MODUŁ I

advertisement
MODUŁ I
Temat modułu: POSTĘPY NAUK FARMACEUTYCZNYCH
Kierownik modułu: PROF. DR HAB. BARABA FILIPEK
Miejsce realizacji modułu: Kraków 30-688, Medyczna 9 Wydział Farmaceutyczny, aule
Czas trwania modułu: 75 godz.
Zajęcia
Osoba prowadząca
Wykład
I
Postępy w terapii chorób układu
krążenia
Kierownik kursu: Prof. dr hab.
Maciej Pawłowski
Temat
Liczba
Godzin
7
1.Prof. dr hab. Maciej Pawłowski
Postępy w terapii chorób układu
krążenia
2.Prof. dr hab. Barbara Filipek
Choroba niedokrwienna serca
3. Prof. UJ dr hab. Marek
Stępniewski
Zawał mięśnia sercowego: wytyczne
postępowania prewencyjnego i
leczniczego
4. Dr hab. Barbara Gryglewska
Współczesne zasady profilaktyki i
farmakoterapii nadciśnienia tętniczego
Wykład
II
Profilaktyka i leczenie chorób
alergicznych
7
Kierownik kursu: Prof. dr hab.
Barbara Malawska
Epidemiologia, etiopatogeneza i
1. Prof. dr hab. Krystyna Obtułowicz diagnostyka chorób alergicznych (skóra,
oko, układ oddechowy)
Ogólne zasady farmakoterapii chorób
alergicznych (immunoterapia swoista,
farmakoterapia).
Wykład
III
2. . Prof. dr hab. Barbara Malawska
Omówienie leków stosowanych w
schorzeniach alergicznych oraz ich
mechanizmów działania.
3. Dr hab. Jacek Sapa Prof. UJ
Alergia na leki
4. Dr n. farm. Jadwiga Piotrowicz
Alergie pokarmowe
Postępy w farmakoterapii
wybranych chorób układu
nerwowego
7
Kierownik kursu:
Prof. dr hab. Gabriel Nowak
1. 1. Prof. dr hab. Dominika Dudek
Psychopatologia lęku depresji i
schizofrenii
2.
2. Prof. dr hab. Gabriel Nowak
3. Prof. dr hab. Barbara Malawska
4. Dr hab. Jacek Sapa Prof. UJ
Postępy w farmakoterapii zaburzeń
lękowych, depresji i schizofrenii
Choroby neurodegeneracyjne i aktualne
możliwości ich farmakoterapii:
-Współczesne poglądy na etiopatogenezę,
diagnostykę i farmakoterapię choroby
Alzheimera
-Choroba Parkinsona - epidemiologia,
etiopatogeneza, rozpoznawanie i leczenie
farmakologiczne
Postępy w leczeniu chorób
neurologicznych: padaczka, udar mózgu
Wykład
IV
Postępy w farmakoterapii chorób
metabolicznych
6
Kierownik kursu: Prof. dr hab.
Jerzy Jaśkiewicz
1. 1. Prof. dr hab. Jerzy Jaśkiewicz
.
2. Dr n. farm Małgorzata KnapikCzajka
3. Prof. dr hab. Barbara Filipek
Otyłość i schorzenia współistniejące z
otyłością: definicja otyłości, otyłość jako
problem
zdrowotny,
patofizjologia
otyłości, współczesne metody leczenia
nadwagi
i
otyłości,
schorzenia
współistniejące z otyłością
Zaburzenia lipidowe u dorosłych i ich
leczenie; charakterystyka lipidów
lipoprotein, klasyfikacja stężeń
cholesterolu całkowitego cholesterolu
LDL, wykrywanie i ocena
hipercholesterolemii u dorosłych,
farmakoterapia zaburzeń lipidowychprogowe i docelowe stężenia lipidów,
postępowania w określonych
dyslipidemiach
Osteoporoza etiopatogeneza, kryteria
diagnostyczne, profilaktyka i terapia,
Wykład Postępy w zakresie leku roślinnego
V
Kierownik kursu: Prof.
dr hab. Zbigniew Janeczko
6
1. Mgr farm. Justyna MakowskaWąs
Biodostępność wybranych grup leków
roślinnych
2. Dr n. farm. Irma Podolak
Leki roślinne – znaczenie i perspektywy
rozwoju, interakcje z innymi lekami,
skutki działań niepożądanych
Nowe surowce i preparaty roślinne
3. Prof. dr hab. Zbigniew Janeczko stosowane w schorzeniach: układu
oddechowego, układu moczowego, serca i
naczyń, układu nerwowego, przewodu
pokarmowego, układu ruchu,
nowotworowych z uwzględnieniem
immunomodulatorów
Wykład Współczesna antybiotykoterapia –
VI
aspekty bezpieczeństwa i
skuteczności
6
Kierownik kursu: Prof. dr hab.
Alicja Budak
1. Prof. dr hab. Alicja Budak
Wykład
VII
Antybiotykoterapia wobec problemu
narastającej oporności drobnoustrojów
Antybiotykoterapia i chemioterapia
zakażeń bakteryjnych
2. Dr Barbara Zawilińska
Chemioterapia zakażeń wirusowych
3. Dr hab. Elżbieta Wyska Prof. UJ
Rola właściwości farmakokinetycznych w
ocenie i wyborze antybiotyków
Farmakokinetyczne metody
indywidualizacji dawkowania
antybiotyków
Farmakoterapia bólu w
schorzeniach reumatycznych
6
Kierownik kursu: Prof. dr hab.
Barbara Filipek
1. Prof. UJ dr hab. Marek
Stępniewski
2. Prof. dr hab. Barbara Filipek
1. 3. Dr hab. Jacek Sapa Prof. UJ
Charakterystyka i klasyfikacja schorzeń
reumatycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem: reumatoidalnego
zapalenia stawów, choroby
zwyrodnieniowej stawów,
neuropatycznego bólu okolicy lędźwiowej,
Farmakoterapia bólu w schorzeniach
reumatologicznych (Nieselektywne i
selektywne inhibitory COX-2, kwas
hialuronowy, opioidy, leki neutralizujące
TNF oraz inne formy terapii biologicznej:
blokada pozapalnych cytokin oraz
sygnałów aktywacji limfocytów typu T i
B)
Interakcje i objawy niepożądane w grupie
leków przeciwbólowych
Wykład
Postępy w farmakoterapii
schorzeń skóry
6
VIII
Kierownik kursu: Prof. dr hab.
Alicja Budak
1. 1. Prof. dr hab. Renata Jachowicz
2. Prof. dr hab. Alicja Budak
3. Dr med. Monika KapińskaMrowiecka
Wykład
IX
Budowa i fizjologia skóry
Wchłanianie substancji leczniczych przez
skórę
Postacie leków stosowanych w
zewnętrznym leczeniu chorób skóry
Farmakoterapia infekcji bakteryjnych i
grzybiczych powierzchniowych (skóra,
paznokcie) oraz narządowych
Współczesna farmakoterapia łuszczycy
Leki stosowane w leczeniu trądziku oraz w
stanach zapalnych skóry
Biotechnologia w naukach
farmaceutycznych
7
Kierownik kursu: Prof. dr hab.
Katarzyna Kieć-Kononowicz
1. Dr hab. Elżbieta Pękala
2. 2. Prof. dr hab. Katarzyna
2. Kieć-Kononowicz
3. Prof. dr hab. Anna Daniel
4. Prof dr hab. Marek Sanak
Wstęp do biotechnologii
Leki otrzymywane z zastosowaniem
osiągnięć rekombinowanego DNA
Wpływ polimorfizmu genetycznego
enzymów CYP na farmakokinetykę i
farmakodynamikę leków
Podstawy genetyki medycznej i
farmakogenetyki
Wykład
X
Współczesne problemy
farmakoterapii chorób
nowotworowych
Kierownik kursu: Prof. dr hab.
Jerzy Jaśkiewicz
1. 1. Prof. dr hab. Jerzy Jaśkiewicz
Postępy w farmakoterapii wybranych
chorób nowotworowych Molekularne
uwarunkowania choroby nowotworowej
2. Prof. dr hab. Leszek Kołodziejski
Terapia biologiczna (interferony,
interleukiny, czynnik martwicy
guza),Terapia genowa, Radioterapia
3. Dr n. med. Aneta Zygulska
Leczenie farmakologiczne (Chemioterapia
cytostatyczna, leczenie hormonalne),
Leczenie paliatywne
Postępowanie w przypadku wystąpienia
działań niepożądanych terapii,
Hematologiczne działania niepożądane,
Nudności i wymioty, Inne działania
niepożądane, Infekcje oportunistyczne,
Leczenie podtrzymujące
3. 4. Prof. dr hab. Leszek Kołodziejski
Zasady leczenia nowotworów:
Leczenie chirurgiczne,
Opieka paliatywna
7
Wykład
XI
Zasady homeopatii z
uwzględnieniem receptury
homeopatycznej
4
Kierownik kursu: prof. dr hab.
Renata Jachowicz
1. Lek med. Robert Zawiślak
Zasady terapii homeopatii klasycznej
2. Dr Anna Krupa
Receptura homeopatyczna
5
Znaczenie postaci leku dla
optymalizacji farmakoterapii.
Kierownik kursu: Prof. dr hab.
Renata Jachowicz
1. Prof. dr hab. Renata Jachowicz
Wykład
XII
Możliwość technologii postaci leku w
rozwiązywaniu problemów skutecznej
terapii poprzez formułowanie nowych
postaci leku.
.
Cz. I
Kierunki doskonalenia w zakresie
doustnych postaci leków:

Preparaty działające w obrębie
jamy ustnej – nowe koncepcje
technologiczne.

Postacie leku o modyfikowanym
uwalnianiu.

Nowe rozwiązania technologiczne
w zakresie wytwarzania preparatów
pozajelitowych.
3
Cz. II
1. Prof. dr hab. Renata Jachowicz
4. 2. Dr Anna Białecka
5.
Zaliczenie: Sprawdzian testowy
Nowe koncepcje formułowania postaci
leku do oczu: mikro-, nanocząstki,
implanty, inserty. (Wykład dodatkowy na
życzenie kierownika kursu)
Czystość mikrobiologiczna preparatów
farmaceutycznych – źródła zakażenia.
Download