Przykłady kredytów konsumpcyjnych. Ich koszty i cechy na rynku

advertisement
Przykłady kredytów konsumpcyjnych
(kredyty konsumenckie, kredyty i pożyczki na cele
konsumpcyjne - w tym niebankowe, sprzedaż
ratalna, kredyty studenckie),
ich koszty i cechy na polskim rynku i za granicą.
Przygotowali:
Michał Brzycki
Duc Anh Le
Podstawowe informacje


Podstawa prawna: Ustawa o kredycie
konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r.
(Dz. U. nr 100, poz.1081)
Dokładna treść:
http://www.federacjakonsumentow.org.pl/story.php?story=329
Rzeczywista roczna stopa procentowa
RRSO

Pozwala klientowi na łatwiejsze porównywanie ofert kredytów,
oszacowania całkowitego kosztu kredytu.

RRSO uwzględnia wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i
prowizjami, które konsument jest zobowiązany zapłacić za kredyt, z wyjątkiem
kosztów:
1) które ponosi konsument w związku z niewykonaniem swoich zobowiązań
wynikających z umowy o kredyt konsumencki,
2) które w związku z nabyciem rzeczy lub usługi ponosi konsument, niezależnie
od tego, czy nabycie następuje z wykorzystaniem kredytu,
3) prowadzenia rachunku, z którego realizowane są spłaty, oraz kosztów
przelewów i wpłat na ten rachunek, chyba że konsument nie ma prawa wyboru
podmiotu prowadzącego rachunek, a koszty te przekraczają koszty dla
rachunków oszczędnościowych stosowane przez podmiot prowadzący
rachunek,
4) ustanowienia, zmiany oraz związanych z wygaśnięciem zabezpieczeń i
ubezpieczenia, z wyjątkiem kosztów ubezpieczenia spłaty kredytu - wraz z
oprocentowaniem i pozostałymi kosztami - na wypadek śmierci, inwalidztwa,
choroby lub bezrobocia konsumenta,
5) wynikających ze zmiany kursów walut.
Rzeczywista roczna stopa procentowa
RRSO


Wylicza się ją zgodnie z wzorem określonym w załączniku do Ustawy o kredycie
konsumenckim.
Poszczególne litery i symbole użyte we wzorze oznaczają:

K - numer kolejnej wypłaty raty kredytu;

K' - numer kolejnej spłaty kredytu lub kosztów;

AK - kwota wypłaty raty kredytu K;

A'K' - kwota spłaty kredytu lub kosztów K';

m - numer ostatniej wypłaty raty kredytu;

m' - numer ostatniej spłaty kredytu lub kosztów;

tK - okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między pierwszą wypłatą i kolejnymi
wypłatami, począwszy od 2 do wypłaty m;

tK' - okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między pierwszą wypłatą kredytu i
kolejnymi spłatami kredytu lub kosztów, począwszy od 1 do spłaty m';

i - RRSO
Rzeczywista roczna stopa procentowa
RRSO
 Banki
mają obowiązek podawania RRSO
w reklamach, ulotkach, ofertach i
wszędzie tam, gdzie umieszczają
informacje o koszcie kredytu.
 Wyliczany w stosunku do kwoty
otrzymanej, a nie nominalnej.
 RRSO w praktyce.
„Kredyt gotówkowy już od
8,99%”









Na dowolny cel konsumpcyjny
Promocja: prowizja 0% dla Klientów, którzy posiadają lub
otworzą konto.
Wysokość kredyt do 80 000 zł.
Czas spłaty do 72 miesiące.
Im większy kredyt, tym niższe oprocentowanie.
Sam wybierasz dzień spłaty rat.
Oprocentowanie od 8,99% do 16,99%.
Możliwość łączenia dochodów z dochodami małżonka w celu
podwyższenia kwoty kredytu.
Ostateczna kwota kredytu, okres spłat i wysokość raty
uzależnione są od zdolności kredytowej
Kredytobiorcy/Kredytobiorców.
„Kredyt gotówkowy już od
8,99%”






Przykładowa oferta:
Kredyt 15 000 zł
Na 12 miesięcy
Oprocentowanie 8,99%
Z ubezpieczeniem na Życie
RRSO = 21,44%
Kredyt studencki



Podstawa prawna: Kredyt studencki reguluje
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 18 maja 2010 w sprawie szczegółowych zasad, trybu i
kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i
pożyczek studenckich (Dziennik Ustaw Nr 87 poz. 560)
Wystarczy złożyć wniosek w terminie do dnia 15 listopada
Nie trzeba posiadać stałych dochodów aby uzyskać taki kredyt,
wystarczy przedstawić w Banku:
* zaświadczenie z uczelni,
* dokumenty pozwalające ustalić dochód na osobę
w rodzinie.
Kredyt studencki






Możliwość uzyskania kredytu przez studentów posiadających niską
zdolność kredytową (nie osiągają dochodów),
Atrakcyjne oprocentowanie w porównaniu do długoterminowych
kredytów komercyjnych (część oprocentowania pokrywana jest ze
środków budżetu państwa),
Dostosowanie okresu spłaty kredytu do możliwości kredytobiorcy,
Możliwość karencji w spłacie kredytu i odsetek,
Za wcześniejszą spłatę kredytu, jak również za dokonywanie nadpłat
nie są pobierane żadne opłaty,
Brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu
Kredyt studencki




Przykładowa oferta:
Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy
procentowej, równej 1,20 stopy redyskontowej
weksli NBP. ( obecna 3,75%)
RRSO wynosi 1,11%.
Do obliczenia wysokości RRSO przyjęto założenie,
że kredyt został udzielony na okres studiów 5letnich, wysokość kredytu 30 tys. PLN (kredyt
wypłacony w 10 ratach w roku; wysokość raty 600
PLN)
Sprzedaż ratalna

Żeby skorzystać z kredytu, trzeba mieć:
* ukończone 18 lat,
* zameldowanie na terenie Polski,
* stałe źródło dochodów (umowa o pracę, o dzieło lub zlecenie,
emerytura, renta, gospodarstwo rolne, działalność gospodarcza)
* pracownik (zatrudniony na umowę o pracę, umowę zlecenie,
umowę o dzieło) – musi prawidłowo wypełnić zaświadczenie o
zatrudnieniu i zarobkach

Market przyjmuje spłaty rat kredytów zawartych w Lukas Banku
S.A. i Sygma Banku S.A. oraz spłaty zadłużenia kart
kredytowych Euro-MasterCard.
Sprzedaż ratalna


"Raty 30x0%„
* koszty rat - 0 zł,
* wysokość miesięcznej raty - 1/30 wartości
zakupu,
* 30 miesięcznych rat.
Przykład:
Wartość koszyka zakupów wynosi 1.500 zł spłacasz 30 miesięcznych rat po 50 zł
(RRSO - 0%).






Maksymalnie do 30 000 PLN
Akceptowalne wszystkie typy dochodów już
od 380 PLN netto, możliwość łączenia
dochodów z dochodami małżonka
Możliwość dopasowania dnia spłaty raty do
terminu otrzymywania wynagrodzenia
Różne oferty promocyjne
* rata za 1% miesięcznie
* oraz okresowy kredyt darmowy 3x0%
Ocena ilościowa i jakościowa
Ocena ilościowa i jakościowa
Ocena ilościowa i jakościowa
Ocena ilościowa i jakościowa
Ocena ilościowa i jakościowa
Ocena ilościowa i jakościowa
„W ciągu roku wyparowało półtora miliona kart kredytowych”





Artykuł z dnia: 2010-11-26
„ kilka lat temu, w czasie prosperity gospodarczej banki wciskały karty kredytowe, komu się
tylko dało.”
„ Karta kredytowa to przecież też kredyt, który trzeba spłacać. A kiedy przyszedł kryzys, wielu
posiadaczy kart zaczęło mieć z tym problemy. W ubiegłym roku banki zaczęły więc
porządkować swój karciany biznes, zamykając rachunki kart, a kończących się umów nie
przedłużały automatycznie. ”
„We wrześniu 2010 r. w portfelach Polaków znajdowało się 10,5 mln kart kredytowych.”
„W ciągu roku ubyło bowiem prawie 1,56 mln kart.”
„Najwięcej kart ubyło Sygma Bankowi, Kredyt Bankowi i BPH, w sumie 1,1 mln sztuk.
Więcej kart niż przed rokiem ma dzisiaj zaledwie kilka instytucji.”
- Alior Bank
47 tys.
- Pekao
45 tys.
- Multibank
21 tys.
Pożyczki
niebankowe





Pożyczka od 300zł – 5000zł, stali klienci nawet 7000zł
Pożyczki na okres 28, 42 lub 55 tygodni, spłacane w ratach
tygodniowych
Klient podpisujący umowę o pożyczkę gotówkową nie jest
zobowiązany do określenia celu, na jaki zaciągana jest pożyczka
Do wyboru pożyczka udzielona w domu lub przelew na konto
Warunki: być osobą pełnoletnią, posiadać stałe zameldowanie
poświadczone wpisem w dowodzie osobistym oraz mieć stałe
źródło dochodu (pensja, renta lub emerytura)
Pożyczki
niebankowe








Przykład pożyczki z obsługą domową:
Kwota 2000zł
Okresie spłaty 55 tygodni
Rata tygodniowa 68 zł
Koszt pożyczki wynosi 651,08 zł
Opłata za obsługę domową – 1.088,92zł
Całkowita kwota do spłaty – 3.740zł
RRSO - 73,50 %
Pożyczki
niebankowe








Wartość pożyczki wpłacana na rachunek klienta: 1200 - 7800 PLN
Bez BIK-u
Na dowolny cel
Termin spłaty: 12, 18, 24, 30, 36 miesięcy
Częstotliwość spłacania - miesięcznie
Sposób spłacania pożyczki - przelewem bankowym na rachunek
bankowy Pożyczkodawcy w formie stałego zlecenia
Wiek Pożyczkobiorcy - od 18 do 75 lat.
Pożyczka jest udzielana osobom posiadającym stały dochód z tytułu
zatrudnienia, emerytury, renty oraz prowadzonej działalności
gospodarczej i rolniczej.
Różne standardy w krajach UE



2008/48/WE to dyrektywa Unijna, przyjęta przez
Parlament Europejski i Radę 23 kwietnia 2008 roku.
Nakazuje wszystkie państwa członkowskie
wprowadzenie nowych przepisów której ułatwiają
zaciąganie kredytów konsumenckich oraz ujednolicą
ochronę konsumentów.
Polska, Belgia, Francja, Luksemburg, Holandia,
Hiszpania i Szwecja nie wdrożyły do swojego prawa
przepisy dyrektywy.
Różne standardy w krajach UE







Kwota maksymalna do 75 tys. EURO.
Czas na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny do 14 dni.
Wprowadzenie Europejskiego Ujednoliconego Formularzu
Kredytowego.
Rekompensata dla Kredytodawca w przypadku wcześniejszej spłaty
całego kredytu.
Podanie RRSO + pakiet szczegółowych informacji o koszt uzyskanie
pożyczki.
Opłata przygotowawcza podlega zwrotowi jeśli nie dojdzie do zawarcia
umowy.
Obowiązek badania zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu
przez wszystkie instytucje udzielające pożyczek.
Dziękujemy za uwagę
Download