5.3.3. Kierunki ochrony powietrza atmosferycznego
1) Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych poprzez:
–
Instalowanie urządzeń eliminujących emisję,
–
Stosowanie proekologicznych nośników energii, w tym szczególnie ze źródeł odnawialnych.
2) Ustalenie dopuszczalnego poziomu niektórych substancji w planach miejscowych, zwłaszcza w
odniesieniu do Biebrzańskiego Parku Narodowego.
5.3.4. Kierunki ochrony wód powierzchniowych
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
94
1) Utrzymanie ilości wód powierzchniowych na poziomie zapewniającym równowagę biologiczną.
2) Dopasowanie jakości wód powierzchniowych co najmniej do poziomu dla rzek Biebrzy i Netty.
3) Eliminowanie źródeł zanieczyszczeń poprzez:
–
budowę i modernizację oczyszczalni ścieków,
–
budowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
–
ograniczenie ilości zrzutów ścieków oczyszczanych do odbiorników o małym przepływie.
5.3.5. Kierunki
ochrony
przed
hałasem,
wibracjami
i
elektromagnetycznym
promieniowaniem niejonizującym
1) Eliminowanie z terenów zamieszkanych ponadnormatywnych źródeł hałasu poprzez zmianę
technologii i urządzeń.
2) Ustalenie w planach miejscowych dopuszczalnych natężeń hałasu.
3) Określenie zasad i warunków lokalizacji nowej zabudowy szczególnie w stosunku do drogi
krajowej i wojewódzkiej, linii kolejowej i linii elektroenergetycznych wysokich napięć.
4) Zabezpieczenie zabudowy mieszkaniowej przed hałasem komunikacyjnym poprzez budowę
obwodnic lub instalacje zabezpieczeń technicznych.
5) Zachowanie odpowiednich stref ochronnych od linii WN, stacji elektroenergetycznych oraz
urządzeń radiokomunikacji i radiolokacji.
5.3.6. Kierunki ochrony środowiska kulturowego
Dla obiektów archeologicznych wszelkie prace ziemne są zabronione. Wskazane jest
przekształcenie gruntów rolnych w łąki, gdyż głęboka orka w znacznym stopniu niszczy
archeologiczne struktury podziemne i stanowi największe zagrożenie dla podziemnych pozostałości
dziedzictwa kulturowego. Jakiekolwiek prace dotyczące naruszenia warstw gruntu, muszą być
wcześniej uzgodnione ze służbami konserwatorskimi i odbywać się pod nadzorem. W razie
konieczności objęcia terenu stanowisk archeologicznych pracami budowlanymi, niezbędne jest
przeprowadzenie ratowniczych badań wyprzedzających.
Na terenie gminy przewiduje się następujące rodzaje ochrony (przyporządkowane do jednostek
architektoniczno-krajobrazowych):
– strefa „A” – ochrona całkowita, obejmująca obszary podlegające rygorom w zakresie
utrzymania całych obiektów i obszarów o wartościach zabytkowych.
– strefa „B” – ochrona częściowa, obejmująca obszary podlegające rygorom w zakresie
utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniejącej substancji o wartościach
kulturowych oraz charakteru i skali nowej zabudowy.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
95
– strefa „K” – ochrona krajobrazu obejmująca obszar integralnie związany z zespołem
zabytkowym.
Do ochrony całkowitej (strefa „A”) zakwalifikowano 29 jednostek architektoniczno –
krajobrazowych, zaś do ochrony częściowej (strefa „B”) zakwalifikowano 3 jednostki, a do ochrony
krajobrazu (strefa ”K”) 26 jednostek.
W jednostkach zakwalifikowanych do strefy „A” konieczne jest otoczenie pełną opieką obiektów
wpisanych do rejestru zabytków oraz wpisanie do rejestru zabytków przewidzianych do włączenia do
strefy ochronnej Kanału Augustowskiego. Ponadto we wszystkich strefach niezbędne jest:
–
narzucenie pewnych rygorów w zakresie utrzymania historycznie rozplanowanych struktur
przestrzennych,
–
utrzymanie istniejącej sieci drożnej ,
–
zachowanie form budownictwa mieszkalnego i gospodarczego.
–
zalecenie aby, nowe domy i budynki gospodarcze oraz całe budownictwo letniskowo –
rekreacyjne nawiązywało do form tradycyjnych związanych z tradycją obszaru; w tym celu
wskazane jest opracowanie kilku wzorcowych projektów, które byłyby popularyzowane na
terenie gminy: proponowane do realizacji obiekty powinny posiadać wysokie dachy
dwuspadowe (kąt nachylenia połaci od 40 do 60 stopni) oraz jedna kondygnacja; lokalizacja
nowych obiektów nie powinna naruszać naturalnej konfiguracji terenu, zaleca się stosowanie
korzystnych dla środowiska przyrodniczego materiałów budowlanych takich jak drewno,
cegła i kamień; przy pokrywaniu dachów należałoby stosować materiały ceramiczne
(dachówki) lub drewno (wióry, gont).
Najważniejszym kierunkiem działania powinno być:
–
narzucenie nowemu budownictwu pewnych rygorów, o czym wcześniej wspomniano;
szczególnie istotne jest, aby wznoszone budynki nie zasłaniały widoków na obiekty
zabytkowe w strefie „A” i „B” ( na przykład niedopuszczalna jest lokalizacja takich obiektów
w tak zwanej strefie Kanału Augustowskiego, na osiach widokowych kościoła w
Krasnymborze, Sztabinie).
Równolegle z przewidywanymi rodzajami ochrony proponuje się różne sposoby działania,
które umożliwią utrzymanie i poprawę krajobrazu kulturowego. W tym celu zakłada się:
–
kontynuację dotychczasowych działań w obrębie 43 jednostek,
–
konserwację i kontynuację prowadzoną równolegle w obrębie 13 jednostek,
–
rekompozycję w przypadku 1 jednostki.
Działania konserwacyjne przewidywane są w przypadku obiektów zabytkowych wpisanych do
rejestru zabytków oraz przewidzianych do wpisu, prace powinny być prowadzone w sposób
systematyczny, pod nadzorem konserwatorskim. Aby uniknąć na większą skalę konfliktów na linii
Wojewódzki Konserwator Zabytków – użytkownik obie strony muszą dążyć do maksymalnego
Sztabin, 2004 rok
96
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
kompromisu. W związku z tym należy dopuścić możliwość zmiany funkcji danego obiektu pod
warunkiem zachowania jego formy.
Wskazane byłoby wykorzystanie chałup do celów rekreacyjnych lub agroturystycznych.
Właścicielowi obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków przysługuje dofinansowanie do
poniesionych nakładów na konserwację obiektu w oparciu o Uchwałę Urzędu Rady Ministrów nr
170/78; właściciel aby otrzymać dofinansowanie w wysokości do 23 % poniesionych nakładów musi
zwrócić się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku.
Na terenie Gminy Sztabin wyznaczono obszar strefy
Kanału Augustowskiego, który
proponowany jest jako park kulturowy ( łącznie 26 jednostek); część projektowanego parku
kulturowego Kanału Augustowskiego pokrywa się z obszarem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Na
terenie parku kulturowego powinny obowiązywać szczegółowe zapisy prawne.
W przypadku Kanału Augustowskiego ochrona krajobrazu kulturowego musi uzyskać prawną
definicję, zapobiegającą dowolnym interpretacjom. W analizie opartej na wyznaczonych zespołach
jednostek architektoniczno-krajobrazowych, pokazany został różny stopień zniekształcenia krajobrazu,
który był przez wieki kształtowany ręką człowieka. Niezbędne jest podanie, jak praktycznie należy
krajobraz chronić i jakie powinna ochrona krajobrazu przyjąć instytucjonalne formy. Takie
rozwiązanie jest niezbędne dlatego, że emocjonalne pojmowanie krajobrazu wynikające z
uwarunkowań środowiska kulturowego człowieka, kształtuje się na tle powiązanych ze sobą
konkretnych układów przestrzennych.
Wprowadzenie wszystkich form ochrony dla strefy kanału jest w pełni możliwe, bowiem
występują tutaj, obok zachowanych lub naturalnie restytuowanych wartości przyrodniczych, wartości
zabytkowe. Innych form i działań wymaga jednak przyroda, a innych zabytek.
W Polsce ukształtowały się trzy zasadnicze formy ochrony krajobrazu: parki narodowe, parki
krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. Parki krajobrazowe i narodowe posiadają
instytucjonalne formy ochrony. Ich obszary są chronione ze względu na wartości przyrodnicze,
historyczne i kulturowe. W przypadku parków narodowych największy nacisk kładziony jest na
ochronę przyrody; istnienie na ich terenie terenów zamieszkałych jest możliwie ograniczona. Zapis
ochrony obszaru parku krajobrazowego jest bardziej elastyczny, wymusza to niejednokrotnie sytuacja,
bowiem znaczny odsetek powierzchni takich parków stanowią łąki i grunty użytkowane rolniczo.
Przed kilku laty zarysowała się możliwość objęcia części obszaru Puszczy Augustowskiej
prawną ochroną w postaci parku krajobrazowego. Jednak sam kanał miał pozostać chroniony jedynie
poprzez wspominany już wpis do rejestru zabytków. Można przyjąć w dalszych rozważaniach, że
ustanowienie parku krajobrazowego oznacza ochronę i zachowanie naturalnych zasobów
przyrodniczych, walorów historycznych i kulturowych, a także odtwarzanie i pomnażanie tych
wartości. Zasadniczym elementem jest jednak określenie priorytetów ochrony, a zatem, na ile można
korzystać z zasobów przyrodniczych i kulturowych. Kanał Augustowski zbudowany dla określonych
celów ekonomicznych. Dopiero poprzez prawidłowe określenie tych priorytetów, można doprowadzić
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
97
do sytuacji, gdy obiekt ten będzie spełniać rolę gospodarczą o znaczeniu regionalnym,
ponadregionalnym, a nawet międzynarodowym. Do tworzenia prawidłowych warunków rozwoju,
niezbędne jest podporządkowanie działalności gospodarczej, ochronie wartości historycznych strefy
kanału. Normy ustanowione dla parków krajobrazowych wydają się być niedostosowane do specyfiki
strefy kanału. W przypadku parków krajobrazowych większy nacisk kładziony jest na ochronę
środowiska przyrodniczego. Istnieje jednak możliwość powołania do życia parku kulturowego Kanału
Augustowskiego, który jak było to omówione stanowiłby ramę instytucjonalną do ochrony wartości
historycznych.
Propozycje objęcia ochroną strefy Kanału Augustowskiego jako parku kulturowego muszą
znaleźć swoje odbicie w zapisach planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gmin:
Sztabin, Bargłów Kościelny, Augustów (gmina), Augustów (miasto), Nowinka i Płaska. W nowym
podziale administracyjnym kraju strefa Kanału znalazła się w granicach Powiatu Augustowskiego.
Taka sytuacja administracyjna umożliwi korzystne zamocowanie parku kulturowego w strukturze
powiatu.
5.3.7. Kierunki rozwoju sieci osadniczej
Kierunki rozwoju sieci osadniczej wynikają z możliwości realizacyjnych, głównie w skali
lokalnej. Podstawową zasadą harmonizowania rozwoju osadnictwa winno być dążenie do likwidacji
narastających dysproporcji zagrożeń i barier rozwojowych. Pokonywanie tych barier oraz poprawa
funkcjonalności układu osadniczego wiąże się głównie z możliwościami rozbudowy infrastruktury
technicznej, komunikacji, pokonywania barier ekologicznych.
Dotychczasowy rozwój sieci osadniczej pozwala na ustalenie następującej hierarchii strukturalno
– administracyjnej:
–
Wieś Sztabin – wielofunkcyjny gminny ośrodek rozwoju,
–
Wsie: Krasnybór i Jaminy – jednostki o funkcji produkcyjnej oraz usługowej dla sąsiednich
terenów, wspomagające ośrodek gminny w obsłudze ludności i rolnictwa,
–
Wsie: Jastrzębna I, Jastrzębna II, Kryłatka, Huta, Sosnowo, Jaziewo i Polkowo - jednostki o
funkcji rolniczej i usługowej na poziomie elementarnym,
–
wieś - Krasnybór pełnić ma dodatkowo funkcję wyspecjalizowaną – kultu religijnego,
–
pozostałe wsie o funkcji rolniczej.
W celu:
–
zapewnienia ładu przestrzennego w kształtowaniu zagospodarowania gminy,
–
utrzymania
i
zapewnienia
harmonijnego rozwoju struktur
przestrzennych jednostek
osadniczych ,
–
zachowania walorów przyrodniczych i kulturowych środowiska,
–
utrzymania tożsamości kulturowej zabudowy,
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
98
–
zachowania walorów krajobrazowych
ustala się poniższe zasady działania:
–
racjonalne wykorzystania terenów, w tym zwłaszcza wzdłuż najważniejszych ciągów
komunikacyjnych,
–
racjonalne zagospodarowanie terenów najbardziej atrakcyjnych turystycznie, w tym szlaków
turystycznych, szlaków wodnych, ścieżek rowerowych przy zachowaniu i ochronie walorów
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych,
–
zachowanie właściwej skali i charakteru zabudowy przy uwzględnieniu tradycyjnej architektury
wiejskiej,
–
ograniczanie konfliktów wynikających z rożnych sposobów użytkowania terenów.
Kierunki działań powinny zmierzać do:
1)
tworzenia warunków do kształtowania przejrzystej struktury przestrzennej miejscowości
poprzez modernizację istniejących obiektów i przeznaczenie wolnych terenów pod nowe
obiekty mieszkaniowe, usługowe, użyteczności publicznej, rekreacyjne i układy transportowe,
2)
porządkowanie terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, usługowej i produkcyjnej,
szczególnie położonych wzdłuż najważniejszych ciągów komunikacyjnych i szlaków
turystycznych,
3)
utrzymania harmonijnego krajobrazu otwartego szczególnie na obszarach najbardziej
atrakcyjnych krajobrazowo, architektonicznie i kulturowo,
4)
racjonalnego wykorzystania walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych poprzez
preferowanie zagospodarowania turystycznego, krajoznawczego i wypoczynkowego,
5)
tworzenia warunków do atrakcyjnego zagospodarowania otoczenia rzek i Kanału
Augustowskiego, obszarów leśnych oraz atrakcyjnych obiektów kulturalno - etnicznych i
architektonicznych,
6)
tworzenia terenów przestrzeni publicznych, miejsc wypoczynku, sportu, zieleni, ciągów
pieszych, parkingów.
5.3.8. Kierunki rozwoju systemów transportowych i infrastruktury technicznej
Dostosowanie standardów technicznych do założonej klasy funkcjonalnej i potrzeb ruchu
krajowego i międzynarodowego drogi ekspresowej S 8 w I priorytetowym europejskim korytarzu
transportowym Warszawa – Białystok – Sztabin – Augustów – Suwałki – Granica Państwa z Litwą w
Budzisku.
Osiąganie parametrów drogi ekspresowej klasy S odbywać się ma etapowo, w zależności od tempa
wzrostu ruchu i możliwości finansowych inwestora. Na obszarze Gminy Sztabin, w I etapie
przewiduje się
drogę jednojezdniową, a docelowo dwujezdniową o nawierzchni jezdni
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
99
dostosowanych do nacisku 115 kN/oś. Zakłada się realizację obwodnicy miejscowości Sztabin, mostu
na rzece Biebrzy i jedynie jednego węzła drogowego w Sztabinie. Najbliższe niego mają być
zrealizowane w Suchowoli i Białobrzegach w gminie Augustów.
Przewiduje się również, ale poza terenem gminy przejazdy drogowe w Domuratach, w Gminie
Suchowola i w Kolnicy w Gminie Augustów.
Zakłada się realizację przepustów do przepędu bydła i przejścia dla dzikiej zwierzyny, drogi
dojazdowe do obsługi ruchu lokalnego, budowę miejsc obsługi podróżnych (MOP) w Sztabinie i
Kamieniu.
Jako naczelną zasadę rozwoju infrastruktury transportowej, przyjmuje się zapobieganie i likwidowanie
kolizji, między uciążliwościami komunikacyjnymi, a zabudową i środowiskiem przyrodniczym,
wymagającym ochrony sanitarnej poprzez stosowanie:
–
właściwych relacji przestrzennych (odległości) między zabudową, a źródłami uciążliwości
komunikacyjnych,
–
środków technicznych zmniejszających oddziaływanie źródeł hałasu komunikacyjnego,
–
środków technicznych zabezpieczających wody przed komunikacyjnymi zanieczyszczeniami
sanitarnymi, w tym w wyniku nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.
Warunki przestrzenne do realizacji drogi Nr S 8 na obszarze wsi Sztabin, Ewy, Kamień i
Krasnoborki w gminie Sztabin zostały stworzone w planie zagospodarowania przestrzennego tych wsi
zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/91/103 Rady Gminy Sztabin z 29 lipca 2003 roku.
Dostosowanie standardów technicznych do założonej klasy funkcjonalnej i potrzeb ruchu
potencjalnie międzynarodowego (przejście graniczne w Lipszczanach w gminie Lipsk) drogi
wojewódzkiej Nr 664 Raczki – Augustów – Lipsk – gr. Państwa.
Koordynowanie procesów przebudowy tej drogi z budową przejścia granicznego i
dostosowanie jej parametrów do przepustowości tego przejścia oraz ewentualną zmianę kategorii na
drogę krajową.
Sieć dróg powiatowych na obszarze Gminy Sztabin nie wymaga korekt, czy inwestycji
uzupełniających i zabezpiecza główne powiązania zewnętrzne i wewnętrzne.
Stan techniczny tych dróg wymaga jednak, systematycznych działań, zmierzających do
poprawy ich nawierzchni, łuków, mostów i przepustów oraz prawidłowego odwadniania. Drogi
powiatowe winny również być na równoprawnych zasadach udostępniane dla ruchu turystycznego
kolarskiego szczególnie na wyznaczonych trasach rowerowych.
Historycznie ukształtowana sieć dróg gminnych wymaga analizy pod kątem ustalenia
ważności poszczególnych jej odcinków i dostosowania do tej hierarchii planów remontów,
przebudowy lub likwidacji, uwzględniających możliwości finansowe samorządu.
Dostosowanie do krajowych, regionalnych i międzynarodowych potrzeb przewozowych
kolejowej linii magistralnej E 75 Warszawa – Białystok – Sokółka – Suwałki – Granica Państwa w
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
100
Trakiszkach („Rail Baltica”), w tym do kursowania pociągów z prędkością w ruchu pasażerskim 160
km/h i towarowych 120 km/h przy nacisku 225 kN/oś poprzez:
–
budowę drugiego toru,
–
elektryfikację na odcinku Sokółka – Suwałki – Trakiszki,
–
budowę dwupoziomowych przecięć z trasami drogowymi.
Dostosowanie szlaków wodnych rzeki Biebrzy i Kanału Augustowskiego do rozwoju
krajowej i międzynarodowej turystyki wodnej, a szczególnie żeglugi, spływów kajakami, tratwami,
barkami, wędkarstwa, poprzez poprawę stanu technicznego urządzeń hydrotechnicznych, realizację
bazy turystyki wodnej – przystani, kempingów, pól namiotowych, obiektów noclegowych,
żywieniowych i zaopatrzeniowych.
W kierunkach rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej zakłada się dla poprawy
bezpieczeństwa pracy systemu, remont przebiegającej przez obszar gminy linii 110 kV, budowę nowej
linii 110 kV na odcinku Augustów – Białystok, budowę RPZ 110/15kV w gminie Sztabie, dla potrzeb
zwłaszcza elektryfikacji PKP. Realizacja stacji RPZ spowoduje konieczność przebudowy istniejących
sieci SN 15kV.
W kierunkach rozwoju systemów infrastruktury gazowniczej w planie zagospodarowania
przestrzennego województwa podlaskiego, dla jego północnej części, w tym w Gminie Sztabin
budowę systemu gazowniczego przyjęto w dwu wariantach:
a) z systemu Gazociągów Tranzytowych „Jamal” z tłoczni w Zambrowie,
b) z projektowanego gazociągu tranzytowego DN 1000/800 Białoruś – Obwód Kaliningradzki
(Lipszczany – Augustów – Gołdap).
Ewentualnie w perspektywie zakłada się budowę połączenia transgranicznego z litewskim
systemem gazowniczym (Alitus – Mariampol – Suwałki).
W kierunkach rozwoju systemów infrastruktury telekomunikacyjnej zakłada się :
1) modernizację i rozbudowę telefonii stacjonarnej i komórkowej poprzez:
–
utrzymanie w dobrym stanie technicznym istniejących urządzeń telekomunikacyjnych,
–
budowę nowych połączeń światłowodowych wewnątrz wojewódzkich oraz modernizację i
rozbudowę urządzeń wynikających z potrzeb rozwoju społeczno – gospodarczego,
–
dalszego rozwoju telefonii komórkowej zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców,
2) integrację społeczności gminy ze społecznością krajową i międzynarodową poprzez:
–
wprowadzanie standardów technicznych sprzętu i oprogramowania zdolnego do
kompatybilnej współpracy z infrastrukturą międzynarodową,
–
rozwój autostrad informacyjnych (infostrad),
–
usprawnienie komunikacji między społecznościami, poprzez włączenie sieci lokalnych do
sieci ogólnopolskiej, europejskiej i ogólnoświatowej.
3) Tworzenie systemu łączności teleinformatycznej dla potrzeb struktur administracji publicznej
wszystkich szczebli pod kątem:
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
–
zapewnienia łączności elektronicznej dla jednostek samorządowych,
–
gromadzenia i udostępniania baz danych o regionie,
–
usprawnienia
komunikacji
pomiędzy
obywatelami,
a
101
administracją
rządową
i
samorządową itp.
W kierunkach rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodą i ściekami
zakłada systematyczną poprawę jakości wody w wodociągach, rozwiązanie gospodarki ściekowej na
terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, w oparciu o oczyszczalnię, między innymi w Sztabinie,
poprzez budowę kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej lub wykorzystanie punktów zlewnych.
Gospodarka odpadami ma być realizowana na postawie opracowanego gminnego planu w
ramach utworzonego Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami w ramach Związku
Komunalnego „Biebrza”.
Przy tworzeniu planów wieloletnich zamierzeń inwestycyjnych gmina posługuje się między
innymi wymienionymi w pkt. 3.2.3. Studium Strategią rozwoju zrównoważonego miast i gmin
dorzecza Biebrzy z 2002 roku i Strategią marketingową dla Doliny Biebrzy z 2000 roku.
W powyższej strategii rozwoju sformułowano misję zrównoważonego rozwoju dorzecza
Biebrzy, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i wykorzystania zasobów przyrodniczych oraz
ustalono 4 strategiczne cele:
1) rozbudowa i modernizacja infrastruktury w celu podniesienia konkurencyjności obszaru i
ochrony środowiska przyrodniczego,
2) stymulowanie rozwoju gospodarczego,
3) rozwój infrastruktury społecznej,
4) rozwój zasobów ludzkich.
Jako kierunek realizacji celu 1) przyjęto w zakresie gospodarki wodno – ściekowej :
a) dokończenie budowy sieci wodociągowej w gminie poprzez budowę około 40 km sieci
wraz z 170 przyłączami o długości 16 km we wsiach:
Huta, Budziski, Motułka,
Podcisówek, Cisów, Kryłatka, Długie i Balinka,
b) wykonanie modernizacji ujęcia wodnego i stacji hydroforowej w Kamieniu, Jaziewie i
Sztabinie,
c) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2006 – 2010 w gospodarstwach
kolonijnych (w zabudowie rozproszonej, w sumie dla ok. 290 gospodarstw),
d) modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Sztabinie w latach 2005 – 2006,
e) budowę zbiornika retencyjnego na jednej z rzek dopływów Biebrzy, celem zwiększenia
zasobów wodnych,
f) budowę mechaniczno – biologicznych oczyszczalni ścieków typu BIOVAC w 15 wsiach
gminy o zwartej zabudowie: Cisów, Długie, Fiedorowizna, Jagłowo, Jaminy, Jasionowo
k/Krasnegoboru, Jastrzębna I, Jastrzębna II, Jaziewo, Kamień, Krasnoborki, Krasnybór,
Kryłatka, Mogilnice, Polkowo.
Sztabin, 2004 rok
102
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
W zakresie gospodarki odpadami zakłada się współudział Gminy Sztabin we wdrażaniu
Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami w ramach Związku Komunalnego „Biebrza” poprzez
realizację w latach 2004 – 2006 selektywnej zbiórki odpadów i budowę zakładu Recyklingu Odpadów
Stałych w Dolistowie, w sąsiedniej Gminie Jaświły.
Na terenie Gminy Sztabin zakłada się realizację w latach 2007 – 2008 wytwórni biogazu
zagospodarowującej gnojówkę i gnojowicę z gospodarstw rolnych.
W wyniku fermentacji ma powstać gaz przydatny do celów opałowych i kompost do
nawożenia użytków rolnych.
W zakresie układów transportowych przewiduje się udział gminy w realizacji obwodnicy
Sztabina w ciągu drogi krajowej Nr S 8 oraz modernizację dróg powiatowych i gminnych.
Stymulowanie rozwoju gospodarczego (pkt. 2) ma za zadanie poprawę opłacalności
gospodarki rolnej, poprzez wdrożenie na szeroką skalę programów zalesień gruntów o niskiej klasie
bonitacyjnej, zmierzających do zmiany profilu produkcyjnego małych i słabych ekonomicznie
gospodarstw rolnych.
Rozwój infrastruktury społecznej (pkt 3) ma być realizowany poprzez poprawę bazy
kulturalno – oświatowej i rekreacyjnej oraz warunków pracy służby zdrowia.
Zakłada się:
a) budowę bloku świetlicowo – żywieniowego i drugiej sali gimnastycznej w Zespole Szkół
Samorządowych w Sztabinie w latach 2007 – 2008,
b) budowę stadionu sportowego w Sztabinie w latach 2008 – 2010,
c) termomodernizację budynków Ośrodka Zdrowia w Sztabinie i w Krasnymborze oraz budynków
szkolnych i komunalnych.
Dla realizacji tych inwestycji celu publicznego, należy przygotować tereny w wyżej
wymienionych miejscowościach, w zakresie planistycznym, projektowym, ekonomicznym i
własnościowym.
5.3.9. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
Dominującą pozycję w strukturze obszaru gminy zajmuje rolnictwo i leśnictwo. Głównym
kierunkiem rozwoju gminy będzie trwały rozwój zrównoważony. Podstawowym celem tego
rozwoju jest potrzeba:

poprawy sytuacji materialnej producentów rolnych,

poprawy warunków życia i pracy mieszkańców wsi,

zwiększenie konkurencyjności produktów rolnych,

poprawa lesistości gminy
Ustala się następujące kierunki i zasady działania:
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
–
103
zachowanie najwyższych walorów rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy, jaką stanowią
trwałe użytki zielone i uprawy wieloletnie.
–
wspieranie działań zmierzających do rozwoju rolnictwa intensywnego (poza obszarem
Biebrzańskiego Parku Narodowego) poprzez upowszechnionego postępu biologicznego,
organizacje rynku rolnego i ukierunkowanie na procesy przyszłościowe wynikające z
polityki Unii Europejskiej.
–
wspieranie działań dostosowujących zmiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych.
–
prowadzenie gospodarki rolnej zgodnie z warunkami przyrodniczymi ze szczególnym
uwzględnieniem warunków wodnych gminy.
–
poprawę jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez regulację stosunków wodnych
użytków rolnych i rekultywację zdegradowanych użytków zielonych.
–
uregulowanie prawne stosunków własności gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa.
–
przeznaczanie na cele nierolnicze w pierwszej kolejności gruntów o niskich walorach
produkcyjnych, ograniczanie przeznaczania na cele nierolnicze gruntów IIII i IV klas.
Zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze mogą następować jedynie
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
–
systematyczne eliminowanie chemicznych środków ochrony roślin, zwłaszcza na terenach
narażonych na skażenie wód.
–
podnoszenie poziomu technologii produkcji rolniczej i warunków życia ludności wiejskiej
poprzez wyposażenie wsi w urządzenia infrastruktury technicznej oraz podniesienie
standardu istniejących urządzeń obsługi ludności.
–
rozwój rolnictwa intensywnego na obszarach o najwyższej wartości rolniczej przestrzeni
produkcyjnej.
–
wykorzystanie istniejących warunków przyrodniczych do rozwoju hodowli bydła.
–
poprawę gospodarki na trwałych użytkach zielonych.
–
inwestowanie w materiał genetyczny (przede wszystkim dobre rasy bydła mlecznego)
–
wspieranie rozwoju upraw przemysłowych i warzyw
–
inwestowanie w rozwój bazy surowcowej oraz zwiększanie powiązań między produkcją i
przetwórstwem.
–
tworzenie warunków do rozwoju rolnictwa ekologicznego, pszczelarstwa, zielarstwa,
głównie na obszarach chronionych i powiązanie tej produkcji z agroturystyką
–
tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych producentów rolnych
–
organizowanie nowoczesnego systemu obsługi producentów rolnych w zakresie prawnoekonomicznym i doradztwa rolniczego oraz nowoczesnego marketingu ukierunkowanego na
świadczenie usług obejmujących produkcję, sprzedaż, konsumpcję żywności produkowanej na
obszarze gminy, głównie na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
104
–
tworzenie warunków do wielofunkcyjnego rozwoju wsi poprzez wspieranie inicjatyw
tworzących nowe miejsca pracy na rzecz rolnictwa (usługi ).
Na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego należy:
a)
utrzymać istniejącą strukturę użytkowania gruntów,
b)
zachować istniejący mozaikowaty podział pól wynikający ze zróżnicowanych warunków
fizjograficznych,
c)
utrzymać dominującą pozycję rodzinnych gospodarstw rolnych ,
d)
przeznaczać do zalesień grunty mineralne o marginalnym znaczeniu dla rolnictwa,
e)
utrzymać dotychczasowe kierunki produkcji rolnej,
f)
zakazać uprawy plantacyjnej roślin energetycznych w dolinach rzecznych,
g)
zakazać lokalizowania ferm hodowlanych,
h)
promować rolnictwo bazujące na własnych paszach i nawozach organicznych, stosując
agrotechniczne i biologiczne metody ochrony roślin,
Kierunki rozwoju gospodarki leśnej to:
1)
Produkcja surowca drzewnego i niedrzewnych użytków pozyskiwanych z lasu i gospodarki
łowieckiej zgodnie z Planem urządzania gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Białobrzegi i
Augustów z uwzględnieniem walorów przyrodniczych.
2)
Utrzymanie funkcji ekologicznych lasów zapewniających stabilizację stosunków wodnych,
kształtowanie klimatu lokalnego, tworzenie warunków do zachowania potencjału
biologicznego ekosystemów,
3)
Zwiększenie zdolności retencyjnych zmeliorowanej doliny Biebrzy poprzez zapewnienie
regulowanego odpływu wód z obiektów zmeliorowanych bądź ich renaturalizację.
4)
Prowadzenie zalesień gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa w celu poprawy lesistości gminy
i tworzenia źródła dochodów dla gospodarstw rolnych.
5.3.10. Kierunki rozwoju zagospodarowania rekreacyjnego
Na obszarze Gminy Sztabin przewiduje się następujące formy wypoczynku i
turystyki:
–
wypoczynek pobytowy (sezonowy i całoroczny) w ośrodkach wypoczynkowych, zespołach domków
letniskowych, campingach i polach namiotowych;
–
wypoczynek świąteczny na terenach pól namiotowych, campingach, ośrodkach sportów wodnych głównie
na rzece Biebrzy i Kanale Augustowskim;
–
turystykę kwalifikowaną specjalistyczną i krajoznawczą obejmującą między innymi: wędkarstwo,
myślistwo, turystykę motorową drogową i wodną, kajakarstwo, wędrówki piesze, rowerowe i konne na
wyznaczonych szlakach;
–
turystykę edukacyjną i naukowo-badawczą głównie w Biebrzańskim Parku Narodowym;
–
agroturystykę. Zasady rozwoju poszczególnych form turystyki i wypoczynku opisano w pkt.
2.5.5.Turystyka tej strategii.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
105
5.4 Strefy zagospodarowania przestrzennego
Koncepcja stref zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Sztabin nawiązuje do
wcześniejszych opracowań planistycznych dotyczących województwa podlaskiego i dorzecza Biebrzy.
Analiza uwarunkowań rozwoju zagospodarowania w układzie obszarowym, węzłowym i liniowym
pozwoliła na wyodrębnienie obszarów o podobnych uwarunkowaniach rozwoju i ustalenie preferencji
funkcjonalnych oraz zróżnicowanie zasady zagospodarowania i odmienne zasady polityki
przestrzennej.
W strategii rozwoju do 2010 roku i w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa
podlaskiego wydzielono cztery obszary funkcjonalne i obszar gminy zaliczono do północnego, zaś w
strategii dorzecza Biebrzy zaliczono Gminę Sztabin do strefy północnej.
W oparciu o kryteria przyrodnicze, historyczne, funkcjonalne i architektoniczne omówione w pkt.
2 Studium ustalono kierunki zagospodarowania przestrzennego, dotyczące stref, obszarów i terenów
polityki przestrzennej charakteryzujących się zróżnicowanymi uwarunkowaniami i możliwościami
zagospodarowania przestrzennego.
Obszar gminy został podzielony na cztery strefy polityki przestrzennej:
Strefa I – o wysokim reżimie ochronnym z dopuszczeniem rozwoju turystyki i rolnictwa. Granice
strefy pokrywają się z granicami Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Dla strefy tej określono następujące główne kierunki zagospodarowania:
–
dostosowanie sposobów użytkowania i zagospodarowania terenów do warunków i ustaleń
określonych w planie ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego,
–
opracowanie
planów miejscowych
dla
obszarów
objętych
w/w planem ochrony z
uwzględnieniem jego wymogów,
–
modernizacja i przebudowa dróg i kolei przechodzących przez Biebrzański Park Narodowy, z
zachowaniem przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz zapewnienie dostępności turystycznej,
–
zagospodarowanie turystyczne obszaru, w tym zwłaszcza szlaku kajakowego rzeki Biebrzy,
ścieżek dydaktycznych, punktów widokowych, przystani i pól namiotowych,
–
wprowadzenie zakazów jakiekolwiek zabudowy za wyjątkiem obiektów i urządzeń związanych z
funkcjonowaniem parku,
–
utrzymanie istniejącej struktury użytkowania gruntów z dopuszczeniem zamiany gruntów ornych
na użytki zielone, utrzymanie historycznie ukształtowanej sieci drożnej, rozłogów pól, łąk i
pastwisk.
Strefa II – o podwyższonym reżimie ochronnym z możliwością rozwoju turystyki, rolnictwa i
osadnictwa. Granice tej strefy pokrywają się z granicami strefy ochronnej Biebrzańskiego Parku
Narodowego i obszarów chronionego krajobrazu.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
106
Główne kierunki zagospodarowania:
–
rozwiązanie dla terenów zwłaszcza otaczających BPN problemu oczyszczania ścieków oraz
usuwania i utylizacji odpadów – na zasadzie priorytetu inwestycyjnego,
–
dopuszczenie realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, rolniczej, letniskowej oraz obiektów
usługowych i rzemiosła nieuciążliwego szczególnie w plombach istniejącej zabudowy wiejskiej,
–
adaptację i modernizację i w razie konieczności budowę nowych układów komunikacyjnych,
–
tworzenie bazy usługowej i noclegowej dla turystyki i wypoczynku, upowszechnianie
agroturystyki,
–
wprowadzenie zakazu realizacji nowej zabudowy bez różnicy jej funkcji na terenach
zalewowych,
–
opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zwłaszcza dla wsi Sztabin i
innych wsi przewidzianych do rozwoju i lokalizacji usług,
–
utrzymanie istniejącej struktury użytkowania gruntów i mozaikowości pól z dopuszczeniem
zmiany gruntów rolnych na użytki zielone, zadrzewienia,
–
uwzględnienie uwarunkowań zawartych w projektowanym Parku Kulturowym Kanału
Augustowskiego,
–
uwzględnienie zasad gospodarowania ustalonych dla obszarów krajobrazu chronionego.
Strefa III – leśna, rolnicza i turystyczna obejmujące północne obszary gminy – tereny Puszczy
Augustowskiej.
Główne kierunki gospodarowania to:
–
prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z programami nadleśnictw,
–
zabezpieczenie funkcjonowania licznych na obszarze rezerwatów przyrody i ostoi dzikich
zwierząt,
–
dopuszczenie
do realizacji nowej
zabudowy w powiązaniu z istniejącym rzadkim
zainwestowaniem i układem drogowym,
–
tworzenie bazy usługowej i noclegowej do wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego w
celu rozwoju turystyki i wypoczynku.
Strefa IV – rolniczo – osadnicza, aktywizacji gospodarczej obejmująca pozostałe poza w/w tereny
Gminy Sztabin.
Jako główne kierunki w zagospodarowaniu przestrzennym do ustalenia w planach
miejscowych przyjęto:
–
jako priorytetowe rozwijanie ośrodka gminnego wsi Sztabin uzupełniając o brakujące usługi i
wyposażenie techniczne oraz podnosząc jakość i wyposażenie istniejących obiektów i
urządzeń technicznych,
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
–
107
tworzenie planistyczne i ekonomiczne we wsiach Sztabin, Kamień i Cisów przy drodze
krajowej terenów dla realizacji obiektów i urządzeń obsługi ruchu samochodowego –
ciężarowego, osobowego, turystycznego,
–
uzupełnianie w formie plomb lub bezpośredniego sąsiedztwa istniejącą zabudowę wiejską
przy dopuszczeniu zabudowy rolniczej, mieszkalnej i letniskowej,
–
tworzenie trendów dla realizacji bazy usługowej wzdłuż istniejących i projektowanych
szlaków turystycznych,
–
adaptowanie i modernizacje oraz budowę nowych układów komunikacyjnych, dążąc do
likwidacji ich uciążliwości dla użytkowników terenów sąsiednich oraz podnosząc
bezpieczeństwo ruchu dążenie do pełnego wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną
przy wykorzystaniu w maksymalnym możliwym stopniu odnawialnych źródeł energii,
–
ograniczenie przeznaczania na cele nierolnicze gruntów do IV klasy bonitacyjnej.
6. MONITOROWANIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY SZTABIN
Realizacja zapisów strategii wymaga stałej obserwacji zjawisk zachodzących w otoczeniu
społeczno-gospodarczym gminy i w związku z tym stałego systemu umożliwiającego dokonywanie
oceny postępu i efektów podejmowanych działań.
Istota monitoringu polega na prowadzeniu stałych obserwacji, dokonywaniu ciągłych
systematycznych pomiarów, określaniu narzędzi pomiarów przebiegu procesów. Strategia rozwoju jest
jednocześnie narzędziem planowania i zarządzania przez władze samorządowe, wspomaganiem
rozwoju obszaru funkcjonalnego. Stąd zasadne jest wyróżnienie dwóch sfer jej obserwacji i oceny.
Jedną sferą jest obserwacja strategii jako dokumentu planowania działań, drugą zaś obserwacja i ocena
wdrażania zadań lub programów operacyjnych.
Dobierane wskaźniki monitorowania projektowanych przedsięwzięć powinny spełniać kilka
podstawowych warunków, przede wszystkim: powinny być realne, trafnie dobrane, mierzalne umożliwiające porównania, wiarygodne i dostępne.
Strategia gminy winna być wobec powyższego monitorowana przynajmniej poprzez
następujące wskaźniki:
1)
Liczba km zmodernizowanych dróg:
–
gminnych,
–
powiatowych,
–
wojewódzkiej,
–
krajowej.
2)
Liczba km oddanych do użytku sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
3)
Ilość gospodarstw nowo podłączonych do systemów dostarczania wody i odprowadzania
ścieków.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
108
4)
Liczba nowych i utrzymanych miejsc pracy.
5)
Liczba nowych zakładów produkcyjno-usługowych.
6)
Liczba zlikwidowanych przedsiębiorstw.
7)
Wielkość przygotowanych terenów pod inwestycje:
–
usługowe,
–
mieszkalne,
–
rekreacyjne,
–
rolnicze,
–
rzemieślniczo-przetwórcze.
8)
Ilość zmodernizowanych placówek medycznych.
9)
Liczba nowopowstałych i zmodernizowanych obiektów sportowych.
10)
Liczba i rodzaj nowopowstałych szlaków turystycznych.
11)
Liczba nowych miejsc noclegowych w różnych formach.
12)
Liczba turystów odwiedzających gminę.
13)
Ilość obiektów turystycznych o podwyższonym standardzie.
14)
Ilość MŚP uzyskujących wsparcie finansowe.
15)
Ilość firm korzystających z doradztwa.
16)
Ilość przeszkolonych osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniami.
17)
Stopa bezrobocia.
18)
Liczba osób podejmujących własną działalność gospodarczą.
19)
Liczba osób w wieku produkcyjnym wypadających z aktywności zawodowej.
20)
Liczba nowopowstałych i zmodernizowanych obiektów kultury.
21)
Liczba zabytków poddanych renowacji.
System monitorowania strategii rozwoju ma zapewnić kontrolę efektywnej realizacji podjętych
programów, osiągniętych rezultatów i wpływu jaki wywierają podejmowane działania oraz skutecznie
informować i oceniać realizację – wdrażanie celów i priorytetów strategii.
Monitoring powinien umożliwić korygowanie działań, które nie przynoszą planowanych
efektów i rezultatów, reagowanie na zmiany w uwarunkowaniach zewnętrznych rozwoju gminy –
zmianach w polityce regionalnej powiatów, województwa i państwa oraz Unii Europejskiej, a także
innowacjach zasługujących na uwzględnienie w strategii rozwoju.
7. PROGRAMY DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH
7.1
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sztabin na lata 2003-2006
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
109
Gmina posiada Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006, zawierający katalog przedsięwzięć
oraz tabelę finansową jako realną projekcję wykonania zamierzeń w oparciu o środki własne oraz
pochodzące z funduszy strukturalnych. Plan jest wynikiem analizy potrzeb i możliwości
sfinansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych, mających na celu polepszenie jakości życia
mieszkańców gminy. Plan Rozwoju Lokalnego został opracowany zgodnie z procedurą przewidzianą
w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Lista zadań planowanych do
realizacji w okresie 2004-2006 obejmuje:
1) rozwój systemu komunikacji i infrastruktury
2) poprawę stanu środowiska naturalnego
3) poprawę warunków i jakości życia mieszkańców, w tym zmiany w strukturze zamieszkania.
Ustalono hierarchię ważności planowanych inwestycji przewidzianych do rozpoczęcia i
zakończenia po roku 2006. Opracowano plan finansowy na lata 2004-2006 i na następne ze
szczególnym wyodrębnieniem wydatków inwestycyjnych. W planie tym określono lata realizacji
poszczególnych inwestycji, ich wartość kosztorysową oraz źródła finansowania, w tym:
–
budżet gminy,
–
środki Unii Europejskiej,
–
budżet państwa,
–
inne (np. wkład mieszkańców).
Przyjęto również systemy wdrażania i monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego. W Planie
ustalono również przedsięwzięcia wykraczające poza rok 2006 i przewidziane do realizacji w latach
2006-2008.
Przedsięwzięcia te mają na celu modernizację gminnej infrastruktury społecznej. Określono dla
poszczególnych inwestycji źródła finansowania z budżetu gminy, środków unijnych i budżetu
państwa.
W Planie Rozwoju Lokalnego wskazano powiązania przewidzianych do realizacji projektów z
działaniami zapisanymi w Strategii Rozwoju Województwa podlaskiego do roku 2010 i w Strategii
Powiatu Augustowskiego.
7.2. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2010
W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Sztabin nie uwzględniono wszystkich zadań i
szczegółowych kierunków działań zmierzających do realizacji priorytetów rozwoju województwa.
Z priorytetu 1-ego „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej województwa”
pominięto w zakresie:
1) rozwoju systemu transportowego województwa:
–
wspieranie budowy miejsc obsługi podróżnych (MOP) przy drogach krajowej i
wojewódzkiej;
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
110
2) rozwoju systemów energetycznych:
–
tworzenie warunków wykorzystania istniejących źródeł energii odnawialnej’
–
tworzenie warunków do budowy gazociągów tranzytowych wysokiego ciśnienia,
–
budowę nowych źródeł ciepła i modernizacje istniejących urządzeń technicznych,
które ograniczą emisje zanieczyszczeń;
3) rozwoju systemu telekomunikacyjnego:
–
tworzenie systemu łączności teleinformatycznej dla potrzeb struktur administracji
publicznej i dla gospodarki;
4) rozwoju systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz usuwania i utylizacji
odpadów stałych:
–
budowę sieci kanalizacji sanitarnej,
–
budowę kanalizacji deszczowej wraz z separatorami,
–
powszechnej selektywnej zbiórki odpadów.
Z priorytetu 2 - ego „Wzmocnienie bazy ekonomicznej województwa” pominięto poniższe
działania w zakresie:
1) rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich:
–
modernizację dróg rolniczych,
–
obsługi finansowej, weterynaryjnej oraz oświaty i doradztwa rolniczego,
–
usług oraz obsługi turystyki, w tym agroturystyki i budownictwa letniskowego,
–
wspieranie i promowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego.
2) rozwoju turystyki:
–
wspieranie rozwoju turystyki, w tym agroturystyki, ekoturystyki i turystyki
kwalifikowanej,
–
zorganizowanie systemu informacji i promocji turystycznej,
–
wspomaganie rozwoju systemu tras rowerowych;
3) rozwoju produkcji usług:
–
tworzenie warunków do modernizacji i budowy zakładów przetwórczych
powiązanych z lokalną baza surowcową, przy wsparciu środków zewnętrznych,
–
wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez fundusze pożyczkowe,
poręczenia, dotacji itp.;
4) rozwoju technologii informacyjnych:
–
poprawę skuteczności i sprawności funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki
poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych, wspieranie działalności
centrów informacji w szczególności w bibliotekach publicznych i szkolnych,
wspieranie ich szerokiego wykorzystania, zwłaszcza na obszarach wiejskich.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
111
Z priorytetu 3–ego „Rozwoju instytucji i urządzeń infrastruktury społecznej” określającym
zagadnienia bytowe ochrony zdrowia i opieki społecznej pominięto w zakresie:
1) poprawy warunków zamieszkiwania ludności:
–
rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego,
–
tworzenie
udogodnień
niepełnosprawnych,
przeciwdziałania
i
likwidacje
utworzenie
skutkom
barier
architektonicznych
zintegrowanego
nadzwyczajnych
systemu
zagrożeń
dla
osób
ratowniczego
środowiska
i
i
zjawisk
przyrodniczych o charakterze klęsk żywiołowych,
2) rozwoju rodziny i wsparcia wychowania młodego pokolenia:
–
wspieranie działań w zakresie polityki prorodzinnej z wykorzystaniem doświadczeń i
tradycji rodzinnych,
–
wspieranie działań na rzecz adopcji dzieci i tworzenie rodzin zastępczych oraz
rodzinnych domów dziecka,
–
wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych
służących pomocą dzieciom ,
młodzieży i rodzinie,
3) rozwoju lecznictwa i opieki społecznej:
–
kontynuowanie działań restrukturyzacyjnych systemu ochrony zdrowia zgodnie z
przepisami prawa,
–
restrukturyzację zakładów opieki zdrowotnej,
–
rozwój
nowych
form
opieki
zdrowotnej,
długoterminowej,
środowiskowej,
paliatywnej i domowej,
4) rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego:
–
utrzymanie, wspieranie rozwoju oraz promocja instytucji kultury i stowarzyszeń,
–
inspirowanie i wspieranie rozwoju kultury ludowej i amatorskiej,
–
wspieranie regionalnego ruchu społeczno – kulturalnego,
–
ochronę i utrzymanie dobrego stanu technicznego i historycznych form obiektów
zabytkowych,
–
twórcze kontynuowanie lokalnych tradycji budowlanych,
5) rozwoju sportu i rekreacji:
–
rozwój i modernizacja podstawowej bazy sportowej, budowę sal gimnastycznych,
boisk sportowych, kąpielisk i baz sportów wodnych,
–
utrzymanie rezerw terenowych pod realizacje nowych obiektów i urządzeń
sportowych,
–
wspomaganie rozwoju wypoczynku letniskowego,
–
promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego, szkolnego.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
112
Z priorytetu 4-ego – „Zrównoważonym gospodarowaniem przestrzenią województwa”
pominięto działania w zakresie:
1) ochrony i kształtowania środowiska:
–
wdrażanie koncepcji europejskiej sieci „NATURA 2000”,
–
zalesienie gruntów marginalnych dla produkcji rolniczej,
–
objęcie ochroną w planie zagospodarowania przestrzennego gminy głównego
zbiornika wód podziemnych rzeki Biebrzy (GZW-217),
–
ochronę wartościowej przestrzeni produkcyjnej w planach zagospodarowania
przestrzennego przed nieuzasadnionym przeznaczeniem na cele nierolnicze,
–
racjonalną eksploatację złóż surowców mineralnych i rekultywację wyrobisk,
–
wspieranie zwiększania udziału proekologicznych nośników energetycznych w
źródłach ciepła,
–
ochronę ludzi i środowiska przed hałasem, wibracjami i elektromagnetycznym
promieniowaniem niejonizującym,
–
ochronę ładu przestrzennego i tworzenie warunków racjonalnego wykorzystania
walorów środowiska doliny Biebrzy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym i Kanału
Augustowskiego,
–
wspieranie powszechnej edukacji i informacji ekologicznej.
Z priorytetu 5-ego – „Rozwój międzynarodowych kontaktów regionalnych” pominięto:
–
rozwój współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony transgranicznych
walorów środowiska przyrodniczego (ochrona transgranicznego obszaru trzech
Puszczy – Augustowskiej, Grodzieńskiej i Druskienickiej).
Z priorytetu 6-ego – „Rozwój ogólnodostępnego systemu edukacji” pominięto działania w
zakresie:
1) rozwoju szkolnictwa średniego i kształcenia ustawicznego:
–
tworzenie warunków do modernizacji bazy materialnej szkół i placówek
oświatowych,
–
wspieranie rozwoju kształcenia na poziomie średnim do wskaźnika 85% roczników
gimnazjum – podwyższenie jego poziomu i przystosowanie do potrzeb rynku pracy,
–
wspieranie rozwoju form kształcenia ustawicznego młodzieży i dorosłych,
–
tworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej i na odległość,
2) edukacji osób zagrożonych bezrobociem i pozostających bez pracy:\
–
kształcenie osób zagrożonych bezrobociem w celu przygotowania ich do tworzenia i
rozwijania własnej małej przedsiębiorczości, wspieranie rozwoju lokalnego rynku
pracy.
Sztabin, 2004 rok
Strategia ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020
113
7.3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego
Plan powyższy zawiera zbiór zadań służących realizacji ponadlokalnych celów
publicznych stanowiący konkretyzację kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa
usystematyzowanych poprzez ich podział na:
a) działy i rodzaje powiązane z poszczególnymi celami publicznymi,
b) grupy zadań (w obrębie działów) obejmujące:
–
zadania rządowe ujęte w rejestrze Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast,
–
zadania ujęte w uchwalonym programie wojewódzkim,
–
potencjalne zadania programów rządowych lub centralnych wynikające z dokumentów
rządowych,
–
potencjalne zadania programów wojewódzkich zawarte w programach sporządzonych przez
organy i jednostki samorządu województwa oraz zgłoszone do Planu zagospodarowania
przestrzennego województwa przez samorządy lokalne,
–
potencjalne zadania programów wojewódzkich lub planów rozwoju jednostek zarządzających
regionalną ponadlokalną infrastruktura techniczną i społeczną,
–
potencjalne zadania programów centralnych lub regionalnych wynikające z potrzeb
regionalnych, które wyłoniły się w trakcie prac planistycznych nad kierunkami
zagospodarowania, a wiążą się z ogólnymi zapisami Strategii rozwoju województwa
podlaskiego do roku 2010.
Realizacja tych zadań wymaga współpracy samorządu gminy w zakresie:
–
przygotowania
planistycznego
–
zabezpieczenia
terenów
w
planach
miejscowych
zagospodarowania przestrzennego,
–
opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów,
–
opiniowania projektów technicznych i budowlanych obiektów i urządzeń technicznych,
–
przygotowania terenów do realizacji inwestycji,
–
współpracy przy realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięć,
–
realizacji inwestycji towarzyszących.
Zadania te w zasadzie nie wymagają nakładów inwestycyjnych ze strony samorządów.
Szczegółowe zestawienie zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych
przewidzianych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego do
realizacji na obszarze Gminy Sztabin przedstawiono w pkt. 3.2.5.2 niniejszej Strategii.
Sztabin, 2004 rok
Download