Nr 1/2014Hit! - Głos Lubiński

advertisement
LOKALNE CZASOPISMO OŚWIATOWE
Nr 1/2014 (18)
G ŁOS L UBIŃSKI
Lubin, 25 kwietnia 2014
www.glos.lubin.pl
Manus Amata – oznacza Przyjazna Dłoń
W związku z bulwersującymi przypadkami
łamania praw pracowniczych, nierównego traktowania pracowników i stosowania praktyk
mobbingujących przez dyrektorów szkół, chcemy zintensyfikować pracę Klubu Antydyskryminacyjnego przy ZO ZNP w Lubinie.
W ostatnich numerach Głosu lubińskiego
umieszczaliśmy artykuły ilustrujące niewłaściwe
praktyki lokalnych pracodawców. Obecna sytuacja
na rynku pracy nauczycieli powoduje, że bojąc się
utraty zatrudnienia, pracownik często staje się ofiarą przełożonego. Poczucie bezkarności, lekceważenie zapisów prawa lub po prostu brak elementarnej
kultury i zasad etycznych jest źródłem dyrektorskiej
samowoli. Czas się temu przeciwstawić.
Wywoływanie u pracowników stanów lękowych,
poczucia winy lub niskiej samooceny jest poważnym problemem, skoro w Europie uruchomiono
specjalną kampanię w tej sprawie:
Rusza europejska kampania "Zdrowie i bezpieczne
miejsce pracy”. Jej celem jest zwrócenie uwagi pracodawców na problem stresu w miejscu zatrudnienia oraz wypracowanie dobrych praktyk. Jak pokazują badania, zarządzanie stresem może nie tylko
pozytywnie wpływać na stan zdrowia pracowników,
ale również zwiększać ich wydajność. Celem przedmiotowej kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat
tego problemu i zapewnienie wsparcia w zakresie
zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi. Inicjatorem dwuletniej kampanii jest Europejska
Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EUOSHA).
W kampanię przeciwko niewłaściwym praktykom w miejscu pracy włącza się OPZZ. W Poznaniu odbyła się konferencja pod tytułem "Stres
w pracy? Nie dziękuję".
Konferencja organizowana jest przez CIOP i jest początkiem kampanii
w tej sprawie. OPZZ na konferencji reprezentuje
Renata Górna, członek Rady Ochrony Pracy. W te
działania wpisuje się nasz klub Manus Amata, za
którego działania będzie odpowiedzialna Krystyna
Drexler-Wawrzyniak. We wrześniu planowana jest
konferencja poświęcona tym problemom.
KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA
ODDZIAŁU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
W LUBINIE
25 KWIETNIA 2014 r. - GODZINA 14:00
RESTAURACJA BARON
2
GŁOS LUBIŃSKI
25 kwietnia 2014
Działalność Zarządu Oddziału ZNP w kadencji 2010-2014
Mijającą kadencję należy uznać
za pracowitą, burzliwą i trudną. W
związku z niezadowalającą polityką rządu w sprawach społecznych
i oświatowych, kilkakrotnie braliśmy udział w akcjach protestacyjnych o charakterze ogólnopolskim. 17 września 2011 r. uczestniczyliśmy w Euromanifestacji
we Wrocławiu, 14 listopada 2012
r. braliśmy udział w Pikiecie
przed Urzędem Wojewódzkim
we Wrocławiu w sprawie sytuacji
społeczno- gospodarczej kraju.
Kol. Prezes B. Goldszajdt reprezentowała nasz Oddział 14 września 2013 r. w Ogólnopolskiej
Demonstracji Związków Zawodowych w Warszawie. 23 listopada 2013 r. zorganizowaliśmy
wyjazd na manifestację do Warszawy pod hasłem „ Dość tego”.
W akcji przeciwko obniżaniu
jakości kształcenia oraz w obronie statusu zawodowego nauczycieli brało udział ponad 20 tys. członków ZNP, z naszego powiatu pojechało 40
osób w tym 35 osób z naszego Oddziału.
W lokalnym środowisku musieliśmy stawać w obronie placówek, które władze samorządowe
postanowiły
zlikwidować.
W roku 2011 negatywnie opiniowaliśmy projekty Rady Powiatu
Lubińskiego dotyczące likwidacji Zespołu Szkół w Chróstniku
i Powiatowego Centrum Edukacji. Aktywnie uczestniczyliśmy
w obronie tych placówek, wykorzystując wszystkie dozwolone
prawem możliwości. W pierwszej
batalii o szkołę w 2009 roku odnieśliśmy sukces. Niestety po wyborach samorządowych nowe władze zlikwidowały szkołę. Placówka, która funkcjonowała
od 1954 r. wciąż poszerzając ofertę edukacyjną, która mogła poszczycić się
zamiejscowym wydziałem Akademii Rolniczej – przestała istnieć. Związkom
pozostaje satysfakcja, że udało się znaleźć miejsca pracy osobom zatrudnionym w tej placówce.
Druga batalia dotyczyła
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubinie. Zarząd ZNP dwukrotnie
zaskarżał do Wojewody Dolnośląskiego Zarządzenia Prezydenta Lubina dotyczące zakazu
naboru do klas pierwszych w tej
szkole, co ostatecznie zmierzało
do stopniowej jej likwidacji.
Członkowie prezydium Zarządu
Oddziału - Antonina Słota
i Mariusz Grablewski organizowali spotkania pracowników, uczniów, rodziców, przygotowywali stanowiska, uczestniczyli w posiedzeniach komisji
oświaty i sesjach Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji. Wspólnie
z oświatową Solidarnością zorganizowaliśmy spotkanie społeczności szkolnej
z Posłanką na Sejm RP – Panią Elżbietą Witek, która zaangażowała się
w sprawę obrony szkoły.
Ostatecznie Zarząd Oddziału zaskarżył do Wojewody Dolnośląskiego
uchwałę Rady Miasta w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Lubinie - wykorzystując pretekst braku konsultacji
z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, co spowodowało
wycofanie się z likwidacji, ale oznacza stopniowe wygaszanie szkoły. Należy
docenić wkład pracy Prezesa Oddziału ZNP Beaty Goldszajdt w obronę szkoły, ale także zaangażowanie członków Zarządu Oddziału i Ogniska – Mariusza
Grablewskiego, Antoniny Słoty i Kazimierza Pawia.
Wszelkie podejmowane przez związek działania powinny być adekwatne
do sytuacji pracownika w środowisku pracy, dlatego w ciągu całej kadencji
zabiegaliśmy o opinię pracowników oświaty oraz wsłuchiwaliśmy się w panujące nastroje.
Przeprowadziliśmy szereg badań ankietowych dotyczących:
sytuacji ekonomicznej emerytów
prowadzących
jednoosobowe
gospodarstwa domowe, wysokości odpisu na dodatki motywacyjne dla nauczycieli i ich liczbowego przyznawania w poszczególnych placówkach, wysokości
i wykorzystania środków na
doskonalenie zawodowe nauczycieli, wysokości i wykorzystania środków
finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ( Art. 72.1 KN), funkcjonowania świetlic szkolnych, prowadziliśmy sondaże w sprawie ewentualnych
form protestu, zwolnień w oświacie lubińskiej w roku szkolnym 2013/2014,
likwidacji stołówek szkolnych i likwidacji etatów pracowników niepedagogicznych, a także liczby placówek prowadzonych przez podmioty nie będące
jednostkami samorządu terytorialnego.
W ciągu całej kadencji związek podejmował szereg inicjatyw w interesie
pracowników oświaty. Występowaliśmy do organów prowadzących o zaplanowanie w budżetach miasta i powiatu środków na waloryzację płac
i podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych. Dzięki
zabiegom ZNP w Gminie Miejskiej Lubin w październiku 2012 r. ujednolicono stawki wynagrodzenia pracowników obsługi na tych samych stanowiskach pracy, a od września 2013 r. pracowników administracji.
Mimo długotrwałych negocjacji nie udało się utrzymać 10% dodatku za
wychowawstwo w przedszkolach. Natomiast skutecznie interweniowaliśmy
w sprawie przywrócenia dodatku dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Kol. Prezes negocjowała wspólnie z Solidarnością Oświatową procedury
zmiany statusu zawodowego wychowawców zatrudnionych w Powiatowym
Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie.
Do kompetencji związku zawodowego należy opiniowanie rozwiązań proponowanych przez lokalny samorząd. W tym z zakresie opiniowaliśmy projekt uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, projekt obowiązkowego wymiaru
godzin nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust.3
ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Lubiński.
Zarząd Oddziału wydawał też opinię o pracy dyrektorów szkół i placówek
oświatowych w mieście i Powiecie Lubińskim.
Związek zawodowy posiada ustawową funkcję kontrolną w zakresie przestrzegania prawa. W ramach tych kompetencji podejmowane były interwencje
wobec przypadków łamania prawa przez pracodawców. Występowaliśmy do
Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w wybranych placówkach. Zgłosiliśmy do Prokuratury Rejonowej w Lubinie doniesienie
o popełnieniu przestępstwa przeciwko ustawie o Społecznej Inspekcji
Pracy przez dyrektora jednej z lubińskich szkół. Podejmowaliśmy interwencje
w sprawach indywidualnych - dotyczących
dyskryminacji i mobbingu w pracy, zamiaru
likwidacji etatów, zwolnień. Oprócz spraw
typowo pracowniczych, związek podejmuje
też zagadnienia dotyczące organizacji pracy
pedagogicznej i kierunków zmian w procesie edukacji oraz reform w systemie oświaty.
W tym zakresie monitowaliśmy na przykład
w sprawie funkcjonowania dziennika elektronicznego w lubińskich placówkach. We
wrześniu 2011 r. we współpracy z Zarządem
Okręgu ZNP we Wrocławiu zorganizowaliśmy debatę pod hasłem Dokąd zmierzasz
polska oświato? Głównymi tematami debaty były zmiany w szkolnictwie zawodowym
referowane przez Kol. Elżbietę Trocińską,
status zawodowy nauczyciela omawiany
GŁOS LUBIŃSKI – lokalne czasopismo oświatowe Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lubinie
Adres redakcji: Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, ul. Kościuszki 9, 59-300 Lubin
Redakcja: Beata Goldszajdt – redaktor naczelna , Krystyna Drexler-Wawrzyniak, Antonina Słota, Mariusz Grablewski,
Arkadiusz Tomczuk, kontakt z redakcją: tel./fax: 76 841 20 70, e-mail: [email protected]
25 kwietnia 2014
GŁOS LUBIŃSKI
przez przedstawiciela ZG ZNP oraz system kształcenia nauczycieli, o którym
mówiła Kol. Krystyna Drexler-Wawrzyniak.
Nasi członkowie mogą liczyć na profesjonalną pomoc prawną. Zarząd
Okręgu Dolnośląskiego ZNP we Wrocławiu zatrudnia dwóch prawników,
którzy udzielają porad. Członkowie Zarządu Oddziału uczestniczą w razie
potrzeby w postępowaniu przed Sądem Pracy. W tym zakresie mamy sukcesy
– wygraną sprawę o wadliwie udzieloną pracownikowi naganę, ugodę i przeprosiny dla pracownika za dyskryminację. Nadal toczy się w sądzie sprawa
zwolnienia z pracy Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, w której
uczestniczy radca prawny Okręgu Dolnośląskiego ZNP we Wrocławiu.
Radca prawny – Pan Michał Kucharski prowadzi szkolenia dla prezesów
Oddziałów oraz innych zainteresowanych w zakresie prawa związkowego
i oświatowego, wydaje też informatory dla Oddziałów: „Z sali sądowej” i „Sed
lex”.
Bardzo dużą pomoc w zakresie doradztwa prawnego dla naszych członków
świadczy Kol. Arkadiusz Tomczuk, wiceprezes Zarządu Oddziału, odpowiedzialny również za stronę internetową Oddziału oraz wspólnie z Kol. Krystyną
Drexler-Wawrzyniak za Głos Lubiński – organ prasowy naszego Oddziału.
Związek Nauczycielstwa Polskiego współpracuje z innymi podmiotami:
Kuratorium Oświaty, Urzędem Miejskim i Starostwem Powiatowym
w Lubinie, a także z OPZZ. Kol. B. Goldszajdt jako przewodnicząca Powiatowej Rady OPZZ w Lubinie na kolejną kadencję (2014- 2018) uczestniczy
w szkoleniach organizowanych przez Radę Wojewódzką OPZZ we Wrocławiu, na przykład: „Naruszanie godności człowieka w miejscu pracy”,
„Kompetentny związkowiec wsparciem dla pracownika”. Zakres współpracy
obejmuje m.in. opiniowanie projektów uchwał jednostek samorządu terytorialnego w sprawie regulaminów dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, regulaminów płac dla pracowników samorządowych. Kol. Prezes pełni funkcję
przewodniczącej Powiatowej Rady Zatrudnienia – organu opiniodawczo doradczego Starosty Lubińskiego w sprawach polityki rynku pracy. Rada ta
między innymi wydaje opinie w sprawach dotyczących kierunków kształcenia,
szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.
W trakcie kadencji 2010-2014 przedstawiciele związku uczestniczyli w
67 komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli (41 – n. dyplomowani, 24 – n. mianowani, 2 – m. kontraktowi). Członek Zarządu Oddziału ZNP
uczestniczył też w pracach komisji powołanej przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie odwołania od oceny nauczyciela. Związek w komisjach reprezentowali: Kol. Beata Goldszajdt, Krystyna Drexler-Wawrzyniak,
Małgorzata, Michałkiewicz, Elżbieta Trocińska, Antonina Słota, Jolanta Ziemieńczuk, Anna Mydłowska, Krystyna Błażków oraz Jolanta Podgórska –
Pawlak.
Nasi reprezentanci: Prezes B. Goldszajdt, Kol. Elżbieta Trocińska oraz Kol.
Krzysztof Korycki uczestniczyli w komisjach konkursowych na stanowisko
dyrektora szkoły.
Ważną formą działalności związku jest edukacja i podnoszenie kompetencji działaczy związkowych. W tym zakresie organizowaliśmy szereg szkoleń, warsztatów i konferencji. Corocznie we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy przygotowujemy szkolenia dla Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy oraz prezesów Ognisk ze wszystkich placówek oświatowych na
temat uprawnień związków zawodowych przy dysponowaniu środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W listopadzie 2013 r. zorganizowaliśmy szkolenie z OUPIS we Wrocławiu na temat „Prawa i obowiązki nauczyciela jako członka Rady Pedagogicznej”. Nasi działacze uczestniczą też
w wewnętrznych szkoleniach związkowych organizowanych dla poszczególnych sekcji na poziomie Oddziału, Okręgu oraz Zarządu Głównego. W celu
upowszechnienia wiedzy z zakresu prawa oświatowego i związkowego
zakupiliśmy dla każdego prezesa Ogniska podręczniki i poradniki: Coroczne Kalendarze Nauczycielskie, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w oświacie, Prawa i obowiązki nauczyciela, jako członka rady pedagogicznej,
Zakładowa Społeczna Inspekcja Pracy, Statut ZNP, Poradnik Uprawnienia
emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013 r., Zgodnie z prawem i bezpiecznie
- poradnik dla związkowca i społecznego inspektora pracy.
W ramach swoich uprawnień związek promuje
wybitnych
nauczycieli
i pracowników oświaty
występując
o
medale
i odznaczenia państwowe.
Na wniosek Zarządu Oddziału ZNP w Lubinie nasi
członkowie zostali odznaczeni: 2 Medalami Złotymi
za Długoletnią Służbę,
3 Medalami Srebrnymi za
Długoletnią Służbę, 1 Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę, 1 Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 6 nagrodami Prezydenta Miasta oraz 3 nagrodami Starosty Lubińskiego.
Pomoc socjalna, to kolejna forma działalności i wsparcia dla naszych
członków. Zarząd Oddziału w trakcie kadencji 2010-2014 przydzielił: 75-
3
zapomóg dla pracujących
członków ZNP, 22 dla
emerytowanych członków
ZNP, 2 zapomogi z Funduszu „ Senior”. Otrzymaliśmy 2 zapomogi po 1000
zł. z Zarządu Głównego
i jedną z Zarządu Okręgu
Dolnośląskiego w kwocie
1500 zł. Przydzieliliśmy
też Zasiłki statutowe dla
członków ZNP: 38 - za
urodzenie dziecka, 11 - z powodu zawarcia związku małżeńskiego, 65 z powodu zgonu bliskiej osoby. Martwi nas, że tych ostatnich jest najwięcej.
Dużym zainteresowaniem, i to nie tylko członków ZNP, cieszy się nasza
działalność turystyczna, sportowa i kulturalna. Zarząd Oddziału organizuje
corocznie: Bale Karnawałowe, imprezy z okazji „ Dnia Kobiet” w Kręgielni
lub w restauracji przy muzyce, zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji
Narodowej, „ Mikołaj” w
kręgielni,
wyjazdy do
Opery i Teatru Muzycznego, koncerty, wycieczki
krajoznawcze i zagraniczne m.in. do Gorlitz, Pragi,
Liberca, Poczdamu oraz
dłuższe – do Petersburga i
Francji. Zarząd dofinansowuje także wybrane przedstawienia teatralne w CK
Muza.
Bardzo prężnie, pod przewodnictwem Kol. Haliny Wygnańskiej działa
Sekcja Emerytów i Rencistów. W trakcie kadencji sekcja organizowała spotkania plenerowe – Powitanie wiosny, lata, jesienne grillowanie, spotkania
noworoczne, w restauracji z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Corocznie
członkowie mają okazję uczestniczyć w „Jesieni teatralnej” w CK „Muza”
w Lubinie. Dużym zainteresowaniem cieszą się wycieczki organizowane przez
Zarząd Sekcji, m.in., Szlakiem Polskich Uzdrowisk, Sprewald, Miśnia, Frydland.
Na koniec warto poświęcić nieco uwagi wewnętrznej działalności związku,
bo od sprawnej organizacji zależy nasza skuteczność i pozytywny wizerunek
wśród pracowników oświaty. W trakcie mijającej kadencji 2010-2014 - odbyliśmy wiele posiedzeń i spotkań, podczas których omawiane były sprawy bieżące, planowane imprezy, uchwalane plany pracy, zatwierdzane plany finansowo - gospodarcze, przyjmowane sprawozdania finansowe oddziału. Nad
sprawnym funkcjonowaniem związku czuwa Oddziałowa Komisja Rewizyjna – która przeprowadziła łącznie - 11 kontroli w placówkach i cykliczne
kontrole kasy oddziału. Pracą komisji kieruje z zaangażowaniem Przewodnicząca – Kol. Elżbieta Trocińska. Na wyróżnienie zasługuje również praca
w komisji Kol. Aleksandry Janowicz. Wysoko należy ocenić pracę Kol. Marii
Sikory, która będąc Przewodniczącą Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi Sekcji, jest także sekretarzem biura Zarządu, oddelegowanym do pracy
w ZNP i z obu funkcji wywiązuje się wzorowo. W trakcie 4 letniej kadencji ze
środków własnych i z dotacji Zarządu Głównego ZNP – wymieniliśmy
w biurze sprzęt komputerowy, 2 drukarki, telefax, kserokopiarkę oraz zestaw
mebli biurowych.
Podsumowując czteroletnią działalność, za osiągnięcie należy uznać stałe
podnoszenie liczebności Oddziału, aktywność naszych związkowców i podnoszenie ich kompetencji, a także skuteczne załatwianie różnych bieżących spraw
nauczycieli i innych pracowników. Do niepowodzeń zaliczyć należy fakt, że
nie w pełni udało się uratować dwóch wspomnianych placówek oświatowych,
choć robiliśmy co w naszej mocy, by je ocalić.
W swoich planach na kolejną kadencję uwzględnimy wnioski i doświadczenia, których nabyliśmy w ciągu tych 4 lat działań.
4
GŁOS LUBIŃSKI
25 kwietnia 2014
O mediach zwykło się mówić - czwarta władza, czy słusznie?
Media spełniają bardzo istotne funkcje w życiu publicznym. Przede wszystkim ich zadaniem jest informowanie o tym, co się dzieje na świecie lub
w państwie.
Rolą środków masowego przekazu jest także analizowanie wydarzeń, wyjaśnianie ich przyczyn i przewidywanie skutków – rola ta jest nazwana opiniotwórczą.
Bardzo ważna jest też funkcja kontrolna mediów – dziennikarze śledzą
życie polityków, ujawniając przypadki nadużywania przez władzy. Dzięki
mediom ujawniono wiele nieprawidłowości, a czasem nawet przestępstw
i wielkich afer. Media obserwują także działalność instytucji publicznych
i często ją krytykują. W ten sposób wywierają poważny wpływ na podejmowa-
ne decyzje.
Krytyka mediów może doprowadzić nawet do zmiany władzy, do wycofania się z jakiegoś pomysłu, albo do zajęcia się problemem dotąd ignorowanym,
pomijanym, niedocenianym.
Media są też formą kontaktowania się ludzi między sobą, są sposobem
społecznej komunikacji. Być może współczesna rola mediów jest sztucznie
wyolbrzymiana, wydaje się, że jeśli coś nie funkcjonuje w mediach, nie istnieje.
Poniżej zamieszczamy artykuł dotyczący komunikacji wewnątrzzwiązkowej. Jednocześnie zachęcając do czytania prasy związkowej, zwłaszcza
lokalnej, która podejmuje sprawy bliskie i ważne dla naszych czytelników.
CZYTELNICTWO I PERCEPCJA INFORMACJI ZWIĄZKOWEJ
NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH LUBINA
Mariusz Grablewski
W dobie wzrastającej roli Internetu coraz większego znaczenia nabiera odpowiedź na pytanie: w jakim stopniu punkty informacji związkowej w przedszkolach, szkołach i placówkach pomocniczych oświaty zaspakajają potrzeby
i oczekiwania odbiorców oraz w jakim stopniu współuczestniczą w edukacji
prawnej, ekonomicznej czy społecznej?
W odniesieniu do „gazetek ściennych” ocena ich przydatności w procesie
informacyjnym i opiniotwórczym – wbrew pozorom – nie jest wcale łatwa,
gdyż nie była ona dotychczas przedmiotem zainteresowań. W literaturze fachowej wypowiedzi o przydatności gazetek ściennych, przenośnych tablic informacji związkowej czy tablic ogłoszeniowych są raczej skromne i przestarzałe.
Gazetka ZNP (punkt informacji związkowej) ma służyć pomocą Ogniskom
w bieżącym informowaniu pracowników placówek o problemach jednostek
oświatowo-wychowawczych w skali mikro- i makroregionu oraz sposobach
ich rozwiązywania. Za jej pośrednictwem czytelnicy powinni poznawać najnowsze kierunki prac związku i rządu, politykę jednostek samorządu terytorialnego, a także opinie i stanowiska innych partnerów społecznych.
Może się wydawać, że dziś, kiedy dominuje Internet, redagowanie gazetek
– i zamieszcza- nie w nich artykułów czy informacji graficznych jest stratą
czasu. Ale specyfika korzystania z Internetu wiąże się z szybkością i często
i z pobieżnością przeglądanych treści. To sprawia, że stałe i przenośne tablice
informacyjne na terenie placówki będą łatwiej dostrzeżone i lepiej zapamiętane. Poza tym nadal istnieje duża grupa odbiorców, którzy z Internetu korzystają sporadycznie lub nie używają go w ogóle.
Niezmiernie rzadkim zjawiskiem w przedszkolach i szkołach jest prawidłowe redagowanie punktów informacji związkowej. Dlatego autor pozwoli sobie
na przytoczenie własnych do- świadczeń i refleksji. W niewielu placówkach
związkowe punkty informacyjne znajdują się poza pokojem nauczycielskim.
W szkołach brak jest osobnych tablic dla zamieszczania związkowych informacji, co może powodować szum informacyjny w związku z natłokiem zamieszczanych wiadomości.
Na ogół odnosi się wrażenie, że o umiejscowieniu „punktów informacyjnych” ZNP decydują bardziej względy dekoracyjne niż strona praktyczna.
Szkoda, ponieważ prawidłowo wyeksponowane w gablocie lub na tablicy
informacje dają szersze możliwości umysłowego i wzrokowego zagłębienia się
w ich treść. Dlatego istotną sprawą jest oświetlenie obiektu. Najbardziej korzystne byłoby umieszczenie gabloty tam, gdzie jest oświetlenie zarówno
naturalne, jak i sztuczne. Powinno ono być takie, by nie odbarwiało prezentowanych materiałów i nie oślepiało odbiorców informacji. Należy pamiętać, że
stosowanie oświetlenia sztucznego jest bardziej skuteczne od dziennego, ponieważ daje jednolite natężenie , które można regulować. To uniezależnia
czytelnika od warunków pogodowych i pory dnia (szkoły funkcjonują niekiedy
do późnych godzin wieczornych), bo eksponowane – zwłaszcza na korytarzu
placówki – materiały powinny służyć pracownikom a nawet interesantom
przebywającym na terenie szkoły czy przedszkola. Warto nadmienić, że nie
wszyscy pracownicy placówki są upoważnieni do przebywania w pokoju nauczycielskim, gdzie dość często są umieszczane punkty informacji związkowej.
Poza tym wizualne eksponowanie tematyki prawno-związkowej powinno
przyciągać uwagę, pobudzać do myślenia, zachęcać do dokładniejszej analizy.
Wymaga to jednak pewnej znajomości zasad rozstawiania obiektów informacyjnych. Gabloty nie muszą być znormalizowane.
Najlepiej, aby były one o wymiarach 1 m x 1,5 m. Muszą być natomiast odpowiednio zabezpieczone poprzez oszklenie i zamki z blokadą. Eksponowanie
treści oświatowo-prawnych
może odbywać się w gablotach wiszących i stojących
lub na tablicach ze stelażami.
Należy pamiętać, aby dolna
część gabloty nie znajdowała
się poniżej wysokości 1,4 m od podłogi. Jest to ważne, ponieważ praktyczne
i estetyczne zalety urządzeń wystawienniczych oraz ich graficzne opracowanie
– to połowa sukcesu. Mają one wtedy szansę być powszechnie uznawanym przez czytających – źródłem wiedzy o działaniach związki, m.in. w zakresie
obrony systemu oświaty i statusu zawodowego nauczycieli.
Co czynić, aby pobudzać zainteresowanie pracowników szkoły
(przedszkola) problematyką związkową, by sami oni skłonni byli – bez szczególnych poleceń czy reklamy – korzystać z tej formy informacji? Jakiego użyć
„fortelu”, żeby ekspozycja stała się logiczna i komunikatywna? Ponieważ
często chodzi o prezentowanie zagadnień nieznanych ogółowi lub niechętnie
czytanych, dlatego trzeba użyć sposobów pobudzających, jak: estetyczny dobór fotografii, odpowiednie rozmieszczenie tekstu czy, wspomniane wcześniej,
odpowiednie oświetlenie. Koniecznością staje się prezentacja informacji zawsze interesujących i powiązanych w logiczną całość. Każda fotogazetka ZNP
powinna zaskakiwać swoją oryginalnością, doborem treści i sposobem ich
przekazywania tak, aby zainteresować odbiorcę oraz zachęcić go do samodzielnej obserwacji zjawisk i rejestracji faktów, także do wysuwania wniosków, a co za tym idzie wyrobić nawyk stałego korzystania z tej formy informacji związkowej. Można to osiągnąć poprzez: eksponowanie ciekawych
opinii i artykułów (zaopatrzonych we własne uwagi, przy użyciu zakreślacza),
pochodzących niekoniecznie z „Głosu Nauczycielskiego” czy „Głosu Lubińskiego”, wykresów, rysunków satyrycznych lub fotografii. Tak więc nasze
informacje nie powinny być nudne lub nijakie, ale - przyciągać uwagę. Warto
zainwestować w dobry projekt – taki, jak: hasło, tekst główny, materiały pomocnicze. Taka forma edukacji prawno-ekonomicznej dostarczać będzie
przede wszystkim doświadczeń wzrokowych, a mniej słownych. Wykresy,
diagramy i schematy, itp. są najlepszym sposobem informowania; zamieszczanie ich kryje w sobie duże możliwości dekoracyjne, a forma tych elementów
może ulegać zmianie: od zredukowanych wielkości (by nie zajmowały zbyt
wiele miejsca i nie odciągały uwagi czytelnika od prezentowanych treści) aż
po duże plakaty poza obrębem gablot. Poza tym nadają one punktom informacji związkowej niezaprzeczalny walor autentyczności. Pamiętać należy, że
uwagę czytelników przyciągną duże, atrakcyjne ilustracje.
Prowadzenie gablot lub tablic informacyjnych w opisany powyżej sposób –
pozwala przypuszczać, że może ułatwiać nie tylko pracę prezesa Ogniska, ale
również będzie formą reklamy pracy związkowej. Jeśli chcemy utrzymać
i rozwijać naszą organizację, musi ona się czymś wyróżniać – odwagą wystąpień jej przedstawicieli (w czasie rad pedagogicznych), stylem oddziaływań
związkowych, a przede wszystkim umiejętnością mądrej autoreklamy w środowisku pracy. Redagujący powinni również pamiętać, że nie należy przeceniać
wiedzy odbiorców, ani też nie doceniać ich inteligencji.
Tak więc, celem nadrzędnym w eksponowaniu tematyki związkowej
(dotyczącej prowadzenia szkół i placówek oświatowych, systemu kształcenia,
doskonalenia i awansu zawodowego nauczycieli oraz poprawy materialnej
pracowników oświaty niebędących nauczycielami) powinno być dostarczanie
odbiorcom: wiedzy, pobudzanie do refleksji i wyzwalanie dyskusji, a w efekcie
– sprowokowanie do działania.
25 kwietnia 2014
GŁOS LUBIŃSKI
5
Asystent ma asystować, a nie uczyć
Rząd nie odpuszcza – likwidacja Karty Nauczyciela wprowadzana tylnymi drzwiami,
czyli asystent nauczyciela zatrudniony na podstawie kodeksu pracy – ostatnie bulwersujące zmiany w systemie oświaty.
Poniżej stanowisko ZNP w tej
sprawie.
Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się na
wprowadzenie w projektowanym kształcie zapisów
dotyczących zatrudniania w szkołach podstawowych
asystentów nauczycieli. Jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie nowelizacji ustawy o systemie
oświaty w tym zakresie, wznowiona zostanie ogólnopolska akcja protestacyjna. Zdecydował o tym Zarząd
Główny ZNP – poinformował dziś (19.03) na briefingu
prasowym prezes ZNP Sławomir Broniarz.
W projekcie nowelizacji ustawy oświatowej znalazł się
zapis pozwalający na zatrudnianie w szkole podstawowej
asystenta nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy, posiadającego (obligatoryjnie) kwalifikacje nauczycielskie,
który będzie mógł pod kierunkiem nauczyciela realizo-
wać wszystkie czynności nauczyciela.
- Instytucja asystenta to wprowadzenie „konia trojańskiego” do systemu – mówił prezes ZNP. – Doprowadzi do
deprofesjonalizacji
zawodu
i podziału
nauczycieli
na
„karcianych”
i „kodeksowych”. Asystenci będą tańsi, bardziej dyspozycyjni. To nie są nasze obawy, tak wynika z wypowiedzi samorządowców.
Wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński powiedział, że w noweli ustawy oświatowej powinien się znaleźć zapis wprost określający, czym może zajmować się
asystent. – Można to szybko zrobić, przenosząc zapis
z uzasadnienia do ustawy, ale posłowie nie chcą tego zrobić – powiedział. – To demaskuje ich prawdziwe intencje. W świat idzie przekaz: chcemy pomóc pracownikom,
a tak naprawdę przygotowywana jest rewolucja. Będzie
można zatrudniać nauczycieli nie na podstawie Karty
tylko Kodeksu pracy.
Klub Antymobbingowy przy ZO ZNP
w Lubinie
1. Nazwa: Manus Amata – oznacza Przyjazna
Dłoń
2. Logo: Zarys wyciągniętej dłoni w kolorze pomarańczowym na zielonym tle - dłoń kojarzy się
z pomocą, ustawiona pionowo oznacza też stop
przemocy, zieleń jest przyjaznym kolorem nadziei.
3. Cele klubu:
 podnoszenie świadomości w zakresie mobbingu – informowanie o istocie zjawiska, formach
i skutkach zawodowych, moralnych, zdrowotnych, ekonomicznych;
 podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym;
 upowszechnianie znajomości prawa pracy;
 pomoc osobom zagrożonym oraz ofiarom różnych form dyskryminacji,
 inicjowanie środków prawnych wobec osób
odpowiedzialnych za niewłaściwe relacje
w miejscu pracy;
 prowadzenie działalności mediacyjnej;
 promowanie przyjaznego środowiska pracy
i działalności związków zawodowych jako
organizacji pracowniczych;
4. Sposoby działania: prelekcje, spotkania, publikacje, rozmowy indywidualne i grupowe, prowadzenie korespondencji z władzami i instytucjami,
przygotowywanie materiałów informacyjnych,
prowadzenie mediacji;
5. Struktura:
Rada programowa – planuje, inspiruje prace
klubu oraz spełnia funkcje kontrolne wobec komitetu wykonawczego;
Komitet wykonawczy – podejmuje konkretne
działania edukacyjne, informacyjne, występuje
w obronie osób dyskryminowanych, podejmuje
środki prawne, występuje do właściwych organów zgłaszając zjawiska mobbingu;
członkowie klubu – uczestniczą w pracach klubu, mają prawo występować z inicjatywą dotyczącą form i zakresu działań klubu.
6
GŁOS LUBIŃSKI
25 kwietnia 2014
MIJAJĄCA KADENCJA OBIEKTYWNIE
Download