ameryka_polnocna_zag..

advertisement
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej
Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie
w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie
i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania
w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.
AMERYKA PÓŁNOCNA – zagadnienia
społeczno-gospodarcze
Justyna Drop
Zróżnicowanie rasowe i etniczne ludności

Pierwotną ludność Ameryki Północnej stanowili Indianie i Eskimosi, zaliczani do rasy żółtej.
Ich przodkowie przybyli tu z Azji Wschodniej około 20-50 tys. lat temu.

W Ameryce Północnej mieszka ludność głównie rasy:

Białej, z gałęzi europejskiej,

Żółtej ( mongoidalnej), z gałęzi amerykańskiej – Indianie,
A także ludność rasy przejściowej:

Metysi ( potomkowie Indian i osób rasy białej) - najwięcej w Meksyku,

Mulaci ( potomkowie Murzynów i osób rasy białej)

Zambosi ( potomkowie Murzynów i Indian)

Spośród państw Ameryki Północnej Indianie stanowią współcześnie większość tylko w
Gwatemali (45% społeczeństwa).

Ludność pochodzenia europejskiego dominuje w Kanadzie (ponad 95%), Kostaryce (87%),
Portoryko (80%), Stanach Zjednoczonych (77%) i na Kubie (około 50%).

Murzyni i Mulaci przeważają na większości wysp Ameryki Środkowej. Metysi są dominującą
grupą ludności Hondurasu (90%), Salwadoru (89%), Meksyku (78%), Panamy i Nikaragui.
Religie w Ameryce

Chrześcijaństwo wyznaje większość Amerykanów w Stanach Zjednoczonych (76%), głównie w ramach
wyznania protestanckiego ( 51%) i katolickiego (25%), a 1,7% to mormoni (nazwa powszechnie
używany w odniesieniu do członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich ),

religie niechrześcijańskie (w tym Buddyzm , Hinduizm , Islam i Judaizm ) razem stanowią około 5%
dorosłej populacji,

Judaizm jest trzecią co do wielkości religią w USA ( ok. 1,5%), choć to określenie nie musi wskazywać
na przekonań i praktyk religijnych. Znaczna liczba osób identyfikuje się z amerykańskimi Żydami na tle
etnicznym i kulturalnym , a nie religijnym.

Kolejne 15% dorosłej populacji określa jako brak przekonania religijne lub brak przynależności religijnej.

Zróżnicowanie religijne wśród Kanadyjczyków jest znaczne.

Główne wyznania religijne to: katolicyzm( ponad 45%) i protestantyzm ( ok. 40%) , pozostałe 15% to
inne religie.

W Meksyku dominuje katolicyzm. Meksyk uznawany jest za jeden z najbardziej katolickich krajów na
świecie!
Bazylika Matki Bożej z
Guadalupe.
Jest aktualnie największym
sanktuarium maryjnym na
świecie – rocznie przybywa
do Meksyku 12 milionów
pielgrzymów.
Kolonizacja Ameryki

Pierwszą falą migracji był napływ ludności rasy żółtej pochodzenia azjatyckiego. Miał on miejsce
30-40 tyś. Lat temu. Ludność ta rozprzestrzeniła się na obu kontynentach i dała początek populacji
Indian amerykańskich.

Następną falę migracji zapoczątkowało odkrycie Ameryki. Dokonanie tego dzieła przypadło w
udziale Krzysztofowi Kolumbowi, żeglarzowi pochodzącemu z Genui, który poszukiwał drogi
wodnej do Indii.

Proces kolonizacyjny rozpoczął się od podbojów Ameryki Środkowej i Południowej przez
Hiszpanów i Portugalczyków. Europejczyków zwabiło tam złoto, gdyż kraj jakoby był w nie obfity.
Hiszpanie, którzy byli pierwszymi i głównymi najeźdźcami w Nowym Świecie, podbili bogate
wyspy Morza Karaibskiego, Meksyk i kraje Ameryki Środkowej i Południowej, otarli się nawet o
obszary południowe i zachodnie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych,

Wschodnie wybrzeża Ameryki Północnej kolonizowali Anglicy, Szkoci, Irlandczycy i Holendrzy.
Z czasem do rywalizacji kolonialnej włączyli się Francuzi, którzy podbili obszar dorzeczy Missisipi
i Missouri oraz Rzeki Św. Wawrzyńca. Rosjanie zagarnęli Alaskę i wybrzeża północno-zachodnie.
W trakcie podbojów traciło życie miliony Indian. Do ciężkich prac na plantacjach i w kopalniach
przywożono z Afryki niewolników. Głównie trafiali oni do Stanów Zjednoczonych i na wyspy
basenu Morza Karaibskiego – był to początek kolonizacji Ameryki przez ludność pochodzenia
afrykańskiego.
Polonia w Ameryce

W ostatnich kilkudziesięciu latach do Ameryki Północnej przybywa wielu Azjatów (Chińczyków,
Hindusów i Japończyków).

Dużą grupę etniczną w Ameryce Północnej stanowią Polacy. Powodem emigracji były względy
ekonomiczne i polityczne. Znaczna liczba Polaków napłynęła do Stanów Zjednoczonych i Kanady
bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. Najwięcej ludności pochodzenia polskiego
zamieszkuje Stany Zjednoczone – ok. 12 mln. Większość z nich nie zna swego rodzimego języka,
ale jest świadoma polskiego pochodzenia
Stany Zjednoczone to kraj z największą
Polonią na świecie. Główne miejsca
zamieszkiwania Polonii w USA to miasta:
Chicago, Denver, Detroit, Los
Angeles, Nowy Jork i Seattle.
Chicago, miasto w środkowych USA,
jest drugim na świecie, po macierzystej
Warszawie, miastem pod względem
liczby Polaków.
.
Polonia
Liczba i rozmieszczenie ludności

Przed przybyciem Krzysztofa Kolumba,
Amerykę zamieszkiwało ok. 30 milionów
ludzi.

Liczba ta nie ulegała znaczącym zmianom
aż do początku XIX wieku, kiedy to
zaczęła gwałtownie wzrastać.

Główną przyczyną wzrostu liczby
mieszkańców był napływ imigrantów,
głównie z Europy i Azji.

Do wzrostu liczby ludności przyczynił się
także wysoki przyrost naturalny, zwłaszcza
w krajach Ameryki Łacińskiej.

Współcześnie populację Ameryki
Północnej szacuje się na prawie 530
milionów ludzi.

Jest to trzeci co do wielkości kontynent pod
względem obszaru, po Azji i Afryce, a
czwarty pod względem populacji, po Azji,
Afryce i Europie.
Liczba mieszkańców na 1 km 2
Powyżej 200
100- 200
50-100
10 -50
1-10
Poniżej 1
Obszary
niezamieszkane
Rozmieszczenie ludności

Liczba ludności w Ameryce Północnej rozmieszczona jest nierównomiernie.

Głównymi czynnikami wpływającymi na rozmieszczenie ludności są:
 Warunki środowiska przyrodniczego,
 Poziom rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów i regionów,
 Historia zasiedlania tej części świata.

Szczególnie ważnym czynnikiem wpływającym na rozmieszczenie ludności jest fakt, że ogromna
powierzchnia kontynentu znajduje się pod wpływem klimatów: polarnego, subpolarnego i
umiarkowanie chłodnego, co znacząco ogranicza możliwość trwałego egzystowania człowieka na
północy.

Oprócz gęsto zaludnionych terenów, występują tu również obszary bezludne.

Największe skupiska ludności znajdują się na wybrzeżach Atlantyku oraz w rejonie Wielkich
Jezior. Tam też położone są największe miasta.

Duża gęstość zaludnienia na tych terenach wynika ze sprzyjających osadnictwu warunków
przyrodniczych – łagodnego klimatu i nizinnej rzeźby terenu.

Najsłabiej zaludnione obszary w Ameryce charakteryzują się niekorzystnymi warunkami
przyrodniczymi. Są to tereny o skrajnie zimnym klimacie – Grenlandia, Archipelag Arktyczny,
Północna Kanada.

Słabo zaludnione są także obszary górskie, na przykład Góry Skaliste.
Urbanizacja w Ameryce Północnej

Urbanizacja - proces koncentracji ludności w punktach przestrzeni geograficznej, głównie na
obszarach miejskich, określający także wzrost liczby ludności miejskiej i jej udziału w liczbie
ludności danego obszaru, dzięki czynnikom społeczno-kulturowym, demograficznym i
ekonomicznym. Urbanizacja oznacza także przestrzenny rozwój miast oraz zmianę stylu życia na
miejski

Kontynent Amerykański jest silnie zurbanizowany. W miastach mieszka ok. 80% ludności.
Szybki napływ ludności do miast doprowadził do powstania miast-gigantów.

Największe zespoły miejskie tworzą:
Miasto
Meksyk
Liczba
ludności w
mieście w
mln
Liczba ludności w
zespole miejskim w
mln
8,9
21,2
Nowy Jork
10,9
19,7
Los Angeles
3,9
13,9
Chicago
3,0
9,6
Nowy Jork
Mexico City – tworzy największy
zespół miejski w Ameryce
Północnej
Gospodarka w Ameryce Północnej

Gospodarka Ameryki Północnej dysponuje bardzo dobrymi warunkami naturalnymi, jednak
posiada duże różnice pod względem poziomu, jak i struktury produkcji. Obok największej potęgi
gospodarczej świata - Stanów Zjednoczonych, jest też Haiti - zaliczane do krajów
najbiedniejszych.

Gospodarki Stanów Zjednoczonych i Kanady są nowoczesne i bardzo wydajne. Obydwa państwa
zaliczane są do najlepiej rozwiniętych na świecie. Charakteryzują się wysoką wartością PKB na
jednego mieszkańca.

W strukturze PKB dominują usługi, natomiast niewielki jest udział rolnictwa. Mimo to rolnictwo
jest w tych krajach jest bardzo dobrze rozwinięte. Rolnicy wykorzystują nowoczesne metody
uprawy roślin i hodowli zwierząt.

Meksyk należy do krajów średnio rozwiniętych. Rozwój gospodarczy przypadający na lata 70. i
80. XX w zawdzięcza eksportowi ropy naftowej i gazu ziemnego – najważniejszych surowców
mineralnych w tym kraju.
Tyś.
PKB na 1 mieszkańca w
Ameryce Północnej [w tyś.
USD]
Rolnictwo

Podstawową rolę w rolnictwie trzech największych krajów Ameryki Północnej - Stanów
Zjednoczonych, Kanady i Meksyku odgrywały zboża: kukurydza, pszenica, jęczmień, owies i ryż.

Na terenie Stanów Zjednoczonych i Meksyku uprawia się sorgo,

W Ameryce Środkowej - fasolę.

Spośród wielu gatunków roślin bulwiastych największe znaczenie mają ziemniaki (głównie w
USA), a następnie maniok i bataty.
Zbiór trzciny
cukrowej
Bataty,
czyli słodkie
ziemniaki

W strukturze produkcji światowego rolnictwa szczególne znaczenie mają wytwarzane tutaj takie
rośliny jak: bawełna uprawiana w USA (23% produkcji światowej), trzcina cukrowa (13%), soja
(47% światowych zbiorów pochodzi z USA), sizal (19,5%), tytoń, a także kawa i kakao.

Najpopularniejszymi owocami krajów Ameryki Środkowej są banany (15% światowych zbiorów),
które są głównym towarem eksportowym krajów tego regionu. Duże znaczenie w światowych
zbiorach mają ananasy oraz owoce cytrusowe, głównie cytryny, pomarańcze i mandarynki, a także
owoce charakterystyczne dla strefy umiarkowanej, uprawiane głównie w USA: jabłka, gruszki i
śliwki.
Przemysł
 W gospodarce Kanady i Stanów Zjednoczonych dużą rolę odgrywa przemysł.
 Ameryka Północna posiada wielkie złoża różnorodnych bogactw mineralnych.

W Stanach Zjednoczonych występują największe na świecie pokłady węgla kamiennego i
brunatnego.

Bogate złoża ropy naftowej i gazu ziemnego ciągną się szerokim pasem od północnych
wybrzeży Alaski, poprzez Kanadę, Stany Zjednoczone, aż po północny Jukatan w Meksyku.

Kanada posiada bogate złoża uranu.

Ponadto na kontynencie północnoamerykańskim występują złoża rud metali takich jak:
żelazo, miedź, molibden, mangan, nikiel, boksyty oraz cynk i ołów. Dość znaczne są także
złoża złota, platyny i srebra.

Z surowców chemicznych najważniejsze znaczenie ma sól kamienna i fosforyty.
 W obu krajach duże znaczenie ma przemysł wysokich technologii, opierający się na
najnowszych osiągnięciach nauki i techniki. Obejmuje on m.in. Przemysł: elektroniczny,
farmaceutyczny, lotniczy. Przemysł przetwórczy osiągnął wysoki poziom zwłaszcza w
Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Najważniejszymi jego gałęziami są tutaj: przemysł
elektromaszynowy, metalurgiczny, samochodowy, celulozowo-papierniczy, włókienniczy i
spożywczy.
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone Ameryki – państwo związkowe złożone z 50 stanów,
w tym 48 tzw. stanów kontynentalnych oraz stanu Alaska oddzielonego od pozostałych stanów kontynentalnych obszarem Kanady
- i stanu Hawaje, położonego na archipelagu o tej samej nazwie.
Powierzchnia: 9631,4 tys.km 2
Liczba ludności – 310,5 mln
Gęstość zaludnienia - 32,23 osób/km²
Stolica – Waszyngton
Język urzędowy - angielski
Pod względem liczby ludności
USA zajmuje 3 miejsce na
świecie.
Granice lądowe:
długość całkowita: 12248 km
granica z Kanadą: 8893 km (w
tym 2477 km z Alaską),
z Meksykiem: 3326 km
linia brzegowa: 19924 km (bez
wysp na Pacyfiku i Atlantyku)
Warunki Naturalne

Na zachodzie ciągnie się pas Kordylierów, na wschód od nich znajdują się Wielkie Równiny oraz
pas nizin, na wschodzie kraju ciągnie się pas Appalachów, a wzdłuż wybrzeża Atlantyku – Nizina
Atlantycka.

Południkowy układ rzeźby oraz prądy morskie mają duży wpływ na klimat. Kordyliery
ograniczają dostęp wilgotnych mas powietrza, napływających znad Pacyfiku. Dlatego środkowo
– zachodnia część Stanów Zjednoczonych jest suchsza niż część wschodnia.

Stany Zjednoczone maja urozmaiconą sieć rzeczną. Największymi rzekami są Missisipi z
Missouri, Ohio, Kolorado, Kolumbia i Rzeka Św. Wawrzyńca.
• Południkowy układ rzeźby ułatwia także mieszanie się
różnych mas powietrza. Efektem tego są częste zmiany
pogody oraz liczne tornada.
Poza tornadami Stany Zjednoczone nawiedzane są przez
następujące zagrożenia naturalne: to tsunami, wulkany,
trzęsienia ziemi, huragany wzdłuż wybrzeża Atlantyku i w
Zatoce Meksykańskiej, lawiny błotne i pożary w Kalifornii a
także powodzie.
Na obszarze USA obserwuje się od 600 – 1400
tornad w ciągu roku. Tornado odznacza się
ogromną siłą niszczącą, a prędkość wiatru w wirze
dochodzi do 450 km/h.
Urbanizacja – USA

W Stanach Zjednoczonych znajduje się ponad 50 wielkich aglomeracji. Każda z nich jest
zamieszkana przez co najmniej 1 milion mieszkańców.

Największe miasta – giganty to : Nowy Jork ( 19,7 mln) i Los Angeles ( 13,9 mln).
BOSTON
NOWY
YORK
FILADELFIA
BALTIMORE
WASZYNGTON
Tereny silnie zurbanizowane, na których blisko
siebie leży kilka dużych aglomeracji, to tzw.
Megalopolis.
Największe megalopolis w USA powstało na
wschodnim wybrzeżu. Należą do niego
aglomeracje: Bostonu, Nowego Jorku, Filadelfii,
Baltimore i Waszyngtonu.
Na zachodnim wybrzeżu megalopolis tworzą
aglomeracje: San Francisco, Los Angeles oraz San
Diego.
Megalopolis leżące nad Atlantykiem, zajmuje
obszar o długości kilkuset kilometrów i
zamieszkuje je ok. 50 mln ludzi.
Gospodarka Stanów Zjednoczonych

W częstej opinii Stany Zjednoczone to największa potęga gospodarcza na świecie,

PKB stanowi ponad 30% produktu światowego brutto,

Wytwarza się tu i zużywa ok. ¼ wyprodukowanej energii elektrycznej,

USA to największy importer i eksporter towarów na świecie,

Państwo to jest jednym z największych producentów i zarazem konsumentów żywności,

Wysoko rozwinięte rolnictwo, w którym podstawową rolę odgrywają farmy – prywatne ,
wielkoobszarowe gospodarstwa. Charakteryzują się wysoką mechanizacją i specjalizacją
produkcji,

Bogata baza surowcowa. Stany Zjednoczone zajmują czołowe miejsca w wydobyciu węgla
kamiennego i brunatnego, gazu ziemnego i ropy naftowej, a także rud miedzi oraz srebra i złota.

Bardzo ważną rolę odgrywa tu przemysł wysokiej technologii, właśnie to państwo uchodzi za
jego kolebkę. Znajduje się tu słynna Dolina Krzemowa – najstarszy i największy ośrodek high –
tech na świecie.

Oprócz Doliny Krzemowej na terenie kraju zlokalizowanych jest wiele innych technopolii.
Dominuje w nich przemysł elektroniczny, mikroelektroniczny, lotniczy oraz kosmiczny, a
także przemysł oparty na stosowaniu biotechnologii.
Technopolia – obszar skupiający dużą liczbę zakładów
przemysłu high – tech.
Stany Zjednoczone – przemysł zaawansowanych
technologii
Elektronika i
mikroelektronika
p. Lotniczy i kosmiczny
p. Chemiczny ( oparty na
biotechnologiach
Przemysł
zbrojeniowy
Dolina Krzemowa

Dolina Krzemowa (ang. Silicon
Valley) to nazwa nadana północnej
części Doliny Santa Clara, która
znajduje się w północnej części
amerykańskiego stanu Kalifornia.
Firmy należące do gigantów
przemysłowych, które mają swoje siedziby
w Krzemowej Dolinie to m.in.: Adobe
Systems,, Apple, BEA Systems,Binet,
Cadence Design Systems, eBay,
Electronic Arts, Google, HewlettPackard, Infotech, Intel, Intuit, Juniper
Networks, Microsoft, National
Semiconductor, Network Appliance,
NVIDIA Corporation, Synopsys, Yahoo!.
Meksyk
Meksyk zajmuje powierzchnię prawie 2 mln km², co
daje mu pod tym względem 14. miejsce na świecie. Ze
112 milionami mieszkańców ( lipiec 2010r.) jest 11
krajem z największą liczbą ludności.
Meksyk jest federacją 31 stanów i Dystryktu
Federalnego, w skład którego wchodzi stolica – miasto
Meksyk – jedno z najgęściej zaludnionych miast na
świecie.
Powierzchnia: 1972,5 tyś. Km 2
Liczba ludności: 112 mln
Stolica: Meksyk
Język urzędowy - hiszpański
Kraj w Ameryce Północnej. Sąsiaduje ze:
Stanami Zjednoczonymi (na północy);
Oceanem Spokojnym (na zachodzie i
południu); Zatoką Meksykańską i Morzem
Karaibskim (na wschodzie); Gwatemalą i
Belize (na południu i południowym
wschodzie).
Warunki naturalne

Meksyk nazywany jest często krajem wulkanów i trzęsień ziemi…

Kraj ten leży w aktywnej strefie sejsmicznej, na granicy płyt litosfery. Z tego powodu występują
tu, zwłaszcza w południowej części kraju częste trzęsienia ziemi i ożywiony wulkanizm.

Wiekszość szczytów górskich Meksyku to
aktywne lub wygasłe wulkany.
Najwyższym szczytem Meksyku i zarazem
najwyższym czynnym wulkanem Ameryki Północnej
jest Orizaba (5636 m n.p.m.)
Ponad połowa obszaru Meksyku znajduje się powyżej
1000 m n.p.m.
Centralną część terytorium Meksyku zajmuje Wyżyna
Meksykańska, otoczona z trzech stron łańcuchami
górskimi. Od wschodu jest to Sierra Madre Wschodnia, od
zachodu Sierra Madre Zachodnia, a na południu –
Kordyliera Wulkaniczna. Na południu kraju rozciąga się
kolejne pasmo Sierra Madre Południowa. Wąski pas nizin
ciągnie się wzdłuż wybrzeży oceanicznych oraz na
półwyspie Jukatan.
Ludność i urbanizacja

Kraj można podzielić na hiszpańsko-metyską północ i indiańskie południe. Ponad połowa
Meksykanów to Metysi, Indianie stanowią ok. 30 % społeczeństwa, a ludność pochodzenia
europejskiego ok. 9%.

Meksyk to kraj ludzi młodych. Co trzeci Meksykanin ma mniej niż 15 lat, a osoby powyżej 65
roku życia stanowią zaledwie 5 % społeczeństwa.

Przyczyna tego stanu jest wysoki przyrost naturalny, którego współczynnik wynosi ok. 16%0.

W ciągu ostatnich 30 lat liczba ludności Meksyku podwoiła się.
Obecnie wynosi 112 mln mieszkańców.

Eksplozja demograficzna w Meksyku
obejmuje głównie obszary wiejskie,
co spowodowało masową migrację do miast.
Uboga ludność wiejska przenosi się tam w
poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia.

Obecnie w miastach mieszka ¾ ludności meksykańskiej.
Przeludnienie niektórych obszarów oraz bezrobocie
są przyczynami emigracji ludności do Stanów
Zjednoczonych. Emigracja w dużej mierze ma
charakter nielegalny. W ostatnim czasie została ona
ograniczona poprzez restrykcyjna polityka
imigracyjna USA.
Gospodarka Meksyku

Meksyk należy do najszybciej rozwijających się pod względem gospodarczym krajów
Ameryki Łacińskiej.

W latach 1960-1980 PKB wzrósł o ponad 150%. Przy równoczesnej eksplozji demograficznej
wzrost gospodarczy w tym okresie wynosił średnio 7%, co jest bardzo dobrym wynikiem na
tle innych państw Ameryki Łacińskiej. Usługi odpowiadają za około 50% dochodu
narodowego, przemysł stanowi 25%, a rolnictwo ok. 10%.

Główne bogactwo mineralne Meksyku to ropa naftowa, dzięki której to państwo zawdzięcza
taki szybki rozwój. Jej wydobycie pozwoliło również na na rozwój przemysłu
petrochemicznego i chemicznego.

Ropę eksploatuje się głównie na wybrzeżu i spod dna Zatoki Meksykańskiej. W 2006 roku
Meksyk zajmował 6 miejsce w wydobyciu ropy naftowej na świecie ( 165 mln ton rocznie)
Download