Historia U.S.A.

advertisement














Historia
Odkrycie ameryki Przez Kolumba
Indianie
Pielgrzymi
Dzień dziękczynienia
Bostońska herbatka
Deklaracja niepodległości
Niewolnictwo
Wojna secesyjna
Współczesność
Początki XX wieku
II wojna światowa
Lądowanie na księżycu
Wojna z terroryzmem
 EUROPEJSKIE POCZĄTKI
 Pierwsi Europejczycy prawdopodobnie dotarli na obrzeża
Stanów Zjednoczonych ok. 1000 r. Byli to Wikingowie,
a ściślej, Islandczycy, którzy najpierw zostali banitami
wydalonymi do Grenlandii lub byli to ich potomkowie.
Znalezisko archeologiczne w postaci kilkuletniej osady
Wikingów z szeregiem domostw odkryto w latach 60
XX wieku na samym skraju północnej Nowej Fundlandii
w L’Anse aux Meadowns. Archeolodzy skandynawscy szukali go
na podstawie dokładnych chronologii i opisów w sagach
islandzkich, pierwotnie przekazywanych tradycją ustną
 Dopiero jakieś 500 lat później wyprawa Krzysztofa Kolumba
zawitała na plaże Portoryko w 1492. W prawie tym samym czasie
(1497, 1498), Giovani Caboto (John Cabot), wenecki żeglarz
włoskiego pochodzenia w służbie króla Anglii, opływał
kanadyjskie i amerykańskie wybrzeża, szukając przejścia
północno-zachodniego do Indii, zawitawszy m.in. na ląd
w dzisiejszym stanie Maine, lecz ginąc na morzu w drodze
powrotnej opodal Islandii. Niemniej, jego żegluga stała się
podstawą prawną roszczeń Anglii do ziem Ameryki Północnej,
w tym obszarów po części stanowiących Wybrzeże Wschodnie
dzisiejszego terytorium USA. Niedługo potem, w 1542, Kalifornia
została „odkryta” przez żeglarza Portugalskiego Juana Rodrigesa
Cabrillo, który analogicznie do Cabota służył królowi Hiszpanii.
Oczywiście, kraina ta była ludnie zamieszkana przez rozmaitych
Indian.
 Na początku XIX wieku w Ameryce Północnej żyło ok. 1 mln Indian,
utrzymujących się głównie z łowiectwa, zbieractwa i rybołówstwa
lub rolnictwa. Postępujący proces osadnictwa białych oznaczał dla tubylców
groźbę utraty macierzystych terenów. Podzieleni na niewielkie, słabe
militarnie, ekonomicznie i politycznie plemiona, tubylcy stopniowo ulegali
cywilizacyjnej przewadze europejskich kolonizatorów. Ekspansja osadnicza
na zachód doprowadziła do szybkiego skurczenia się indiańskich terenów
łowieckich i wytępienia stad bizonów, będących dotychczas podstawą
utrzymania dla wielu plemion na prerii. Kolejnym zagrożeniem dla Indian były
nieznane im uprzednio choroby, takie jak ospa, oraz częste przypadki
popadania w uzależnienie od alkoholu dostarczanego przez białych.
Część Indian decydowała się na podjęcie walki zbrojnej, lecz nie miała ona
szansy powodzenia w walce z regularną i dobrze uzbrojoną armią osadników.
Wielu poległo też w podsycanych przez kolonizatorów wojnach
międzyplemiennych. Ocalałych Indian osiedlano w niewielkich rezerwatach,
ulokowanych głównie na nieużytkach, w tym na specjalnie utworzonym
Terytorium Indiańskim (w dzisiejszej Oklahomie). Konflikty władz
państwowych z Indianami przeszły do historii pod nazwą wojen z Indianami.
Wojny te ustały dopiero pod koniec XIX wieku, a krótko potem liczebność
Indian w Stanach Zjednoczonych osiągnęła minimum.
 Pielgrzymi (ang.Pilgrim Fathers - ojcowie pielgrzymi) - grupa
102 purytanów z Anglii, którzy 21 listopada 1620 r. na statku
Mayflower przybyli do Nowej Anglii i osiedlili się, zakładając
pierwszą angielską kolonię na tych terenach - Plymouth. Nazwa
"pielgrzymi" pojawiła się dopiero w XIX w., wcześniej tę grupę
ludzi określano jako "Old Comers". Potomkowie pielgrzymów
uchodzą obecnie za arystokrację amerykańską.
 Większość kościołów założonych przez pielgrzymów w XVIII
wieku zaczęła ewoluować w kierunku łagodnego kalwinizmu.
Ostatecznie w 1825 roku część parafii przeszła oficjalnie
na pozycje unitariańskie – te kościoły są dziś skupione
w Unitarian Universalist Association. Kościoły, które pozostały
przy kalwinizmie, zjednoczyły się w 1957 roku, by utworzyć
Zjednoczony Kościół Chrystusa, obecnie jeden z najbardziej
postępowych kościołów protestanckich na świecie.
 Dzień Dziękczynienia, Święto Dziękczynienia
(ang.Thanksgiving Day lub Thanksgiving) – święto
obchodzone w Stanach Zjednoczonych Ameryki w
4.czwartek listopada, a w Kanadzie w 2.poniedziałek
października jako pamiątka pierwszego Dziękczynienia
członków kolonii Plymouth w 1621.
 Nie ma zgodności co do daty i miejsca pierwszych
obchodów Dnia Dziękczynienia, niemniej pierwsze
poświadczone obchody odbyły się 8 września 1565 w
miejscu, które dziś nosi nazwę Saint Augustine na
Florydzie. Wbrew dowodom naukowym tradycyjne uważa
się, że pierwszy Dzień Dziękczynienia był obchodzony w
kolonii Plymouth w 1621 roku.
 Herbatka bostońska (The Boston Tea Party) – protest polityczny
mieszkańców Bostonu w ówczesnej Koloni Zatoki Massachusets
przeciwko polityce fisklanej metropolii. Jeden z wczesnych epizodów
rewoluji amerykańskiej. 16 grudnia 1773do portu w Bostonie, do
nabrzeża Griffina zawinęły trzy staki – "Dartmouth", "Eleanor"
i "Beaver" należące do Kompanii Wschodnioindyjskiej, wiozące
ładunek chińskiej herbaty. W nocy poprzedzającej dzień, kiedy herbata
miała być rozładowana, 60 mężczyzn, członków konspiracyjnej
organizacji patriotycznej Synowei Wolności przewodzonej przez
Samuela Adamsa, w przebraniach Indian Mohawk, wdarło się na statki
i zniszczyło cały ładunek herbaty, wyrzucając go do zatoki. Cała akcja
została błyskawicznie przeprowadzona i odbyła się bez użycia
przemocy. Konspiratorzy wymogli na kapitanach statków podpisanie
oświadczeń, iż żaden inny ładunek poza herbatą nie został naruszony.
 Bezpośrednią reakcją brytyjską było zamknięcie portu w Bostonie, co
wpłynęło negatywnie na handel w regionie. W dalszej perspektywie
akcja doprowadziła do znacznej radykalizacji nastrojów i wywołała
dalsze wydarzenia prowadzące do rewolucji amerykańskiej.





Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych – akt prawny autorstwa m.in.
Thomasa Jeffersona, uzasadniający prawo trzynastu kolonii Brytyjskich w Ameryce
północnej do wolności i niezależności od króla Wielkiej Brytanii, Jerzego III. Ogłoszona
4lipca 1776 w Filadelfii podczas II Kongresu kontynentalnego.
Deklaracja głosiła prawo do ustanawiania wszelkich aktów państwowych, wypowiadania
wojny i zawierania pokoju przez dawne kolonie angielskie w Ameryce Północnej.
Jej autorami, oprócz Jeffersona, byli John Adams i Benjamin Franklin. Sygnatariusze
Deklaracji niepodległości zostali nazwani przez kolonistów ojcami-założycielami.
Deklaracja niepodległości była pierwszym oficjalnym oświadczeniem na temat tego,
czym powinien być rząd. Ponadto, miała ona charakter uniwersalny, była czymś więcej
aniżeli prywatnym przesłaniem skierowanym do Wielkiej Brytanii, był to apel do całej
ludzkości.
Idee zawarte w Deklaracji to synteza poglądów ówczesnych myślicieli oświeceniowych.
Największy wpływ na treść tego dokumentu miała osoba Johna Locke’a, który swoją
twórczością filozoficzno-literacką ustanowił kanon myśli oświeceniowej w odniesieniu
do rządu i jego obowiązków względem obywateli. Thomas Jefferson wiedział, iż poglądy
głoszone przez Locke’a pasowały do sytuacji, w jakiej znalazły się kolonie w dobie
rewolucji, a także odzwierciedlały nastroje społeczne prowincji amerykańskich.
 Niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych zostało
zapoczątkowane na kontynencie północnoamerykańskim
w początkach XVII wieku, istniało we wszystkich koloniach
angielskich aż do Amerykańskiej wojny o niepodległość.
 Delawere już w pierwszej swojej konstytucji z 1776 roku
zakazało importu i sprzedaży niewolników na terenie
stanu, w 1783 roku niewolnictwo zlikwidowano w
Massachusets. W Pensylwanii dzieci niewolników miały
uzyskać wolność po ukończeniu 28 roku życia, podobnie
w Connecticut i Rhode Island , w Nowym Jorku
niewolników wyzwolono w 1785 roku, a w 1786 roku w New
Jersey. Ogólnokrajowy zakaz niewolnictwa w stanach
północnych i północno-zachodnich uchwalił Kongres
w 1787 roku.
 W tym czasie zaostrzyły się przeciwieństwa pomiędzy Północą
a Południem, które zogniskowały się na kwestii murzyńskiej.
Wywoływało to kryzysy polityczne, powstał ruch abolicjoniystyczny.
Próbowano zawierać różne ugody (m.in. Kompromis Missouri w 1820,
kompromis w 1850, ustawa Kansas-Nebraska z 1854) jednak nie
przynosiły one rezultatów. Przeciwnicy niewolnictwa skonsolidowali
się po skazaniu na śmierć i straceniu w 1859 abolicjonisty Johna
Browna, który próbował wywołać powstanie murzyńskie.
 Wybór przeciwnika niewolnictwa, republikanina Abrahama Lincolna
na prezydenta w 1860 spowodował wystąpienie 11 stanów południowych
(pod przewodnictwem Karoliny Północnej) z Unii (24 podtrzymały
lojalnie Unię). Stany te utworzyły następnie Skonfederowane Stany
Ameryki, zwane Konfederacją, w odróżnieniu od Unii. Krwawa wojna
secesyjna trwała do 1865. Zakończyła się militarną klęską Konfederacji
i spustoszeniem Południa. Okres polityczno-ekonomiczny w historii
USA po tej wojnie jest znany jako Rekonstrukcja USA.
 W ciągu kilkudziesięciu kolejnych lat po zakończeniu wojny domowej, USA
rozwinęły się w największą potęgę przemysłową świata. Przyłączono 17 państwterytoriów, które stały się nowymi stanami USA. Jako ostatnie zostały
wchłonięte: Nowy Meksyk i suwerenne dotąd państwa: Oklahoma (w 1907)
oraz Arizona (w 1912).
 Rozwinięto połączenia kolejowe, łącząc m.in. brzegi obu oceanów.
W gospodarce zaczęto stosować na szeroką skalę energię elektryczną i silniki
spalinowe. Szybko zaczęła rozwijać się motoryjacja, m.in. dzięki zakładom
Henry Ford, przyczyniając się do rozwoju kraju. Powstały pierwsze gigantyczne
korporacje produkujące m.in. stal, maszyny, okręty. Rozwinął się przemysł
naftowy, chemiczny, bawełniany, górnictwo węgla kamiennego.
 Dzięki szybkiemu rozwojowi gospodarczemu i technologicznemu powstały
wielkie fortuny: J.P Morgan, Johna D. Rockefellera , Andrew Carnegiego.
Wzrost gospodarczy w tym okresie przekraczał 10%. Korzystając z kłopotów
Wielkiej Brytanii w Wojnie Burskiej w Afryce Południowej, Stany Zjednoczone
zmonopolizowały budowę Kanału panamskiego (Traktat-Claytona Bulwera).
Budowę rozpoczęto 1850 i zakończono w 1914.
Jeszcze przed przystąpieniem do wojny, jako jedno z państw aliancikich, USA aktywnie
wspomagały obronę Wielkiej Brytanii. Natomiast prezydent Roosevelt dołączył do tego
konfliktu, po tym, jak Japonia zaatakowała bazę amerykańskiej marynarki wojennej w
Pearl Harbor na Hawajach, 7 grudnia 1941.
 Stany Zjednoczone zaangażowały się w wojnę na Pacyfiku, odpierając ataki najeźdźców
na kolonie amerykańskie, brytyjskie i holenderskie, a także zapobiegając zajęciu
Australii. Udzieliły również ogromnej pomocy materialnej ZSRR w postaci uzbrojenia,
wyposażenia, ekwipunku, ciężarówek, ciepłej odzieży i żywności. Następnie przystąpiły
do ofensywy w Afryce Północnej i dokonały inwazji we Włoszech. W czerwcu 1944
dokonały największego desantu w historii. Wraz z Brytyjczykami Amerykanie otworzyli
front zachodnioeuropejski, lądując przy silnym oporze w Normandii (operacji Overlord)
i uwalniając północną Francję, następnie kraje niderlandzkie i zachodnie Niemcy.
 W świetle fanatycznego oporu na wyspach Pacyfiku, a także, aby zapobiec olbrzymim
stratom armii USA i ludności cywilnej podczas planowanej inwazji Japonii właściwej,
6 i 9 sierpnia 1945 samoloty B-29 XX Armii Powietrznej startujące z wyspy Tinian
zrzuciły na miasta Hiroshima i Nagasaki w Japonii dwie bomby atomowe,
co doprowadziło do bezwarunkowej kapitulacji Japończyków.

 Apollo 11 – misja kosmiczna, której głównym celem było pierwsze lądowanie





człowieka na Księżycu. Lądowanie nastąpiło 20 lipca 1969roku o godzinie
20:17:40 UTC. Lot Apollo 11 był elementem szerszego programu Apollo .
W 1961 roku prezydent John Kennedy ogłosił, że Amerykanie wylądują
na Księżycu przed upływem dekady. Naukowcy musieli zbudować rakietę
na tyle silną, by doleciała do Księżyca, oraz statek kosmiczny zdolny odbyć
tę podróż w obie strony. Pomocne okazały się doświadczenia twórcy rakiety V2,
Werhnera von Brauna. Zbudowano gigantyczną rakietę SaturnV, która
miała wynieść statki kosmiczne Apollo.
Rakieta wraz z modułem załogowym mierzyła 111 metrów wysokości,
a całkowita masa startowa wynosiła około 3000 ton .
Załogę stanowili:
Neil Armstrong– dowódca, Edwin Aldrin– pilot modułu księżycowego
(lądownika), Michael Collins– pilot modułu załogowego.
Kiedy 21 lipca 1969, o godz. 2:56 UTC, Armstrong zszedł po drabince i postawił
stopę na pokrytej pyłem powierzchni Srebrnego Globu, wygłosił słowa, które
przeszły do historii: „To jest mały krok człowieka, ale wielki krok
dla ludzkości.”

Kolejnym, 43. prezydentem, został republikanin, „młodszy Bush”, syn George’a H. W. Busha – George W.
Bush. W tym samym roku, w którym rozpoczął sprawowanie urzędu (2001), Stany Zjednoczone stały się
celem ataku terrorystycznego. Cztery samoloty pasażerskie, uprowadzone przez 19 porywaczy-samobójców,
pochodzących z Arabii Saudyjskiej i innych krajów Bliskiego Wschodu oraz oskarżanych o udział w
organizacji terrorystycznej o nazwie Al-Kaida, uderzyły w obie wieże World Trade Center
w Nowym
Yorku i gmach Pentagonu w Waszyngtonie. Kolejny samolot, który prawdopodobnie miał uderzyć w
budynek Kongresu (siedzibę Senatu i Izby Reprezentantów), został przejęty przez pasażerów i rozbity na
terenie niezamieszkanym w Pensylwanii. W zamach z 11 września zginęło ok. 3000 ludzi. Ataki spotkały się
ze zdecydowaną reakcją prezydenta, który ogłaszając „długą wojnę z terroryzmem”, wydał polecenie
zaatakowania Afganistanu, a następnie rozpoczął formowanie międzynarodowej koalicji w celu walki z
pasztuńskimi Talibami kojarzonymi z Al-Kaidą.

Kolejną fazą amerykańskiej wojny z terroryzmem stał się ponowny atak na Irak, wspólnie z sojusznikami, w
tym z Polską. Krok ten, fałszywie uzasadniany przez administrację m.in. obecnością broni nuklearnej oraz
powiązaniami władz Iraku z Al-Kaidą, wywołał olbrzymie oburzenie i kontrowersje wewnątrz kraju i na
całym świecie. Nie przeszkodziło to jednak Bushow iw uzyskaniu wystarczającego poparcia społeczeństwa do
objęcia urzędu prezydenckiego na drugą kadencję. Pod jej koniec, Stany Zjednoczone znalazły się w bardzo
trudnej sytuacji ekonomicznej. Społeczeństwo amerykańskie zaczęło coraz silniej domagać się wycofania
wojsk z Iraku i Afganistanu.

W dniu 4 listopada 2008 kandydat Demokratów, Barack Hussein Obama wygrał wybory prezydenckie
kandydatem RepublikanówJohnem Sydneyem Mc Cainem.

20 stycznia 2009 Barack Hussein Obama został zaprzysiężony na 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych.
z

http://www.google.pl/search?tbm=isch&hl=pl&source=hp&q=historia+usa&gbv=2&aq=f
&aqi=&aql=&oq

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone#Historia

http://www.google.pl/search?q=indianie+ameryki+p%C3%B3%C5%82nocnej&hl=pl&gb
v=2&tbm=isch&ei=LCBrTuT0EvGQ4gS6g5HKBA&start=20&sa=N

http://www.google.pl/search?q=murzyn%20niewolnik&hl=pl&lr=&um=1&ie=UTF8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niewolnictwo_w_Stanach_Zjednoczonych

http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Kolumb

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Dzi%C4%99kczynienia

http://pl.wikipedia.org/wiki/Deklaracja_niepodleg%C5%82o%C5%9Bci_Stan%C3%B3w
_Zjednoczonych

http://www.google.pl/imghp?hl=pl&tab=wi

http://pl.wikipedia.org/wiki/Apollo_11

http://pl.wikipedia.org/wiki/Herbatka_bosto%C5%84ska
Download