Tezy do dyskusji 2014

advertisement
Tezy do dyskusji
w czasie kampanii sprawozdawczo-wyborczej
struktur ZNP Okręgu Śląskiego
w 2014 roku
Koleżanki i Koledzy!
Rozpoczęliśmy kampanię sprawozdawczo-wyborczą, w czasie której dokonamy
podsumowania skuteczności Związku w okresie mijających czterech lat i określimy kierunki
dalszych działań na kadencję 2014 – 2018.
Mijająca kadencja wymagała od aktywu związkowego wyjątkowej wrażliwości na
pojawiające się propozycje rozwiązań i projekty zmian w prawie oświatowym. Potrzeba było
mobilności i szybkiego reagowania związkowców, aby zapobiec wielu niekorzystnym zmianom.
Patrząc z perspektywy czasu z satysfakcją możemy stwierdzić, że członkowie ZNP Okręgu
Śląskiego wnieśli istotny wkład w działania chroniące pracowników oświaty i polską edukację.
Nadchodząca kadencja będzie dalszym sprawdzianem naszych kompetencji, wiedzy, umiejętności
perspektywicznego przewidywania skutków proponowanych nowych rozwiązań w edukacji
i oświacie oraz sprawności w działaniu.
Czas kampanii sprawozdawczo-wyborczej jest czasem gromadzenia wniosków, uwag
i propozycji, które stanowić będą podstawę budowania programu działania ZNP na kadencję 2014 –
2018. Nasze, członków Okręgu Śląskiego ZNP, działania wpisując się w program ZNP decydować
będą o tym, że praca związkowa stanie się skuteczna i efektywna.
Mając świadomość czekających nas zadań przygotowaliśmy tezy i pytania dotyczące
wybranych zagadnień, mających szczególne znaczenie dla środowiska oświatowego województwa
śląskiego. Przygotowane tezy i pytania są propozycją do podjęcia dyskusji, lecz nie wyczerpują
tematyki dyskusji. Stanowią jedynie sugestie, które w naszej ocenie wymagają szerokiej wymiany
opinii i uwag.
Status prawny i materialny pracowników oświaty – działania na rzecz ochrony miejsc
pracy, nabytych uprawnień i możliwości rozwoju zawodowego.
Działania na rzecz ochrony statusu prawnego i materialnego nauczycieli
1 Działania Związku w zakresie ochrony miejsc pracy są pochodną aktualnej sytuacji
w oświacie.
– Czy działania Związku nie zostały zdominowane powszechnie głoszonym zagrożeniem,
jakim jest niż demograficzny?
– Jakie inne czynniki wpływające na ograniczenie miejsc pracy powinny być uwzględniane
w związkowej działalności?
2 Ochroną miejsc pracy nauczycieli mogą stać się inne formy świadczenia pracy, np. zadania
realizowane w ramach tzw. awansu poziomego.
– Czy szkoła stwarza warunki wykorzystania wiedzy i doświadczenia nauczyciela po
uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego?
– Czy obecne usytuowanie prawne i organizacyjne opiekuna stażu jest sposobem na
wykorzystanie wiedzy i umiejętności doświadczonego nauczyciela?
– Czy nauczyciele ustabilizowani zawodowo czują się odpowiedzialni za młodych
rozpoczynających pracę w zawodzie?
– W jakim kierunku powinny zmierzać działania Związku, aby nauczyciele ustabilizowani
zawodowo oraz rozpoczynający pracę koncentrowali się przede wszystkim na jakości
edukacji?
3 Monitorowanie zatrudniania nauczycieli rozpoczynających pracę powinno być sposobem na
potwierdzenie przygotowania do zawodu i dalszego zatrudniania.
1
–
Na ile obecna formuła uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego pozwala
zweryfikować przygotowanie do zawodu absolwenta studiów pedagogicznych.
– W jakim kierunku powinna iść modyfikacja stażu nauczyciela rozpoczynającego pracę,
aby była potwierdzeniem jego przygotowania zawodowego?
4 Modyfikacja awansu zawodowego nauczycieli jest jednym ze sposobów stabilizacji
zawodowej nauczycieli.
– Jaki kierunek modyfikacji awansu mógłby uzyskać akceptację środowiska
oświatowego?
Ochrona statusu prawnego i materialnego pracowników administracji i obsługi
1. Czy w twojej ocenie współpraca Związku z JST w zakresie ustabilizowania sytuacji prawnej
pracowników administracji i obsługi jest wystarczająca? Jakie formy działań w ty zakresie
można uznać za skuteczne?
 Monitorowanie zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami oraz stosowania
w praktyce postanowień regulaminów wynagradzania,
– Określenie jasnych i czytelnych zasad zatrudniania (określenie stanowisk, sposób
zawierania umów o pracę, wymiar zatrudnienia…),
– Okresowa analiza i aktualizacja Regulaminów wynagradzania,
– Bieżące analizowanie wpływu dodatków wyrównawczych na różnicowanie
wynagrodzenia pracowników,
– Podejmowanie prób powiązania wysokości wynagrodzenia z jakością i ilością
wykonywanej pracy.
2. Jak oceniasz zasadność działań na rzecz stwierdzenia niezgodności z konstytucją
i kodeksem pracy regulacji prawnych dotyczących zatrudniania pracowników
samorządowych (wprowadzenie dwóch tabel wynagrodzenia zasadniczego, podział
pracowników samorządowych w zależności od miejsca zatrudnienia)?
Działania na rzecz rencistów i emerytowanych pracowników i byłych pracowników oświaty
1.
2.
3.
Na ile Twoim zdaniem pomocnym w działalności związkowej byłoby tworzenie mapy
i kalendarza pomocy w ogniskach i oddziałach. Czy możliwe jest wykorzystanie transferu
międzypokoleniowego we współpracy z Klubami Młodego Nauczyciela.
W jakim stopniu członkowie ZNP, przed zakończeniem pracy zawodowej, odczuwają
wsparcie ze strony struktur związkowych? Czy wystarczająca jest:
– informacja i pomoc prawna o warunkach przejścia na emeryturę, świadczenia
kompensacyjne, stan nieczynny, bądź pozostanie bezrobotnym, jak również świadczenia
przedemerytalne (pracownicy administracji i obsługi) i renty
– współpraca w tym zakresie z ZUS, Powiatowymi Ośrodkami Pomocy Rodzinom,
Państwowym Funduszem Rehabilitacyjnym Osób Niepełnosprawnych, Powiatowymi
Urzędami Pracy i Zakładami Doskonalenia Zawodowego.
– Wiedza o ochronie przedemerytalnej – również wsparcie w zakresie uprawnień.
Jak oceniasz działania struktur ZNP w zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa koleżankom i
kolegom, po zakończeniu pracy zawodowej? W której z wymienionych form możliwe jest
uczestnictwo Twojego ogniska, oddziału:
– dbałość o bezpieczeństwo ludzi starszych w zakresie podpisywania umów
i dokumentów, bezpieczeństwa w domu i na ulicy, poprzez organizację seminariów
i szkoleń.
– wykorzystanie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (stały fundusz komisji europejskiej
zarezerwowany dla inicjatyw obywatelskich osób starszych i więzi
międzypokoleniowej)
– lokalizacja i regionalizacja działań m.in. przez tworzenie pomocy koleżeńskiej
– pomoc psychologiczna – jak radzić sobie z emocjami w sytuacjach trudnych (brak
pracy, zapomnienie, samotność itp.)
2
4.
Czy w obecnie prowadzonej działalności ogniwa ZNP wykorzystują wiedzę i umiejętności
osób starszych?
 Jakie widzisz możliwości wykorzystania doświadczenia i wiedzy seniorów?
Uczestnictwo ZNP w budowaniu wysokiej jakości systemu edukacji narodowej –
podnoszenie jakości i efektywności edukacji
Celem współczesnej szkoły powinno być budowanie wysokiej jakości edukacji.
Sposobem powinna się stać systematyczna i profesjonalna analiza uzyskiwanych wyników,
oraz modyfikacja działań w oparciu o formułowane wnioski. Mogą temu służyć:
 Utrzymanie konstytucyjnych obowiązków państwa w zakresie kształcenia i wychowania
na wszystkich szczeblach edukacji. Domaganie się zdecydowanego wzrostu nakładów
na edukację na wszystkich szczeblach, zachowania subwencji oświatowej i zapewnienia
odpowiedniej jej wysokości
 Wypracowanie strategii działania związanej ze skutkami niżu demograficznego –
wykorzystania tego faktu do podwyższania jakości pracy szkół
 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez powszechny dostęp do
bezpłatnej edukacji na wszystkich szczeblach kształcenia, zmniejszenia maksymalnej
liczebności klas i oddziałów oraz stworzenia spójnego systemu pomocy stypendialnej
 Zapewnienie skutecznej i profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w każdej placówce oświatowej, jako sposobu walki ze zjawiskami patologii wśród
dzieci i młodzieży
 Monitorowanie realizacji nowych podstaw programowych i skutków ich wprowadzenia,
podejmowanie działań racjonalizujących wprowadzone zmiany. Dążenie do
zapewnienia szerokiego dostępu do doradztwa zawodowego.
 Przywrócenia uprawnień nadzoru pedagogicznego, jako gwarancji jakości edukacji
i realizacji polityki oświatowej państwa.
 Efektywne wykorzystywanie środków na doskonalenie zawodowe sposobem na
budowanie jakości pracy szkoły (podstawą planowania i wykorzystania powinny być
potrzeby merytoryczne szkoły nie forma)
 Dążenie do wprowadzenia awansu pionowego po uzyskaniu stopnia nauczyciela
dyplomowanego
 Niedopuszczenie do zatrudnienia osób bez kwalifikacji pedagogicznych; Wsparcie dla
bezrobotnych nauczycieli i absolwentów studiów – forma terminowania
w szkole/placówce w porozumieniu z urzędem pracy.
 Dookreślenie godzin karcianych. Doprowadzić do przeniesienia akcentu na
zwiększenie oferty szkoły w zakresie wspomagania rozwoju zainteresowań ucznia
oraz kwestie merytoryczne pracy nauczyciela.
 Monitorowanie działalności świetlic szkolnych oraz wypełniania ich podstawowych
funkcji.
 Dostosowanie statusu prawnego kadry kierowniczej w szkołach i placówkach do
wymogów współczesnej szkoły.
Działalność wewnątrzzwiązkowa. Za priorytet w działalności Okręgu Śląskiego ZNP w kadencji
2014 – 2018 proponuje się przyjąć:
1. Umacnianie i dalsze budowanie wizerunku ZNP, jako rozpoznawalnej marki
organizacji związkowej działającej na rzecz wysokiej jakości polskiej edukacji.
– Jakie wartości działania Związku należy szczególnie promować?
– Jak sprawić, żeby znaczek związkowy, który jest symbolem naszej organizacji, stał
powszechnie rozpoznawalnym znakiem?
– Czy w świadomości społecznej logo ZNP jest identyfikowane z dorobkiem, tradycją
i zaufaniem społecznym?
3
– Jak powinny działać ogniwa związkowe, osoby funkcyjne, aby w świadomości
społeczeństwa logo ZNP i nazwa Związek Nauczycielstwa Polskiego były
równoznaczne z: pomocą, bezpieczeństwem, wysoką jakością, nowoczesnością
wypływającą z historii i tradycji, wsparciem, dbałością o przestrzeganie prawa,
- z czymś dobrym.
2. Optymalizacja struktury Okręgu Śląskiego ZNP sposobem na zwiększenie
efektywności działania ogniw związkowych we wszystkich obszarach oraz zwiększenie
ich mobilności.
– Jakie możliwości zwiększenia skuteczności działania zapewniają ogniwa mające
wsparcie w liczebności i dyspozycyjności osób nimi kierujących?
– Czego oczekują członkowie ZNP działający w małych oddziałach w gminach od swojej
organizacji związkowej?
– Które z wymienionych poniżej form mogą szczególnie przemawiać za optymalizacją
struktury Okręgu Śląskiego ZNP:
» atrakcyjne, praktyczne szkolenia,
» skuteczna polityka informacyjna.
» niezależność prezesa połączonych oddziałów od pracodawcy i jednostek
samorządowych.
3. Włączanie młodych ludzi w życie związkowe oraz przygotowanie ich do działania na
rzecz struktur ZNP i jego członków.
– W jakich obszarach działalności ZNP możliwe jest twórcze działanie młodych
pracowników członków ZNP?
Komisja programowa Okręgu Śląskiego ZNP
4
Download