ankieta wewnątrz związkowa

advertisement
ANKIETA WEWNĄTRZ ZWIĄZKOWA
współpraca ogniska ZNP z dyrektorem szkoły/placówki
pieczęć ogniska
Nazwa szkoły/placówki ……………………………………………………………………………………………..
1. Czy dyrektor powołał w szkole/placówce zespół o charakterze doradczym?
TAK
NIE
2. Czy prezes ogniska ZNP jest członkiem tego zespołu?
TAK
NIE
3. Czy decyzje dyrektora w sprawach kadrowych są podejmowane w porozumieniu z prezesem ogniska
ZNP?
TAK
NIE
4. Czy prezes ogniska ZNP korzysta ze swoich uprawnień członka rady pedagogicznej i aktywnie
uczestniczy w opiniowaniu projektu arkusza organizacyjnego szkoły/ placówki?
TAK
NIE
5. Jakie zakresy spraw kadrowych podlegają uzgodnieniu? (zaznacz lub uzupełnij)
 przydział płatnych czynności dodatkowych
 przydział niepłatnych czynności dodatkowych
 czas pracy nauczycieli (przydział godzin)
 czas pracy pracowników niepedagogicznych
 zmiany stosunku pracy
 inne, jakie:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
6. Czy prezes lub upoważniony członek zarządu ogniska ZNP uczestniczy w przyznawaniu dodatków
motywacyjnych nauczycielom?


TAK
NIE
7. Jeśli tak, to w jakiej formie?
 bezpośrednia praca w zespole proponującym/przyznającym dodatki
 opiniowanie propozycje dyrektora
 inna ………………………………………………………………………………………………………....
8. Czy prezes lub upoważniony członek zarządu ogniska ZNP uczestniczy w procedurze przyznawania
nagrody dyrektora?


- dla nauczycieli:
TAK
NIE
Jeśli TAK, to w jakiej formie…………………………………………………………………………………….


- dla pracowników administracji i obsługi:
TAK
NIE
Jeśli TAK, to w jakiej formie …………………………………………………………………………………….
9. Czy prezes lub upoważniony członek zarządu ogniska ZNP uczestniczy w typowaniu kandydatów do
nagród i odznaczeń?


TAK
NIE
10. Czy prezes lub upoważniony członek zarządu ogniska ZNP uczestniczy w procedurach podziału środków
na doskonalenie zawodowe?
TAK
NIE
11. Czy ustalanie premii dla pracowników administracji i obsługi na dany miesiąc dyrektor konsultuje z
prezesem lub upoważnionym członkiem zarządu ogniska ZNP?
TAK
NIE
12. Czy prezes lub upoważniony członek zarządu ogniska ZNP uczestniczy w przyznawaniu świadczeń z
ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów?TAK
CZĘŚCIOWO
NIE
Jeśli „ częściowo”, to jakich……………………………………………………………………………………
Jeśli „nie” lub „częściowo”, to dlaczego i jakie działania zostały podjęte w zakresie uregulowania prawnego
tej sytuacji? ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
13. Czy w placówce działa Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy?


TAK
NIE
14. Czy jego wybory odbyły się zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1983r. o społecznej inspekcji pracy oraz
ustawą z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych?

TAK
 NIE


15. Czy wnioski Społecznego Inspektora Pracy SA realizowane?
TAK
NIE
16. Czy wnioski organizacji związkowej dotyczące BHP są respektowane przez dyrektora szkoły/placówki?


TAK
NIE
17. Jak oceniasz poziom kultury organizacyjnej szkoły/placówki w zakresie:
a) stylu zarządzania:
wysoki
b) jakość zarządzania:
wysoki
c) przepływu informacji:
 średni

niski
 średni

niski


 średni

niski

niski
wysoki
średni
niski
d) obiektywizmu w motywowaniu pracowników administracji i obsługi do pracy:
wysoki
e) obiektywizmu w motywowaniu nauczycieli do pracy:

wysoki
 średni
18. Inne uwagi
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….........
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
…………………………………………..
czytelny podpis ogniska ZNP
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards