Wzór opinii związków zawodowych w sprawie uchwały jst

advertisement
/Wzór opinii związku zawodowego w sprawie
uchwały dotyczącej zamiaru likwidacji szkoły//
Pan …………………………
Wójt/ Burmistrz/ Starosta
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w ……………
informuje, iż negatywnie opiniuje zamiar likwidacji Szkoły …………………….
/podać nazwę placówki/
w …………… z końcem roku szkolnego 2010/2011.
Likwidacja wyżej wymienionej placówki spowoduje pogorszenie warunków
nauki dzieci poprzez włączenie ich do klas o dużej liczebności uczniów oraz
konieczność dojazdów.
Jednocześnie likwidacja Szkoły spowoduje utratę miejsc pracy pracowników
pedagogicznych oraz administracji i obsługi. Brak jest gwarancji zatrudnienia
tych pracowników w innych placówkach oświatowych na terenie gminy.
W przypadku ewentualnej likwidacji Szkoły Zarząd Oddziału ZNP
w ………………… występuje o zapewnienie możliwości zatrudnienia
pracowników (członków ZNP) w innych szkołach podległych gminie.
Dodatkowe etaty proponujemy wygospodarować poprzez zmniejszenie liczby
uczniów w istniejących oddziałach, co spowoduje również poprawę warunków
nauki, pracy i bhp.
Za Zarząd
Download