Źródła finansowania spółdzielni socjalnych Rozpoczęcie i

advertisement
Źródła finansowania
spółdzielni socjalnych
Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
oraz społecznej (pożytku publicznego)
Gostyń, 9 października 2014 roku
Ramowy plan szkolenia
• Środki zewnętrzne na rozpoczęcie działalności w
formie spółdzielni socjalnej
• Środki zewnętrzne na prowadzenie działalności
gospodarczej przez spółdzielnię
• Środki zewnętrzne na działalność statutową
w zakresie pożytku publicznego
• Fundusze wewnętrzne
• Perspektywa finansowa 2014 -2020
Środki zewnętrzne na rozpoczęcie działalności w
formie spółdzielni socjalnej
• Fundusz Pracy (dotacje na założenie
spółdzielni)
• PFRON (dotacje na wkład do spółdzielni)
• Europejski Fundusz Społeczny (dotacje
inwestycyjne)
Wkład członkowski do spółdzielni socjalnej często pochodzi z dotacji tzn.
publicznych środków finansowych i jego wycofanie przez członka
spółdzielni po zaprzestaniu członkostwa nie jest możliwe. Wkład ten od
momentu wniesienia stanowi własność spółdzielni. Aktualnie istnieją
dwa źródła pozyskiwania dotacji ze środków publicznych na
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej:
1) Fundusz Pracy (osoby bezrobotne)
2) Środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
(osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności)
oraz środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dzielone w
ramach projektów przez Operatorów wybranych w drodze
konkursu ofert (osoby fizyczne i osoby prawne)
Fundusz Pracy
• Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać
bezrobotnemu na jego wniosek jednorazowo środki na
podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie
kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z
podjęciem tej działalności, (…), a w przypadku gdy działalność
jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni
socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie
może przekroczyć 4–krotnego przeciętnego wynagrodzenia na
jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3–krotnego
przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka
przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.
Podstawa prawna:
- art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z
2013 roku, poz. 674 z późn. zm. )
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23
kwietnia 2012 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania
bezrobotnemu środków na podjęcie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 457)
Dotacja może być przeznaczona na przedsięwzięcia gospodarcze w
dziedzinie produkcji, usług i handlu z wyłączeniem:
• działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu
i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa
śródlądowego,
• działalności sezonowej,
• handlu obwoźnego, odzieżą używaną i detalicznego opartego o sprzedaż
bezpośrednią,
• prowadzenia salonu gier hazardowych oraz firm typu agencje towarzyskie,
• handlu środkami odurzającymi, studio tatuażu,
• usług wróżbiarskich, ezoterycznych, iluzjonistycznych,
• prowadzenia działalności o takim samym profilu jak działalność
gospodarcza prowadzona przez inny podmiot w tym samym miejscu,
• lombardów, komisów i autokomisów.
Wg zasad określonych przez PUP w Koninie wnioskowana
kwota nie może być przeznaczona na:
• wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, opłaty ZUS-u, kaucje,
• założenie spółki z inną osobą (z wyjątkiem założenia lub przystąpienia do
istniejącej spółdzielni socjalnej),
• opłaty administracyjno – skarbowe, podatki , koncesje,
• koszty zakupu, budowy i remontów kapitalnych budynków,
• zakup samochodu osobowego, z wyjątkiem sytuacji, w których
wykorzystanie pozostaje w związku z bezpośrednim profilem i rodzajem
planowanej działalności (np. usługi taxi, nauka jazdy),
• zakupu pojazdu przy usługach transportu drogowego,
• dokonywanie zakupów od współmałżonka, osób pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym oraz od osób spokrewnionych.
Formy zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego
środków otrzymanych na podjęcie działalności
gospodarczej w PUP Konin:
• poręczenie
• weksel z poręczeniem wekslowym (aval)
• gwarancja bankowa
• blokada rachunku bankowego
• akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika
• Osoby bezrobotne, którym Starosta przyznał dotację, są
kierowane na szkolenie, finansowane przez urząd, z zakresu
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
• Dotacja nie podlega zwrotowi jeżeli środki zostały
wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz działalność
gospodarcza była prowadzona co najmniej 12 miesięcy.
Szczegółowe zasady i wzory dokumentów związanych
z możliwością wnioskowania o dotacje z Funduszu Pracy
są dookreślone corocznie przez PUP w Regulaminie
PFRON – środki na wkład do spółdzielni socjalnej
• Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym
urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy
niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać ze środków
PFRON, jednorazowo środki na podjęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej. Wnioskodawca składa do Starosty
Powiatu, ze względu na miejsce zarejestrowania osoby
niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy
niepozostająca w zatrudnieniu pisemny wniosek.
• Podstawa prawna:
Art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17
października 2007 r. w sprawie przyznania osobie
niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej (Dz. U. Nr 194, poz. 1403).
http://www.pcpr.konin.pl/strona,38.html
Wymagane dokumenty:
• dokument potwierdzający niepełnosprawność,
• pisemna informacja spółdzielni socjalnej o przyjęciu
wnioskodawcy do spółdzielni socjalnej jako członka,
• przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności BIZNES PLAN,
• dokument potwierdzający uprawnienia i kwalifikacje
wnioskodawcy,
• zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie
obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata
podatkowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych
kosztów kwalifikowalnych.
Sposób realizacji:
• Umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy Prezydentem
Miasta Konina a Wnioskodawcą.
Sposób zabezpieczenia zwrotu kwoty środków:
• poręczenie, w tym poręcznie spółdzielni socjalnej,
• weksel z poręczeniem wekslowym (awal),
• gwarancja bankowe,
• zastaw na prawach lub rzeczach,
• blokada rachunku bankowego lub aktu notarialnego o
poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
Więcej informacji (2013): http://www.pierwszadotacja.pl/dotacje-z-pfron.html
Europejski Fundusz Społeczny
Projekty realizowane w ramach Priorytetu VII
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
realizowane przez Operatorów wybranych
w drodze konkursu ofert organizowanego
w woj. wielkopolskim
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Formy wsparcia:
a) Dotacja inwestycyjna w wysokości do 20 tys. PLN na osobę
(nie więcej niż 100 tys. PLN na spółdzielnię wg Regulaminu
KOWES)
b) Podstawowe wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy w
wysokości do 1500 PLN na osobę/miesiąc (wg Regulaminu
KOWES)
c) Przedłużone wsparcie pomostowe (kolejne 6 miesięcy)
d) pomoc szkoleniowo - doradcza związana z efektywnym
wykorzystaniem przyznanych środków finansowych oraz
praktycznym prowadzeniem działalności w formie spółdzielni
socjalnej,
• Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania
wsparcia finansowego regulują:
1) Regulamin projektu Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii
Społecznej Poddziałanie 7.2.2 POKL
2) OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA ZAKŁADANIE,
PRZYSTĘPOWANIE, ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.2.2 PO KL WSPARCIE EKONOMII
SPOŁECZNEJ z 6 lutego 2012
Środki zewnętrzne na prowadzenie działalności
gospodarczej przez spółdzielnię socjalną
• Europejski Fundusz Społeczny (np. preferencyjne
pożyczki TISE)
• Fundusz Pracy (np. refundacja składek na
ubezpieczenie społeczne)
• PFRON (np. SODIR)
Pożyczki TISE dla ngo/PES
• TISE SA to jedna z dwóch instytucji w Polsce, która specjalizuje się w
pożyczkach dla organizacji pozarządowych. Finansuje również spółdzielnie
socjalne, a także inne podmioty ekonomii społecznej. Oferuje m.in.
pożyczki pod projekt, inwestycyjne i na rozwój działalności gospodarczej.
• Od 2013 r. TISE zarządza ES Funduszem – pilotażowym funduszem
pożyczkowym dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Jego celem
jest dostarczenie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają
wzmocnić działalność gospodarczą PES, a w efekcie doprowadzić do
wzrostu przychodów lub zatrudnienia
http://www.tise.pl/ngo/
ES Fundusz – cel pożyczki
• środki powinny służyć rozszerzeniu działalności
gospodarczej podmiotów. Może to być inwestycja w już
funkcjonujący rodzaj działalności, jak również rozwój
nowej linii produktów lub usług. Tym samym pożyczkę
można przeznaczyć np. na zakup materialnych i
niematerialnych środków obrotowych i inwestycyjnych.
Niezależnie od charakteru działalności pożyczka powinna
zaowocować wzrostem przychodów lub zatrudnienia w
danym podmiocie.
ES Fundusz – zasady
• Maksymalna kwota pożyczki wynosi 100 tys. zł.
• Można ją spłacać do 5 lat (60 miesięcy).
• Jeżeli podmiot nie jest w stanie rozpocząć spłaty rat
kapitałowych od momentu otrzymania pożyczki, może
skorzystać z możliwości karencji w spłacie. Nie może ona
jednak przekroczyć 6 miesięcy.
• Podmiotom przysługuje bezpłatne doradztwo w takich
obszarach jak księgowość, prawo, zarządzanie zasobami
ludzkimi, czy promocja. Wystarczy zgłosić to na etapie
składania wniosku o pożyczkę.
ES Fundusz - oprocentowanie
• Preferencyjność pożyczki zawiera się w braku
jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji oraz
atrakcyjnym oprocentowaniu w wysokości 50% i 25%
stopy redyskonta weksli NBP. Przy obecnej stopie
2,75 podstawowe oprocentowanie wynosi 1,38% w
skali roku, ale w określonych przypadkach może
zostać obniżone do 0,69%.
Dla kogo niższe oprocentowanie?
Niższe oprocentowanie przysługuje:
• spółdzielniom socjalnym, które w ostatnim zamkniętym rocznym okresie
obrachunkowym osiągnęły przychody niższe niż 100 tys. zł
• podmiotom, które przeznaczają co najmniej 10% zysku lub nadwyżki
bilansowej na działalność pożytku publicznego
• podmiotom, w których co najmniej 50% osób zatrudnionych rekrutuje się z
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mogą to być pracownicy
bezdomni, uzależnieni od alkoholu lub narkotyków, chorzy psychicznie,
zwalniani z zakładów karnych, uchodźcy (w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 1-4,
6 i 7 ustawy o zatrudnieniu socjalnym), a także pracownicy
niepełnosprawni (w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
Fundusz Pracy – refundacja składek
• Spółdzielnia socjalna może wnioskować do Powiatowego Urzędu
Pracy o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne
(Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 8.10.2009 r. w
sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek
oraz trybu dokonywania ich zwrotu Dz.U. Nr 176/2009, poz. 1367).
• Zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne o których mowa w
art. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
polega na sfinansowaniu ze środków Funduszu Pracy części wynagrodzenia
odpowiadającego składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych
pracodawcy odpowiadające składce na ubezpieczenia emerytalne,
rentowe i wypadkowe za zatrudnionego.
•
•
•
•
Finansowanie to może nastąpić w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od
dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do
wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą
wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.
Finansowanie następuje na podstawie umowy zawartej między starostą
właściwym dla siedziby spółdzielni a spółdzielnią.
Wnioski o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne są
rozpatrywane tylko w sytuacji, kiedy Urząd dysponuje środkami na ich
sfinansowanie. NIE JEST TO POMOC OBLIGATORYJNA.
Powiatowy Urząd Pracy finansuje koszty opłaconych składek na ubezpieczenia
społeczne począwszy od początku kwartału w którym została zawarta umowa
ze spółdzielnią socjalną w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie
społeczne i na warunkach w niej określonych. Z reguły wypłata środków
następuje co kwartał, po złożeniu niezbędnych dokumentów potwierdzających
opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
PFRON – dofinansowanie wynagrodzeń
Zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst
jednolity: Dz.U. z 2011 r., Nr 127, Poz. 721 z późn. zm.) podmiotem
uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń
zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych może być:
• pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej;
• pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na
pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%;
• pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
mniej niż 25 pracowników.
• Dofinansowanie uzależnione jest od stopnia
niepełnosprawności, rodzaju schorzenia, oraz
wysokości wynagrodzenia i wypłacane jest w
wysokości nie przekraczającej 75% kosztów
płacy
Dofinansowanie do wynagrodzeń za okres styczeń –
grudzień 2013 r
Dla pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej:
• 180% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (2700 - 3300 zł.),
• 100% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (1500-2100 zł.),
• 40 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (600-1200 zł.)
Ww. kwoty dofinansowania zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia
w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę
psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub
epilepsję oraz niewidomych (zgodnie z art. 26a ust. 1b ww. ustawy o
rehabilitacji).
Dla pracodawców z otwartego rynku pracy kwoty
dofinansowania stanowią:
• 70% kwot przysługujących zakładom pracy chronionej,
• 90% kwot przysługujących zakładowi pracy chronionej, w
przypadku, gdy dotyczyć ono będzie osób niepełnosprawnych,
u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie
umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję
oraz pracowników niewidomych.
(420-2970 zł.)
Ponadto kwota minimalnego wynagrodzenia brana pod uwagę, przy ww.
wyliczeniach, to kwota z grudnia roku poprzedniego (tj. grudnia 2012 r.) i
wynosi 1500 zł.
http://www.pfron.org.pl/pl/aktualnosci-sodir/1610,dok.html
Środki zewnętrzne
na działalność pożytku publicznego
• Dotacje z budżetu gminy, powiatu województwa
(ustawa o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie)
• Przykładowe programy ministerialne: Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich 2014 – 2020; Program
Aktywizacji Społecznej Osób Starszych 2014 – 2020)
Spółdzielnia socjalna jako organizacja pozarządowa
Może realizować zdania publiczne i składać oferty w odpowiedzi na
konkursy ofert ogłaszane m.in. przez wójta, burmistrza, prezydenta,
starostę, marszałka województwa w oparciu o przepisy ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Konkursy dotyczą wspierania lub powierzenia realizacji zadań
w wybranych obszarach, o których mowa w art. 4 ust. 1 w/w ustawy
(33 obszary)
Ogłoszenia o konkursach ofert zamieszczane są najczęściej na stronach
internetowych urzędów w zakładce dot. „organizacji
pozarządowych” lub w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale
„Komunikaty i obwieszczenia”
Spółdzielnia, która chce realizować zadania
pożytku publicznego powinna:
• Dookreślić w statucie obszary realizacji zadań,
wybierając je spośród wskazanych w art. 4 ust. 1
ustawy o DPP,
• W przypadku braku określenia w statucie Walne
Zebranie musi podjąć stosowną uchwałę w sprawie
określenia obszarów prowadzenia działalności
statutowej odpłatnej i nieodpłatnej
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 – 2020 (projekt w
konsultacjach)
Priorytet 1. Kreatywność i aktywność obywateli
1. Rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji
społecznych
2. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych
3. Zwiększanie roli inicjatyw nieformalnych
4. Rozwijanie potencjału organizacji pozarządowych
5. Rozwijanie wolontariatu
Priorytet 2. Współpraca instytucji publicznych z
obywatelami
1. Zwiększanie wpływu obywateli na polityki publiczne
2. Aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych i
instytucji publicznych
3. Wspieranie tworzenia partnerstw (w tym
partnerstwa publiczno-społecznego) i innych form
współpracy, służących aktywizacji obywateli oraz
przekazywaniu im realizacji zadań publicznych
Priorytet 3. Integracja i solidarność społeczna
1. Rozwój przedsiębiorczości społecznej
2. Wspieranie aktywnych form integracji społecznej
3. Animowanie działań samopomocowych
4. Tworzenie warunków rozwoju bezpłatnego
poradnictwa prawnego i obywatelskiego
Wewnętrzne źródła finansowania
• Fundusz zasobowy z wniesionego przez członków wpisowego,
wkładu do spółdzielni, części nadwyżki bilansowej (nie mniej niż
40%) i innych źródeł określonych w przepisach; służy pokrywaniu
straty bilansowej; służy pokrywaniu kosztów związanych z
uruchomieniem spółdzielni; jest niepodzielny i bezzwrotny
• Fundusz udziałowy z wpłat udziałów członkowskich; podlega
on zwrotowi byłemu członkowi, chyba że został przeznaczony na
pokrycie strat spółdzielni w części przekraczającej fundusz
zasobowy
• Fundusz reintegracyjny (min 40% nadwyżki bilansowej),
służy pokrywaniu wydatków dot. reintegracji społecznej,
zawodowej, działalności społecznej i oświatowo-kulturalna
oraz działalności w zakresie pożytku publicznego
• Fundusz inwestycyjny z pozostałej nadwyżki bilansowej
Nowa perspektywa finansowa 2014 - 2020
Regionalny Program Operacyjny
woj. wielkopolskiego 2014 – 2020 (projekt na etapie konsultacji)
Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne
Priorytet inwestycyjny 9.8. Wspieranie gospodarki społecznej i
przedsiębiorstw społecznych
Oś priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Priorytet inwestycyjny 9.3. Wspieranie przedsiębiorstw
społecznych
Priorytet inwestycyjny 9.3. Wspieranie
przedsiębiorstw społecznych
• W ramach Priorytetu Inwestycyjnego wspierane będzie
tworzenie podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój
infrastruktury gospodarki społecznej (m.in. modernizacja
substancji budowlanej oraz doposażenie w nowoczesny
sprzęt) mających na celu wzmocnienie pozycji rynkowej
przedsiębiorstw społecznych, realizację prorozwojowych
inwestycji zwiększających skuteczność działań integracyjnych i
zatrudnieniowych oraz tworzenie wartości innowacyjnej.
• Potencjalne grupy docelowe/beneficjenci
· podmioty ekonomii społecznej,
· instytucje wsparcia ekonomii społecznej,
· osoby wykluczone i zmarginalizowane oraz zagrożone
tymi zjawiskami.
• Spodziewane typy przedsięwzięć
· dotacje na tworzenie podmiotów ekonomii społecznej
· dotacje inwestycyjne dla podmiotów ekonomii
społecznej
Priorytet inwestycyjny 9.8. Wspieranie gospodarki
społecznej i przedsiębiorstw społecznych
• W ramach Priorytetu Inwestycyjnego udzielone zostanie wsparcie na
zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej m.in. przez
osoby prawne. Wspierane będą także działania związane z inkubacją
PES, wzmacniające ich pozycję rynkową, działania promocyjne i
wspierające rozwój usług dla PES
• Potencjalne grupy docelowe
· podmioty ekonomii społecznej
· kadra zarządzająca i pracownicy podmiotów ekonomii społecznej
· osoby planujące założenie PES lub podjęcie pracy w PES
· otoczenie podmiotów ekonomii społecznej (osoby i podmioty).
• Spodziewane typy działań i projekty
· działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych i
doświadczenia zawodowego pracowników PES
· wsparcie osób/instytucji przygotowujących się do założenia/pracy/
uczestnictwa w PES
· rozwój usług dla PES i przedsiębiorczości społecznej
· tworzenie lokalnych i regionalnych partnerstw na rzecz rozwoju PES
oraz sieci kooperacji
· koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej, w tym monitoring,
ewaluacja, promocja,edukacja.
Życzymy sukcesów w tworzeniu spółdzielni
i pozyskiwaniu środków na jej działalność
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
Download