Kosztorys ofertowy

advertisement
Zał. nr 1 do oferty
Kosztorys ofertowy
„Prace porządkowe i pielęgnacyjne przy mogiłach wojennych - utrzymanie cmentarza kwater i mogił wojennych na terenie miasta Krosna
w 2012 roku”
L.p.
1.
2.
3
4
5
6
Nazwa robót
Bieżące utrzymanie w czystości i porządku mogił wojennych
oraz terenów przyległych do obiektów (usuwanie starych
wiązanek kwiatowych i wypalonych zniczy, zamiatanie chodników i podejść, oczyszczanie mogił, nawierzchni, zieleńców
ze śmieci, zanieczyszczeń, liści, usuwanie wiatrołomów i drobnych gałęzi) wraz z wywiezieniem urobku na składowisko
odpadów przy ulicy Białobrzeskiej w Krośnie.
Dokonanie przeglądu i przygotowanie cmentarza, mogił i kwater do uroczystości świąt kościelnych i państwowych oraz uporządkowanie obiektów po uroczystościach - wykaz obiektów
na których prowadzone będą w/w prace stanowi zał. nr 4
Koszenie trawników i zieleńców wraz z wywiezieniem trawy na
składowisko odpadów przy ulicy Białobrzeskiej w Krośnie
(dotyczy : Cmentarza Żołnierzy AR i Kwatery Żołnierzy z
okresu I wojny światowej)
Mycie nagrobków , stojących zniczy oraz tablic pamiątkowych
- wg wykazu obiektów na których prowadzone będą w/w
prace, stanowiącego załącznik nr 4
zakładana krotność
na bieżąco
w okresie od
1 kwietnia br. do 27
grudnia br
6 x w sezonie
w miarę potrzeby –
więcej
4 x w sezonie ,
Odchwaszczanie i oczyszczanie z porostu traw i mchu nawierzchni wokół mogił i nagrobków oraz zieleńców - wg wykazu
obiektów, na których prowadzone będą w/w prace, stanowiącego załącznik nr 4
Oprysk herbicydowy - wg wykazu obiektów, na których prowadzone będą w/w prace ,stanowiącego załącznik nr 4
na bieżąco
Bieżące wygrabywanie liści z zieleńców i mogił wojennych w
okresie jesiennym wraz z wywiezieniem urobku na składowisko odpadów przy ulicy Białobrzeskiej w Krośnie.(dotyczy :
Cmentarza Żołnierzy AR oraz Kwatery Żołnierzy z okresu I
wojny światowej)
na bieżąco
(od m-ca sierpnia do
m-ca listopada)
(od m-ca maja do m-ca
października)
3 x w sezonie
kwota
jednostkowa
miesięczna
na
6 –ciu obiektach
kwota całkowita
termin płatności
wynagrodzenie
ryczałtowe
miesięczne
jednorazowe
koszenie trawy
na 2-ch
obiektach
jednorazowe
umycie nagrobków, zniczy,
tablic na 6 -ciu
obiektach
wynagrodzenie
za wykonane prace
miesięczna
na 6- ciu
obiektach
wynagrodzenie
ryczałtowe
miesięczne
jednorazowy
oprysk na 6 c-iu
obiektach
miesięczna
na 2–ch
obiektach
wynagrodzenie za
wykonane prace
wynagrodzenie za
wykonane prace
wynagrodzenie
ryczałtowe
miesięczne
7
Przycinanie i formowanie żywopłotów i krzewów – dotyczy :
Kwatera Lotników i Żołnierzy Polskich, Kwatera Żołnierzy AK,
Kwatera Żołnierzy Września 1939r., Kwatera Żołnierzy z okresu I wojny światowej, cmentarz żołnierzy AR (Plac Konstytucji
3 Maja)
Razem
Kwota wynagrodzenia ogółem :
2 x w sezonie
jednorazowe formowanie krzewów i żywopłotów na 5-ciu
obiektach
netto : .........................................................................słownie : ………………….................................................
brutto ............................................ ..słownie : ………........................................................................................
........................................................
(podpis osoby odpowiedzialnej za
sporządzenie kosztorysu )
wynagrodzenie za
wykonane prace
Download