dr hab - wsm

advertisement
dr hab. Marian Mroziewski
Ciechanów, 04.05.2011 r.
MAKROEKONOMIA
pytania egzaminacyjne
1. Równanie obiegu pieniądza w ekonomii klasycznej wyjaśnia, że:
a) występuje dychotomia miedzy sferą realną, a sferą nominalną
b) ilość pieniądza w obiegu bezpośrednio wpływa na poziom cen
c) występuje ścisły związek między sferą nominalną a realną w gospodarce
2. Leseferyzm proponuje model gospodarki:
a) z bezpośrednim udziałem państwa w życiu gospodarczym
b) z dominującą formą własności prywatnej i wolnością gospodarowania
c) kierowania się w życiu gospodarczym interesem własnym nie naruszając interesu innych
osób
3. Prawo J. B. Saya określa, że:
a) popyt na dobra konsumpcyjne tworzy popyt na dobra produkcyjne;
b) podaż tworzy popyt na samą siebie
c) podaż dóbr inwestycyjnych tworzy popyt na dobra konsumpcyjne
4. W modelu ekonomii klasycznej występuje koncepcja bezrobocia:
a) naturalnego
b) przymusowego
c) dobrowolnego
5. Protekcjonizm państwa w handlu zagranicznym był uwzględniany w doktrynie:
a) merkantylizmu i historyzmu
b) keynesizmu i instytucjonalizmu
c) leseferyzmu
6. Własność prywatna jest podstawową formą gospodarowania uwzględnianą w doktrynie:
a) merkantylizmu i leseferyzmu
b) socjalizmu i komunizmu
c) historyzmu i instytucjonalizmu
7. Model gospodarki rynkowej z zastosowaniem mechanizmu korygującego w postaci
interwencji państwa w życie gospodarcze jest typowym sposobem gospodarowania dla
doktryn:
a) socjalistycznych
b) liberalizmu gospodarczego
c) społecznej gospodarki rynkowej
8. Giętkość cen towarów, usług, pracy jest uznanym sposobem osiągania równowagi
gospodarczej w doktrynie:
a) monetaryzmu
b) ekonomii klasycznej
c) Keynesa
9. Osiąganie równowagi rynkowej poprzez kształtowanie zmian w realnej gospodarce jest
typowe dla doktryny:
a) keynesizmu
b) socjalizmu
c) leseferyzmu
10. Stabilizacja poziomu cen jest celem polityki pieniężnej w doktrynie:
a) merkantylizmu
b) monetaryzmu
c) keynesizmu
11. Zniesienie bezrobocia i zmniejszanie różnic dochodowych jest głównym motywem
doktryny:
a) monetaryzmu
b) keynesizmu
c) leseferyzmu
12. Mierzenie gospodarki w ujęciu makroekonomicznym, aby móc kształtować jej
równowagę jest postulatem:
a) ekonomii klasycznej
b) historyzmu
c) doktryny Keynesa
13. Społeczna gospodarka rynkowa jest modelem gospodarowania, w którym:
a) polityka społeczna jest tak samo ważna, jak polityka gospodarcza
b) społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym, co należy produkować i w jakich ilościach;
c) liberalizm gospodarczy jest uznanym za najefektywniejszy sposób gospodarowania
14. Stopa procentowa w doktrynie Keynesa:
a) jest łącznikiem między sferą nominalną a realną
b) kształtuje krańcową skłonność do konsumpcji
c) kształtuje skłonność do oszczędzania
15. Produkt krajowy brutto jest:
a) syntetyczną miarą wartości wyprodukowanych towarów i usług końcowych w ciągu roku
w danej gospodarce
b) miarą łącznych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od
miejsca świadczenia usług przez czynniki produkcji
c) miarą produkcji osiągniętą w ciągu roku przez obywateli danego kraju z uwzględnieniem
tylko inwestycji netto
16. Produkt narodowy brutto jest:
a) syntetyczną miarą wartości wyprodukowanych towarów i usług końcowych w ciągu roku
w danej gospodarce
b) miarą łącznych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od
miejsca świadczenia usług przez czynniki produkcji
c) miarą produkcji osiągniętą w ciągu roku przez obywateli danego kraju z uwzględnieniem
tylko inwestycji netto
17. Produkt narodowy netto (dochód narodowy) jest:
a) syntetyczną miarą wartości wyprodukowanych towarów i usług końcowych w ciągu roku
w danej gospodarce
b) miarą łącznych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od
miejsca świadczenia usług przez czynniki produkcji
c) miarą produkcji osiągniętą w ciągu roku przez obywateli danego kraju z uwzględnieniem
tylko inwestycji netto
18. PKB uwzględnia wydatki skierowane na zakup dóbr konsumpcyjnych, dóbr
inwestycyjnych oraz:
a) towarów i usług z wydatków rządowych
b) wydatki zagranicy na krajowe dobra eksportowane
c) wydatki rezydentów zagranicznych na zakup dóbr w innych krajach
19. Budżet państwa jest:
a) planem finansowym zawierającym dochody i wydatki państwa związane z realizacją
przyjętej polityki społecznej, obronnej i gospodarczej
b) usystematyzowanym zestawieniem płatności dokonanych na rzecz zagranicy
i otrzymanych z zagranicy w określonym czasie przez rezydentów krajowych
c) rezerwą finansową państwa
20. Bilans płatniczy państwa jest:
a) planem finansowym zawierającym dochody i wydatki państwa związane z realizacją
przyjętej polityki społecznej, obronnej i gospodarczej
b) usystematyzowanym zestawieniem płatności dokonanych na rzecz zagranicy
i otrzymanych z zagranicy w określonym czasie przez rezydentów krajowych
c) rezerwą finansową państwa
21. Ze względu na zmianę stopy opodatkowania w zależności od wysokości dochodów
wyróżniamy podatki:
a) państwowe, samorządowe, wspólne
b) proporcjonalne, progresywne, degresywne
c) przychodowe, dochodowe, od wydatków
22. Dług publiczny wynika z:
a) pokrywania deficytu budżetowego
b) uzupełniania stanu rezerw dewizowych
c) zobowiązań sektora finansów publicznych z różnych tytułów
23. Bank centralny pełni funkcje:
a) banku gospodarki narodowej
b) banku emisyjnego
c) banku handlowego
24. Polityka pieniężna polega na:
a) emisji pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego
b) regulowaniu stopy inflacji
c) użyciu podaży pieniądza jako instrumentu realizacji określonych celów polityki
gospodarczej
25. Operacje otwartego rynku polegają na:
a) sprzedaży przez bank centralny akcji
b) skupie bądź sprzedaży przez bank centralny skarbowych papierów wartościowych
c) skupie przez bank centralny weksli
26. Stopa redyskontowa jest ustalana przez:
a) rząd
b) bank centralny
c) bank handlowy
27. Ekspansywna polityka pieniężna polega na:
a) zwiększaniu podaży pieniądza
b) zmniejszaniu podaży pieniądza
c) obniżaniu stóp procentowych przez władze monetarne
28. Restrykcyjna polityka pieniężna polega na:
a) zwiększaniu podaży pieniądza
b) zmniejszaniu podaży pieniądza
c) podnoszeniu stóp procentowych przez władze monetarne
29. Inflacja jest procesem dotyczącym:
a) wzrostu średniego poziomu cen w analizowanym okresie
b) deprecjacji pieniądza
c) aprecjacji pieniądza
30. Deflacja jest procesem dotyczącym:
a) spadku średniego poziomu cen w analizowanym okresie
b) deprecjacji pieniądza
c) aprecjacji pieniądza
31. Monetarna teoria inflacji za główną przyczynę inflacji uznaje:
a) sztywność płac
b) zmniejszoną szybkość obiegu pieniądza
c) błędną politykę pieniężną banku centralnego w zakresie podaży pieniądza
32. Popytowa teoria inflacji za główną przyczynę inflacji uznaje:
a) nadwyżkę popytu nad podażą przy danych cenach i danej podaży
b) nadmiar środków pieniężnych w gospodarstwach domowych
c) presję związków zawodowych na wzrost wynagrodzenia za pracę
33. Podażowa teoria inflacji za główną przyczynę inflacji uznaje:
a) wzrost kosztów produkcji i inne czynniki po stronie podaży niezależne od popytu
b) nadmiar podaży pieniądza przez bank centralny
c) niedostateczny zagregowany popyt
34. Za główne przyczyny bezrobocia w ekonomii klasycznej uznawane są:
a) sztywność płac i oddziaływanie związków zawodowych
b) nadmiar podaży nad popytem
c) nieelastyczny system płac nominalnych
35. Za przyczynę bezrobocia w doktrynie Keynesa uznaje się:
a) nadmiar podaży nad popytem
b) sztywność płac
c) niedostateczny popyt inwestycyjny i konsumpcyjny (popyt efektywny)
36. Pieniądz pełni takie bezpośrednie funkcje jak:
a) środek cyrkulacji i środek płatniczy
b) środek tezauryzacji i miernik wartości
c) środek pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego
37. Według J. M. Keynesa motywy popytu na pieniądz związane są z:
a) krańcową skłonnością do konsumpcji
b) motywem transakcyjnym, przezornościowym i spekulacyjnym
c) płynnością finansową
38. W okresie ożywienia koniunktury:
a) ceny rosną
b) ceny się obniżają
d) płace nominalne rosną
39. Progresywny system podatkowy jest uznawany za składnik:
a) wskaźników koniunktury
b) automatycznych stabilizatorów koniunktury
c) mierników koniunktury
40. Stopa bezrobocia wzrasta w fazie:
a) kryzysu i depresji
b) kryzysu i ożywienia
c) kryzysu i rozkwitu
41. Za intensywne czynniki wzrostu gospodarczego uznaje się:
a) wzrost zatrudnienia
b) postęp naukowo-techniczny
c) wzrost efektywności wykorzystania majątku produkcyjnego
42. Wydajność pracy zależy od:
a) technicznego uzbrojenia pracy
b) intensywności pracy
c) stanu oraz struktury zatrudnienia
43. Koszty komparatywne (względne) to:
a) bezpośrednie koszty produkcji towarów mierzone nakładami pracy i kapitału
b) koszty wytwarzania jakiegoś towaru w danym kraju mierzonym kosztami produkcji innego
towaru
c) koszty produkcji towaru w danym kraju wyrażone w walucie obcej
44. Według teorii obfitości zasobów kraj, który posiada względnie obfite wyposażenie np.
w kapitał powinien:
a) angażować w proces produkcji pracę jako względnie rzadki czynnik produkcji
i eksportować towary pracochłonne
b) angażować w proces produkcji kapitał, importować towary pracochłonne oraz eksportować
towary kapitałochłonne
c) eksportować towary pracochłonne oraz importować kapitałochłonne
45. Kraje o wysokim dynamizmie innowacyjnym są:
a) importerami wyrobów standardowych
b) eksporterami nowoczesnych wyrobów
c) producentami standardowych wyrobów i eksporterami tradycyjnych technologii
46. Realny kurs walutowy jest:
a) ceną danej waluty wyrażoną w innej walucie
b) miarą relatywnej (względnej) ceny dóbr pochodzących z różnych krajów wyrażonej
w jednej walucie
c) ceną danej waluty wyrażoną w walucie kluczowej
47. Parytetowy kurs walutowy jest kursem ustalonym:
a) przez władze monetarne w stosunku do innej waluty
b) według siły nabywczej walut w stosunku do cen wymienianych towarów i usług
c) do koszyka walut odpowiadającego strukturze wartościowej obrotów handlowych
48. Centralny kurs walutowy jest ustalony:
a) przez władze monetarne w stosunku do innej waluty
b) według siły nabywczej walut w stosunku do cen wymienianych towarów i usług
c) do koszyka walut odpowiadającego strukturze wartościowej obrotów handlowych
49. Kursy stałe:
a) mają możliwości wahań w określonych granicach
b) nie ulegają zmianie w długim okresie
c) wymagają stosowania operacji wyrównawczych i dostosowawczych
50. Kursy sztywne:
a) mają możliwości wahań w określonych granicach
b) nie ulegają zmianie w długim okresie
c) wymagają stosowania operacji wyrównawczych i dostosowawczych
51. Dewaluacja waluty danego kraju to:
a) rynkowa deprecjacja waluty krajowej
b) urzędowa obniżka kursu waluty danego kraju dokonana w sposób ,,skokowy”
c) administracyjna aprecjacja waluty obcej
52. Rewaluacja waluty danego kraju to:
a) rynkowa aprecjacja waluty krajowej
b) administracyjna deprecjacja waluty obcej
c) urzędowe podwyższenie kursu waluty danego kraju w sposób ,,skokowy”
53. Operacje wyrównawcze banku centralnego na rynku walutowym, to operacje dotyczące:
a) sprzedaży walut krajowych przez bank centralny na rynku walutowym
b) sprzedaży obligacji przez bank centralny za waluty obce
c) sprzedaży i skupie walut obcych przez bank centralny na rynku walutowym w celu
stabilizowania kursu stałego bądź sztywnego
54. System walutowy utworzony w Bretton Woods (1944), to system kursów walutowych:
a) płynnych
b) stałych związanych z dolarem amerykańskim
c) sztywnych opartych na parytecie złotym
55. Pieniądz gotówkowy euro wprowadzono w roku:
a) 2000
b) 2003
c) 2002
56. Europejski Bank centralny funkcjonuje:
a) od 01.07.1998 r. we Frankfurcie nad Menem
b) od 01.01.1999 r. w Paryżu
c) od 1991 r. w Londynie
57. Warunki nominalne dotyczące uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej określają:
a) wysokość stóp procentowych na poziomie 4% stóp średnich w trzech krajach o najniższych
stopach dla 10 letnich obligacji
b) dług publiczny nie wyższy niż 60% PKB
c) deficyt budżetowy nie wyższy niż 3% PKB
58. Etap integracji gospodarczej – unia celna charakteryzuje się:
a) brakiem ceł wewnętrznych
b) wspólną polityką handlową i taryfą celną
c) swobodnym przepływem kapitału, usług i ludzi
59. Etap integracji gospodarczej – wspólny rynek charakteryzuje się:
a) funkcjonowaniem ceł wewnętrznych
b) wspólną polityką handlową i taryfą celną
c) swobodnym przepływem kapitału, usług i ludzi
60. Światowa Organizacja Handlu:
a) dąży do tworzenia warunków niezbędnych do współpracy i stabilizacji finansowej oraz
gospodarczej krajów członkowskich
b) udziela kredytów na finansowanie konkretnych inwestycji rozwojowych
c) dąży do liberalizacji handlu światowego i redukcji taryf celnych krajów członkowskich
KRYTERIA OCENIANIA:
1) w odpowiedzi pojedynczego wyboru za wskazanie poprawnej odpowiedzi przypisuje się
jeden punkt;
2) w odpowiedzi o podwójnym wyborze:
- za wskazanie jednej poprawnej odpowiedzi przypisuje się 0,5 punktu;
- za wskazanie łącznie dwóch poprawnych odpowiedzi przypisuje się jeden punkt;
- za wskazanie łącznie poprawnej i niepoprawnej odpowiedzi przypisuje się zero punktu;
3) zależność oceny od sumy punktów:
7,5 – 8,5 → 3,0
9 – 10 → 3,5
11 – 12 → 4,0
12,5 -13,5 → 4,5
14 – 15 → 5,0
Download