Kosztorys ofertowy

advertisement
Zał. nr 1 do oferty
Kosztorys ofertowy
„Prace porządkowe i pielęgnacyjne przy mogiłach wojennych - utrzymanie cmentarza kwater i mogił wojennych na terenie miasta Krosna
w 2011 roku”
L.p.
1.
2.
Nazwa robót
Bieżące utrzymanie w czystości i porządku mogił
wojennych oraz terenów przyległych do obiektów
(usuwanie starych wiązanek kwiatowych i wypalonych zniczy,
zamiatanie chodników i podejść, oczyszczanie mogił,
nawierzchni, zieleńców ze śmieci, zanieczyszczeń, liści,
usuwanie wiatrołomów i drobnych gałęzi), w tym również
dokonanie przeglądu i przygotowanie cmentarza, mogił i
kwater do uroczystości świąt kościelnych i państwowych
oraz uporządkowanie obiektów po uroczystościach –
wykaz obiektów na których prowadzone będą w/w prace
stanowi zał. nr 4
Koszenie trawników i zieleńców wraz z wywiezieniem
trawy na składowisko odpadów (dotyczy : Cmentarza
Żołnierzy AR i Kwatery Żołnierzy z okresu I wojny światowej)
zakładana krotność
na bieżąco
w okresie od
1 kwietnia do 27
grudnia br
6 x w sezonie
w miarę potrzeby –
więcej
3
Mycie nagrobków , stojących zniczy oraz tablic pamiątkowych - wg wykazu obiektów na których prowadzone będą w/w
prace, stanowiącego załącznik nr 4
3 x w sezonie ,
4
Odchwaszczanie i oczyszczanie z porostu traw i mchu
nawierzchni wokół mogił i nagrobków i zieleńców - wg
wykazu obiektów na których prowadzone będą w/w prace
,stanowiącego załącznik nr 4
Oprysk herbicydowy - wg wykazu obiektów na których
prowadzone będą w/w prace ,stanowiącego załącznik nr 4
na bieżąco
5
7
Bieżące wygrabywanie liści z zieleńców i mogił
wojennych w okresie jesiennym wraz z wywiezieniem
urobku na składowisko odpadów (dotyczy : Cmentarza
Żołnierzy AR oraz Kwatery Żołnierzy z okresu I wojny
światowej)
3 x w sezonie
na bieżąco
kwota
jednostkowa
miesięczna
na
6 –ciu obiektach
kwota całkowita
termin płatności
wynagrodzenie
ryczałtowe
jednorazowe
koszenie trawy
na 2-ch
obiektach
jednorazowe
umycie
nagrobków,
zniczy, tablic na
6 -ciu obiektach
miesięczna
na 6- ciu
obiektach
wynagrodzenie
za wykonane prace
jednorazowy
oprysk na 6 c-iu
obiektach
miesięczna
na 2–ch
obiektach
wynagrodzenie za
wykonane prace
wynagrodzenie za
wykonanie prace
wynagrodzenie
ryczałtowe
wynagrodzenie za
wykonane prace
8
Przycinanie i formowanie żywopłotów i krzewów – dotyczy :
Kwatery Lotników i Żołnierzy Polskich, Kwatery Żołnierzy AK,
Kwatery Żołnierzy Września 1939r., Kwatery Żołnierzy z
okresu I wojny światowej
2 x w sezonie
jednorazowe
formowanie
krzewów i drzew
na 4-ch
obiektach
wynagrodzenie za
wykonane prace
Razem
Kwota wynagrodzenia ogółem :
netto : .........................................................................słownie : ………………….................................................
brutto ............................................ ..słownie : ………........................................................................................
........................................................
(podpis osoby odpowiedzialnej za
sporządzenie kosztorysu )
Download