Temat:

advertisement
Organizatorzy konferencji:
Krajowa Konferencja Naukowa
na temat:
BEZPIECZEŃSTWO WOJSK W ASPEKCIE ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH
Z UŻYCIA IMPROWIZOWANYCH URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCH (IED)
Cele konferencji:
Wymiana poglądów na temat oceny zagrożeń dla wojsk wynikających z użycia min i improwizowanych
urządzeń wybuchowych (IED) oraz oceny ewolucji konstrukcji i taktyki użycia improwizowanych urządzeń
wybuchowych i min na pojazdy wojskowe oraz ich wpływ na konstrukcje tych pojazdów i żołnierzy
Termin: 10.09.2014 r.
Miejsce: Akademia Obrony Narodowej, Blok 101, Sala 419.
Program konferencji:
Czas
Wyszczególnienie
Prezentujący/Odpowiedzialny
Jednostka
9.00-9.30
Rejestracja uczestników
płk dr hab. inż. Stanisław KOWALKOWSKI
WZiD
9.30-9.45
Otwarcie konferencji, powitanie gości
Prorektor AON
prof. dr hab. inż. Paweł CIEŚLAR
Dziekan WZiD
płk prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO
AON
Wymogi modernizacji technicznej SZ RP w aspekcie
przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym
(C-IED)
gen. bryg. dr inż. Bogusław BĘBENEK
9.45-10.00
10.00-11.20
I SESJA
ZIW/AON
Moderator: płk dr hab. inż. Stanisław KOWALKOWSKI (Aspekty zagrożeń)
10.00-10.15
Ewolucja konstrukcji i taktyki użycia IED podczas ataków
na wojska koalicji antyterrorystycznej na terytorium Iraku
i Afganistanu
ppłk dr hab. inż. Waldemar KAWKA
WZiD
10.15-10.25
Stosowanie urządzeń IED podczas prowadzenia operacji
antyterrorystycznych – doświadczenia i wnioski uczestnika
operacji ISAF (ang. International Security Assistance Force)
kpt. mgr inż. Kamil MOSIŃSKI
2psap
10.25-10.40
Ocena stopnia pochłaniania energii fali uderzeniowej przez
osłony o różnym kształcie obciążone małymi ładunkami
wybuchowymi
kpt. dr inż. Piotr SASKA
10.40-10.50
Wpływ taktyki i techniki użycia improwizowanych urządzeń
wybuchowych (IED) na uszkodzenia pojazdów wojskowych
kpt. mgr inż. Grzegorz PIELA
10.50-11.05
Charakterystyka przedmiotów wybuchowych i innych środków
rażenia możliwych do zastosowania przy konstruowaniu IED,
stref (zasięgu) rażenia i możliwego destrukcyjnego
oddziaływania na ludzi i sprzęt bojowy. Wnioski z badań
ankietowych
mjr dr inż. Krzysztof WYSOCKI
11.05-11.20
Doświadczenia WITPiS w badaniach krajowych konstrukcji
pojazdów narażonych na działanie ładunku wybuchowego
dr hab. Lech STARCZEWSKI, dr inż. Marek SZUDROWICZ
20’
11.40-13.10
11.40-12.00
WSOWL
Zespół
Rozminowania
CSzWinżiChem
WZiD
WITPiS
Przerwa kawowa
II SESJA
(Aspekty medyczne)
Moderator: płk dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski (WIM), dr hab. inż. Marek Gzik, prof. nadzw. Pol. Śl.,
(Politechnika Śląska)
1.Analiza powybuchowych obrażeń narządu ruchu u żołnierzy
Polskich Kontyngentów Wojskowych, 15’;
2.Założenia do pracy badawczej prospektywnej opracowania
1.ppłk lek. Marcin WOJTKOWSKI, mjr lek. Jakub ZIÓŁEK,
płk dr hab. n. med. Janusz PŁOMIŃSKI, lek. Tomasz
WALIŃSKI
Strona 2 z 3
Ortopedia,
OZNR
postępowania w zakażeniach po urazach wysokoenergetycznych
kończyn, 5’.
12.00-12.15
Założenia do pracy: ocena narządu słuchu i równowagi u
żołnierzy.
12.15-12.30
Powybuchowe obrażenia tkanek miękkich.
1.Zaburzenia psychiczne jako następstwa mikrouszkodzeń mózgu
związanego z działaniem fali uderzeniowej wybuchu.
12.30-12.55
2.Psychodermatozy - późne powikłania dermatologiczne stresu
bojowego. 10’
12.55-13.10
Modelowanie jako narzędzia w ocenie urazów żołnierzy
w sytuacjach wybuchu ładunków improwizowanych
10’
13.20–13.30
13.30–13.40
2.płk dr hab. n. med. Witold OWCZAREK, lek. Alicja
PRUSEK, lek. Dorota WOJTŁOWSKA-WIECHETEK, ppłk dr
n. med. Radosław TWORUS, mgr Sylwia SZYMAŃSKA,
prof. dr hab. n. med. Stanisław ILNICKI
dr hab. inż. Marek GZIK, prof. nadzw. Pol. Śl.
Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej
Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Przemysłem
OTRL
ZMPW
Psychiatria,
Dermatologia
Pol. Śl.
Przerwa
13.10–13.50
13.10–13.20
2.mjr lek. Jarosław SADOWSKI, dr n. med. Mariusz
BARAŃSKI
płk prof. dr hab. n. med. Dariusz JURKIEWICZ, dr n. med.
Jacek USOWSKI, lek. Dominik BIEŃ,
dr n. tech. Jan KICIAK
ppłk dr n. med. Robert BRZOZOWSKI, dr n. med.
Przemysław GUŁA, mgr Tomasz SANAK
1. ppłk dr n. med. Radosław TWORUS, lek. Ludmiła
Kosińska, prof. dr hab. n. med. Stanisław ILNICKI
III SESJA
Moderator: Przedstawiciel WAT (Aspekty techniczne)
Modelowanie oddziaływania min i IED na pojazd wojskowy
Panele energochłonne zwiększające bezpieczeństwo żołnierzy
będących w pojeździe obciążonym wybuchem
Nowoczesne materiały stosowane do ochrony przeciwminowej I
przeciwwybuchowej pojazdów wojskowych
dr hab. inż. Wiesław BARNAT, prof. WAT
WAT
dr inż. Grzegorz SŁAWIŃSKI
WAT
dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA
WAT
13.40-14.00
Problem ochrony przeciwminowej załogi wozu bojowego
mgr inż. Janusz ŚLIWIŃSKI
14.00–14.10
Dyskusja
Uczestnicy
WITI
14.10-14.20
Podsumowanie i zakończenie konferencji
Prorektor AON
prof. dr hab. inż. Paweł CIEŚLAR
Dziekan WZiD
płk prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO
14.30-15.10
Obiad
płk dr hab. inż. Stanisław KOWALKOWSKI
WZiD
15.10-16.00
Spotkanie Komitetu Sterującego
płk dr hab. n. med. Andrzej CHCIAŁOWSKI
oraz członkowie Komitetu Sterującego
WIM
Strona 3 z 3
WZiD
Download