PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

advertisement
Projekt Budowlany
Branża Elektryczna
Temat:
Projekt instalacji ogrzewania elektrycznego
budynku remizy OSP w m. Turobin
Adres inwestycji:
ul. Piłsudskiego 29
23-465 Turobin
Inwestor:
Gmina Turobin
Ul. Rynek 4
23-465 Turobin
tech. Stanisław Studnicki
PROJEKTOWAŁ:
Pieczątka i podpis:
upr. BGBK-VI- 8387/13/90
Podpis:
SPRAWDZIŁ:
1
SPIS TREŚCI
OŚWIADCZENIE……………………………..…………………………………………………….…..….…
3
INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃTW I OCHRONY ZDROWIA…………….….….…
4
1. Podstawa opracowania…….……………...………………………………………….…….
6
2. Temat opracowania…………………………………………………………………….........
6
3. Zakres opracowania………………………………………………...………………..…….…
6
4. Opis techniczny………………………………………………………...…………………..……
7
5. Obliczenia……………….……………………………………………………………………....…
11
SPIS RYSUNKÓW
1 – schemat ideowy instalacji ogrzewania elektrycznego
2 – schemat ideowy rozdzielnicy RN 3x12
3 – schemat ideowy złącza ZL-2
2
OŚWIADCZENIE
Oświadcza się, że:
Projekt instalacji ogrzewania elektrycznego:
TEMAT: Projekt instalacji ogrzewania elektrycznego budynku remizy OSP w m.
Turobin
Inwestor:
Gmina Turobin
ul. Rynek 4
23-465 Turobin
sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Projektant:
Podpis i pieczęć:
3
INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(INFORMACJA BIOZ)
Branża elektryczna
TEMAT:
Projekt instalacji ogrzewania elektrycznego budynku remizy OSP w
m. Turobin
Inwestor:
Gmina Turobin
ul. Rynek 4
23-465 Turobin
Projektant:
Podpis i pieczęć:
4
Część opisowa wg § 3.1. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004 r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003 r.)
1. Zakres robót:
a) według przedmiaru robót planowanej inwestycji
2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
a) według harmonogramu sporządzonego przez wykonawcę
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
a) według planu zagospodarowania inwestycji
4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
a) brak
5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:
a) roboty elektryczne pomiarowe i rozruchowe
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
a) instruktaż bezpośredni
b) zapoznanie brygad z planem BIOZ
7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie:
a) według aktualnych przepisów BHP.
5
1. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowią:
Niniejszy projekt opracowano na podstawie :
- PT budynku – część budowlana
- uzgodnień branżowych i terenowych
- obowiązujących norm przepisów i zarządzeń
- katalogów rozwiązań typowych
- zlecenia inwestora
2. Temat opracowania
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w zakresie
wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego budynku remizy OSP w m. Turobin”
3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- zasilanie projektowanych obwodów ogrzewania
- instalacje elektryczne odbiorcze:
ogrzewania konwekcyjnego
ochronę przeciwporażeniową
6
4. Opis techniczny
4.1. Zasilanie elektroenergetyczne budynku
Zaprojektowane zasilanie budynku
Zasilanie projektowanych obwodów ze złącza licznikowego ZL-2.
- projektuje się budowę ZL-2 na ścianie przy wejściu do budynku remizy obok Wył. PPoż
- przeniesienie istniejącego układu pomiarowego z budynku remizy (z pomieszczenia
7.magazynka) , powiązanie z istniejącym wyłącznikiem PPoż. oraz z istniejącym WLZ do
istniejącej tablicy TG-1. oraz do garażu TG-2.
W przypadku braku miejsca do montażu ZL-2 należy przesunąć istniejący Wył. PPoż.
- Z projektowanego ZL-2 należy wykonać WLZ do projektowanej rozdzielnicy RN3x12
przewodem YDY5x10mm2, oraz należy powiązać z istniejącymi wlz do istn. TG-2 w garażu
oraz do istn. TG-1 (7. Magazynek) w bud remizy.
- Wykonanie nowej rozdzielnicy RN3x12 w korytarzu do zasilania projektowanych obwodów
ogrzewania konwekcyjnego.
- Wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego przewodami YDYp3x2,5mm2, sterowanie
YDYp3x1,5mm2.
4.2. Rozdzielnica RN
Rozdzielnica projektowana w korytarzu. Wyposażyć projektowaną rozdzielnicę RN 3x12 w
wyposażenie modułowe:
Wyposażenie modułowe projektowanej rozdzielnicy RN 3x12
- wyłącznik główny FR 303 100A
- wyłącznik różnicowo-prądowy P302 40A/0,03A
- wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301C20A
7
- wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301 C10A
- wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301 B6
- stycznik ESB40-40 , In=40A, Un=230V,
- lampka kontrolna SVN 129
4.3. Instalacja ogrzewania elektrycznego - remiza
Promienniki i grzejniki konwekcyjne rozmieszczono stosownie do aranżacji pomieszczeń.
Rozmieszczenie promienników, grzejników konwekcyjnych, sposób montażu pokazano na
planach instalacji.
Instalację zasilającą należy wykonać natynkowo w korytkach z PVC, przewodami typu YDYp
3x2,5mm2/750V. Obwody ogrzewania zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo prądowymi
typu S 301 C20A i S 301 C10A.
- ogrzewanie pomieszczenia 10. służbowego z łazienką należy wykonać z wykorzystaniem
istniejącej instalacji gniazdowej – grzejniki podłączyć bezpośrednio do istniejących gniazd
- ogrzewanie garażu OSP należy zrealizować przez podłączenie projektowanych grzejników
konwekcyjnych do istniejących gniazd.
- w pozostałych pomieszczeniach budynku należy wykonać projektowaną instalację
ogrzewania elektrycznego w korytkach kablowych przewodem YDYp3x2,5mm2 według
planów instalacji.
Zgodnie z normą PN-B-02025:1999 o obliczaniu sezonowego zapotrzebowania na ciepło do
ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej prowadzono obliczenia.
Przybliżone określenie zapotrzebowania na wymaganą moc grzewczą Q [kW] możliwe jest
na podstawie znajomości metrażu ogrzewanej powierzchni mieszkalnej A [m2] i wskaźnika
sezonowego zapotrzebowania na ciepło q (energię końcową) do ogrzewania w
standardowym sezonie ogrzewczym do pola powierzchni użytkowej ogrzewanej części
budynku, gdy h < 2.6 m
Q [kW] = A [m2] * q [kW / m2]
W pomieszczeniach gdzie h>2,6m wykorzystane zostały promienniki Dimplex QXD1500NLW
– obudowa biała . Montaż promienników należy wykonać na wysokości h=2,5m dodatkowo
należy ustawić odpowiedni kat padania aby uzyskać optymalną wydajność cieplną.
gdzie :
8
q = 0.05 zgodnie z aktualnymi przepisami
q = 0.06 dobra izolacja zewnętrzna budynku
q = 0.08 przy normalnej izolacji ciepła domu
q = 0.12 stare budownictwo
Dla projektowanych pomieszczeń przyjęto powierzchnię wymagającą ogrzewania wynoszącą
łącznie: 227m2, q = 0.08 przy normalnej izolacji ciepła domu moc grzewcza Q = A * q = 227 ×
0,1 = 22,7kW.
Do ogrzewania w dużej sali, kuchni oraz korytarza wykorzystano promienniki Dimplex.
Sterowanie ogrzewaniem promiennikami Dimpex QXD1500NLW zrealizowano z
wykorzystaniem regulatorów temperatury Euroster 2006 oraz styczników umieszczonych w
projektowanej tablicy RN3x12.
Do ogrzewania pozostałych pomieszczeń użyto grzejników elektrycznych konwektorowych
F17 Atlantic o mocy 500W, 1000W i 1500W posiadającymi wbudowane termostaty.
4.4. Instalacja ogrzewania elektrycznego – garaż
Rozmieszczenie promienników, grzejników konwekcyjnych, sposób montażu pokazano na
planach instalacji.
- ogrzewanie garażu OSP należy zrealizować przez podłączenie projektowanych grzejników
konwekcyjnych Atlantic F-17 do istniejących gniazd.
4.5. Ochrona przeciwporażeniowa
Ochrona przeciwporażeniowa będzie zapewniona przez samoczynne szybkie wyłączenie
napięcia przez zastosowanie wyłączników różnicowo prądowych Legrand typu P302.
4.6. Pomiary odbiorcze instalacji
Należy wykonać pomiary:
- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- rezystancji izolacji,
- rezystancji uziemienia ochronnego
Z przeprowadzonych pomiarów należy sporządzić protokoły.
9
5. Obliczenia
BILANS MOCY
L.P
Nazwa odbiornika
[kW]
kj
L1 L2 L3
[A] Zabezpieczenie
[kW]
L1
L2
L3
1
Obwód ogrzewania sala, scena
4,5 4,5 4,5
1
4,5
4,5 4,5 19,6
S301 C20
2
Obwód ogrzewania kuchnia, korytarz
1,5 1,5 1,5
1
1,5
1,5 1,5 6,5
S301 C10
3
Obwód ogrzewania przedsionek
0,5
0,5 0,5 4,3
S301 C10
Obwód ogrzewania pom. służbowe, łazienki 1,5 0,5 1,0 0,5 0,75 0,2 0,5 6,5
S301 B16
4
Razem
1,0 1,0 1,0 0,5
w układzie 1f
8,5
0,75
7,25
36,9
FR 303 100A
Gdzie:
Pobl – Moc obliczeniowa, Ps – Moc rzeczywista, Iobl – Skuteczna wartość prądu
obciążenia obliczeniowego, kj – współczynnik obciążalności
Zasilanie grzejników w pomieszczeniach wykonać przewodem typu YDYp 3x2,5mm2.
Sterowanie ogrzewaniem z regulatorów Euroster przewodem YDYp3x1,5mm2.
Zabezpieczenia obwodów grzejników sala oraz scena S301 C20A.
Zabezpieczenia obwodów grzejników kuchnia, korytarz, przedsionek S301 C10A.
Zabezpieczenia obwodów sterowania S301 B6A.
Pozostałe pomieszczenia z istniejących zabezpieczeń gniazdowych w istniejących
rozdzielnicach TG-1, TG-2.
10
Uwagi końcowe:
W całej instalacji należy stosować przewody na napięcie 750V. Całość robót wykonać zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i katalogami rozwiązań typowych.
Niniejszy opis techniczny stanowi integralną część projektu technicznego.
Wszelkie zmiany należy nanieść powykonawczo.
Po zakończeniu robót, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać pomiary
elektryczne dotyczące:
- rezystancji izolacji
- rezystancji uziemienia
- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
Wyniki pomiarów zaprotokołować i protokoły przekazać inwestorowi.
Stosowanie materiałów
Zgodnie z obowiązującymi przepisami:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane”
- Zarządzenie Dyrektora Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie
ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłoszenia do certyfikacji na znak
bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.
W sprawie aprobaty i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U.
Nr.10). Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej fakty należy przestrzegać w sposób
bezwzględny i stosować materiały (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w
budownictwie. A więc posiadające:
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznym określonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwości przepisów i dokumentów technicznych.
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą czy też aprobatą techniczną w
przypadku wyrobów, na które nie ustanowiono Polskiej Normy.
11
Download