Organizacja, cele, zadania i funkcje Narodowego Banku Polskiego

advertisement
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Organami NBP są:
• prezes NBP,
•Rada Polityki Pieniężnej
•Zarząd NBP.
NBP ma osobowość prawną, a jego działalność jest
prowadzona na terenie Polski. Nie można ogłosić upadłości
NBP.
Prezes NBP - jest powoływany przez sejm na wniosek
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na okres 6 lat i nie może
pełnić tej funkcji dłużej niż dwie kolejne kadencje.
W czasie sprawowania swojej funkcji jest jednocześnie
przewodniczącym Zarządu NBP i Rady Polityki Pieniężnej.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Rada Polityki Pieniężnej składa się z 9 członków, powoływanych w
równej liczbie przez prezydenta, sejm i senat spośród specjalistów
z zakresu finansów.
Jej zadaniem jest coroczne ustalanie założeń polityki pieniężnej
i przedstawianie ich sejmowi.
Rada Polityki Pieniężnej ustała:
— wysokość stóp procentowych NBP,
— zasady i stopy rezerwy obowiązkowej,
— zasady operacji otwartego rynku,
a także przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Zarząd NBP
- składa się z prezesa NBP jako przewodniczącego oraz 6—8 członków, kieruje
działalnością NBP.
Do najważniejszych obowiązków Zarządu NBP należą:
— realizacja uchwał Rady Polityki Pieniężnej i zadań z zakresu polityki kursowej,
— podejmowanie uchwał w sprawie udzielania bankom upoważnień do
wykonywania czynności obrotu dewizowego,
— uchwalanie planu działalności i planu finansowego NBP,
— nadzorowanie operacji otwartego rynku, dokonywanie oceny obiegu
pieniężnego, rozliczeń pieniężnych i systemu bankowego,
— opracowywanie bilansu obrotów płatniczych państwa z zagranicą,
sporządzanie bilansu NBP oraz rachunku zysków i strat,
— przygotowywanie i rozpatrywanie projektów uchwał i innych materiałów
kierowanych do Rady Polityki Pieniężnej.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Zgodnie z Ustawą o NBP, podstawowym celem działalności NBP jest
utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu
polityki gospodarczej rządu, jeśli nie ogranicza to podstawowego celu
NBP.
W zakres zadań NBP wchodzą czynności:
— współuczestniczenie w sprawowaniu nadzoru bankowego,
— organizowanie rozliczeń pieniężnych,
— prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi i działalności
dewizowej,
— prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa,
— regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie,
— kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu płatniczego,
— opracowywanie sprawozdawczego bilansu płatniczego oraz bilansów
należności i zobowiązań zagranicznych państwa.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
NBP prowadzi również działania służące realizacji
ww. podstawowych zadań przez m.in.
- monitorowanie i analizowanie sytuacji
gospodarczej na rynkach finansowych, gdzie
współpracuje z instytucjami tam funkcjonującymi,
np. Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, której
członkiem jest przedstawiciel NBP.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
NBP jest uprawniony, na mocy Prawa bankowego, do:
- emisji i sprzedaży papierów wartościowych,
- sprzedaży i kupna skarbowych papierów wartościowych
w operacjach otwartego rynku,
- organizacji obrotu papierami wartościowymi, których
jest emitentem, oraz skarbowymi papierami
wartościowymi,
- obsługi pożyczki państwowej, zaciągniętej w papierach
wartościowych.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Funkcje NBP jako banku centralnego
W gospodarce rynkowej bank centralny pełni trzy podstawowe
funkcje:
- jest bankiem emisyjnym,
- bankiem banków
- centralnym bankiem państwa.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Bank emisyjny — NBP, jako jedyny bank
w Polsce, ma wyłączne prawo emitowania
znaków pieniężnych i określania wielkości
emisji, ponadto organizuje zasady obiegu
pieniężnego i reguluje ilość pieniądza w obiegu.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Bank banków jest źródłem rezerwy kredytowej
(kredytodawcą ostatniej instancji) dla innych banków, które
w razie problemów z płynnością mogą wystąpić do NBP
z wnioskiem o kredyt lombardowy lub redyskontowy.
NBP sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem banków
komercyjnych, które mają obowiązek utrzymywania
rezerw obowiązkowych na rachunku w banku centralnym,
NBP określa formy i organizuje rozliczenia pieniężne.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Centralny bank państwa — będąc bankiem państwa NBP,
prowadzi rachunki bankowe dla :
- budżetu państwa,
- centralnych instytucji państwowych
- jednostek budżetowych.
Przeprowadza w imieniu państwa operacje finansowe
w kraju i za granicą.
Gromadzi i zarządza rezerwami dewizowymi, zaciąga
i spłaca kredyty zagraniczne, jest odpowiedzialny za
utrzymanie stabilnego poziomu cen.
Nadzór bankowy
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – centralny organ
administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem
finansowym w Polsce.
Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze
nad rynkiem finansowym.
Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady
Ministrów.
Nadzór bankowy
Cele i zadania Komisji Nadzoru Finansowego
• Sprawowanie nadzoru nad sektorem bankowym, rynkiem
kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad
instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami
pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych
• Podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu
rynku finansowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego
• Podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku
finansowego i jego konkurencyjności
Nadzór bankowy
• Podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w
zakresie funkcjonowania rynku finansowego
• Udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w
zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym,
ubezpieczeniowym i emerytalnym
• Stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego
rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku
finansowego,
Nadzór bankowy
Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje
nadzór bankowy zgodnie z przepisami:
• ustawy - Prawo bankowe,
• ustawy o Narodowym Banku Polskim
• ustawy o funkcjonowaniu banków
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach
zrzeszających;
Nadzór bankowy
W skład Komisji wchodzą:
- przewodniczący
- dwóch zastępców przewodniczącego
- czterech członków.
Przewodniczącego Komisji powołuje Prezes Rady Ministrów na
pięcioletnią kadencję.
Zastępców przewodniczącego powołuje i odwołuje Prezes Rady
Ministrów na wniosek przewodniczącego.
Do wykonywania zadań Komisji i jej Przewodniczącego
powołany został Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Nadzór bankowy
Członkami Komisji są:
- Minister właściwy do spraw instytucji finansowych
albo jego przedstawiciel
- Minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego albo jego przedstawiciel
- Prezes Narodowego Banku Polskiego albo
delegowany przez niego Wiceprezes Narodowego
Banku Polskiego
- Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Nadzór bankowy
Celem nadzoru bankowego, zgodnie z art. 133. Prawa
bankowego, jest zapewnienie:
— bezpieczeństwa środków pieniężnych
gromadzonych na rachunkach bankowych,
— zgodności działalności banków z przepisami
Prawa bankowego, Ustawy o NBP, statutem oraz
decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie
banku.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
W większości krajów europejskich i USA w celu zapewnienia bezpieczeństwa
depozytów i wzrostu zaufania do systemu bankowego powołano instytucje
udzielające niezbędnych gwarancji.
W 1994 r. Parlament Unii Europejskiej wydał dyrektywę, w której przyjęto, że
minimalny poziom gwarancji powinien wynosić 20 000 euro.
W Polsce, od 1995 r., instytucją, która realizuje wypłaty w razie upadłości banku,
jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w którym udział banków jest obowiązkowy.
Środki pieniężne, które klient ulokuje w banku działającym w Polsce, są objęte
100% gwarancją do wysokości 1000 euro (równowartość w złotych) oraz
zapewniają 90% pokrycie w przypadku kwot od 1000 do 15 000 euro (na dzień
31.12.01).
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
System gwarantowania depozytów, wsparty systemem pomocy
finansowej dla banków, w których powstało niebezpieczeństwo
niewypłacalności, został utworzony na mocy Ustawy o
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z 14.12.1994 r.
W 2002 r. stworzono również obowiązkowy system
rekompensat inwestorom (klientom domów maklerskich).
Zasady rekompensat określa znowelizowana Ustawa
z 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi (ustawę znowelizowano 15.01.2001 r.).
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Do podstawowych zadań BFG należą:
— gwarantowanie środków pieniężnych zgromadzonych w bankach
objętych obowiązkowym systemem gwarantowania do wysokości
określonej ustawą,
— udzielenie zwrotnej pomocy finansowej (na warunkach
korzystniejszych od ogólnie stosowanych przez banki) na usunięcie
stanu niebezpieczeństwa niewypłacalności banku. Może to nastąpić przez
przejęcie banku lub oddziału banku, połączenie banku z innym bankiem lub
nabycie udziałów, akcji banku będącego w stanie upadłości,
— gromadzenie informacji o bankach objętych systemem gwarancyjnym,
— nadzór nad umownym systemem gwarantowania środków pieniężnych.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest odrębnym, samodzielnym podmiotem
prawa publicznego, wykonującym zadania publiczne i wyposażonym w osobowość prawną.
Źródłami tworzenia BFG są:
— obowiązkowe opłaty roczne wnoszone przez podmioty objęte systemem
gwarantowania,
— kwoty przekazane z funduszy ochrony środków gwarantowanych, pochodzące z wpłat
podmiotów objętych systemem gwarantowania;
— dochody z oprocentowania pożyczek udzielanych przez fundusz oraz dochody z
oprocentowania papierów wartościowych (emitowanych lub gwarantowanych przez
Skarb Państwa lub NBP);
— środki uzyskane w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej;
— środki z dotacji udzielonych na wniosek BFG z budżetu państwa, zgodnie z zasadami
wynikającymi z prawa budżetowego;
— środki z kredytu udzielonego przez NBP na uzgodnionych z funduszem warunkach;
— inne dochody.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Organem funduszu jest Rada Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego, składająca się z przewodniczącego i członków.
Przewodniczącego powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów na
wniosek ministra finansów i prezesa NBP, po zaopiniowaniu przez
właściwą komisję sejmową.
Członków, w liczbie 10, powołuje i odwołuje:
- trzech — minister finansów,
- czterech — prezes NBP,
- trzech — Związek Banków Polskich.
Rada funduszu sprawuje nadzór nad działalnością funduszu.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Ustawa o BFG nie zapewnia pełnej zasady powszechności systemu
gwarantowania depozytów (jest to podstawowa idea unijnych postanowień).
W polskich rozwiązaniach przyjęto, że obowiązkowym systemem
gwarantowania będą objęte tylko banki.
Gwarancjami nie są objęte instytucje quasi -bankowe.
Standardy europejskie w zakresie gwarantowania depozytów, zgodnie ze
wspomnianą dyrektywą, uwzględniają tylko minimalne wymagania dotyczące
systemów gwarantowania depozytów, pozostawiając poszczególnym
państwom swobodny wybór formy organizacyjnej i sposoby funkcjonowania
systemów gwarancyjnych.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Do minimalnych wymagań określonych dyrektywą Unii Europejskiej należy zaliczyć
między innymi:
- utworzenie co najmniej jednego systemu gwarantowania depozytów w każdym
państwie członkowskim Unii,
- żadna instytucja kredytowa licencjonowana w UE nie ma prawa przyjmować
depozytów, nie będąc członkiem systemu gwarancyjnego,
- sprecyzowanie wysokości minimalnej kwoty gwarantowanej dla jednego deponenta
na poziomie 20 tys. euro w razie nierozporządzalności depozytów.
- kwota gwarantowana powinna być modyfikowana co 5 lat, zgodnie ze zmianą
warunków ekonomicznych.
- w poszczególnych krajach świata wysokość kwot gwarantowanych (w euro) bardzo się
różni (np. Portugalia 15 000, Słowacja 8 000, Szwajcaria 16 000, Szwecja 28 000, Wielka
Brytania 25 000, Polska 20 000, Włochy 110 000),
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Wypłaty środków gwarantowanych są finansowane z trzech
źródeł:
— funduszu środków gwarantowanych tworzonego przez
podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania,
— ze środków odzyskanych przez BFG z mas upadłości banków,
— ze środków płynnych mas upadłości banków będących
w posiadaniu syndyków
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
W miarę upływu lat funkcjonowania BFG działalność tej instytucji
przesuwa się z funkcji gwarancyjnej na pomocową.
W ramach działalności pomocowej do zadań funduszu należy udzielanie
zwrotnej pomocy finansowej w formie pożyczek, gwarancji lub poręczeń na
warunkach korzystniejszych od ogólnie stosowanych przez banki, w razie
wystąpienia zagrożenia niewypłacalności.
Inną formą pomocy może być:
- nabycie akcji lub udziałów banków,
- nabywanie wierzytelności banków, z których powodu powstało
niebezpieczeństwo niewypłacalności,
- określenie wysokości obowiązkowych opłat rocznych wnoszonych przez
banki na rzecz funduszu,
- kontrola realizacji postępowania naprawczego banku.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
W działalności pomocowej BFG założono:
— przestrzeganie zasad równości banków w dostępie do środków pomocowych, z
jednoczesnymi jasnymi kryteriami przyznawania tej pomocy;
— możliwie szybkie rozpatrywanie wniosków pomocowych i dostęp do środków
finansowych;
— wspomaganie procesów restrukturyzacyjnych i konsolidacyjnych banków przez
pomoc
finansową w sytuacji zagrożonej wypłacalności;
— pomoc wnioskodawcom w poszukiwaniu dodatkowych źródeł wsparcia
finansowego.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Cele polityki pieniężnej NBP
Podstawowym celem polityki pieniężnej NBP
jest trwałe obniżenie stopy inflacji.
Cel ten wynika z art. 277 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, który stwierdza,
że NBP odpowiada za wartość polskiego
pieniądza.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
bezpośredni cel inflacyjny
- bank centralny będzie reagował, stosując dostępne mu
instrumenty, gdy inflacja będzie odbiegała od
zakładanego poziomu,
płynny kurs walutowy
- oznacza, że NBP nie dąży do osiągnięcia określonego
poziomu kursu złotego w stosunku do innych walut,
a będzie interweniował na rynku walutowym tylko
wówczas, gdy uzna, że istnieje realne zagrożenie
przekroczenia założonej stopy inflacji.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Instrumenty polityki pieniężnej NBP
Instrumentami, za pomocą których NBP realizuje
politykę pieniężną, są:
- rezerwa obowiązkowa,
- operacje otwartego rynku,
- kredyty refinansowe i inne.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Rezerwa obowiązkowa - to część środków pieniężnych (której
wielkość zależy od stopy rezerw) przeliczonych na złote, które są
zgromadzone na rachunkach bankowych (złotowych i
dewizowych), środków uzyskanych ze sprzedaży papierów
wartościowych oraz innych środków przyjętych przez bank
podlegających zwrotowi.
Stopa rezerw obowiązkowych -miernik kwoty rezerw
obowiązkowych, jaką banki komercyjne są zobowiązane wpłacić
do banku centralnego .
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Wysokość stopy rezerwy obowiązkowej jest ustalana przez Radę
Polityki Pieniężnej i może być zróżnicowana w zależności od
okresu przechowywania środków pieniężnych oraz rodzaju
waluty.
W Polsce od 2010 r. stopa rezerw obowiązkowych od wszystkich
rodzajów wkładów wynosi 3,5%, a np. stopa rezerw
obowiązkowych w Europejskim Banku Centralnym — tylko 2%.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Bank centralny przez zwiększanie lub zmniejszanie stopy rezerw
obowiązkowych wpływa na wielkość akcji kredytowej banków komercyjnych.
Dla banków komercyjnych rezerwa obowiązkowa zwiększa koszty prowadzonej
działalności, ponieważ deponentom trzeba płacić odsetki, a kwota środków
pieniężnych wynikająca ze stopy rezerw obowiązkowych jest zamrożona i
nieoprocentowana (środki zgromadzone w ramach rezerwy na rachunku w
NBP nie są oprocentowane), co uniemożliwia ich ulokowanie np. na rynku
finansowym.
Działanie rezerwy obowiązkowej działa więc jak podatek, a koszty z tego
wynikające są przerzucane na klientów banku w postaci wyższego
oprocentowania kredytów.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Kredyty refinansowe i inne instrumenty
NBP, pełniąc funkcję banku banków, udziela bankom
komercyjnym kredytów, prowadzi politykę ich
refinansowania.
Instrumentem stosowanym do końca 1995 r. był tzw. kredyt
refinansowy, który obecnie został zastąpiony przez kredyt
lombardowy i kredyt redyskontowy.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Kredyt lombardowy - polega na udzielaniu przez NBP kredytu
bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych,
a wysokość kredytu nie może przekroczyć 80% ich wartości
nominalnej.
Stopa kredytu lombardowego pełni funkcję stopy maksymalnej
(jest górną granicą wahań rynkowych stopy procentowej),
określającej koszt, po jakim banki mogą pożyczyć pieniądze na
najkrótszy termin (1 dzień) na rynku międzybankowym.
Wysokość udzielonego kredytu przez NBP zależy od wartości
papierów wartościowych, które bank komercyjny posiada i może
dać w zastaw.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Kredyt redyskontowy - polega na udzieleniu kredytu
przez NBP przez kupienie weksli od banków, które wcześniej
zostały przedstawione do dyskonta w tych bankach przez
podmioty gospodarcze.
Banki komercyjne, posiadając weksle, mogą czekać do terminu
wykupu weksli, gdy nie są im potrzebne pieniądze, lub mogą
przedstawić je do redyskonta w NBP, uzyskując dodatkowe
środki na akcję kredytową.
Dyskonto weksla – zakup przez dyskontera (Bank) weksla przed terminem jego płatności po cenie
pomniejszonej o ustaloną kwotę
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Stopa depozytowa jest to oprocentowanie lokat jednodniowych,
czyli stopa depozytowa, jaką NBP zaoferuje bankom za depozyt
jednodniowy złożony w banku centralnym.
„Depozyt na koniec dnia” jest przyjmowany do końca dnia
operacyjnego, a zwrot wraz z odsetkami następuje w następnym
dniu operacyjnym.
NBP zakłada, że stopa depozytowa będzie niższa od stopy
referencyjnej.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Stopa referencyjna to stopa określająca oprocentowanie
krótkoterminowych (np. 28-dniowych) operacji otwartego
rynku.
Kształtowanie się jej wysokości należy traktować jako
kierunek, w jakim zmierza bieżąca polityka pieniężna NBP.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Operacje otwartego rynku - polegają na
zakupie i sprzedaży przez bank centralny papierów
wartościowych.
Są to transakcje przeprowadzane przez bank centralny
z bankami komercyjnymi, dokonywane z inicjatywy banku
centralnego, który w ten sposób kształtuje krótkoterminową
stopę procentową na rynku międzybankowym.
Operacje otwartego rynku dzielą się na operacje
bezwarunkowe i operacje warunkowe.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Operacje bezwarunkowe — bank centralny kupuje albo
sprzedaje papiery wartościowe, którymi są zazwyczaj
rządowe papiery skarbowe, przy czym kupno i sprzedaż
nie są obwarowane dodatkowymi warunkami.
Operacje warunkowe dzielą się na operacje:
- warunkowego zakupu
- warunkowej sprzedaży.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Operacje warunkowego zakupu - polegają na tym, że bank
centralny kupuje papiery wartościowe od banków
komercyjnych, zobowiązując banki do ich odkupienia po
określonej cenie i w określonym terminie.
Operacje warunkowego zakupu (REPO) są odpowiednikiem
krótkoterminowych kredytów udzielanych przez bank centralny
bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Operacje warunkowej sprzedaży (Reverse REPO)
- polegają na tym, że bank centralny sprzedaje papiery
wartościowe bankom komercyjnym, zobowiązując banki do ich
odsprzedaży po określonej cenie i w określonym terminie.
Są one odpowiednikiem oprocentowanych lokat
krótkoterminowych przyjmowanych przez bank centralny pod
zastaw papierów wartościowych
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
NBP prowadzi operacje otwartego rynku, jak: podstawowe,
dostrajające, o charakterze strukturalnym.
Operacje podstawowe polegają na emisji raz w tygodniu bonów pieniężnych NBP
z 28-dniowym terminem zapadalności.
Operacje dostrajające polegają na:
— emisji bonów pieniężnych NBP z terminem zapadalności od 1 do 7 dni,
— zakupie od banków, w trybie przetargowym, skarbowych papierów
wartościowych na okresy wynoszące od 1 do 7 dni,
— przedterminowym wykupie bonów pieniężnych NBP,
Operacje o charakterze strukturalnym polegają na bezwarunkowej sprzedaży przez
NBP obligacji skarbowych.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Rentowność operacji podstawowych i dostrajających nie może
być niższa od obowiązującej wysokości stopy referencyjnej
ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej.
Rentowność operacji strukturalnych jest wyznaczana na
przetargach organizowanych przez NBP.
Zakup papieru wartościowego przez bank centralny zwiększa
płynność systemu bankowego (dostarcza dodatkowych środków),
natomiast sprzedaż papieru wartościowego zmniejsza .
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Przy nadmiarze wolnych środków pieniężnych w systemie
bankowym NBP może je absorbować, oferując bankom
komercyjnym sprzedaż bonów pieniężnych na zasadzie przetargu.
W rezultacie tego część środków nie wypływa na rynek, ale jest
chwilowo zamrożona w bonach.
Gdy brakuje bankom pieniędzy, NBP proponuje zakup bonów od
nich, a więc gotówka idzie z banku centralnego do banków, gdyż
NBP płaci im za bony.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Sprzedaż bonów jest organizowana przez NBP na zasadzie
przetargu.
Potencjalni nabywcy zgłaszają swoje oferty z podaniem ceny
proponowanej za wyznaczoną jednostkę (np. 95% wartości
nominalnej, co oznacza, że za bon o wartości nominalnej 10 000 zł
proponują 9 500 zł).
NBP wybierze oferty z najwyższym limitem ceny.
NBP, przyjmując od banków oferty na kupno lub sprzedaż bonów
po określonej cenie, wpływa na wysokość stopy procentowej
kształtującej się na rynku pieniężnym.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
NBP a Europejski Bank Centralny
Powołanie do życia wspólnej waluty euro, która funkcjonowała w obrocie
bezgotówkowym od 01.01.1999 r., spowodowało zmiany w systemie
bankowym państw tworzących UGW (Unia Gospodarcza i Walutowa).
Istniejący do tej pory dwuszczeblowy model sektora bankowego, składający się
z narodowych banków centralnych i banków komercyjnych, został zastąpiony
modelem trójszczeblowym, w którym oprócz narodowych banków centralnych
występuje instytucja ponadnarodowego banku centralnego, w postaci
Europejskiego Banku Centralnego (EBC), pełniącego funkcję banku
centralnego w stosunku do narodowych banków centralnych .
W nowej strukturze EBC przejął rolę decyzyjną w zakresie polityki pieniężnej
dla obszaru euro, a poszczególne narodowe banki centralne wdrażają ją w
życie, wykonując decyzje EBC.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Zmiany w systemie bankowym krajów ze strefy euro
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Europejski System Banków Centralnych
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Europejski Bank Centralny (EBC) działa od 1998 r. Jego siedzibą
jest Frankfurt nad Menem.
EBC jest instytucją niezależną od państw członkowskich, mającą osobowość
prawną w każdym z nich.
Do jego podstawowych zadań należą:
— prowadzenie dla obszaru UGW jednolitej polityki pieniężnej, której
głównym celem jest stabilizacja cen,
— utrzymywanie i zarządzanie rezerwami walutowymi,
— sprawowanie nadzoru bankowego,
— wyrażanie zgody na emisję banknotów na obszarze UGW.
Banknoty może emitować sam EBC lub narodowe banki centralne krajów
członkowskich.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Podstawowymi instrumentami polityki pieniężnej EBC są:
rezerwa obowiązkowa i operacje otwartego rynku.
Rezerwa obowiązkowa — obowiązkowi odprowadzania rezerwy podlegają
instytucje kredytowe. Stopa rezerw jest zróżnicowana od zera do 2%, w
zależności od rodzaju i terminu depozytów. Rezerwy są oprocentowane.
Operacje otwartego rynku — rodzaj operacji stosowanych przez EBC zależy od
zjawiska, jakiemu mają przeciwdziałać w następujących przypadkach:
— w razie krótkotrwałej zmiany płynności” w systemie bankowym stosowane są
operacje „dostrajające” (fine tuning) o różnej częstotliwości i charakterze
(warunkowe, bezwarunkowe).
— gdy EBC oceni, że występuje sytuacja strukturalnego braku płynności systemu
bankowego, może on zastosować podstawowe lub długoterminowe operacje
refinansujące oraz kredyt (depozyt) na koniec dnia.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
NBP stosuje większość instrumentów polityki pieniężnej
używanych przez EBC.
Spełnienie kryterium zbieżności wymaga od NBP prowadzenia twardej polityki
pieniężnej, zmierzającej do osiągnięcia parametrów w zakresie:
— inflacji ( nie może być wyższa niż o 1,5 pkt proc. średniej
stopy inflacji w trzech krajach UE, gdzie inflacja była najniższa),
— kształtowania się długookresowych stóp procentowych (nie mogą
przekraczać więcej niż o 2 pkt proc średniej stóp procentowych w 3
krajach UE o najniższej inflacji),
— stabilizacji kursu walutowego.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Nadzór bankowy
• Ze względu na specyficzny charakter działalności banków —
dysponowanie środkami wielu podmiotów gospodarczych
— władze państwowe ustanawiają urząd nadzoru
bankowego.
• Przedmiotem zainteresowania tego nadzoru jest
zapewnienie bezpieczeństwa wkładów gromadzonych
przez banki.
• Nadzór bankowy jest sprawowany bądź przez bank
centralny, bądź też przez Ministerstwo Finansów (Skarbu),
a także przez organizację niezależną.
Nadzór bankowy
Do zadań nadzoru bankowego należy niedopuszczenie
do:
— naruszenia prawa bankowego oraz innych
przepisów prawnych obowiązujących banki;
— utraty płynności przez bank;
— pogorszenia się rentowności banku, które
groziłoby jego likwidacją.
Nadzór bankowy
Urząd nadzoru bankowego ma prawo:
• kontrolowania działalności banku,
• w przypadku, jeśli uzna, że postępowanie danego banku
zagraża wypełnieniu przez niego zobowiązań wobec
klientów lub w sposób rażący narusza przepisy prawa
bankowego, może zastosować odpowiednią karę
administracyjną, aż do zawieszenia lub odwołania
kierownictwa danego banku, a nawet postawienia banku
w stan likwidacji.
Nadzór bankowy
• Nadzór bankowy działa w interesie ochrony deponentów oraz w
celu zapobieżenia niepożądanym następstwom
ogólnogospodarczym masowego bankructwa.
• Jest instytucją, która udziela zezwoleń na uruchomienie
instytucji bankowych.
• Mogą tu być stosowane dwie metody:
— metoda koncesji, która wiąże zezwolenie ze spełnieniem
określonych warunków przez założycieli i oznacza konieczność
odpowiedniej decyzji władz administracyjnych;
— metoda normatywna, która zezwala prowadzić operacje
bankowe każdemu, kto stosuje się do określonych norm.
Nadzór bankowy
Nadzór bankowy Polsce wypełnia swoje funkcje poprzez
działania Komisji Nadzoru Bankowego,Generalnego
Inspektoratu Nadzoru Bankowego oraz wybranych
departamentów Narodowego Banku Polskiego
Nadzór bankowy ściśle współpracuje z Komisją Nadzoru
Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych i Komisją
Papierów Wartościowych i Giełd, co doprowadziło do
objęcia znacznej części sektora finansowego w Polsce
nadzorem zintegrowanym funkcjonalnie. Zasady i tryb
współpracy pomiędzy tymi instytucjami są regulowane
przez stosowne porozumienia
Nadzór bankowy
Komisja Nadzoru Bankowego
Realizowanie zadań nadzoru bankowego ustawa o NBP
z 1997 r. powierzyła Komisji Nadzoru Bankowego.
Uzupełnieniem rozwiązań dotyczących nadzoru
bankowego, zawartych w tej ustawie, są obszerne
uregulowania zawarte w ustawie Prawo bankowe oraz
innych ustawach tworzących system polskiego prawa.
Komisja sprawuje nadzór nad bankami, oddziałami i
przedstawicielstwami banków zagranicznych w Polsce
oraz oddziałami i przedstawicielstwami oddziałów
instytucji kredytowych.
Nadzór bankowy
Komisja Nadzoru Bankowego jest kolegialnym i niezależnym organem
administracji publicznej. Organizację i usytuowanie Komisji określają przepisy
ustawy o NBP.
Jej przewodniczącym jest Prezes Narodowego Banku Polskiego.
Ponadto w skład KNB wchodzą:
- zastępca Przewodniczącego Komisji - Minister Finansów lub delegowany
przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu,
- przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
- Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd lub jego
zastępca,
- przedstawiciel Ministra Finansów,
- Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego.
Nadzór bankowy
Do zadań Komisji Nadzoru Bankowego należy w szczególności:
- określanie zasad działania banków zapewniających bezpieczeństwo
środków pieniężnych zgromadzonych przez klientów w bankach,
- nadzorowanie banków w zakresie przestrzegania ustaw, statutu i
innych przepisów prawa oraz obowiązujących je norm finansowych,
- dokonywanie okresowych ocen stanu ekonomicznego banków i
przedstawianie ich Radzie Polityki Pieniężnej oraz ocen wpływu
polityki pieniężnej, podatkowej i nadzorczej na rozwój banków,
- opiniowanie zasad nadzoru bankowego i ustalanie trybu jego
wykonywania.
Nadzór bankowy
Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o NBP decyzje
i określone przez Komisję Nadzoru Bankowego
zadania wykonuje i koordynuje wydzielony
organizacyjnie w strukturze NBP Generalny
Inspektorat Nadzoru Bankowego.
Na jego czele stoi Generalny Inspektor Nadzoru
Bankowego, powoływany i odwoływany przez
Prezesa NBP w uzgodnieniu z Ministrem
Finansów.
Nadzór bankowy
Tryb wykonywania nadzoru bankowego obejmuje 4 funkcje:
1) rozpatrywanie wniosków związanych
z tworzeniem, organizacją i działalnością
banków, oddziałów i przedstawicielstw banków
zagranicznych,
2) działalnośćo charakterze regulacyjnym (regulacje
ostrożnościowe),
3) działalnośćo charakterze analitycznym,
4) wykonywanie czynności kontrolnych.
Organizacja, cele, zadania i funkcje
Narodowego Banku Polskiego
Download